WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH. KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH. KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952"

Transkrypt

1 dr hab. KRYSTYNA PAWŁOWICZ profesor UW Warszawa, grudzień 2009 r. WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952 I. Rozprawa doktorska pt. Prawny system kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstw państwowych (l 986 r.) II. Publikacje; Książki (1) - rozprawa habilitacyjna 1. Przedsiębiorca wobec Najwyższej Izby Kontroli (Studium publicznoprawne)", Warszawa 2005 r (301 stron) Raporty (1) 2. Raport pt. Centralna administracja rządowa, zeszyty 1-10 (10 tomów) opublikowane przez URM, Departament Reformy Administracji Publicznej w latach (1400 stron) W pracach zbiorowych (8) 3. Przymus w gospodarce" w pracy zbiór, pod red. A. Kój dera: Przymus w społeczeństwie, Warszawa 1989, str Dysfunkcjonalność rozwiązań normatywnych w prawie gospodarczym" w pracy zbiór, pod red. pro f. A. Turskiej: Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, Warszawa 1988 r., str Kontrola przedsiębiorstw sprawowana przez organ założycielski (ministra)" w pracy zbiór, pod red. prof. L. Bara: Instytucje prawne w reformowanej gospodarce narodowej, Warszawa, Ossolineum 1989, str

2 6. O wolności gospodarczej" w pracy zbiór, dedykowanej prof. A. Turskiej: Prawo i społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1990r, str Prawo człowieka do swobodnej działalności gospodarczej" w pracy zbiór, pod red. A. Rzeplińskiego: Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa 1993 r, str Spór o publiczne środki masowej informacji" w pracy zbiór, pod red. prof. Aliny Słomkowskiej: Kontrowersje wokół transformacji prasy ( ), Warszawa 1993 r, str Transformacja ustrojowa - kryzys czy upadek prawa" w: Księdze Jubileuszowej ku czci prof. Anny Turskiej na 70-lecie pt. Prawo i ład społeczny, Warszawa 2000 r, str Wpływ prawa wspólnotowego na konstytucyjny system państwa i prawa polskiego - uwagi krytyczne", w materiałach z konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nt. Prawo polskie a prawo UE, z dn r., w pracy zbiór, pod red. E. Piontka: Prawo polskie a prawo UE, Warszawa 2003 r., str Wypowiedź w dyskusji na konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji UW z lutego 2004 r. opublikowana w: red. P. Winczorek Teoria i Praktyka Wykładni Prawa" Warszawa 2005 r., s Artykuły: Państwo i Prawo" (10) 12. Kontrola zewnętrzna w warunkach samodzielności przedsiębiorstw państwowych. (Wyniki badań empirycznych)", Państwo i Prawo nr 9/1984, str Komisja Planowania a przedsiębiorstwa państwowe", Państwo i Prawo nr 7-8/1985, str Najwyższa Izba Kontroli w warunkach reformy gospodarczej", Państwo i Prawo nr 3/1987, str Centralny Urząd Planowania", Państwo i Prawo nr 5/1989, str Uwagi na tle niektórych propozycji weryfikacji prawa i założeń reformy", Państwo i Prawo nr 11/1987, str Rady nadzorcze przedsiębiorstw państwowych", Państwo i Prawo nr 7/1986, str W sprawie ekonomicznego charakteru przedsiębiorstwa państwowego", Państwo i Prawo nr 11/1988, str Prawne regulacje obywatelskich (społecznych) inicjatyw dobroczynnych w Polsce", Państwo i Prawo nr 5/1990, str W odpowiedzi na glosę M. Pietrzaka (w sprawie orzeczenia Trybunału ' Konstytucyjnego o legalności Instrukcji MEN

3 przywracającej religię do szkół", wspólnie z H. Gronkiewicz-Waltz, Państwo i Prawo nr 7/1991, str Sądowa kontrola działań NIK wobec przedsiębiorców niepublicznych", Państwo i Prawo nr 12/2001, str przedruk: Kontrola Państwowa" nr 1/2002, str Złota akcja" Skarbu Państwa jako instytucja prawa publicznego, Państwo i Prawo nr 2/ Konstytucyjne a ustawowe" pojęcie przedsiębiorcy", Przegląd Legislacyjny 2/2007 r. Studia Prawnicze" (1) 24. System prawny kontroli przedsiębiorstw państwowych", Studia Prawnicze nr 3/1987, str Kwartalnik Prawa Publicznego" (1) 25. Organizacja międzynarodowa" i prawo" przez nią stanowione w świetle zasad Konstytucji RP", Kwartalnik Prawa Publicznego nr 3/2002, str Inne czasopisma prawnicze (4) 26. Nowa pozycja prawna wojewody", Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/1978, str Wokół nowego kształtu NIK", Samorząd Terytorialny nr 11-12/1991, str (numer poświęcony pamięci prof. W. Pańko, Prezesa NIK) 28. Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji", Monitor Prawniczy nr 1/1993, str przedruk; Dylematy transformacji prasy polskiej ( ) - materiały pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa", t. XXIV pod red. prof. Aliny Słomkowskiej, Warszawa 1994, str Komentarz do projektu ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji", Biuletyn Prawa Gospodarczego nr 3/2001, str. 1-3 Życie Gospodarcze" (13) 30. Sądowa kontrola przedsiębiorstw", Życie Gospodarcze nr 40/ Dura lex... (podyskutujmy o radach nadzorczych)", Życie Gospodarcze nr 48/ Organ założycielski (badania IPiP PAN)", Życie Gospodarcze nr,47/1986

4 33. Komentarz do ustaw czyli jak ograniczać samodzielność przedsiębiorstw", Życie Gospodarcze nr 3/ Samorząd i samorządność (sprawozdanie z konferencji)", Życie Gospodarcze nr 19/ Wspólne przedsiębiorstwa polsko-radzieckie", Życie Gospodarcze nr 20/1987, przetłumaczony; - na język rosyjski dla Ekonomiczeskoj Gaziety" - na język angielski do biuletynów Ambasady Wlk. Brytanii i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce (1987) 36. Centrum - co to jest? (artykuł dyskusyjny)", Życie Gospodarcze nr 34/ Centrum - co to jest? Postscriptum", Życie Gospodarcze nr 39/ Samoflnansowanie i samodzielność w nauce", Życie Gospodarcze nr 15/ Zespół X Komisji Reformy Gospodarczej o projekcie ustawy o mieniu komunalnym", Życie Gospodarcze nr 49/ Od początku było poważnie. Polemika z wiceministrem W. Grudzewskim nt. finansowania nauki i samodzielności badań", Życie Gospodarcze nr 19/ C.d. polemiki z W. Grudzewskim", Życie Gospodarcze nr 26/ Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - organ czy organizacja", Życie Gospodarcze nr 13/1995 Rzeczpospolita" - żółte strony C (10) 43. O statusie mediów publicznych". Rzeczpospolita z dn. 23 IX Wolność jednostki czy prawo administracji (uwagi o rządowym projekcie ustawy o zgromadzeniach)", Rzeczpospolita 113/ NIK a spółki: Ochrona według prawa administracyjnego", Rzeczpospolita z dn. 8 V Mit nietykalności: Kontrola państwowa: potrzeba reform", Rzeczpospolita nr 219/2000 r. przedruk; Kontrola Państwowa" nr 6/2000 r. 47. Licencje przewozowe dla spółek cywilnych w nowych regulacjach prawnych", Rzeczpospolita z dn. 12 III 2001 r., wspólnie z sędzią NSA A. Plucińską-Filipowicz 48. Nie mógł ale musiał. NIK w Pełnomocnika Rządu", Rzeczpospolita z dn. 12 IV Rękojmia i gwarancja po nowemu", Rzeczpospolita z dn II 1997

5 50. Raport otwarcia, czyli o tym co Sejm może zrobić NIK", Rzeczpospolita z dn. 11IX Wymiana suwerenności za obietnice limitowanej rygorystycznie pomocy". Dwugłos o wpływie prawa wspólnotowego na system państwa i prawa polskiego, Rzeczpospolita z dn. 19 VIII Konstytucja europejska - źródło nieustających emocji - polemika: Nie ma praw oczywistych", Rzeczpospolita z dn. 28 VI 2004 oraz (inne publikacje) 53. przetłumaczona na życzenie prof. Tamasa Sarkozy na język węgierski w Instytucie Państwa i Prawa Węgierskiej Akademii nauk, praca magisterska pt. Zasada jedności prawa cywilnego a prawo gospodarcze w piśmiennictwie polskim", Informacja o rozwoju prawa gospodarczego w Polsce w 1985" w: Annuaire de Legislation Francaise et Etrangere, Anee 1985, Centre National de la Recherche Scientifiąue, Paris 55. Informacja o rozwoju prawa gospodarczego w Polsce w 1986", publ. jw. 56. Informacja o rozwoju prawa gospodarczego w Polsce w 1987 r.", publ. j w. 57. Kontrola rad narodowych nad przedsiębiorstwami", Rada Narodowa nr 5/1986 r. 58. Prawo o zgromadzeniach", Biuletyn Komitetu Helsińskiego w Polsce nr 5/1989 r., s Prawo o zgromadzeniach. Propozycje zgodne z paktami praw", Prawo i Życie nr 35/1989 r. 60. Regulacje Prawne" (16 stron), rozdział w pracy zbiór.: Organizowanie pomocy i samopomocy społecznej", Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa Wypowiedzi w dyskusji w czasie seminarium naukowego, zorganizowanego przez Kolegium NIK nt. Statusu prawnego NIK w świetle Konstytucji RP i standardów UE, opubl. Kontrola Państwowa 2/2002 r, str. 86 i Obszerne wypowiedzi w dyskusji na seminarium naukowym zorganizowanym przez Kolegium NIK nt. Kryteriów kontroli NIK w świetle Konstytucji RP i ustawy o NIK, opubl. w Kontroli Państwowej nr 4/2002 r., str , Słowo w drugim etapie" (artykuł dyskusyjny) cz. I, Trybuna Robotnicza nr 5/1987 r. 64. Słowo o drugim etapie" (artykuł dyskusyjny) cz. II, Trybuna robotnicza nr 6/1987 r. 65. Zgromadzenia - filozofia wolności", ZMIANY nr 1/1989 r.

6 66. Dwugłos w sprawie stowarzyszeń: L. Falandysz - K. Pawłowicz", Asocjacje - biuletyn inicjatyw społecznych nr 1/1991 r. 67. Bezpieczeństwo czy pieniądz" - udział w redakcyjnej dyskusji nt. certyfikacji pojazdów, opubl. Życie Gospodarcze 10/1995 r. III Podręczniki i skrypty 68. Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne", Wyd. Prawnicze PWN (później: Lexis Nexis), Warszawa, wspólnie z: C. Banasiński, H. Gronkiewicz-Waltz, K. Pawłowicz, D. Szafrański, M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski. a) I wydanie rozdzialik o wolności gospodarczej, s rozdział o nietypowych podmiotach administrujących w sferze gospodarki, s b) II wydanie - dodruk c) III wydanie 2001 r. - rozdział IV o wolności gospodarczej (zmieniony), s , - rozdział VI o nietypowych podmiotach..., (zmieniony) str d) IV wydanie rozdział IV o wolności gospodarczej, s rozdział VI o nietypowych podmiotach..., str Opracowywane (corocznie) szczegółowe programy (tematyka, wykaz zagadnień, literatury oraz aktów prawnych) wykładów z Administracyjnego Prawa Gospodarczego dla studentów Magisterskich Uzupełniających Studiów Administracyjnych (MUSA), publikowane dla studentów przez Wydział Prawa i Administracji. IV Pozostałe publikacje 70. Ustawa o zgromadzeniach: kierunek niezbędnych zmian", Tygodnik Powszechny 21/ Sabat czarownic, czyli o statusie prawnym rządu i jego organów", Tygodnik Solidarność 32/ Jaka kontrola państwowa (polemika ze Z. Romaszewskim nt. kontroli państwowej)", Życie Warszawy z dn. 2 XI 1990 r. 73. NIK na przyszłe dekady (polemika z R. Szawłowskim nt. projektu ustawy o NIK)", Życie Warszawy z dn. 27 II 1991 r. 74. Obserwator" - postscriptum", Tygodnik Solidarność 14/1991 r.

7 75. Państwo neutralne lecz nie świeckie (polemika)", Tygodnik CENTRUM 15/1991 r. ponadto: krótsze opracowania prawne w prasie i wydawnictwach podziemnych w okresie stanu wojennego ( ) ponadto; informacje o zawartości kolejnych numerów Państwa i Prawa" w Życiu Gospodarczym" nr 38,42,47 z 1988 r. i nr 2,3,14,23,37,39 z 1989 r. oraz; złożono do druku; O niektórych skutkach europeizacji" publicznego prawa gospodarczego", Studia luridica 2007 V. Ważniejsze opinie, ekspertyzy i badania 1. Kontrola zewnętrzna w warunkach samodzielności przedsiębiorstw. Aspekty prawne" (30 stron), opracowanie na zlecenie Z.G. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komisji ds. Reformy (prof. T. Kasprzaka), Problemy prawnej regulacji pomocy (opieki) społecznej w Polsce" (15 stron), oprać, do problemu badawczego CPBP 18/87-16 prowadzonego przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, czerwiec 1990 (dla prof. Kazimierza Przybysza) 3. Ekspertyza prawna nt. projektu ustawy o tajemnicy państwowej i służbowej (15 stron), maj 1990, na zlecenie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. 4. Raport z badań sondażowych nt. organizacyjno-prawnych form wspólnych przedsięwzięć w gospodarce żywnościowej, w ramach tematu CPBR 10.08, grudzień System środków kontroli wykonania planów" (42 strony) do problemów węzłowych MR III 8, Opinia prawna dla przedsiębiorstwa Centrostal" - Katowice w sprawie ingerencji NIK w działalność przedsiębiorstwa, Opinia prawna o projekcie Statutu Porozumienia Samorządów Jednostek Badawczo-Rozwojowych, czerwiec Opinia prawna o projekcie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora naczelnego PHZ Polsendce", na zlecenie rady pracowniczej przedsiębiorstwa, styczeń Opinia o projekcie rozwiązania prawnego statusu dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, dla Komisji ds. Reformy Gospodarczej, 1986 r. 10. Dysfunkcjonalność prawa w gospodarce, problem węzłowy RPB III 40- KRP 11/86, gr. tematyczna I pt. Instrumenty zarządzania w gospodarce

8 narodowej, temat I.I.I pt. Weryfikacja i korekta reformy gospodarczej, (l arkusz) 11. Opinia prawna o projekcie ustawy o opiece społecznej, 1990 r., na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 12. Opinia prawna o społecznym projekcie ustawy o mniejszościach narodowych, dla Sejmowej Komisji ds. mniejszości narodowych, Opinia prawna dla Sejmowej Komisji Praworządności i Praw Człowieka o ustawie z 5 VII 1990 o zgromadzeniach, lipiec Opinia prawna nt. projektu uchwały Rady Ministrów o regulaminie prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu (luty 1991), na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. 15. Opinia prawna o projekcie ustawy o kontroli skarbowej (20 stron), na zlecenie Ministerstwa Finansów, kwiecień Udział w ankiecie zorganizowanej przez Biuro Obsługi Politycznej Prezydenta RP nt. zagrożeń Polski i sposobów wyjścia z upadku (6 stron), styczeń Opinia prawna dla Sejmu nt. projektów (rządowego i poselskiego) ustawy antykorupcyjnej (Sstron), luty Opinia prawna dla Instytutu Prawa Sądowego pt. Uwagi o przepisach w obowiązującym prawie, które są aferogenne, szkodliwe, patologiczne, odbiegające od uznanych standardów (kwiecień 1992) 19. Opinia dla komisji sejmowej o poselskich projektach ustawy o komunalnych kasach oszczędnościowych (kwiecień 1992) 20. Dla Premiera Rządu opracowanie koncepcji prawnej publicznych środków masowego przekazu (16 stron), czerwiec Ekspertyza dla Komitetu ds. Radia i Telewizji w spr. podziału kompetencji między zastępców przewodniczącego i dyrektora generalnego w Komitecie ds. RiTV (20 stron) 22. Opinia prawna dla Przewodniczącego Komitetu ds. RiTV o prawidłowości postawienia p.j.o PRiTY w stan likwidacji, zarządzeniem nr 24 z 2 lipca 1991 Przewodniczącego Komitetu ds. RiTV (16 stron) 23. Opinia prawna dla wicepremiera H. Goryszewskiego (URM) o ustawowych możliwościach demonopolizacji CPN (6 stron) 24. Cztery opinie prawne dla klubu parlamentarnego o projektach ustaw: o Funduszu Udziałów Skarbu Państwa, o utworzeniu urzędu Ministra ds. Gospodarki, o zasadach reprezentowania Skarbu Państwa i gospodarowania jego mieniem, o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia państwowego oraz o zmianie niektórych ustaw (1993r.) 25. Opinia prawna o projekcie Karty praw i wolności", na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP (13 stron) 26. Pięć opinii prawnych dla pjo PRiTY p uchwałach KRRiTY (18 stron) - czerwiec 1993

9 27. Sześć opinii prawnych dla KRRiTY nt. archiwów pjo PRiTY oraz byłego Komitetu ds. RiTV (12 stron) - lipiec Opinia prawna dla Zespołu Polskiego Radia o projekcie Regulaminu Organizacyjnego Polskiego Radia (l l stron), lipiec Opinia prawna dla TYP SA o trybie odwoływania członków rady nadzorczej TYP SA (8 stron), lipiec Opinie prawne dla TYP SA o uchwale KRRiTY wydanej na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o r i tv (12 stron), sierpień Opinia prawna dotycząca nowych przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi i gwarancji dla stowarzyszenia przedsiębiorców (1997 r.) 32. Opinia prawna nt. relacji: NIK - spółki mieszane (29 stron), luty Ekspertyza dla NIK nt. podmiotów administracji państwowej zajmujących się zwalczaniem patologii wśród dzieci i młodzieży (100 stron)-maj 1997 r. 34. Opinie prawne nt. regulacji prawnej koncesji na montaż samochodów osobowych (25 stron), kwiecień 1998 r. 35. Opinia prawna dla Senatu RP nt. zakresu nadzoru UKFiT nad związkiem sportowym PZPN (18 stron), czerwiec 1998 r. 36. Opinia o projekcie ustawy Prawo Lotnicze z października 1998, na zlecenie Krajowego Towarzystwa Lotniczego, (40 stron), 1999 r. 37. Opinia prawna dla Rady Warszawy nt. prawnych podstaw jej działania i przedmiotowego zakresu działalności Komisji Rewizyjnej Rady Warszawy (l l stron), luty 1999 r. 38. Opinia prawna nt. rządowego projektu ustawy o badaniach i certyfikacji oraz projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o bad. i certyfikacji (17 stron), luty 1999 r. 39. Opinia prawna dla Sejmu o projektach ustaw o ogólnym bezpieczeństwie obrotu i o ocenie zgodności towarów, usług, akredytacji i autoryzacji i o zmianie niekt. ustaw (15 stron) r. 40. Opinia prawna nt. rządowego projektu Prawa Lotniczego z 2000 r. (10 stron) 41. Opinie prawne nt. relacji NIK - kontrolowana jednostka (Hortex) r. 42. Opinie prawne nt. dopuszczalności drogi sądowej (przed NSA) w sporach z NIK (19 stron), wrzesień 2000 r. 43. Opinia prawna dla Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nt. koncesji (licencji) przewozowej po l I 2001 r., ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień służących spółkom cywilnym (19 stron), 2001 r. (wspólnie z sędzią NSA A. Plucińską-Filipowicz) 44. Opinia prawna dla Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego nt. charakteru prawnego kontroli działalności Pełnomocnika Rządu przez NIK (l l stron), marzec 2001 r. (

10 45. Opinia prawna dla Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej nt. trybu wyboru zarządu P-NJP-H (4 strony), maj 2001 r. 46. Opinia prawna nt. obowiązku składania sprawozdań finansowych przez radiowego nadawcę społecznego" (6 stron), czerwiec 2001 r. 47. Opinia prawna dla Kancelarii Sejmu nt. oceny uprawnień inspektora NIK wobec audytora wewnętrznego Kancelarii Sejmu, styczeń 2003 r. 48. Opinia prawna nt. skutków prawnych (cywilnych i admin-pr) wyroków TK (kwiecień 2006 r.) 49. Opinia prawna dla Kancelarii Prezesa RM nt. charakteru prawnego relacji miedzy premierem a centralnymi organami administracji rządowej (marzec 2006) - 21 stron 50. Opinia prawna dla Sejmowej Komisji Skarbu Państwa nt. rządowego projektu zmiany ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 27) - styczeń 2006 (7 stron) Podstawą kolokwium habilitacyjnego była książka Najwyższa Izba Kontroli. Studium publicznoprawne" wydana w 2005 r. Po jej wydaniu w ub. roku opublikowana została w 2005 r. także moja dłuższa wypowiedź na konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji w materiałach pokonferencyjnych pod red. P. Winczorka: Teoria i praktyka wykładni prawa, Warszawa 2005, str W ciągu ostatnich miesięcy przygotowałam także trzy obszerne ekspertyzy prawne na zlecenie Sejmu, ministra oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (styczeń - kwiecień 2006 r.) (zob. póz wykazu opinii, wyżej). W 2005 r. - na prośbę grupy posłów przygotowałam wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP tzw. traktatu akcesyjnego (wyrok TK zapadł w maju 2005 r. ). W 2007 r. - marzec 2007: opinia prawna dla Kancelarii Prezesa RM nt. wewnętrznej spójności przepisów dot. kompetencji w sprawie wydawania dokumentów legalizacyjnych (22 str.) W 2008 r. - O niektórych skutkach europeizacji publicznego prawa gospodarczego", Studia luridica 48/2008 r. ( W 2009 r. - Wolność gospodarcza w kręgu mitów" [w:] Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, red. W. Szwajdler i H. No wieki, Toruń

11 Prawne formy działania administracji gospodarczej - kierunki zmian i próba oceny" [w:] red. B. Popowska i K. Kokocińska: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3. Podaj kto jest autorem definicji podmiotowej administracji - 1

Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3. Podaj kto jest autorem definicji podmiotowej administracji - 1 Pytania z prawa administracyjnego Podaj jaka jest geneza pojęcia administracja 2 Podaj na czym polega definicja negatywna administracji - 3 Podaj kto jest twórcą definicji negatywnej administracji - 1

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r.

Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1226 Warszawa, 22 października 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

USTAWA. z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli LexPolonica nr 672. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.82 (U) Najwyższa Izba Kontroli zmiany: 2012-02-11 Dz.U.2011.240.1429 art. 3 2012-06-02 Dz.U.2010.227.1482 art. 1 USTAWA z dnia 23 grudnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p... 11

Spis treêci. Wst p... 11 Spis treêci Wst p....................................... 11 Cz Êç pierwsza Konstytucjonalizacja wolnoêci mediów i wolnoêci wypowiedzi................................ 13 I. WolnoÊç mediów i wolnoêç wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3. Prace nad regulacjami ustawowymi po wejściu w życie

Spis treści. 3. Prace nad regulacjami ustawowymi po wejściu w życie Spis treści 1. WPROWADZENIE...................................................... 13 1.1. Uwagi wstępne...................................................... 13 1.2. Dyskusje konstytucjonalistów (2003

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

Piotr Radziewicz PUBLIKACJE. Artykuły w czasopismach

Piotr Radziewicz PUBLIKACJE. Artykuły w czasopismach Piotr Radziewicz PUBLIKACJE Artykuły w czasopismach 1. Glosa do wyroku TK z 11 VIII 2016, K 39/16 (dot. kontroli konstytucyjności procedury ustawodawczej), Państwo i Prawo (przyjęte do druku) 2. Pominięcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13 SPIS TREŚCI Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha)........................................... 11 Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA..................................... 13 1. Niepołączalność mandatu poselskiego.....................................

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Działocha Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne. Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy

Prawo konstytucyjne. Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy Prawo konstytucyjne Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy Stosunek prawa międzynarodowego do prawa krajowego Artykuł 38. 1. Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil

Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr Agnieszka Barczak - Oplustil dr Agnieszka Barczak-Oplustil Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1998 r. jest pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. E-mail: barczak32@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Oświadczenia majątkowe sędziów materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Notatka dot. oświadczeń majątkowych sędziów 1. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Władza wykonawcza Rada Ministrów Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego RADA MINISTRÓW mieszany charakter: 1) organ kolegialny 2) każdy minister stanowi jednoosobowy organ konstytucyjny o własnych kompetencjach

Bardziej szczegółowo

FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SPRAWNE I SŁUŻEBNE PAŃSTWO VII SEMINARIUM EKSPERCKIE SYSTEM STANOWIENIA PRAWA SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA

FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SPRAWNE I SŁUŻEBNE PAŃSTWO VII SEMINARIUM EKSPERCKIE SYSTEM STANOWIENIA PRAWA SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SPRAWNE I SŁUŻEBNE PAŃSTWO VII SEMINARIUM EKSPERCKIE SYSTEM STANOWIENIA PRAWA SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA Prof. zw. dr hab. Piotr Winczorek Prof. UW dr hab. Tomasz Stawecki System źródeł

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Raport bieżący nr 139/2005 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 13 grudzień 2005 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

Inne organy w systemie państwa poziom centralny

Inne organy w systemie państwa poziom centralny Inne organy w systemie państwa poziom centralny Maciej M. Sokołowski WPiA UW KRRiT Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji.

Bardziej szczegółowo

23 stycznia Pierwsze czytanie ustawy o powiatach. Projekt zostaje skierowany do prac w komisji.

23 stycznia Pierwsze czytanie ustawy o powiatach. Projekt zostaje skierowany do prac w komisji. "Samorząd terytorialny stał się polem mądrze zagospodarowanej wolności i trwałym elementem polskiego ustroju. Odrodzona samorządność dała polskiemu życiu społecznemu i gospodarczemu dodatkową energię,

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 27 Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 27 Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 27 Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polsce... 15 1. Początki nauki prawa administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

03.12.2013 r. 04.12.2013 r.

03.12.2013 r. 04.12.2013 r. Najważniejsze wydarzenia związane ze współpracą Ministerstwa Skarbu Państwa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentem RP - grudzień 2013 rok 03.12.2013 r. Komisja Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy opinię komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy opinię komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013. Najważniejsze wydarzenia związane ze współpracą Ministerstwa Skarbu Państwa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Parlamentem RP - wrzesień 2013 rok 02.09.2013 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Przedmiot prawa konstytucyjnego... 1 Rozdział II. Polska w europejskim systemie konstytucyjnym...

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE PRAWO ADMINISTRACYJNE RED. MAREK WIERZBOWSKI Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROZDZIAŁ I. Zagadnienia wstępne 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę

Bardziej szczegółowo

w dniach 17-20 lipca 2012 roku

w dniach 17-20 lipca 2012 roku 1. Informacje i komunikaty. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 17-20 lipca 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) Projekt z dnia 9 lipca 2012 r. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Autor: Henryk Cioch. Wykaz skrótów. Od autora. Wprowadzenie

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Autor: Henryk Cioch. Wykaz skrótów. Od autora. Wprowadzenie PRAWO SPÓŁDZIELCZE Autor: Henryk Cioch Wykaz skrótów Od autora Wprowadzenie 1. Historia spółdzielczości w Polsce 2. Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce 2.1. Zmiany w systemie prawnym dla spółdzielczości

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRZEDMOWA Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji prawem 3. Pojęcie prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Prawo, studia stacjonarne

Prawo, studia stacjonarne mgr Maciej Etel, asystent w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku Program ćwiczeń Publiczne prawo gospodarcze w roku akademickim 2010-2011 Ćwiczenia 1 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Publikacje Elżbiety Feret Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR Do doktoratu: 1. Kompetencje podatkowe rad gmin, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo - Ekonomia, Tom XXIII, Rzeszów 1998r., s.31-43. 2. Udział podatków

Bardziej szczegółowo

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016

Centralna administracja gospodarcza. PPwG 2016 Centralna administracja gospodarcza PPwG 2016 Usytuowanie administracji gospodarczej Władza publiczna Władza ustawodawcza Władza wykonawcza Administracja gospodarcza Władza sądownicza 2 Realizacja gospodarczych

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Konstytucja wk 10 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Został ustanowiony nowelą konstytucyjną 26 marca 1982r Ustawa o TK została uchwalona 29 kwietnia 1985r TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY jest organem władzy sądowniczej, choć

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych

Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a obowiązek stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych 1. Samorząd gminny w Polsce przy wykonywaniu swoich zadań ma możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998. Maciej Bałlowski WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 1998 Maciej Bałlowski Spis treści WPROWADZENIE 11 I. PRYWATYZACJA JAKO ZJAWISKO EKONOMICZNE 17 1. Pojęcie i typologia prywatyzacji 17 1.1. Geneza prywatyzacji, doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Przedmiot:: Prawo administracyjne ECTS: 10 Liczba godzin: 120

Przedmiot:: Prawo administracyjne ECTS: 10 Liczba godzin: 120 WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 2008/2009 Przedmiot:: Prawo administracyjne Punkty ECTS: 10 Liczba godzin: 120 Wykładowca: dr hab. Dariusz R. Kijowski Prowadzący ćwiczenia: Dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB NIESTACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI STUDIA MAGISTERSKIE II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) PRAWO KONSTYTUCYJNE II. B. 2 Typ przedmiotu (type of course) PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3158 Warszawa, 9 czerwca 2010 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017 Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Przewodniczący Rady Naukowej

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH. Semestr zimowy 2015/2016 SSP I

OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH. Semestr zimowy 2015/2016 SSP I OBSŁUGA PRAWNICZYCH BAZ DANYCH Semestr zimowy 2015/2016 SSP I Zajęcia nr 3 Publiczne bazy orzeczeń Cz. I Serwis Sądu Najwyższego Serwis Naczelnego Sądu Administracyjnego i Centralna Baza Orzeczeń Sądów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST CZĘŚĆ 1. TEST POJEDYNCZEGO WYBORU - WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ (MAX. 30 PKT.) 1. Konstytucja RP: a) zawiera przepisy niezmienialne b) zawiera

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r.

WYKŁAD III. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r. WYKŁAD III SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r. I. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa II. Cechy systemu źródeł prawa w Polsce: 1. konstytucjonalizacja 2. dychotomiczny podział

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) załącznik nr 6 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Ustrój polityczno-prawny w Polsce i UE Legal

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW administracja STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne pierwszego stopnia SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Konstytucyjny system organów państwowych Opis poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki

USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki USTRÓJ ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Autorzy: Joanna Bodio, Grzegorz Borkowski, Tomasz Demendecki Część I ORGANY ROZSTRZYGAJĄCE Rozdział 1 Klasyfikacja organów ochrony prawnej 1.1. Organy

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Polskie referendum akcesyjne

Polskie referendum akcesyjne Mariusz Jabłoński Polskie referendum akcesyjne Wrocław 2007 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Słowo wstępne ' 9 Rozdział I. Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej 1. Elementy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2074 USTAWA z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach Kontrola konstytucyjności prawa przez sądy powszechne

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach Kontrola konstytucyjności prawa przez sądy powszechne Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych Autor: Robert Alberski Wstęp Rozdział 1 Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach 1. Konstytucja i zasada podziału władzy

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezes Rady Ministrów uwagi ogólne Przewodniczący Rady Ministrów Samodzielny organ administracji PRM Konstytucja RP

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Przedmiot 1 2 3 4 5 Rola i ograniczenia kompetencji rządu Zasada wyłączności ustawy w ramach finansów publicznych Budżet (pojęcie, zawartość, odrębności

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej

tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej Kancelaria Sejmu s. 1/108 tj. Dz.U. 2014 poz. 1111 Dz.U. 2008 Nr 227 poz. 1505 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 23. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 16 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 23. ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 16 maja 2013 r. Warszawa, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 23 ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie tymczasowego ustalenia zakresu czynności Podsekretarzy Stanu

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo konstytucyjne Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PK-W-14_pNadGenXDJT5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498 USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Art. 1. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE i OCHRONY KONKURENCJI na kierunku PRAWO

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE i OCHRONY KONKURENCJI na kierunku PRAWO Poznań, dnia 30 września 2016 roku Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE i OCHRONY KONKURENCJI na kierunku PRAWO I. Informacje

Bardziej szczegółowo

MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI

MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI MODELE SĄDOWEJ KONTROLI ADMINISTRACJI kontrola realizowana przez: 1. sądy powszechne 2. sądy administracyjne 3. sądy powszechne i sądy administracyjne Polska? model

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE WŁADZY USTAWODAWCZEJ

FUNKCJE WŁADZY USTAWODAWCZEJ FUNKCJE WŁADZY USTAWODAWCZEJ FUNKCJE WŁADZY USTAWODAWCZEJ Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego

CURRICULUM VITAE. Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny, Ekonomika Handlu Wewnętrznego CURRICULUM VITAE Imię i nazwisko: Hanna Kuzińska Data i miejsce urodzenia: 17. października 1951 r., Kołobrzeg Narodowość: polska Wykształcenie: 1969-1973 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny,

Bardziej szczegółowo

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DP/2310/6/14 ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Informacji Prawnej Opisane poniżej funkcjonalne wymagania mają jedynie charakter minimalny. Wykonawca może zaproponować szerszą niż opisana funkcjonalność.

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO Maciej M. Sokołowski ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, 16/10/2014 r. POJĘCIE ŹRÓDEŁ PRAWA Czynniki wpływające na treść prawa np. wola narodu czy prawodawcy, stosunki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank. Polski, NBP

Narodowy Bank. Polski, NBP Narodowy Bank Polski, NBP Polski bank centralny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu

Bardziej szczegółowo