Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy."

Transkrypt

1 CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Temat b³êdów lekarskich stale powraca na ³amy gazet, pojawia siê w programach telewizyjnych zwykle z racji zaistnienia jakiegoœ spektakularnego zdarzenia, w trakcie którego pacjent dozna³ krzywdy lub zosta³ kalek¹, a nawet straci³ ycie. Zwykle takimi informacjami obdarza³y nas tabloidy, ale równie w powa nych tytu³ach jak ostatnio w Tygodniku Powszechnym ukaza³a siê publikacja, której chcê poœwiêciæ nieco miejsca. Po pierwsze o skali zjawiska. W Stanach Zjednoczonych, wg oficjalnych danych, co roku ma umieraæ z powodu b³êdów lekarskich osób, a drugie tyle zostaje inwalidami. W Niemczech i Anglii z tych samych przyczyn umiera wiêcej osób ni ginie w wypadkach samochodowych czy umiera na raka. Dziennikarka Tygodnika powo³uj¹c siê na badania Instytutu Zdrowia Publicznego UJ okreœla iloœæ ofiar œmiertelnych w Polsce na i dodaje trwale okaleczonych. Wydaje siê koniecznym zweryfikowanie tych danych. Osobiœcie przypuszczam, e dokonano tam istotnych b³êdów metodologicznych. Oczywiœcie nie myœlê o przypadkach, gdzie z powodu bezmyœlnoœci, g³upoty czy oczywistego zaniedbania dosz³o do tragicznego zdarzenia. Ka de dzia³anie lekarskie, zw³aszcza inwazyjne jak w chirurgii czy ginekologii, ma okreœlony sta³y i powtarzalny na ca³ym œwiecie odsetek niepowodzeñ. Mo na wrêcz zdefiniowaæ, jakiej œmiertelnoœci mo na siê spodziewaæ w okreœlonych typach zabiegów. Istnieje te okreœlona wydolnoœæ skutecznoœci leczenia, która w lepszych oœrodkach jest wy sza, w gorszych, s³abiej wyposa onych, z personelem o mniejszych kwalifikacjach ni sza. Dlatego te nie ka de niepowodzenie lecznicze jest b³êdem lekarskim. Wszystkie zaka enia szpitalne mo na uznaæ za b³êdy lekarskie gdyby przestrzega³o siê re imu sanitarnego, to by do nich nie dosz³o ale takie rozumowanie mo e doprowadziæ do absurdu, do przeœwiadczenia, e cz³owiek jest nieœmiertelny, a tylko lekarze s¹ Ÿli. Tygodnik Powszechny powiela przy okazji czêsto powtarzan¹ acz nieprawdziw¹ opiniê, e s¹downictwo lekarskie s³u y tylko ukrywaniu b³êdów lekarzy. Wywiad z Romualdem Krajewskim, d³ugoletnim przewodnicz¹cym Naczelnego S¹du Lekarskiego obala tê opiniê. Niew¹tpliwym jest jednak fakt, e medialny atak na lekarzy prowadzi w œrodowisku do syndromu oblê onej twierdzy i w rezultacie nie ma warunków do prowadzenia rzeczowej dyskusji o b³êdach. Ka da próba rozmowy na ten temat oraz o mo liwoœciach im zapobiegania jest uwa ana za personalny atak. Dlatego godne polecenia jest rozwa enie skandynawskiego systemu ubezpieczeñ rekompensuj¹cego pacjentom szkody bez dochodzenia winy lekarza. Jeden z bieg³ych, formu³uj¹c opiniê na temat prawid³owoœci postêpowania lekarskiego, w której zreszt¹ nie dopatrzy³ siê winy lekarza, stwierdzi³, e po prostu i lekarz, i pacjent, nie mieli szczêœcia. Wywo³a³o to gwa³town¹ reakcjê skar ¹cego. Ja natomiast w³aœnie tego szczêœcia yczê Wam Kole anki i Koledzy. Jan Kowalczyk 1

2 2 CMYK 2 W NUMERZE M.IN. Relacja z obrad XXVII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy (udzielenie absolutorium za 2009 rok i przyjêcie preliminarza na 2010; Honorowe Odznaki OIL dla pos³ów i senatorów; przyst¹pienie do budowy siedziby Delegatury w Przemyœlu i remontu Krupniczej 11a) Wywiad z prof. J. Hausnerem nt. Czy prywatyzowaæ szpitale? Sylwetkê S. Schoenguta-Strzemieñskiego, pierwszego prezesa Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, kreœli B. Kaczkowska Deficyt specjalistów i zalew biurokratycznych przepisów NFZ w ocenie Wojewody Ma³opolskiego i prezesów Izb Lekarskich z ca- ³ego kraju Wspó³praca ze S³owacj¹ nabiera rumieñców, pisze dr J. Friediger Szlachetnoœæ w cenie: tytu³ Mi- ³osiernego Samarytanina 2009 roku powêdrowa³ do Gdañska i Libi¹ a (J. Depa) Cenny depozyt od rodziny Wojciecha Weissa trafia do Izby... Zimowe Igrzyska Lekarzy odby³y siê w klimacie Vancouver, relacjonuje dr M. Jachymiak Fot. na okładce: Zajęcza kapustka ; Jadwiga Bogusz-Gosztyła AKTUALNOŒCI Obradowa³ Okrêgowy Zjazd Lekarzy W dniu 6 marca obradowa³ w auli PWST w Krakowie XXVII Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL o charakterze finansowo-bud etowym. Frekwencja w zasadzie dopisa³a, siêgaj¹c 62% uprawnionych. Uchwalono szereg dokumentów wewnêtrznych, przyjêto sprawozdanie finansowe za 2009 rok i projekt preliminarza na 2010 rok, zak³adaj¹c wszczêcie dwóch powa nych inwestycji (budowa siedziby Delegatury w Przemyœlu i modernizacja siedziby Biura OIL przy ul. Krupniczej 11a odzyskanej w ramach nowej ustawy o izbach lekarskich). Obszerna relacja ze Zjazdu wewn¹trz numeru. Apel o przyjmowanie poza kolejnoœci¹ Spoœród licznych dokumentów Zjazdu wyró niamy tutaj jeden, zawieraj¹cy Apel do lekarzy i lekarzy dentystów o przyjmowanie poza kolejnoœci¹ i bezp³atne leczenie Kole anek i Kolegów lekarzy w gabinetach prywatnych, w przychodniach i ambulatoriach, w szpitalach publicznych i niepublicznych. Wiemy, e rzecz jest trudna, ale przecie mo liwa. A w dzisiejszej sytuacji w ochronie zdrowia ma wymiar imperatywu moralnego. Zw³aszcza te kolejki, zgodzicie siê Pañstwo, s¹ upokarzaj¹ce dla lekarzy. Mamy nadziejê, e ten Apel nie pozostanie bez echa. Nowe pomys³y Ewy Kopacz Resort zdrowia nie ustaje, nowe pomys³y sypi¹ siê jak z rêkawa. Tym razem rzecz ma dotyczyæ farmaceutów i aptek, którym resort zamierza zaaplikowaæ ujednolicenie cen i mar. Ekonomiœci rw¹ w³osy na g³owie (m.in. z Centrum im. Adama Smitha) i dociekaj¹ sensu pomys³u, który godzi wprost w zasady gospodarki rynkowej. Zwolennicy idei wi¹ ¹ z nim szanse na wyrównanie cen leków, które na tle pañstw europejskich s¹ u nas wyj¹tkowo wysokie. Aptekarze, zgodnie s¹ przeciw, bo sprowadza to ich rolê do czysto technicznej ekspedientów. A mury (tzn. kolejki ) rosn¹, rosn¹, rosn¹ Andrzej Olechowski w Izbie Niezale ny kandydat na Prezydenta II RP Andrzej Olechowski bawi³ w siedzibie OIL w Krakowie, w towarzystwie szefa swego sztabu wyborczego mec. Jana Widackiego. Rozmowa skoncentrowa³a siê na zagadnieniach systemowych ochrony zdrowia i potrzebie ustanowienia ponadpartyjnego programu wyjœcia z rysuj¹cej siê coraz wyraÿniej zapaœci. Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie zjawiska os³abienia presti u zawodu lekarza. Jak poinformowa³a Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnoœci

3 CMYK 3 Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 31 marca 2010 AKTUALNOŒCI Zawodowej dr Jolanta Or³owska-Heitzman a 70% wp³ywaj¹cych skarg na lekarzy wynika z wad organizacyjnych systemu i niedostatków finansowych. Kandydat zwraca³ uwagê na niepokoj¹ce zjawisko zastêpowania spo³eczeñstwa obywatelskiego swego rodzaju biurokracj¹ urzêdnicz¹, opowiedzia³ siê te za zniesieniem monopolu NFZ w sferze ubezpieczeñ obywateli, za opracowaniem pozytywnego koszyka œwiadczeñ nale nych i za urealnieniem wycen procedur medycznych. Prowadzenie rejestrów recept pro auctore i pro familia nie jest konieczne W ostatnim wydaniu stomatologicznym GGL wydrukowaliœmy obszerny tekst autorstwa mec. Tomasza Pêcherza z Biura Prawnego OIL analizuj¹cy stronê prawn¹ dokumentowania recept pro auctore i pro familia wystawianych na leki refundowane i zgodnie z opini¹ autora podwa aliœmy wymóg stawiany przez NFZ prowadzenia przez lekarzy ich rejestrów. W œlad za publikacj¹ prezes ORL dr hab. Andrzej Matyja interweniowa³ osobiœcie u Wiceministra Zdrowia Marka Twardowskiego postuluj¹c odst¹pienie od tego wymogu. Efektem interwencji jest pismo Wiceministra do prezesa Matyji reguluj¹ce tê kwestiê w sposób ostateczny w skali kraju, które przytaczamy niniejszym w ca³oœci: W odpowiedzi na pismo, w którym informowa³ Pan o przypadkach karania lekarzy z powodu nieodnotowywania faktu wystawiania recepty typu pro auctore i pro familia w wyodrêbnionej dokumentacji medycznej uprzejmie informujê, e dnia 10 marca br. wystosowa³em do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do dyrektorów wszystkich oddzia³ów Funduszu pismo zawieraj¹ce stanowisko resortu zdrowia w tej sprawie. Wskaza³em w nim w szczególnoœci, e zarówno przepis art. 41 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty jak i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie nak³adaj¹ wprost na lekarzy obowi¹zku dokumentowania takiego faktu. Rozstrzygniêcia w tym zakresie nie zawieraj¹ równie regulacje rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zak³adach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 247, poz. 1819) oraz rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 97, poz. 646, z póz. zm.). W zwi¹zku z powy szym w przedmiotowym stanowisku poinformowa³em, e niedokumentowanie, w oddzielnej karcie pacjenta, faktu wystawiania recepty pro auctore i pro familia nie mo e poci¹gaæ za sob¹ negatywnych skutków dla lekarza wypisuj¹cego receptê. Jednoczeœnie pragnê Panu Prezesowi podziêkowaæ za przekazanie do Ministerstwa Zdrowia informacji o opisanych wy- ej przypadkach, które pozwoli³y na ostateczne, jak siê wydaje, wyjaœnienie kwestii zwi¹zanych z wypisywaniem przez lekarzy recept typu pro auctore i pro familia. Podpisany: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski. Konwent prezesów ORL obradowa³ w Krakowie Przy okazji spotkania u Wojewody Ma³opolskiego w dniu 18 marca br. obradowa³ w Krakowie konwent prezesów ORL pod przewodnictwem swego przewodnicz¹cego dr. Jerzego Jakubiszyna z Opola. Konwent dokona³ wyboru z-cy przewodnicz¹cego (zosta³ nim dr Krzysztof Kornel z odzi) i sekretarza (dr Anna Mackiewicz z Zielonej Góry) oraz przeanalizowa³ projekt uchwa³y wnoszonej na najbli sze posiedzenie NRL, na mocy której instytucja Konwentu ma uzyskaæ rangê doradczej Komisji NRL. Konwent odniós³ siê te do roli i trybu powo- ³ywania konsultantów krajowych i wojewódzkich w systemie ochrony zdrowia oraz opowiedzia³ siê za ujednoliceniem w skali kraju zasad wynagradzania pracowników biurowych Izb oraz dzia³aczy funkcyjnych. W obu tych kwestiach Konwent przygotuje odpowiednie projekty. Tygodnik Powszechny œladem Wprost Minê³o kilkanaœcie miesiêcy od druku na ok³adce magazynu Wprost tytu³u: 30 tys. pacjentów zginie w tym roku z r¹k lekarzy, a mamy kolejn¹ edycjê tematu w Tygodniku Powszechnym, gdzie El bieta Isakiewicz pisze na pierw- 3

4 4 CMYK AKTUALNOŒCI szej stronie Lekarz B³¹d, a w podtytule Co roku z powodu b³êdów lekarskich znika w Polsce ma³e miasto. Iloœæ owych unicestwionych autorka oblicza na 7,5 do 23 tys. pacjentów, plus 370 tys. trwale okaleczonych powo³uj¹c siê na szacunki Instytutu Zdrowia Publicznego UJ. Oskar- a te rzeczników odpowiedzialnoœci zawodowej, pisz¹c e na 4 tys. skarg ok. 90% jest oddalanych lub umarzanych. Tekst zdobi¹ liczne reporterskie wstawki rodem ze Stowarzyszenia Primum Non Nocere. Bolej¹c nad b³êdami lekarskimi trudno nam nie dostrzec, e autorce wiele rzeczy siê popl¹ta- ³o. Do jednej przegródki kwalifikuje b³êdy lekarskie i zdarzenia niepo ¹dane, których w medycynie nie sposób unikn¹æ. Oskar aj¹c korporacyjny system s¹downictwa przemilcza fakt, i ok. 70% skarg wp³ywaj¹cych do Izb dotyczy niedow³adów systemu ochrony zdrowia i jego finansowania, a nie lekarzy. Brakuje te istotnej konkluzji na temat braku w Polsce w³aœciwego systemu rejestracji zdarzeñ niepo ¹danych i b³êdów, co pozwoli³oby na ocenê rzeczywistej skali zjawiska. Kas fiskalnych nie unikniemy To ju pewne kasy fiskalne pojawi¹ siê w gabinetach lekarskich i kancelariach prawniczych w przysz³ym roku, zaraz po wejœciu w ycie nowej ustawy o podatku VAT. Koñczymy prace nad rozporz¹dzeniem zapowiada w Rzeczpospolitej wiceminister finansów Maciej Grabowski, ale jednoczeœnie uspokaja, e obowi¹zek zakupienia kas nie bêdzie wprowadzany w sposób nag³y. Na pomyœle skorzysta na pewno Skarb Pañstwa, bo odt¹d bêdzie móg³ dok³adnie ewidencjonowaæ us³ugi 100 tys. nowych podatników. Czy skorzystaj¹ konsumenci to siê oka e. Najgorzej przedstawia siê sytuacja lekarzy, dla których dorabianie na prywatnych us³ugach przestanie siê op³acaæ. Ale Ministerstwo Finansów pociesza 90% ceny ka dego urz¹dzenia bêdzie refundowane. Bart³omiej W. Loster prezydentem PTS W trakcie walnego zebrania Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) we Wroc³awiu, prezydentem tego jednego z najwiêkszych towarzystw naukowych w Polsce na lata wybrano dr. hab. Bart³omieja W. Lostera prodziekana Wydzia³u Lekarskiego CM UJ ds. studenckich i kszta³cenia, pe³ni¹cego zarazem m.in. obowi¹zki kierownika Katedry Ortodoncji. W zwi¹zku z tym wyborem, po raz pierwszy w historii Towarzystwa jego Zarz¹d G³ówny bêdzie mia³ swoj¹ siedzibê w Krakowie. Sekretarzem Generalnym wybrano dr n. med. Jolantê Pytko-Poloñczyk z Instytutu Stomatologii CM UJ. PTS skupia ok. 6 tys. aktywnych cz³onków w 24 oddzia³ach regionalnych. Nagroda dla prof. Janusza Skalskiego W uznaniu osi¹gniêæ na polu nauki prof. Janusz Skalski, chirurg dzieciêcy i kardiochirurg w Polsko-Amerykañskim Instytucie Pediatrii CM UJ zosta³ uhonorowany statuetk¹ Nike w kategorii Nauka w ramach dziesi¹tego Konkursu Krakowskie Nagrody Allianz. Uroczystoœæ wrêczenia nagród odby³a siê 23 lutego br. w Operze Krakowskiej. Prof. Janusz Skalski jest autorem blisko 300 prac naukowych, w tym podrêcznika Kardiochirurgia dzieciêca. W grudniu 2009 r. zespó³ pod jego kierownictwem wszczepi³ sztuczn¹ komorê serca 13-miesiêcznej dziewczynce. By³a to pierwsza w Polsce operacja tego typu u tak ma³ego dziecka. Ju samo to wydaje siê wystarczaj¹cym uzasadnieniem wyró nienia Profesora. Gratulujemy! Wizyta prof. Roberta Kyle Na zaproszenie Katedry i Kliniki Hematologii CM UJ, Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Oddzia³u Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie goœci³ profesor Robert Kyle lekarz, naukowiec, hematolog, œwiatowej s³awy autorytet w diagnostyce oraz leczeniu szpiczaka mnogiego, amyloidozy, choroby Waldenströma, a tak e gammapatii monoklonalnej o niezidentyfikowa- 4

5 CMYK 5 AKTUALNOŒCI nym znaczeniu. Œwiatowy lider w badaniach dotycz¹cych dyskrazji plazmocytarnych. W trakcie pobytu w Krakowie profesor Robert Kyle wyg³osi³ wyk³ad Risk factors and management of multiple myeloma. Prokuratura w Scanmedzie Jak poinformowa³a Gazeta Wyborcza (2 III 2010) krakowska prokuratura wszczê³a œledztwo, które ma wyjaœniæ, dlaczego w latach NFZ podpisywa³ ze Scanmedem kontrakty, dla wykonania których œwiadczeniodawca nie gwarantowa³ w³aœciwych warunków sprzêtowych, sanitarnych i lokalowych (zarejestrowano m.in. 5 oddzia³ów szpitalnych, które posiada³y ³¹cznie 5 ³ó ek). Sprawê bada tak e ABW. Scanmed wyjaœnia, i zaniedbania zosta³y usuniête, a dotycz¹ okresu sprzed uruchomienia Szpitala œw. Rafa³a. Natomiast Fundusz wi¹ e b³êdne kontrakty ze swoimi poprzednimi dyrekcjami. Wczeœniej czy póÿniej dowiemy siê prawdy. Kolejne wotum nieufnoœci dla dyrekcji Szpitala im. J. Babiñskiego Zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babiñskiego w Kobierzynie (w tym oddzia³ OZZL, ZZ Psychologów, Pielêgniarki i Po³o ne, NSZZ Solidarnoœæ ) przys³a³y nam a tak e ponad 30 instytucjom z Prezydentem RP na czele drugie ju wotum nieufnoœci wobec osoby dyr. Szpitala mgr Marzeny Grochowskiej. Zarzuty dotycz¹ metod zarz¹dzania, chaotycznej restrukturyzacji, manipulacji informacjami, mobbingu pracowników, w ogóle lista jest rozleg³a, a g³ównym motywem pozostaje likwidacja jednego z oddzia³ów szpitala przy równoczesnym wstrzymaniu przyjêæ do szpitala i przepe³nieniu pacjentami innych oddzia- ³ów. Przypomina nam siê niedawno opisywana sytuacja Szpitala Specjalistycznego w Kroœnie, gdzie osoba dyrektora postawi³a Szpital na krawêdzi likwidacji. Szpitalowi im. Babiñskiego poœwiêciliœmy niedawno obszerny tekst, nakreœlaj¹c jego perspektywy rozwojowe, jak siê wydaje umiarkowanie optymistyczne. Czym innym jednak strategia, a czym innym codziennoœæ m e d y c z n e j placówki, która wymaga nieco innych kwalifikacji od kierownictwa ni przy kierowaniu fabryk¹. Tu trzeba nie tylko liczyæ, ale i l e c z y æ. Jak siê wydaje, zafascynowany rachunkiem ekonomicznym Urz¹d Marsza³kowski nie bardzo to rozumie. XIX Konferencja M³odych Lekarzy Ogólnopolska, ju XIX Konferencja M³odych Lekarzy odbêdzie siê w Krakowie w dniach maja. Miejsce konferencji jeszcze nie zosta³o ustalone, ale program w ogólnych zarysach jest znany. M³odzi lekarze znów dyskutowaæ bêd¹ o sta u podyplomowym, z którego zniesieniem wbrew opinii wielu œrodowisk medycznych nosi siê Ministerstwo Zdrowia. Tak e LEP mimo szeregu poprawek nadal daleki jest od doskona³oœci. Wreszcie zarówno tok studiów specjalizacyjnych jak i podjêcie specjalizacji budzi wiele zastrze- eñ. Nowym tematem bêdzie stomatologia. Organizatorem Konferencji jest Komisja ds. M³odych Lekarzy ORL w Krakowie, wybrana na ostatnim Okrêgowy ZjeŸdzie, pod przewodnictwem dr. Piotra Oleksego. Nowe pomieszczenia Kliniki Onkologii CM UJ 19 lutego br. odby³a siê uroczystoœæ otwarcia nowych pomieszczeñ klinicznych Kliniki Onkologii Wydzia³u Lekarskiego CM UJ przy ul. Œniadeckich 10, kierowanej przez dr. hab. med. Krzysztofa Krzemienieckiego. Otwarty Oddzia³ Kliniczny dysponuje 26 ³ó kami szpitalnymi, czyli ma ich o 12 wiêcej ni do tej pory, co pozwoli na hospitalizacji miesiêcznie wiêcej. Klinika gwarantuje dostêp do najnowoczeœniejszej diagnostyki, tj. mammografii, tomografii komputerowej, USG oraz rezonansu magnetycznego. Dziêki wspó³pracy z Klinik¹ Hematologii istnieje mo liwoœæ wykonania chemioterapii wysokodawkowej z przeszczepami szpiku lub komórek macierzystych z krwi obwodowej. Z kolei bliskie s¹siedztwo z Zak³adem Diagnostyki Obrazowej zapewnia uzyskanie szybkich wyników badañ. 5

6 6 CMYK AKTUALNOŒCI Problematyka przemocy w praktyce lekarskiej 11 marca br. w Krakowie, w auli Collegium Medicum UJ odby³a siê konferencja naukowa pt. Problematyka przemocy w praktyce lekarskiej zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego, Medyczne Centrum Kszta³cenia Podyplomowego UJ oraz Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹. Obszerniejsz¹ relacjê znajd¹ Pañstwo wewn¹trz numeru. Platforma telemedyczna, jako system wspomagania praktyki lekarskiej 23 marca mia³a miejsce konferencja naukowa pt. Platforma telemedyczna, jako system wspomagania praktyki lekarskiej. Konferencjê zorganizowa³a Klinika Chirurgii Serca, Naczyñ i Transplantologii Instytutu Kardiologii CM UJ oraz Krakowski Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Konferencja odbywa³a siê w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Paw³a II przy ul. Pr¹dnickiej 80. XIX Dzieñ Alergii w Krakowie II Katedra Chorób Wewnêtrznych CM UJ wspólnie z Krakowskim Oddzia³em Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych i Krakowskim Oddzia³em Polskiego Towarzystwa Alergologicznego zorganizowa³a w dniu 20 marca 2010 roku XIX Dzieñ Alergii w Krakowie, po³¹czony z VIII Zjazdem Absolwentów Szko³y dla Chorych na Astmê i inne Choroby Alergiczne. XXXIV Spotkania Kliniczne Chirurgów Dzieciêcych z Pediatrami W dniach 4-6 marca br. w Krakowie odby³a siê coroczna konferencja naukowa XXXIV Spotkania Kliniczne Chirurgów Dzieciêcych z Pediatrami organizowana przez Polsko-Amerykañski Instytut Pediatrii UJ oraz Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Krakowie. Podczas konferencji, w gronie ok. 200 najwybitniejszych specjalistów z wiod¹cych oœrodków medycznych w Polsce omawiano m.in. trudne zagadnienie etyczne, jakim jest uporczywa terapia w pediatrii i chirurgii dzieciêcej (relacja wewn¹trz numeru). III Krakowska Konferencja Zdrowia Publicznego W dniach 4-5 marca mia³a miejsce III Krakowska Konferencja Zdrowia Publicznego zorganizowana przez Studenckie Ko³o M³odych Mened erów Zdrowia dzia³aj¹ce na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UJ. Konferencja zaadresowana by³a do studentów zdrowia publicznego z ca³ej Polski oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyk¹ szeroko rozumianego zarz¹dzania w ochronie zdrowia. Rola rehabilitacji w psychiatrii W Zakopanem, w dniach lutego odby- ³a siê XV Konferencja Szkoleniowo-Naukowa z cyklu Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeñ afektywnych na temat: Wychodz¹c z mroku. Rola rehabilitacji w psychiatrii zorganizowana przez Klinikê Psychiatrii Doros³ych CM UJ oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 30-lecie Kliniki Psychiatrii Dzieci i M³odzie y W Collegium Maius UJ odby³a siê 9 lutego br. mi³a uroczystoœæ z okazji 30-lecia istnienia Kliniki Psychiatrii Dzieci i M³odzie y CM UJ. Pracowników Kliniki odznaczono z³otymi, srebrnymi i br¹zowymi medalami za d³ugoletni¹ s³u - bê przyznanymi przez Prezydenta RP, a wrêczy³ je Wojewoda Ma³opolski p. Stanis³aw Kracik. Uroczystoœæ odby³a siê w pierwsz¹ rocznicê œmierci za³o ycielki Kliniki Psychiatrii Dzieci i M³odzie y prof. Marii Orwid. Kontrowersje w pediatrii W dniach 5-6 lutego br. w Auditorium Maximum UJ odby³a siê konferencja naukowa pt. Kontrowersje w pediatrii, zorganizowana przez Klinikê Chorób Dzieci Katedry Pediatrii CM UJ kierowan¹ przez prof. Jacka J. Pietrzyka (wywiad z profesorem wewn¹trz numeru). Zamieszczane wiadomoœci z ycia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz Szpitali Uniwersyteckich pochodz¹ od rzecznika prasowego CM UJ Macieja Rogali, komentarze pochodz¹ od redakcji. 6

7 CMYK 7 1/2010 Z początkiem nowego roku i nowej kadencji wprowadzamy w miejsce felietonu przewodniczącego ORL nową pozycję pt. Kalendarium Prezesa. Tytuł tłumaczy niemal wszystko. Jest to zapis w chronologicznym ujęciu ważniejszych prac Izby i jej szefa w ostatnich tygodniach. KALENDARIUM PREZESA 2 lutego 2010 wizyta Wojewody Małopolskiego p. Stanisława Kracika w Izbie, zapoznanie się z warunkami lokalowymi Izby w kontekście przekazania pomieszczeń po Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego. 3 lutego obrady Prezydium ORL udział w posiedzeniu Kapituły Odznaki Honorowej Izby. Decyzja o wyróżnieniu na XXVII Okręgowym Zjeździe Lekarzy w marcu br. posłów i senatorów zasłużonych dla przywrócenia Samorządowi Lekarskiemu ciągłości historycznej z Izbami przedwojennymi (patrz ustawa o izbach lekarskich z 2 grudnia 2009 r.). wizyta u Prezydenta M. Krakowa. prof. J. Majchrowskiego w sprawie warunków odzyskania na mocy nowej ustawy o izbach lekarskich nieruchomości przy Krupniczej 11a. 8 lutego omówienie warunków pomocy socjalnej dla lekarzy emerytów i rencistów OIL w Krakowie, z udziałem przewodniczącej Klubu Lekarza Seniora lek. dent. Barbary Ożarowskiej-Styczeń. konsultacja z przewodniczącym Komisji Kształcenia ORL dr Lechem Kucharskim składu imiennego kandydatów do komisji egzaminacyjnych do egzaminów specjalizacyjnych. 10 lutego ponowna wizyta interwencyjna w kwestii nieruchomości OIL u Prezydenta m. Krakowa. udział w posiedzeniu Komisji Kształcenia. wywiad dla Gazety Krakowskiej nt. aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia. 15 lutego omówienie z nowym przewodniczącym OSL dr. n. med. Piotrem Kowalskim spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Okręgowego Sądu Lekarskiego w świetle nowej ustawy o izbach. 16 lutego spotkanie z przedstawicielem towarzystw ubezpieczeniowych p. Piotrem Szumlańskim nt. warunków wprowadzanego aktualnie obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy. Wstępne zapoznanie się z ofertami poszczególnych towarzystw. wywiad dla tygodnika Newsweek nt. polityki lekowej. 17 lutego obrady Prezydium; posiedzenie plenarne Okręgowej Rady Lekarskiej, zatwierdzenie sprawozdania finansowego OIL za 2009 rok i przyjęcie projektu preliminarza na 2010 rok (patrz relacja wewnątrz numeru). 23 lutego wizyta w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim omówienie szczegółowych warunków przejęcia nieruchomości przy ul. Krupniczej 11a; konsultacja w zakresie polityki dot. specjalizacji w regionie. 24 lutego Warszawa interwencja u Wiceministra Zdrowia p. Marka Twardowskiego nt. narzuconego 7

8 8 CMYK 1/2010 przez NFZ obowiązku prowadzenia przez lekarzy rejestrów recept pro auctore i pro familia. udział w posiedzeniu Krajowej Rady Transplantacyjnej. 1 marca analiza stanu przygotowań do XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie; przyjęcie sprawozdania Prezesa za miniony kwartał. 4 marca udział w XXXIV Spotkaniach Chirurgów Dziecięcych i Pediatrów w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym (patrz relacja wewnątrz numeru). 5 marca przyjęcie bawiącego w Krakowie (na zaproszenie dr A. Matyji) przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia dr. Władysława Sidorowicza; wizyty: u prof. Wojciecha Nowaka, prorektora UJ ds. Collegium Medicum; u prof. Jana Kuliga, Konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej; w Polsko-Amerykańskim Instytucie Pediatrii. udział w uroczystości nadania tytułów Miłosiernego Samarytanina 2009 Roku. 6 marca XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie (patrz relacja w numerze). 8 marca złożenie u Wojewody Małopolskiego wniosku o przekazanie pomieszczeń po MCZP w budynku przy Krupniczej 11a. 10 marca wizyta w Małopolskim Oddziale NFZ (z udziałem dr. dr. J. Friedigera, R. Stępnia i W. Sowy) nt. kontraktowania świadczeń. Wyjaśnienie z dyr. B. Bulanowską niektórych kontrowersji oraz przyjęcie zasad dalszej współpracy. w związku z powierzeniem Izbie w depozyt obrazu pędzla Ireny Weiss spotkanie 8 z krewną artystki (prezentacja jej portretu i rodziny Wojciecha Weissa na łamach GGL ). 11 marca udział we współorganizowanej przez ORL z Polskim Towarzystwem Prawa Medycznego konferencji pt. Problematyka przemocy w praktyce lekarza (patrz relacja w numerze). spotkanie w Izbie z niezależnym kandydatem na Prezydenta RP p. Andrzejem Olechowskim (patrz Aktualności ). 16 marca udział w uroczystościach z okazji 100- lecia premiery Wesela Wyspiańskiego i uruchomienia pierwszego tramwaju elektrycznego w Krakowie (o związkach lekarskich z tym wydarzeniem czytaj wewnątrz numeru). 17 marca posiedzenie Prezydium ORL, m.in. ustalenie harmonogramu i osób odpowiedzialnych za realizację uchwał XXVI i XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy. 18 marca konferencja pt. Regionalna Mapa Zdrowia organizowana wspólnie z Wojewodą Małopolskim z udziałem prezesów Okręgowych Rad Lekarskich nt. systemu kształcenia specjalistów i rysującej się luki pokoleniowej oraz absurdów prawnych w finansowaniu świadczeń medycznych przez NFZ (patrz relacja w numerze). Konwent Prezesów ORL (patrz Aktualności ). 19 marca wyjazd na Słowację do Zuberca na spotkanie z kierownictwem Słowackiej Izby Lekarskiej i Słowackiej Izby Lekarsko-Dentystycznej, ustalenie szczegółowych warunków wspólnego wystąpienia o dotacje unijne w ramach programów o współpracy regionalnej.

9 CMYK 9 SEKRETARZ ORL INFORMUJE... Wreszcie u siebie! Piszę ten tekst w trakcie trwającego już od kilku dni przejmowania kluczy od budynku przy ul. Krupniczej 11a (na razie na podstawie umowy użyczenia, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że nowa ustawa o Izbach Lekarskich pozwoli wreszcie na odzyskanie naszej własności także w sensie prawnym). Chylę tu czoła przed nieżyjącymi już Koleżankami i Kolegami bo nie ma raczej już wśród nas osób uprawiających zawód lekarza przed 1939 rokiem (poza odnotowaną w Rejestrze piątką osób urodzoną w latach I wojny światowej) którzy w latach 20. ubiegłego wieku zakupili ten budynek, pozostawiając nam go w spadku. Postępowanie o odzyskanie budynku Pod Gruszką (mimo, że też został zakupiony ze składek lekarzy przed wojną) okazuje się o wiele bardziej skomplikowane i ewentualny zwrot kamienicy będzie możliwy w dłuższej perspektywie czasu, w konsekwencji procesu sądowego. Rozbudowa i remont Krupniczej 11a stanowi dla Samorządu Lekarskiego w Krakowie wielkie wyzwanie zarówno finansowe jak i organizacyjne. Mam nadzieję, że szczęśliwy finał w postaci nowej, pięknej siedziby OIL w Krakowie nastąpi w obecnej kadencji!!! Kontynuując wątek historii Izb Lekarskich i działając zgodnie z Uchwałą ostatniego Zjazdu (z 6 marca 2010) o ustanowienie Sztandaru OIL w Krakowie, której byłem autorem, uprzejmie proszę Państwa o informację, czy Izba Lekarska w Krakowie miała sztandar przed 1939 lub tuż po 1945 roku? Z niepotwierdzonych na razie informacji wynika, że sztandar był!!! Niestety, nic nie wiemy o jego losach, bądź dokumentacji, która mogłaby przybliżyć wygląd sztandaru i pozwolić na jego wierną rekonstrukcję. Przed tygodniem brałem udział w poświęceniu Sztandaru Izby Dolnośląskiej przez Kardynała Gulbinowicza. Była to wspaniała, podniosła uroczystość. Dlaczego Kraków miałby być gorszy od Wrocławia? W dniu 6 marca 2010 roku w auli PWST odbył się coroczny Zjazd delegatów Naszej Izby, miło mi donieść, że nie było żadnych problemów z quorum, a koszty organizacyjne były najniższe od 1989 roku!!! Nie mogę jednak przejść do porządku dziennego nad faktem, że blisko trzydziestu Kolegów i Koleżanek Delegatów na obecną VI kadencję, było nieobecnych na Zjazdach zarówno w grudniu jak i w marcu. Listy imiennej tymczasem nie drukujemy, ale ocenę takiego postępowania pozostawiam wszystkim czytającym te słowa. W końcu dali się wybrać, więc? Kończąc, wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę miło spędzonych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka i wesołej zabawy w lany poniedziałek. Jak zawsze pozdrawiam Sekretarz OIL w Krakowie dr n. med. Jacek Tętnowski SK ADKI... Szanowni Pañstwo, W zwi¹zku z funkcjonowaniem od 1 stycznia 2010 indywidualnych kont do wp³aty sk³adek cz³onkowskich chcia³bym podzieliæ siê kilkoma uwagami. 1. Ponownie muszê przypomnieæ, i s¹ to konta przeznaczone tylko o i wy³¹cznie do wp³aty sk³adek cz³onkowskich! Wp³acanie na nie innych nale noœci np. ubezpieczenia Hipokrates lub Nationale Nederlanden jest niew³aœciwe. 2. W zwi¹zku z tym, i ka dy lekarz ma SWOJE W ASNE konto, identyfikuj¹ce go po 7 ostatnich cyfrach, nie ma mo liwoœci, by ma³ eñstwo lekarskie, razem, jednym przelewem op³aca³o sk³adki (na to samo konto!). Nie wystarczy zaznaczenie w tytule wp³aty, e sk³adka dotyczy 2 osób, gdy w takich przypadkach wp³ata zostanie zaksiêgowana tylko na koncie jednego z ma³ onków. 3. W przypadku osób, które zleci³y wczeœniej przed wprowadzeniem nowego systemu op³acanie sk³adki swojemu macierzystemu zak³adowi pracy, a obecnie wp³acaj¹ ju sk³adki na konto indywidualne, konieczne jest poinformowanie zak³adu pracy o rezygnacji z poprzedniej formy op³acania sk³adek. W przeciwnym razie mo e dojœæ do dublowania wp³aty. W takim wypadku bêdziemy zaliczaæ nadp³acone sk³adki na poczet przysz³ych okresów sk³adkowych. Bêdê wdziêczny za skorzystanie z powy szych uwag, a wprowadzone zmiany na pewno wyjd¹ nam na dobre. Wiceprezes: Robert Stêpieñ 9

10 10 CMYK XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY XXVII Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie uchwali³ bud et i nakreœli³ plany na VI kadencjê Krupnicza 11a wraca do Izby! W przytulnej sali Pañstwowej Wy szej Szko³y Teatralnej 6 marca 2010 roku obradowa³ XXVII Okrêgowy Zjazd Lekarzy o charakterze bud etowofinansowym. Frekwencja by³a umiarkowana (przyby³o 210 Delegatów na 338 wybranych, co stanowi³o 62% uprawnionych), na co z³o y³a siê nie tylko paskudna pogoda, ale te nat³ok imprez organizowanych w tym terminie w mieœcie (m.in. XXXIV Spotkania Kliniczne Chirurgów Dzieciêcych z Pediatrami, Targi Stomatologiczne KRAKDENT, otwarcie Oddzia³u Gastroenterologii i Hepatologii Szpitala Uniwersyteckiego). Wœród goœci Zjazdu znaleÿli siê m.in. przewodnicz¹cy senackiej Komisji Zdrowia dr W³adys³aw Sidorowicz, pose³ Wies³aw Woda, senator Pawe³ Klimowicz, wojewoda Stanis³aw Kracik, cz³onek Zarz¹du woj. ma³opolskiego p. Wojciech Kozak, sekretarz Zarz¹du m. Krakowa p. Pawe³ Stañczyk, prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Antoni Czupryna, z-ca dyr. ds. lecznictwa MOW NFZ dr Krzysztof Mawlichanów, a tak e b. minister Zdrowia w rz¹dzie T. Mazowieckiego, dr Andrzej Kosiniak-Kamysz, za którego kadencji w 1990 roku samorz¹d reaktywowano. 10 Prowadzenie obrad zebrani powierzyli dr. Jerzemu Friedigerowi, a w sk³ad Prezydium Zjazdu weszli dr dr Irena Gawroñska, Antoni Jakubowicz, Dariusz Koœcielniak i Marek Zasadny. Merytoryczn¹ czêœæ obrad poprzedzi³a mi³a uroczystoœæ w postaci nadania Honorowej Odznaki OIL w Krakowie osobom szczególnie zas³u onym dla ostatecznego kszta³tu nowej ustawy o izbach lekarskich (z 2 XII 2010), która przywróci³a samorz¹dowi lekarskiemu ci¹g³oœæ historyczn¹ z izbami przedwojennymi, a w œlad za tym stworzy³a podstawy legislacyjne dla starañ o zwrot maj¹tku zagrabionego samorz¹dowi w wyniku stalinowskiej ustawy z 1950 roku, która zlikwidowa³a izby lekarskie w Polsce. Odznaki otrzymali dr W³adys³aw Sidorowicz, dr Pawe³ Klimowicz, pose³ Wies³aw Woda, dr Andrzej Kosiniak-Kamysz oraz nieobecni na ZjeŸdzie (ze wzglêdu na trwaj¹cy równolegle w Poznaniu Kongres PiS) przewodnicz¹cy sejmowej Komisji Zdrowia dr Boles³aw Piecha i senator Stanis³aw Kogut. Z laudacji prezesa ORL dr. Andrzeja Matyji wyg³oszonej na czeœæ odznaczonych cytujemy fragmenty: Chcieliœmy spoœród tych 189 pos³ów na Sejm i 90 Senatorów którzy na posiedzeniach plenarnych obu izb polskiego parlamentu opowiedzieli siê za przywróceniem ci¹g³oœci historycznej samorz¹dowi lekarskiemu wyró niæ tych, którzy na nasz¹ wdziêcznoœæ zas³u yli szczególnie (...). Powiem kilka zdañ patetycznie. Naród bez chlubnych kart swojej historii jest biedny. Popatrzcie pañstwo, jak narody rywalizuj¹ o historyczne pierwszeñstwo w ka - dej dziedzinie ycia. Jak cenne s¹ dla ka dego narodu dokonania w sferze organizacji ycia publicznego, odkryæ naukowych, dzie³ sztuki, osi¹gniêæ techniki; jak ka dy zawód szuka swoich korzeni i czerpie z nich si³ê. Polska medycyna ma takich protoplastów wielu, polskie szpitale nosz¹ ich imiona, a polski samorz¹d lekarski nale y do najstarszych w Europie, mimo e w chwili, gdy powstawa³, yliœmy pod zaborami. Ci, którzy chcieli nas tej tradycji

11 CMYK 11 pozbawiæ, którzy w 1950 roku podjêli decyzjê o likwidacji izb lekarskich, uderzali w wartoœci najcenniejsze. Chcieli nas pozbawiæ naszej to samoœci. Parlament III Rzeczypospolitej po pó³ wieku od likwidacji samorz¹du przywróci³ w 1989 roku do ycia dzia³aj¹ce na ziemiach polskich od przesz³o 120 lat izby lekarskie. W ferworze entuzjazmu œrodowiska, na fali transformacji ustrojowej 1989 roku, nie przy³o y³o ono nale- ytej wagi do historii. A potem zaczê³y wa yæ rozmaite interesy i interesiki, e trzeba by by³o zwróciæ w³asnoœæ, e mo e to niepotrzebne, bo s¹ wa niejsze problemy i tylko nieliczni dzia³acze, w³aœnie tu, w historycznej stolicy Polski Krakowie, nie ustawali w staraniach o odzyskanie prawa do tradycji. Ile to pism, pozwów s¹dowych, wniosków, posz³o na marne. Ilu obietnic wys³uchaliœmy. A siê wreszcie sta³o, choæ w ciê - kiej walce parlamentarnej. A sta³o siê za spraw¹ pos³a doktora Boles³awa Piechy, który jeszcze jako Wiceminister Zdrowia popar³ nasze starania, a potem jako przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Zdrowia opowiada³ siê za nami konsekwentnie. Sta³o siê za spraw¹ doktora senatora W³adys³awa Sidorowicza, przewodnicz¹cego Senackiej Komisji Zdrowia, który opowiedzia³ siê za przywróceniem Izbom ci¹g³oœci historycznej ju podczas pierwszego czytania wniosku na posiedzeniu kierowanej przez siebie Komisji. Sta³o siê to dziêki senatorowi Paw³owi Klimowiczowi, którego dynamiczne, znakomicie udokumentowane wyst¹pienie na posiedzeniu plenarnym Senatu przekona³o zdecydowan¹ wiêkszoœæ drugiej Izby parlamentu do zajêcia przychylnego naszym staraniom stanowiska. XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY Trudno te nie doceniæ zas³ug pos³a Wies³awa Wody, zarówno w zjednaniu dla naszego wniosku Klubu Poselskiego PSL, jak i w konsekwentnym publicznym obna aniu s³aboœci niekorzystnego dla nas przed³o enia rz¹dowego. Wspiera³ te nasz wniosek w licznych dyskusjach i na rozmaitych forach, z w³aœciwym sobie polemicznym temperamentem, senator Ziemi S¹deckiej Stanis³aw Kogut. Od lat mieliœmy wreszcie sojusznika w osobie doktora Andrzeja Kosiniaka-Kamysza, Ministra Zdrowia w rz¹dzie Tadeusza Mazowieckiego, który sta³ u kolebki reaktywowania samorz¹du. Panowie! Niech ta nasza skromna Honorowa Odznaka bêdzie dla Was symbolem naszej lekarskiej wdziêcznoœci. Wrêczenie odznak, kwiaty, podziêkowania wyró nionych zakoñczy³y tê czêœæ obrad, której akcentem finalnym by³a wielce znacz¹ca zapowiedÿ Wojewody Ma³opolskiego p. Stanis³awa Kracika, i w najbli szy poniedzia³ek, 8 marca 2010 roku przeka e prezeso- 11

12 12 CMYK XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY 12 wi ORL klucze do zwolnionych ju pomieszczeñ przez dawnych u ytkowników (MCZP) przy ul. Krupniczej 11a. Tym samym dokona siê symbolicznie pierwszy akt sprawiedliwoœci dziejowej oœwiadczy³. Deklaracje wspó³pracy z samorz¹dem lekarskim zg³osili te publicznie w imieniu Collegium Medicum prof. Antoni Czupryna, a w imieniu samorz¹du Województwa Ma³opolskiego p. Wojciech Kozak. * * * Drobne spory o porz¹dek obrad Zjazdu poprzedzi³y zaplanowane przez organizatorów wyst¹pienia programowe. I tak dr Jerzy Michalewski wniós³ o uzupe³nienie programu Zjazdu o bli sz¹ informacjê dotycz¹c¹ zarzutów postawionych ustêpuj¹cej NRL przez Naczeln¹ Komisjê Rewizyjn¹ podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy, natomiast dr Barbara O arowska-styczeñ zaproponowa³a debatê na temat budowy Domu Lekarza Seniora. Oba wnioski odrzucono (treœæ zarzutów Komisji Rewizyjnej znajduje siê na stronach internetowych NIL, natomiast debatê o Domu Lekarza Seniora przeniesiono na czêœæ koñcow¹ Zjazdu). Jako pierwszy w tej czêœci Zjazdu g³os zabra³ prezes ORL dr Andrzej Matyja, który na tle aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, przedstawi³ krótkie sprawozdanie z prac Izby od 5 grudnia 2009 roku. Mimo stosunkowo krótkiego okresu czasu stwierdzi³ prócz kwestii zawartych w wydrukowanych Materia³ach Sprawozdawczych w yciu Izby i œrodowiska wydarzy³o siê wiele. Przeprowadzono reorganizacjê pracy Biura Izby oraz Komisji problemowych, wprowadzaj¹c m.in. dy ur sobotni oraz dy ury przedstawicieli Komisji. Nadano nowe impulsy wspó³pracy ze S³owack¹ Lekarsk¹ i Dentystyczn¹ Izb¹ Lekarsk¹ przygotowuj¹c wspólne wnioski o dotacje unijne. Opracowano i wystosowano pozew s¹dowy przeciwko Ministerstwu Zdrowia w sprawie uchylania siê przed ponoszeniem kosztów za zadania przejête przez Izbê od administracji pañstwowej. Podjêto analizê zasadnoœci zarzutów NFZ wobec lekarzy wystawiaj¹cych recepty pro familia i pro auctore (sprawa jest w toku). Zdaniem Izby ¹dania NFZ prowadzenia rejestrów tych recept s¹ bezzasadne. Podjêto starania o przygotowanie spotkania z szefami prokuratur, które raczej bezzasadnie kieruj¹ oskar enia przeciw lekarzom. Wa nym przedsiêwziêciem jest wspomniane, przygotowywane wspólnie z Wojewod¹ Ma³opolskim, spotkanie na temat polityki NFZ i specjalizacji. Szczególnym zadaniem jest w chwili obecnej przejêcie obiektu przy ul. Krupniczej 11a, opracowanie koncepcji jego zagospodarowania oraz przyst¹pienie do remontu. Z kolei Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej dr Ewa Mikosza-Januszewicz poinformowa³a o dzia³aniach przedsiêwziêtych w konsekwencji zapisów nowej ustawy o izbach lekarskich (m.in. o wspólnych z Okrêgowym S¹dem szkoleniach a tak e zagro eniach p³yn¹cych z faktu, i odwo³ania bêd¹ teraz p³yn¹æ do S¹du nie do Rzecznika) oraz zaapelowa³a do Delegatów o sk³adanie deklaracji gotowoœci objêcia obowi¹zków rzeczników. Ich liczba powinna wzrosn¹æ o 14 osób, w dalszym toku obrad zg³osi³y siê 4 osoby. W podobnym tonie wypowiedzia³ siê dr Piotr Kowalski, który w pocz¹tku stycznia obj¹³ obowi¹zki przewodnicz¹cego Okrêgowego S¹du Lekarskiego. Zadania S¹du stwierdzi³ rosn¹ i bêdzie on w niema³ym stopniu teraz wizytówk¹ Izby. Wobec

13 CMYK 13 XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY wprowadzenia do procedur tzw. kasacji konieczne bêdzie podniesienie kwalifikacji sêdziów korporacyjnych, a tak e rozbudowa kadrowa profesjonalnego biura S¹du (patrz te wywiad z dr P. Kowalskim w tym wydaniu Gazety ). * * * Zgodnie z porz¹dkiem obrad sprawozdanie finansowe z wykonania bud etu w 2009 roku przedstawi³ wiceprzewodnicz¹cy ORL dr Janusz Legutko, pe³ni¹cy w minionej kadencji obowi¹zki Skarbnika. Wprowadzaj¹c do tematu, mówca zwróci³ uwagê na zmianê od 1 stycznia 2010 roku systemu zbierania sk³adek, w postaci utworzenia indywidualnych kont bankowych co poprawi p³ynnoœæ finansow¹ Izby w I kwartale ka dego roku, ale mo e te spowodowaæ przejœciowe zatory, w zbieraniu sk³adek, nim lekarze przyzwyczaj¹ siê do nowego systemu. Najogólniej plan finansowy na 2009 rok zak³ada³ przychody na poziomie z³, natomiast wykonanie wynios³o z³. Jak co roku nie wywi¹za³o siê ze swoich zobowi¹zañ (pokrycia kosztów zadañ przejêtych od administracji pañstwowej) Ministerstwo Zdrowia. W sferze wydatków plan na 2009 rok pokry³ siê z wykonaniem (planowano z³, wykonano z³). Spore oszczêdnoœci uzyskano przy organizacji obu zjazdów (finansowo-bud etowego i sprawozdawczowyborczego). W ryzach finansowych narzuconych przez plan utrzyma³y siê zarówno Delegatury OIL (³¹cznie z siedzib¹ g³ówn¹ w Krakowie), jak i wszystkie komisje problemowe ORL, przy czym warto zwróciæ uwagê na wzrost œrodków przeznaczonych do dyspozycji Komisji ds. Emerytów i Rencistów (planowano 50 tys. z³, wykonano 53,5 tys. z³) oraz Komisjê ds. M³odych Lekarzy co wi¹ e siê ze sta³ym wzrostem aktywnoœci obu tych struktur. Bardzo powa ne œrodki, oko³o pó³ mln z³ (472 tys. z³) Izba wykorzysta³a w ramach Funduszu Kszta³cenia oraz na pomoc socjalno-bytow¹ (592 tys. z³). W sferze inwestycyjnej najpowa niejszym wydatkiem by³ zakup dzia³ki w Przemyœlu na siedzibê Delegatury i przyst¹pienie do prac projektowych. ¹cznie wydatki na ten cel wynios³y 212 tys. z³ (w tym zakup dzia³ki 107 tys. z³). Jeszcze przed dyskusj¹ nad sprawozdaniami prezesa ORL, Okrêgowego Rzecznika i przewodnicz¹cego OSL oraz nad Sprawozdaniem b. Skarbnika z wykonania bud etu za 2009 roku ocenê dzia³alnoœci finansowej OIL za okres od 5 grudnia 2009 do 5 marca 2010 roku przedstawi³a Okrêgowa Komisja Rewizyjna, która ukonstytuowa³a siê na posiedzeniu w dniu 29 grudnia minionego roku. A e nie publikowaliœmy dot¹d jej sk³adu, czynimy to teraz z niewielkim opóÿnieniem: 1. Jerzy Pasadyn przewodnicz¹cy OKR (Delegatura Nowy S¹cz), 2. Andrzej Mazaraki wiceprzewodnicz¹cy OKR (Kraków), 3. Wojciech Tokarski wiceprzewodnicz¹cy OKR (Kraków), 4. Dariusz Zarotyñski sekretarz OKR (Kraków), 5. Jerzy Bielec cz³onek OKR (Delegatura Przemyœl), 6. Bogdan Dudkowski cz³onek OKR (Kraków), 7. Marek G³adysz cz³onek OKR (Kraków), 8. Krzysztof Herman cz³onek OKR (Kraków), 9. Marian Kopciuch cz³onek OKR (Kraków), 10. Grzegorz Pers cz³onek OKR (Delegatura Krosno). Mimo krótkiego okresu, jaki up³yn¹³ od grudniowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego do Zjaz- 13

14 14 CMYK XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY du marcowego, Komisja przeprowadzi³a kontrole we wszystkich delegaturach Izby oraz w jej siedzibie w Krakowie, a tak e przedstawi³a ich wyniki na plenarnym posiedzeniu w dniu 26 lutego 2010 roku, w którym wziêli udzia³ zaproszeni goœcie: prezes ORL dr hab. Andrzej Matyja, wiceprezesi: dr Jerzy Friediger, dr Janusz Legutko, lek. stom. Robert Stêpieñ, g³ówna ksiêgowa OIL mgr Barbara Klec oraz przewodnicz¹cy Naczelnej Komisji Rewizyjnej dr Jaros³aw Zawiliñski. Wyniki kontroli w Delegaturach obrazuj¹ za³¹czniki do Sprawozdania Komisji Rewizyjnej umieszczone na stronach internetowych OIL (nr 1 Krosno; nr 2 Nowy S¹cz; nr 3 Przemyœl). Przy wszystkich wizytacjach obecni byli w³aœciwi pe³nomocnicy OIL. Ocena delegatury w Kroœnie wypad³a pozytywnie. W Delegaturze nowos¹deckiej stwierdzono dalszy postêp przy wyposa aniu obiektu (m.in. przy³¹cza gazowe, klimatyzacja w sali plenarnej) oraz pozyskiwanie korzyœci finansowych w wyniku wynajmu sal. W Przemyœlu analizowano m.in. wydatki zwi¹zane z zakupem dzia³ki pod now¹ siedzibê, nie stwierdzaj¹c uchybieñ. W Krakowie, w siedzibie OIL zespó³ kontrolny Komisji zapozna³ siê z dokumentacj¹ finansow¹ dotycz¹c¹ wykonania preliminarza bud etowego na 2009 rok w zakresie realizacji zadañ przejêtych od administracji pañstwowej, wykonania preliminarza na dzieñ 31 grudnia 2009 przez Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹ z Delegaturami, podobnie przez Komisjê Kszta³cenia ORL oraz w zakresie dzia³alnoœci gospodarczej OIL w Krakowie. Dokonano te oceny niektórych aspektów funkcjonowania siedziby OIL w Krakowie: pow. biura 588,45 m 2 ; zatrudnienie 29 osób plus 1 wynagrodzenie rycza³towe (sekretarz ORL); zatrudnienie w delegaturach 6 osób; œrednia p³aca mies. brutto z³ (wg danych z XII 2009). Z przedsiêwziêæ inwestycyjnych pierwszego kwarta³u 2010 nale y wymieniæ odnowienie parkietu i pomalowanie œcian sali konferencyjnej. Ocena ogólna zespo³u wizytuj¹cego pozytywna. Wszystkie szczegó³owe wartoœci liczbowe preliminarza na 2009 rok zosta³y zawarte w Materia- ³ach Zjazdowych, które Komisja uzna³a za za³¹cznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. A poniewa termin Zjazdu by³ wczeœniejszy ni w minionych latach preliminarz na rok 2010 OKR oceni³a jako 14 prowizorium bud etowe (szczegó³owy protokó³ kontroli zawiera za³¹cznik nr 5). Niemniej OKR sugeruje, by Zjazd przyj¹³ termin odbywania zebrañ swojego gremium w 3. dekadzie marca lub 1. dekadzie kwietnia, co pozwoli na powstanie i ocenê dokumentów finansowych we w³aœciwym terminie. OKR dokona³a te wstêpnej oceny skutków wprowadzenia indywidualnych kont sk³adkowych dla lekarzy i lekarzy dentystów, cz³onków OIL w Krakowie. Koszt jednostkowy za³o enia konta w banku, z którym Izba jest zwi¹zana jest ok. 10 razy ni szy ni w innych bankach, które przyst¹pi³y do oferty z³o onej przez OIL. Opinie wiêkszoœci cz³onków OIL w Krakowie dot. wprowadzenia kont s¹ pozytywne. Jest to nieunikniona tendencja we wszelkich rozliczeniach zwi¹zanych z masowymi p³atnoœciami okresowymi. Niemal ka dy obywatel naszego kraju ma ju konto indywidualne np. do op³at abonamentu RTV, noœników energii, telefonu komórkowego, op³at czynszowych (mieszkanie, wynajem lokalu itd). Wykonanie tego kroku jest posuniêciem korzystnym ze wzglêdów finansowych oraz organizacyjnych. OIL w Krakowie jest tu wzorcem dla innych Izb Okrêgowych. W zwi¹zku z tym OKR wyrazi³a uznanie i podziêkowanie dla wiceprezesa ds. finansowych ORL w Krakowie dr. Janusza Legutki i G³ównej Ksiêgowej OIL mgr Barbary Klec za rzetelne i wnikliwe opracowanie i przygotowanie przed³o onego Zjazdowi Preliminarza. Ze swojej strony przewodnicz¹cy OKR wyrazi³ podziêkowanie wszystkim cz³onkom Komisji Rewizyjnej, którzy brali udzia³ w ww. pracach Komisji. Pewien problem, podkreœli³, stanowi³ brak obs³ugi prawnej. Okrêgowa Komisja Rewizyjna po wnikliwym zapoznaniu siê z przed³o onymi sprawozdaniami, wyjaœnieniami oraz informacjami uzupe³niaj¹cymi postanowi³a jednog³oœnie: 1) przyj¹æ i zatwierdziæ sprawozdania zespo- ³ów wizytuj¹cych siedzibê OIL w Krakowie oraz Delegatury OIL w Kroœnie, Nowym S¹czu i Przemyœlu (uchwa³a Nr 1/OKR/2010 za³. 7), 2) wyst¹piæ do Okrêgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Okrêgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie za rok 2009 (uchwa³a Nr 2/OKR/2010 za³. 8). Pe³ny tekst Sprawozdania Okrêgowej Komisji Rewizyjnej z za³¹cznikami znajd¹ Czytelnicy na stronach internetowych Izby.

15 CMYK 15 XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY Natomiast Zjazd zatwierdzi³ Sprawozdanie Finansowe Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2009 (Uchwa³a nr 1) oraz udzieli³ Okrêgowej Radzie absolutorium za 2009 rok (Uchwa³a nr 2), po czym przyst¹pi³ do wyboru z-ców Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej. Procedur¹ wyborcz¹ pokierowa³ dr Mariusz Janikowski. Zg³oszone kandydatury dr dr Anny G³uszko, Teresy M³ynek-Balachowskiej, Wies³awa Plewy i Romana Sapu³y w tajnym g³osowaniu uzyska³y pe³ne niemal stuprocentowe poparcie. Nastêpnie, zgodnie z porz¹dkiem obrad, Zjazd przyst¹pi³ do zatwierdzania uchwa³ regulaminowych: Okrêgowego Zjazdu Lekarzy (Uchwa³a nr 3), Okrêgowej Rady Lekarskiej (Uchwa³a nr 4) i Okrêgowej Komisji Rewizyjnej (Uchwa³a nr 5). Wszystkie uchwa³y regulaminowe z za³¹cznikami znajd¹ Czytelnicy na stronach internetowych OIL. Po uwzglêdnieniu drobnych korekt Zjazd zatwierdzi³ w/w dokumenty. Znacznie wiêcej emocji wzbudzi³ projekt preliminarza bud etowego na 2010 rok przestawiony przez nowego Skarbnika Izby dr Annê Maci¹g. Przychody ze sk³adek zaplanowano w nim na poziomie z³ (po odliczeniu 15% przekazywanych na rzecz NRL), przychody kapita³owe winny przynieœæ 250 tys. z³, refundacja kosztów poniesionych na sta e podyplomowe przez Urz¹d Marsza³kowski z³. Wydatki na ogóln¹ dzia³alnoœæ ORL wynios¹ 2 mln 10 tys. z³, koszty komisji problemowych 453 tys. z³, komisji socjalno-bytowej 905 tys., dzia³alnoœæ wydawnicza z kolporta em obu tytu³ów GGL i GGL-LD 493 tys. z³. Na zakup wyposa- enia zaplanowano 98 tys. z³, rzecznikowi zabezpieczono 340 tys. z³, Okrêgowemu S¹dowi 130 tys. z³, a obs³uga Rejestru poch³onie 293 tys. z³. Wydatkiem szczególnym bêdzie budowa siedziby Delegatury OIL w Przemyœlu, na któr¹ przeznaczono 800 tys. z³. Koszty adaptacji siedziby OIL przy ul. Krupniczej 11a (do celów szkoleniowych i administracyjnych) nie zosta³y okreœlone, poniewa Izba do tej chwili posiada tylko zapewnienia ustne o korzystnych dla niej rozstrzygniêciach. W dyskusji nad projektem dr J. Michalewski zg³osi³ wniosek o zmniejszenie odpisu na rzecz NRL z 15 do 10%, motywuj¹c to m.in. niegospodarnoœci¹ NRL wytkniêt¹ podczas Krajowego Zjazdu Lekarzy przez Naczeln¹ Komisjê Rewizyjn¹. Wniosek popar³ m.in. dr Zbigniew Samitowski, polemizowali z nim dr Jerzy Friediger i dr Mariusz Janikowski, zwracaj¹c uwagê na zadania stoj¹ce przed NRL (m.in. obs³uga FINN) oraz na fakt poœredniego powrotu znacznej czêœci œrodków do izb okrêgowych w formie pokrywania kosztów wielu przedsiêwziêæ ogólnokrajowych (np. platforma edukacyjna). 15

16 16 CMYK XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY odbêdzie siê w Krakowie 18 marca br. Opinii, które tam zostan¹ wyra one nie da siê zbagatelizowaæ. W czêœci koñcowej obrad przewodnicz¹cy zjazdowej Komisji Uchwa³ i Wniosków dr Lech Kucharski przedstawi³ propozycje uchwa³, stanowisk i apeli, które nap³ynê³y do Komisji. Zamieszczamy je w wersji roboczej (w pe³ni formalna zostanie pomieszczona na stronach internetowych Izby), w kolejnoœci przypadkowej, p³yn¹cej z chronologii ich nap³yniêcia. Wniosek nr 1 (wnioskuj¹cy dr Jacek Têtnowski, mandat 292) o zobowi¹zanie Okrêgowej Rady Lekarskiej przez Zjazd do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do ustanowienia sztandaru OIL w Krakowie. W uzasadnieniu wnioskuj¹cy nawi¹za³ do ustawowego przywrócenia izbom lekarskim ci¹g³oœci Ostatecznie preliminarz bud etowy przychodów i wydatków na 2010 rok przyjêto przy 1 g³osie sprzeciwu i 1 g³osie wstrzymuj¹cym siê (Uchwa³a nr 6 patrz str. internetowe OIL). W zwi¹zku z przewidywanymi zamierzeniami inwestycyjnymi (siedziba Delegatury w Przemyœlu; modernizacja przejêtego obiektu przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie) upowa niono te ORL do podejmowania zobowi¹zañ finansowych do kwoty 300 tys. z³ (Uchwa³a nr 8 str. internetowe OIL). W kolejnym punkcie obrad wiceprezes ORL dr Jerzy Friediger zarysowa³ aktualn¹ sytuacjê w ochronie zdrowia. O ile poprawie uleg³a sytuacja materialna lekarzy, o tyle nadal wystêpuj¹ trudnoœci w dostêpie do specjalizacji, od 14 lat zmniejsza siê nabór na studia medyczne, równoczeœnie lansowany jest, za spraw¹ rozmaitych lobby, w¹tpliwy model opieki zdrowotnej oparty na lekarzu rodzinnym. Blokowanie internistom i pediatrom dostêpu do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej to kompromituj¹cy resort przyk³ad b³êdnej polityki zdrowotnej. Resort nie wspiera tak e konkursów ordynatorskich, nie buduje wiêzi na linii poz-aos-szpitale, tylko je antagonizuje. Kompletnie nierealne s¹ projekty dotycz¹ce kadr dla ratownictwa medycznego. Od czasów ministra M. apiñskiego lekarze ca³kowicie zostali pozbawieni wp³ywu na polityk¹ zdrowotn¹. Uzupe³niaj¹c tê wypowiedÿ dr Z. Samitowski z ubolewaniem stwierdzi³, e wiele wadliwych decyzji dotycz¹cych specjalizacji legitymizowali konsultanci krajowi, a prezes A. Matyja podkreœli³, e bez wzmocnienia samorz¹du g³os lekarzy bêdzie nadal bagatelizowany, nonsensy bêd¹ siê mno yæ, a grupy interesu bêd¹ rosn¹æ w si³ê, prowadz¹c do patologii. Przyk³adem inicjatywy, która mo e wiele wnieœæ jest przygotowane przez Wojewodê Ma³opolskiego i Prezydium ORL spotkanie wojewodów z ca³ego kraju i prezesów okrêgowych izb, które 16 historycznej, co pozwala na nawi¹zanie do przedwojennej tradycji, w której sztandary by³y nieodzownym symbolicznym elementem. (Wniosek przyjêty przy 13 g³osach sprzeciwu, w tym dr. Andrzeja Matyji, który uzna³ tê symbolikê za w¹tpliwie siê kojarz¹c¹; patrz Uchwa³a nr 7 str. internetowe OIL)). Wniosek nr 2 (wnioskuj¹cy dr Jacek Têtnowski, mandat 292, dr Dariusz Koœcielniak, mandat 134) o ustanowienie Funduszu Pomocy Izb Lekarskich (na zasadzie dobrowolnej comiesiêcznej sk³adki w wysokoœci 1 z³ od ka dego lekarza, dopisywanej do sk³adki ustawowej), który pozwoli³by samorz¹dowi reagowaæ na dramatyczne przypadki utraty zdrowia lub ycia przez lekarzy. Wniosek adresowany pocz¹tkowo do Krajowego Zjazdu Lekarzy, przeredagowany na Zjazd Okrêgowy OIL w Krakowie. Zdaniem wnioskuj¹cych by³oby to minimalne obci¹ enie ka dego pracuj¹cego lekarza, stanowi¹ce zarazem przejaw solidarnoœci œrodowiska w sytuacjach nadzwyczajnych. W dyskusji dr K. Turek-Fornelska zwróci³a uwagê na przeszkody formalne zwi¹zane z rozliczaniem tzw. przychodu ; dr A. Matyja uzna³ propozycjê

17 CMYK 17 za praktyczne podwy szenie sk³adki; dr A. Jakubowicz sugerowa³ powo³anie specjalnej Fundacji; dr J. Michalewski zapytywa³, czy Zjazd nie mo e zwiêkszyæ na ten cel odpisu na rzecz Komisji Socjalno-Bytowej; dr J. Friediger sugerowa³ przeredagowanie wniosku, co uœciœli³a mec. E. Krzy owska podpowiadaj¹c wystosowanie apelu do NRL o ustanowienie tego rodzaju ogólnopolskiego funduszu; kropkê nad i postawi³ dr M. Janikowski, informuj¹c e projekt takiego funduszu jest aktualnie w Naczelnej Radzie opracowywany. W rezultacie autorzy wycofali wniosek. Wniosek nr 3 (wnioskuj¹cy dr Jacek Têtnowski, mandat 292) o zobowi¹zanie Okrêgowej Rady Lekarskiej przez Zjazd do organizacji zjazdów bud etowych w trzeci¹ sobotê marca ka dego roku, XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY dla unikniêcia kolizji z rozliczaniem finansowym bud etu za miniony rok kalendarzowy. (Komisja nie rekomendowa³a wniosku. Dr J. Legutko, dr A. Matyja, dr J. Friediger i mec. E. Krzy owska uznali go za koliduj¹cy z uchwalonym wczeœniej przez Delegatów Regulaminem Zjazdu i Regulaminem Okrêgowej Rady. Zwrócono te uwagê na koniecznoœæ elastycznych decyzji Rady, dostosowanych do realiów. Wiêkszoœci¹ g³osów przy 4 g³osach popieraj¹cych wniosek i 3 wstrzymuj¹cych siê wniosek odrzucono). Wniosek nr 4 (wnioskuj¹cy dr Jerzy Pasadyn, mandat 218) o przywrócenie w strukturze Okrêgowej Rady Lekarskiej problemowej Komisji ds. Uzdrowisk, która istnia³a przez 4 kadencje, a jej uzasadnieniem jest fakt, i obszar dzia³ania Izby obejmuje 30% polskich uzdrowisk. (Wniosek poparty w dyskusji przez dr J. Friedigera, przyjêty przez Zjazd przy 1 g³osie sprzeciwu i 3 wstrzymuj¹cych siê, uchwalony przez Zjazd jako Apel nr 1 skierowany do ORL). Wniosek nr 5 (wnioskuj¹cy dr Andrzej Matyja, mandat 182) o uchwalenie Apelu do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie przyjmowania kole- anek i kolegów lekarzy w gabinetach i przychodniach bezp³atnie i poza kolejnoœci¹. (Wniosek przyjêty, przy 3 g³osach sprzeciwu; patrz Apel nr 2 Aktualnoœci ). Wniosek nr 6 dwuczêœciowy (wnioskuj¹ca dr Jadwiga Szyszko, mandat nr 287) 1) o usuniêcie z programu Zjazdów wyst¹pieñ przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych; 2) o umieszczenie w Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej w 2013 roku, przed przysz³ym zjazdem sprawozdawczo-wyborczym not biograficznych kandydatów na Delegatów, by g³osuj¹cy mogli siê zorientowaæ w ich kwalifi- 17

18 18 CMYK XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY kacjach. (Jak wyjaœni³ dr J. Legutko, wyst¹pienie przedstawiciela InterPolska nie wi¹za³o siê ze sponsoringiem Zjazdu, lecz ze zmian¹ zasad ubezpieczenia OC dla lekarzy, które staje siê powszechne. Sponsoring te ma racjê bytu stwierdzi³ dr J. Têtnowski pod warunkiem zachowania w³aœciwych proporcji doda³ dr J. Michalewski. W rezultacie wnioskodawczyni wycofa³a I czêœæ wniosku; druga natomiast zosta³a zaakceptowana przez Zjazd (przy 2 g³osach wstrzymuj¹cych siê), z tym, e ³amy GGL maj¹ byæ zast¹pione stronami internetowym Izby; patrz Rezolucja nr 4 na str. internetowych OIL). Wniosek nr 7 dwuczêœciowy (wnioskuj¹cy dr Andrzej Fugiel, mandat nr 578) 1) o rozwa enie przez ORL mo liwoœci op³acenia przez Izbê w jej siedzibie w Krakowie i w delegaturach prenumeraty, gwarantuj¹cej sta³y dostêp (online) do elektronicznych wersji najpoczytniejszych œwiatowych czasopism lekarskich (typu Lancet, NEJM, BMJ). (wniosek przyjêty przy 2 g³osach wstrzymuj¹cych siê; patrz Apel nr 3 na str. internetowych OIL). 2) o zmianê formu³y plebiscytu Lekarz Roku któremu OIL patronuje, tak by g³osowaæ mo na by³o tak e za pomoc¹ SMS-ów. (Izba nie jest organizatorem konkursu, a jedynie jego patronem, niemniej wyst¹pi do Gazety Krakowskiej z odpowiedni¹ propozycj¹. Wniosek przyjêty przy 1 g³osie sprzeciwu i 10 wstrzymuj¹cych siê, patrz Rezolucja nr 3 na str. internetowych OIL). Wniosek nr 8 (wnioskuj¹cy dr Jan Kucmin, mandat nr 152) o wystosowanie przez Zjazd do Ministra Zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Apelu w sprawie jednolitej interpretacji zapisów zawartych w rozporz¹dzeniu MZ z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. W obszernym publicystycznym uzasadnieniu 18 wnioskodawca wskaza³ na szereg sprzecznoœci w ww. rozporz¹dzeniu oraz tendencjê do obci¹ enia œwiadczeniodawcy ca³kowit¹ odpowiedzialnoœci¹ za niedoróbki legislacyjne. (W dyskusji dr A. Jakubowicz stwierdzi³, e owo rozporz¹dzenie jest rozmaicie interpretowane przez poszczególne oddzia³y NFZ; dr J. Pasadyn uzna³, e adresatem pisma powinien byæ przede wszystkim NFZ, który podejmuje decyzje wykonawcze; dr J. Friediger proponowa³, by Apel przekazaæ do opracowania Okrêgowej Radzie. Ostatecznie wniosek przyjêto w formie Rezolucji nr 1 adresowanej do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ str. internetowe OIL; 35 g³osów za, 41 wstrzymuj¹cych siê, 20 sprzeciwu). Wniosek nr 9 (wnioskuj¹cy: dr Jadwiga Gr¹dalska mandat 74, dr Katarzyna Pa³ka 215, dr Zbigniew Raszczyk 241, dr Jacek Œlipek 288, dr Ryszard aba 338) o podjêcie przez Izbê dzia- ³añ zmierzaj¹cych do zaprzestania przez w³adze ci¹g³ych zmian przepisów sanitarno-epidemiologicznych, uwzglêdnienie w nich opinii œrodowiska lekarskiego i dostosowanie ich do realnych, faktycznie obowi¹zuj¹cych przepisów Unii Europejskiej. (Zgodnie z propozycj¹ dr. A. Matyji wniosek skierowany do G³ównego Inspektora Sanitarnego Kraju, przy 1 g³osie wstrzymuj¹cym siê patrz Rezolucja nr 2 na str. internetowych OIL). Wniosek nr 10 (wnioskuj¹cy dr Jan Go³¹b, mandat nr 70) o zobowi¹zanie dystrybutora Gazety Lekarskiej do kierowania pod adresem ma³- eñstw lekarskich tylko 1 egzemplarza pisma, oczywiœcie za ich zgod¹. (Wniosek przyjêty przy 2 g³osach sprzeciwu, przy czym tego rodzaju kolporta pisma jest stosowany od lat). Wniosek nr 11 (wnioskuj¹cy dr Barbara O arowska-styczeñ, mandat nr 213 oraz grupa lekarzy, m.in. dr Stanis³aw Lechowski 164, dr Jerzy Michalewski 186 pozosta³e podpisy nieczytelne). Wniosek o zobowi¹zanie Okrêgowej Rady Lekarskiej do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do rozpoczêcia inwestycji w postaci budowy Domu Lekarza Seniora, zobowi¹zuj¹cy równoczeœnie ORL do utworzenia funduszu na ten cel w postaci 6% odpisu finansowego od miesiêcznego przychodu ze sk³adki cz³onkowskiej. W obszernym uzasadnieniu wnioskuj¹cy podkreœlili wieloletnie starania o budowê Domu Lekarza Seniora oraz zarysowali przypuszczaln¹ skalê

19 CMYK 19 potrzeb. Komisja nie rekomendowa³a wniosku, podpowiadaj¹c jego autorom potrzebê wczeœniejszego dokonania analizy kosztów zakupu dzia³ki, kosztów budowy obiektu i kosztów jego póÿniejszego utrzymania. W dyskusji zebrani opowiedzieli siê za popraw¹ systemu opieki nad lekarzami seniorami, wskazali na inne mo liwoœci rozwi¹zania ewentualnych k³opotów mieszkaniowych, wyra aj¹c ostatecznie sprzeciw wobec idei budowy. M.in. dr W. Argasiñski pyta³, jak wnioskodawcy planuj¹ rozwi¹zaæ podobne problemy w delegaturach? Natomiast dr J. Friediger przedstawi³ dotychczasowe perypetie zwi¹zane z lokalizacj¹ ewentualnej inwestycji oraz wskaza³ na inne ni budowa domu mo liwoœci przyjœcia z pomoc¹ lekarzom bêd¹cym w trudnych warunkach. (Ostatecznie wniosek odrzucono, przy 2 g³osach poparcia i 10 wstrzymuj¹cych siê). Wniosek nr 11/12 (wnioskuj¹ca Katarzyna Turek-Fornelska, mandat nr 297 i niezale nie wnioskuj¹cy dr S³awomir Kuchno, mandat 151 i dr Tadeusz Zaj¹c, mandat nr 324) o zobowi¹zanie przez Zjazd Okrêgowej Rady Lekarskiej, by poprzez swoje Komisje (Socjalno-Bytow¹ i ds. Lekarza Seniora) ustali³a sposób pomocy dla tych lekarzy seniorów lub przewlekle ob³o nie chorych, którym warunki ekonomiczne uniemo liwiaj¹ ycie w godziwych warunkach (wniosek przyjêty w formie Uchwa³y nr 9, przekazany do realizacji przez ORL przy 2 g³osach wstrzymuj¹cych siê. W dyskusji podkreœlono dr dr J. Friediger i J. Pasadyn i preliminarz bud etowy na rok 2010 powinien zabezpieczyæ odpowiednie œrodki finansowe na ten cel). * * * Na tym obrady zakoñczono. Przewodnicz¹cy Zjazdu dr Jerzy Friediger podziêkowa³ Kole ankom i Kolegom za aktywny udzia³ w dyskusjach i wytyczeniu programu samorz¹du na najbli sze miesi¹ce. Relacjê opr. Stefan Ciep³y XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY Uchwa³a Nr 1/Zjazd/2010 XXVII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala siê co nastêpuje: 1 XXVII Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2009 r. 1. Bilans sporz¹dzony na dzieñ 31.XII.2009, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumê z³ ,64 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazuj¹cy zysk netto ( z ca³okszta³tu dzia- ³alnoœci) z³ ,23 w tym: zysk netto z dzia³alnoœci gospodarczej OIL z³ ,31 3. Z zysku netto, z ca³okszta³tu dzia³alnoœci, kwotê z³ ,23 powiêkszy wartoœæ ogó³em funduszu statutowego jednostki. 2 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Przewodnicz¹cy XXVII Okrêgowego Zjazdu Lekarz Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie dr n. med. Jerzy Friediger Uchwa³a Nr 2/Zjazd/2010 XXVII Okrêgowego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium. Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 19

20 20 CMYK XXVII OKRÊGOWY ZJAZD LEKARZY z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala siê co nastêpuje: 1 XXVII Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie udziela Okrêgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie absolutorium za 2009 rok. Z KART HISTORII OIL 2 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Przewodnicz¹cy XXVII Okrêgowego Zjazdu Lekarz Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie dr n. med. Jerzy Friediger Nowa ustawa o izbach lekarskich (z 2 XII 2009 r.) ka e szukaæ korzeni samorz¹du lekarskiego w koñcu XIX stulecia na terenie zaborów austriackiego lub pruskiego, b¹dÿ uznawaæ za w³aœciwy pocz¹tek jego narodziny w niepodleg³ej ju Polsce. Dla krakowskiej Izby postaci¹, która ³¹czy oba te okresy historyczne by³ Stefan Schoengut-Strzemieñski. Niestety, brak nam o Nim bli szych szczegó³ów. Apelujemy wiêc, do naszych Czytelników jeœli ktoœ, coœ wie; jeœli zna kogoœ z Rodziny pierwszego prezesa niech siê odezwie. A tymczasem publikujemy tyle, ile uda³o siê nam ustaliæ Pierwszy prezes Stefan Schoengut-Strzemieñski urodzi³ siê 19 listopada 1863 roku w Bochni, gdzie jego ojciec by³ lekarzem. Szko³ê œredni¹ skoñczy³ w Tarnowie. Dyplom lekarza uzyska³ w 1887 roku po studiach na Uniwersytecie Jagielloñskim. Przez nastêpne 4 lata pracowa³ w klinikach i szpitalach wiedeñskich specjalizuj¹c siê w otolaryngologii. W tym czasie oraz póÿniej og³osi³ z tej dziedziny kilka prac w j. polskim i niemieckim. 20 Jednak praca naukowa nie by³a jego powo³aniem. Znacznie bardziej poci¹ga³a go praca spo³eczna. W 1902 roku zosta³ wybrany do Zarz¹du Zachodnio-Galicyjskiej Izby Lekarskiej w Krakowie, gdzie przez 7 lat pe³ni³ obowi¹zki sekretarza. W 1909 roku zosta³ Prezydentem Izby i sprawowa³ tê funkcjê do wyborów w 1922 r., a potem ju w Polsce niepodleg³ej do momentu przedwczesnej œmierci w 1932 r. W czasie I wojny œwiatowej pracowa³ w NKN 1 organizuj¹c pomoc sanitarn¹ dla Legionów, za co póÿniej zosta³ odznaczony orderem Polonia Restituta. Zaraz po zakoñczeniu wojny wzi¹³ udzia³ w organizowaniu naczelnych w³adz Izb Lekarskich pe³ni¹c tam, od momentu ich ukonstytuowania obowi¹zki wiceprezesa. Do programu NIL wniós³ przede wszystkim dorobek galicyjskiego samorz¹du lekarskiego dzia³aj¹cego w Krakowie i Lwowie. Bra³ udzia³ w tworzeniu ustawy o praktyce lekarskiej i ustroju Izb Lekarskich, w opracowywaniu kodeksu deontologicznego.

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Rozdział I Przepisy Ogólne: 1. Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 1. Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r.

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG (Joanna Grabowska-

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA (w skrócie RAZ - Szczecin ) w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. Rozdział I

Statut. Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. Rozdział I Statut Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka Rozdział I 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. 2 Stowarzyszenie jest zawiązane dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Publicznym Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie, 23.10.2013 r. Strona 1 REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik nr 2 do Statutu STOMOZ REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I. Postanowienia ogólne. 1 1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem jest najwyższą

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r. 1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu: Przychodnia Lekarska MEDYK Zofia Robak. Jerzy Robak s.c. (...), 66-530 Drezdenko.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SOPOCKI KLUB MODELARZY KOLEJOWYCH

STATUT STOWARZYSZENIA SOPOCKI KLUB MODELARZY KOLEJOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA SOPOCKI KLUB MODELARZY KOLEJOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie Sopocki Klub Modelarzy Kolejowych w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem działa

Bardziej szczegółowo

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, 10 marca 2016 r. STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego Szachowa Dwójka Grodzisk Mazowiecki Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uczniowski Klub Sportowy Szachowa

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ PORĘBY ŻEGOTY

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ PORĘBY ŻEGOTY 1 STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ PORĘBY ŻEGOTY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:..stowarzyszeniena na rzecz PorębyŻegoty w dalszych postanowieniach statutu zwane stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw activextreme Inowrocław Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw activextreme i zwane jest w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo