Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy."

Transkrypt

1 CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Temat b³êdów lekarskich stale powraca na ³amy gazet, pojawia siê w programach telewizyjnych zwykle z racji zaistnienia jakiegoœ spektakularnego zdarzenia, w trakcie którego pacjent dozna³ krzywdy lub zosta³ kalek¹, a nawet straci³ ycie. Zwykle takimi informacjami obdarza³y nas tabloidy, ale równie w powa nych tytu³ach jak ostatnio w Tygodniku Powszechnym ukaza³a siê publikacja, której chcê poœwiêciæ nieco miejsca. Po pierwsze o skali zjawiska. W Stanach Zjednoczonych, wg oficjalnych danych, co roku ma umieraæ z powodu b³êdów lekarskich osób, a drugie tyle zostaje inwalidami. W Niemczech i Anglii z tych samych przyczyn umiera wiêcej osób ni ginie w wypadkach samochodowych czy umiera na raka. Dziennikarka Tygodnika powo³uj¹c siê na badania Instytutu Zdrowia Publicznego UJ okreœla iloœæ ofiar œmiertelnych w Polsce na i dodaje trwale okaleczonych. Wydaje siê koniecznym zweryfikowanie tych danych. Osobiœcie przypuszczam, e dokonano tam istotnych b³êdów metodologicznych. Oczywiœcie nie myœlê o przypadkach, gdzie z powodu bezmyœlnoœci, g³upoty czy oczywistego zaniedbania dosz³o do tragicznego zdarzenia. Ka de dzia³anie lekarskie, zw³aszcza inwazyjne jak w chirurgii czy ginekologii, ma okreœlony sta³y i powtarzalny na ca³ym œwiecie odsetek niepowodzeñ. Mo na wrêcz zdefiniowaæ, jakiej œmiertelnoœci mo na siê spodziewaæ w okreœlonych typach zabiegów. Istnieje te okreœlona wydolnoœæ skutecznoœci leczenia, która w lepszych oœrodkach jest wy sza, w gorszych, s³abiej wyposa onych, z personelem o mniejszych kwalifikacjach ni sza. Dlatego te nie ka de niepowodzenie lecznicze jest b³êdem lekarskim. Wszystkie zaka enia szpitalne mo na uznaæ za b³êdy lekarskie gdyby przestrzega³o siê re imu sanitarnego, to by do nich nie dosz³o ale takie rozumowanie mo e doprowadziæ do absurdu, do przeœwiadczenia, e cz³owiek jest nieœmiertelny, a tylko lekarze s¹ Ÿli. Tygodnik Powszechny powiela przy okazji czêsto powtarzan¹ acz nieprawdziw¹ opiniê, e s¹downictwo lekarskie s³u y tylko ukrywaniu b³êdów lekarzy. Wywiad z Romualdem Krajewskim, d³ugoletnim przewodnicz¹cym Naczelnego S¹du Lekarskiego obala tê opiniê. Niew¹tpliwym jest jednak fakt, e medialny atak na lekarzy prowadzi w œrodowisku do syndromu oblê onej twierdzy i w rezultacie nie ma warunków do prowadzenia rzeczowej dyskusji o b³êdach. Ka da próba rozmowy na ten temat oraz o mo liwoœciach im zapobiegania jest uwa ana za personalny atak. Dlatego godne polecenia jest rozwa enie skandynawskiego systemu ubezpieczeñ rekompensuj¹cego pacjentom szkody bez dochodzenia winy lekarza. Jeden z bieg³ych, formu³uj¹c opiniê na temat prawid³owoœci postêpowania lekarskiego, w której zreszt¹ nie dopatrzy³ siê winy lekarza, stwierdzi³, e po prostu i lekarz, i pacjent, nie mieli szczêœcia. Wywo³a³o to gwa³town¹ reakcjê skar ¹cego. Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy. Jan Kowalczyk 1

2 2 CMYK 2 W NUMERZE M.IN. Relacja z obrad XXVII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy (udzielenie absolutorium za 2009 rok i przyjêcie preliminarza na 2010; Honorowe Odznaki OIL dla pos³ów i senatorów; przyst¹pienie do budowy siedziby Delegatury w Przemyœlu i remontu Krupniczej 11a) Wywiad z prof. J. Hausnerem nt. Czy prywatyzowaæ szpitale? Sylwetkê S. Schoenguta-Strzemieñskiego, pierwszego prezesa Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, kreœli B. Kaczkowska Deficyt specjalistów i zalew biurokratycznych przepisów NFZ w ocenie Wojewody Ma³opolskiego i prezesów Izb Lekarskich z ca- ³ego kraju Wspó³praca ze S³owacj¹ nabiera rumieñców, pisze dr J. Friediger Szlachetnoœæ w cenie: tytu³ Mi- ³osiernego Samarytanina 2009 roku powêdrowa³ do Gdañska i Libi¹ a (J. Depa) Cenny depozyt od rodziny Wojciecha Weissa trafia do Izby... Zimowe Igrzyska Lekarzy odby³y siê w klimacie Vancouver, relacjonuje dr M. Jachymiak Fot. na okładce: Zajęcza kapustka ; Jadwiga Bogusz-Gosztyła AKTUALNOŒCI Obradowa³ Okrêgowy Zjazd Lekarzy W dniu 6 marca obradowa³ w auli PWST w Krakowie XXVII Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL o charakterze finansowo-bud etowym. Frekwencja w zasadzie dopisa³a, siêgaj¹c 62% uprawnionych. Uchwalono szereg dokumentów wewnêtrznych, przyjêto sprawozdanie finansowe za 2009 rok i projekt preliminarza na 2010 rok, zak³adaj¹c wszczêcie dwóch powa nych inwestycji (budowa siedziby Delegatury w Przemyœlu i modernizacja siedziby Biura OIL przy ul. Krupniczej 11a odzyskanej w ramach nowej ustawy o izbach lekarskich). Obszerna relacja ze Zjazdu wewn¹trz numeru. Apel o przyjmowanie poza kolejnoœci¹ Spoœród licznych dokumentów Zjazdu wyró niamy tutaj jeden, zawieraj¹cy Apel do lekarzy i lekarzy dentystów o przyjmowanie poza kolejnoœci¹ i bezp³atne leczenie Kole anek i Kolegów lekarzy w gabinetach prywatnych, w przychodniach i ambulatoriach, w szpitalach publicznych i niepublicznych. Wiemy, e rzecz jest trudna, ale przecie mo liwa. A w dzisiejszej sytuacji w ochronie zdrowia ma wymiar imperatywu moralnego. Zw³aszcza te kolejki, zgodzicie siê Pañstwo, s¹ upokarzaj¹ce dla lekarzy. Mamy nadziejê, e ten Apel nie pozostanie bez echa. Nowe pomys³y Ewy Kopacz Resort zdrowia nie ustaje, nowe pomys³y sypi¹ siê jak z rêkawa. Tym razem rzecz ma dotyczyæ farmaceutów i aptek, którym resort zamierza zaaplikowaæ ujednolicenie cen i mar. Ekonomiœci rw¹ w³osy na g³owie (m.in. z Centrum im. Adama Smitha) i dociekaj¹ sensu pomys³u, który godzi wprost w zasady gospodarki rynkowej. Zwolennicy idei wi¹ ¹ z nim szanse na wyrównanie cen leków, które na tle pañstw europejskich s¹ u nas wyj¹tkowo wysokie. Aptekarze, zgodnie s¹ przeciw, bo sprowadza to ich rolê do czysto technicznej ekspedientów. A mury (tzn. kolejki ) rosn¹, rosn¹, rosn¹ Andrzej Olechowski w Izbie Niezale ny kandydat na Prezydenta II RP Andrzej Olechowski bawi³ w siedzibie OIL w Krakowie, w towarzystwie szefa swego sztabu wyborczego mec. Jana Widackiego. Rozmowa skoncentrowa³a siê na zagadnieniach systemowych ochrony zdrowia i potrzebie ustanowienia ponadpartyjnego programu wyjœcia z rysuj¹cej siê coraz wyraÿniej zapaœci. Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie zjawiska os³abienia presti u zawodu lekarza. Jak poinformowa³a Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnoœci

3 CMYK 3 Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 31 marca 2010 AKTUALNOŒCI Zawodowej dr Jolanta Or³owska-Heitzman a 70% wp³ywaj¹cych skarg na lekarzy wynika z wad organizacyjnych systemu i niedostatków finansowych. Kandydat zwraca³ uwagê na niepokoj¹ce zjawisko zastêpowania spo³eczeñstwa obywatelskiego swego rodzaju biurokracj¹ urzêdnicz¹, opowiedzia³ siê te za zniesieniem monopolu NFZ w sferze ubezpieczeñ obywateli, za opracowaniem pozytywnego koszyka œwiadczeñ nale nych i za urealnieniem wycen procedur medycznych. Prowadzenie rejestrów recept pro auctore i pro familia nie jest konieczne W ostatnim wydaniu stomatologicznym GGL wydrukowaliœmy obszerny tekst autorstwa mec. Tomasza Pêcherza z Biura Prawnego OIL analizuj¹cy stronê prawn¹ dokumentowania recept pro auctore i pro familia wystawianych na leki refundowane i zgodnie z opini¹ autora podwa aliœmy wymóg stawiany przez NFZ prowadzenia przez lekarzy ich rejestrów. W œlad za publikacj¹ prezes ORL dr hab. Andrzej Matyja interweniowa³ osobiœcie u Wiceministra Zdrowia Marka Twardowskiego postuluj¹c odst¹pienie od tego wymogu. Efektem interwencji jest pismo Wiceministra do prezesa Matyji reguluj¹ce tê kwestiê w sposób ostateczny w skali kraju, które przytaczamy niniejszym w ca³oœci: W odpowiedzi na pismo, w którym informowa³ Pan o przypadkach karania lekarzy z powodu nieodnotowywania faktu wystawiania recepty typu pro auctore i pro familia w wyodrêbnionej dokumentacji medycznej uprzejmie informujê, e dnia 10 marca br. wystosowa³em do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do dyrektorów wszystkich oddzia³ów Funduszu pismo zawieraj¹ce stanowisko resortu zdrowia w tej sprawie. Wskaza³em w nim w szczególnoœci, e zarówno przepis art. 41 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jak i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie nak³adaj¹ wprost na lekarzy obowi¹zku dokumentowania takiego faktu. Rozstrzygniêcia w tym zakresie nie zawieraj¹ równie regulacje rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zak³adach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 247, poz. 1819) oraz rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 97, poz. 646, z póz. zm.). W zwi¹zku z powy szym w przedmiotowym stanowisku poinformowa³em, e niedokumentowanie, w oddzielnej karcie pacjenta, faktu wystawiania recepty pro auctore i pro familia nie mo e poci¹gaæ za sob¹ negatywnych skutków dla lekarza wypisuj¹cego receptê. Jednoczeœnie pragnê Panu Prezesowi podziêkowaæ za przekazanie do Ministerstwa Zdrowia informacji o opisanych wy- ej przypadkach, które pozwoli³y na ostateczne, jak siê wydaje, wyjaœnienie kwestii zwi¹zanych z wypisywaniem przez lekarzy recept typu pro auctore i pro familia. Podpisany: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski. Konwent prezesów ORL obradowa³ w Krakowie Przy okazji spotkania u Wojewody Ma³opolskiego w dniu 18 marca br. obradowa³ w Krakowie konwent prezesów ORL pod przewodnictwem swego przewodnicz¹cego dr. Jerzego Jakubiszyna z Opola. Konwent dokona³ wyboru z-cy przewodnicz¹cego (zosta³ nim dr Krzysztof Kornel z odzi) i sekretarza (dr Anna Mackiewicz z Zielonej Góry) oraz przeanalizowa³ projekt uchwa³y wnoszonej na najbli sze posiedzenie NRL, na mocy której instytucja Konwentu ma uzyskaæ rangê doradczej Komisji NRL. Konwent odniós³ siê te do roli i trybu powo- ³ywania konsultantów krajowych i wojewódzkich w systemie ochrony zdrowia oraz opowiedzia³ siê za ujednoliceniem w skali kraju zasad wynagradzania pracowników biurowych Izb oraz dzia³aczy funkcyjnych. W obu tych kwestiach Konwent przygotuje odpowiednie projekty. Tygodnik Powszechny œladem Wprost Minê³o kilkanaœcie miesiêcy od druku na ok³adce magazynu Wprost tytu³u: 30 tys. pacjentów zginie w tym roku z r¹k lekarzy, a mamy kolejn¹ edycjê tematu w Tygodniku Powszechnym, gdzie El bieta Isakiewicz pisze na pierw- 3

4 4 CMYK AKTUALNOŒCI szej stronie Lekarz B³¹d, a w podtytule Co roku z powodu b³êdów lekarskich znika w Polsce ma³e miasto. Iloœæ owych unicestwionych autorka oblicza na 7,5 do 23 tys. pacjentów, plus 370 tys. trwale okaleczonych powo³uj¹c siê na szacunki Instytutu Zdrowia Publicznego UJ. Oskar- a te rzeczników odpowiedzialnoœci zawodowej, pisz¹c e na 4 tys. skarg ok. 90% jest oddalanych lub umarzanych. Tekst zdobi¹ liczne reporterskie wstawki rodem ze Stowarzyszenia Primum Non Nocere. Bolej¹c nad b³êdami lekarskimi trudno nam nie dostrzec, e autorce wiele rzeczy siê popl¹ta- ³o. Do jednej przegródki kwalifikuje b³êdy lekarskie i zdarzenia niepo ¹dane, których w medycynie nie sposób unikn¹æ. Oskar aj¹c korporacyjny system s¹downictwa przemilcza fakt, i ok. 70% skarg wp³ywaj¹cych do Izb dotyczy niedow³adów systemu ochrony zdrowia i jego finansowania, a nie lekarzy. Brakuje te istotnej konkluzji na temat braku w Polsce w³aœciwego systemu rejestracji zdarzeñ niepo ¹danych i b³êdów, co pozwoli³oby na ocenê rzeczywistej skali zjawiska. Kas fiskalnych nie unikniemy To ju pewne kasy fiskalne pojawi¹ siê w gabinetach lekarskich i kancelariach prawniczych w przysz³ym roku, zaraz po wejœciu w ycie nowej ustawy o podatku VAT. Koñczymy prace nad rozporz¹dzeniem zapowiada w Rzeczpospolitej wiceminister finansów Maciej Grabowski, ale jednoczeœnie uspokaja, e obowi¹zek zakupienia kas nie bêdzie wprowadzany w sposób nag³y. Na pomyœle skorzysta na pewno Skarb Pañstwa, bo odt¹d bêdzie móg³ dok³adnie ewidencjonowaæ us³ugi 100 tys. nowych podatników. Czy skorzystaj¹ konsumenci to siê oka e. Najgorzej przedstawia siê sytuacja lekarzy, dla których dorabianie na prywatnych us³ugach przestanie siê op³acaæ. Ale Ministerstwo Finansów pociesza 90% ceny ka dego urz¹dzenia bêdzie refundowane. Bart³omiej W. Loster prezydentem PTS W trakcie walnego zebrania Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) we Wroc³awiu, prezydentem tego jednego z najwiêkszych towarzystw naukowych w Polsce na lata wybrano dr. hab. Bart³omieja W. Lostera prodziekana Wydzia³u Lekarskiego CM UJ ds. studenckich i kszta³cenia, pe³ni¹cego zarazem m.in. obowi¹zki kierownika Katedry Ortodoncji. W zwi¹zku z tym wyborem, po raz pierwszy w historii Towarzystwa jego Zarz¹d G³ówny bêdzie mia³ swoj¹ siedzibê w Krakowie. Sekretarzem Generalnym wybrano dr n. med. Jolantê Pytko-Poloñczyk z Instytutu Stomatologii CM UJ. PTS skupia ok. 6 tys. aktywnych cz³onków w 24 oddzia³ach regionalnych. Nagroda dla prof. Janusza Skalskiego W uznaniu osi¹gniêæ na polu nauki prof. Janusz Skalski, chirurg dzieciêcy i kardiochirurg w Polsko-Amerykañskim Instytucie Pediatrii CM UJ zosta³ uhonorowany statuetk¹ Nike w kategorii Nauka w ramach dziesi¹tego Konkursu Krakowskie Nagrody Allianz. Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê 23 lutego br. w Operze Krakowskiej. Prof. Janusz Skalski jest autorem blisko 300 prac naukowych, w tym podrêcznika Kardiochirurgia dzieciêca. W grudniu 2009 r. zespó³ pod jego kierownictwem wszczepi³ sztuczn¹ komorê serca 13-miesiêcznej dziewczynce. By³a to pierwsza w Polsce operacja tego typu u tak ma³ego dziecka. Ju samo to wydaje siê wystarczaj¹cym uzasadnieniem wyró nienia Profesora. Gratulujemy! Wizyta prof. Roberta Kyle Na zaproszenie Katedry i Kliniki Hematologii CM UJ, Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Oddzia³u Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie goœci³ profesor Robert Kyle lekarz, naukowiec, hematolog, œwiatowej s³awy autorytet w diagnostyce oraz leczeniu szpiczaka mnogiego, amyloidozy, choroby Waldenströma, a tak e gammapatii monoklonalnej o niezidentyfikowa- 4

5 CMYK 5 AKTUALNOŒCI nym znaczeniu. Œwiatowy lider w badaniach dotycz¹cych dyskrazji plazmocytarnych. W trakcie pobytu w Krakowie profesor Robert Kyle wyg³osi³ wyk³ad Risk factors and management of multiple myeloma. Prokuratura w Scanmedzie Jak poinformowa³a Gazeta Wyborcza (2 III 2010) krakowska prokuratura wszczê³a œledztwo, które ma wyjaœniæ, dlaczego w latach NFZ podpisywa³ ze Scanmedem kontrakty, dla wykonania których œwiadczeniodawca nie gwarantowa³ w³aœciwych warunków sprzêtowych, sanitarnych i lokalowych (zarejestrowano m.in. 5 oddzia³ów szpitalnych, które posiada³y ³¹cznie 5 ³ó ek). Sprawê bada tak e ABW. Scanmed wyjaœnia, i zaniedbania zosta³y usuniête, a dotycz¹ okresu sprzed uruchomienia Szpitala œw. Rafa³a. Natomiast Fundusz wi¹ e b³êdne kontrakty ze swoimi poprzednimi dyrekcjami. Wczeœniej czy póÿniej dowiemy siê prawdy. Kolejne wotum nieufnoœci dla dyrekcji Szpitala im. J. Babiñskiego Zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babiñskiego w Kobierzynie (w tym oddzia³ OZZL, ZZ Psychologów, Pielêgniarki i Po³o ne, NSZZ Solidarnoœæ ) przys³a³y nam a tak e ponad 30 instytucjom z Prezydentem RP na czele drugie ju wotum nieufnoœci wobec osoby dyr. Szpitala mgr Marzeny Grochowskiej. Zarzuty dotycz¹ metod zarz¹dzania, chaotycznej restrukturyzacji, manipulacji informacjami, mobbingu pracowników, w ogóle lista jest rozleg³a, a g³ównym motywem pozostaje likwidacja jednego z oddzia³ów szpitala przy równoczesnym wstrzymaniu przyjêæ do szpitala i przepe³nieniu pacjentami innych oddzia- ³ów. Przypomina nam siê niedawno opisywana sytuacja Szpitala Specjalistycznego w Kroœnie, gdzie osoba dyrektora postawi³a Szpital na krawêdzi likwidacji. Szpitalowi im. Babiñskiego poœwiêciliœmy niedawno obszerny tekst, nakreœlaj¹c jego perspektywy rozwojowe, jak siê wydaje umiarkowanie optymistyczne. Czym innym jednak strategia, a czym innym codziennoœæ m e d y c z n e j placówki, która wymaga nieco innych kwalifikacji od kierownictwa ni przy kierowaniu fabryk¹. Tu trzeba nie tylko liczyæ, ale i l e c z y æ. Jak siê wydaje, zafascynowany rachunkiem ekonomicznym Urz¹d Marsza³kowski nie bardzo to rozumie. XIX Konferencja M³odych Lekarzy Ogólnopolska, ju XIX Konferencja M³odych Lekarzy odbêdzie siê w Krakowie w dniach maja. Miejsce konferencji jeszcze nie zosta³o ustalone, ale program w ogólnych zarysach jest znany. M³odzi lekarze znów dyskutowaæ bêd¹ o sta u podyplomowym, z którego zniesieniem wbrew opinii wielu œrodowisk medycznych nosi siê Ministerstwo Zdrowia. Tak e LEP mimo szeregu poprawek nadal daleki jest od doskona³oœci. Wreszcie zarówno tok studiów specjalizacyjnych jak i podjêcie specjalizacji budzi wiele zastrze- eñ. Nowym tematem bêdzie stomatologia. Organizatorem Konferencji jest Komisja ds. M³odych Lekarzy ORL w Krakowie, wybrana na ostatnim Okrêgowy ZjeŸdzie, pod przewodnictwem dr. Piotra Oleksego. Nowe pomieszczenia Kliniki Onkologii CM UJ 19 lutego br. odby³a siê uroczystoœæ otwarcia nowych pomieszczeñ klinicznych Kliniki Onkologii Wydzia³u Lekarskiego CM UJ przy ul. Œniadeckich 10, kierowanej przez dr. hab. med. Krzysztofa Krzemienieckiego. Otwarty Oddzia³ Kliniczny dysponuje 26 ³ó kami szpitalnymi, czyli ma ich o 12 wiêcej ni do tej pory, co pozwoli na hospitalizacji miesiêcznie wiêcej. Klinika gwarantuje dostêp do najnowoczeœniejszej diagnostyki, tj. mammografii, tomografii komputerowej, USG oraz rezonansu magnetycznego. Dziêki wspó³pracy z Klinik¹ Hematologii istnieje mo liwoœæ wykonania chemioterapii wysokodawkowej z przeszczepami szpiku lub komórek macierzystych z krwi obwodowej. Z kolei bliskie s¹siedztwo z Zak³adem Diagnostyki Obrazowej zapewnia uzyskanie szybkich wyników badañ. 5

6 6 CMYK AKTUALNOŒCI Problematyka przemocy w praktyce lekarskiej 11 marca br. w Krakowie, w auli Collegium Medicum UJ odby³a siê konferencja naukowa pt. Problematyka przemocy w praktyce lekarskiej zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego, Medyczne Centrum Kszta³cenia Podyplomowego UJ oraz Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹. Obszerniejsz¹ relacjê znajd¹ Pañstwo wewn¹trz numeru. Platforma telemedyczna, jako system wspomagania praktyki lekarskiej 23 marca mia³a miejsce konferencja naukowa pt. Platforma telemedyczna, jako system wspomagania praktyki lekarskiej. Konferencjê zorganizowa³a Klinika Chirurgii Serca, Naczyñ i Transplantologii Instytutu Kardiologii CM UJ oraz Krakowski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konferencja odbywa³a siê w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw³a II przy ul. Pr¹dnickiej 80. XIX Dzieñ Alergii w Krakowie II Katedra Chorób Wewnêtrznych CM UJ wspólnie z Krakowskim Oddzia³em Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych i Krakowskim Oddzia³em Polskiego Towarzystwa Alergologicznego zorganizowa³a w dniu 20 marca 2010 roku XIX Dzieñ Alergii w Krakowie, po³¹czony z VIII Zjazdem Absolwentów Szko³y dla Chorych na Astmê i inne Choroby Alergiczne. XXXIV Spotkania Kliniczne Chirurgów Dzieciêcych z Pediatrami W dniach 4-6 marca br. w Krakowie odby³a siê coroczna konferencja naukowa XXXIV Spotkania Kliniczne Chirurgów Dzieciêcych z Pediatrami organizowana przez Polsko-Amerykañski Instytut Pediatrii UJ oraz Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Krakowie. Podczas konferencji, w gronie ok. 200 najwybitniejszych specjalistów z wiod¹cych oœrodków medycznych w Polsce omawiano m.in. trudne zagadnienie etyczne, jakim jest uporczywa terapia w pediatrii i chirurgii dzieciêcej (relacja wewn¹trz numeru). III Krakowska Konferencja Zdrowia Publicznego W dniach 4-5 marca mia³a miejsce III Krakowska Konferencja Zdrowia Publicznego zorganizowana przez Studenckie Ko³o M³odych Mened erów Zdrowia dzia³aj¹ce na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UJ. Konferencja zaadresowana by³a do studentów zdrowia publicznego z ca³ej Polski oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyk¹ szeroko rozumianego zarz¹dzania w ochronie zdrowia. Rola rehabilitacji w psychiatrii W Zakopanem, w dniach lutego odby- ³a siê XV Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeñ afektywnych na temat: Wychodz¹c z mroku. Rola rehabilitacji w psychiatrii zorganizowana przez Klinikê Psychiatrii Doros³ych CM UJ oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 30-lecie Kliniki Psychiatrii Dzieci i M³odzie y W Collegium Maius UJ odby³a siê 9 lutego br. mi³a uroczystoœæ z okazji 30-lecia istnienia Kliniki Psychiatrii Dzieci i M³odzie y CM UJ. Pracowników Kliniki odznaczono z³otymi, srebrnymi i br¹zowymi medalami za d³ugoletni¹ s³u - bê przyznanymi przez Prezydenta RP, a wrêczy³ je Wojewoda Ma³opolski p. Stanis³aw Kracik. Uroczystoœæ odby³a siê w pierwsz¹ rocznicê œmierci za³o ycielki Kliniki Psychiatrii Dzieci i M³odzie y prof. Marii Orwid. Kontrowersje w pediatrii W dniach 5-6 lutego br. w Auditorium Maximum UJ odby³a siê konferencja naukowa pt. Kontrowersje w pediatrii, zorganizowana przez Klinikê Chorób Dzieci Katedry Pediatrii CM UJ kierowan¹ przez prof. Jacka J. Pietrzyka (wywiad z profesorem wewn¹trz numeru). Zamieszczane wiadomoœci z ycia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz Szpitali Uniwersyteckich pochodz¹ od rzecznika prasowego CM UJ Macieja Rogali, komentarze pochodz¹ od redakcji. 6

7 CMYK 7 1/2010 Z początkiem nowego roku i nowej kadencji wprowadzamy w miejsce felietonu przewodniczącego ORL nową pozycję pt. Kalendarium Prezesa. Tytuł tłumaczy niemal wszystko. Jest to zapis w chronologicznym ujęciu ważniejszych prac Izby i jej szefa w ostatnich tygodniach. KALENDARIUM PREZESA 2 lutego 2010 wizyta Wojewody Małopolskiego p. Stanisława Kracika w Izbie, zapoznanie się z warunkami lokalowymi Izby w kontekście przekazania pomieszczeń po Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego. 3 lutego obrady Prezydium ORL udział w posiedzeniu Kapituły Odznaki Honorowej Izby. Decyzja o wyróżnieniu na XXVII Okręgowym Zjeździe Lekarzy w marcu br. posłów i senatorów zasłużonych dla przywrócenia Samorządowi Lekarskiemu ciągłości historycznej z Izbami przedwojennymi (patrz ustawa o izbach lekarskich z 2 grudnia 2009 r.). wizyta u Prezydenta M. Krakowa. prof. J. Majchrowskiego w sprawie warunków odzyskania na mocy nowej ustawy o izbach lekarskich nieruchomości przy Krupniczej 11a. 8 lutego omówienie warunków pomocy socjalnej dla lekarzy emerytów i rencistów OIL w Krakowie, z udziałem przewodniczącej Klubu Lekarza Seniora lek. dent. Barbary Ożarowskiej-Styczeń. konsultacja z przewodniczącym Komisji Kształcenia ORL dr Lechem Kucharskim składu imiennego kandydatów do komisji egzaminacyjnych do egzaminów specjalizacyjnych. 10 lutego ponowna wizyta interwencyjna w kwestii nieruchomości OIL u Prezydenta m. Krakowa. udział w posiedzeniu Komisji Kształcenia. wywiad dla Gazety Krakowskiej nt. aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia. 15 lutego omówienie z nowym przewodniczącym OSL dr. n. med. Piotrem Kowalskim spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Okręgowego Sądu Lekarskiego w świetle nowej ustawy o izbach. 16 lutego spotkanie z przedstawicielem towarzystw ubezpieczeniowych p. Piotrem Szumlańskim nt. warunków wprowadzanego aktualnie obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy. Wstępne zapoznanie się z ofertami poszczególnych towarzystw. wywiad dla tygodnika Newsweek nt. polityki lekowej. 17 lutego obrady Prezydium; posiedzenie plenarne Okręgowej Rady Lekarskiej, zatwierdzenie sprawozdania finansowego OIL za 2009 rok i przyjęcie projektu preliminarza na 2010 rok (patrz relacja wewnątrz numeru). 23 lutego wizyta w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim omówienie szczegółowych warunków przejęcia nieruchomości przy ul. Krupniczej 11a; konsultacja w zakresie polityki dot. specjalizacji w regionie. 24 lutego Warszawa interwencja u Wiceministra Zdrowia p. Marka Twardowskiego nt. narzuconego 7

8 8 CMYK 1/2010 przez NFZ obowiązku prowadzenia przez lekarzy rejestrów recept pro auctore i pro familia. udział w posiedzeniu Krajowej Rady Transplantacyjnej. 1 marca analiza stanu przygotowań do XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie; przyjęcie sprawozdania Prezesa za miniony kwartał. 4 marca udział w XXXIV Spotkaniach Chirurgów Dziecięcych i Pediatrów w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym (patrz relacja wewnątrz numeru). 5 marca przyjęcie bawiącego w Krakowie (na zaproszenie dr A. Matyji) przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia dr. Władysława Sidorowicza; wizyty: u prof. Wojciecha Nowaka, prorektora UJ ds. Collegium Medicum; u prof. Jana Kuliga, Konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej; w Polsko-Amerykańskim Instytucie Pediatrii. udział w uroczystości nadania tytułów Miłosiernego Samarytanina 2009 Roku. 6 marca XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie (patrz relacja w numerze). 8 marca złożenie u Wojewody Małopolskiego wniosku o przekazanie pomieszczeń po MCZP w budynku przy Krupniczej 11a. 10 marca wizyta w Małopolskim Oddziale NFZ (z udziałem dr. dr. J. Friedigera, R. Stępnia i W. Sowy) nt. kontraktowania świadczeń. Wyjaśnienie z dyr. B. Bulanowską niektórych kontrowersji oraz przyjęcie zasad dalszej współpracy. w związku z powierzeniem Izbie w depozyt obrazu pędzla Ireny Weiss spotkanie 8 z krewną artystki (prezentacja jej portretu i rodziny Wojciecha Weissa na łamach GGL ). 11 marca udział we współorganizowanej przez ORL z Polskim Towarzystwem Prawa Medycznego konferencji pt. Problematyka przemocy w praktyce lekarza (patrz relacja w numerze). spotkanie w Izbie z niezależnym kandydatem na Prezydenta RP p. Andrzejem Olechowskim (patrz Aktualności ). 16 marca udział w uroczystościach z okazji 100- lecia premiery Wesela Wyspiańskiego i uruchomienia pierwszego tramwaju elektrycznego w Krakowie (o związkach lekarskich z tym wydarzeniem czytaj wewnątrz numeru). 17 marca posiedzenie Prezydium ORL, m.in. ustalenie harmonogramu i osób odpowiedzialnych za realizację uchwał XXVI i XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy. 18 marca konferencja pt. Regionalna Mapa Zdrowia organizowana wspólnie z Wojewodą Małopolskim z udziałem prezesów Okręgowych Rad Lekarskich nt. systemu kształcenia specjalistów i rysującej się luki pokoleniowej oraz absurdów prawnych w finansowaniu świadczeń medycznych przez NFZ (patrz relacja w numerze). Konwent Prezesów ORL (patrz Aktualności ). 19 marca wyjazd na Słowację do Zuberca na spotkanie z kierownictwem Słowackiej Izby Lekarskiej i Słowackiej Izby Lekarsko-Dentystycznej, ustalenie szczegółowych warunków wspólnego wystąpienia o dotacje unijne w ramach programów o współpracy regionalnej.

9 CMYK 9 SEKRETARZ ORL INFORMUJE... Wreszcie u siebie! Piszę ten tekst w trakcie trwającego już od kilku dni przejmowania kluczy od budynku przy ul. Krupniczej 11a (na razie na podstawie umowy użyczenia, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że nowa ustawa o Izbach Lekarskich pozwoli wreszcie na odzyskanie naszej własności także w sensie prawnym). Chylę tu czoła przed nieżyjącymi już Koleżankami i Kolegami bo nie ma raczej już wśród nas osób uprawiających zawód lekarza przed 1939 rokiem (poza odnotowaną w Rejestrze piątką osób urodzoną w latach I wojny światowej) którzy w latach 20. ubiegłego wieku zakupili ten budynek, pozostawiając nam go w spadku. Postępowanie o odzyskanie budynku Pod Gruszką (mimo, że też został zakupiony ze składek lekarzy przed wojną) okazuje się o wiele bardziej skomplikowane i ewentualny zwrot kamienicy będzie możliwy w dłuższej perspektywie czasu, w konsekwencji procesu sądowego. Rozbudowa i remont Krupniczej 11a stanowi dla Samorządu Lekarskiego w Krakowie wielkie wyzwanie zarówno finansowe jak i organizacyjne. Mam nadzieję, że szczęśliwy finał w postaci nowej, pięknej siedziby OIL w Krakowie nastąpi w obecnej kadencji!!! Kontynuując wątek historii Izb Lekarskich i działając zgodnie z Uchwałą ostatniego Zjazdu (z 6 marca 2010) o ustanowienie Sztandaru OIL w Krakowie, której byłem autorem, uprzejmie proszę Państwa o informację, czy Izba Lekarska w Krakowie miała sztandar przed 1939 lub tuż po 1945 roku? Z niepotwierdzonych na razie informacji wynika, że sztandar był!!! Niestety, nic nie wiemy o jego losach, bądź dokumentacji, która mogłaby przybliżyć wygląd sztandaru i pozwolić na jego wierną rekonstrukcję. Przed tygodniem brałem udział w poświęceniu Sztandaru Izby Dolnośląskiej przez Kardynała Gulbinowicza. Była to wspaniała, podniosła uroczystość. Dlaczego Kraków miałby być gorszy od Wrocławia? W dniu 6 marca 2010 roku w auli PWST odbył się coroczny Zjazd delegatów Naszej Izby, miło mi donieść, że nie było żadnych problemów z quorum, a koszty organizacyjne były najniższe od 1989 roku!!! Nie mogę jednak przejść do porządku dziennego nad faktem, że blisko trzydziestu Kolegów i Koleżanek Delegatów na obecną VI kadencję, było nieobecnych na Zjazdach zarówno w grudniu jak i w marcu. Listy imiennej tymczasem nie drukujemy, ale ocenę takiego postępowania pozostawiam wszystkim czytającym te słowa. W końcu dali się wybrać, więc? Kończąc, wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę miło spędzonych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka i wesołej zabawy w lany poniedziałek. Jak zawsze pozdrawiam Sekretarz OIL w Krakowie dr n. med. Jacek Tętnowski SK ADKI... Szanowni Pañstwo, W zwi¹zku z funkcjonowaniem od 1 stycznia 2010 indywidualnych kont do wp³aty sk³adek cz³onkowskich chcia³bym podzieliæ siê kilkoma uwagami. 1. Ponownie muszê przypomnieæ, i s¹ to konta przeznaczone tylko o i wy³¹cznie do wp³aty sk³adek cz³onkowskich! Wp³acanie na nie innych nale noœci np. ubezpieczenia Hipokrates lub Nationale Nederlanden jest niew³aœciwe. 2. W zwi¹zku z tym, i ka dy lekarz ma SWOJE W ASNE konto, identyfikuj¹ce go po 7 ostatnich cyfrach, nie ma mo liwoœci, by ma³ eñstwo lekarskie, razem, jednym przelewem op³aca³o sk³adki (na to samo konto!). Nie wystarczy zaznaczenie w tytule wp³aty, e sk³adka dotyczy 2 osób, gdy w takich przypadkach wp³ata zostanie zaksiêgowana tylko na koncie jednego z ma³ onków. 3. W przypadku osób, które zleci³y wczeœniej przed wprowadzeniem nowego systemu op³acanie sk³adki swojemu macierzystemu zak³adowi pracy, a obecnie wp³acaj¹ ju sk³adki na konto indywidualne, konieczne jest poinformowanie zak³adu pracy o rezygnacji z poprzedniej formy op³acania sk³adek. W przeciwnym razie mo e dojœæ do dublowania wp³aty. W takim wypadku bêdziemy zaliczaæ nadp³acone sk³adki na poczet przysz³ych okresów sk³adkowych. Bêdê wdziêczny za skorzystanie z powy szych uwag, a wprowadzone zmiany na pewno wyjd¹ nam na dobre. Wiceprezes: Robert Stêpieñ 9

10 10 CMYK XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY XXVII Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie uchwali³ bud et i nakreœli³ plany na VI kadencjê Krupnicza 11a wraca do Izby! W przytulnej sali Pañstwowej Wy szej Szko³y Teatralnej 6 marca 2010 roku obradowa³ XXVII Okrêgowy Zjazd Lekarzy o charakterze bud etowofinansowym. Frekwencja by³a umiarkowana (przyby³o 210 Delegatów na 338 wybranych, co stanowi³o 62% uprawnionych), na co z³o y³a siê nie tylko paskudna pogoda, ale te nat³ok imprez organizowanych w tym terminie w mieœcie (m.in. XXXIV Spotkania Kliniczne Chirurgów Dzieciêcych z Pediatrami, Targi Stomatologiczne KRAKDENT, otwarcie Oddzia³u Gastroenterologii i Hepatologii Szpitala Uniwersyteckiego). Wœród goœci Zjazdu znaleÿli siê m.in. przewodnicz¹cy senackiej Komisji Zdrowia dr W³adys³aw Sidorowicz, pose³ Wies³aw Woda, senator Pawe³ Klimowicz, wojewoda Stanis³aw Kracik, cz³onek Zarz¹du woj. ma³opolskiego p. Wojciech Kozak, sekretarz Zarz¹du m. Krakowa p. Pawe³ Stañczyk, prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Antoni Czupryna, z-ca dyr. ds. lecznictwa MOW NFZ dr Krzysztof Mawlichanów, a tak e b. minister Zdrowia w rz¹dzie T. Mazowieckiego, dr Andrzej Kosiniak-Kamysz, za którego kadencji w 1990 roku samorz¹d reaktywowano. 10 Prowadzenie obrad zebrani powierzyli dr. Jerzemu Friedigerowi, a w sk³ad Prezydium Zjazdu weszli dr dr Irena Gawroñska, Antoni Jakubowicz, Dariusz Koœcielniak i Marek Zasadny. Merytoryczn¹ czêœæ obrad poprzedzi³a mi³a uroczystoœæ w postaci nadania Honorowej Odznaki OIL w Krakowie osobom szczególnie zas³u onym dla ostatecznego kszta³tu nowej ustawy o izbach lekarskich (z 2 XII 2010), która przywróci³a samorz¹dowi lekarskiemu ci¹g³oœæ historyczn¹ z izbami przedwojennymi, a w œlad za tym stworzy³a podstawy legislacyjne dla starañ o zwrot maj¹tku zagrabionego samorz¹dowi w wyniku stalinowskiej ustawy z 1950 roku, która zlikwidowa³a izby lekarskie w Polsce. Odznaki otrzymali dr W³adys³aw Sidorowicz, dr Pawe³ Klimowicz, pose³ Wies³aw Woda, dr Andrzej Kosiniak-Kamysz oraz nieobecni na ZjeŸdzie (ze wzglêdu na trwaj¹cy równolegle w Poznaniu Kongres PiS) przewodnicz¹cy sejmowej Komisji Zdrowia dr Boles³aw Piecha i senator Stanis³aw Kogut. Z laudacji prezesa ORL dr. Andrzeja Matyji wyg³oszonej na czeœæ odznaczonych cytujemy fragmenty: Chcieliœmy spoœród tych 189 pos³ów na Sejm i 90 Senatorów którzy na posiedzeniach plenarnych obu izb polskiego parlamentu opowiedzieli siê za przywróceniem ci¹g³oœci historycznej samorz¹dowi lekarskiemu wyró niæ tych, którzy na nasz¹ wdziêcznoœæ zas³u yli szczególnie (...). Powiem kilka zdañ patetycznie. Naród bez chlubnych kart swojej historii jest biedny. Popatrzcie pañstwo, jak narody rywalizuj¹ o historyczne pierwszeñstwo w ka - dej dziedzinie ycia. Jak cenne s¹ dla ka dego narodu dokonania w sferze organizacji ycia publicznego, odkryæ naukowych, dzie³ sztuki, osi¹gniêæ techniki; jak ka dy zawód szuka swoich korzeni i czerpie z nich si³ê. Polska medycyna ma takich protoplastów wielu, polskie szpitale nosz¹ ich imiona, a polski samorz¹d lekarski nale y do najstarszych w Europie, mimo e w chwili, gdy powstawa³, yliœmy pod zaborami. Ci, którzy chcieli nas tej tradycji

11 CMYK 11 pozbawiæ, którzy w 1950 roku podjêli decyzjê o likwidacji izb lekarskich, uderzali w wartoœci najcenniejsze. Chcieli nas pozbawiæ naszej to samoœci. Parlament III Rzeczypospolitej po pó³ wieku od likwidacji samorz¹du przywróci³ w 1989 roku do ycia dzia³aj¹ce na ziemiach polskich od przesz³o 120 lat izby lekarskie. W ferworze entuzjazmu œrodowiska, na fali transformacji ustrojowej 1989 roku, nie przy³o y³o ono nale- ytej wagi do historii. A potem zaczê³y wa yæ rozmaite interesy i interesiki, e trzeba by by³o zwróciæ w³asnoœæ, e mo e to niepotrzebne, bo s¹ wa niejsze problemy i tylko nieliczni dzia³acze, w³aœnie tu, w historycznej stolicy Polski Krakowie, nie ustawali w staraniach o odzyskanie prawa do tradycji. Ile to pism, pozwów s¹dowych, wniosków, posz³o na marne. Ilu obietnic wys³uchaliœmy. A siê wreszcie sta³o, choæ w ciê - kiej walce parlamentarnej. A sta³o siê za spraw¹ pos³a doktora Boles³awa Piechy, który jeszcze jako Wiceminister Zdrowia popar³ nasze starania, a potem jako przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Zdrowia opowiada³ siê za nami konsekwentnie. Sta³o siê za spraw¹ doktora senatora W³adys³awa Sidorowicza, przewodnicz¹cego Senackiej Komisji Zdrowia, który opowiedzia³ siê za przywróceniem Izbom ci¹g³oœci historycznej ju podczas pierwszego czytania wniosku na posiedzeniu kierowanej przez siebie Komisji. Sta³o siê to dziêki senatorowi Paw³owi Klimowiczowi, którego dynamiczne, znakomicie udokumentowane wyst¹pienie na posiedzeniu plenarnym Senatu przekona³o zdecydowan¹ wiêkszoœæ drugiej Izby parlamentu do zajêcia przychylnego naszym staraniom stanowiska. XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY Trudno te nie doceniæ zas³ug pos³a Wies³awa Wody, zarówno w zjednaniu dla naszego wniosku Klubu Poselskiego PSL, jak i w konsekwentnym publicznym obna aniu s³aboœci niekorzystnego dla nas przed³o enia rz¹dowego. Wspiera³ te nasz wniosek w licznych dyskusjach i na rozmaitych forach, z w³aœciwym sobie polemicznym temperamentem, senator Ziemi S¹deckiej Stanis³aw Kogut. Od lat mieliœmy wreszcie sojusznika w osobie doktora Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, Ministra Zdrowia w rz¹dzie Tadeusza Mazowieckiego, który sta³ u kolebki reaktywowania samorz¹du. Panowie! Niech ta nasza skromna Honorowa Odznaka bêdzie dla Was symbolem naszej lekarskiej wdziêcznoœci. Wrêczenie odznak, kwiaty, podziêkowania wyró nionych zakoñczy³y tê czêœæ obrad, której akcentem finalnym by³a wielce znacz¹ca zapowiedÿ Wojewody Ma³opolskiego p. Stanis³awa Kracika, i w najbli szy poniedzia³ek, 8 marca 2010 roku przeka e prezeso- 11

12 12 CMYK XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY 12 wi ORL klucze do zwolnionych ju pomieszczeñ przez dawnych u ytkowników (MCZP) przy ul. Krupniczej 11a. Tym samym dokona siê symbolicznie pierwszy akt sprawiedliwoœci dziejowej oœwiadczy³. Deklaracje wspó³pracy z samorz¹dem lekarskim zg³osili te publicznie w imieniu Collegium Medicum prof. Antoni Czupryna, a w imieniu samorz¹du Województwa Ma³opolskiego p. Wojciech Kozak. * * * Drobne spory o porz¹dek obrad Zjazdu poprzedzi³y zaplanowane przez organizatorów wyst¹pienia programowe. I tak dr Jerzy Michalewski wniós³ o uzupe³nienie programu Zjazdu o bli sz¹ informacjê dotycz¹c¹ zarzutów postawionych ustêpuj¹cej NRL przez Naczeln¹ Komisjê Rewizyjn¹ podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy, natomiast dr Barbara O arowska-styczeñ zaproponowa³a debatê na temat budowy Domu Lekarza Seniora. Oba wnioski odrzucono (treœæ zarzutów Komisji Rewizyjnej znajduje siê na stronach internetowych NIL, natomiast debatê o Domu Lekarza Seniora przeniesiono na czêœæ koñcow¹ Zjazdu). Jako pierwszy w tej czêœci Zjazdu g³os zabra³ prezes ORL dr Andrzej Matyja, który na tle aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, przedstawi³ krótkie sprawozdanie z prac Izby od 5 grudnia 2009 roku. Mimo stosunkowo krótkiego okresu czasu stwierdzi³ prócz kwestii zawartych w wydrukowanych Materia³ach Sprawozdawczych w yciu Izby i œrodowiska wydarzy³o siê wiele. Przeprowadzono reorganizacjê pracy Biura Izby oraz Komisji problemowych, wprowadzaj¹c m.in. dy ur sobotni oraz dy ury przedstawicieli Komisji. Nadano nowe impulsy wspó³pracy ze S³owack¹ Lekarsk¹ i Dentystyczn¹ Izb¹ Lekarsk¹ przygotowuj¹c wspólne wnioski o dotacje unijne. Opracowano i wystosowano pozew s¹dowy przeciwko Ministerstwu Zdrowia w sprawie uchylania siê przed ponoszeniem kosztów za zadania przejête przez Izbê od administracji pañstwowej. Podjêto analizê zasadnoœci zarzutów NFZ wobec lekarzy wystawiaj¹cych recepty pro familia i pro auctore (sprawa jest w toku). Zdaniem Izby ¹dania NFZ prowadzenia rejestrów tych recept s¹ bezzasadne. Podjêto starania o przygotowanie spotkania z szefami prokuratur, które raczej bezzasadnie kieruj¹ oskar enia przeciw lekarzom. Wa nym przedsiêwziêciem jest wspomniane, przygotowywane wspólnie z Wojewod¹ Ma³opolskim, spotkanie na temat polityki NFZ i specjalizacji. Szczególnym zadaniem jest w chwili obecnej przejêcie obiektu przy ul. Krupniczej 11a, opracowanie koncepcji jego zagospodarowania oraz przyst¹pienie do remontu. Z kolei Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej dr Ewa Mikosza-Januszewicz poinformowa³a o dzia³aniach przedsiêwziêtych w konsekwencji zapisów nowej ustawy o izbach lekarskich (m.in. o wspólnych z Okrêgowym S¹dem szkoleniach a tak e zagro eniach p³yn¹cych z faktu, i odwo³ania bêd¹ teraz p³yn¹æ do S¹du nie do Rzecznika) oraz zaapelowa³a do Delegatów o sk³adanie deklaracji gotowoœci objêcia obowi¹zków rzeczników. Ich liczba powinna wzrosn¹æ o 14 osób, w dalszym toku obrad zg³osi³y siê 4 osoby. W podobnym tonie wypowiedzia³ siê dr Piotr Kowalski, który w pocz¹tku stycznia obj¹³ obowi¹zki przewodnicz¹cego Okrêgowego S¹du Lekarskiego. Zadania S¹du stwierdzi³ rosn¹ i bêdzie on w niema³ym stopniu teraz wizytówk¹ Izby. Wobec

13 CMYK 13 XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY wprowadzenia do procedur tzw. kasacji konieczne bêdzie podniesienie kwalifikacji sêdziów korporacyjnych, a tak e rozbudowa kadrowa profesjonalnego biura S¹du (patrz te wywiad z dr P. Kowalskim w tym wydaniu Gazety ). * * * Zgodnie z porz¹dkiem obrad sprawozdanie finansowe z wykonania bud etu w 2009 roku przedstawi³ wiceprzewodnicz¹cy ORL dr Janusz Legutko, pe³ni¹cy w minionej kadencji obowi¹zki Skarbnika. Wprowadzaj¹c do tematu, mówca zwróci³ uwagê na zmianê od 1 stycznia 2010 roku systemu zbierania sk³adek, w postaci utworzenia indywidualnych kont bankowych co poprawi p³ynnoœæ finansow¹ Izby w I kwartale ka dego roku, ale mo e te spowodowaæ przejœciowe zatory, w zbieraniu sk³adek, nim lekarze przyzwyczaj¹ siê do nowego systemu. Najogólniej plan finansowy na 2009 rok zak³ada³ przychody na poziomie z³, natomiast wykonanie wynios³o z³. Jak co roku nie wywi¹za³o siê ze swoich zobowi¹zañ (pokrycia kosztów zadañ przejêtych od administracji pañstwowej) Ministerstwo Zdrowia. W sferze wydatków plan na 2009 rok pokry³ siê z wykonaniem (planowano z³, wykonano z³). Spore oszczêdnoœci uzyskano przy organizacji obu zjazdów (finansowo-bud etowego i sprawozdawczowyborczego). W ryzach finansowych narzuconych przez plan utrzyma³y siê zarówno Delegatury OIL (³¹cznie z siedzib¹ g³ówn¹ w Krakowie), jak i wszystkie komisje problemowe ORL, przy czym warto zwróciæ uwagê na wzrost œrodków przeznaczonych do dyspozycji Komisji ds. Emerytów i Rencistów (planowano 50 tys. z³, wykonano 53,5 tys. z³) oraz Komisjê ds. M³odych Lekarzy co wi¹ e siê ze sta³ym wzrostem aktywnoœci obu tych struktur. Bardzo powa ne œrodki, oko³o pó³ mln z³ (472 tys. z³) Izba wykorzysta³a w ramach Funduszu Kszta³cenia oraz na pomoc socjalno-bytow¹ (592 tys. z³). W sferze inwestycyjnej najpowa niejszym wydatkiem by³ zakup dzia³ki w Przemyœlu na siedzibê Delegatury i przyst¹pienie do prac projektowych. ¹cznie wydatki na ten cel wynios³y 212 tys. z³ (w tym zakup dzia³ki 107 tys. z³). Jeszcze przed dyskusj¹ nad sprawozdaniami prezesa ORL, Okrêgowego Rzecznika i przewodnicz¹cego OSL oraz nad Sprawozdaniem b. Skarbnika z wykonania bud etu za 2009 roku ocenê dzia³alnoœci finansowej OIL za okres od 5 grudnia 2009 do 5 marca 2010 roku przedstawi³a Okrêgowa Komisja Rewizyjna, która ukonstytuowa³a siê na posiedzeniu w dniu 29 grudnia minionego roku. A e nie publikowaliœmy dot¹d jej sk³adu, czynimy to teraz z niewielkim opóÿnieniem: 1. Jerzy Pasadyn przewodnicz¹cy OKR (Delegatura Nowy S¹cz), 2. Andrzej Mazaraki wiceprzewodnicz¹cy OKR (Kraków), 3. Wojciech Tokarski wiceprzewodnicz¹cy OKR (Kraków), 4. Dariusz Zarotyñski sekretarz OKR (Kraków), 5. Jerzy Bielec cz³onek OKR (Delegatura Przemyœl), 6. Bogdan Dudkowski cz³onek OKR (Kraków), 7. Marek G³adysz cz³onek OKR (Kraków), 8. Krzysztof Herman cz³onek OKR (Kraków), 9. Marian Kopciuch cz³onek OKR (Kraków), 10. Grzegorz Pers cz³onek OKR (Delegatura Krosno). Mimo krótkiego okresu, jaki up³yn¹³ od grudniowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego do Zjaz- 13

14 14 CMYK XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY du marcowego, Komisja przeprowadzi³a kontrole we wszystkich delegaturach Izby oraz w jej siedzibie w Krakowie, a tak e przedstawi³a ich wyniki na plenarnym posiedzeniu w dniu 26 lutego 2010 roku, w którym wziêli udzia³ zaproszeni goœcie: prezes ORL dr hab. Andrzej Matyja, wiceprezesi: dr Jerzy Friediger, dr Janusz Legutko, lek. stom. Robert Stêpieñ, g³ówna ksiêgowa OIL mgr Barbara Klec oraz przewodnicz¹cy Naczelnej Komisji Rewizyjnej dr Jaros³aw Zawiliñski. Wyniki kontroli w Delegaturach obrazuj¹ za³¹czniki do Sprawozdania Komisji Rewizyjnej umieszczone na stronach internetowych OIL (nr 1 Krosno; nr 2 Nowy S¹cz; nr 3 Przemyœl). Przy wszystkich wizytacjach obecni byli w³aœciwi pe³nomocnicy OIL. Ocena delegatury w Kroœnie wypad³a pozytywnie. W Delegaturze nowos¹deckiej stwierdzono dalszy postêp przy wyposa aniu obiektu (m.in. przy³¹cza gazowe, klimatyzacja w sali plenarnej) oraz pozyskiwanie korzyœci finansowych w wyniku wynajmu sal. W Przemyœlu analizowano m.in. wydatki zwi¹zane z zakupem dzia³ki pod now¹ siedzibê, nie stwierdzaj¹c uchybieñ. W Krakowie, w siedzibie OIL zespó³ kontrolny Komisji zapozna³ siê z dokumentacj¹ finansow¹ dotycz¹c¹ wykonania preliminarza bud etowego na 2009 rok w zakresie realizacji zadañ przejêtych od administracji pañstwowej, wykonania preliminarza na dzieñ 31 grudnia 2009 przez Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹ z Delegaturami, podobnie przez Komisjê Kszta³cenia ORL oraz w zakresie dzia³alnoœci gospodarczej OIL w Krakowie. Dokonano te oceny niektórych aspektów funkcjonowania siedziby OIL w Krakowie: pow. biura 588,45 m 2 ; zatrudnienie 29 osób plus 1 wynagrodzenie rycza³towe (sekretarz ORL); zatrudnienie w delegaturach 6 osób; œrednia p³aca mies. brutto z³ (wg danych z XII 2009). Z przedsiêwziêæ inwestycyjnych pierwszego kwarta³u 2010 nale y wymieniæ odnowienie parkietu i pomalowanie œcian sali konferencyjnej. Ocena ogólna zespo³u wizytuj¹cego pozytywna. Wszystkie szczegó³owe wartoœci liczbowe preliminarza na 2009 rok zosta³y zawarte w Materia- ³ach Zjazdowych, które Komisja uzna³a za za³¹cznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. A poniewa termin Zjazdu by³ wczeœniejszy ni w minionych latach preliminarz na rok 2010 OKR oceni³a jako 14 prowizorium bud etowe (szczegó³owy protokó³ kontroli zawiera za³¹cznik nr 5). Niemniej OKR sugeruje, by Zjazd przyj¹³ termin odbywania zebrañ swojego gremium w 3. dekadzie marca lub 1. dekadzie kwietnia, co pozwoli na powstanie i ocenê dokumentów finansowych we w³aœciwym terminie. OKR dokona³a te wstêpnej oceny skutków wprowadzenia indywidualnych kont sk³adkowych dla lekarzy i lekarzy dentystów, cz³onków OIL w Krakowie. Koszt jednostkowy za³o enia konta w banku, z którym Izba jest zwi¹zana jest ok. 10 razy ni szy ni w innych bankach, które przyst¹pi³y do oferty z³o onej przez OIL. Opinie wiêkszoœci cz³onków OIL w Krakowie dot. wprowadzenia kont s¹ pozytywne. Jest to nieunikniona tendencja we wszelkich rozliczeniach zwi¹zanych z masowymi p³atnoœciami okresowymi. Niemal ka dy obywatel naszego kraju ma ju konto indywidualne np. do op³at abonamentu RTV, noœników energii, telefonu komórkowego, op³at czynszowych (mieszkanie, wynajem lokalu itd). Wykonanie tego kroku jest posuniêciem korzystnym ze wzglêdów finansowych oraz organizacyjnych. OIL w Krakowie jest tu wzorcem dla innych Izb Okrêgowych. W zwi¹zku z tym OKR wyrazi³a uznanie i podziêkowanie dla wiceprezesa ds. finansowych ORL w Krakowie dr. Janusza Legutki i G³ównej Ksiêgowej OIL mgr Barbary Klec za rzetelne i wnikliwe opracowanie i przygotowanie przed³o onego Zjazdowi Preliminarza. Ze swojej strony przewodnicz¹cy OKR wyrazi³ podziêkowanie wszystkim cz³onkom Komisji Rewizyjnej, którzy brali udzia³ w ww. pracach Komisji. Pewien problem, podkreœli³, stanowi³ brak obs³ugi prawnej. Okrêgowa Komisja Rewizyjna po wnikliwym zapoznaniu siê z przed³o onymi sprawozdaniami, wyjaœnieniami oraz informacjami uzupe³niaj¹cymi postanowi³a jednog³oœnie: 1) przyj¹æ i zatwierdziæ sprawozdania zespo- ³ów wizytuj¹cych siedzibê OIL w Krakowie oraz Delegatury OIL w Kroœnie, Nowym S¹czu i Przemyœlu (uchwa³a Nr 1/OKR/2010 za³. 7), 2) wyst¹piæ do Okrêgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Okrêgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie za rok 2009 (uchwa³a Nr 2/OKR/2010 za³. 8). Pe³ny tekst Sprawozdania Okrêgowej Komisji Rewizyjnej z za³¹cznikami znajd¹ Czytelnicy na stronach internetowych Izby.

15 CMYK 15 XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY Natomiast Zjazd zatwierdzi³ Sprawozdanie Finansowe Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2009 (Uchwa³a nr 1) oraz udzieli³ Okrêgowej Radzie absolutorium za 2009 rok (Uchwa³a nr 2), po czym przyst¹pi³ do wyboru z-ców Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej. Procedur¹ wyborcz¹ pokierowa³ dr Mariusz Janikowski. Zg³oszone kandydatury dr dr Anny G³uszko, Teresy M³ynek-Balachowskiej, Wies³awa Plewy i Romana Sapu³y w tajnym g³osowaniu uzyska³y pe³ne niemal stuprocentowe poparcie. Nastêpnie, zgodnie z porz¹dkiem obrad, Zjazd przyst¹pi³ do zatwierdzania uchwa³ regulaminowych: Okrêgowego Zjazdu Lekarzy (Uchwa³a nr 3), Okrêgowej Rady Lekarskiej (Uchwa³a nr 4) i Okrêgowej Komisji Rewizyjnej (Uchwa³a nr 5). Wszystkie uchwa³y regulaminowe z za³¹cznikami znajd¹ Czytelnicy na stronach internetowych OIL. Po uwzglêdnieniu drobnych korekt Zjazd zatwierdzi³ w/w dokumenty. Znacznie wiêcej emocji wzbudzi³ projekt preliminarza bud etowego na 2010 rok przestawiony przez nowego Skarbnika Izby dr Annê Maci¹g. Przychody ze sk³adek zaplanowano w nim na poziomie z³ (po odliczeniu 15% przekazywanych na rzecz NRL), przychody kapita³owe winny przynieœæ 250 tys. z³, refundacja kosztów poniesionych na sta e podyplomowe przez Urz¹d Marsza³kowski z³. Wydatki na ogóln¹ dzia³alnoœæ ORL wynios¹ 2 mln 10 tys. z³, koszty komisji problemowych 453 tys. z³, komisji socjalno-bytowej 905 tys., dzia³alnoœæ wydawnicza z kolporta em obu tytu³ów GGL i GGL-LD 493 tys. z³. Na zakup wyposa- enia zaplanowano 98 tys. z³, rzecznikowi zabezpieczono 340 tys. z³, Okrêgowemu S¹dowi 130 tys. z³, a obs³uga Rejestru poch³onie 293 tys. z³. Wydatkiem szczególnym bêdzie budowa siedziby Delegatury OIL w Przemyœlu, na któr¹ przeznaczono 800 tys. z³. Koszty adaptacji siedziby OIL przy ul. Krupniczej 11a (do celów szkoleniowych i administracyjnych) nie zosta³y okreœlone, poniewa Izba do tej chwili posiada tylko zapewnienia ustne o korzystnych dla niej rozstrzygniêciach. W dyskusji nad projektem dr J. Michalewski zg³osi³ wniosek o zmniejszenie odpisu na rzecz NRL z 15 do 10%, motywuj¹c to m.in. niegospodarnoœci¹ NRL wytkniêt¹ podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy przez Naczeln¹ Komisjê Rewizyjn¹. Wniosek popar³ m.in. dr Zbigniew Samitowski, polemizowali z nim dr Jerzy Friediger i dr Mariusz Janikowski, zwracaj¹c uwagê na zadania stoj¹ce przed NRL (m.in. obs³uga FINN) oraz na fakt poœredniego powrotu znacznej czêœci œrodków do izb okrêgowych w formie pokrywania kosztów wielu przedsiêwziêæ ogólnokrajowych (np. platforma edukacyjna). 15

16 16 CMYK XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY odbêdzie siê w Krakowie 18 marca br. Opinii, które tam zostan¹ wyra one nie da siê zbagatelizowaæ. W czêœci koñcowej obrad przewodnicz¹cy zjazdowej Komisji Uchwa³ i Wniosków dr Lech Kucharski przedstawi³ propozycje uchwa³, stanowisk i apeli, które nap³ynê³y do Komisji. Zamieszczamy je w wersji roboczej (w pe³ni formalna zostanie pomieszczona na stronach internetowych Izby), w kolejnoœci przypadkowej, p³yn¹cej z chronologii ich nap³yniêcia. Wniosek nr 1 (wnioskuj¹cy dr Jacek Têtnowski, mandat 292) o zobowi¹zanie Okrêgowej Rady Lekarskiej przez Zjazd do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do ustanowienia sztandaru OIL w Krakowie. W uzasadnieniu wnioskuj¹cy nawi¹za³ do ustawowego przywrócenia izbom lekarskim ci¹g³oœci Ostatecznie preliminarz bud etowy przychodów i wydatków na 2010 rok przyjêto przy 1 g³osie sprzeciwu i 1 g³osie wstrzymuj¹cym siê (Uchwa³a nr 6 patrz str. internetowe OIL). W zwi¹zku z przewidywanymi zamierzeniami inwestycyjnymi (siedziba Delegatury w Przemyœlu; modernizacja przejêtego obiektu przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie) upowa niono te ORL do podejmowania zobowi¹zañ finansowych do kwoty 300 tys. z³ (Uchwa³a nr 8 str. internetowe OIL). W kolejnym punkcie obrad wiceprezes ORL dr Jerzy Friediger zarysowa³ aktualn¹ sytuacjê w ochronie zdrowia. O ile poprawie uleg³a sytuacja materialna lekarzy, o tyle nadal wystêpuj¹ trudnoœci w dostêpie do specjalizacji, od 14 lat zmniejsza siê nabór na studia medyczne, równoczeœnie lansowany jest, za spraw¹ rozmaitych lobby, w¹tpliwy model opieki zdrowotnej oparty na lekarzu rodzinnym. Blokowanie internistom i pediatrom dostêpu do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej to kompromituj¹cy resort przyk³ad b³êdnej polityki zdrowotnej. Resort nie wspiera tak e konkursów ordynatorskich, nie buduje wiêzi na linii poz-aos-szpitale, tylko je antagonizuje. Kompletnie nierealne s¹ projekty dotycz¹ce kadr dla ratownictwa medycznego. Od czasów ministra M. apiñskiego lekarze ca³kowicie zostali pozbawieni wp³ywu na polityk¹ zdrowotn¹. Uzupe³niaj¹c tê wypowiedÿ dr Z. Samitowski z ubolewaniem stwierdzi³, e wiele wadliwych decyzji dotycz¹cych specjalizacji legitymizowali konsultanci krajowi, a prezes A. Matyja podkreœli³, e bez wzmocnienia samorz¹du g³os lekarzy bêdzie nadal bagatelizowany, nonsensy bêd¹ siê mno yæ, a grupy interesu bêd¹ rosn¹æ w si³ê, prowadz¹c do patologii. Przyk³adem inicjatywy, która mo e wiele wnieœæ jest przygotowane przez Wojewodê Ma³opolskiego i Prezydium ORL spotkanie wojewodów z ca³ego kraju i prezesów okrêgowych izb, które 16 historycznej, co pozwala na nawi¹zanie do przedwojennej tradycji, w której sztandary by³y nieodzownym symbolicznym elementem. (Wniosek przyjêty przy 13 g³osach sprzeciwu, w tym dr. Andrzeja Matyji, który uzna³ tê symbolikê za w¹tpliwie siê kojarz¹c¹; patrz Uchwa³a nr 7 str. internetowe OIL)). Wniosek nr 2 (wnioskuj¹cy dr Jacek Têtnowski, mandat 292, dr Dariusz Koœcielniak, mandat 134) o ustanowienie Funduszu Pomocy Izb Lekarskich (na zasadzie dobrowolnej comiesiêcznej sk³adki w wysokoœci 1 z³ od ka dego lekarza, dopisywanej do sk³adki ustawowej), który pozwoli³by samorz¹dowi reagowaæ na dramatyczne przypadki utraty zdrowia lub ycia przez lekarzy. Wniosek adresowany pocz¹tkowo do Krajowego Zjazdu Lekarzy, przeredagowany na Zjazd Okrêgowy OIL w Krakowie. Zdaniem wnioskuj¹cych by³oby to minimalne obci¹ enie ka dego pracuj¹cego lekarza, stanowi¹ce zarazem przejaw solidarnoœci œrodowiska w sytuacjach nadzwyczajnych. W dyskusji dr K. Turek-Fornelska zwróci³a uwagê na przeszkody formalne zwi¹zane z rozliczaniem tzw. przychodu ; dr A. Matyja uzna³ propozycjê

17 CMYK 17 za praktyczne podwy szenie sk³adki; dr A. Jakubowicz sugerowa³ powo³anie specjalnej Fundacji; dr J. Michalewski zapytywa³, czy Zjazd nie mo e zwiêkszyæ na ten cel odpisu na rzecz Komisji Socjalno-Bytowej; dr J. Friediger sugerowa³ przeredagowanie wniosku, co uœciœli³a mec. E. Krzy owska podpowiadaj¹c wystosowanie apelu do NRL o ustanowienie tego rodzaju ogólnopolskiego funduszu; kropkê nad i postawi³ dr M. Janikowski, informuj¹c e projekt takiego funduszu jest aktualnie w Naczelnej Radzie opracowywany. W rezultacie autorzy wycofali wniosek. Wniosek nr 3 (wnioskuj¹cy dr Jacek Têtnowski, mandat 292) o zobowi¹zanie Okrêgowej Rady Lekarskiej przez Zjazd do organizacji zjazdów bud etowych w trzeci¹ sobotê marca ka dego roku, XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY dla unikniêcia kolizji z rozliczaniem finansowym bud etu za miniony rok kalendarzowy. (Komisja nie rekomendowa³a wniosku. Dr J. Legutko, dr A. Matyja, dr J. Friediger i mec. E. Krzy owska uznali go za koliduj¹cy z uchwalonym wczeœniej przez Delegatów Regulaminem Zjazdu i Regulaminem Okrêgowej Rady. Zwrócono te uwagê na koniecznoœæ elastycznych decyzji Rady, dostosowanych do realiów. Wiêkszoœci¹ g³osów przy 4 g³osach popieraj¹cych wniosek i 3 wstrzymuj¹cych siê wniosek odrzucono). Wniosek nr 4 (wnioskuj¹cy dr Jerzy Pasadyn, mandat 218) o przywrócenie w strukturze Okrêgowej Rady Lekarskiej problemowej Komisji ds. Uzdrowisk, która istnia³a przez 4 kadencje, a jej uzasadnieniem jest fakt, i obszar dzia³ania Izby obejmuje 30% polskich uzdrowisk. (Wniosek poparty w dyskusji przez dr J. Friedigera, przyjêty przez Zjazd przy 1 g³osie sprzeciwu i 3 wstrzymuj¹cych siê, uchwalony przez Zjazd jako Apel nr 1 skierowany do ORL). Wniosek nr 5 (wnioskuj¹cy dr Andrzej Matyja, mandat 182) o uchwalenie Apelu do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie przyjmowania kole- anek i kolegów lekarzy w gabinetach i przychodniach bezp³atnie i poza kolejnoœci¹. (Wniosek przyjêty, przy 3 g³osach sprzeciwu; patrz Apel nr 2 Aktualnoœci ). Wniosek nr 6 dwuczêœciowy (wnioskuj¹ca dr Jadwiga Szyszko, mandat nr 287) 1) o usuniêcie z programu Zjazdów wyst¹pieñ przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych; 2) o umieszczenie w Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej w 2013 roku, przed przysz³ym zjazdem sprawozdawczo-wyborczym not biograficznych kandydatów na Delegatów, by g³osuj¹cy mogli siê zorientowaæ w ich kwalifi- 17

18 18 CMYK XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY kacjach. (Jak wyjaœni³ dr J. Legutko, wyst¹pienie przedstawiciela InterPolska nie wi¹za³o siê ze sponsoringiem Zjazdu, lecz ze zmian¹ zasad ubezpieczenia OC dla lekarzy, które staje siê powszechne. Sponsoring te ma racjê bytu stwierdzi³ dr J. Têtnowski pod warunkiem zachowania w³aœciwych proporcji doda³ dr J. Michalewski. W rezultacie wnioskodawczyni wycofa³a I czêœæ wniosku; druga natomiast zosta³a zaakceptowana przez Zjazd (przy 2 g³osach wstrzymuj¹cych siê), z tym, e ³amy GGL maj¹ byæ zast¹pione stronami internetowym Izby; patrz Rezolucja nr 4 na str. internetowych OIL). Wniosek nr 7 dwuczêœciowy (wnioskuj¹cy dr Andrzej Fugiel, mandat nr 578) 1) o rozwa enie przez ORL mo liwoœci op³acenia przez Izbê w jej siedzibie w Krakowie i w delegaturach prenumeraty, gwarantuj¹cej sta³y dostêp (online) do elektronicznych wersji najpoczytniejszych œwiatowych czasopism lekarskich (typu Lancet, NEJM, BMJ). (wniosek przyjêty przy 2 g³osach wstrzymuj¹cych siê; patrz Apel nr 3 na str. internetowych OIL). 2) o zmianê formu³y plebiscytu Lekarz Roku któremu OIL patronuje, tak by g³osowaæ mo na by³o tak e za pomoc¹ SMS-ów. (Izba nie jest organizatorem konkursu, a jedynie jego patronem, niemniej wyst¹pi do Gazety Krakowskiej z odpowiedni¹ propozycj¹. Wniosek przyjêty przy 1 g³osie sprzeciwu i 10 wstrzymuj¹cych siê, patrz Rezolucja nr 3 na str. internetowych OIL). Wniosek nr 8 (wnioskuj¹cy dr Jan Kucmin, mandat nr 152) o wystosowanie przez Zjazd do Ministra Zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Apelu w sprawie jednolitej interpretacji zapisów zawartych w rozporz¹dzeniu MZ z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. W obszernym publicystycznym uzasadnieniu 18 wnioskodawca wskaza³ na szereg sprzecznoœci w ww. rozporz¹dzeniu oraz tendencjê do obci¹ enia œwiadczeniodawcy ca³kowit¹ odpowiedzialnoœci¹ za niedoróbki legislacyjne. (W dyskusji dr A. Jakubowicz stwierdzi³, e owo rozporz¹dzenie jest rozmaicie interpretowane przez poszczególne oddzia³y NFZ; dr J. Pasadyn uzna³, e adresatem pisma powinien byæ przede wszystkim NFZ, który podejmuje decyzje wykonawcze; dr J. Friediger proponowa³, by Apel przekazaæ do opracowania Okrêgowej Radzie. Ostatecznie wniosek przyjêto w formie Rezolucji nr 1 adresowanej do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ str. internetowe OIL; 35 g³osów za, 41 wstrzymuj¹cych siê, 20 sprzeciwu). Wniosek nr 9 (wnioskuj¹cy: dr Jadwiga Gr¹dalska mandat 74, dr Katarzyna Pa³ka 215, dr Zbigniew Raszczyk 241, dr Jacek Œlipek 288, dr Ryszard aba 338) o podjêcie przez Izbê dzia- ³añ zmierzaj¹cych do zaprzestania przez w³adze ci¹g³ych zmian przepisów sanitarno-epidemiologicznych, uwzglêdnienie w nich opinii œrodowiska lekarskiego i dostosowanie ich do realnych, faktycznie obowi¹zuj¹cych przepisów Unii Europejskiej. (Zgodnie z propozycj¹ dr. A. Matyji wniosek skierowany do G³ównego Inspektora Sanitarnego Kraju, przy 1 g³osie wstrzymuj¹cym siê patrz Rezolucja nr 2 na str. internetowych OIL). Wniosek nr 10 (wnioskuj¹cy dr Jan Go³¹b, mandat nr 70) o zobowi¹zanie dystrybutora Gazety Lekarskiej do kierowania pod adresem ma³- eñstw lekarskich tylko 1 egzemplarza pisma, oczywiœcie za ich zgod¹. (Wniosek przyjêty przy 2 g³osach sprzeciwu, przy czym tego rodzaju kolporta pisma jest stosowany od lat). Wniosek nr 11 (wnioskuj¹cy dr Barbara O arowska-styczeñ, mandat nr 213 oraz grupa lekarzy, m.in. dr Stanis³aw Lechowski 164, dr Jerzy Michalewski 186 pozosta³e podpisy nieczytelne). Wniosek o zobowi¹zanie Okrêgowej Rady Lekarskiej do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do rozpoczêcia inwestycji w postaci budowy Domu Lekarza Seniora, zobowi¹zuj¹cy równoczeœnie ORL do utworzenia funduszu na ten cel w postaci 6% odpisu finansowego od miesiêcznego przychodu ze sk³adki cz³onkowskiej. W obszernym uzasadnieniu wnioskuj¹cy podkreœlili wieloletnie starania o budowê Domu Lekarza Seniora oraz zarysowali przypuszczaln¹ skalê

19 CMYK 19 potrzeb. Komisja nie rekomendowa³a wniosku, podpowiadaj¹c jego autorom potrzebê wczeœniejszego dokonania analizy kosztów zakupu dzia³ki, kosztów budowy obiektu i kosztów jego póÿniejszego utrzymania. W dyskusji zebrani opowiedzieli siê za popraw¹ systemu opieki nad lekarzami seniorami, wskazali na inne mo liwoœci rozwi¹zania ewentualnych k³opotów mieszkaniowych, wyra aj¹c ostatecznie sprzeciw wobec idei budowy. M.in. dr W. Argasiñski pyta³, jak wnioskodawcy planuj¹ rozwi¹zaæ podobne problemy w delegaturach? Natomiast dr J. Friediger przedstawi³ dotychczasowe perypetie zwi¹zane z lokalizacj¹ ewentualnej inwestycji oraz wskaza³ na inne ni budowa domu mo liwoœci przyjœcia z pomoc¹ lekarzom bêd¹cym w trudnych warunkach. (Ostatecznie wniosek odrzucono, przy 2 g³osach poparcia i 10 wstrzymuj¹cych siê). Wniosek nr 11/12 (wnioskuj¹ca Katarzyna Turek-Fornelska, mandat nr 297 i niezale nie wnioskuj¹cy dr S³awomir Kuchno, mandat 151 i dr Tadeusz Zaj¹c, mandat nr 324) o zobowi¹zanie przez Zjazd Okrêgowej Rady Lekarskiej, by poprzez swoje Komisje (Socjalno-Bytow¹ i ds. Lekarza Seniora) ustali³a sposób pomocy dla tych lekarzy seniorów lub przewlekle ob³o nie chorych, którym warunki ekonomiczne uniemo liwiaj¹ ycie w godziwych warunkach (wniosek przyjêty w formie Uchwa³y nr 9, przekazany do realizacji przez ORL przy 2 g³osach wstrzymuj¹cych siê. W dyskusji podkreœlono dr dr J. Friediger i J. Pasadyn i preliminarz bud etowy na rok 2010 powinien zabezpieczyæ odpowiednie œrodki finansowe na ten cel). * * * Na tym obrady zakoñczono. Przewodnicz¹cy Zjazdu dr Jerzy Friediger podziêkowa³ Kole ankom i Kolegom za aktywny udzia³ w dyskusjach i wytyczeniu programu samorz¹du na najbli sze miesi¹ce. Relacjê opr. Stefan Ciep³y XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY Uchwa³a Nr 1/Zjazd/2010 XXVII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala siê co nastêpuje: 1 XXVII Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2009 r. 1. Bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.XII.2009, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumê z³ ,64 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazuj¹cy zysk netto ( z ca³okszta³tu dzia- ³alnoœci) z³ ,23 w tym: zysk netto z dzia³alnoœci gospodarczej OIL z³ ,31 3. Z zysku netto, z ca³okszta³tu dzia³alnoœci, kwotê z³ ,23 powiêkszy wartoœæ ogó³em funduszu statutowego jednostki. 2 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Przewodnicz¹cy XXVII Okrêgowego Zjazdu Lekarz Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie dr n. med. Jerzy Friediger Uchwa³a Nr 2/Zjazd/2010 XXVII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium. Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 19

20 20 CMYK XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala siê co nastêpuje: 1 XXVII Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie udziela Okrêgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie absolutorium za 2009 rok. Z KART HISTORII OIL 2 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Przewodnicz¹cy XXVII Okrêgowego Zjazdu Lekarz Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie dr n. med. Jerzy Friediger Nowa ustawa o izbach lekarskich (z 2 XII 2009 r.) ka e szukaæ korzeni samorz¹du lekarskiego w koñcu XIX stulecia na terenie zaborów austriackiego lub pruskiego, b¹dÿ uznawaæ za w³aœciwy pocz¹tek jego narodziny w niepodleg³ej ju Polsce. Dla krakowskiej Izby postaci¹, która ³¹czy oba te okresy historyczne by³ Stefan Schoengut-Strzemieñski. Niestety, brak nam o Nim bli szych szczegó³ów. Apelujemy wiêc, do naszych Czytelników jeœli ktoœ, coœ wie; jeœli zna kogoœ z Rodziny pierwszego prezesa niech siê odezwie. A tymczasem publikujemy tyle, ile uda³o siê nam ustaliæ Pierwszy prezes Stefan Schoengut-Strzemieñski urodzi³ siê 19 listopada 1863 roku w Bochni, gdzie jego ojciec by³ lekarzem. Szko³ê œredni¹ skoñczy³ w Tarnowie. Dyplom lekarza uzyska³ w 1887 roku po studiach na Uniwersytecie Jagielloñskim. Przez nastêpne 4 lata pracowa³ w klinikach i szpitalach wiedeñskich specjalizuj¹c siê w otolaryngologii. W tym czasie oraz póÿniej og³osi³ z tej dziedziny kilka prac w j. polskim i niemieckim. 20 Jednak praca naukowa nie by³a jego powo³aniem. Znacznie bardziej poci¹ga³a go praca spo³eczna. W 1902 roku zosta³ wybrany do Zarz¹du Zachodnio-Galicyjskiej Izby Lekarskiej w Krakowie, gdzie przez 7 lat pe³ni³ obowi¹zki sekretarza. W 1909 roku zosta³ Prezydentem Izby i sprawowa³ tê funkcjê do wyborów w 1922 r., a potem ju w Polsce niepodleg³ej do momentu przedwczesnej œmierci w 1932 r. W czasie I wojny œwiatowej pracowa³ w NKN 1 organizuj¹c pomoc sanitarn¹ dla Legionów, za co póÿniej zosta³ odznaczony orderem Polonia Restituta. Zaraz po zakoñczeniu wojny wzi¹³ udzia³ w organizowaniu naczelnych w³adz Izb Lekarskich pe³ni¹c tam, od momentu ich ukonstytuowania obowi¹zki wiceprezesa. Do programu NIL wniós³ przede wszystkim dorobek galicyjskiego samorz¹du lekarskiego dzia³aj¹cego w Krakowie i Lwowie. Bra³ udzia³ w tworzeniu ustawy o praktyce lekarskiej i ustroju Izb Lekarskich, w opracowywaniu kodeksu deontologicznego.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 80. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6i7lipca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 80. posiedzenia Senatu

Bardziej szczegółowo

obradował XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy ...NFZ przestał być płatnikiem,

obradował XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy ...NFZ przestał być płatnikiem, 1 W NUMERZE M.IN. 7 10-33 Gazeta Lekarska pozostaje medium autonomicznym... pisze prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz w nawiązaniu do naszego komentarza w sprawie przeproszenia przez Fakt (wydawany przez

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 i 13 kwietnia 2007 r. Warszawa 2007 r. Porz¹dek obrad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 6. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5 i 6 marca 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 ISSN 1642-2023 Foto Maciej Dutkiewicz NR 03 (192) przekaznik@gazeta.pl ROK WYD. XXI Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) MARZEC 2014 Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 Za dzia³anie

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 16. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 lipca 2008 r. Warszawa 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7i8lipca 2010 r. Warszawa 2010 r. Porz¹dek obrad 59.

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16 i 17 marca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 72. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo