Słowo wstępne. Redaktorzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowo wstępne. Redaktorzy"

Transkrypt

1 Słowo wstępne Profesor Jerzy Rajski urodził się r. w Kaliszu, skąd w 1936 r. wraz z rodzicami przeniósł się do Warszawy. Lata okupacji uniemożliwiły mu uczęszczanie do szkoły podstawowej, w latach uczył się na tajnych kompletach i w 1945 r. zdał egzamin eksternistyczny do liceum. W czerwcu 1951 r. uzyskał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. Podjął studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1955 r. Jako wyróżniający się student uzyskujący bardzo dobre oceny uczestniczył w pracach kół naukowych i uczęszczał na wiele proseminariów. Zaliczono go do grona przodowników pracy i aktyw ZMP przez długi czas aczkolwiek bezskutecznie oddziaływał, aby wstąpił w szeregi tej organizacji. Będąc seminarzystą prof. Witolda Czachórskiego napisał bardzo dobrą pracę magisterską, ale z powodu braku etatów nie został zatrudniony na Wydziale Prawa, a skierowanie z komisji nakazów pracy na aplikację adwokacką zostało skorygowane na aplikację sądową, ukończoną w roku Gdy powstała możliwość rozpoczęcia studiów aspiranckich w katedrze postępowania cywilnego zaproponowano mu ich podjęcie. Zakończył je we wrześniu 1959 r. przygotowując pracę doktorską pod tytułem Jurysdykcja sądów krajowych w sprawach cywilnych, której promotorem był prof. dr Jerzy Jodłowski. Po złożeniu pracy doktorskiej nie został jednak przyjęty w poczet asystentów Katedry z powodu braku etatu. Pracę na Wydziale Prawa mógł rozpocząć w maju następnego roku dzięki utworzeniu Katedry Prawa Cywilnego Porównawczego, kierowanej przez prof. dr. Jana Wasilkowskiego. W tej katedrze osiągnął kolejne stopnie kariery akademickiej. W 1968 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy pod tytułem Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego w prawie międzynarodowym i krajowym. W 1976 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1989 profesorem zwyczajnym. Jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Profesor Rajski kieruje Katedrą Prawa Cywilnego Porównawczego od 1970 r. W latach był Kierownikiem Studiów Doktoranckich. Na Wydziale Prawa i Administracji UW sprawował przez dwie kadencje funkcje dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego ( ) oraz prodziekana do spraw nauki i stosunków międzynarodowych ( ). Prowadził wykłady, seminaria i konwersatoria, które cieszyły się szerokim uznaniem i zainteresowaniem studentów. Swych wychowanków otaczał troskliwą opieką naukową, poświęcając im dużo czasu i uwagi. Mimo wymagań, jakie stawiał, dostać się na Jego zajęcia nie było łatwo. Zajęcia prowadzone z wielkim zaangażowaniem i gruntowną znajomością omawianej problematyki zjednały Mu liczne grono wiernych uczestników. Pod Jego opieką naukową przygotowano ponad sześćset prac magisterskich, z których kilkanaście zostało uhonorowanych w ogólnopolskich konkursach na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa cywilnego (m.in. kilkakrotnie uzyskując pierwsze nagrody w ogólnopolskich konkursach Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa handlowego). Pod kierunkiem Profesora dwanaście osób uzyskało stopień naukowy doktora, a czterech spośród Jego uczniów stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Jako recenzent brał udział w kilkudziesięciu przewodach doktorskich i sporządził VII

2 Słowo wstępne ponad dwadzieścia recenzji w przewodach habilitacyjnych. Był także recenzentem w kilkunastu postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora. Profesor Jerzy Rajski wykładał na wielu zagranicznych uczelniach. Od 1970 r. przez szereg lat wykładał na sesjach Międzynarodowego Wydziału Prawa Porównawczego z siedzibą w Strasburgu. W roku akademickim 1976/1977 prowadził wykłady jako professor associé na Uniwersytecie Paris I (Panthéon-Sorbonne). Od tego czasu kilkakrotnie gościł jako professor associé na Uniwersytecie Paris I, Paris II (Panthéon Assas) i Grenoble. W 1982 r. wygłosił cykl wykładów w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze na temat zasad międzynarodowego prawa handlowego niektórych europejskich państw socjalistycznych, które zostały opublikowane w tomie 174 Recueil de Cours. W latach związany był z Uniwersytetem Paris X (Nanterre), na którym corocznie prowadził wykłady z zakresu międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego arbitrażu handlowego w stosunkach Wschód Zachód w ramach kierowanego przez prof. Henry Lesguillons DESS Droit de Commerce International. W 1993 r. wykładał jako visiting professor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, a w 1996 r. w McGeorge School of Law Uniwersytetu w Sacramento. Wygłaszał wykłady i prowadził seminaria w wielu innych uniwersytetach: w Stanach Zjednoczonych na uniwersytetach Harvard, Chicago, George Washington w St. Louis, w uniwersytetach kalifornijskich w Davis, Los Angeles, San Francisco i San Diego; w Wielkiej Brytanii w Cambridge, Oxford, Cardiff i w King s College London; we Francji na uniwersytetach w Nicei, Lyonie, Tours i Strasburgu; we Włoszech na uniwersytetach w Rzymie, Neapolu i na Katolickim Uniwersytecie w Mediolanie; w Holandii na uniwersytetach w Amsterdamie, Groningen, Leiden, Tilburgu i Utrechcie; w Belgii na uniwersytetach w Brukseli i Louvain-la-Neuve; w Szwajcarii na Uniwersytetach w Genewie, Fribourgu i Lozannie, jak również na Universidad Autónoma i Complutense w Madrycie, na uniwersytetach tokijskim, sztokholmskim i wiedeńskim (Wirtschaftsuniversität Wien). Wygłaszał także wykłady w Instytucie Prawa Obcego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Maxa Plancka w Hamburgu, Japońskim Instytucie Międzynarodowego Prawa Handlowego w Tokio oraz w Instytucie Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk. Brał udział jako referent w wielu kongresach, sympozjach i seminariach międzynarodowych. Jubilat należy do grona wybitnych polskich profesorów prawa cieszących się wysokim uznaniem zagranicznych kolegów. Jest członkiem Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego, Międzynarodowej Akademii Prawa Handlowego i Konsumenckiego, Akademii Europejskich Prawników Prywatystów oraz Instytutu Światowego Prawa Handlowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. Współtworzył polską grupę Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française zostając w 1979 r. jej pierwszym sekretarzem generalnym, a w latach jej prezydentem. Organizował pierwsze polskie Journée Juridiques Association Henri Capitant w Warszawie w 1989 r. Służy swą wiedzą w zespołach redakcyjnych szeregu czasopism prawniczych. Profesor Jerzy Rajski jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Prywatnego, Przeglądu Prawa Handlowego oraz Rady Programowej Studiów Prawa Prywatnego od chwili ich powstania. Jest członkiem Rady Naukowej wydawanego w Paryżu Journal de Droit des Affaires Internationales International Business Law Journal od chwili założenia tego pisma. Członek Rady Konsultacyjnej European Review of Contract Law wydawanej przez wydawnictwo De Gruyter w Berlinie oraz Kuratorium Zeitschrift für Europäisches Privatrecht. W latach był także zastępcą redaktora naczelnego Polish Yearbook of International Law. VIII

3 Słowo wstępne O zaangażowaniu Profesora w istotne dla kraju sprawy świadczy jego pozaakademicka działalność. Profesor Jerzy Rajski brał udział w pracach legislacyjnych w Komisji do spraw Reformy Prawa Cywilnego ( ) oraz w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ( ). W latach pracował jako ekspert w Komisji Sejmowej przygotowującej projekty ustaw o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz o spółkach z udziałem zagranicznym. Od 1999 r. bierze udział w pracach Grupy Studyjnej ds. Europejskiego Kodeksu Cywilnego. Zainteresowania naukowo-badawcze w dziedzinie arbitrażu handlowego łączy z pełnieniem funkcji arbitra w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. W ciągu prawie czterdziestu lat tej działalności brał udział w rozstrzyganiu kilkuset sporów w sądach arbitrażowych w kraju i za granicą. W latach był Wiceprezesem stałego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Dorobek naukowy Profesora obejmuje trzy monografie oraz siedem wydań podręczników i skryptów, a także dwa wydania Tomu 7 Systemu Prawa Prywatnego (redaktor naczelny prof. Zbigniew Radwański) oraz około 200 rozpraw i artykułów. Ponad 100 z tych prac opublikował za granicą w postaci książek, rozpraw i artykułów wydanych w Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Danii, Grecji, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Jugosławii, Kanadzie, Republice Federalnej Niemiec, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i we Włoszech. Zakres badań i zainteresowań naukowych Profesora Jerzego Rajskiego jest niezwykle szeroki. Poza obszarem różnych dziedzin prawa cywilnego i cywilistyki porównawczej obejmuje on zagadnienia prawa postępowania cywilnego (krajowego i międzynarodowego), prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego i prawa arbitrażu (krajowego i międzynarodowego) oraz międzynarodowego prawa publicznego (kosmicznego i lotniczego). Przedmiotem Jego zainteresowań naukowych od wielu lat są także zagadnienia europejskiej harmonizacji i ujednolicenia prawa prywatnego. Jego rozprawa doktorska poświęcona była jurysdykcji sądów krajowych w sprawach cywilnych. Habilitacja Jubilata stanowiła pierwsze w naszej doktrynie monograficzne opracowanie zagadnień odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego w prawie międzynarodowym i krajowym. Jego monografia Odpowiedzialność międzynarodowa za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne była jedną z pierwszych na świecie poświęconych tej problematyce i została nagrodzona III nagrodą w konkursie PISM na najlepsze prace z zakresu prawa międzynarodowego opublikowane w 1974 r. Opublikował szereg rozpraw i artykułów w kraju i za granicą poświęconych zagadnieniom odpowiedzialności cywilnej i międzynarodowej. Jest autorem kilkunastu rozpraw i artykułów dotyczących zasad prawa międzynarodowego postępowania cywilnego i jego kodyfikacji, jurysdykcji sądów polskich w sprawach cywilnych oraz wykonalności wyroków sądów zagranicznych. Opublikował szereg artykułów w kraju i za granicą o problemach kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego. Międzynarodowemu prawu handlowemu poświęcił wykłady w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego oraz szereg artykułów w opublikowanych w kraju i za granicą (w USA, Wielkiej Brytanii, Francji). Jego podręcznik Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym doczekał się już trzech wydań. Rozprawy i artykuły poświęcone problematyce prawa kontraktów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym publikował w pismach o znaczeniu międzynarodowym (Revue de Droit des Affaires Internationales Journal of International Business Law). Jest autorem szeregu rozpraw w publikacjach krajowych i zagranicznych (USA, Wielka Brytania) o przekształceniach prawa cywilnego w procesie ustrojowej transformacji IX

4 Słowo wstępne w Polsce. Szereg Jego artykułów w kraju i za granicą (USA) było poświęconych zagadnieniom prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz problemom krajowego i międzynarodowego arbitrażu handlowego, m.in. na łamach Przeglądu Prawa Handlowego i International Arbitration Law Review. Od ponad czterdziestu lat zajmuje się badaniem procesów europeizacji prawa prywatnego. Podsumowaniem pierwszego etapu tych prac była opublikowana w 1966 r. na łamach Studiów Cywilistycznych obszerna rozprawa poświęcona problematyce ujednolicenia prawa prywatnego w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Kolejne etapy tych badań podsumowują opublikowane w Kwartalniku Prawa Prywatnego prace na temat kierunków rozwoju europejskiego prawa kontraktów (Nr 1 z 2002 r.) oraz nowego etapu rozwoju europejskiego prawa prywatnego (Nr 1 z 2006 r.), a także opublikowany w Juridica International referat wygłoszony na uniwersyteckiej konferencji w Tartu, poświęcony zagadnieniom roli nauki i edukacji prawniczej w procesie stopniowej harmonizacji prawa prywatnego w Unii Europejskiej. Wyrażony w tytule referatu pogląd wskazujący na potrzebę aktywnego udziału doktryny w stopniowej europeizacji praw prywatnego Profesor Rajski realizuje w działaniu praktycznym uczestnicząc w pracach Grupy Studyjnej ds. Europejskiego Kodeksu Cywilnego. Profesor Jerzy Rajski jest propagatorem nurtu badań naukowych określanego mianem Europejskiej Szkoły Prawa. Dla Jego twórczości, począwszy od pierwszych publikacji dotyczących problemów prawa międzynarodowego postępowania cywilnego i prywatnego charakterystyczne jest podejście prawnoporównawcze. Rozprawa habilitacyjna Profesora Rajskiego była par excellance pracą prawnoporównawczą. Szereg artykułów i rozpraw poświęcił zagadnieniom metodologii prawnoporównawczej i jej zastosowaniu w pracach legislacyjnych. Jego prace naukowe charakteryzuje również podejście empiryczne bada orzecznictwo sądowe i arbitrażowe. Jako pierwszy w polskiej doktrynie podjął szerokie badania praktyki kontraktowej, zarówno w krajowym jak i w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Świadectwem wysokiej oceny tej działalności jest znaczący udział w niniejszej Księdze wielu wyśmienitych komparatystów i przedstawicieli nauk prawnych z całego świata. Dla swoich współpracowników i uczniów Profesor Jerzy Rajski jest w życiu naukowym niedoścignionym wzorem dokładności i dyscypliny prawniczego myślenia, wielkiej zdolności łączenia w wykładni prawa jego litery i ducha, zaś w życiu codziennym uosobieniem skromności i wrażliwości, otwartości i wielkiej kultury osobistej, prawości i życzliwości dla innych. Redaktorzy X

5 Introduction Professor Jerzy Rajski was born on 18 March 1933 in Kalisz. In 1936 the family left that town and moved to Warsaw. He could not go to primary school during the Nazi occupation, and from 1940 to 1943 he attended underground courses. In 1945 he passed the entrance examination for secondary school and in June 1951 he passed his final examinations at the Warsaw Hugo Kołłątaj Lyceum. He enrolled at the Faculty of Law of Warsaw University and graduated in law in A distinguished student with very good grades, he was active in student research societies and attended a number of seminars. As one of the leading workers, he was for a long time strongly encouraged to no avail by the activists of the Union of the Polish Youth to join their organisation. He attended the seminar given by Professor Witold Czachórski and submitted a very good Master s thesis. However, as there were no posts available, he could not get a job at the Law Faculty. A recommendation by the commission for jobs allocation that he should attend barrister training courses was later changed and he was sent to train as a judge. He completed that training course in As soon as an opportunity arose for post-graduate studies at the Chair of Civil Procedure, Jerzy Rajski was offered a place. He completed these studies in September 1959 and submitted a Doctoral thesis on Jurisdiction of Domestic Courts in Civil Matters, written under the supervision of Professor Dr. Jerzy Jodłowski. Again, as there were no posts available, he was not accepted as an assistant at the Chair. He could only start a career at the Law Faculty in May of the next year at the newly created Chair of Comparative Civil Law headed by Professor Dr. Jan Wasilkowski. It was here that Jerzy Rajski s academic career progressed. In 1968 he became Doctor Habilitated, having submitted a thesis on Civil Liability of Air Carriers in International and Domestic Law. In 1976 he became Professor Extraordinary, and in 1989 Professor Ordinary. He is a correspondent member of the Polish Academy of Sciences. Professor Jerzy Rajski has held the Chair of Comparative Civil Law since From 1964 to 1972 he was in charge of doctoral studies at the Law Faculty. For two terms of office he was Director of the Civil Law Institute at the Law Faculty ( ) and Deputy Dean for research and international relations ( ). Professor Rajski s lectures, seminars and conversatoria have been highly appreciated by students and have always attracted much interest. He has always given a lot of attention to his students and devoted them much of his time. Despite his strict requirements, it has never been easy to enrol in his classes. It is these classes that he has given with a lot of involvement and thorough knowledge of the subject that attracted a large group of faithful participants. Over six hundred Master s theses were written under Professor Rajski s academic supervision, of which more than a dozen won awards at national competitions for best Master s theses in civil law (including several first awards in national competitions for best Master s theses in commercial law organised by Przegląd Prawa Handlowego [Commercial Law Review]. Twelve candidates were awarded a doctoral degree under Professor Rajski s supervision, and four of his students obtained the academic degree of Doctor Habilitated of Legal Science. He was a reviewer in several dozen doctoral proceedings and is an author XI

6 Introduction of over twenty reviews of habilitation theses. He was also a reviewer in more than a dozen proceedings for the award of the academic title of Professor. Professor Jerzy Rajski has given lectures at many foreign universities. Starting in 1970, he lectured for many years at the sessions of the International Faculty of Comparative Law in Strasbourg. In the academic year 1976/1977 he was professor associé at the University Paris I (Panthéon-Sorbonne). From that time on, on several occasions he was a professor associé at the universities Paris I, Paris II (Panthéon-Assas) and Grenoble. In 1982 he gave a course of lectures at The Hague Academy of International Law on principles of commercial laws of several socialist states, published in volume 174 of the Recueil de Cours. From 1985 through 1998 he visited University Paris X (Nanterre) where every year he gave lectures on international commercial law and international commercial arbitration in East-West relations at DESS Droit de Commerce International chaired by Professor Henry Lesguillons. In 1993 he lectured as a visiting professor at the Law School of the University of California in Berkeley, and in 1996 at the McGeorge School of Law of the University of Sacramento. He gave lectures and seminars at many other universities: in the United States at the universities of Harvard, Chicago, George Washington in St. Louis, at the universities in California in Davis, Los Angeles, San Francisco, and San Diego; in the United Kingdom at Cambridge, Oxford, Cardiff, and at King s College London; in France at the universities in Nice, Lyon, Tours, and Strasbourg; in Italy at the universities in Rome, Naples, and at the Catholic University of Milan; in the Netherlands at the universities of Amsterdam, Groningen, Leiden, Tilburg, and Utrecht; in Belgium at the universities at Brussels and Louvain-la-Neuve; in Switzerland at the university of Geneva, Fribourg, and Lozanne; as well as at the Universidad Autónoma and at Univesidad Complutense in Madrid, at the universities in Tokyo, Stockholm, and Vienna (Wirtschaftsuniversität Wien). He also gave lectures at the Max Planck Institute for Foreign and Private International Law in Hamburg, Japanese Institute of International Commercial Law in Tokyo, and at the Institute of Legal Science at the Hungarian Academy of Sciences. He has submitted papers at numerous congresses, symposia, and international seminars. Professor Rajski is one of the distinguished Polish law professors who are much appreciated by their foreign colleagues. He is a member of the International Academy of Comparative Law, International Academy of Commercial and Consumer Law, Academy of European Private Lawyers and the Institute of World Commercial Law at the International Chamber of Commerce in Paris. We was one of those who established the Polish section of the Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française and in 1979 was its first Secretary General; from 1989 to 2002 he was its President. Professor Rajski organised the first Polish Journée Juridiques Association Henri Capitant in Warsaw in Professor Rajski offers his knowledge to editorial boards of a number of legal journals. From their inception, he has been a member of the board of editors of the Kwartalnik Prawa Prywatnego [Private Law Quarterly], Przegląd Prawa Handlowego [Commercial Law Review], and of the Program Council of the Studia Prawa Prywatnego [Studies in Private Law]. He has also been a member of the Academic Council of the Journal de Droit des Affaires Internationales-International Business Law Journal published in Paris since the time the journal was founded. He is also a member of the Consultative Council of the European Review of Contract Law published by De Gruyter in Berlin and of the Curatorium of the Zeitschrift für Europäisches Privatrecht. From 1977 to 1988 he was deputy editor of the Polish Yearbook of International Law. XII

7 Introduction His involvement in work outside of the Academia proves Professor Rajski s interest in important public affairs. From 1986 to 1996 he was involved in legislative work at Poland s Commission for the Reform of Civil Law and from 1996 to 2002 in the Civil Law Codification Commission. From 1989 to 1992 he served as an expert of the Parliament s committee which worked on drafts of laws on privatisation of state-owned companies and on companies with foreign participation. Since 1999 he has been a member of the Study Group on a European Civil Code. Professor Rajski combines an academic interest in commercial arbitration with his work as arbitrator in national and international arbitrations. For almost forty years, he has worked on several hundred cases in Poland and abroad. From 2001 to 2005 he was Deputy President of the permanent Court of Arbitration at the National Chamber of Commerce. Professor Rajski s academic achievements include three monographs and seven editions of textbooks and manuals, two editions of volume VII of the System of Private Law, (whose general editor is Professor Zbigniew Radwański), as well as over 190 studies and articles. Over a hundred of them were published in Austria, Belgium, Czechoslovakia, Denmark, Greece, Finland, France, the Netherlands, Spain, Yugoslavia, Canada, the Federal Republic of Germany, Sweden, the USA, Great Britain, Hungary, and Italy as books, studies, and articles. Professor Rajski s research and academic interests are very wide. In addition to the various aspects of civil law and comparative law, they include topics in domestic and international civil procedure, conflict of laws, international commercial law, the law of domestic and international arbitration, and public international law (law of open space and air law). For many years now his academic interest has come to include European harmonisation of law and uniform law. His doctoral thesis was devoted to the jurisdiction of national courts in civil matters. Professor Rajski s habilitation on civil liability of air carriers under international and domestic law was the first monograph on the subject in Polish legal literature. His International Liability for Damage Caused by Open Space Objects was one of the first books on the subject in the world; it was awarded 3rd prize in the competition of the Polish Institute of International Affairs for best publications in international law published in The author published a number of studies and articles in Poland and abroad on civil liability and international responsibility. He authored several studies and articles on the rules of international civil procedure and its codification, jurisdiction of Polish courts in civil matters and enforcement of foreign judgments. A number of articles published in Poland and abroad concerned codification of private international law. International commercial law was the subject of his lectures at The Hague Academy of International Law and a number of articles published in Poland and abroad (in the USA, Great Britain, and France). Professor Rajski s textbook on The Law of Contracts in Business Relations has gone through three editions. His studies and articles on the law of contract in domestic and international business transactions were published in international journals (Revue de Droit des Affaires Internationales International Business Law Journal). He is the author of several publications in Poland and abroad (USA and Great Britain) on the reform of civil law as part of the process of systemic transformations in Poland. A number of his articles published in Poland and abroad (USA) concerned privatisation of state-owned companies and domestic and international arbitration; these included articles published in the Przegląd Prawa Handlowego [Commercial Law Review] and in the International Arbitration Law Review. XIII

8 Introduction For over forty years Professor Rajski has researched the process of Europeanization of private law. The extensive study on uniformization of private law in the European Economic Community published in 1966 in the Studia Cywilistyczne [Studies in Civil Law] offered a summary of the first phase of that research. The subsequent phases of that research are presented in the articles on the directions for development of European contract law published in issue 1 of 2002 of the Kwartalnik Prawa Prywatnego [Private Law Quarterly], and on the new stage in the development of the European Private Law published in 2006 in Issue 1 of that Quarterly, as well as the paper presented at the university conference in Tartu on the role of the Academia and of legal education in the gradual harmonization of private law in the European Union, published in Juridica International. The view presented in the title of the paper, suggesting that the legal doctrine should take an active part in a gradual Europeanization of private law is what Professor Rajski puts into practice as a member of the Study Group on the European Civil Code. He is a proponent of a research approach called the European of Law School. A comparative approach has characterised his research from his first publications on international civil procedure and private law. Professor Rajski s habilitation thesis was a par exellance comparative monograph. He devoted a number of articles and studies to the comparative method and its application in legislative drafting. His academic writings also show Professor Rajski s empirical approach: he researches case law of the courts and arbitral awards. He was the first representative of the Polish legal doctrine to engage in extensive research of contractual practice, in the context of both domestic and international business transactions. Participation in this joint publication of so many distinguished comparatists and representatives of legal science from all over the world is proof of Professor Rajski s high academic achievement. To his collaborators and students Professor Rajski is an undisputed model in academic life: he teaches us how detailed and disciplined legal reasoning should be, how the letter and the spirit of the law should be combined in legal interpretation, and in private life he personifies modesty and a sensitivity, openness and a great kindness, righteousness and friendliness towards others. Transl. Katarzyna Michałowska Editors XIV

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH Z FIZYKI I ASTRONOMII DZIEDZINA / NAUKI FIZYCZNE DYSCYPLINA / FIZYKA lub ASTRONOMIA STUDIA STACJONARNE - rekrutacja 2013/2014 Lp. Nazwa przedmiotu Ogólne Rozkład zajęć w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz

90-lecie. Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz 90-lecie Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz Kariera naukowa Prof. Zbigniew Kikiewicz urodził się 21 lutego 1924 roku w Białymstoku. W 1945 roku rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej jako jeden

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS

STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS TECHNICAL TRANSACTIONS FUNDAMENTAL SCIENCES CZASOPISMO TECHNICZNE NAUKI PODSTAWOWE -NP/015 JAN KOROŃSKI* STANISŁAW KĘPIŃSKI (1867 1908) AND HIS PAPERS IN THE FIELD OF DIFFERENTIAL EQUATIONS STANISŁAW KĘPIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016 Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(95)/2016 ARTYKUŁY Andrzej Malinowski (Uniwersytet Warszawski) Informacja o nieobowiązywaniu przepisu..................................... 9 Magdalena

Bardziej szczegółowo

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Anna Tarasiuk-Flodrowska, radca prawny, Counsel październik 2012 r. Departament Instytucji Finansowych

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012 Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012 Artykuły Bartłomiej Opaliński (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) Wykonywanie prawa inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta RP z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19

Spis treści. Wstęp / 13. Introduction / 19 Spis treści Wstęp / 13 Introduction / 19 I II III IV Zasady dydaktyczne procesu kształcenia w uniwersytecie / 27 Istota i geneza zasad dydaktycznych oraz ich klasyfikacja / 30 Treści zasad dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk społecznych - psychologia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń asystent dziedzina nauk społecznych - psychologia, DATA OGŁOSZENIA:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Cele konkursu: 1. Zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych, 2. Wzbogacenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Praca w instytucjach UE Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Kilka słów o mnie... Ambasador EU Careers reprezentacja EPSO Członek Team Europe Warsztaty, debaty, prezentacje na

Bardziej szczegółowo

Igor B. Nestoruk BIOGRAM

Igor B. Nestoruk BIOGRAM BIOGRAM 1975 ur. Człuchów (Polska) 1994-1999 studia magisterskie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji [Magister prawa (mgr)] 1997 stypendium Rektoratu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:...

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. 2. Nazwisko i imię... adres:... 1 PROGRAM ATLANTIS UMOWA WYJAZD STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM... Umowa zawarta pomiędzy: Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ

KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ Aleksandra Brzozowska KONTAKTY I WYJAZDY ZAGRANICZNE PROF. HELENY WIĘCKOWSKIEJ "Helena Więckowska - kobieta polska w nauce Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 10.IV.2014 Poszerzało to nasze horyzonty Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Draft Resolutions of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Convened for April 28th 2008

Draft Resolutions of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Convened for April 28th 2008 Draft Resolutions Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Convened for April 28th 2008 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ( PGNiG ) hereby releases the draft resolutions

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Ladislav Cabada Paulina Drab Tomasz G. Grosse Patryk Kołodyński Aleksandra Kułaga Aleksandra Kusztal

Noty o autorach Ladislav Cabada Paulina Drab Tomasz G. Grosse Patryk Kołodyński Aleksandra Kułaga Aleksandra Kusztal Noty o autorach Ladislav Cabada profesor nauk politycznych na Metropolitní univerzita Praha. W roku akademickim 2016/2017 International Chair na Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej (Nemzeti Köszolgálati

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2010. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Marek Zubik

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2010. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Marek Zubik WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Marek Zubik KOMITET REDAKCYJNY Marek Bojarski, Maciej Kaliński, Dariusz Kijowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska,

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship

CURRICULUM VITAE. 05.2014-06.2014 University of Glasgow Research project within the Dekaban Liddle Senior Fellowship CURRICULUM VITAE Dr Katarzyna Sum ksum@sgh.waw.pl Chair of International Finance Current affiliation: Assistant Professor at the Chair of International Finance Research interests: international banking,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ dr Anna Drapińska Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Marketingu WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWEJ A. PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA DOKTORA Prace publikowane Artykuły naukowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Piotr Uziębło Uniwersytet Gdański Podstawy ustroju Grenlandii (wybrane zagadnienia) 13 Krzysztof Krysieniel Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Jacek Wojnicki Uniwersytet Warszawski Władza sądownicza w wybranych państwach postjugosłowiańskich (Słowenia, Chorwacja) 11 Radosław Grabowski Uniwersytet Rzeszowski Zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y. Traktowanie i ochrona prawna zwierząt w Polsce... 9

SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y. Traktowanie i ochrona prawna zwierząt w Polsce... 9 SPIS TREŚCI ARTYKUŁ Y Prof. dr hab. Karol Sł a w i k, Uczelnia Łazarskiego Traktowanie i ochrona prawna zwierząt w Polsce................... 9 Dr Danuta Tarnowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 1 Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia inżynierskie i licencjackie (I stopnia stacjonarne) rekrutacja "letnia" 2015 egzaminów z matematyki i/lub fizyki

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta Andrzej Dakowski Executive Director POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION a.dakowski@fulbright.edu.pl www.fulbright.edu.pl Historia Programu Fulbrighta

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z DZIEJÓW PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO XVIII

STUDIA Z DZIEJÓW PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO XVIII STUDIA Z DZIEJÓW PAŃSTWA I PRAWA POLSKIEGO XVIII KRAKÓW LUBLIN GDAŃSK WARSZAWA 2015 Spis treści Od redakcji... 11 STUDIA Krzysztof Goźdź-Roszkowski (Łódź) Posiadanie pro melioratione dóbr kościelnych przez

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2011. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Mirosław Stec KOMITET REDAKCYJNY Marek Bojarski, Maciej Kaliński, Dariusz Kijowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach

KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach KONKURSY Polska Szkoła Sobotnia z Liverpool zachęca swoich uczniów do uczestnictwa w konkursach organizowanych przez Konsulat Generalny RP w Sydney, Związek Nauczycieli Języka Polskiego w NPW oraz Federację

Bardziej szczegółowo

Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008

Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008 Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008 ARTYKU Y Herbert Schambeck Parlamentarny system rzàdów jako wyraz demokratycznej odpowiedzialnoêci. 9 Tomasz Czech Kilka uwag na temat planowanej

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski)

Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski) Studia doktoranckie: nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - kontekst międzynarodowy (europejski) Andrzej Kraśniewski Politechnika Warszawska ekspert boloński Seminarium Bolońskie

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L SUB Hamburg II A/526037 OBLICZA POLITYKI pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego 13 WARSZAWA 2009 V0L INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO V0L13 Spis treści Wprowadzenie 9 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(87)/2014

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(87)/2014 Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(87)/2014 ARTYKUŁY Grzegorz Wierczyński (Uniwersytet Gdański) Problemy z ujednolicaniem tekstu ustawy na przykładzie kodyfikacji cywilnych... 9 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym

Zmiany w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym Zmiany w Ustawie o stopniach naukowych i Dziennik Ustaw z 21 kwietnia 2011 Nr 84 poz. 455 2011-12-22 Andrzej Chciałowski, Dorota Połed Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

Dr. Habil. Grzegorz Michalski PhD. / doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD. Professional resume

Dr. Habil. Grzegorz Michalski PhD. / doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD. Professional resume Professional resume Name Date and place of birth Higher education and other academic growth Employment history Conduct of educational activities doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD. 13 AUGUST 1972, Brzeg,

Bardziej szczegółowo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo

Lesson 1. Czytanka i s³ownictwo Lesson 1 Czytanka i s³ownictwo The Parkers John Parker is forty-four. His wife Susan is forty. His son Bob is seventeen. His daughter Alice is fourteen and his daughter Mary is ten. John Parker ma czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Reforma prawa autorskiego dla bibliotek. Raport z prac. Postulowane kierunki zmian ważne dla bibliotek cyfrowych

Reforma prawa autorskiego dla bibliotek. Raport z prac. Postulowane kierunki zmian ważne dla bibliotek cyfrowych Reforma prawa autorskiego dla bibliotek. Raport z prac. Postulowane kierunki zmian ważne dla bibliotek cyfrowych Barbara Szczepańska kwiecień 2013 Konferencja i3 2013 Kontekst ACTA i Kongres Wolności w

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W OPINII STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO mgr Justyna Sobolewska-Noël ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO Artykuł porusza kwestię reformy systemu

Bardziej szczegółowo