Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ"

Transkrypt

1 U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, Poznań, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym a firmą:.. z siedzibą w.. przy ul. reprezentowaną przez:.. zwane w dalszej treści niniejszej umowy Wykonawcą o następującej treści: 1 Postanowienia ogólne Umowa niniejsza została zawarta w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych [t.j. w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.] i przyjęcia oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej na wykonanie przedmiotu umowy. 2 Przedmiot i zakres rzeczowy robót 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu wejścia głównego do Centrum Kongresowego na terenie Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu - ul. Władysława Węgorka 20 - znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/ Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy zawierają: przedmiary robót (zał. nr 1a i b do umowy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zał. nr 2 a-c do umowy), projekt budowlano-wykonawczy- (zał. nr 3a i b do umowy). 3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę posiadających niezbędne atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania, które zostaną przedstawione przed wbudowaniem. 4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową udostępnioną przez Zamawiającego, obowiązującymi normami, przepisami, sztuką budowlaną i współczesną wiedzą techniczną. 3 Obowiązki Zamawiającego Zamawiający zobowiązuje się w szczególności, do: a) przekazania Wykonawcy przedmiaru robót, specyfikacji technicznej oraz projektu budowlano-wykonawczego b) dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowości przedmiotu umowy do takiego odbioru, c) wskazania i udostępnienia (odpłatnie) punktów poboru wody i energii elektrycznej dla celów remontu. d) zapłaty wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 1

2 4 Obowiązki i działania Wykonawcy 1. Ogólne obowiązki Wykonawcy Wykonawca zobowiązuje się do: - wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami prawa, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, a także do usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy. - wykonania przedmiotu umowy w zastrzeżonym terminie; - przygotowania dokumentacji powykonawczej w ilości określonej w umowie; 1.2. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt: - prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż.; - kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności kierownika robót, - organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót; - organizację siły roboczej; - pracę sprzętu budowlano-montażowego i środków transportu; - dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z projektu i zakresu prac; - utrzymanie bieżącego porządku na terenie robót i terenach przyległych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; - zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wykonawca oświadcza, że zatrudniony przez niego personel posiada aktualne zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP oraz aktualne badania lekarskie Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie robót; 1.5. Wykonawca ponosi koszty dozoru terenu robót, zużycia energii elektrycznej, używania WC oraz umywalni Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia Zamawiającego; 1.7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wykonania robót nie objętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. O podjęciu robót zabezpieczających Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich przeszkodach mogących utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca ponosi on aż do chwili odbioru robót odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na ich terenie. 2. Zlecanie prac i robót podwykonawcom. 2.1Strony uzgadniają, że Wykonawca ma prawo powierzania robót podwykonawcom. 2.2 Przed zawarciem umowy z podwykonawcami wykonawca zobowiązuje się udzielić zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. 2.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy lub niezgodny z założeniami i obowiązującymi przepisami. 3. Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska. 3.1 Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie robót. 3.2 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót Przedstawicielami Zamawiającego na terenie robót będą: Osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli na terenie robót w imieniu Wykonawcy będzie: 6 Terminy realizacji Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie:. 2

3 7 Odbiór 1. Po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy będzie dokonany odbiór końcowy. W tym przypadku Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. Termin usunięcia wad nie będzie dłuższy niż 14 dni od dnia ujawnienia wad. 8 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, iż z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie: zł netto (słownie złotych: ). 2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zostanie powiększone o podatek od towarów i usług VAT, w wysokości 23%. 3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe nie może ulec podwyższeniu. 4. Strony wyłączają możliwość cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy do upływu 30 dni od daty płatności należności wynikającej z faktury VAT. 9 Rozliczenia a) Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu, odebraniu końcowym i przekazaniu przedmiotu umowy do użytku. 2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego. 3. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będą płatne przelewem na jego konto nr w. przelewem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 4. Strony oświadczają, że są płatnikami VAT i posiadają numery identyfikacyjne: - Wykonawca: REGON:.., NIP: - Zamawiający: REGON., NIP: 10 Gwarancja, rękojmia 1. Gwarancja Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, zobowiązując się do wykonania tych robót zgodnie z wymaganiami podanymi w przedmiarze robót, projekcie budowlano-wykonawczym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość techniczną, użytkową wykonanych robót Ustala się długość okresu gwarancji dla Wykonawcy na wykonany i oddany przedmiot umowy na.. gwarancji licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy. 1.4.W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień zamawiającego z tytułu rękojmi. 11 Kary umowne 1. Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych Wykonawca zapłaci kary umowne na rzecz Zamawiającego: a) w wysokości 0, 2 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminu realizacji wskazanym w 6 umowy; 3

4 b) w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji, w stosunku do terminów ustalonych na ich usunięcie; c) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w 8 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto, określonego w 8 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa żadnej ze stron do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 12 Odstąpienie od umowy 1. Podstawy odstąpienia od umowy. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach wskazanych w jej treści oraz gdy: a) Wykonawca nie podjął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty wynikającej z programu realizacji; b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi lub nie dokona ich naprawy w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania takiego polecenia; c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót przez okres dłuższy od 14 dni; 2. Jeżeli odstąpiono od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, których inwentaryzacja odbędzie się komisyjnie z udziałem Zamawiającego, zabezpieczyć teren robót oraz go opuścić w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy. 3. Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy. Jeżeli odstąpiono od umowy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia potwierdzonej przez Zamawiającego. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonywanych robót w terminie 14 dni od daty dostarczenia inwentaryzacji. Inwentaryzacja robót wraz z protokołem pozytywnego odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT obejmującą wartość wykonanych i odebranych robót, a nierozliczonych do dnia odstąpienia. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 13 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach: 1. zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych, 2. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, 3. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron - w szczególności zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), 4. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 5. potrzeba udzielenia dodatkowego czasu na wykonanie robót budowlanych w przypadku: zaistnienia po zawarciu umowy przypadku siły wyższej (w szczególności: powódź, pożar inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie, skażenie) uniemożliwiającego wykonawcy robót budowlanych realizację robót w terminie wskazanym w ofercie. 4

5 zaistnienia po zawarciu umowy niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy (w terminie wskazanym w ofercie) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z dokumentacją projektową (okoliczność ta musi być potwierdzona przez Zamawiającego). 14 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie odpowiednie przepisu Kodeksu cywilnego i ustawy-prawo zamówień publicznych. 3. Sprawy sporne związane z niniejszą umową strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego Sądowi powszechnemu. 4. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 5

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo