OGŁOSZENIE. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 00-207 Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/6"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 19 czerwca 2008 r. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/ WARSZAWA OGŁOSZENIE Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/6 OGŁASZA DIALOG KONKURENCYJNY POWYśEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO I PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I KONFIGURACJĘ APLIKACJI CYFROWE ARCHIWUM WRAZ ZE SPRZĘTEM, NA KTÓRYM BĘDZIE ONA ZAINSTALOWANA ORAZ PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE JEJ OBSŁUGI nr , Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja aplikacji Cyfrowe Archiwum wraz ze sprzętem, na którym będzie ona zainstalowana oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jej obsługi. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określonych w sposób umoŝliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu dostępny jest na stronie internetowej zamawiającego: jako załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223., poz ). Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18 czerwca 2008 r. Zamawiający nie dopuszcza złoŝenia oferty częściowej ani wariantowej. Wymagany termin realizacji zamówienia: I etap do dnia 15 grudnia 2008 r. (realizacja ok. 16 % zamówienia) II etap do dnia 15 grudnia 2009 r. (realizacja ok. 42 % zamówienia) III etap do dnia 15 grudnia 2010 r. (realizacja ok. 42 % zamówienia) 1

2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Warunki podmiotowe: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) przynajmniej następujące dostawy o profilu podobnym do zamawianego w niniejszym postępowaniu systemu, tj. spełniają jeden z czterech poniŝszych warunków: 1) wykonawca zrealizował dwie dostawy: jedną (a) i jedną (b), 2) wykonawca zrealizował dwie dostawy: jedną (b) i jedną (c), 3) wykonawca zrealizował jedną dostawę obejmującą swoim zakresem zarówno (a) jak i (b), na minimum kwotę określoną w (a), 4) wykonawca zrealizował jedną dostawę obejmującą swoim zakresem zarówno (b) jak i (c), na minimum kwotę określoną w (c). Przez profil podobny do zamawianego w niniejszym postępowaniu naleŝy rozumieć nastepujące dostawy: a. Dostawa systemu informatycznego na kwotę min PLN netto wspomagającego digitalizację i obsługującego centralne repozytorium danych dla biblioteki lub archiwum z uwzględnieniem wymagań długoterminowego przechowywania danych w postaci cyfrowej. W ramach projektu powinna zostać wykonana dostawa oprogramowania oraz urządzeń w celu stworzenia warunków do długoterminowego przechowywania obiektów (m.in. dokumentów, fotografii, dźwięku, filmów) w postaci cyfrowej przez okres minimum 10 lat. System powinien realizować jednoczesne udostępnianie cyfrowych obiektów dla minimum 100 (słownie: stu) uŝytkowników.zastosowany sprzęt powinien spełniać pojemnosciowe i wydajnościowe parametry odpowiadajace w/w wymogom. b. Dostawa systemu informatycznego oraz urządzeń na potrzeby tego systemu na kwotę min PLN netto wspomagającego obieg dokumentów, z uwzględnieniem digitalizacji dokumentów i wykorzystywaniem ich po zakończeniu wdroŝenia w wersji cyfrowej w ramach obiegu wewnętrznego dokumentów. System powinien obsługiwać minimum 1000 (słownie: tysiąc) uŝytkowników, powinien zostać wdroŝony w architekturze rozproszonej geograficznie tj. w centrali oraz minimum 10 (słownie: dziesięciu) lokalizacjach terenowych (rozumianych jako niezaleŝne punkty adresowe placówek zamawiającego usługę) połączonych łączami telekomunikacyjnymi. System powinien zapewniać płynne i bieŝące przesyłanie wersji cyfrowej dokumentów za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pomiędzy oddziałami i centralą. c. Dostawa systemu informatycznego na kwotę min PLN netto dla archiwizacji danych zgodnego z normą ISO 14751:2003 Open Archival Information System. System powinien obejmować elementy i procedury opisane w/w normą, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji długotrwałego przechowywania danych. Zamawiający uznaje, iŝ system spełniający w całości kryterium (a) lub (b) lub (c) posiada profil podobny do zamawianego w niniejszym postępowaniu systemu tj. systemu Archiwum Cyfrowe. 2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami o następujących rolach i kwalifikacjach (wymagane wszystkie osoby z zakresu 2a 2k): a. Kierownik Projektu - kwalifikacje minimalne: 2

3 iii. udział w roli kierownika projektu w minimum 2 projektach o wartości zamówienia na kwotę minimum zł netto i minimum zł netto, w tym 1 projekcie o profilu podobnym do systemu Archiwum iv. posiadanie certyfikatu PRINCE2 Practitioner wstawionego przez APM Group (http://www.prince2.org.uk/) lub równowaŝnego, v. Kierownik Projektu powinien posiadać minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu w zakresie prowadzenia projektów informatycznych i wdraŝania systemów aplikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem prac w administracji publicznej, b. Główny Analityk - kwalifikacje minimalne: iii. udział w roli kierownika projektu w minimum 2 projektach o wartości zamówienia na kwotę minimum zł netto i minimum zł netto, w tym 1 projekcie o profilu podobnym do systemu Archiwum iv. przeszkolony w zakresie narzędzi wspierajacych cykl wytwórczy projektu, tj. przeszkolonych za zakresu obsługi narzędzia Sybase Power Designer lub IBM Rational lub Enterprise Architect lub równowaŝnego, c. Główny Architekt (Szef Produkcji) - kwalifikacje minimalne: iii. udział w roli głównego architekta w minimum 2 projektach o profilu podobnym do systemu Archiwum w tym udział w minimum 1 projekcie, w którym wykorzystywano proponowaną przez wykonawcę technologię, iv. posiadanie certyfikatu Certified IT Architect Open Group ( ) lub równowaŝnego, d. Szef Jakości (Kierownik Testów) - kwalifikacje minimalne: iii. udział w roli szefa jakości w minimum 2 projektach o profilu podobnym do systemu Archiwum iv. posiadanie: 1. certyfikatu z zakresu testowania oprogramowania wydanego przez ISEB Foundation ( ) 2. lub certyfikatu CISA: Certified Information Systems Auditor tj. Certyfikowany Audytor Systemów Informacyjnych ( ), 3. lub równowaŝnego do powyŝej wymienionych, e. Zespół Analityków - co najmniej 3 członków zespołu, posiadających: iii. przeszkolonych w zakresie narzędzi wspierających cykl wytwórczy projektu tj. przeszkolonych z zakresu obsługi narzędzi Sybase PowerDesigner lub IBM Rational lub Enterprise Architect lub równowaŝnego, iv. którzy uczestniczyli, w co najmniej 1 projekcie o profilu podobnym do 3

4 systemu Archiwum f. Zespół Architektów (Projektantów) - co najmniej 2 członków zespołu, posiadających: iii. przeszkolonych w zakresie narzędzi wspierających cykl wytwórczy projektu tj. przeszkolonych z zakresu obsługi narzędzi Sybase PowerDesigner lub IBM Rational lub Enterprise Architect lub równowaŝnego, iv. którzy uczestniczyli w roli architekta, w co najmniej 1 projekcie o profilu podobnym do Archiwum g. specjaliści w zakresie implementowanej w systemie Archiwum Cyfrowe technologii warstwy aplikacji i prezentacji - co najmniej 4 członków zespołu, posiadających: iii. którzy uczestniczyli jako programiści zaproponowanej dla systemu Archiwum Cyfrowe technologii warstwy aplikacji i prezentacji, w co najmniej 1 projekcie o profilu podobnym do systemu Archiwum iv. z których co najmniej 1 posiada adekwatny do zastosowanej technologii certyfikat Certified Application Developer (Microsoft, IBM, Sun) lub równowaŝny, v. z których co najmniej 1 posiada certyfikat Certified System Administrator, Certified System Administrator, Certified System Administrator (Microsoft, IBM, Sun) lub równowaŝny, h. specjaliści w zakresie technologii warstwy bazy danych - co najmniej 2 członków zespołu, posiadających: iii. którzy uczestniczyli jako specjaliści w zakresie technologii warstwy bazy danych implementowanej w systemie Archiwum w co najmniej 1 projekcie o profilu podobnym do systemu Archiwum iv. z których co najmniej jeden posiada certyfikat producenta stosowanego w ramach projektu Archiwum Cyfrowe systemu zarządzania bazami danych, tj. Certified Database Administrator (Microsoft, Oracle, IBM) lub równowaŝny, i. zespół specjalistów w zakresie zarządzania infrastrukturą - co najmniej 2 członków zespołu, posiadających: iii. którzy uczestniczyli jako specjaliści, w co najmniej 1 projekcie o profilu podobnym do systemu Archiwum iv. z których co najmniej jeden posiada certyfikat IT Service Management Foundation (ITILF) lub równowaŝny j. zespół specjalistów w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych co najmniej 2 członków zespołu, z których co najmniej jeden posiada certyfikat Business Continuity Professional (http://www.thebcicertificate.org/) lub równowaŝny. ii. wykształcenie informatyczne 4

5 k. specjaliści w zakresie przeprowadzenia testów - co najmniej 3 członków zespołu, posiadających: iii. którzy uczestniczyli jako specjaliści w co najmniej 1 projekcie o profilu podobnym do systemu Archiwum Cyfrowe. Osoby pełniące role 2a, 2b, 2c, 2d nie mogą pełnić jednocześnie więcej niŝ 1 roli. Osoby pełniące role 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k mogą jednocześnie pełnić nie więcej niŝ dwie róŝne role (np. nie jest moŝliwe aby jedna osoba pełniła jednocześnie dwie role wymienione w 2j). Zamawiający dysponuje osobami przeszkolonymi w zakresie metodyki prowadzenia projektów PRINCE2, stąd teŝ wymóg stosowania tej metodyki prowadzenia projektów przez Wykonawcę. Wykonawca, który przeznaczy do udziału w projekcie osoby dysponujące innymi certyfikatami (np. PMI) zobowiązany jest do przeszkolenia min. 5 pracowników Zamawiającego z zakresu stosowania w/w metodyki. Szkolenie dla pracowników Zamawiającego musi trwać co najmniej 40 godzin oraz musi być przeprowadzone przez wykładowcę upowaŝnionego do prowadzenia szkoleń przez odpowiednik APM GROUP dla danej metodyki. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości zł. 4. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem. 2. Inne warunki: 1. zapewnią minimum 36 miesięczny okres gwarancji na dostarczany przedmiot zamówienia. Termin gwarancji biegnie od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru. Gwarancja obejmuje zapewnienie, Ŝe dostarczony w ramach niniejszego postępowania sprzęt i system informatyczny spełnia wymogi techniczne określone w SIWZ oraz projekcie technicznym, a takŝe obejmuje obowiązek naprawy wad ujawnionych w trakcie jego eksploatacji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w następujący sposób: 1. Ocena spełniania warunków zostanie przeprowadzona metodą spełnia nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte we wniosku. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, Ŝe stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 2. Za spełnianie kaŝdego z warunków opisanych w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia, tj. (a) lub (b) lub (c) Wykonawca otrzyma 20 pkt. W przypadku Wykonawców, którzy otrzymają taką samą liczbę punktów o ich kolejności w rankingu Wykonawców zdecyduje wartość wszystkich zrealizowanych przez nich dostaw. Łączna waga przedmiotowego warunku 100 % Dokumenty/oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz, Ŝe oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego oraz inne wymagane dokumenty: 1. Wykonawcy dołączą do wniosku: 5

6 1) oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), 2) wykaz wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŝycie. 3) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w jego wykonywaniu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności, tj.: o oświadczenia o ukończeniu studiów wyŝszych, o oświadczenia o posiadanym wykształceniu w zakresie inŝynierii oprogramowania lub wykształceniu informatycznym, o oświadczenia o ukończeniu szkoleń, o oświadczenia o posiadaniu wymaganych, imiennych certyfikatów lub imiennych certyfikatów równowaŝnych; w oświadczeniu naleŝy przedstawić nazwę certyfikatu, nazwę instytucji (firmy), która wystawiła certyfikat oraz datę uzyskania certyfikatu, o oświadczenia Wykonawcy, potwierdzające udział w wskazanych osób (wymienionych w wykazie) w projektach o podobnych profilach, 4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, 6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, 7) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 2. Dokumenty wchodzące w skład oferty wymienione w pkt 4, 5, 6, 7 mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii - przez wykonawcę (kaŝda zapisana strona), a pozostałe w formie oryginałów. Zamawiający moŝe zaŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie moŝe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Miejsce, termin i sposób składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 1. Wnioski naleŝy składać w centrali Zamawiającego: ul. Towarowa 28, Warszawa pokój nr 1 parter Kancelaria do dnia 18 lipca 2008 r. godz

7 2. Wniosek złoŝony po terminie zostanie zwrócony Wykonawcy bez otwierania. 3. Wniosek naleŝy złoŝyć w dwóch nieprzeźroczystych, zabezpieczonych przed otwarciem kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej. Kopertę zewnętrzną naleŝy opisać następująco: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Plac Krasińskich 2/4/ Warszawa i opatrzona napisem Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę, instalację i konfigurację aplikacji Cyfrowe Archiwum wraz ze sprzętem, na którym będzie ona zainstalowana oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jej obsługi Nie otwierać przed dniem 18 lipca 2008 r. godz Opakowanie wewnętrzne musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego dany wniosek. Zamawiający zaprosi do dialogu 5 Wykonawców. Wadium KaŜdy Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości zł. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1. cena 90% 2. długość gwarancji ponad Ŝądane 36- miesięczne minimum 10% Miejsce realizacji zamówienia: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wieliczka, Wrocław Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego sytemu zakupów ani zastosować aukcji elektronicznej. 7

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 258936-2012

Zamówienie public... - 258936-2012 Page 1 of 10 Zamówienie public... - 258936-2012 14/08/2012 S155 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona I.II.III.IV.VI. PL-Warszawa: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/11 PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 188-271107 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345582-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi dostawy oprogramowania 2014/S 195-345582 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DZP-380-26/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 22,

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Administracja samorządowa Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ Warszawa: Świadczenie usług serwisowych oraz asysty technicznej bazy danych o

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo