zeszyty naukowe 2 (71) 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zeszyty naukowe 2 (71) 2014"

Transkrypt

1 zeszyty naukowe 2 (71) 2014 warszawa 2014

2 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof. dr hab. Wirginia Cytowicz-Karpiłowska prof. dr hab. Tadeusz Juszkiewicz dr Piotr Dominik dr Edward Modzelewski sekretarz redakcja dr Edward Modzelewski redaktor naczelny mgr Iwona Grotowska sekretarz redakcji Zeszyt poświęcony zagadnieniom dotyczącym zdrowia, turystyki i sportu oraz problematyce prawnej, politycznej i e-learningowi adres redakcji Almamer Szkoła Wyższa Warszawa, ul. Wolska 43 skład i łamanie Igor Hermanowski Redakcja i Korekta mgr Jolanta Sierakowska Copyright by ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa 2014 ISSN wersja drukowana ISSN (e-book) PDF druk i oprawa Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o. Warszawa, ul. Wolska 43 tel Zamówienia i prenumerata tel

3 Spis treści/contents ZDROWIE HEALTH Systemy ochrony zdrowia w wybranych krajach Europy i na świecie 9 Health systems in selected countries in Europe and in the world Joanna Jasińska Strategia zmian zakładu opieki zdrowotnej 25 Restructuring strategy of the Independent Public Health Care Strategy Joanna Jasińska, Zbigniew Pierożek Alergia aktualny problem zdrowotny w Polsce 37 Allergy current health problem in Poland Anna Zawadzka-Gralec Naturalne surowce w terapii i profilaktyce łuszczycy 43 Natural raw materials in the therapy and prophylaxis of psoriasis Rafał Kuźniewski, Ewa Krzyżyńska-Malinowska, Maciej Balcerek, Daniel Modnicki, Daniel Załuski Aktywność bioelektryczna mięśni kończyn dolnych w utrzymywaniu pozycji pionowej ciała człowieka 55 Bioelectrical activation of lower limb muscle to maintain a vertical position of the human body Ida Wiszomirska, Michalina Błażkiewicz, Katarzyna Kaczmarczyk, Andrzej Wit Środowiskowe przyczyny chorób nowotworowych i możliwości zapobiegania IM 69 Environmental causes of neoplastic diseases and possibilities of prevention Anna M. Badowska-Kozakiewicz, Jędrzej Komoda Wpływ parametrów fali ultradźwiękowej na efekty zachowawczego leczenia ostrogi piętowej 87 Influence of ultrasound therapy on the results of conservative treatment of calcaneal spur Agnieszka Niemierzycka, Krzysztof Puzyński Znaczenie żywienia w kształtowaniu prawidłowej wydolności organizmu himalaistów 101 The significance of nutrition in the physical fitness of himalayan mountaineers Ewa Michota-Katulska, Magdalena Zegan, Agnieszka Senk

4 spis treści SPORT I TURYSTYKA SPORT AND TOURISM Turystyka aktywna w środowisku wodnym Active tourism in water environment Zdzisław Czaplicki, Iwona Rycicka-Kwaśniewska TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE CZĘSTOCHOWSKIM W LATACH (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH TOWARZYSTW I ORGANIZACJI SPORTOWYCH, SPOŁECZNYCH I MŁODZIEŻOWYCH) TOURISM IN THE PROVINCE OF CZĘSTOCHOWSKIE IN THE YEARS (AS EXEMPLIFIED BY SELECTED SPORTS, SOCIAL AND YOUTH ASSOCIATIONS AND ORGANIZATIONS) Daniel Bakota Sport kobiet w Polsce na łamach czasopisma Przegląd Sportowy ( ) Women s Sport in Poland in the PrzeglĄd Sportowy journal ( ) Teresa Drozdek-Małolepsza Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki kobiet na Kresach Północno-Wschodnich w okresie II Rzeczypospolitej History of WOMEN S physical education, sport and tourism in the North-Eastern Borderlands in the period of the Second Polish Republic Teresa Drozdek-Małolepsza Sport i turystyka w działalności Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach Sport and tourism in the activities of Świętokrzyskie Association of Rural Sports Teams in the years Eligiusz Małolepszy, Arkadiusz Płomiński TURYSTYKA WEEKENDOWA FORMĄ SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO WEEKEND TOURISM AS A FORM OF SPENDING FREE TIME BOŻENA OLSZEWSKA, ALEKSY CHMIEL Gastronomia narodowa jako produkt markowy polskiej turystyki National cuisine as a branded product of Polish tourism Piotr Dominik Pod patronatem świętego Huberta od łowów do myślistwa sportowego w Polsce Under Saint Hubert from venation to sports hunting in Poland Aleksy Chmiel

5 spis treści 5 ZAGADNIENIA PRAWNE LEGAL ISSUES Prawne i administracyjne uwarunkowania stanu klęski żywiołowej 265 Legal and administrative conditioning under a state of a natural disaster Mirosław Karpiuk System zabezpieczeń finansowych na wypadek upadłości organizatora/pośrednika turystyki nowe uregulowania 273 The system of financial security in case of tourist organiser/ middleman bankruptcy new regulations Maria Błoszczyńska Odpowiedzialność osób sprawujących faktyczny zarząd za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 287 Liability of people discharging exact responsibility for company s obligations Urszula Roguzińska Eksperyment medyczny a odpowiedzialność prawna 301 Medical experiment and legal responsibility Sławomir Stempin E-LEARNING E-LEARNING e-podręcznik Środowiskowy 311 Environmental e-manual Marlena Plebańska Platforma e-learningowa SABA jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników charakterystyka, przegląd i możliwości 323 SABA e-learning platform as an axis of the employees expertise management system characteristics, review and possibilities Marlena Plebańska VARIA VARIOUS Sytuacja polskiej lewicy w latach Situation of the Polish left-wing in the years Marek Górka WYCHOWAWCZE ASPEKTY AUTORYTETU NAUCZYCIELI 357 EDUCATIONAL ASPECTS OF TEACHERS INFLUENCE BOŻENA OLSZEWSKA, ALEKSY CHMIEL Kultura organizacji aspekt socjologiczny 371 Corporate culture sociological aspect Andrzej Olak

6 ZDROWIE HEALTH

7 Systemy ochrony zdrowia w wybranych krajach Europy i na świecie Health systems in selected countries in Europe and in the world Joanna Jasińska ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie Artykuł prezentuje systemy ochrony zdrowia w Europie i wybranych krajach świata. Europejskie systemy ochrony zdrowia wykazują względem siebie liczne podobieństwa, gdyż napotykają podobne szanse i problemy. Towarzyszy temu rozwój europejskich standardów dotyczących zakresu informacji i pomiaru wyników efektywności medycznej i ekonomicznej. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku systemów zdrowotnych w Ameryce Południowej i Ameryce Północnej. Mamy do czynienia z amerykańskim modelem kierowanej opieki zdrowotnej HMO, podobnie w Izraelu z modelem sterowanej konkurencji. This article presents the health care systems in Europe and selected countries around the world. European health systems have many similarities, because face similar opportunities and similar problems. This is accompanied by the development of European standards for the scope of information and measurement results of the medical and economic efficiency. Otherwise are health systems in South America and North America. The American model of managed care HMO. Similarly, in Israel there is a model-driven competition. Strategia zmian zakładu opieki zdrowotnej Restructuring strategy of the Independent Public Health Care Strategy Joanna Jasińska, Zbigniew Pierożek ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie Ostatnio w obszarze ochrony zdrowia mamy do czynienia z wdrażaniem przez państwo wielu reform mających na celu uzdrowienie obecnej sytuacji służby zdrowia. Programy naprawcze oferowane przez aktualny rząd umożliwiają zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zmierzającego do zmiany formy organizacyjno-prawnej zakładu, czyli prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego. Organy założycielskie, przygotowując program

8 8 zmian zakładów opieki zdrowotnej, niejednokrotnie marginalnie traktują analizę przedsiębiorstwa pod względem doboru właściwej strategii przypadającej na okres realizacji działań naprawczych. W artykule zostały przedstawione zagadnienia dotyczące zarządzania strategicznego zakładami opieki zdrowotnej oraz analizy strategicznej. W dalszej części pracy zaprezentowano analizę strategiczną przeprowadzoną na przykładzie SP ZOZ z wykorzystaniem wybranych analiz, takich jak analiza interesariuszy, 5 sił Portera oraz analiza SWOT. Celem artykułu było zwrócenie uwagi na aspekt definiowania strategii podczas przeprowadzania procesu zmian organizacyjnych w ZOZ. In recent times in the area of health we are dealing with the implementation of many reforms by the state to consolidate the current situation of health care. Remedial programs offered by the present government provide health care institutions to carry out the restructuring process aimed at changing organizational and legal form of the establishment, which is operating in a commercial company. Self-governing body s which are preparing a restructuring program of independent public health care often marginally treat analyzing enterprise in terms of selecting an appropriate strategy for the period attributable to implementation of corrective actions. The article presents issues regarding the strategic management for health care establishments and strategic analysis. The remainder of this paper conducted a strategic analysis on the example of Independent Public Health Care Hospital using selected studies, such as: stakeholder analysis, Porter s V forces and SWOT analysis. The purpose of this article is to draw attention to the aspect of defining a strategy for carrying out the restructuring process in the Health Care Centres. Alergia aktualny problem zdrowotny w Polsce Allergy current health problem in Poland Anna Zawadzka-Gralec ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie Alergia jest problemem zdrowotnym o zasięgu ogólnoświatowym. W ostatnich dekadach obserwuje się prewalencję chorób alergicznych również w Polsce. Aktualna sytuacja epidemiologiczna wymaga podejmowania inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie. The allergy is a worldwide health problem. In recent decades its prevalency is observed also in Poland. Current epidemiological situation requires taking initiatives to increase public awareness in this regard.

9 9 Naturalne surowce w terapii i profilaktyce łuszczycy Natural raw materials in the therapy and prophylaxis of psoriasis Rafał Kuźniewski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Ewa Krzyżyńska-Malinowska Toruńska wyższa szkoła przedsiębiorczości Maciej Balcerek, Daniel Modnicki Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Daniel Załuski ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie Choroby zapalne skóry stanowią poważny problem społeczeństw wysoko uprzemysłowionych. Niska odporność, alergeny, czynniki środowiskowe negatywnie oddziałują na kondycję i funkcjonowanie skóry. Jedną z chorób wynikającą z działania powyższych czynników jest łuszczyca. Ta przewlekła choroba zapalna skóry o niewyjaśnionej etiopatogenezie występuje u około 1 3% populacji. Podłoże genetyczne, zaburzenia immunologiczne, stres, leki, alkohol to czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia tego schorzenia. Łuszczyca wymaga z całą pewnością różnych metod leczniczych i indywidualnego podejścia. Rośliny oferują szeroką gamę substancji, które mogą być użyte na wiele różnych sposobów w kuracjach indywidualnych. Obecnie w terapii łuszczycy stosowanych jest kilka surowców roślinnych o potwierdzonym klinicznym działaniu. W przypadku działania przeciwłuszczycowego preparatów roślinnych tylko prowadzenie kontrolowanych badań może dostarczyć wiarygodnych informacji. Inflammatory skin diseases are a serious problem highly industrialized societies. A low body resistance, allergens and environmental factors have a negative impact on the condition and functioning of the skin. One of the diseases resulting from the action of those factors is psoriasis. Psoriasis is a chronic inflammatory skin disease, which pathogenesis is still remained unknown. It is thought that about 1 3% of people suffer from psoriasis. The genetic background, immunological changes, stress, drugs, alcohol are factors that increase the risk of this disease. The treatment of psoriasis is based on using of different medicinal methods and individual approach. Plants are a source of herbal medicines, which might be used in the individual therapies. Now in the treatment of psoriasis several plant material are used.

10 10 Aktywność bioelektryczna mięśni kończyn dolnych w utrzymywaniu pozycji pionowej ciała człowieka Bioelectrical activation of lower limb muscle to maintain a vertical position of the human body Ida Wiszomirska Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Michalina Błażkiewicz, Katarzyna Kaczmarczyk Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Andrzej Wit Almamer Szkoła Wyższa w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Celem badań była rejestracja aktywności bioelektrycznej 8 mięśni kończyny dolnej dominującej podczas badania osób serią 3 testów stabilności posturalnej na platformie Balance System SD firmy Biodex. Materiał badany stanowiło 14 zdrowych osób, średnia ich wieku wynosiła 24,7±7,32, masa i wysokość ciała odpowiednio 68,57±10,68 i 174,36±8,48. Podczas testów rejestrowano pobudzenie bioelektryczne mięśni za pomocą elektromiografii powierzchniowej (semg) z następujących mięśni: prosty uda, obszerny przyśrodkowy, obszerny boczny, naprężacz powięzi szerokiej, dwugłowy uda głowa długa, brzuchaty łydki głowa przyśrodkowa, strzałkowy długi, piszczelowy przedni. Analizowanym parametrem była szczytowa wartość amplitudy sygnału (peak value). Szczytowa wartość amplitudy sygnału semg mięśni znacznie wzrasta, gdy osoby badane wykonują testy na niestabilnym podłożu, a jeszcze bardziej rośnie, gdy badani wykonują te zadania z zamkniętymi oczami. W teście na stabilnej platformie najbardziej pobudzonymi mięśniami były: dwugłowy uda (40,8±34,61), brzuchaty łydki (25,27±25,04) i obszerny boczny (24,66). Gdy badani wykonują testy z zamkniętymi oczami w warunkach największej niestabilności platformy, bardzo wysokie wartości osiągają mięśnie: obszerny przyśrodkowy (1301,21±1592,97), piszczelowy przedni (720,68±269,72) i brzuchaty łydki (463,58±266,18). Zaproponowana przez autorów tego opracowania analiza procentowego udziału aktywności mięśni wykazała jednak, że między testem z kontrolą wzrokową i bez niej pobudzenie to nie zmienia się istotnie. Wyniki uzyskane na podstawie zapisu semg są bardzo cenne i stanowią ważne źródło informacji w planowaniu strategii kompensacyjnych. The aim of the study was to investigate bioelectrical activation of 8 muscles of a dominant lower limb. The examination consisted of 3 postural stability tests on the Balance System SD (Biodex) platform. Fourteen healthy subjects participated in the study (mean age, body mass and height were 24.7±7.32; 68.57±10.68; ±8.48 respectively). During the tests bioelectrical activation of the following muscles: rectus femoralis, vastus lateralis, tensor fasciae latae, biceps femoris long head, gastrocnemius medial head, peroneus longus, tibialis anterior were recorded. Surface electromyography Projekt badawczy finansowany ze środków przeznaczonych na działalność statutową DS 146 Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

11 11 (semg) was used. The peak values of the signal amplitude were analyzed. The peak amplitude of the muscles semg signal increased significantly when the person performed the test on an unstable platform, and grew even more when the subjects performed these tasks with eyes closed. In a test on a stable platform, the most activated muscles were: biceps femoris (40.8±34.61), gastrocnemius (25.27±25.04) and vastus lateralis (24.66). In the test of the greatest platform instability with eyes closed, very high values the following muscles vastus medialis ( ± ), tibialis anterior (720.68±269.72) and gastrocnemius (463.58±266.18) achieved. The significant changes in muscle activation while tests with eyes closed and open were not observed. The results obtained from the semg recordings are very valuable and constitute an important source of information in planning strategy. Środowiskowe przyczyny chorób nowotworowych i możliwości zapobiegania IM Environmental causes of neoplastic diseases and possibilities of prevention Anna M. Badowska-Kozakiewicz Warszawski Uniwersytet Medyczny Jędrzej Komoda Według ostatnich danych statystycznych w czołówce zachorowań zarówno w Polsce, jak i na całym świecie znajdują się nowotwory. Są one wyjątkowo trudne w profilaktyce i leczeniu, w związku z tym powinny stać się głównym celem służby zdrowia. Z danych literaturowych wynika, że nowotwory mogą powstawać na skutek działania różnych czynników środowiskowych, a czynniki te odpowiedzialne są za uszkodzenie materiału genetycznego zdrowej komórki i określane mianem karcynogenów. Mogą to być karcynogeny fizyczne, chemiczne, a także biologiczne. Do najważniejszych środowiskowych przyczyn chorób nowotworowych należą: palenie tytoniu, niewłaściwa dieta, otyłość, czynniki zawodowe, niska aktywność fizyczna, promieniowanie nadfioletowe, czynniki zakaźne oraz czynniki związane z rozrodczością. Obecność kancerogennych czynników środowiskowych w życiu człowieka jest nieunikniona. Mimo ogromnej wiedzy na temat zagrożeń, jakie niosą czynniki środowiskowe, skala zachorowań i zgonów z powodu chorób nowotworowych jest bardzo duża. Celem publikacji było przedstawienie aktualnej wiedzy na temat środowiskowych przyczyn chorób nowotworowych oraz możliwości zapobiegania im. According to the latest statistics at the forefront of disease, both in Poland and around the world are cancer. They are extremely difficult for the prophylaxis and treatment, therefore, should be the main objective of the health service. According to the data shows that tumors can arise as a result of various environmental factors, and these factors are responsible for damage to the genetic material of healthy cells and known as carcinogens. Carcinogens may be physical, chemical, and biological.

12 12 The most important environmental causes of cancer include smoking, poor diet, obesity, occupational factors, low physical activity, ultraviolet radiation, infectious agents, and factors associated with fertility. The presence of carcinogenic environmental factors in human life is inevitable. Despite the vast knowledge on the threats posed by environmental factors, the scale of morbidity and mortality due to cancer is very high. The aim of the publication was to present the current knowledge on the environmental causes of cancer and the possibility of preventing them. Wpływ parametrów fali ultradźwiękowej na efekty zachowawczego leczenia ostrogi piętowej Influence of ultrasound therapy on the results of conservative treatment of calcaneal spur Agnieszka Niemierzycka ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Krzysztof Puzyński Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Ostroga piętowa to enteza ścięgna Achillesa, rozcięgna podeszwowego lub ścięgna bliższego mięśnia krótkiego zginacza palców, która jest przyczyną dolegliwości bólowych i ograniczeń funkcjonalnych. Ultradźwięki wydają się być skutecznym zabiegiem fizykalnym w leczeniu zachowawczym ostrogi piętowej. Istotnym problemem terapeutycznym jest ustalenie optymalnego natężenia fali ultradźwiękowej. Cel pracy: porównanie wpływu fali ultradźwiękowej o natężeniu 0,8 W/cm2 i 1,5 W/cm2 na skuteczność leczenia zachowawczego ostrogi piętowej. Materiał i metody: w badaniu wzięło udział 30 pacjentów w wieku lat (średnia wieku 57,9±11,5). Grupa badana została podzielona losowo na dwie podgrupy (A i B), w których zastosowano różne natężenie fali ultradźwiękowej. Dla grupy A użyto natężenia 0,8 W/cm2, a dla grupy B 1,5 W/cm2. Każdy z pacjentów otrzymał serię dziesięciu zabiegów w ciągu 2 tygodni, z wyłączeniem sobót i niedziel. Podstawowym kryterium oceny skuteczności było badanie natężenia bólu i ocena stanu funkcjonalnego. W badaniu wykorzystano skalę VAS (Visual Analogue Scale) do oceny natężenia bólu, skalę AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society: ankle Hindfoot Scale) do oceny poziomu bólu w obrębie tyłostopia, możliwości funkcjonalnych oraz ruchomości w stawach, a także test oceniający stanie i chodzenie na palcach i piętach. Wnioski: w obydwu grupach zaobserwowano wyraźny spadek subiektywnych odczuć bólowych oraz poprawę możliwości funkcjonalnych. Nie odnotowano różnic między grupami A i B. Wiek, wielkość współczynnika BMI oraz czas od wystąpienia urazu do podjęcia terapii nie mają wpływu na skuteczność leczenia falą ultradźwiękową ostrogi piętowej. Seria 10 zabiegów falą ultradźwiękową o wybranych parametrach jest niewystarczająca do całkowitego ustąpienia objawów choroby.

13 13 Calcaneal spur, it entesopathy in Achilles tendon, plantar fasciitis or closer sinew in flexor digitirum brevis which is causing pain complaints and functional restrictions. Ultrasound seems to be an effective physical treatment in the non-invasive treatment of the calcaneal spur. Establishing optimum doses of ultrasonic wave is a therapeutic relevant problem. Aim of the work: comparing the influence of an ultrasonic wave about doses 0.8 W/cm2 and 1.5 W/cm2 to the effectiveness of the non-invasive treatment of the calcaneal spur. Material and methods: in the examination took part 30 patients in age between years (wed. of the age 57.9±11.5). The examined group was divided randomly in two subgroups (A and B), which different straining of ultrasonic wave ware applied in. For the group A was used dose 0.8 W/cm2 and for the B group 1.5 W/cm2. Each of patients received the course of ten treatments within 2 weeks, excluding weekends. Examining analgesic effects and the evaluation of the functional state were a basic criterion of the assessment of effectiveness. The analgesic effects was assessed using VAS scale (Visual Analogue Scale), AOFAS scale (American Orthopaedic Foot and Ankle Society: ankle Hindfoot Scale) was used to assessment evaluation of the functional state. Conclusions: decreased pain and improvement in functional possibilities were observed in both groups. Differences weren t noticed among groups A and B. Age, body mass index and the time between the appearance of the injury and taking therapy aren t affecting to the effectiveness of the treatment with ultrasonic wave of calcaneal spur. The course of 10 treatments with selected parameters of ultrasonic wave appeared to be insufficient to totally remove the remission of illness. Znaczenie żywienia w kształtowaniu prawidłowej wydolności organizmu himalaistów The significance of nutrition in the physical fitness of himalayan mountaineers Ewa Michota-Katulska, Magdalena Zegan, Agnieszka Senk Warszawski Uniwersytet Medyczny W niniejszym artykule przedstawiono wpływ żywienia na wydolność fizyczną himalaistów w świetle aktualnych poglądów naukowych. Wyniki badań dowodzą, że żywienie ma wpływ na wydolność fizyczną himalaistów. Niemniej jednak warunki, w jakich uprawiana jest wspinaczka wysokogórska, nie pozwalają na przygotowanie posiłków, które umożliwiłyby realizację zapotrzebowania na wszystkie składniki odżywcze. Himalaiści są w górach narażeni na niedożywienie. Dodatkowo pogłębia je hipoksja, występująca w wysokich partiach gór, prowadząca do powstania tzw. anoreksji wysokościowej, która przyczynia się do niedożywienia manifestującego się spadkiem masy ciała. Kolejnym problemem jest odwodnienie organizmu. Mimo niedożywienia i odwodnienia himalaiści odnoszą sukcesy sportowe. Złożoność tej problematyki wymaga zatem dalszych badań.

14 14 This article presents the influence of nutrition on Himalayan mountaineers fitness in light of the current scientific knowledge. Research proves that diet has a bearing on the physical fitness of mountain climbers. However, the conditions of high altitude mountaineering do not allow for preparation of meals that fulfill all of the nutritional needs of the climbers. Thus, the mountaineers face malnutrition. It is additionally exacerbated by hypoxia that occurs at high altitudes and leads to so-called high altitude induced anorexia, which contributes to the malnutrition that manifests itself by weight loss. Yet another problem is dehydration. Still, despite malnutrition and dehydration, Himalayan mountain climbers keep achieving sporting success. The complexity of this matter calls for further research.

15 SPORT I TURYSTYKA SPORT AND TOURISM

16 16 Turystyka aktywna w środowisku wodnym Active tourism in water environment Zdzisław Czaplicki Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Iwona Rycicka-Kwaśniewska ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie Woda jest jednym z podstawowych składników środowiska przyrodniczego, w którym żyje człowiek. Wraz z powietrzem stanowi podstawowy element istotny do życia ludzi i innych żywych organizmów. Woda występuje w przyrodzie w trzech stanach skupienia. W warunkach standardowych jest w stanie ciekłym, w stanie gazowym parą wodną, a w stanie skupienia lodem. Ma szerokie zastosowanie w wielu sferach ludzkiej działalności. Jedną z nich jest aktywny wypoczynek w środowisku wodnym, który daje możliwość uprawiania różnych sportów. Turystyka jest aktywnością, która wyraża określone wartości ogólnoludzkie i indywidualne, sakralne i świeckie, autoteliczne i instrumentalne, tzn. poznawcze, estetyczne, zdrowotne, edukacyjne, hedonistyczne i inne. Jednocześnie stanowi element dziedzictwa kulturowego ludzkości, wnosząc swój wyraźny wkład w to dziedzictwo. Aktywność stanowi ogół zachowań istot żywych. U człowieka aktywność jest psychologicznie motywowana. Sprawność i skuteczność jego działania wzrastają wraz z poziomem motywacji. Turystykę aktywną charakteryzuje wiele czynników, m.in. kreatywność, przygoda, motywacja, pasja, edukacja, kontakt z przyrodą, a przede wszystkim aktywność fizyczna i intelektualna. To ona pozwala na realizację marzeń hobbystycznych, przemieszczanie się połączone ze zmianą codziennego stylu życia i pozytywny stosunek do samego siebie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych dyscyplin sportu i ich odmian uprawianych w środowisku wodnym. Istnieje wiele dyscyplin sportu uprawianych w wodzie, pod wodą, na wodzie i na lodzie. Ludzie ciągle szukają, tworzą nowe dyscypliny sportu, które konfrontują ze środowiskiem wodnym. Ten wyścig w pokonywaniu środowiska wodnego trwa i ciągle przybiera na sile. Jest to związane z postępującym rozwojem cywilizacji, nowych technologii, materiałów i sprzętu sportowo-rekreacyjnego. Nowe i często ekstremalne dyscypliny sportu powstają i tworzą się w drodze różnicowania form aktywności ruchowej, sprzętu, urządzeń, metodyki szkolenia oraz przepisów regulujących zasady współzawodnictwa i walki sportowej. Turystyka aktywna w środowisku wodnym uprawiana poza miejscem stałego zamieszkania i pracy zawodowej ma na celu odnowę sił fizycznych, psychicznych oraz poprawę i uzyskanie dobrego stanu zdrowia. Water is one of the basic components of the natural environment in which a human being exists. Together with air, it constitutes a basic element essential for the life of people and other living creatures. Water is present in nature in three states of matter. In standard conditions it is in liquid state, in a gaseous state it is steam and in a solid state it is ice. It has broad application in many spheres of human activity. One of them is active leisure in the water environment, which gives the opportunity to do various sports. Tourism is an activity which has specific values: both individual and common for every human being, sacred and secular, autotelic and instrumental, i.e. cognitive, aesthetic, healthful, educational, hedonistic and others. At the same time,

17 17 it constitutes an element of human cultural heritage, and contributes significantly to this heritage. Activeness constitutes the whole of the behaviour of living creatures. In the case of a human being, it is psychologically motivated. Fitness and the effectiveness of their actions rise together with the level of motivation. Active tourism is characterised by many factors, including: creativity, adventure, motivation, passion, education, contact with nature, and, above all, physical and intellectual activity. It is active tourism which allows for fulfilling dreams connected with one s hobby, mobility connected with changing everyday lifestyle and a positive attitude to oneself. The objective of this article is to present various sport disciplines and their types practised in the water environment. There are many sport disciplines practised in water, under water, on water and on ice. People are continuously searching and creating new sport disciplines in the water environment. This race in combating the water environment is on-going and ever-increasing. It is connected with the progressive development of civilization, materials and sport and leisure equipment. New and often extreme disciplines of sport are created and come into existence through differentiation of forms of physical activity, equipment, facilities, methodology of training and laws regulating the rules of competition and sport rivalry. The objective of sport tourism in a water environment practiced away from home and work is the renewal of physical and psychological strength and maintaining good health. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE CZĘSTOCHOWSKIM W LATACH (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH TOWARZYSTW I ORGANIZACJI SPORTOWYCH, SPOŁECZNYCH I MŁODZIEŻOWYCH) TOURISM IN THE PROVINCE OF CZĘSTOCHOWSKIE IN THE YEARS (AS EXEMPLIFIED BY SELECTED SPORTS, SOCIAL AND YOUTH ASSOCIATIONS AND ORGANIZATIONS) Daniel Bakota Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Przedstawienie działalności turystycznej w województwie częstochowskim w latach na przykładzie wybranych towarzystw i organizacji sportowych, społecznych i młodzieżowych to główny cel niniejszej pracy. Wśród omówionych podmiotów znalazły się: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Okręgowy Związek Żeglarski, Automobilklub Częstochowski, Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Związek Młodzieży Wiejskiej i Związek Harcerstwa Polskiego. W artykule dokonano też krótkiej charakterystyki województwa częstochowskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na ukształtowanie powierzchni i warunki klimatyczne. Ponadto omówiono działalność wydziałów częstochowskiego urzędu wojewódzkiego zajmujących się w okresie sprawami turystyki (w tym także kultury fizycznej).

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013

ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013 ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013 WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI/CONTENTS ZAGADNIENIA POLITOLOGICZNE POLITICAL ISSUES POLSKA RACJA STANU PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ WYKŁAD INAUGURACYJNY WYGŁOSZONY PODCZAS UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ

WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ WPŁYW AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA STAN FUNKCJONALNY KOBIET PO 65 ROKU ŻYCIA Z OSTEOPOROZĄ Streszczenie: Wstęp: Proces starzenia się w naturalny sposób wpływa na ograniczenie sprawności, nawet w sytuacji zachowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo 02.08.2017 16.08.2017 MYC ROGOWO Details: - date of: 2.08.2017-16.08.2017 - accommodation: room for 3 people with bathroom in Agatka building - 3 meals a day

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE Barbara Bergier Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Summary: Key words:

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE

Wstęp ARTYKUŁ REDAKCYJNY / LEADING ARTICLE Dzieciństwo w cieniu schizofrenii przegląd literatury na temat możliwych form pomocy i wsparcia dzieci z rodzin, gdzie jeden z rodziców dotknięty jest schizofrenią Childhood in the shadow of schizophrenia

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie KULTURA FIZYCZNA pod redakcj Joanny Rodziewicz-Gruhn Eligiusza Ma olepszego Cz stochowa 2012

PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie KULTURA FIZYCZNA pod redakcj Joanny Rodziewicz-Gruhn Eligiusza Ma olepszego Cz stochowa 2012 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie KULTURA FIZYCZNA XI pod redakcj Joanny Rodziewicz-Gruhn Eligiusza Ma olepszego Cz stochowa 2012 SPIS TRE CI Wst p... 9 CZ I TRADYCJE I WSPÓ CZESNO

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe Marek Degórski Institute Geography and Spatial Organization Polisha Academy of Sciences Andora 2015 Green infrastructure

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ na temat: MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W DUŻEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Autor:

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca

Publikowanie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Katarzyna Czernek Katedra Turystyki Publikowanie w

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo