WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH. KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH. KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952"

Transkrypt

1 dr hab. KRYSTYNA PAWŁOWICZ profesor UW Warszawa, grudzień 2009 r. WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952 I. Rozprawa doktorska pt. Prawny system kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorstw państwowych (l 986 r.) II. Publikacje; Książki (1) - rozprawa habilitacyjna 1. Przedsiębiorca wobec Najwyższej Izby Kontroli (Studium publicznoprawne)", Warszawa 2005 r (301 stron) Raporty (1) 2. Raport pt. Centralna administracja rządowa, zeszyty 1-10 (10 tomów) opublikowane przez URM, Departament Reformy Administracji Publicznej w latach (1400 stron) W pracach zbiorowych (8) 3. Przymus w gospodarce" w pracy zbiór, pod red. A. Kój dera: Przymus w społeczeństwie, Warszawa 1989, str Dysfunkcjonalność rozwiązań normatywnych w prawie gospodarczym" w pracy zbiór, pod red. pro f. A. Turskiej: Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, Warszawa 1988 r., str Kontrola przedsiębiorstw sprawowana przez organ założycielski (ministra)" w pracy zbiór, pod red. prof. L. Bara: Instytucje prawne w reformowanej gospodarce narodowej, Warszawa, Ossolineum 1989, str

2 6. O wolności gospodarczej" w pracy zbiór, dedykowanej prof. A. Turskiej: Prawo i społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1990r, str Prawo człowieka do swobodnej działalności gospodarczej" w pracy zbiór, pod red. A. Rzeplińskiego: Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, Warszawa 1993 r, str Spór o publiczne środki masowej informacji" w pracy zbiór, pod red. prof. Aliny Słomkowskiej: Kontrowersje wokół transformacji prasy ( ), Warszawa 1993 r, str Transformacja ustrojowa - kryzys czy upadek prawa" w: Księdze Jubileuszowej ku czci prof. Anny Turskiej na 70-lecie pt. Prawo i ład społeczny, Warszawa 2000 r, str Wpływ prawa wspólnotowego na konstytucyjny system państwa i prawa polskiego - uwagi krytyczne", w materiałach z konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nt. Prawo polskie a prawo UE, z dn r., w pracy zbiór, pod red. E. Piontka: Prawo polskie a prawo UE, Warszawa 2003 r., str Wypowiedź w dyskusji na konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji UW z lutego 2004 r. opublikowana w: red. P. Winczorek Teoria i Praktyka Wykładni Prawa" Warszawa 2005 r., s Artykuły: Państwo i Prawo" (10) 12. Kontrola zewnętrzna w warunkach samodzielności przedsiębiorstw państwowych. (Wyniki badań empirycznych)", Państwo i Prawo nr 9/1984, str Komisja Planowania a przedsiębiorstwa państwowe", Państwo i Prawo nr 7-8/1985, str Najwyższa Izba Kontroli w warunkach reformy gospodarczej", Państwo i Prawo nr 3/1987, str Centralny Urząd Planowania", Państwo i Prawo nr 5/1989, str Uwagi na tle niektórych propozycji weryfikacji prawa i założeń reformy", Państwo i Prawo nr 11/1987, str Rady nadzorcze przedsiębiorstw państwowych", Państwo i Prawo nr 7/1986, str W sprawie ekonomicznego charakteru przedsiębiorstwa państwowego", Państwo i Prawo nr 11/1988, str Prawne regulacje obywatelskich (społecznych) inicjatyw dobroczynnych w Polsce", Państwo i Prawo nr 5/1990, str W odpowiedzi na glosę M. Pietrzaka (w sprawie orzeczenia Trybunału ' Konstytucyjnego o legalności Instrukcji MEN

3 przywracającej religię do szkół", wspólnie z H. Gronkiewicz-Waltz, Państwo i Prawo nr 7/1991, str Sądowa kontrola działań NIK wobec przedsiębiorców niepublicznych", Państwo i Prawo nr 12/2001, str przedruk: Kontrola Państwowa" nr 1/2002, str Złota akcja" Skarbu Państwa jako instytucja prawa publicznego, Państwo i Prawo nr 2/ Konstytucyjne a ustawowe" pojęcie przedsiębiorcy", Przegląd Legislacyjny 2/2007 r. Studia Prawnicze" (1) 24. System prawny kontroli przedsiębiorstw państwowych", Studia Prawnicze nr 3/1987, str Kwartalnik Prawa Publicznego" (1) 25. Organizacja międzynarodowa" i prawo" przez nią stanowione w świetle zasad Konstytucji RP", Kwartalnik Prawa Publicznego nr 3/2002, str Inne czasopisma prawnicze (4) 26. Nowa pozycja prawna wojewody", Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/1978, str Wokół nowego kształtu NIK", Samorząd Terytorialny nr 11-12/1991, str (numer poświęcony pamięci prof. W. Pańko, Prezesa NIK) 28. Status prawny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji", Monitor Prawniczy nr 1/1993, str przedruk; Dylematy transformacji prasy polskiej ( ) - materiały pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa", t. XXIV pod red. prof. Aliny Słomkowskiej, Warszawa 1994, str Komentarz do projektu ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji", Biuletyn Prawa Gospodarczego nr 3/2001, str. 1-3 Życie Gospodarcze" (13) 30. Sądowa kontrola przedsiębiorstw", Życie Gospodarcze nr 40/ Dura lex... (podyskutujmy o radach nadzorczych)", Życie Gospodarcze nr 48/ Organ założycielski (badania IPiP PAN)", Życie Gospodarcze nr,47/1986

4 33. Komentarz do ustaw czyli jak ograniczać samodzielność przedsiębiorstw", Życie Gospodarcze nr 3/ Samorząd i samorządność (sprawozdanie z konferencji)", Życie Gospodarcze nr 19/ Wspólne przedsiębiorstwa polsko-radzieckie", Życie Gospodarcze nr 20/1987, przetłumaczony; - na język rosyjski dla Ekonomiczeskoj Gaziety" - na język angielski do biuletynów Ambasady Wlk. Brytanii i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce (1987) 36. Centrum - co to jest? (artykuł dyskusyjny)", Życie Gospodarcze nr 34/ Centrum - co to jest? Postscriptum", Życie Gospodarcze nr 39/ Samoflnansowanie i samodzielność w nauce", Życie Gospodarcze nr 15/ Zespół X Komisji Reformy Gospodarczej o projekcie ustawy o mieniu komunalnym", Życie Gospodarcze nr 49/ Od początku było poważnie. Polemika z wiceministrem W. Grudzewskim nt. finansowania nauki i samodzielności badań", Życie Gospodarcze nr 19/ C.d. polemiki z W. Grudzewskim", Życie Gospodarcze nr 26/ Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - organ czy organizacja", Życie Gospodarcze nr 13/1995 Rzeczpospolita" - żółte strony C (10) 43. O statusie mediów publicznych". Rzeczpospolita z dn. 23 IX Wolność jednostki czy prawo administracji (uwagi o rządowym projekcie ustawy o zgromadzeniach)", Rzeczpospolita 113/ NIK a spółki: Ochrona według prawa administracyjnego", Rzeczpospolita z dn. 8 V Mit nietykalności: Kontrola państwowa: potrzeba reform", Rzeczpospolita nr 219/2000 r. przedruk; Kontrola Państwowa" nr 6/2000 r. 47. Licencje przewozowe dla spółek cywilnych w nowych regulacjach prawnych", Rzeczpospolita z dn. 12 III 2001 r., wspólnie z sędzią NSA A. Plucińską-Filipowicz 48. Nie mógł ale musiał. NIK w Pełnomocnika Rządu", Rzeczpospolita z dn. 12 IV Rękojmia i gwarancja po nowemu", Rzeczpospolita z dn II 1997

5 50. Raport otwarcia, czyli o tym co Sejm może zrobić NIK", Rzeczpospolita z dn. 11IX Wymiana suwerenności za obietnice limitowanej rygorystycznie pomocy". Dwugłos o wpływie prawa wspólnotowego na system państwa i prawa polskiego, Rzeczpospolita z dn. 19 VIII Konstytucja europejska - źródło nieustających emocji - polemika: Nie ma praw oczywistych", Rzeczpospolita z dn. 28 VI 2004 oraz (inne publikacje) 53. przetłumaczona na życzenie prof. Tamasa Sarkozy na język węgierski w Instytucie Państwa i Prawa Węgierskiej Akademii nauk, praca magisterska pt. Zasada jedności prawa cywilnego a prawo gospodarcze w piśmiennictwie polskim", Informacja o rozwoju prawa gospodarczego w Polsce w 1985" w: Annuaire de Legislation Francaise et Etrangere, Anee 1985, Centre National de la Recherche Scientifiąue, Paris 55. Informacja o rozwoju prawa gospodarczego w Polsce w 1986", publ. jw. 56. Informacja o rozwoju prawa gospodarczego w Polsce w 1987 r.", publ. j w. 57. Kontrola rad narodowych nad przedsiębiorstwami", Rada Narodowa nr 5/1986 r. 58. Prawo o zgromadzeniach", Biuletyn Komitetu Helsińskiego w Polsce nr 5/1989 r., s Prawo o zgromadzeniach. Propozycje zgodne z paktami praw", Prawo i Życie nr 35/1989 r. 60. Regulacje Prawne" (16 stron), rozdział w pracy zbiór.: Organizowanie pomocy i samopomocy społecznej", Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa Wypowiedzi w dyskusji w czasie seminarium naukowego, zorganizowanego przez Kolegium NIK nt. Statusu prawnego NIK w świetle Konstytucji RP i standardów UE, opubl. Kontrola Państwowa 2/2002 r, str. 86 i Obszerne wypowiedzi w dyskusji na seminarium naukowym zorganizowanym przez Kolegium NIK nt. Kryteriów kontroli NIK w świetle Konstytucji RP i ustawy o NIK, opubl. w Kontroli Państwowej nr 4/2002 r., str , Słowo w drugim etapie" (artykuł dyskusyjny) cz. I, Trybuna Robotnicza nr 5/1987 r. 64. Słowo o drugim etapie" (artykuł dyskusyjny) cz. II, Trybuna robotnicza nr 6/1987 r. 65. Zgromadzenia - filozofia wolności", ZMIANY nr 1/1989 r.

6 66. Dwugłos w sprawie stowarzyszeń: L. Falandysz - K. Pawłowicz", Asocjacje - biuletyn inicjatyw społecznych nr 1/1991 r. 67. Bezpieczeństwo czy pieniądz" - udział w redakcyjnej dyskusji nt. certyfikacji pojazdów, opubl. Życie Gospodarcze 10/1995 r. III Podręczniki i skrypty 68. Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne", Wyd. Prawnicze PWN (później: Lexis Nexis), Warszawa, wspólnie z: C. Banasiński, H. Gronkiewicz-Waltz, K. Pawłowicz, D. Szafrański, M. Wierzbowski, M. Wyrzykowski. a) I wydanie rozdzialik o wolności gospodarczej, s rozdział o nietypowych podmiotach administrujących w sferze gospodarki, s b) II wydanie - dodruk c) III wydanie 2001 r. - rozdział IV o wolności gospodarczej (zmieniony), s , - rozdział VI o nietypowych podmiotach..., (zmieniony) str d) IV wydanie rozdział IV o wolności gospodarczej, s rozdział VI o nietypowych podmiotach..., str Opracowywane (corocznie) szczegółowe programy (tematyka, wykaz zagadnień, literatury oraz aktów prawnych) wykładów z Administracyjnego Prawa Gospodarczego dla studentów Magisterskich Uzupełniających Studiów Administracyjnych (MUSA), publikowane dla studentów przez Wydział Prawa i Administracji. IV Pozostałe publikacje 70. Ustawa o zgromadzeniach: kierunek niezbędnych zmian", Tygodnik Powszechny 21/ Sabat czarownic, czyli o statusie prawnym rządu i jego organów", Tygodnik Solidarność 32/ Jaka kontrola państwowa (polemika ze Z. Romaszewskim nt. kontroli państwowej)", Życie Warszawy z dn. 2 XI 1990 r. 73. NIK na przyszłe dekady (polemika z R. Szawłowskim nt. projektu ustawy o NIK)", Życie Warszawy z dn. 27 II 1991 r. 74. Obserwator" - postscriptum", Tygodnik Solidarność 14/1991 r.

7 75. Państwo neutralne lecz nie świeckie (polemika)", Tygodnik CENTRUM 15/1991 r. ponadto: krótsze opracowania prawne w prasie i wydawnictwach podziemnych w okresie stanu wojennego ( ) ponadto; informacje o zawartości kolejnych numerów Państwa i Prawa" w Życiu Gospodarczym" nr 38,42,47 z 1988 r. i nr 2,3,14,23,37,39 z 1989 r. oraz; złożono do druku; O niektórych skutkach europeizacji" publicznego prawa gospodarczego", Studia luridica 2007 V. Ważniejsze opinie, ekspertyzy i badania 1. Kontrola zewnętrzna w warunkach samodzielności przedsiębiorstw. Aspekty prawne" (30 stron), opracowanie na zlecenie Z.G. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komisji ds. Reformy (prof. T. Kasprzaka), Problemy prawnej regulacji pomocy (opieki) społecznej w Polsce" (15 stron), oprać, do problemu badawczego CPBP 18/87-16 prowadzonego przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, czerwiec 1990 (dla prof. Kazimierza Przybysza) 3. Ekspertyza prawna nt. projektu ustawy o tajemnicy państwowej i służbowej (15 stron), maj 1990, na zlecenie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. 4. Raport z badań sondażowych nt. organizacyjno-prawnych form wspólnych przedsięwzięć w gospodarce żywnościowej, w ramach tematu CPBR 10.08, grudzień System środków kontroli wykonania planów" (42 strony) do problemów węzłowych MR III 8, Opinia prawna dla przedsiębiorstwa Centrostal" - Katowice w sprawie ingerencji NIK w działalność przedsiębiorstwa, Opinia prawna o projekcie Statutu Porozumienia Samorządów Jednostek Badawczo-Rozwojowych, czerwiec Opinia prawna o projekcie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora naczelnego PHZ Polsendce", na zlecenie rady pracowniczej przedsiębiorstwa, styczeń Opinia o projekcie rozwiązania prawnego statusu dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, dla Komisji ds. Reformy Gospodarczej, 1986 r. 10. Dysfunkcjonalność prawa w gospodarce, problem węzłowy RPB III 40- KRP 11/86, gr. tematyczna I pt. Instrumenty zarządzania w gospodarce

8 narodowej, temat I.I.I pt. Weryfikacja i korekta reformy gospodarczej, (l arkusz) 11. Opinia prawna o projekcie ustawy o opiece społecznej, 1990 r., na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 12. Opinia prawna o społecznym projekcie ustawy o mniejszościach narodowych, dla Sejmowej Komisji ds. mniejszości narodowych, Opinia prawna dla Sejmowej Komisji Praworządności i Praw Człowieka o ustawie z 5 VII 1990 o zgromadzeniach, lipiec Opinia prawna nt. projektu uchwały Rady Ministrów o regulaminie prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu (luty 1991), na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. 15. Opinia prawna o projekcie ustawy o kontroli skarbowej (20 stron), na zlecenie Ministerstwa Finansów, kwiecień Udział w ankiecie zorganizowanej przez Biuro Obsługi Politycznej Prezydenta RP nt. zagrożeń Polski i sposobów wyjścia z upadku (6 stron), styczeń Opinia prawna dla Sejmu nt. projektów (rządowego i poselskiego) ustawy antykorupcyjnej (Sstron), luty Opinia prawna dla Instytutu Prawa Sądowego pt. Uwagi o przepisach w obowiązującym prawie, które są aferogenne, szkodliwe, patologiczne, odbiegające od uznanych standardów (kwiecień 1992) 19. Opinia dla komisji sejmowej o poselskich projektach ustawy o komunalnych kasach oszczędnościowych (kwiecień 1992) 20. Dla Premiera Rządu opracowanie koncepcji prawnej publicznych środków masowego przekazu (16 stron), czerwiec Ekspertyza dla Komitetu ds. Radia i Telewizji w spr. podziału kompetencji między zastępców przewodniczącego i dyrektora generalnego w Komitecie ds. RiTV (20 stron) 22. Opinia prawna dla Przewodniczącego Komitetu ds. RiTV o prawidłowości postawienia p.j.o PRiTY w stan likwidacji, zarządzeniem nr 24 z 2 lipca 1991 Przewodniczącego Komitetu ds. RiTV (16 stron) 23. Opinia prawna dla wicepremiera H. Goryszewskiego (URM) o ustawowych możliwościach demonopolizacji CPN (6 stron) 24. Cztery opinie prawne dla klubu parlamentarnego o projektach ustaw: o Funduszu Udziałów Skarbu Państwa, o utworzeniu urzędu Ministra ds. Gospodarki, o zasadach reprezentowania Skarbu Państwa i gospodarowania jego mieniem, o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia państwowego oraz o zmianie niektórych ustaw (1993r.) 25. Opinia prawna o projekcie Karty praw i wolności", na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP (13 stron) 26. Pięć opinii prawnych dla pjo PRiTY p uchwałach KRRiTY (18 stron) - czerwiec 1993

9 27. Sześć opinii prawnych dla KRRiTY nt. archiwów pjo PRiTY oraz byłego Komitetu ds. RiTV (12 stron) - lipiec Opinia prawna dla Zespołu Polskiego Radia o projekcie Regulaminu Organizacyjnego Polskiego Radia (l l stron), lipiec Opinia prawna dla TYP SA o trybie odwoływania członków rady nadzorczej TYP SA (8 stron), lipiec Opinie prawne dla TYP SA o uchwale KRRiTY wydanej na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o r i tv (12 stron), sierpień Opinia prawna dotycząca nowych przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi i gwarancji dla stowarzyszenia przedsiębiorców (1997 r.) 32. Opinia prawna nt. relacji: NIK - spółki mieszane (29 stron), luty Ekspertyza dla NIK nt. podmiotów administracji państwowej zajmujących się zwalczaniem patologii wśród dzieci i młodzieży (100 stron)-maj 1997 r. 34. Opinie prawne nt. regulacji prawnej koncesji na montaż samochodów osobowych (25 stron), kwiecień 1998 r. 35. Opinia prawna dla Senatu RP nt. zakresu nadzoru UKFiT nad związkiem sportowym PZPN (18 stron), czerwiec 1998 r. 36. Opinia o projekcie ustawy Prawo Lotnicze z października 1998, na zlecenie Krajowego Towarzystwa Lotniczego, (40 stron), 1999 r. 37. Opinia prawna dla Rady Warszawy nt. prawnych podstaw jej działania i przedmiotowego zakresu działalności Komisji Rewizyjnej Rady Warszawy (l l stron), luty 1999 r. 38. Opinia prawna nt. rządowego projektu ustawy o badaniach i certyfikacji oraz projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o bad. i certyfikacji (17 stron), luty 1999 r. 39. Opinia prawna dla Sejmu o projektach ustaw o ogólnym bezpieczeństwie obrotu i o ocenie zgodności towarów, usług, akredytacji i autoryzacji i o zmianie niekt. ustaw (15 stron) r. 40. Opinia prawna nt. rządowego projektu Prawa Lotniczego z 2000 r. (10 stron) 41. Opinie prawne nt. relacji NIK - kontrolowana jednostka (Hortex) r. 42. Opinie prawne nt. dopuszczalności drogi sądowej (przed NSA) w sporach z NIK (19 stron), wrzesień 2000 r. 43. Opinia prawna dla Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nt. koncesji (licencji) przewozowej po l I 2001 r., ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień służących spółkom cywilnym (19 stron), 2001 r. (wspólnie z sędzią NSA A. Plucińską-Filipowicz) 44. Opinia prawna dla Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia Społecznego nt. charakteru prawnego kontroli działalności Pełnomocnika Rządu przez NIK (l l stron), marzec 2001 r. (

10 45. Opinia prawna dla Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej nt. trybu wyboru zarządu P-NJP-H (4 strony), maj 2001 r. 46. Opinia prawna nt. obowiązku składania sprawozdań finansowych przez radiowego nadawcę społecznego" (6 stron), czerwiec 2001 r. 47. Opinia prawna dla Kancelarii Sejmu nt. oceny uprawnień inspektora NIK wobec audytora wewnętrznego Kancelarii Sejmu, styczeń 2003 r. 48. Opinia prawna nt. skutków prawnych (cywilnych i admin-pr) wyroków TK (kwiecień 2006 r.) 49. Opinia prawna dla Kancelarii Prezesa RM nt. charakteru prawnego relacji miedzy premierem a centralnymi organami administracji rządowej (marzec 2006) - 21 stron 50. Opinia prawna dla Sejmowej Komisji Skarbu Państwa nt. rządowego projektu zmiany ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 27) - styczeń 2006 (7 stron) Podstawą kolokwium habilitacyjnego była książka Najwyższa Izba Kontroli. Studium publicznoprawne" wydana w 2005 r. Po jej wydaniu w ub. roku opublikowana została w 2005 r. także moja dłuższa wypowiedź na konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji w materiałach pokonferencyjnych pod red. P. Winczorka: Teoria i praktyka wykładni prawa, Warszawa 2005, str W ciągu ostatnich miesięcy przygotowałam także trzy obszerne ekspertyzy prawne na zlecenie Sejmu, ministra oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (styczeń - kwiecień 2006 r.) (zob. póz wykazu opinii, wyżej). W 2005 r. - na prośbę grupy posłów przygotowałam wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP tzw. traktatu akcesyjnego (wyrok TK zapadł w maju 2005 r. ). W 2007 r. - marzec 2007: opinia prawna dla Kancelarii Prezesa RM nt. wewnętrznej spójności przepisów dot. kompetencji w sprawie wydawania dokumentów legalizacyjnych (22 str.) W 2008 r. - O niektórych skutkach europeizacji publicznego prawa gospodarczego", Studia luridica 48/2008 r. ( W 2009 r. - Wolność gospodarcza w kręgu mitów" [w:] Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, red. W. Szwajdler i H. No wieki, Toruń

11 Prawne formy działania administracji gospodarczej - kierunki zmian i próba oceny" [w:] red. B. Popowska i K. Kokocińska: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z rocznego okresu działalności

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z rocznego okresu działalności KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z rocznego okresu działalności WARSZAWA, marzec 2001 r. SPIS TREŚCI I. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM

LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM LISTA KWESTII, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM PIĄTEGO OKRESOWEGO SPRAWOZDANIA POLSKI (E/C.12/POL/5) DOTYCZĄCEGO PRAW OBJĘTYCH ARTYKUŁAMI 1-15 MIĘDZYNARODOWEGO PAKTU PRAW GOSPODARCZYCH,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R.

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI Z ROCZNEGO OKRESU DZIAŁALNOŚCI KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI, WARSZAWA MARZEC 2005 R. SPIS TREŚCI str. I. Konstytucyjno ustawowe zadania Krajowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ZESZYTY PRAWNICZE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ Rok II 3(7)2005 Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu KOLEGIUM REDAKCYJNE BEATA WITKOWSKA REDAKTOR PROWADZĄCY MAŁGORZATA BAJOR-STACHAŃCZYK WOJCIECH ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula

USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ. Piotr Cybula USŁUGI TURYSTYCZNE KOMENTARZ Piotr Cybula Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 13 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 21 Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. Druk nr 103 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Henryk Cioch

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Henryk Cioch PRAWO SPÓŁDZIELCZE Henryk Cioch Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów...11 Od autora...13 Wprowadzenie 1. Historia spółdzielczości w Polsce...17 2. Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce...20 2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2012 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 3 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Instytucja wysłuchania publicznego

Instytucja wysłuchania publicznego KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Instytucja wysłuchania publicznego OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-590 WRZESIEŃ 2010 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH

PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH KOMPENDIUM AKADEMICKIE redakcja naukowa Paweł Smoleń Marcin Burzec, Michalina Duda Beata Kucia-Guściora, Monika Münnich Piotr Pomorski, Paweł Smoleń Warszawa 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 września 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Druk nr 324 PRZEWODNICZ CY Krajowej Rady Radiofonii itelewizji Szanowny Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZA EK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r Dialog na regionalnym rynku pracy. Przegląd i analiza możliwych rozwiązań w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ewa Flaszyńska (red.) Lech Antkowiak Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo