Warszawa, dnia 28 listopada 2019 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/141/2019 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 25 listopada 2019 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 28 listopada 2019 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/141/2019 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 25 listopada 2019 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2019 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/141/2019 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje: 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na obszarze Miasta i Gminy Drobin w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Drobin, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Deklaracje w formie papierowej, o których mowa w 1 i 2, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć przy użyciu jednego z poniższych sposobów z zastrzeżeniem ust. 2. 1) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12; 2) przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, Drobin. 2. Deklaracje, o których mowa w 1 i 2 mogą być złożone przez właścicieli nieruchomości za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na przygotowanym do tego celu formularzu, zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie umgdrobin.bip.org.pl w zakładce elektronicznej skrzynki podawczej e-puap. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap) zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 2. Format elektroniczny wzoru deklaracji, o którym mowa w 1 i 2 określony jest w formacie danych XML. 3. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik nr 3 do uchwały.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Dokument XML, o którym mowa w ust. 3 zgodny jest ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). 5. Deklaracje, o których mowa w 1 i 2, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminach o którym mowa w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz z późn. zm.). 6. Traci moc uchwała Nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie Adam Zbigniew Kłosiński

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Termin składania: Organ właściwy do złożenia deklaracji: Art. 6n, 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019r. poz z późn. zm.) Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą na terenie Miasta i Gminy Drobin. Urząd Miasta i Gminy Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, Drobin. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, Drobin A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) złożenie deklaracji zmiana deklaracji od dnia - - korekta deklaracji Uzasadnienie zmiany: B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ Składający: właściciel nieruchomości zarząd wspólnoty mieszkaniowej najemca, dzierżawca użytkownik wieczysty zarządca nieruchomości wspólnej inny podmiot władający nieruchomością C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ Nazwisko i imię 1 / nazwa 2 PESEL 1 KRS/NIP 2 ADRES ZAMIESZKANIA 1 / ADRES SIEDZIBY 2 Kraj Województwo Powiat Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta 1 dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będących osobami fizycznymi 2 dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, innych niż osoby fizyczne

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz D. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI A) W przypadku gdy na danej nieruchomości zamieszkałej odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty wynosi: B) Liczba osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość w danym miesiącu. C) Miesięczna kwota opłaty. (liczba osób x stawka opłaty) G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ Stycz. Luty Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sie. Wrz. Paź Lis. Gru. 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb wynikających z obowiązku ponoszenia przeze mnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U poz. 1781). 2. W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dn r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. 2019, poz z późn. zm.) (miejscowość i data) (numer telefonu) (czytelny podpis) H. ADNOTACJE ORGANU W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Burmistrz określi w drodze decyzji podwyższono wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacja Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Drobin; 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku; 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od chwili ustania zobowiązania prawnego; 6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, kiedy kwestionuje prawidłowość danych; 7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pouczenie: 1) Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Drobin określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe Podstawa prawna: Składający: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r. Art. 6n, 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019r. poz z późn. zm.) Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, użytkowników, dzierżawców Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, Drobin Termin składania: : W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, Drobin A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) złożenie deklaracji zmiana deklaracji od dnia - - korekta deklaracji B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ Składający: właściciel nieruchomości użytkownik/dzierżawca C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ Nazwisko i imię PESEL ADRES ZAMIESZKANIA Kraj Województwo Powiat Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W przypadku gdy, na danej nieruchomości odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, ryczałtowa roczna stawka opłaty wynosi:

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Wyliczenie rocznej opłaty:. X. = Ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stawka opłaty ryczałtowej iloczyn liczby domków i stawki opłaty ryczałtowej F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb wynikających z obowiązku ponoszenia przeze mnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U poz ) 2. W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dn r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. 2019, poz z późn. zm.) (miejscowość i data) (numer telefonu) (czytelny podpis) H. ADNOTACJE ORGANU W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Burmistrz określi w drodze decyzji podwyższono wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacja Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Drobin; 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z wykonaniem obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku; 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od chwili ustania zobowiązania prawnego; 6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, kiedy kwestionuje prawidłowość danych; 7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pouczenie: 1) Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Drobin określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <?mso-application progid="word.document"?> <pkg:package xmlns:pkg=" rt pkg:name="/_rels/.rels" pkg:contenttype="application/vnd.openxmlformatspackage.relationships+xml" pkg:padding="512"><pkg:xmldata><relationships xmlns=" elationship Id="rId3" Type=" ps/extended-properties" Target="docProps/app.xml"/><Relationship Id="rId2" Type=" data/core-properties" Target="docProps/core.xml"/><Relationship Id="rId1" Type=" ps/officedocument" Target="word/document.xml"/></Relationships></pkg:xmlData></pkg:part><p kg:part pkg:name="/word/document.xml" pkg:contenttype="application/vnd.openxmlformatsofficedocument.wordprocessingml.document.main+xml"><pkg:xmldata><w:docu ment xmlns:wpc=" Canvas" xmlns:cx=" xmlns:cx1=" " xmlns:cx2=" ex" xmlns:cx3=" " xmlns:cx4=" x" xmlns:cx5=" x" xmlns:cx6=" x" xmlns:cx7=" x" xmlns:cx8=" x" xmlns:mc=" xmlns:aink=" xmlns:am3d="

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:r=" ships" xmlns:m=" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:wp14=" gdrawing" xmlns:wp=" ngdrawing" xmlns:w10="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:w=" xmlns:w14=" xmlns:w15=" xmlns:w16cid=" xmlns:w16se=" " xmlns:wpg=" Group" xmlns:wpi=" Ink" xmlns:wne=" xmlns:wps=" Shape" mc:ignorable="w14 w15 w16se w16cid wp14"><w:body><w:p w14:paraid="11d3a26a" w14:textid="172a2c9b" w:rsidr="00e34012" w:rsidrdefault="00e34012" w:rsidp="00061f8b"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:rpr><w:sz w:val="16"/><w:szcs w:val="16"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr><w:r><w:rpr><w:sz w:val="16"/><w:szcs w:val="16"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r w:rsidr="00d42070"><w:rpr><w:sz w:val="16"/><w:szcs w:val="16"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="0a72e7f7" w14:textid=" " w:rsidr="00e9628e" w:rsidrdefault="00e9628e" w:rsidp="00d42070"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:rpr><w:b/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w14:paraid="7f0a6783" w14:textid="7b912630" w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070" w:rsidp="00d42070"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:rpr><w:b/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:b/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t>DEKLARACJA O WYSOKOĹšCI OPĹATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI â nieruchomoĺ ci, na ktăłrych zamieszku</w:t></w:r><w:bookmarkstart w:id="0" w:name="_goback"/><w:bookmarkend w:id="0"/><w:r><w:rpr><w:b/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>jä mieszkaĺ cy</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="4d3216d5" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070" w:rsidp="00d42070"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:rpr><w:sz w:val="14"/><w:szcs w:val="14"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr></w:p><w:tbl><w:tblpr><w:tblw w:w="5630" w:type="pct"/><w:tblind w:w="-432" w:type="dxa"/><w:tblborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0"

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insideh w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:insidev w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tblborders><w:tbllook w:val="01e0" w:firstrow="1" w:lastrow="1" w:firstcolumn="1" w:lastcolumn="1" w:nohband="0" w:novband="0"/></w:tblpr><w:tblgrid><w:gridcol w:w="2910"/><w:gridcol w:w="333"/><w:gridcol w:w="386"/><w:gridcol w:w="1378"/><w:gridcol w:w="800"/><w:gridcol w:w="502"/><w:gridcol w:w="804"/><w:gridcol w:w="620"/><w:gridcol w:w="267"/><w:gridcol w:w="2204"/></w:tblgrid><w:tr w:rsidr="00d42070" w14:paraid="619014e2" w14:textid=" " w:rsidtr="00d42070"><w:trpr><w:trheight w:val="770"/></w:trpr><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="5000" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="10"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="e6e6e6"/></w:tcpr><w:p w14:paraid="15a2c82b" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070"><w:ppr><w:tabs><w:tab w:val="left" w:pos="1980"/></w:tabs><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:rpr><w:sz w:val="7"/><w:szcs w:val="7"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w14:paraid="20e5c47b" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:ind w:left="1850" w:hanging="1850"/><w:rpr><w:sz PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>podstawa prawna: Art. 6n</w:t></w:r><w:r w:rsidr="00301ab1"><w:rpr><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>,</w:t></w:r><w:r w:rsidr="00717fd0"><w:rpr><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> 6m</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> ustawy z dnia 13 wrzeĺ nia 1996 r. o utrzymaniu czystoĺ ci i porzä dku w gminach (tj. Dz.U. z 201</w:t></w:r><w:r w:rsidr=" "><w:rpr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t>9</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve">r. poz. </w:t></w:r><w:r w:rsidr=" "><w:rpr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve">2010 z </w:t></w:r><w:prooferr w:type="spellstart"/><w:r w:rsidr=" "><w:rpr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>păłĺşn</w:t></w:r><w:prooferr w:type="spellend"/><w:r w:rsidr=" "><w:rpr><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>. zm.</w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:sz

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz PL"/></w:rPr><w:t>)</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="29af78a1" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:rpr><w:sz w:val="6"/><w:szcs w:val="6"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr></w:p><w:p w14:paraid="4bb37913" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>skĺ adajä cy: Formularz przeznaczony jest dla wĺ aĺ cicieli nieruchomoĺ ci</w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>, uĺľytkownikăłw wieczystych</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="3f38bdc5" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> oraz jednostek organizacyjnych i osăłb posiadajä cych nieruchomoĺ ci w zarzä dzie lub uĺľytkowaniu, a takĺľe</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="7ed50fac" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:rpr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr><w:r><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve"> innych podmiotăłw wĺ adajä cych nieruchomoĺ ciä zamieszkaĺ Ä na terenie Miasta i Gminy Drobin.</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="4ec722e8" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="48930e00" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="6"/><w:szcs w:val="6"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr></w:p><w:p w14:paraid="4c8ce92c" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>Miejsce skĺ adania: UrzÄ d Miasta i Gminy Drobin, ul. MarszaĹ ka PiĹ sudskiego 12,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Drobin.</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="54da0849" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr></w:p><w:p w14:paraid="4b7cc76a" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:ind w:left="1879" w:hanging="1879"/><w:rpr><w:sz PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>Termin skĺ adania</w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="ff0000"/><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve">: </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>w</w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve"> terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomoĺ ci pierwszego mieszkaĺ ca, lub</w:t></w:r><w:r w:rsidr="00301ab1"><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve"> w przypadku zmiany danych </w:t></w:r><w:r w:rsidr="00c07eb3"><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>bä dä cych podstawä ustalenia wysokoĺ ci naleĺľnej opĺ aty</w:t></w:r><w:r w:rsidr="003e10bf"><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>za gospodarowanie odpa</w:t></w:r><w:r w:rsidr="003e10bf"><w:rpr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>dami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiä ca nastä pujä cego po miesiä cu, w ktăłrym nastä piĺ a zmiana.</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="0cfb00c2" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="1458be63" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:rpr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr><w:r><w:rpr><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve">organ wĺ aĺ ciwy </w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="2b8ca060" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070"

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz w:val="0"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>do zĺ oĺľenia deklaracji:</w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, ul. MarszaĹ ka PiĹ sudskiego 12, Drobin</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="4cf1567f" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="6"/><w:szcs w:val="6"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidr="00d42070" w14:paraid="5b225d0f" w14:textid=" " w:rsidtr="00d42070"><w:trpr><w:trheight w:val="90"/></w:trpr><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="5000" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="10"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="e6e6e6"/></w:tcpr><w:p w14:paraid="6f7e1ea1" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:b/><w:sz w:val="6"/><w:szcs w:val="6"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr></w:p><w:p w14:paraid="546a0258" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:b/><w:sz w:val="21"/><w:szcs w:val="21"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:b/><w:sz w:val="21"/><w:szcs w:val="21"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>a. OBOWIÄ ZEK ZĹOĹ»ENIA DEKLARACJI</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="01e8cd8d" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:b/><w:sz w:val="6"/><w:szcs w:val="6"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidr="00d42070" w14:paraid="5e224bd1" w14:textid=" " w:rsidtr="00d42070"><w:trpr><w:trheight w:val="245"/></w:trpr><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="5000" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="10"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders></w:tcpr><w:p w14:paraid="5058e330"

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:sz w:val="7"/><w:szcs w:val="7"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr></w:p><w:p w14:paraid="7d109801" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>okolicznoĺ ci powodujä ce obowiä zek zĺ oĺľenia deklaracji: (zaznaczyä wĺ aĺ ciwy kwadrat)</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="00a449f7" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="28"/><w:szcs w:val="28"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> â ˇ </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>zĹ oĺľenie deklaracji</w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="28"/><w:szcs w:val="28"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> â ˇ </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>zmiana deklaracji od dnia - - </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="28"/><w:szcs w:val="28"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve">â ˇ </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>korekta deklaracji</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="39b635ea" w14:textid=" " w:rsidr="003e10bf" w:rsidrpr="003e10bf" w:rsidrdefault="003e10bf"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="8"/><w:szcs w:val="8"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w14:paraid="1e3f19cb" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="003e10bf"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>Uzasadnienie zmiany:â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz â â â â â â â â â â â â â â â â </w:t></w:r></w:p><w: p w14:paraid="75cd4022" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidr="00d42070" w14:paraid="375f78d3" w14:textid=" " w:rsidtr="00d42070"><w:trpr><w:trheight w:val="56"/></w:trpr><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="5000" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="10"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="e6e6e6"/><w:hidemark/></w:tcpr><w:p w14:paraid="64c36751" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:b/><w:sz w:val="21"/><w:szcs w:val="21"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:b/><w:sz w:val="21"/><w:szcs w:val="21"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>b. SKĹADAJÄ CY DEKLARACJÄ</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidr="00d42070" w14:paraid="53c12e48" w14:textid=" " w:rsidtr="00d42070"><w:trpr><w:trheight w:val="329"/></w:trpr><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="5000" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="10"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders></w:tcpr><w:p w14:paraid="64ab0dcb" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>SkĹ adajä cy:</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="113d081b" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="28"/><w:szcs w:val="28"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t>â ˇ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="22"/><w:szcs w:val="22"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> wĺ aĺ ciciel nieruchomoĺ ci</w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz w:val="20"/><w:szcs w:val="20"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="28"/><w:szcs w:val="28"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t>â ˇ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="22"/><w:szcs w:val="22"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> zarzä d wspăłlnoty mieszkaniowej </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="28"/><w:szcs w:val="28"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>â ˇ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="22"/><w:szcs w:val="22"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> najemca, dzierĺľawca</w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="20"/><w:szcs w:val="20"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="6d6ca1bd" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="28"/><w:szcs w:val="28"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t>â ˇ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="22"/><w:szcs w:val="22"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> uĺľytkownik wieczysty</w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="20"/><w:szcs w:val="20"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="28"/><w:szcs w:val="28"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t>â ˇ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="22"/><w:szcs w:val="22"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve">

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> zarzä dca nieruchomoĺ ci wspăłlnej </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="28"/><w:szcs w:val="28"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t>â ˇ</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="22"/><w:szcs w:val="22"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve"> </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t xml:space="preserve"> inny podmiot wĺ adajä cy nieruchomoĺ ciä </w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="7b85b6c2" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidr="00d42070" w14:paraid=" " w14:textid=" " w:rsidtr="00d42070"><w:trpr><w:trheight w:val="90"/></w:trpr><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="5000" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="10"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="e6e6e6"/></w:tcpr><w:p w14:paraid=" " w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:b/><w:sz w:val="6"/><w:szcs w:val="6"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr></w:p><w:p w14:paraid="287bdedd" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:b/><w:sz w:val="21"/><w:szcs w:val="21"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:b/><w:sz w:val="21"/><w:szcs w:val="21"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve">c. DANE SKĹADAJÄ CEGO DEKLARACJÄ </w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid=" " w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:b/><w:sz w:val="6"/><w:szcs w:val="6"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidr="00d42070" w14:paraid="598e253f" w14:textid=" " w:rsidtr="00d42070"><w:trpr><w:trheight w:val="93"/></w:trpr><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="5000" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="10"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0"

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz w:color="auto"/></w:tcborders></w:tcpr><w:p w14:paraid=" " w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>Nazwisko i imiä </w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="20"/><w:szcs w:val="20"/><w:vertalign w:val="superscript"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:footnoteReference w:id="1"/></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve"> / nazwa</w:t></w:r><w:r><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="20"/><w:szcs w:val="20"/><w:vertalign w:val="superscript"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:footnoteReference w:id="2"/></w:r></w:p><w:p w14:paraid=" " w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr></w:pPr></w:p><w:p w14:paraid="24ee004c" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr></w:pPr></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidr="00d42070" w14:paraid=" " w14:textid=" " w:rsidtr="00f87d0f"><w:trpr><w:trheight w:val="106"/></w:trpr><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="1426" w:type="pct"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="nil"/></w:tcborders></w:tcpr><w:p w14:paraid="3d37c039" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:vertalign w:val="superscript"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>PESEL</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="20"/><w:vertalign w:val="superscript"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="1ed6187c" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr></w:pPr></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1027" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="3"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="nil"/><w:bottom

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders></w:tcpr><w:p w14:paraid=" b" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr></w:pPr></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1032" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="3"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="nil"/></w:tcborders><w:hidemark/></w:tcpr><w:p w14:paraid="4b1e0266" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="18"/><w:szcs w:val="18"/><w:vertalign w:val="superscript"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>KRS/NIP</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="20"/><w:vertalign w:val="superscript"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="1515" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="3"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="nil"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders></w:tcpr><w:p w14:paraid="594ee1b0" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr></w:pPr></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidr="00d42070" w14:paraid="57cd5b05" w14:textid=" " w:rsidtr="00d42070"><w:trpr><w:trheight w:val="146"/></w:trpr><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="5000" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="10"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders><w:shd w:val="clear" w:color="auto" w:fill="e6e6e6"/></w:tcpr><w:p w14:paraid="074a86ae" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:b/><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="6"/><w:szcs w:val="6"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr></w:p><w:p w14:paraid="511d810d" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:b/><w:color

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz w:val="000000"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr></w:pPr><w:r><w:rPr><w:b/><w:color w:val="000000"/><w:sz PL"/></w:rPr><w:t>ADRES ZAMIESZKANIA</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="20"/><w:vertalign w:val="superscript"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t>1</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:b/><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="21"/><w:szcs w:val="21"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t xml:space="preserve"> / ADRES SIEDZIBY</w:t></w:r><w:r><w:rPr><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="20"/><w:vertalign w:val="superscript"/><w:lang w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t>2</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="73eca045" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:val="0"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:b/><w:color w:val="000000"/><w:sz w:val="6"/><w:szcs w:val="6"/><w:lang w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidr="00d42070" w14:paraid="787ae9f8" w14:textid=" " w:rsidtr="00f87d0f"><w:trpr><w:trheight w:val="108"/></w:trpr><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="1589" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="2"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders></w:tcpr><w:p w14:paraid="7c29b4a4" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070" w:rsidp="00e34012"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:spacing w:line="276" w:linerule="auto"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr><w:r><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>kraj</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="6703f202" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070" w:rsidp="00e34012"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:spacing w:line="276" w:linerule="auto"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr></w:p><w:p w14:paraid="1d682f70" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070" w:rsidp="00e34012"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:spacing w:line="276" w:linerule="auto"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr></w:p></w:tc><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="1256" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="3"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders><w:hidemark/></w:tcpr><w:p w14:paraid="40f0a711" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070"

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz w:rsidp="00e34012"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:spacing w:line="276" w:linerule="auto"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr><w:r><w:rpr><w:color w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t>WojewĂłdztwo</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w :tcw w:w="2156" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="5"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders><w:hidemark/></w:tcpr><w:p w14:paraid="6b4606ac" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070" w:rsidp="00e34012"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:spacing w:line="276" w:linerule="auto"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr><w:r><w:rpr><w:color w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t>Powiat</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidr="00d42070" w14:paraid="102d3ac0" w14:textid=" " w:rsidtr="00f87d0f"><w:trpr><w:trheight w:val="108"/></w:trpr><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="1589" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="2"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders></w:tcpr><w:p w14:paraid="1e6ec81b" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070" w:rsidp="00e34012"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:spacing w:line="276" w:linerule="auto"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr><w:r><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>gmina</w:t></w:r></w:p><w:p w14:paraid="1aff74c6" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070" w:rsidp="00e34012"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:spacing w:line="276" w:linerule="auto"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr></w:p><w:p w14:paraid="552f95e9" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070" w:rsidp="00e34012"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:spacing w:line="276" w:linerule="auto"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr></w:p></w:tc><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="1256" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="3"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders><w:hidemark/></w:tcpr><w:p w14:paraid="1d96fe83" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070" w:rsidp="00e34012"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:spacing w:line="276" w:linerule="auto"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr><w:r><w:rpr><w:color w:eastasia="pl- PL"/></w:rPr><w:t>Ulica</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcPr><w:tcW w:w="944" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="3"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders><w:hidemark/></w:tcpr><w:p w14:paraid="44aeac86" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070" w:rsidp="00e34012"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:spacing w:line="276" w:linerule="auto"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr><w:r><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>nr domu</w:t></w:r></w:p></w:tc><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="1212" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="2"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders><w:hidemark/></w:tcpr><w:p w14:paraid="7c1d6eb6" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070" w:rsidp="00e34012"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:spacing w:line="276" w:linerule="auto"/><w:jc w:val="both"/><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr></w:ppr><w:r><w:rpr><w:color w:eastasia="pl-pl"/></w:rpr><w:t>nr lokalu</w:t></w:r></w:p></w:tc></w:tr><w:tr w:rsidr="00d42070" w14:paraid="7e26167d" w14:textid=" " w:rsidtr="00f87d0f"><w:trpr><w:trheight w:val="108"/></w:trpr><w:tc><w:tcpr><w:tcw w:w="1589" w:type="pct"/><w:gridspan w:val="2"/><w:tcborders><w:top w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:left w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:bottom w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/><w:right w:val="single" w:sz="4" w:space="0" w:color="auto"/></w:tcborders></w:tcpr><w:p w14:paraid="32338a54" w14:textid=" " w:rsidr="00d42070" w:rsidrdefault="00d42070" w:rsidp="00e34012"><w:ppr><w:suppressautohyphens w:val="0"/><w:spacing

UCHWAŁA NR XVIII/144/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/144/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 26 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/144/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW

UCHWAŁA NR XVIII/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW Projekt z dnia 20 lipca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVIII/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Rzeszów, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ. z dnia 27 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 2270 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/254/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 25 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/254/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 25 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/254/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/135/2016 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA. z dnia 15 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/135/2016 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA. z dnia 15 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XX/135/2016 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1442 UCHWAŁA NR IX/47/15 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 lutego 2019 r. Poz. 946 UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY SZCZUROWA. z dnia 25 stycznia 2019 roku

Kraków, dnia 1 lutego 2019 r. Poz. 946 UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY SZCZUROWA. z dnia 25 stycznia 2019 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 lutego 2019 r. Poz. 946 UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY SZCZUROWA z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r. Projekt Nr BRM.0006...2015 z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/183/2017 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 18 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/183/2017 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 18 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXIII/183/2017 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/133/16 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 1 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/133/16 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 1 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/133/16 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XIV/142/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia r. projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia.. 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji: o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach i deklaracji:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia r. UCHWAŁA NR...2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 25 maja 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6m i art. 6n ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 86/VII/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 86/VII/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 25 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 6225 UCHWAŁA NR 86/VII/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ z dnia..2013 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Stawiguda Z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Stawiguda Z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Stawiguda Z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/167/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/167/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 6 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/167/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY TERESIN. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY TERESIN. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/2015 RADY GMINY TERESIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia r. UCHWAŁA NR...2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/4/18 RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO. z dnia 8 lutego 2018 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/4/18 RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO. z dnia 8 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 marca 2018 r. Poz. 3036 UCHWAŁA NR XXXI/4/18 RADY GMINY GARBATKA-LETNISKO z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 3156 UCHWAŁA NR 20.XX.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 23 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 3156 UCHWAŁA NR 20.XX.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 23 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 3156 UCHWAŁA NR 20.XX.2016 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/97/2016 RADY GMINY GOSZCZANÓW z dnia 1 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XIV/97/2016 RADY GMINY GOSZCZANÓW z dnia 1 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XIV/97/2016 RADY GMINY GOSZCZANÓW z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/29/19 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 5 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR III/29/19 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 5 marca 2019 r. UCHWAŁA NR III/29/19 RADY MIASTA KOLNO z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY JELENIEWO z dnia 4 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY JELENIEWO z dnia 4 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.59.2015 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2015 r. Poz. 3772 UCHWAŁA NR VIII.57.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 9 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/.../2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXII/.../2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Projekt z dnia 22 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXII/.../2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Susz. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 5603 UCHWAŁA NR XVI/139/2015 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 5603 UCHWAŁA NR XVI/139/2015 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 5603 UCHWAŁA NR XVI/139/2015 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ. z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ. z dnia 28 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/256/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XVII/256/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 26 listopada 2015 r. Uchwała Nr XVII/256/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE. z dnia 20 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE. z dnia 20 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, PROJEKT UCHWAŁA Nr 2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./ 2016 RADY GMINY SIERADZ. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR /./ 2016 RADY GMINY SIERADZ. z dnia 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR /./ 2016 RADY GMINY SIERADZ z dnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/41/015 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 29 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/41/015 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 2322 UCHWAŁA NR VII/41/015 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/ /2015 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/ /2015 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 22 czerwca 2015 r. Projekt z dnia 16 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR IX/ /2015 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 18 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 18 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/164/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY DYWITY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/84/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/84/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/84/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą

Bardziej szczegółowo

2.deklaracja zmieniająca/ korekta deklaracji

2.deklaracja zmieniająca/ korekta deklaracji Załącznik do uchwały Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 lutego 2015 r. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW. z dnia 23 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW. z dnia 23 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /.../ 2015 Rady Gminy Klembów z dnia r.

Uchwała Nr... /.../ 2015 Rady Gminy Klembów z dnia r. Uchwała Nr... /.../ 2015 Rady Gminy Klembów z dnia... 2015 r. PROJEKT w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/14/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5. z dnia 4 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR III/14/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5. z dnia 4 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR III/14/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 1 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia r. Projekt z dnia 24 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/258/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/258/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/258/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6m i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 24 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 24 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 43/VII/2015. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej

UCHWAŁA NR 43/VII/2015. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej UCHWAŁA NR 43/VII/2015 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 3 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 3 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 1308 UCHWAŁA NR XXII/118/16 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/130/2016 RADY GMINY STANIN. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/130/2016 RADY GMINY STANIN. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 2619 UCHWAŁA NR XXIV/130/2016 RADY GMINY STANIN z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/307/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 26 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/307/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 26 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLVIII/307/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 26 marca 2018 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/18 RADY GMINY NOWINKA. z dnia 28 marca 2018 r.

Białystok, dnia 10 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/18 RADY GMINY NOWINKA. z dnia 28 marca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 kwietnia 2018 r. Poz. 1612 UCHWAŁA NR XX/186/18 RADY GMINY NOWINKA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/119/2016 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/119/2016 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/119/2016 RADY GMINY RUDNIK z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 24 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz. 3364 UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/89/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/89/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/89/2015 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 2467 UCHWAŁA NR XXI/101/2016 RADY GMINY W LUTUTOWIE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII RADY GMINY SŁUBICE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII RADY GMINY SŁUBICE. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2016 r. Poz. 6126 UCHWAŁA NR XVIII.114.2016 RADY GMINY SŁUBICE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 stycznia 2017 r. Poz. 317 UCHWAŁA NR XXVII/324/2016 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA. z dnia 1 lipca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA. z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 30 września 2015 r. Poz. 2905 UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 4499 UCHWAŁA NR XIII/101/15 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 0050.36.2015 Burmistrza Radzymina z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WĄBRZEŹNO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WĄBRZEŹNO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WĄBRZEŹNO z dnia...2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/254/17 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 19 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/254/17 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 19 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/254/17 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1895 UCHWAŁA NR XVIII/93/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/55/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/55/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/55/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XIII/53/2015 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XIII/53/2015 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XIII/53/2015 RADY GMINY RUDNIK z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY PUŃSK. z dnia 27 listopada 2015 r.

Białystok, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY PUŃSK. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 4132 UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY PUŃSK z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/147/2016 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/147/2016 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia 28 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/147/2016 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 11 czerwca 2013 r.

Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 11 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 3457 UCHWAŁA NR XV/144/16 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/ 66/ 2015 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/ 66/ 2015 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/ 66/ 2015 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 1577 UCHWAŁA NR XXIV/171/16 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE Projekt z dnia 13 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/93/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/93/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/93/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR XXVI/93/2012 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 20 grudnia 2012 r.

Lublin, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR XXVI/93/2012 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR XXVI/93/2012 RADY GMINY RUDNIK z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 68/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 11 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 68/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 11 marca 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 marca 2019 r. Poz. 3517 UCHWAŁA NR 68/V/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 2437 UCHWAŁA NR ORN.0007.49.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 2437 UCHWAŁA NR ORN.0007.49.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lipca 2015 r. Poz. 2437 UCHWAŁA NR ORN.0007.49.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 1938 UCHWAŁA NR XVIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 22 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/42/2018 RADY GMINY MASŁÓW

UCHWAŁA NR III/42/2018 RADY GMINY MASŁÓW UCHWAŁA NR III/42/2018 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SG05. z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR II/11/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SG05. z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR II/11/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SG05 z dnia 15 marca 2013 r. Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 19 lutego 2016 r.

Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 19 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3027 UCHWAŁA NR XVI/110/16 RADY GMINY BIAŁA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY GMINY RACHANIE. z dnia 22 marca 2016 r.

Lublin, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY GMINY RACHANIE. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY GMINY RACHANIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 lutego 2016 r. Poz. 632 UCHWAŁA NR XII/87/15 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEJKOWICE. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEJKOWICE. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Projekt z dnia 19 lipca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/191/17 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 27 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/191/17 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 27 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/191/17 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo