MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ Załącznik do decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 13 poz. 163) METODYKA NALICZANIA KOSZTÓW UTRZYMYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW MOCY PRODUKCYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU MOBILIZACJI GOSPODARKI ORAZ PRZYZNAWANIA i ROZLICZANIA DOTACJI NA ICH UTRZYMYWANIE Warszawa

2 SPIS TREŚCI WSTĘP I. Postanowienia ogólne II. Zasady udzielania dotacji III. Zasady rozliczania dotacji IV. Zasady naliczania kosztów utrzymywania mocy produkcyjnych V. Uwagi do obliczeń VI. Załączniki Nr 1 Wniosek o przyznanie dotacji Nr 2 Sprawozdanie z wydatkowania dotacji Nr 3 Informacja o wykorzystaniu dotacji Nr 4 Rozliczenie Kwartalne/Roczne

3 WSTĘP W ramach realizacji zadań obronnych, na podstawie art. 4a ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców 1), ustala się program mobilizacji gospodarki (PMG), z którego wynikają: - zadania organów administracji rządowej w zakresie prowadzenia działań o charakterze organizacyjno-planistycznym, związanych z przygotowaniem gospodarki do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, - zadania, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczoobronnym w zakresie dostaw i/lub remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, - możliwości w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych ludności oraz możliwości produkcyjno-usługowe wybranych działów gospodarki. Nałożenie na przedsiębiorcę zadania wynikającego z PMG powoduje obowiązek utrzymywania przez niego odpowiednich mocy produkcyjnych niezbędnych do realizacji tego zadania. Zasadniczym celem utrzymywania mocy produkcyjnych przez przedsiębiorców jest zabezpieczenie w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny dostaw i remontów wyrobów określonych w PMG. Zgodnie z art. 6 i art. 7 ust. ustawy z dnia 23 sierpnia 2001r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców 1) oraz 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczoobronnym 2), finansowanie zadań na rzecz obronności, w tym koszty utrzymywania mocy produkcyjnych w gotowości do realizacji zadań wynikających z PMG, refunduje się z budżetu państwa. Przy obliczaniu wysokości dotacji dla przedsiębiorcy bierze się pod uwagę ogólną wielkość środków przewidzianych w odpowiedniej części budżetu państwa na utrzymywanie mocy produkcyjnych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG. 1) 2) ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz i z 2002 r. Nr 188, poz. 1571). rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczoobronnym (Dz. U. Nr 214, poz. 1571). 3

4 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Metodyka naliczania kosztów utrzymywania przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki oraz przyznawania i rozliczania dotacji na ich utrzymywanie, zwana dalej Metodyką, określa zasady: 1) przyznawania i rozliczania dotacji przeznaczonej na pokrycie (refundowanie) poniesionych kosztów utrzymywania mocy produkcyjnych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym; 2) naliczania kosztów utrzymywania mocy produkcyjnych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG. 2. Ustalenia zawarte w Metodyce są obowiązujące dla wszystkich przedsiębiorców, dla których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest Minister Obrony Narodowej, na których nałożono zadania obronne z zakresu mobilizacji gospodarki. 3. Użyte na potrzeby Metodyki określenia oznaczają: 1) program mobilizacji gospodarki (PMG) dokument opracowywany w ramach programowania obronnego co cztery lata, na dziesięcioletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, a także aneks do PMG aktualizujący ten program; 2) część zadaniowa PMG załączniki do programu mobilizacji gospodarki zawierające informacje o możliwości lokowania zadań wynikających z PMG u przedsiębiorców; 3) zadania wynikające z PMG zadania wykonywane w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, polegające na realizacji dostaw (produkcji) i remontów (świadczeniu usług remontowych) określonych w PMG; 4) zadanie obronne nałożone w drodze decyzji administracyjnej przez organ administracji rządowej zadanie na rzecz obronności państwa z zakresu mobilizacji gospodarki polegające na obowiązku bieżącego utrzymywania mocy produkcyjnych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG; 5) organ nakładający zadanie obronne organ administracji rządowej właściwy do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa, wydający decyzję administracyjną o nałożeniu zadań na rzecz obronności państwa na przedsiębiorcę wskazanego w rozporządzeniu, o którym mowa w ppkt 7; 4

5 6) utrzymywanie mocy produkcyjnych utrzymywanie przez przedsiębiorcę w czasie pokoju niezbędnych: maszyn i urządzeń, budynków i budowli spełniających odpowiednie wymagania techniczno-budowlane, w których umieszczono wskazane maszyny i urządzenia, środków materialnych, systemu organizacyjnego, w tym planowania i nadzoru przedsięwzięć ściśle związanych z realizacją zadania obronnego oraz ochrony obiektów, w których realizowane jest to zadanie w gotowości do realizacji zadania wynikającego z PMG; 7) przedsiębiorca przedsiębiorca wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 2) ; 8) producent finalny przedsiębiorca, o którym mowa w ppkt 7, dla którego w części zadaniowej PMG określono zadanie w zakresie dostaw wyrobów i/lub świadczenia usług na rzecz MON, MSWiA, MS i ABW. 9) produkcja specjalna S wykonanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 3) i/lub świadczenie usług na takich wyrobach w zakresie ich remontów i/lub modernizacji, realizowane przez przedsiębiorcę na zamówienie MON, MSWiA, MS, ABW lub wykonanie takich wyrobów i usług na eksport, a także na zamówienie innego przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym wykonującego zadanie obronne. Przez wyrób rozumie się: wyrób gotowy, podzespół lub część zamienną; 10) kooperant przedsiębiorca wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym 2), bezpośrednio współpracujący z przedsiębiorcą, na którego nałożone zostało zadanie obronne i przez niego wskazany jako dostawca (usługodawca) realizujący kooperację; za kooperanta nie uznaje się pośrednika handlowego działającego na rzecz przedsiębiorcy, na którego nałożone zostało zadanie obronne; 3) wyroby i usługi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625, z późn. zm.) oraz decyzji Rady Nr 255/58 z 15 kwietnia 1958 r. w sprawie ustalenia listy produktów (broń, amunicja i materiały wojenne), do których odnoszą się przepisy 1 lit. b art. 223 obecnie art. 296 TWE. Protokół z dnia 15 kwietnia 1958 r. 5

6 11) kooperacja dostawa wyrobów (usług) przez kooperanta na rzecz producenta finalnego; 12) umowa umowa zawarta pomiędzy organem nakładającym zadanie obronne a przedsiębiorcą, której przedmiotem jest utrzymywanie w czasie pokoju przez przedsiębiorcę mocy produkcyjnych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG; 13) dotacja środki finansowe z budżetu państwa przekazane przedsiębiorcy, przeznaczone na pokrycie (refundowanie) kosztów utrzymywania mocy produkcyjnych, niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG, ponoszonych przez przedsiębiorcę w czasie pokoju; 14) organ kontrolny organ uprawniony do przeprowadzania kontroli wykonywania nałożonych zadań, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 i z 2008 r. Nr 105, poz. 669). 4. Zadania obronne nakłada się decyzją administracyjną na okres do 4 lat na przedsiębiorców, którzy są ujęci w części zadaniowej PMG. 5. Producent finalny, na którego nałożono zadanie obronne, może refundować utrzymywanie niezbędnych mocy produkcyjnych kooperanta, na którego nie nałożono zadań, po spełnieniu n/w warunków: 1) refundacja odbywa się na podstawie stosownej umowy zawierającej przynajmniej te same elementy co umowa zawarta pomiędzy producentem finalnym a organem nakładającym zadanie obronne; 2) naliczenie i rozliczenie kosztów utrzymywania mocy produkcyjnych kooperanta dokonuje się zgodnie z niniejszą Metodyką; 3) przedsiębiorca refundujący poniesione przez kooperanta koszty odpowiada za właściwe wywiązywanie się z umowy kooperanta. 6. W umowach podpisywanych z kooperantami przedsiębiorca zobowiązany jest zawrzeć klauzulę umożliwiającą mu kontrolę wywiązywania się kooperantów z umowy. II. ZASADY UDZIELANIA DOTACJI 7. Koszty realizacji zadania obronnego przez przedsiębiorcę refundowane są dotacją przyznawaną przez organ nakładający to zadanie. 6

7 8. Kosztami realizacji zadania obronnego są koszty ponoszone przez przedsiębiorcę z tytułu: 1) podatku od nieruchomości; 2) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu; 3) ochrony obiektów; 4) kosztów technicznych: konserwacji i remontów maszyn i urządzeń, konserwacji i remontów budynków i budowli, ogrzewania budynków, amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, bez amortyzacji niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów tj. bez amortyzacji gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz amortyzacji od samochodów osobowych wartości powyżej Euro ( ), ubezpieczenia składników majątku, wynikających z ewidencji księgowej; 5) kooperacji naliczone zgodnie z algorytmem i wzorami ujętymi w rozdz. IV. 9. Dotacja przysługuje przedsiębiorcy w przypadku, gdy wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych (W M ), o którym mowa w pkt 28, jest mniejszy niż jeden. 10. Organ nakładający zadanie obronne może udzielić dotacji przedsiębiorcy, który: 1) ujęty jest w części zadaniowej PMG; 2) przedłożył sprawozdanie, o którym mowa w pkt 15 i zostało ono zaakceptowane przez organ nakładający zadanie obronne (dotyczy przedsiębiorcy, który otrzymał w roku poprzednim dotację na utrzymywanie mocy produkcyjnych); 3) w terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji nakładającej na przedsiębiorcę zadanie obronne, złożył wniosek o dotację na utrzymywanie mocy produkcyjnych (wzór załącznik Nr 1); 4) realizuje zadania na rzecz obronności państwa w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców 1) ; 5) zawarł umowę z organem nakładającym zadanie obronne. 11. Wnioski o dotacje przesłane po terminie, o którym mowa w pkt 10 ppkt 3, nie będą rozpatrywane. 7

8 12. Umowę na utrzymywanie mocy produkcyjnych zawiera się na okres nie dłuższy niż określony w decyzji administracyjnej, o której mowa w pkt Umowa obejmuje w szczególności: 1) przedmiot i rodzaj zadania obronnego; 2) okres obowiązywania umowy; 3) zobowiązanie do utrzymywania mocy produkcyjnych niezbędnych do wytworzenia i/lub wyremontowania określonych wyrobów; 4) wysokość przyznanej dotacji; 5) zobowiązanie przedsiębiorcy do przedstawienia sprawozdania z wykorzystania dotacji wraz z raportem biegłego rewidenta w zakresie prawidłowości obliczenia kosztów utrzymywania mocy produkcyjnych oraz prawidłowości wykorzystania dotacji; 6) oświadczenie przedsiębiorcy o sporządzeniu dokumentacji związanej z utrzymywaniem i uruchamianiem mocy produkcyjnych na potrzeby obronności państwa, opracowanej zgodnie z wymogami organu nakładającego zadanie obronne; 7) zobowiązanie przedsiębiorcy do przechowywania i udostępniania organom kontrolnym dokumentacji, o której mowa w ppkt Dotację przekazuje się przedsiębiorcy na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy, zwany dalej rachunkiem PMG, w terminie określonym w umowie. III. ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI 15. Rozliczenie przyznanej dotacji odbywa się w trybie i na zasadach określonych w art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz i z 2010 Nr 28, poz. 146), a przedsiębiorca, któremu udzielono dotacji przedstawia roczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji. 16. Dla udokumentowania operacji dokonywanych z rachunku PMG przedsiębiorca prowadzi analitycznie wyodrębnioną ewidencję finansowo-księgową. 17. Rozchody z rachunku PMG dotyczące kosztów podlegających refundacji dotacją dokonywane są na podstawie not księgowych wystawionych na kwoty wynikające z wyliczeń wskazujących tę część wydatków, która została poniesiona przez przedsiębiorcę na realizację zadania obronnego. 8

9 18. Podstawą do wystawienia noty, o której mowa w pkt 17, są dokumenty księgowe, a w szczególności: faktury, przelewy, umowy z kooperantami, listy płac, zbiorcze listy kosztów, deklaracje, itp. obejmujące całkowite koszty poniesione przez przedsiębiorcę, pokryte w całości ze środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym przedsiębiorcy, skorygowane właściwymi wskaźnikami ujętymi we wniosku o przyznanie dotacji. 19. Podstawą rozliczenia dotacji jest: 1) sprawozdanie, o którym mowa w pkt 15 (wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji załącznik Nr 2) oraz dołączone do niego: a) wyciągi bankowe z rachunku PMG z saldem na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego oraz z saldem na dzień złożenia sprawozdania, b) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub inną upoważnioną osobę kopie: rejestru dokumentującego operacje finansowe dokonywane w ciągu roku na rachunku PMG, przelewu bankowego potwierdzającego zwrot niewykorzystanej dotacji oraz odsetek, c) noty księgowe, o których mowa w pkt 17; 2) raport biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji. 20. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawiania organowi, z którym podpisał umowę, rocznego sprawozdania w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym została udzielona dotacja (wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji załącznik Nr 2) oraz może być zobowiązany do przedstawienia temu samemu organowi kwartalnej informacji umożliwiającej ocenę realizacji wydatkowania dotacji w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po kwartale dotyczy pierwszych trzech kwartałów roku (wzór informacji załącznik Nr 3). 21. Komórka organizacyjna organu nakładającego zadanie obronne właściwa w sprawie rozliczania przedsiębiorcy z udzielonej dotacji przekazuje niezbędne kwartalne informacje umożliwiające ocenę realizacji wydatkowania dotacji oraz roczne sprawozdanie z wykorzystania dotacji komórce organizacyjnej właściwej w sprawie budżetu tego organu (wzór załącznik Nr 4). 22. Sposób realizacji zadań obronnych oraz wydatkowanie przez przedsiębiorców przyznanej dotacji podlega kontroli w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 i z 2008 r. Nr 105, poz. 669). 9

10 IV. ZASADY NALICZANIA KOSZTÓW UTRZYMYWANIA MOCY PRODUKCYJNYCH 23. Naliczanie kosztów utrzymywania mocy produkcyjnych można realizować w dwóch, wybieranych przez przedsiębiorcę, wariantach: 1) wariant I przy zastosowaniu wskaźnika W S gdy nie jest możliwe dokładne rozgraniczenie części majątku przeznaczonego na produkcję specjalną S oraz pozostałą lub ten sam majątek jest wykorzystywany do różnego rodzaju produkcji; 2) wariant II przy zastosowaniu współczynników udziału majątku i kosztów z nim związanych dotyczących produkcji S do całkowitego majątku i kosztów przedsiębiorcy gdy jest możliwe dokładne rozgraniczenie części majątku przeznaczonego na produkcję specjalną S oraz pozostałą. Dokonany przez przedsiębiorcę wybór wariantu każdorazowo wymaga uzasadnienia. 24. Przedstawiciel Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW) weryfikuje obliczony przez przedsiębiorcę wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych W M poprzez sprawdzenie przyjętej do obliczeń pracochłonności procesów technologicznych wyrobów i usług realizowanych w przypadku mobilizacji gospodarki. Udział przedstawiciela RPW realizowany jest poprzez ocenę: 1) zgodności z warunkami technicznymi i dokumentacją konstrukcyjną wykonania wyrobów i świadczenia usług w asortymencie, do którego utrzymywania niezbędnych mocy produkcyjnych, w ramach programu mobilizacji gospodarki (PMG), przedsiębiorca został zobowiązany decyzją właściwego organu uprawnionego do nakładania zadań obronnych w tym zakresie; 2) zgodności określania pracochłonności procesu technologicznego produkcji wyrobów i/lub świadczenia usług remontowych w asortymencie, o którym mowa w ppkt 1, opracowanego przez przedsiębiorcę; 3) możliwości technicznych przedsiębiorców do wykonania wyrobów i/lub świadczenia usług remontowych w asortymencie, o którym mowa w ppkt W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentacji technicznej przygotowanej przez przedsiębiorcę, przedstawiciel RPW parafuje i umieszcza adnotację w zbiorczej zakładowej dokumentacji PMG opracowanej przez przedsiębiorcę, na stronie, na której umieszczone są 10

11 podpisy przewodniczącego zespołu opracowującego dokument oraz członków tego zespołu w brzmieniu: Stwierdzam zgodność wyliczenia wskaźnika W M w zakresie pracochłonności zatwierdzonego przez prezesa zarządu/dyrektora podmiotu procesu technologicznego wyrobów (produkcji) i/lub remontów (usług) ujętych w PMG. 26. Przedstawiciel RPW ma prawo wglądu do dokumentacji technicznej przedsiębiorcy dotyczącej produkcji wyrobów i/lub świadczenia usług remontowych dla asortymentu, o którym mowa w pkt 24 ppkt Koszty realizacji zadania obronnego (K zo ): K P K K K [zł] (1) zo ob t gdzie: P - stanowi sumę podatków od nieruchomości oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w części wykorzystywanej do wykonywania produkcji specjalnej, K ob - koszty poniesione z tytułu ochrony obiektów, wykorzystywanych do wykonywania produkcji specjalnej, K t - koszty techniczne, na które składają się koszty: - konserwacji i remontu maszyn i urządzeń, - konserwacji i remontu budynków i budowli, - amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, bez amortyzacji niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów tj. bez amortyzacji gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz amortyzacji od samochodów osobowych wartości powyżej Euro ( ); - ogrzewania budynków, - ubezpieczenia majątkowe obiektów, związane z utrzymywaniem mocy produkcyjnych, K bk - koszty kooperacji, tj. koszty ponoszone przez kooperanta, na którego nie nałożono zadania obronnego, obliczane wg zasad ujętych w niniejszej Metodyce. Kwota refundowana przez producenta finalnego kooperantowi nie może być większa od rzeczywistych kosztów skorygowanych wskaźnikiem wysokości udzielonej dotacji (D d ), o którym mowa w pkt Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych (W M ): gdzie: W ps po bk Wps Wpp W M (2) W - wielkość produkcji specjalnej S, planowanej do realizacji w roku bieżącym (dane do wniosku - odpowiednio: załącznik Nr 1, tabela Nr 1 - kolumna 6) lub zrealizowanej w roku sprawozdawczym (dane do sprawozdania - odpowiednio: załącznik Nr 2, pkt II zest. 1 - kolumna 5), wyrażona w normogodzinach (Nh) W pp - wielkość produkcji pozostałej, planowanej do realizacji w roku bieżącym na parku maszynowym (w obiektach) na którym możliwe jest wykonywanie produkcji specjalnej (dane do wniosku - odpowiednio: załącznik Nr 1, tabela Nr 1 - kolumna 11

12 6) lub zrealizowanej w roku sprawozdawczym (dane do sprawozdania - odpowiednio: załącznik Nr 2, pkt II zest. 1 - kolumna 5), wyrażona w normogodzinach (Nh) W po - wielkość produkcji przewidziana do realizacji przez przedsiębiorcę wynikająca z PMG, skorygowana do czasu P o wskaźnik czasu pracy Z. gdzie: W o Z Wo Wpo [Nh] (3) Z - wielkość produkcji przewidziana do realizacji przez przedsiębiorcę wynikająca z PMG (odpowiednio: wniosek - załącznik Nr 1, tabela Nr 1 - kolumna 11; sprawozdanie - załącznik Nr 2, pkt II zest. 1 - kolumna 7), - wskaźnik czasu pracy uwzględniający organizację trybu pracy przedsiębiorcy w czasie uruchomienia produkcji wyrobów i świadczenia usług ujętych w PMG. Wskaźnik ten jest obliczany jako proporcja średniej ilości zmian pracy przewidzianych przez przedsiębiorcę do wprowadzenia w czasie uruchomienia produkcji wyrobów i świadczenia usług ujętych w PMG do średniej ilości zmian pracy w czasie P, pomniejszony przy trybie pracy 3-zmianowym o czas niezbędny na konserwację i/lub naprawy maszyn i urządzeń: Należy przyjąć: Z=1 - taka sama średnia ilość zmian w czasie P i w czasie uruchomienia PMG, Z=2-1 zmiana w czasie P i 2 zmiany w czasie uruchomienia PMG, Z=2,6-1 zmiana w czasie P i 3 zmiany w czasie uruchomienia PMG. 29. Wskaźnik sprzedaży specjalnej (W S )*: W ss W S (4) Wso gdzie: W ss - wartość sprzedaży produkcji specjalnej S, planowanej do realizacji w roku bieżącym (dane do wniosku - załącznik Nr 1, tabela Nr 1 - kolumna 5) lub zrealizowanej w roku sprawozdawczym (dane do sprawozdania - odpowiednio: załącznik Nr 2, pkt II zest. 1 - kolumna 4), wyrażona w zł, *Uwaga W przypadku jeśli produkcja specjalna S przedsiębiorcy w okresie stanowiącym podstawę do wyliczeń jest niewielka i przychód z jej sprzedaży nie pokrywa kosztów stałych utrzymania maszyn i urządzeń do produkcji specjalnej S, W ss zastępuje się W smin oznaczającym minimalną wartość sprzedaży produkcji specjalnej S, określona przez przedsiębiorcę, wystarczającą na pokrycie kosztów stałych utrzymywania w gotowości technicznej linii produkcyjnych przeznaczonych do tej produkcji. W so - wartość sprzedaży ogółem, planowanej do realizacji w roku bieżącym (dane do wniosku - odpowiednio: załącznik Nr 1, tabela Nr 1 - kolumna 5) lub zrealizowanej w roku sprawozdawczym (dane do sprawozdania - odpowiednio: załącznik Nr 2, pkt II zest. 1 - kolumna 4), wyrażona w zł. 12

13 30. Wielkość opłat podatków od nieruchomości oraz opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, podlegających pokrywaniu z dotacji (P): 1) I wariant 2) II wariant gdzie: P b P g P P P U ) W (1 W ) [zł] (5) ( b g w S M S Sg S b g P ( Pb Pg U w ) (1 WM ) [zł] (6) C C C - podatek od budynków, budowli, itp., - podatek od gruntów, U w - opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów, W M - wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych, W S - wskaźnik sprzedaży specjalnej, S g C g S b C b b - powierzchnia gruntów, zajmowanych na cele produkcji specjalnej S, g - całkowita powierzchnia gruntów, od których płacony jest podatek (wielkość zgodna z deklaracją podatkową), - powierzchnia budynków (budowli) zajmowanych na cele produkcji specjalnej S, - całkowita powierzchnia budynków (budowli), od których płacony jest podatek (wielkość zgodna z deklaracją podatkową). 31. Koszty poniesione przez przedsiębiorcę z tytułu ochrony obiektów, podlegające pokrywaniu z dotacji (K ob ) 1) I wariant 2) II wariant K K W 1 W ) [zł] (7) ob o S ( M Sg K ob Ko ( 1 WM ) [zł] (8) C g gdzie: K o - koszty związane z ochroną 4) obiektów przez: - zewnętrzne służby ochrony określone na podstawie faktury zewnętrznej netto, - wewnętrzne służby ochrony określone na podstawie listy płac i kosztów umundurowania, W M - wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych, W S - wskaźnik sprzedaży specjalnej, S g - powierzchnia gruntów zajmowanych na cele produkcji specjalnej S, C g - całkowita powierzchnia gruntów, od których płacony jest podatek (wielkość zgodna z deklaracją podatkową). g 4) zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz.1221, z późn. zm.) 13

14 32. Koszty techniczne związane z utrzymywaniem mocy produkcyjnych, podlegające pokrywaniu z dotacji (K t ) 1) I wariant K K W 1 W ) [zł] (9) t to S ( M gdzie: K to - całkowite koszty techniczne związane z utrzymywaniem w sprawności technicznej potencjału przeznaczonego do produkcji i/lub remontu, 2) II wariant K K K K A U [zł] (10) to ku kb co s m K t Sb Sb Sb Sb Sb ( K ku K kb K co As U m ) (1 WM C C C C C b b b b b ) [zł] (11) gdzie: K ku K kb K co A s U m W S W M - koszty konserwacji i remontów urządzeń z grup 3 8 wg Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem rodzajów , 744, 750 wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów 5), wynikające z ewidencji księgowej, - koszty konserwacji i remontów budynków i budowli z grup 1 2 wg Klasyfikacji Środków Trwałych, wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów 7), wynikające z ewidencji księgowej, - ogrzewanie budynków - koszty wynikające z ewidencji księgowej: 1) w przypadku, gdy energia cieplna jest dostarczana przez podmiot zewnętrzny, rozliczenie jej powinno następować na podstawie zewnętrznych faktur netto; 2) w przypadku wewnętrznych źródeł ciepła, rozliczenie energii cieplnej powinno następować na podstawie kosztów dotyczących wydziału produkcji pomocniczej Kotłownia pomniejszonych o koszty osobowe; - amortyzacja 6) środków trwałych wynikająca z ewidencji księgowej oraz wartości niematerialnych i prawnych, bez amortyzacji niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów tj. bez amortyzacji gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz amortyzacji od samochodów osobowych wartości powyżej Euro ( ), - koszty ubezpieczenia majątkowego wynikające z ewidencji księgowej, - wskaźnik sprzedaży specjalnej, - wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych, S g - powierzchnia gruntów zajmowanych na cele produkcji specjalnej S, C g - całkowita powierzchnia gruntów, od których płacony jest podatek (wielkość zgodna z deklaracją podatkową). 5) 6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.) amortyzacja dokonywana zgodnie z zasadami ujętymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) 14

15 33. Łączna wielkość udzielonej dotacji (D 7) ): gdzie: K zo D d D K zo D d [zł] (12) - koszty realizacji zadania obronnego, - wskaźnik wysokości udzielonej dotacji. D p D d (13) K o gdzie: D p - ogólna wielkość dotacji przyznanej z budżetu państwa, którą może rozdysponować organ nakładający zadanie obronne na utrzymywanie mocy produkcyjnych K o - ogólna wielkość kosztów, o których refundowanie zwrócili się z wnioskiem przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym na realizację zadań wynikających z PMG zgodna z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami i zaokrąglona do pełnych setek złotych. V. UWAGI DO OBLICZEŃ 34. Podczas obliczeń dokładność wszystkich współczynników (np. S g /C g, S b /C b, W M, W S itp.) należy przyjąć do setnych (0,00) i stosować ją w całości obliczeń rachunkowych. 35. Powierzchnia całkowita gruntów (C g ) i budynków (C b ) obejmuje powierzchnię gruntu i budynków związaną z zasadniczą działalnością gospodarczą. Do powierzchni całkowitej nie wlicza się gruntów i budynków niezwiązanych z produkcją (np. gruntów mieszkaniowych, działalnością socjalną, służby zdrowia lub związanych z działalnością innych organizacji). 36. W przypadku świadczenia usług obcych (np. koszty ogrzewania, ochrony, remontów, konserwacji, itp.) przez podmiot zewnętrzny przedmiotowe koszty rozlicza się na podstawie zewnętrznych faktur netto. 37. Wykonanie sprzedaży produkcji w czasie P wykazane w informacji o wykonaniu sprzedaży wyrobów i usług za rok, w którym udzielono dotacji (tabela nr 2 do załącznika Nr 2), pomniejsza się o wartość innych przychodów wykazanych w tej informacji w części B produkcja pozostała P, tj. o przychody z usług nieprzemysłowych (np. gospodarki mieszkaniowej, służby zdrowia, działalności socjalnej lub związanych z działalnością innych organizacji). VI. ZAŁĄCZNIKI: Nr 1 Wniosek o przyznanie dotacji Nr 2 Sprawozdanie z wydatkowania dotacji Nr 3 Informacja o wykorzystaniu dotacji Nr 4 Rozliczenie Kwartalne/Roczne 7) końcowe wyliczenie wysokości przyznanej dotacji dla przedsiębiorcy zostanie dokonane po uzyskaniu danych umożliwiających obliczenie wskaźnika D d. 15

16 Załącznik Nr 1 Data wpłynięcia: Nr aktowy: (wypełnia adresat - organ nakładający zadanie obronne) (wypełnia adresat - organ nakładający zadanie obronne)... (nazwa podmiotu)... (adres siedziby)... dnia... (miejscowość) ( data) Właściwa klauzula tajności Jawne po odłączeniu załączników (nazwa organu nakładającego zadanie obronne)... WNIOSEK o PRZYZNANIE DOTACJI na utrzymywanie przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych, niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki na rok... W związku z nałożeniem, w drodze decyzji Nr... /... z dnia..., zadania obronnego na..., zwracam się z wnioskiem o pokrycie kosztów utrzymywania mocy produkcyjnych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki. I. DANE INFORMACYJNE O PODMIOCIE 1. Nazwa podmiotu: Siedziba podmiotu: Kontakt (telefon, faks, , strona WWW): Dane identyfikacyjne podmiotu: 1) Nr KRS, data i miejsce wpisu

17 5. REGON NIP Status prawny 8) podmiotu: Reprezentacja podmiotu (stanowisko imię i nazwisko): 1)... 2)... 3) Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie wniosku (stanowisko imię i nazwisko, kontakt)... II. WYKAZ KOOPERANTÓW (nazwa, adres siedziby, dane kontaktowe): 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... III. OŚWIADCZENIA 1. Oświadczam/-my, że w stosunku do podmiotu nie prowadzi się postępowania egzekucyjnego. 2. Oświadczam/-my, że podmiot posiada potencjał produkcyjno remontowy w postaci maszyn, urządzeń, oraz technologii niezbędnych do produkcji asortymentu określonego w zadaniu obronnym. 3. Oświadczam/-my, że podmiot posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.). 4. Oświadczam/-my, że przedstawione informacje są zgodne z prawdą. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu Karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 8) spółka akcyjna (S.A.), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.), przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo rozwojowa, gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej 17

18 IV. ZAŁĄCZNIKI 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż w okresie trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku; 2. Plan produkcji/remontu... na rok... (tabela Nr 1) (nazwa podmiotu) 3. Arkusz obliczeń kosztów realizacji zadania obronnego dla na rok... (tabela Nr 2) (nazwa podmiotu) 4. Inne (w zależności od potrzeb) DYREKTOR / PREZES*... (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu) 9) dyrektor właściwy ds. produkcji... dyrektor właściwy ds. ekonomicznych (Główny Księgowy)... 9) podpis i pieczęć zawierająca minimum następujące dane: imię i nazwisko oraz funkcja 18

19 Tabela Nr 1 do załącznika Nr 1- Plan produkcji/remontu 19

20 Tabela Nr 2 do załącznika Nr 1- Arkusz obliczeń kosztów realizacji zadania obronnego 20

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 1 Załącznik do decyzji Nr 493/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. (poz. 394) MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ METODYKA NALICZANIA KOSZTÓW UTRZYMYWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 16 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/36/11 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 12 marca 2015 r. UCHWAŁA NR RG.0007.31.2015 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie w sprawie określenia warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Kobiór i trybu ich finansowania Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 grudnia 2015 r. z dnia 2015 r.

Projekt z dnia 7 grudnia 2015 r. z dnia 2015 r. Projekt z dnia 7 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania

RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania Załącznik nr 3 pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Fryderyk Chopin Priorytet BRAK ze budżetowych na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) 1) )Niepotrzebne skreślić. Wszędzie tam gdzie występuje 1) ) należy odnieść się do polecenia Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać

Bardziej szczegółowo

Wniosek klubu sportowego

Wniosek klubu sportowego .... (pieczęć klubu) (miejsce i data sporządzenia) Burmistrz Miasta Tuszyna ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Tuszyn na podstawie postanowień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wzór SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1 z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: OB.0050.6.2015 ZARZĄDZENIE NR 8/15 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Brody z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzebnica przez osoby fizyczne lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 4 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1570 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Urząd Miasta Szczecin Wydział Sportu pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 175, fax: + 48 91 42 20 059 sport@um.szczecin.pl www.szczecin.pl WS 2 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) )

Bardziej szczegółowo

W z ó r SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1

W z ó r SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1 Załącznik Nr 3 do Programu W z ó r SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1 z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /11 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie.

UCHWAŁA NR / /11 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie. UCHWAŁA NR / /11 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Nowa Ruda Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy. Raport z wykonania zadania Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 ze środków Instytutu Książki

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy. Raport z wykonania zadania Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 ze środków Instytutu Książki Załącznik nr 2 pola zacienione wypełnia Instytut Książki Numer rejestru Instytutu Książki: Data wpływu do Instytutu Książki: Nabór, nr: Miejscowość Data Pieczęć wnioskodawcy Raport z wykonania zadania

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 października 2010 r.

z dnia 28 października 2010 r. Uchwała Nr XXXVIII/198/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Bojszowy Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia... (poz....) Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU o przyznanie środków finansowych na inwestycję budowlaną

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku: Data wpływu:.

Nr wniosku: Data wpływu:. Załącznik nr 1 do Zasad Nr wniosku: Data wpływu:. (pieczęć wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/54/11. Rada Gminy. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR IX/54/11. Rada Gminy. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR IX/54/11 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić wpisać pełną nazwę zadania publicznego......

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Program Ministra 1 Priorytet 1 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 457. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH UMOWA Nr... zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez Wiesławę Kacperek-Biegańską Dyrektora Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Dziennik Ustaw Nr 238 16193 Poz. 1579 1579 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Na podstawie art. 134

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie:

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A

... Pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* O F E R T A Załącznik nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1718/2010 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU UL. NOWE OGRODY 8/12 80 803 GDAŃSK...... Pieczęć organizacji pozarządowej*/

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... 2013 r. (poz. ) WZÓR Załącznik nr 1.. (miejscowość i data). (nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby oraz oznaczenie miejsca wykonywania

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE * Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE CZĘŚĆ I.

WZÓR SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE * Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE CZĘŚĆ I. WZÓR Załącznik nr 6 SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE * Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE 1. Numer umowy i tytuł zadania 2. Uczestnik Programu CZĘŚĆ I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do umowy nr. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. w okresie od... do...

Załącznik nr do umowy nr. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. w okresie od... do... Załącznik nr do umowy nr. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 6738 UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2252 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/126/13 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/126/13 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/126/13 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wądroże Wielkie Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy Gminą Miejską Człuchów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 15 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 15 listopada 2012 r. Projekt z dnia 26 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach. PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) [#Zadanie Nazwa] (nazwa zadania)

RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach. PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) [#Zadanie Nazwa] (nazwa zadania) pieczęć Zleceniobiorcy data złoŝenia sprawozdania RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) ze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI:

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU ODDZIAŁ BANKU DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WNIOSEK KOMPLETNY tak nie DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU STATUS

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r.

Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2014 r. Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_1 Znak sprawy (wypełnia UM). Data i godzina przyjęcia oraz podpis (wypełnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawarta w dniu... w Opolu pomiędzy:

UMOWA o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawarta w dniu... w Opolu pomiędzy: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/191/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. UMOWA o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej zawarta w dniu... w Opolu pomiędzy: Zarządem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 161 UCHWAŁA NR XXVIII/73/13 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 16 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/120/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie... (nazwa zadania)

Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie... (nazwa zadania) Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr PM-2478/12 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 maja 2012 r... (pieczęć klubu składającego wniosek) SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE* z realizacji zadania w zakresie rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/1102/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/1102/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/1102/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/140/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/140/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/140/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/746/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/746/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/746/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu w mieście Tychy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i

Bardziej szczegółowo

WZÓR KOREKTA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO * Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE

WZÓR KOREKTA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO * Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE WZÓR Załącznik nr 6A nr wersji korekty KOREKTA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO * Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE 1. Numer umowy i tytuł zadania 2. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ 1 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ Załącznik do decyzji Nr 24 Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON z dnia 10. lutego 2015 r. WYTYCZNE Dyrektora Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH Projekt z dnia 14 czerwca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 473 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K * KOREKTA WNIOSKU *

W N I O S E K * KOREKTA WNIOSKU * Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 384/9140/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 sierpnia 2014r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Nr ewidencyjny wniosku: Pieczątka Wnioskodawcy Pieczątka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania)

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania) pieczęć Beneficjenta data wpływu do MHP RAPORT KOŃCOWY z wykonania zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA.. (nazwa zadania) pomiędzy w okresie od... do..., określonego w umowie nr.., zawartej w dniu.,

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH UMOWA Nr... zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez Wiesławę Kacperek-Biegańską Dyrektora Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

63 działania na 63 dni Powstania (Inicjatywa Warszawska) (tytuł zadania publicznego) w okresie od 2014 r. do 2014 r.

63 działania na 63 dni Powstania (Inicjatywa Warszawska) (tytuł zadania publicznego) w okresie od 2014 r. do 2014 r. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego 63 działania na 63 dni Powstania (Inicjatywa Warszawska) (tytuł zadania publicznego) w okresie od 2014 r. do 2014 r. określonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr... z dnia...

Załącznik nr 1 Do Umowy nr... z dnia... Załącznik nr 1 Do Umowy nr... z dnia... Pieczęć Pracodawcy Miejscowość i data Data wpływu wystąpienia do Oddziału PFRON Wystąpienie o uruchomienie środków PFRON przeznaczonych na refundację zwiększonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/40/2015 RADY GMINY PIASKI. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/40/2015 RADY GMINY PIASKI. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/40/2015 RADY GMINY PIASKI z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz trybu

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca, który wykonuje działalność telekomunikacyjną:

Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca, który wykonuje działalność telekomunikacyjną: brzmienie pierwotne (od 2010-02-17) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń z dnia 4 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 15, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia... 2014 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł zadania publicznego)

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł zadania publicznego) WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł publicznego) w okresie od XX.XX.2015 r. do XX.XX.2015 Zgodnie z ofertą lub zaktualizowanym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 4816 UCHWAŁA NR XV/178/2015 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 października 2010 r. (Dz. U. z dnia 5 listopada 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 października 2010 r. (Dz. U. z dnia 5 listopada 2010 r.) Dz.U.2010.209.1379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

..., dnia... (miejscowość) Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w...

..., dnia... (miejscowość) Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w... ..., dnia... (miejscowość) Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w... Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie. UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 21, poz. 172) Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy nr z dnia Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki UMOWA nr 00 /DKK/IK/2016 dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki zawarta w Krakowie w dniu data 2016 roku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/86/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 23 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/86/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 23 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/86/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grodków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 5584 UCHWAŁA NR 0007.61.2014 RADY GMINY GOLESZÓW z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/479/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/479/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała Nr XXVI/479/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla

Bardziej szczegółowo