Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska"

Transkrypt

1 etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław Znak sprawy: ZP/PN/10/2013/FW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie i wdrożenie portalu internetowego, wraz z implementacją i integracją rozwiązań w tym integracją z systemem zasobów archiwów zdigitalizowanych postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, Pzp, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej Euro. Wrocław, dnia 21 czerwca 2013 r.. 1

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO...4 ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA...4 ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...4 ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA...6 ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW...6 ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU...10 ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 16 ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM...17 ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ...19 ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT...20 ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT...22 ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY...22 ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT...23 ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO...24 ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY...24 ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY...25 ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE...25 ROZDZIAŁ XVIII. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN...25 ROZDZIAŁ XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY

3 ROZDZIAŁ XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: ) Firma (nazwa lub nazwisko) oraz adres wykonawcy: ) cena za przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych wynosi:... zł netto (bez podatku VAT) (słownie... złotych), tj. brutto (łącznie z podatkiem VAT):... zł (słownie złotych:...) ) cena za PORTAL wynosi:... zł netto (bez podatku VAT) (słownie... złotych), tj. brutto (łącznie z podatkiem VAT):... zł (słownie złotych:...) ) cena za wdrożenie portalu wynosi:... zł netto (bez podatku VAT) (słownie... złotych), tj. brutto (łącznie z podatkiem VAT):... zł (słownie złotych:...)

4 ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1. Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław. 2. Znak sprawy: ZP/PN/10/2013/FW ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą Pzp. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn: Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu etap 2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa. ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wdrożenie portalu internetowego, wraz z implementacją i integracją rozwiązań w tym integracją z systemem zasobów archiwów zdigitalizowanych, zwanego dalej Systemem. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. Wykonanie Portalu internetowego; 2.2. Dostarczenie niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia licencji z wyłączeniem przypadków wykorzystywania w projekcie oprogramowania typu open source, GPL, LGPL,AGPL, Apache licence itp Integrację Archiwum zbiorów zdigitalizowanych; 2.4. Wykonanie graficznego interfejsu użytkownika (makiet) portalu internetowego i grafiki Portalu z uwzględnieniem specyfiki Filharmonii (oddzielnych szat graficznych festiwali); 2.5. Testowanie systemu; 4

5 2.6. Dokumentację; 2.7. Uruchomienie produkcyjne i konfigurację zdefiniowanych komponentów na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowo-programowej; 2.8. Migrację danych. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i wdrożenie portalu internetowego, wraz z implementacją i integracją rozwiązań w tym integracją z systemem zasobów archiwów zdigitalizowanych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i sposobem jego realizacji, zawartymi w szczególności w: 3.1. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, 3.2. Załącznik nr 7 Istotne Postanowienia Umowy. 4. W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: 4.1. Wykonania i przekazania Zamawiającemu produktów opisanych Umową Wykonania usług opisanych Umową Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do produktów opisanych Umową, zgodnie z warunkami opisanymi w Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) Udzielenia gwarancji na System na okres 12 miesięcy poczynając od daty podpisania Protokołu Odbioru Systemu bez zastrzeżeń, szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 5. Definicje pojęć i skrótów użytych w SIWZ zostały zawarte w Załączniku nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia. 6. Nazwa i kody CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego Usługi w zakresie wdrażania oprogramowania. 7. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5

6 ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w całości w terminie do 28 lutego 2014 roku. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić jedynie na zasadach określonych w 14 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) 2. Pozostałe terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia, zawierają w szczególności: 2.1. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami, 2.2. Załącznik nr 7 Istotne Postanowienia Umowy wraz z załącznikami. ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy: 1.1. którzy zgodnie z art. 22 Ustawy Pzp spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Pzp. 2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą wykazać się: 3.1. łącznie spełnianiem warunków określonych w pkt 1.1 niniejszego rozdziału SIWZ, 3.2. indywidualnie tj. każdy z osobna, spełnianiem warunku określonego w pkt 1.2 niniejszego rozdziału SIWZ. 6

7 4. Warunek, o którym mowa w pkt niniejszego rozdziału SIWZ zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, gdy wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 4.1. dwóch usług polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem internetowym, w tym przynajmniej 1 z wersją mobilną portalu i mechanizmami zarządzania treścią, każdej o wartości minimalnej zł brutto, przy czym należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone musi być dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia (wartość usługi należy obliczyć z wyłączeniem wartości dostarczonego w ramach tego zamówienia sprzętu), 4.2. dwóch usług, obejmujących zaprojektowanie graficznego interfejsu użytkownika do portalu internetowego, każdej o wartości minimalnej zł brutto, przy czym należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone musi być dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia (wartość należy obliczyć z wyłączeniem wartości pozostałych prac przy realizacji usługi tj. np. licencje, usługi wdrożeniowe, dostarczony sprzęt). Zamawiający uzna za spełniony warunek warunek określony pkt niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli Wykonawca udokumentuje zrealizowanie dwóch usług, spełniających łącznie oba wskazane elementy warunku, bądź kilka rozłącznych usług spełniających poszczególne elementy warunku odrębnie. W przypadku dokumentów dotyczących kilku rozłącznych usług, za odrębne dokumenty potwierdzające spełnienie poszczególnych elementów warunku Zamawiający uzna jedynie te dokumenty, które nie dotyczą potwierdzenia wykonania tego samego rodzaju usług. 5. Warunek, o którym mowa w pkt niniejszego rozdziału SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się: 5.1. Dysponowaniem osobami zdolnymi do realizacji zamówienia (pełniącymi role), tj. osobami spełniającymi następujące minimalne wymagania, wchodzącymi w skład zespołu projektowego Wykonawcy: Kierownik Projektu - certyfikat zarządzania projektami na poziomie zaawansowanym np. PMP, PRINCE 2 Practitioner lub równoważny, minimum 5 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych, doświadczenie obejmujące zarządzanie w roli kierownika projektu przynajmniej w 2 projektach wdrożeniowych systemów klasy podobnej do 7

8 oferowanego systemu tj. systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią oraz legitymującym się doświadczeniem w realizacji/udziale w realizacji w co najmniej 2 projektach informatycznych o wartości co najmniej zł brutto każdy Architekt minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu roli głównego analityka lub architekta, doświadczenie obejmujące prace analityczne w roli analityka lub głównego analityka przynajmniej w 2 projektach wdrożeniowych systemu klasy podobnej do oferowanego systemu tj. systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią oraz legitymującym się doświadczeniem w realizacji/udziale w realizacji, w co najmniej 2 projektach informatycznych o wartości co najmniej zł brutto każdy Specjalista ds. jakości minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu roli specjalisty do spraw zapewnienia jakości w projektach informatycznych, doświadczenie obejmujące zapewnienie jakości w projekcie w roli specjalisty do spraw jakości przynajmniej w 2 projektach wdrożeniowych systemu klasy podobnej do oferowanego systemu tj. systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią oraz legitymującym się doświadczeniem w realizacji/udziale w realizacji, w co najmniej 2 projektach informatycznych o wartości co najmniej zł brutto każdy. Wymagana znajomość metodyk zarządzania projektami oraz stosowanych w inżynierii systemowej technik modelowania systemów informacyjnych Specjalista ds. grafiki portalu minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu roli grafika lub specjalisty ds. użyteczności w projektach informatycznych, doświadczenie obejmujące tworzenie koncepcji graficznej portalu w 2 projektach wdrożeniowych systemu klasy podobnej do oferowanego systemu tj. systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią oraz legitymującym się doświadczeniem w realizacji/udziale w realizacji, w co najmniej 2 projektach informatycznych wartości co najmniej zł brutto każdy Analitycy, programiści i wdrożeniowcy minimum 3 osoby każdy powinien posiadać minimum 2 letnie doświadczenie odpowiednio w zakresie wykonywania prac: analityczno-projektowych, wdrożeniowych lub 8

9 programistycznych (udział w co najmniej 1 projekcie informatycznym o wartości powyżej zł brutto) Administrator minimum 2 letnie doświadczenie w pełnieniu roli administratora systemu klasy podobnej do oferowanego systemu tj. systemu informatycznego z portalem i mechanizmami zarządzania treścią Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia przez jedną i tę samą osobę ze strony Wykonawcy obowiązków osób wskazanych w pkt. 5, za wyjątkiem pełnienia obowiązków Kierownika Projektu, Specjalisty ds. Jakości oraz Specjalisty ds. grafiki portalu. 6. Warunek, o którym mowa w pkt niniejszego rozdziału SIWZ zostanie przez Zamawiającego uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych). 7. Warunek, o którym mowa w pkt 1.2 niniejszego rozdziału SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się niepodleganiem wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 8. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, a także gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. 9. W przypadku, złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż polska, wartości wyrażone w innych walutach zostaną przeliczone przez Zamawiającego wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 10.Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SIWZ na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w Rozdziale VI SIWZ. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 11.Brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymienionego w Rozdziale VI SIWZ lub złożenie go w niewłaściwej formie (np. kopia 9

10 dokumentu niepoświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje wykluczenie wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Pzp. 12.Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 44 Ustawy Pzp, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ). 2. Wykaz wykonanych dostaw lub usług, określonych w rozdziale V pkt. 4 w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie (Załącznik nr 4 do SIWZ). Za usługi przedstawione w wykazie uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale V, pkt 4 ppkt 4.1 i 4.2 tj.: - dwóch usług polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu systemu informatycznego z portalem internetowym, w tym przynajmniej 1 z wersją mobilną portalu i mechanizmami zarządzania treścią, każdej o wartości minimalnej zł brutto, przy czym należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone musi być dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia (wartość usługi należy obliczyć z wyłączeniem wartości dostarczonego w ramach tego zamówienia sprzętu), - dwóch usług, obejmujących zaprojektowanie grafiki do portalu internetowego, każdej o wartości minimalnej zł brutto, przy czym należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone musi być dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie 10

11 zamówienia (wartość należy obliczyć z wyłączeniem wartości pozostałych prac przy realizacji usługi tj. np. licencje, usługi wdrożeniowe, dostarczony sprzęt). Dokumentami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: - poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi. - oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości zamawiającego, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sposób określony w Załączniku nr 5 do SIWZ. 4. Aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dokumentującą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej zł (słownie: trzystu tysięcy złotych), z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust.2c ustawy Pzp. 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ). 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 11

12 7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - sporządzoną według wzoru stanowiącego Załączniki Nr 9 do SIWZ. Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 11.Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, wymaga się udowodnienia Zamawiającemu, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 12. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 12

13 wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 4 niniejszego Rozdziału VI dotyczącej tych podmiotów. 13.Zaleca się załączenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wadium. 14.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 15.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: o których mowa w ust. 7-9 oraz ust. 11 w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; o których mowa w ust. 11 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 16. Dokumenty, o których mowa w ust , oraz 14.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust powinien być 13

14 wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 17. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 13, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie ust. 14 stosuje się odpowiednio. 18.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 19.W przypadku, gdy w dokumentach, potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonych w ust. 2, 4 wartości są wyrażone w innych walutach zostaną przeliczone przez Zamawiającego wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 20. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć odrębne dokumenty określone w ust. 6 do 9 przy czym mają zastosowanie postanowienia ust Zaleca się, aby dokumenty wymienione w ust. 1, 2, 3, 5 zostały złożone wg odpowiednich wzorów określonych w Załącznikach do SIWZ, przy czym w przypadku nie zastosowania tych wzorów złożone dokumenty muszą zawierać wszystkie informacje i dane określone w ww. wzorach. 22.Do oferty należy dołączyć wypełniony Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 23.W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 14

15 24.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 25.Formularz oferty (dokument określony w ust. 20) podpisuje pełnomocnik Wykonawców występujących wspólnie z zaznaczeniem, że oferta jest składana w imieniu członków konsorcjum (należy wymienić członków konsorcjum w treści Formularza oferty). 26.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp. ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Przekazywanie oświadczeń, wniosków oraz zawiadomień odbywa się pisemnie. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy faksu lub drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w Rozdziale XI SIWZ. Każda forma porozumiewania się z Zamawiającym musi być potwierdzona 15

16 w taki sposób, aby dwie strony posiadały wiedze przekazywanych informacji. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: - Karolina Brzezińska tel w dni robocze w godz. 8:00 16: Adres do korespondencji: Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, Wrocław; tel.: , fax: , 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, jednak udzielenie wyjaśnień nastąpi nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 7 tego rozdziału SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, natomiast ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej. 8. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców. 9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszcza ją na stronie internetowej. 10.Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do 16

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo