Słowo wstępne. Redaktorzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Słowo wstępne. Redaktorzy"

Transkrypt

1 Słowo wstępne Profesor Jerzy Rajski urodził się r. w Kaliszu, skąd w 1936 r. wraz z rodzicami przeniósł się do Warszawy. Lata okupacji uniemożliwiły mu uczęszczanie do szkoły podstawowej, w latach uczył się na tajnych kompletach i w 1945 r. zdał egzamin eksternistyczny do liceum. W czerwcu 1951 r. uzyskał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. Podjął studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1955 r. Jako wyróżniający się student uzyskujący bardzo dobre oceny uczestniczył w pracach kół naukowych i uczęszczał na wiele proseminariów. Zaliczono go do grona przodowników pracy i aktyw ZMP przez długi czas aczkolwiek bezskutecznie oddziaływał, aby wstąpił w szeregi tej organizacji. Będąc seminarzystą prof. Witolda Czachórskiego napisał bardzo dobrą pracę magisterską, ale z powodu braku etatów nie został zatrudniony na Wydziale Prawa, a skierowanie z komisji nakazów pracy na aplikację adwokacką zostało skorygowane na aplikację sądową, ukończoną w roku Gdy powstała możliwość rozpoczęcia studiów aspiranckich w katedrze postępowania cywilnego zaproponowano mu ich podjęcie. Zakończył je we wrześniu 1959 r. przygotowując pracę doktorską pod tytułem Jurysdykcja sądów krajowych w sprawach cywilnych, której promotorem był prof. dr Jerzy Jodłowski. Po złożeniu pracy doktorskiej nie został jednak przyjęty w poczet asystentów Katedry z powodu braku etatu. Pracę na Wydziale Prawa mógł rozpocząć w maju następnego roku dzięki utworzeniu Katedry Prawa Cywilnego Porównawczego, kierowanej przez prof. dr. Jana Wasilkowskiego. W tej katedrze osiągnął kolejne stopnie kariery akademickiej. W 1968 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy pod tytułem Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego w prawie międzynarodowym i krajowym. W 1976 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1989 profesorem zwyczajnym. Jest członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Profesor Rajski kieruje Katedrą Prawa Cywilnego Porównawczego od 1970 r. W latach był Kierownikiem Studiów Doktoranckich. Na Wydziale Prawa i Administracji UW sprawował przez dwie kadencje funkcje dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego ( ) oraz prodziekana do spraw nauki i stosunków międzynarodowych ( ). Prowadził wykłady, seminaria i konwersatoria, które cieszyły się szerokim uznaniem i zainteresowaniem studentów. Swych wychowanków otaczał troskliwą opieką naukową, poświęcając im dużo czasu i uwagi. Mimo wymagań, jakie stawiał, dostać się na Jego zajęcia nie było łatwo. Zajęcia prowadzone z wielkim zaangażowaniem i gruntowną znajomością omawianej problematyki zjednały Mu liczne grono wiernych uczestników. Pod Jego opieką naukową przygotowano ponad sześćset prac magisterskich, z których kilkanaście zostało uhonorowanych w ogólnopolskich konkursach na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa cywilnego (m.in. kilkakrotnie uzyskując pierwsze nagrody w ogólnopolskich konkursach Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z zakresu prawa handlowego). Pod kierunkiem Profesora dwanaście osób uzyskało stopień naukowy doktora, a czterech spośród Jego uczniów stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Jako recenzent brał udział w kilkudziesięciu przewodach doktorskich i sporządził VII

2 Słowo wstępne ponad dwadzieścia recenzji w przewodach habilitacyjnych. Był także recenzentem w kilkunastu postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora. Profesor Jerzy Rajski wykładał na wielu zagranicznych uczelniach. Od 1970 r. przez szereg lat wykładał na sesjach Międzynarodowego Wydziału Prawa Porównawczego z siedzibą w Strasburgu. W roku akademickim 1976/1977 prowadził wykłady jako professor associé na Uniwersytecie Paris I (Panthéon-Sorbonne). Od tego czasu kilkakrotnie gościł jako professor associé na Uniwersytecie Paris I, Paris II (Panthéon Assas) i Grenoble. W 1982 r. wygłosił cykl wykładów w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze na temat zasad międzynarodowego prawa handlowego niektórych europejskich państw socjalistycznych, które zostały opublikowane w tomie 174 Recueil de Cours. W latach związany był z Uniwersytetem Paris X (Nanterre), na którym corocznie prowadził wykłady z zakresu międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego arbitrażu handlowego w stosunkach Wschód Zachód w ramach kierowanego przez prof. Henry Lesguillons DESS Droit de Commerce International. W 1993 r. wykładał jako visiting professor na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, a w 1996 r. w McGeorge School of Law Uniwersytetu w Sacramento. Wygłaszał wykłady i prowadził seminaria w wielu innych uniwersytetach: w Stanach Zjednoczonych na uniwersytetach Harvard, Chicago, George Washington w St. Louis, w uniwersytetach kalifornijskich w Davis, Los Angeles, San Francisco i San Diego; w Wielkiej Brytanii w Cambridge, Oxford, Cardiff i w King s College London; we Francji na uniwersytetach w Nicei, Lyonie, Tours i Strasburgu; we Włoszech na uniwersytetach w Rzymie, Neapolu i na Katolickim Uniwersytecie w Mediolanie; w Holandii na uniwersytetach w Amsterdamie, Groningen, Leiden, Tilburgu i Utrechcie; w Belgii na uniwersytetach w Brukseli i Louvain-la-Neuve; w Szwajcarii na Uniwersytetach w Genewie, Fribourgu i Lozannie, jak również na Universidad Autónoma i Complutense w Madrycie, na uniwersytetach tokijskim, sztokholmskim i wiedeńskim (Wirtschaftsuniversität Wien). Wygłaszał także wykłady w Instytucie Prawa Obcego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Maxa Plancka w Hamburgu, Japońskim Instytucie Międzynarodowego Prawa Handlowego w Tokio oraz w Instytucie Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk. Brał udział jako referent w wielu kongresach, sympozjach i seminariach międzynarodowych. Jubilat należy do grona wybitnych polskich profesorów prawa cieszących się wysokim uznaniem zagranicznych kolegów. Jest członkiem Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego, Międzynarodowej Akademii Prawa Handlowego i Konsumenckiego, Akademii Europejskich Prawników Prywatystów oraz Instytutu Światowego Prawa Handlowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. Współtworzył polską grupę Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française zostając w 1979 r. jej pierwszym sekretarzem generalnym, a w latach jej prezydentem. Organizował pierwsze polskie Journée Juridiques Association Henri Capitant w Warszawie w 1989 r. Służy swą wiedzą w zespołach redakcyjnych szeregu czasopism prawniczych. Profesor Jerzy Rajski jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Prawa Prywatnego, Przeglądu Prawa Handlowego oraz Rady Programowej Studiów Prawa Prywatnego od chwili ich powstania. Jest członkiem Rady Naukowej wydawanego w Paryżu Journal de Droit des Affaires Internationales International Business Law Journal od chwili założenia tego pisma. Członek Rady Konsultacyjnej European Review of Contract Law wydawanej przez wydawnictwo De Gruyter w Berlinie oraz Kuratorium Zeitschrift für Europäisches Privatrecht. W latach był także zastępcą redaktora naczelnego Polish Yearbook of International Law. VIII

3 Słowo wstępne O zaangażowaniu Profesora w istotne dla kraju sprawy świadczy jego pozaakademicka działalność. Profesor Jerzy Rajski brał udział w pracach legislacyjnych w Komisji do spraw Reformy Prawa Cywilnego ( ) oraz w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ( ). W latach pracował jako ekspert w Komisji Sejmowej przygotowującej projekty ustaw o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz o spółkach z udziałem zagranicznym. Od 1999 r. bierze udział w pracach Grupy Studyjnej ds. Europejskiego Kodeksu Cywilnego. Zainteresowania naukowo-badawcze w dziedzinie arbitrażu handlowego łączy z pełnieniem funkcji arbitra w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych. W ciągu prawie czterdziestu lat tej działalności brał udział w rozstrzyganiu kilkuset sporów w sądach arbitrażowych w kraju i za granicą. W latach był Wiceprezesem stałego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Dorobek naukowy Profesora obejmuje trzy monografie oraz siedem wydań podręczników i skryptów, a także dwa wydania Tomu 7 Systemu Prawa Prywatnego (redaktor naczelny prof. Zbigniew Radwański) oraz około 200 rozpraw i artykułów. Ponad 100 z tych prac opublikował za granicą w postaci książek, rozpraw i artykułów wydanych w Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Danii, Grecji, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Jugosławii, Kanadzie, Republice Federalnej Niemiec, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i we Włoszech. Zakres badań i zainteresowań naukowych Profesora Jerzego Rajskiego jest niezwykle szeroki. Poza obszarem różnych dziedzin prawa cywilnego i cywilistyki porównawczej obejmuje on zagadnienia prawa postępowania cywilnego (krajowego i międzynarodowego), prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego prawa handlowego i prawa arbitrażu (krajowego i międzynarodowego) oraz międzynarodowego prawa publicznego (kosmicznego i lotniczego). Przedmiotem Jego zainteresowań naukowych od wielu lat są także zagadnienia europejskiej harmonizacji i ujednolicenia prawa prywatnego. Jego rozprawa doktorska poświęcona była jurysdykcji sądów krajowych w sprawach cywilnych. Habilitacja Jubilata stanowiła pierwsze w naszej doktrynie monograficzne opracowanie zagadnień odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego w prawie międzynarodowym i krajowym. Jego monografia Odpowiedzialność międzynarodowa za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne była jedną z pierwszych na świecie poświęconych tej problematyce i została nagrodzona III nagrodą w konkursie PISM na najlepsze prace z zakresu prawa międzynarodowego opublikowane w 1974 r. Opublikował szereg rozpraw i artykułów w kraju i za granicą poświęconych zagadnieniom odpowiedzialności cywilnej i międzynarodowej. Jest autorem kilkunastu rozpraw i artykułów dotyczących zasad prawa międzynarodowego postępowania cywilnego i jego kodyfikacji, jurysdykcji sądów polskich w sprawach cywilnych oraz wykonalności wyroków sądów zagranicznych. Opublikował szereg artykułów w kraju i za granicą o problemach kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego. Międzynarodowemu prawu handlowemu poświęcił wykłady w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego oraz szereg artykułów w opublikowanych w kraju i za granicą (w USA, Wielkiej Brytanii, Francji). Jego podręcznik Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym doczekał się już trzech wydań. Rozprawy i artykuły poświęcone problematyce prawa kontraktów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym publikował w pismach o znaczeniu międzynarodowym (Revue de Droit des Affaires Internationales Journal of International Business Law). Jest autorem szeregu rozpraw w publikacjach krajowych i zagranicznych (USA, Wielka Brytania) o przekształceniach prawa cywilnego w procesie ustrojowej transformacji IX

4 Słowo wstępne w Polsce. Szereg Jego artykułów w kraju i za granicą (USA) było poświęconych zagadnieniom prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz problemom krajowego i międzynarodowego arbitrażu handlowego, m.in. na łamach Przeglądu Prawa Handlowego i International Arbitration Law Review. Od ponad czterdziestu lat zajmuje się badaniem procesów europeizacji prawa prywatnego. Podsumowaniem pierwszego etapu tych prac była opublikowana w 1966 r. na łamach Studiów Cywilistycznych obszerna rozprawa poświęcona problematyce ujednolicenia prawa prywatnego w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Kolejne etapy tych badań podsumowują opublikowane w Kwartalniku Prawa Prywatnego prace na temat kierunków rozwoju europejskiego prawa kontraktów (Nr 1 z 2002 r.) oraz nowego etapu rozwoju europejskiego prawa prywatnego (Nr 1 z 2006 r.), a także opublikowany w Juridica International referat wygłoszony na uniwersyteckiej konferencji w Tartu, poświęcony zagadnieniom roli nauki i edukacji prawniczej w procesie stopniowej harmonizacji prawa prywatnego w Unii Europejskiej. Wyrażony w tytule referatu pogląd wskazujący na potrzebę aktywnego udziału doktryny w stopniowej europeizacji praw prywatnego Profesor Rajski realizuje w działaniu praktycznym uczestnicząc w pracach Grupy Studyjnej ds. Europejskiego Kodeksu Cywilnego. Profesor Jerzy Rajski jest propagatorem nurtu badań naukowych określanego mianem Europejskiej Szkoły Prawa. Dla Jego twórczości, począwszy od pierwszych publikacji dotyczących problemów prawa międzynarodowego postępowania cywilnego i prywatnego charakterystyczne jest podejście prawnoporównawcze. Rozprawa habilitacyjna Profesora Rajskiego była par excellance pracą prawnoporównawczą. Szereg artykułów i rozpraw poświęcił zagadnieniom metodologii prawnoporównawczej i jej zastosowaniu w pracach legislacyjnych. Jego prace naukowe charakteryzuje również podejście empiryczne bada orzecznictwo sądowe i arbitrażowe. Jako pierwszy w polskiej doktrynie podjął szerokie badania praktyki kontraktowej, zarówno w krajowym jak i w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Świadectwem wysokiej oceny tej działalności jest znaczący udział w niniejszej Księdze wielu wyśmienitych komparatystów i przedstawicieli nauk prawnych z całego świata. Dla swoich współpracowników i uczniów Profesor Jerzy Rajski jest w życiu naukowym niedoścignionym wzorem dokładności i dyscypliny prawniczego myślenia, wielkiej zdolności łączenia w wykładni prawa jego litery i ducha, zaś w życiu codziennym uosobieniem skromności i wrażliwości, otwartości i wielkiej kultury osobistej, prawości i życzliwości dla innych. Redaktorzy X

5 Introduction Professor Jerzy Rajski was born on 18 March 1933 in Kalisz. In 1936 the family left that town and moved to Warsaw. He could not go to primary school during the Nazi occupation, and from 1940 to 1943 he attended underground courses. In 1945 he passed the entrance examination for secondary school and in June 1951 he passed his final examinations at the Warsaw Hugo Kołłątaj Lyceum. He enrolled at the Faculty of Law of Warsaw University and graduated in law in A distinguished student with very good grades, he was active in student research societies and attended a number of seminars. As one of the leading workers, he was for a long time strongly encouraged to no avail by the activists of the Union of the Polish Youth to join their organisation. He attended the seminar given by Professor Witold Czachórski and submitted a very good Master s thesis. However, as there were no posts available, he could not get a job at the Law Faculty. A recommendation by the commission for jobs allocation that he should attend barrister training courses was later changed and he was sent to train as a judge. He completed that training course in As soon as an opportunity arose for post-graduate studies at the Chair of Civil Procedure, Jerzy Rajski was offered a place. He completed these studies in September 1959 and submitted a Doctoral thesis on Jurisdiction of Domestic Courts in Civil Matters, written under the supervision of Professor Dr. Jerzy Jodłowski. Again, as there were no posts available, he was not accepted as an assistant at the Chair. He could only start a career at the Law Faculty in May of the next year at the newly created Chair of Comparative Civil Law headed by Professor Dr. Jan Wasilkowski. It was here that Jerzy Rajski s academic career progressed. In 1968 he became Doctor Habilitated, having submitted a thesis on Civil Liability of Air Carriers in International and Domestic Law. In 1976 he became Professor Extraordinary, and in 1989 Professor Ordinary. He is a correspondent member of the Polish Academy of Sciences. Professor Jerzy Rajski has held the Chair of Comparative Civil Law since From 1964 to 1972 he was in charge of doctoral studies at the Law Faculty. For two terms of office he was Director of the Civil Law Institute at the Law Faculty ( ) and Deputy Dean for research and international relations ( ). Professor Rajski s lectures, seminars and conversatoria have been highly appreciated by students and have always attracted much interest. He has always given a lot of attention to his students and devoted them much of his time. Despite his strict requirements, it has never been easy to enrol in his classes. It is these classes that he has given with a lot of involvement and thorough knowledge of the subject that attracted a large group of faithful participants. Over six hundred Master s theses were written under Professor Rajski s academic supervision, of which more than a dozen won awards at national competitions for best Master s theses in civil law (including several first awards in national competitions for best Master s theses in commercial law organised by Przegląd Prawa Handlowego [Commercial Law Review]. Twelve candidates were awarded a doctoral degree under Professor Rajski s supervision, and four of his students obtained the academic degree of Doctor Habilitated of Legal Science. He was a reviewer in several dozen doctoral proceedings and is an author XI

6 Introduction of over twenty reviews of habilitation theses. He was also a reviewer in more than a dozen proceedings for the award of the academic title of Professor. Professor Jerzy Rajski has given lectures at many foreign universities. Starting in 1970, he lectured for many years at the sessions of the International Faculty of Comparative Law in Strasbourg. In the academic year 1976/1977 he was professor associé at the University Paris I (Panthéon-Sorbonne). From that time on, on several occasions he was a professor associé at the universities Paris I, Paris II (Panthéon-Assas) and Grenoble. In 1982 he gave a course of lectures at The Hague Academy of International Law on principles of commercial laws of several socialist states, published in volume 174 of the Recueil de Cours. From 1985 through 1998 he visited University Paris X (Nanterre) where every year he gave lectures on international commercial law and international commercial arbitration in East-West relations at DESS Droit de Commerce International chaired by Professor Henry Lesguillons. In 1993 he lectured as a visiting professor at the Law School of the University of California in Berkeley, and in 1996 at the McGeorge School of Law of the University of Sacramento. He gave lectures and seminars at many other universities: in the United States at the universities of Harvard, Chicago, George Washington in St. Louis, at the universities in California in Davis, Los Angeles, San Francisco, and San Diego; in the United Kingdom at Cambridge, Oxford, Cardiff, and at King s College London; in France at the universities in Nice, Lyon, Tours, and Strasbourg; in Italy at the universities in Rome, Naples, and at the Catholic University of Milan; in the Netherlands at the universities of Amsterdam, Groningen, Leiden, Tilburg, and Utrecht; in Belgium at the universities at Brussels and Louvain-la-Neuve; in Switzerland at the university of Geneva, Fribourg, and Lozanne; as well as at the Universidad Autónoma and at Univesidad Complutense in Madrid, at the universities in Tokyo, Stockholm, and Vienna (Wirtschaftsuniversität Wien). He also gave lectures at the Max Planck Institute for Foreign and Private International Law in Hamburg, Japanese Institute of International Commercial Law in Tokyo, and at the Institute of Legal Science at the Hungarian Academy of Sciences. He has submitted papers at numerous congresses, symposia, and international seminars. Professor Rajski is one of the distinguished Polish law professors who are much appreciated by their foreign colleagues. He is a member of the International Academy of Comparative Law, International Academy of Commercial and Consumer Law, Academy of European Private Lawyers and the Institute of World Commercial Law at the International Chamber of Commerce in Paris. We was one of those who established the Polish section of the Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française and in 1979 was its first Secretary General; from 1989 to 2002 he was its President. Professor Rajski organised the first Polish Journée Juridiques Association Henri Capitant in Warsaw in Professor Rajski offers his knowledge to editorial boards of a number of legal journals. From their inception, he has been a member of the board of editors of the Kwartalnik Prawa Prywatnego [Private Law Quarterly], Przegląd Prawa Handlowego [Commercial Law Review], and of the Program Council of the Studia Prawa Prywatnego [Studies in Private Law]. He has also been a member of the Academic Council of the Journal de Droit des Affaires Internationales-International Business Law Journal published in Paris since the time the journal was founded. He is also a member of the Consultative Council of the European Review of Contract Law published by De Gruyter in Berlin and of the Curatorium of the Zeitschrift für Europäisches Privatrecht. From 1977 to 1988 he was deputy editor of the Polish Yearbook of International Law. XII

7 Introduction His involvement in work outside of the Academia proves Professor Rajski s interest in important public affairs. From 1986 to 1996 he was involved in legislative work at Poland s Commission for the Reform of Civil Law and from 1996 to 2002 in the Civil Law Codification Commission. From 1989 to 1992 he served as an expert of the Parliament s committee which worked on drafts of laws on privatisation of state-owned companies and on companies with foreign participation. Since 1999 he has been a member of the Study Group on a European Civil Code. Professor Rajski combines an academic interest in commercial arbitration with his work as arbitrator in national and international arbitrations. For almost forty years, he has worked on several hundred cases in Poland and abroad. From 2001 to 2005 he was Deputy President of the permanent Court of Arbitration at the National Chamber of Commerce. Professor Rajski s academic achievements include three monographs and seven editions of textbooks and manuals, two editions of volume VII of the System of Private Law, (whose general editor is Professor Zbigniew Radwański), as well as over 190 studies and articles. Over a hundred of them were published in Austria, Belgium, Czechoslovakia, Denmark, Greece, Finland, France, the Netherlands, Spain, Yugoslavia, Canada, the Federal Republic of Germany, Sweden, the USA, Great Britain, Hungary, and Italy as books, studies, and articles. Professor Rajski s research and academic interests are very wide. In addition to the various aspects of civil law and comparative law, they include topics in domestic and international civil procedure, conflict of laws, international commercial law, the law of domestic and international arbitration, and public international law (law of open space and air law). For many years now his academic interest has come to include European harmonisation of law and uniform law. His doctoral thesis was devoted to the jurisdiction of national courts in civil matters. Professor Rajski s habilitation on civil liability of air carriers under international and domestic law was the first monograph on the subject in Polish legal literature. His International Liability for Damage Caused by Open Space Objects was one of the first books on the subject in the world; it was awarded 3rd prize in the competition of the Polish Institute of International Affairs for best publications in international law published in The author published a number of studies and articles in Poland and abroad on civil liability and international responsibility. He authored several studies and articles on the rules of international civil procedure and its codification, jurisdiction of Polish courts in civil matters and enforcement of foreign judgments. A number of articles published in Poland and abroad concerned codification of private international law. International commercial law was the subject of his lectures at The Hague Academy of International Law and a number of articles published in Poland and abroad (in the USA, Great Britain, and France). Professor Rajski s textbook on The Law of Contracts in Business Relations has gone through three editions. His studies and articles on the law of contract in domestic and international business transactions were published in international journals (Revue de Droit des Affaires Internationales International Business Law Journal). He is the author of several publications in Poland and abroad (USA and Great Britain) on the reform of civil law as part of the process of systemic transformations in Poland. A number of his articles published in Poland and abroad (USA) concerned privatisation of state-owned companies and domestic and international arbitration; these included articles published in the Przegląd Prawa Handlowego [Commercial Law Review] and in the International Arbitration Law Review. XIII

8 Introduction For over forty years Professor Rajski has researched the process of Europeanization of private law. The extensive study on uniformization of private law in the European Economic Community published in 1966 in the Studia Cywilistyczne [Studies in Civil Law] offered a summary of the first phase of that research. The subsequent phases of that research are presented in the articles on the directions for development of European contract law published in issue 1 of 2002 of the Kwartalnik Prawa Prywatnego [Private Law Quarterly], and on the new stage in the development of the European Private Law published in 2006 in Issue 1 of that Quarterly, as well as the paper presented at the university conference in Tartu on the role of the Academia and of legal education in the gradual harmonization of private law in the European Union, published in Juridica International. The view presented in the title of the paper, suggesting that the legal doctrine should take an active part in a gradual Europeanization of private law is what Professor Rajski puts into practice as a member of the Study Group on the European Civil Code. He is a proponent of a research approach called the European of Law School. A comparative approach has characterised his research from his first publications on international civil procedure and private law. Professor Rajski s habilitation thesis was a par exellance comparative monograph. He devoted a number of articles and studies to the comparative method and its application in legislative drafting. His academic writings also show Professor Rajski s empirical approach: he researches case law of the courts and arbitral awards. He was the first representative of the Polish legal doctrine to engage in extensive research of contractual practice, in the context of both domestic and international business transactions. Participation in this joint publication of so many distinguished comparatists and representatives of legal science from all over the world is proof of Professor Rajski s high academic achievement. To his collaborators and students Professor Rajski is an undisputed model in academic life: he teaches us how detailed and disciplined legal reasoning should be, how the letter and the spirit of the law should be combined in legal interpretation, and in private life he personifies modesty and a sensitivity, openness and a great kindness, righteousness and friendliness towards others. Transl. Katarzyna Michałowska Editors XIV

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the Genral Editor of the Journal of Social

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME

NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ILLICIT TRADE IN GOODS AND INTELLECTUAL PROPERTY (IP) CRIME OSU- III - 461-1/2014 NIELEGALNY OBRÓT TOWARAMI I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW WSPÓŁORGANIZOWANEGO PRZEZ KRAJOWĄ SZKOŁĘ SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52 Wydawca: Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków imalopolska@umwm.pl tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum Zaproszenie na Ósmą Konferencję Hanzeatycką Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum w dniach 6 + 7 czerwca 2013 r. w HAMBURGU Powitanie PARLAMENT HANZEATYCKI

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES

BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES Ariella Azoulay Filozofka i badaczka kultury, niezależna kuratorka, autorka filmów. Doktoryzowała się na uniwersytecie w Tel Awiwie. Na uniwersytecie Bar Ilan (Ramat Gan,

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam,

Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam, Edytorial Editorial 02 Szanowni Państwo, Dear Sir or Madam, Kiedy na początku lat dziewięćdziesiątych wraz z grupą przyjaciół stwierdziliśmy, że na rynku pojawia się miejsce dla nowoczesnej polskiej firmy

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wydawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii

Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii Pod redakcją Dawida Miąsika Tadeusza Skocznego Małgorzaty Surdek Warszawa 2008 Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo