Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta"

Transkrypt

1 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Nowy Sącz: Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami 2011/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Nawojowska 118 Kontaktowy: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu Do wiadomości: Beata Zięcina-Kasieczka, Grzegorz Poręba Nowy Sącz POLSKA Tel Faks Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Ogólne usługi publiczne Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) II.1.3) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą PCFE Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w 13 gminach Powiatu Nowosądeckiego, w ramach projektu pn.: Nowosądecka Akademia Samorządowa. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce realizacji dostawy Powiat Nowosądecki. Kod NUTS PL215 Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego 1/11

2 2/11 II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) w 13 gminach Powiatu Nowosądeckiego, w ramach projektu pn.: Nowosądecka Akademia Samorządowa, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre zarządzanie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1) Na przedmiot zamówienia składają się: a) Dostawa serwerów, zasilaczy ups, b) Dostawa urządzeń zabezpieczających firewall, c) Dostawa zestawów komputerowych, d) Dostawa drukarek laserowych, e) Dostawa skanerów dokumentów, f) Dostawa oprogramowania do EZD wraz z licencją na oprogramowanie EZD, g) Usługi instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, h) Usługi instalacji i konfiguracji dostarczonego oprogramowania EZD, i) Usługi wdrożenia dostarczonego oprogramowania EZD, j) Usługi szkoleniowe w zakresie obsługi i administracji dostarczonego oprogramowania EZD dla pracowników gmin, k) Udzielenie licencji na oprogramowanie EZD i wydanie Zamawiającemu nośników oprogramowania i kodów źródłowych, l) Usługi opieki autorskiej i serwisowej (nadzór autorski). Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Tak Podział na części Dopuszcza się składanie ofert wariantowych WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres Bez VAT ,99 PLN Opcje CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Rozpoczęcie Zakończenie SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje III.1.1.1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: ,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy). 2/11

3 3/11 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.1.1.2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. III.1.1.3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: III a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, III b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, III c) gwarancjach bankowych, III d) gwarancjach ubezpieczeniowych, III e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm./ III.1.1.4) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. III.1.1.5) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. III.1.1.6) Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: III a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, III b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; III c) gwarancjach bankowych; III d) gwarancjach ubezpieczeniowych; III e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Informacje zawarto w projekcie umowy (załącznik do specyfikacji). Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie III.1.3.a) Umowa o wspólne wykonanie zamówienia. III.1.3.b) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ustawy. III.1.3.c) Przed zawarciem umowy Zamawiający wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: III.2.1.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: III a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, III b) posiadania wiedzy i doświadczenia (szczegóły w pkt III.2.3) niniejszego ogłoszenia "Zdolność techniczna"), III c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (szczegóły w pkt III.2.3) niniejszego ogłoszenia "Zdolność techniczna"), 3/11

4 4/11 III d) sytuacji ekonomicznej i finansowej (szczegóły w pkt III.2.2) niniejszego ogłoszenia "Zdolność ekonomiczna i finansowa"). III.2.1.2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w niniejszym ogłoszeniu a opartych na przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej "ustawą") zamawiający na podst. art. 44 ustawy wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. III.2.1.3) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły "spełnia / nie spełnia". III.2.1.4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. III.2.1.5) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów i oświadczeń: III a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, III b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, III c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, III d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, III e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, III f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. III.2.1.6) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców winien wykazać brak podstaw do wykluczenia, składając indywidualnie oświadczenie i dokumenty wskazane w pkt. III.2.1.5). Spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, szczegółowo określonych w niniejszym ogłoszeniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. III.2.1.7) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. III a) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty 4/11

5 5/11 III.2.2) III b) zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, III c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wyjątek stanowią dokumenty określone w pkt. III a) i III b) niniejszego ogłoszenia, które mogą być przedłożone w języku angielskim. III.2.1.8) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: III a) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III b), Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), III b) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III c) i III d), Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), III c) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. III e) Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), III d) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III f), Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). III.2.1.9) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.2.1.8) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymogi dotyczące terminów określonych w pkt. III.2.1.8) stosuje się odpowiednio. III ) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: III.2.2.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż ,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy), III a) W przypadku wykazania wartości posiadanych środków finansowych na rachunku lub zdolności kredytowej w walutach innych niż PLN zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu przesłania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. III.2.2.2) W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.2.2.1) niniejszego ogłoszenia zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub Spółdzielczej Kasy 5/11

6 6/11 III.2.3) Oszczędnościowo-Kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. III.2.2.3) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły "spełnia / nie spełnia". III.2.2.4) Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.2.2.5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. III.2.2.6) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumentu wymienionych w pkt. III a) i III b) niniejszego ogłoszenia. III.2.2.7) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. III.2.2.2) dotyczącej tych podmiotów. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytowa w kwocie nie mniejszej niż ,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy), Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: III.2.3.1) W zakresie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali z należytą starannością przynajmniej trzy zadania, polegające na dostawie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w jednostkach samorządu terytorialnego albo dostawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego, a wartość każdego ze zrealizowanych zadań wynosi nie mniej niż ,00 PLN brutto. Pod pojęciem dostawy Zamawiający rozumie dostawę oprogramowania oraz sprzętu do elektronicznego zarządzania dokumentami albo elektronicznego obiegu dokumentów wraz z jego wdrożeniem (w szczególności usługami instalacji i konfiguracji a także przeprowadzeniem szkoleń i opieką serwisową). III.2.3.2) W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują albo będą dysponować odpowiednią kadrą przeznaczoną do realizacji zamówienia (wdrożenia systemu EZD), rozumianą jako: III a) minimum jedna osoba, posiadająca co najmniej tytuł zawodowy inżyniera, posiadająca przynajmniej jeden z poniższych certyfikatów: certyfikat APM Group Ltd Prince2 na poziomie co najmniej Foundation, certyfikat AIPM (Australian Institute for Project Management) na poziomie co najmniej Level 5, certyfikat IPMA (International Project Management Association) na poziomie co najmniej Level D, certyfikat PMI (Project Management Institute) na poziomie co najmniej Project Management Professional (PMP), certyfikat APM (Association for Project Management) na poziomie co najmniej Certified Project Manager, 6/11

7 7/11 certyfikat ASAPM (American Society for the Advancement of Project Management) na poziomie co najmniej Project Manager of medium or less-complex Project (acpm1), posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w branży IT lub na stanowisku kierowniczym w administracji samorządowej. III b) minimum jedna osoba, posiadająca co najmniej tytuł zawodowy inżyniera, posiadająca certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający wiedzę w zakresie instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego, III c) minimum jedna osoba, posiadająca co najmniej tytuł zawodowy inżyniera, posiadająca certyfikat producenta oferowanej bazy danych, potwierdzający wiedzę w zakresie instalacji i konfiguracji bazy danych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca wskaże jedną lub dwie osoby, spełniające wszystkie powyższe wymagania. III.2.3.3) W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.2.3) niniejszego ogłoszenia zamawiający wymaga przedłożenia następujących dokumentów: III a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji, III b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji, III.2.3.4) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły "spełnia / nie spełnia". III.2.3.5) Jeżeli wykonawca polega na na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.2.3.6) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumentu wymienionych w pkt. III a) i III b) niniejszego ogłoszenia. III.2.3.6) Zamawiający wymaga, aby oferowane dostawy odpowiadały wymaganiom określonym w specyfikacji, tj. w szczególności: III a) dla serwerów: Zamawiający wymaga, aby oferowany serwer osiągał w konfiguracji 2 procesorowej oferowanego modelu serwera wynik SPECint2006 minimum 22 punkty lub wynik SPECint_rate2006 minimum 142 punkty w teście SPEC CInt2006 Result, III b) dla komputerów biurowych: Zamawiający wymaga, aby oferowany procesor komputera umożliwiał uzyskanie wydajności minimum 117 punktów wg testu SysMark2007 Preview Productivity (http:// lub minimum 1573 punkty w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). 7/11

8 8/11 III.2.4) III c) dla oprogramowania EZD: Zamawiający wymaga, aby oferowane oprogramowanie posiadało funkcjonalności zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do specyfikacji) oraz Tabelą zawartą w pkt. 4 wzoru oferty (załącznik nr 2 do specyfikacji). III.2.3.7) Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego: III a) dokument z testów SPEC lub wydruk ze strony potwierdzający, że wymagana przez Zamawiającego konfiguracja serwera osiąga wynik SPECint2006 minimum 22 punkty lub wynik SPECint_rate2006 minimum 142 punkty w teście SPEC CInt2006 Result. Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim, III b) wydruk ze stron internetowych z wynikiem jaki osiąga procesor komputera biurowego przy założeniu, że procesor oferowanego komputera umożliwia uzyskanie wydajności minimum 117 punktów wg testu SysMark2007 Preview Productivity (http://www.bapco.com/support/fdrs/sysmark2007web.html lub minimum punkty w teście PassMark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php). W przypadku gdy oferowany procesor nie znajduje się na wskazanych stronach testów, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia jednego z wskazanych testów i przedstawienia wydruku z programu testującego potwierdzającego uzyskany wynik. Zamawiający dopuszcza dokument w języku angielskim, III c) zrzuty ekranu, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do specyfikacji) oraz Tabelą zawartą w pkt. 4 wzoru oferty (załącznik nr 2 do specyfikacji) potwierdzające, że oferowane oprogramowanie EZD spełnia wymagania Zamawiającego. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów III.2.3.7) Należyte wykonanie 3 (słownie: trzech) zadań, polegających na dostawie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w jednostkach samorządu terytorialnego albo dostawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego, a wartość każdego ze zrealizowanych zadań wynosi nie mniej niż ,00 PLN brutto. III.2.3.8) Dysponowanie osobami/osobą zdolnymi do wykonania zamówienia: III a) jedna osoba, posiadająca co najmniej tytuł zawodowy inżyniera, posiadająca przynajmniej jeden z poniższych certyfikatów: certyfikat APM Group Ltd Prince2 na poziomie co najmniej Foundation, certyfikat AIPM (Australian Institute for Project Management) na poziomie co najmniej Level 5, certyfikat IPMA (International Project Management Association) na poziomie co najmniej Level D, certyfikat PMI (Project Management Institute) na poziomie co najmniej Project Management Professional (PMP), certyfikat APM (Association for Project Management) na poziomie co najmniej Certified Project Manager, certyfikat ASAPM (American Society for the Advancement of Project Management) na poziomie co najmniej Project Manager of medium or less-complex Project (acpm1), posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w branży IT lub na stanowisku kierowniczym w administracji samorządowej. III b) minimum jedna osoba, posiadająca co najmniej tytuł zawodowy inżyniera, posiadająca certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający wiedzę w zakresie instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego, III c) minimum jedna osoba, posiadająca co najmniej tytuł zawodowy inżyniera, posiadająca certyfikat producenta oferowanej bazy danych, potwierdzający wiedzę w zakresie instalacji i konfiguracji bazy danych. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca wskaże jedną lub dwie osoby, spełniające wszystkie powyższe wymagania. Zamówienia zastrzeżone 8/11

9 9/11 III.3) III.3.1) III.3.2) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą PCFE Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów :00 Dokumenty odpłatne Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :30 Miejsce Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, pokój nr 3, ul. Nawojowskiej 118, Nowy Sącz, POLSKA. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ 9/11

10 10/11 VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Tak odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt pn.: Nowosądecka Akademia Samorządowa, realizowany w ramach Priorytetu V Dobre zarządzanie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. INFORMACJE DODATKOWE 1) Zamawiający informuje, iż wskazana w pkt II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji data rozpoczęcia r. ma charakter orientacyjny i jest faktycznie uzależniona od daty wyboru oferty najkorzystniejszej i daty udzielenia zamówienia która to będzie faktyczną data rozpoczęcia realizacji zamówienia. PROCEDURY ODWOŁAWCZE Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel Internet: Faks Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: VI.4.2.1) Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, tj.: odwołanie oraz skarga do sądu na zasadach zawartych w dziale VI ustawy Środki ochrony prawnej. VI.4.2.2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. VI.4.2.3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. VI.4.2.4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. VI.4.2.5) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w dziale VI Rozdział 2 ustawy Środki ochrony prawnej. VI.4.2.6) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. VI.4.2.7) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. VI.4.2.8) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. 10/11

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65897-2013:text:pl:html PL-Bytom: Usługi udzielania kredytu 2013/S 041-065897 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274411-2011:text:pl:html PL-Katowice: Ekrany i konsole komputerowe 2011/S 166-274411 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119636-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Systemy baz danych 2015/S 067-119636 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo