Rozprawa doktorska ANALIZA ZMIAN JAKOŚCI WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA KRAKOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozprawa doktorska ANALIZA ZMIAN JAKOŚCI WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA KRAKOWA"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i InŜynierii Środowiska Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska Rozprawa doktorska ANALIZA ZMIAN JAKOŚCI WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA KRAKOWA Mariusz Olko Promotor-prof. hab. dr inŝ. Włodzimierz Wójcik 1

2 Spis treści 1. Wstęp Waga problematyki oraz miejsce badań doświadczalnych Teza pracy Cele szczegółowe pracy Charakterystyka źródeł wody pitnej dla aglomeracji krakowskiej Technologie uzdatniania wody na poszczególnych zakładach ZUW Bielany ZUW Dłubnia ZUW Rudawa ZUW Raba Jakość wody wprowadzana do sieci miejskiej w latach Opis krakowskiej sieci wodociągowej Problemy zmian jakości wody w sieci wodociągowej Wpływ materiału sieci na zmiany jakości wody Penetracja zanieczyszczeń przez rurociągi i ich połączenia Wymywanie i korozja metali i związków chemicznych Azbesto-cement śeliwo i stal Tworzywa sztuczne Elementy systemu wykonane na bazie cementu Wpływ technologii uzdatniania wody na zmiany jakości wody w sieci Wpływ procesów zachodzących w systemie dystrybucyjnym na jakość wody Rodzaje wtórnego zanieczyszczenia wody Zmiany fizykochemiczne Zmiany mikrobiologiczne Sposoby zapobiegania i ograniczania wtórnego zanieczyszczenia wody w systemie jej dystrybucji Metodyka badań eksperymentalnych Podstawy zastosowanych metod statystycznych Funkcja regresji Badania jakości wody uzdatnionej z poszczególnych ZUW oraz wody w sieci miejskiej w latach Korelacje Pearsona pomiędzy wybranymi parametrami jakości wody w sieci wodociągowej Krakowa w latach Metodyka analiza jakości wody w wybranych punktach poboru w sieci miejskiej w latach Porównanie jakości wody w wybranych punktach poboru sieci wodociągowej w latach Zmiany jakości wody w sieci wodociągowej Nowej Huty w okresie zmiany środka dezynfekującego Rozkład erii na agarze w 22 0 i 37 0 C w sezonach letnich i zimowych w sieci wodociągowej Krakowa w latach Dyskusja wyników Wnioski Literatura Załączniki

3 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa 1. Wstęp 1.1. Waga problematyki oraz miejsce badań doświadczalnych Zmiany jakości wody w sieci wodociągowej są nowym zagadnieniem o bardzo istotnym znaczeniu poznawczym, a zwłaszcza aplikacyjnym. Jakość wody u odbiorcy moŝe róŝnić się od tej, jaką wtłaczamy na ujęciu wody po uzdatnieniu. Najczęstsze przyczyny takiego zjawiska moŝna usystematyzować w następujące kategorie: pogorszenie się jakości w skutek wandalizmu, celowej działalności grup przestępczych i terrorystycznych, pogorszenie się jakości w skutek istnienia uszkodzeń rur lub nieprawidłowej ich naprawy, zmiany wynikające z oddziaływania ścianek rur oraz armatury z przepływająca woda, w tym z powodu uwalniania się związków chemicznych z rur, zjawisk korozyjnych lub erozyjnych, zmiany jakości wynikających z mieszania się wód z róŝnych ujęć wody. Trudności w analizowaniu wymienionych zjawisk wynikają z wielu przyczyn w tym z istnienia równocześnie wielu czynników, braku inacji charakteryzujących sieć wodociągową, jak teŝ losowy charakter wielu zjawisk. W dalszym ciągu brak naukowych podstaw wyjaśniających wiele zachodzących zjawisk, jak np. rola mikroorganizmów w transacji związków chemicznych, rola prądów błądzących w transacji związków chemicznych, rola mikrokawitacji, mechanizmy tworzenia się nisz ekologicznych, w których mikroorganizmy mogą przetrwać mimo intensywnej dezynfekcji. NaleŜy podkreślić, Ŝe jest to pierwsza w Polsce praca dotycząca kompleksowej analizy zmian jakości wody w sieci miejskiej, w której analizie poddałem tak obszerny materiał badawczy i będącą jedną z pierwszych intensywnie obecnie prowadzonych badań na świecie na świecie. Produkcja wody pitnej dla miasta Krakowa oparta jest o 4 zakłady uzdatniania wody wykorzystujące wody powierzchniowe jako źródła wody pitnej oraz jedno ujęcie wody głębinowej. W okresie ostatnich 15 lat, wodociągi krakowskie gruntownie zmodernizowały technologię uzdatniania wody w trzech zakładach, dostosowując ją do coraz bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących jakości wody pitnej, zarówno w odniesieniu do norm polskich jaki i w stosunku do dyrektywy Unii Europejskiej. Zmodernizowano systemy koagulacyjne w ZUW Rudawa i Dłubnia, wprowadzono ozonowanie wody surowej w ZUW Raba, wybudowano filtry węglowe w ZUW Rudawa, a w pozostałych zakładach wprowadzono dozowanie węgla pylistego, wymieniono lub uzupełniono złoŝa filtracyjne filtrów piaskowych we wszystkich zakładach, wprowadzono dezynfekcję dwutlenku chloru w miejsce dotychczas stosowanego chloru gazowego w ZUW Rudawa w roku 1994 i ZUW Dłubnia w roku W okresie zmiany środka dezynfekcyjnego następowały bardzo wyraźne i niekorzystne zmiany jakości wody w sieci wodociągowej zasilanych z tych ujęć wody. Niniejsza praca opisuje zmiany jakości wody w sieci Nowej Huty i porównanie z jakością wody w okresie późniejszym. We wszystkich trzech zakładach wprowadzono daleko zaawansowaną automatyzację procesów. Jedynie modernizacja ZUW Bielany została odłoŝona na termin późniejszy. Wszystkie te zmiany spowodowały, Ŝe jakość produkowanej 3

4 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa dla potrzeb aglomeracji krakowskiej wody spełnia normy jakości obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej. JednakŜe w ślad za zmianami dokonanymi w całym cyklu produkcyjnym nie udało się w tak krótkim czasie przebudować i zmodernizować ogromnej sieci wodociągowej, gdzie zaniedbania sięgają wielu dziesięcioleci. Krakowska sieć wodociągowa łącznie z przyłączami liczyła na koniec 2006 roku 1903 km, z czego sieć magistralna liczy 174 km, sieć rozdzielcza 1247 km oraz przyłącza wodociągowe 487 km. Liczba przyłączy na koniec 2006 roku wynosiła sztuk. Głównymi materiałami, z którego wykonana jest sieć wodociągowa w Krakowie to stal, Ŝeliwo sferoidalne, PCW oraz PE. Niewielki udział (ok. 5%) w sieci rozdzielczej stanowi azbesto-cement. Średni wiek sieci wodociągowej jest stosunkowo wysoki i wynosi 28 lat. Około 9% ogólnej długości sieci to sieć sprzed roku 1945, odcinki sieci budowane po roku 1992 stanowią obecnie ok. 26%. Sieć wodociągowa Krakowa została wyposaŝona w 41 zbiorniki wodociągowe o łącznej pojemności m 3. Ich zadaniem jest wyrównywanie ciśnienia i wielkości dostaw wody przy zmiennym w czasie jej rozbiorze. SłuŜą one równieŝ do gromadzenia zapasu wody na wypadek awarii ujęć lub magistral. Największy kompleks zbiorników (217 tyś. m 3 ) znajduje się na trasie rurociągu z ZUW Raba do Krakowa. Ich rozmieszczenie w sieci wodociągowej obrazuje rys. 1. Rysunek 1. Schemat sieci wodociągowej i zbiorników retencyjnych miasta Krakowa 4

5 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa Są to zbiorniki w Gorzkowie, Sierczy, Kosocicach, Krzemionkach i Rajsku. W Sierczy zbudowane zostały cztery największe zbiorniki w Polsce o pojemności 34 tyś. m 3 kaŝdy. Drugi kompleks zbiorników o pojemności m 3 wody zlokalizowany jest na Kopcu Kościuszko, skąd woda z Dobczyc i częściowo z ZUW Bielany grawitacyjnie zaopatruje część dzielnicy Krowodrza. Trzeci kompleks zbiorników znajduje się w obrębie ZUW Dłubnia i liczy m 3 wody. Ostatni kompleks to zbiorniki w Mistrzejowicach o pojemności m 3. Wykaz wszystkich zbiorników retencyjnych sieci wodociągowej w Krakowie przedstawia tabela nr 1. Tabela 1. Zbiorniki wody czystej sieci wodociągowej Miasta Krakowa L.p Nazwa zbiorników Pojemność 1 Wola Justowska 2 x 75 m 3 2 Kopiec Kościuszki 2 x m 3 1 x 5000 m 3 3 Las Wolski 1 x 120 m 3 4 Mistrzejowice 5 ZUW Dłubnia 3 x 2000 m 3 2 x 5000 m 3 2 x 1000m 3 2 x 3000m 3 6 ZUW Dłubnia 4 x 2000 m 3 7 Krzemionki 8 Kosocice 2 x 2700 m 3 5 x 3000 m 3 1 x 2000 m 3 1 x 5000 m 3 1 x 7500 m 3 9 Rajsko 2 x 500 m 3 10 Gorzków 3 x 7500 m 3 11 Siercza 3 x 7500 m 3 4 x m 3 5

6 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa 1.2. Teza pracy Jakość wody wprowadzanej do sieci wodociągowej miasta Krakowa ulega zmianom w trakcie przepływu i zmiany te zaleŝą od wielu czynników, a zwłaszcza od jakości wody tłoczonej do miejsca jej wprowadzenia do systemu, rodzaju materiału z którego wykonane są sieć rozdzielcza i przyłącza domowe oraz pory roku Cele szczegółowe pracy W pracy zostały określone następujące cele szczegółowe: analiza zmian jakie zachodzą w jakości wody wodociągowej w sieci miejskiej Krakowa w stosunku do jakości wody wyprodukowanej przez kaŝdy z istniejących zakładów uzdatniania, a tym samym na określeniu jaki wpływ na przepływającą przez sieć wodociągową wodę mają osady oraz materiały, z których wykonana została sieć przesyłowa, sieć rozdzielcza i przyłącza domowe, ocena zjawisk zachodzących w sieci wodociągowej, przeanalizowanie czynników wpływających na stan czystości źródeł wody pitnej, wpływ technologii uzdatniania wody stosowanych we wszystkich zakładach uzdatniania wody wodociągów krakowskich oraz hierarchizacja waŝności tych czynników dla badanego problemu, sprawdzenie czy sposób i czas wprowadzania nowej technologii dezynfekcji wody w ZUW Dłubnia w roku 2002 był prowadzony prawidłowo i w jakim stopniu miał on wpływ na jakość wody w sieci wodociągowej, ocena zmian się jakość wody w wybranych punktach sieci miasta Krakowa w okresie , ocena zaleŝności jakości wody w sieci miejskiej od odległości od zakładu uzdatniania wody. 6

7 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa 2. Charakterystyka źródeł wody pitnej dla aglomeracji krakowskiej Wodociągi krakowskie jako źródło wody pitnej wykorzystują w 97% wody powierzchniowe rzek Raby (Zbiornik Dobczycki), Rudawy, Dłubni i Sanki, a tylko 3% to wody głębinowe ujęć w Mistrzejowicach. Z wyjątkiem Zbiornika Dobczyckiego, pozostałe źródła są ciekami o niewielkich przepływach (od 1m 3 /sek do 3m 3 /sek), przemieszczających się ponadto przez obszary o intensywnej gospodarce rolnej, znacznym zaludnieniu oraz w dalszym ciągu pozbawionych kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich. Oceny jakości wody surowej czerpanej na poszczególnych ujęciach dokonałem w oparciu o Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z 27.XI 2002 (Dz.U nr 204 poz. 1728) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spoŝycia. Analizie poddałem 36 wskaźników jakości wody surowej ze wszystkich rzek i zbiorników retencyjnych w latach stanowiących źródło wody pitnej, szufladkując kaŝdy przebadany wskaźnik do poszczególnej kategorii i obliczając procentowy udział danego parametru w danej kategorii jakości wody surowej. W poszczególnych tabelach nie umieszczono parametrów, które w 100% mieściły się w klasie A1. Przyjęto załoŝenie, Ŝe dany wskaźnik spełnia wymagania dla klasy A1 tylko wtedy gdy wszystkie jego analizy wykonane w ciągu danego roku w 100% mieszczą się w kryteriach określonych dla klasy A1. Dane te zostały zebrane w załączniku tej pracy. Na podstawie klasyfikacji poszczególnych rzek stanowiących źródła wody pitnej dla miasta Krakowa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z 27.XI 2002 (Dz.U nr 204 poz. 1728) oceniono jakość wody surowej i jej zmiany w okresie Porównałem liczbę parametrów spełniających wymagania dla klasy A1 dla poszczególnych ujęć wody oraz ilości parametrów nie mieszczących się w Ŝadnej klasie czystości. Wyniki zebrałem w tabelach 2 i 3 oraz przedstawiłem graficznie na rysunkach 2 i 3. Tabela 2. Liczba wskaźników fizykochemicznych i eriologicznych w klasie A1 w latach LP Ujęcie wody powierzchniowej 1. Rzeka Dłubnia 2. Zbiornik Dobczycki RzekaRudawa- 3. Zb. Podkamyk 4. Rzeka Sanka 5. Liczba wskaźników razem Liczba wskaźników w klasie A1 w roku 2003 Liczba wskaźników w klasie A1 w roku 2004 Liczba wskaźników w klasie A1 w roku Liczba wskaźników w klasie A1 w roku

8 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa Tabela 3. Liczba wskaźników fizykochemicznych i eriologicznych pozaklasowych w latach LP Ujęcie wody powierzchniowej 1. Rzeka Dłubnia 2. Zbiornik Dobczycki 3. RzekaRudawa- Zb. Podkamyk 4. Rzeka Sanka Liczba wskaźników poza klasowych w roku 2003 Liczba wskaźników poza klasowych w roku 2004 Liczba wskaźników poza klasowych w roku Liczba wskaźników poza klasowych w roku Liczba wskaźników w klasie A Lata Rzeka Dłubnia Zbiornik Dobczyce Rzeka Rudawa Rzeka Sanka Rysunek 2. Liczba wskaźników fizykochemicznych i eriologicznych w klasie A1 dla poszczególnych ujęć wody w latach

9 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa Liczba wskaźników pozaklasowych Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rzeka Dłubnia Zbiornik Dobczyce Rzeka Rudawa Rzeka Sanka Rysunek 3. Liczba wskaźników fizykochemicznych i eriologicznych pozaklasowych dla poszczególnych ujęć wody w latach NaleŜy postawić pytanie, czy jakość wody surowej zasilającej poszczególne ujęcia odbije się na jakości wody uzdatnionej, a tym samym na jakości wody w poszczególnych obszarach miasta? Odpowiedź w znacznym stopniu zaleŝeć będzie od sprawności i zaawansowania technologii jej uzdatnienia. 9

10 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa 3. Technologie uzdatniania wody na poszczególnych zakładach Aglomeracja krakowska zasilana jest w wodę do picia z 4 ujęć powierzchniowych oraz jednego ujęcia głębinowego, z czego wody powierzchniowe stanowią aŝ 98,4% ogólnej ilości wody, a tylko 1,6% to wody z ujęcia głębinowego Mistrzejowice. Dobowe zapotrzebowanie wody w mieście wynosiło w roku tys. m 3 wody. Długość sieci wodociągowej w Krakowie wynosi 1903 km. Sieć wodociągowa Krakowa została wyposaŝona w 41 zbiorników, o łącznej pojemności tys. m 3. Największym producentem wody dla Krakowa jest Zakład Dobczyce, który dostarczył w 2006 roku 55% ogólnego zapotrzebowania wody w mieście, korzystając z zasobów Zbiornika Dobczyckiego. Woda uzdatniona, poprzez sieć zbiorników w Gorzkowie, Sierczy trafia do sieci miejskiej Krakowa. Część wody produkowana w Dobczycach zasila równieŝ miasta: Myślenice, Dobczyce, Świątniki, częściowo Wieliczkę oraz wsie leŝące w sąsiedztwie linii przesyłowych. Drugim, co do wielkości produkcji zakładem jest ZUW Rudawa, dostarczył w 2006 roku 18% wody i zasilany jest wodą z rzeki Rudawy poprzez zbiornik retencyjny Podkamyk. Trzecim zakładem, zlokalizowanym w Nowej Hucie, jest ZUW Dłubnia, którego ujęcie brzegowe znajduje się w Raciborowicach. Zaopatruje 14% mieszkańców miasta. Najmniejszym, a zarazem najstarszym zakładem jest ZUW Bielany, który w roku 2001 obchodził 100 lecie działalności. Utrata źródła wody surowej, jakim była Wisła, spowodowała degradację ZUW Bielany z największego w latach 40-tych i 50-tych do najmniejszego, pod koniec lat osiemdziesiątych, zakładu. Obecna produkcja, oparta na rzece Sance, daje 10% ogólnego zapotrzebowania wody. Rysunek 4. Schemat zasilania obszarów miasta Krakowa z poszczególnych ujęć 10

11 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa Rozdział wody z poszczególnych zakładów w mieście Krakowie jest przedstawiony na rysunku 4. Schemat blokowy procesów technologicznych w ZUW Bielany, Dłubnia, Rudawa i Dobczyce przedstawiono na rysunku 5. PORÓWNANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH ZAKŁADÓW UZDATNIANIA WODY MPWiK S.A. w Krakowie IX 2002 OSADNIK WSTĘPNY OZONOWANIE OSADNIK POKOAGULACYJNY FILTRY PIASKOWE KOAGULACJA FILTRY WĘGLO WE SANKA POWOLNE DAWK OWAN IE PY LISTEGO WĘGLA AKTYWNE GO DEZ YNFEKCJA DŁUBNIA - PAX - POLIELEKTROLIT ClO 2 PAX ClO 2 RUDAWA - PAX - POLIELEKTROLIT ZB.DOBCZYCKI Rysunek 5. Schemat procesów technologicznych w poszczególnych zakładach uzdatniania wody 3.1. ZUW Bielany Najstarszy w Krakowie zakład uzdatniania wody został oddany do eksploatacji w roku 1901, z technologią opartą o naturalną infiltrację brzegową, zastąpioną w roku 1924 sztucznym zasilaniem wodą wiślaną złoŝa wodonośnego poprzez zbiorniki nawadniające. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, z uwagi na wysoki poziom zanieczyszczeń w Wiśle, uruchomiono ujęcie dodatkowe na rzece Sance, rozcieńczając silnie zasoloną wodę wiślaną, a od roku 1988 ZUW Bielany, po wyłączeniu ujęcia wiślanego, bazuje wyłącznie na wodzie z ujęcia na rzece Sanka. W chwili obecnej woda surowa poprzez piaskowniki płynie grawitacyjnie do studni zbiorczej, skąd przepompowywana jest rurociągiem tłocznym do otwartego osadnika Jeziorko pojemności około 30 tyś. m 3 wody. Z tego osadnika woda grawitacyjnie spływa do 10 basenów infiltracyjnych, stanowiących podstawowy element oczyszczania wody. Baseny te wypełnione są piaskiem, gdzie warstwa ta współdziała z naturalnym złoŝem Ŝwirów, stwarzając sprzyjające warunki do powstania tak zwanej sztucznej wody gruntowej. Woda ta infiltruje z prędkością od 0,25-1,0 m/ dobę i po pokonaniu odległości od m, ujmowana jest przez około 100 studni zlokalizowanych po obu stronach brzegów basenów. Czerpanie wody ze studni odbywa się przy pomocy lewarów, skąd dzięki pompom próŝniowym trafia ona na teren pompowni zakładu. Dezynfekcję wody prowadzi się przy pomocy chloru gazowego, podawanego w postaci wody chlorowej do rurociągów wody infiltracyjnej. Woda ta trafia następnie do studni zbiorczych, gdzie po 11

12 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa czasie zatrzymania około 1,0-1,5 godziny, jest pompowana do sieci miejskiej. Zgodnie z planami inwestycyjnymi przedsiębiorstwa, ZUW Bielany w przyszłości będzie pełnił rolę zakładu rezerwowego, zapewniającego krótkotrwałe intensywne zaopatrzenie miasta w wodę w przypadku awaryjnego wyłączenia któregokolwiek z pozostałych zakładów uzdatniania wody. Pociągnie to za sobą konieczność gruntownej modernizacji technologii uzdatniania, łącznie z poborem silnie zasolonej wody wiślanej ZUW Dłubnia Woda surowa z rzeki Dłubni pobierana jest na jazie w Raciborowicach, skąd po przejściu przez sito hydrodynamiczne oraz kryty osadnik wstępny, grawitacyjnie rurociągiem o średnicy 800 mm płynie do studni zbiorczej przepompowni w Zesławicach. Pompownia tłoczy wodę na teren zakładu dwoma rurociągami o średnicach 600 i 800 mm długości 1800 metrów. Podstawowe procesy uzdatniania to: szeroko pojęta koagulacja, adsorpcja na węglu pylistym aktywnym, filtracja i dezynfekcja dwutlenkiem chloru. Woda surowa na terenie zakładu dostaje się na 3 mieszacze szybkie, gdzie dodawany jest koagulant oraz w razie potrzeby węgiel pylisty. Po mieszaczach szybkich, woda trafia na 5 mieszaczy powolnych dwukomorowych, do których dodawany jest jeszcze polielektrolit. Woda następnie przepływa przez 5 komór osadników poziomych, gdzie zatrzymane zostaje większość wytrąconych w czasie koagulacji osadów. Po osadnikach woda płynie na 10 filtrów pospiesznych piaskowych, a po filtracji poddawana jest dezynfekcji dwutlenkiem chloru. Uzdatniona woda gromadzona jest w 4 zbiornikach o łącznej pojemności 4000m 3 wody, część wody przepompowywana jest do 8 zbiorników górnych. Produkcja dobowa ZUW Dłubnia wynosi obecnie około 27000m ZUW Rudawa Zakład Uzdatniania Wody Rudawa został oddany do eksploatacji w 1955 roku (ZUW Rudawa MPWiK SA-opracowanie wewnętrzne, Kraków 2001). Był jednym z trzech pierwszych zakładów uzdatniania wody w Polsce opartym na nieznanej wówczas technologii z koagulacją i filtracją pośpieszną. Zakład zaprojektowano na 55 tys. m 3 /dobę. W 1964 r. rozbudowano go do 70 tys. m 3 / d. W latach , gdy na ZUW Rudawa spoczywał cięŝar zaopatrzenia miasta w wodę, płynęło stąd do sieci miejskiej do100 tys. m 3 /d. Obecnie jego zdolność produkcyjna to: m 3 /d, natomiast produkcja oscyluje w granicach 40 tys. m 3 /d. ZUW Rudawa zaopatruje w wodę północno-zachodnią część miasta. Od 1955 roku ujmuje i uzdatnia wodę z rzeki Rudawy. Głównym ujęciem wody dla zakładu jest jaz w Szczyglicach, skąd spiętrzona woda w ilości ok l m 3 /sek, wpływa do dwóch stawów osadowych o wymiarach 120x25m kaŝdy. W stawach osadowych okresowo prowadzona jest koagulacja w czasie duŝych mętności rzeki. Ze stawów osadowych woda wpływa do dwóch zbiorników retencyjnych. Powierzchnia ich wynosi 36,7 ha, a średnia głębokość 2,8 m. Całkowita objętość zbiorników retencyjnych wynosi m 3. Ten zapas moŝe zaopatrywać w wodę ZUW przez ok.7 dni. Istnieje teŝ moŝliwość dostarczania wody z rzeki do zakładu z pominięciem zbiorników retencyjnych, gdy woda z nich nie będzie nadawała się do uzdatniania /zakwity glonów, wzrost chlorofilu/. Ze zbiorników retencyjnych woda odpływa do dwóch kanałów betonowych o średnicy Ø 1200 i długości 2,5 km do ZUW. Na terenie Zakładu Uzdatniania woda ujmowana jest w 2 niezaleŝne studnie zbiorczej wody surowej. Woda, pompowana przez agregaty pompowni wody surowej, wpływa do czterech komór mieszaczy szybkich, gdzie przepływa z dołu do góry i jest jednocześnie intensywnie mieszana przez mieszadła szybkoobrotowe. Czas przepływu wody przez komorę mieszacza o pojemności 11 m 3 wynosi około 1 min. Od 1997 roku stosuje się koagulant polichlorek glinu -PAX 16. Dozowany jest 12

13 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa do wody surowej tuŝ przed dopływem do komór mieszaczy szybkich przez dwa zespoły pomp membranowych w zaleŝności od zadysponowanej dawki. Z kaŝdego mieszacza szybkiego woda przepływa do dwóch poziomych komór powolnej reakcji o wymiarach 9x4,8x3m kaŝdy o łącznej pojemności 1040 m 3, przez które przepływa przez okres 30 minut. W kaŝdej z komór powolnego mieszania zamontowane są dwa mieszacze hydrauliczne sterowane falownikiem. Z 8 komór powolnego mieszania skoagulowana woda przepływa przez ścianę perforowaną do 8 komór osadnika o długości 83 m, w których następuje proces sedymentacji skoagulowanej zawiesiny. Czas zatrzymania wody w osadnikach wynosi 5 godzin 30 minut. Pozbawiona w znacznym stopniu zawiesiny woda z komór osadnika wpływa na dwanaście filtrów pośpiesznych, piaskowych. KaŜda z komór filtracyjnych ma powierzchnię 30 m 2, a złoŝe miąŝszości 1,1 m. ZłoŜe to tworzy warstwa podtrzymująca Ŝwir o granulacji 5-40 mm i piasku kwarcowego o granulacji; 0,5-0,8 mm. Średnia szybkość filtracji 5-5,2 m 3 /h/m 2 zaś średnia wydajność filtra to: l50-250m 3 /h. Przefiltrowana przez filtry piaskowe woda przepompowywana jest poprzez pompownię pośrednią na 6 filtrów węglowych. Komory filtrów węglowych posiadają identyczne wymiary co filtry piaskowe i zasypane są węglem aktywnym F 300 o miąŝszości 160 cm. Czas kontaktu wody z węglem aktywnym wynosi ok.10 min. Przez filtry węglowe przepływa cała woda przefiltrowana przez filtry piaskowe. Płukanie filtrów piaskowych dokonywane jest raz na dobę, a filtrów węglowych raz na 3 doby przy pomocy powietrza i wody. Wody popłuczne odprowadzane są do odmulnika. Przefiltrowana woda przed wpłynięciem do zbiorników kontaktowych wody pitnej jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru wytwarzanego na miejscu w generatorach, na bazie chlorynu sodowego 25 %, kwasu solnego 32% i wody. Dawki dwutlenku chloru ustalane są na podstawie badań laboratoryjnych i wskazań ciągłego układu pomiarowego przepływającej z filtrów wody. W dwóch zbiornikach kontaktowych o poj m 3 kaŝdy następuje mieszanie wody przefiltrowanej z dwutlenkiem chloru a czas zatrzymania wynosi ok. l h. Uzdatniona woda przepływa do dwóch studni zbiorczych wody pitnej, skąd zasysana jest przez cztery agregaty pompowe o wydajności: 1200 m 3 /h i 720 m 3 /h. Pompy o mniejszej wydajności sterowane są za pomocą przemienników częstotliwości, współpracujących z miernikiem ciśnienia, co pozwala na utrzymywanie stałego ciśnienia w rurociągach tłocznych. Woda pitna tłoczona jest do dwóch rurociągów Ø 600 i Ø 800 ze stałym ciśnieniem 5 atm ZUW Raba Woda surowa pobierana jest ze Zbiornika Dobczyckiego na ujęciu wieŝowym (ZUW Raba MPWiK SA- opracowanie wewnętrzne, 2003), które posiada moŝliwość pobierania wody z trzech poziomów: 3m,10 m i 16m pod lustrem wody zbiornika. W zaleŝności od jakości wody na danym poziomie, która jest monitorowana w sposób ciągły, wybiera się odpowiedni poziom poboru. Za pomocą pomp diagonalnych woda pompowana jest dwoma rurociągami 1000 i 1400 mm do zakładu uzdatniania wody. Ujęcie pracuje w sposób ciągły z wydajnością min 0,61 m 3 /s, jeŝeli wzrasta zapotrzebowanie na wodę to wydajność zwiększana jest do 2,22 m 3 /s. Rurociągi przed uderzeniami hydraulicznymi zabezpieczone są baniami wodno-powietrznymi. Woda surowa wpływa do zbiornika kontaktowego, w którym następuje proces jej wstępnego utleniania ozonem. Zbiornik ten jest podzielony na 2 komory mogące pracować niezaleŝnie. KaŜda komora posiada przegrody, które wymuszają przepływ wody umoŝliwiający dokładne wymieszanie wody. Pojemność całego zbiornika wynosi prawie 9 tyś m 3. W dnie zbiornika zamontowane są dysze, przez które wprowadzana jest mieszanina powietrza z ozonem do wody w postaci bardzo drobnych pęcherzyków gazu. Ozon wytwarzany jest z powietrza atmosferycznego, które po spręŝeniu z zbiornikach kierowane jest na stacje oczyszczania i osuszania. Powietrze o temperaturze punktu rosy poniŝej -65 o C trafia do generatorów, gdzie pod wpływem cichych wyładowań elektrycznych 13

14 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa pod napięciem V część tlenu zawarta w powietrzu jest przekształcana w postać alotropową tlenu - ozon. Dawka ozonu stosowana w ZUW Raba wynosi od 0,5-2 g/m 3. Resztki ozonu, niewykorzystane w procesie wstępnego utleniania, dmuchawy kierują do destruktorów, których zadaniem jest ich rozkład do tlenu. Po ozonowaniu woda wpływa do komory mieszania i rozdziału, gdzie dozowane są środki chemiczne. Najpierw dawkowany węgiel aktywny w postaci pulpy węglowej, następnie koagulant. W tym miejscu następuje rozdział wody na ciąg Raba I i Raba II. Woda w ciągu technologicznym Raba I przepływa przez pary mieszaczy I, II rzędu, komorę mieszania oraz parę mieszaczy III rzędu. Następnie woda rozdzielana jest na 12 komór wirowych, łączy w kanale odpływowym i wlewa do osadników poziomych, w których powstałe w czasie procesu koagulacji kłaczki osadu sedymentują. Łączna pojemność dwunastu osadników wynosi 8 tyś m 3. Z osadników woda wpływa do wspólnego koryta i trafia na 12 filtrów piaskowych pospiesznych. Przefiltrowana woda dezynfekowana jest chlorem gazowym w zbiornikach wody pitnej o pojemności 3000 m 3 kaŝdy. Woda w ciągu technologicznym Raba II dopływa na 4 akceleratory, gdzie następuje proces koagulacji zawartych w wodzie zanieczyszczeń. Przy przepływie 1,11 m 3 /s czas zatrzymana wody w akceleratorach wynosi około 5,5h. Osad powstały w procesie koagulacji gromadzi się w lejach akceleratorów, skąd jest spuszczany, a następnie pompowany do zagęszczaczy osadów. Oczyszczona woda przepływa grawitacyjnie na 16 filtrów piaskowych pośpiesznych. Po procesie filtracji, do wody jest dodawany chlor gazowy przed dwoma zbiornikami wody czystej Raba II o pojemności 8,5 tyś m 3 kaŝdy. Następnie uzdatniona woda tłoczona jest do zbiorników w Gorzkowie dwoma rurociągami tranzytowymi o średnicy 1000 i 1400 mm. Zespół zbiorników w Gorzkowie składa się z trzech zbiorników o pojemności 7,5 tyś m 3 kaŝdy. Z tego miejsca woda grawitacyjnie przez komorę regulacyjną spływa do zbiorników magazynowych w Sierczy. Znajduje się tu siedem zbiorników cztery o pojemności 34 tyś m 3 i trzy o pojemności 7,5 tyś m 3. Woda zgromadzona w zbiornikach Siercza przez komorę regulacyjną płynie na Nastawnię Piaski Wielkie, gdzie następuje redukcja ciśnienia w wieŝy ulgi i rozdział do stref zasilania Krakowa przez zbiorniki Krzemionki, Kosocice oraz w kierunku Nowej Huty i zbiorników Kościuszko. Łączna pojemność zbiorników będących w dyspozycji ZUW Raba to 238,9 tyś m 3. 14

15 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa 4. Jakość wody wprowadzana do sieci miejskiej w latach Jakość wody wprowadzoną do sieci miejskiej z 4 zakładów uzdatniania wody oceniałem w oparciu o tzw. współczynniki jakości wody uzdatnionej. Współczynnikiem jakości wody uzdatnionej podawanej do sieci miejskiej określa się jako procent analiz w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartości wskaźników fizykochemicznych i eriologicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z (Dz. U. Nr 203 poz. 1718) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi w stosunku do całkowitej ilości analiz wykonanych na przestrzeni całego roku. Współczynniki jakości wody uzdatnionej w latach zestawiono odpowiednio w tabelach 4, 5, 6, 7 w oparciu o wyniki głównie Centralne Laboratorium MPWiK SA. Jak moŝna zauwaŝyć na podstawie wyników przedstawionych w poszczególnych tabelach jakość wody wprowadzana do sieci miejskiej w latach wykazuje wyraźną zmianę w stosunku do roku 2003.Wynika to ze zmiany sposobu określania przekroczeń, w roku 2003 liczone było kaŝde stwierdzone przekroczenie, w latach późniejszych za przekroczenie uznaje się wynik, który został potwierdzony drugim badaniem negatywnym. Po tej korekcie zgodność jej jakości w latach w stosunku do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŝycia przez ludzi jest bardzo wysoka i oscyluje w granicach 99,5-99,7%. Tabela 4. Wskaźnik zgodności jakości wody uzdatnionej z normami produkowanej przez poszczególne Zakłady Uzdatniania Wody w roku 2003 Wskaźnik zgodności jakości wody uzdatnionej z normami produkowanej przez poszczególne Zakłady Uzdatniania Wody w roku 2003 Zakład uzdatniania: BIELANY DŁUBNIA RABA RUDAWA Razem/ Średnia Liczba wykonanych analiz Liczba analiz z przekroczeniami Procent analiz z przekroczeniami Wskaźnik zgodności jakości wody uzdatnionej ,72% 2,55% 6,63% 5,67% 3,519% 98,28 97,45 93,37 94,33 96,481 Tabela 5. Wskaźnik zgodności jakości wody uzdatnionej z normami produkowanej przez poszczególne Zakłady Uzdatniania Wody w roku 2004 Wskaźnik zgodności jakości wody uzdatnionej z normami produkowanej przez poszczególne Zakłady Uzdatniania Wody w roku 2004 Zakład uzdatniania: BIELANY DŁUBNIA RABA RUDAWA Razem/ Średnia Liczba wykonanych analiz Liczba analiz z przekroczeniami Procent analiz z przekroczeniami Wskaźnik zgodności jakości wody uzdatnionej ,06% 0,44% 0,27% 0,19% 0,243% 99,94 99,56 99,73 99,81 99,757 15

16 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa Tabela 6. Wskaźnik zgodności jakości wody uzdatnionej z normami produkowanej przez poszczególne Zakłady Uzdatniania Wody w roku 2005 Wskaźnik zgodności jakości wody uzdatnionej z normami produkowanej przez poszczególne Zakłady Uzdatniania Wody w roku 2005 Zakład uzdatniania: BIELANY DŁUBNIA RABA RUDAWA Razem/ Średnia Liczba wykonanych analiz Liczba analiz z przekroczeniami Procent analiz z przekroczeniami Wskaźnik zgodności jakości wody uzdatnionej ,25 0,41 0,57 0,33 0,407 99,75 99,59 99,43 99,67 99,593 Tabela 7. Wskaźnik zgodności jakości wody uzdatnionej z normami produkowanej przez poszczególne Zakłady Uzdatniania Wody w roku 2006 Wskaźnik zgodności jakości wody uzdatnionej z normami produkowanej przez poszczególne Zakłady Uzdatniania Wody w roku 2006 Zakład uzdatniania: BIELANY DŁUBNIA RABA RUDAWA Razem/ Średnia Liczba wykonanych analiz Liczba analiz z przekroczeniami Procent analiz z przekroczeniami Wskaźnik zgodności jakości wody uzdatnionej ,54 0,3 0,25 0,25 0,335 99,46 99,70 99,75 99,75 99,665 16

17 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa 5. Opis krakowskiej sieci wodociągowej Elementem systemu dystrybucji wody wiąŝącym procesy ujmowania i uzdatniania wody oraz jej odbiorców jest sieć wodociągowa. Stanowi ona złoŝony układ rurociągów tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych (Zakład Sieci Wodociągowej MPWiK SAopracowanie wewnętrzne, 2007). Rysunek 6 przedstawia schemat sieci wodociągowej Krakowa. Rysunek 6. Schemat sieci wodociągowej Krakowa Za najistotniejsze parametry charakteryzujące przewody sieci wodociągowej naleŝy uznać: funkcję przewodu długość średnicę materiał wiek. Z pewnym przybliŝeniem strukturę funkcjonalną przewodów krakowskiej, miejskiej sieci wodociągowej na koniec 2006 r. przedstawia tabela 8. 17

18 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa Tabela 8. Struktura funkcjonalna przewodów sieci wodociągowej Krakowa w 2006 (opracowano na podstawie materiałów MPWiK SA w Krakowie) FUNKCJA PRZEWODU DŁUGOŚĆ w TYPOWE ŚREDNICE [mm] [km] Przewody magistralne 173, Przewody rozdzielcze 1247, Przyłącza wodociągowe 487, Razem sieć wodociągowa 1421, Razem sieć + przyłącza 1909, Liczba przyłączy wodociągowych [szt] Procentowo udziały poszczególnych rodzajów przewodów w łącznej długości sieci i przyłączy przedstawiają się następująco: przewody magistralne 9,11% przewody rozdzielcze 65,34% przyłącza wodociągowe 25,55% RAZEM 100,0% Oceniając przyrost w długości przewodów sieci oraz w liczbie i długości przyłączy wodociągowych za rok 2006 przedstawia się on następująco: długość przewodów wybudowanych w 2006 roku: 21,34 21,34 km stanowi to 100 = 1,52% 1400,22 przyrostu długości sieci w stosunku do roku 2005, liczba przyłączy wodociągowych wybudowanych w 2006 roku: sztuk- stanowi to 100 = 0,58% przyrostu w liczbie przyłączy w stosunku do roku 2005, długości wybudowanych przyłączy wodociągowych w 2006roku: 3, ,53072 km stanowi to 100 = 0,73% 484,34 przyrostu w długości przyłączy w stosunku do roku Cechą charakterystyczną duŝego miasta jest fakt, Ŝe przewody rozdzielcze stanowią przewaŝnie odcinki uliczne. Przyjmując, Ŝe w Krakowie istnieje około 2600 ulic otrzymamy średnią długość odcinka ulicznego: m l odc.ul.= = 480 m/ulicę 2600 Długość przeciętnego odcinka ulicznego wydłuŝa się systematycznie z roku na rok przede wszystkim ze względu na zwiększający się udział peryferyjnych stref zaopatrzenia w wodę. Odcinki uliczne sieci rozdzielczej, związane są nierozerwalnie z przyłączami wodociągowymi do poszczególnych nieruchomości. 18

19 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa Biorąc pod uwagę, Ŝe tych przyłączy na koniec 2006 roku jest sztuk, a ich łączna długość wynosi 487,87 km otrzymamy średnią długość jednego przyłącza w mieście: m l. przył.wod.= =11,57m 42175szt jest to wartość relatywnie niewysoka i jest korzystne dla MPWiK SA aby przyłącza były jak najkrótsze ze względów eksploatacyjnych. Z danych w tabeli 8 uzyskujemy jeszcze jeden waŝny wskaźnik charakteryzujący strukturę sieci, a mianowicie gęstość przyłączy przypadających na 1 km przewodu rozdzielczego, w naszym przypadku jest to: 42175szt ९ przył = = 33,8 przył/km 1247,66km Jest to wskaźnik zbieŝny z wartościami podawanymi dla duŝych miast w kraju i na zachodzie. PrzybliŜona struktura materiałowa sieci wodociągowej i przyłączy na terenie miasta przedstawiona jest w kolejnej tabeli 9. Tabela 9. PrzybliŜona struktura materiałowa sieci wodociągowej Krakowa w 2006 (opracowano na podstawie materiałów MPWiK) Materiał śeliwo szare i sferoidalne DŁUGOSĆ PRZEWODÓW SIECI I PRZYŁACZY [km] Przewody magistralne Przewody rozdzielcze Przyłącza wodociągowe 52,4 403,36 43,8 STAL 116,3 203,05 262,8 PCW 3,8 418,19 4,4 PE 1,4 157,78 176,87 AC - 65,3 - RAZEM 173,9 1247,66 487,87 Na podstawie powyŝszej tabeli naleŝy stwierdzić, Ŝe w przewodach rozdzielczych rurociągi stalowe stanowią ok. 16,2% całkowitej długości tej sieci oraz ok. 5% to przewody wykonane z azbesto-cementu. Jeszcze bardziej niekorzystne proporcje dotyczą przyłączy wodociągowych gdzie 53,9 % sieci wykonanych jest ze stali. Jest to bardzo niekorzystna struktura materiałowa, z uwagi na fakt, Ŝe największe zmiany jakościowe wody powstają w rurociągach stalowych układanych w latach 60- tych, 70-tych i 80-tych. Przewody stalowe zakładane w tych latach nie były izolowane od wewnątrz, stąd teŝ stagnująca woda w tych przewodach powoduje wyraźne zmiany mętności, barwy, zawartości związków Ŝelaza oraz eriologii. W latach 90-tych zaczęto stosować Ŝeliwo sferoidalne oraz PE do budowy przyłączy, i od tej pory następuje wyraźna zmiana struktury materiałowej, z których wykonane są przyłącza domowe. W pracy przedstawiono zmiany jakości wody na osiedlu Branice gdzie zarówno przewody sieci rozdzielczej jak i przyłącza wodociągowe wykonane były ze stali i zostały wymienione na rurociągi z Ŝeliwa sferoidalnego w latach Ta struktura materiałowa odgrywa równieŝ waŝną rolę do prognozowania trwałości przewodów sieci i planowania napraw i remontów. 19

20 Mariusz Olko, Analiza zmian jakości wody w sieci wodociągowej miasta Krakowa Tak samo istotna jak struktura materiałowa, jest struktura wiekowa przewodów sieci, która przedstawia się następująco: - długość przewodów układanych w latach: przed 1949 rokiem 9% % % % Z tych propozycji z równie orientacyjnym przybliŝeniem moŝemy określić długość przewodów wyróŝniających się określonym przedziałem wiekowym: powyŝej 57 lat 9% - 171,85 km (średnio ok.81 lat) lat 35% - 668,30 km (średnio 43,5 lat) lat 30% - 572,83 km (średnio 22,5 lat) 14 1 lat 26% - 496,45 km (średnio 6 lat) RAZEM 100% ,43 km Czyniąc takie załoŝenie, Ŝe w tej strukturze wiekowej proporcjonalny udział mają róŝne rodzaje przewodów i róŝne rodzaje materiałów, naleŝałoby poddać w pierwszej kolejności wymianie: 9% stalowych przyłączy wodociągowych z długości 262,8 km to stanowi 23,6 km i biorąc pod uwagę średnią długość przyłącza 11,57 m daje to liczbę: 2040 przyłączy. 35% stalowych przewodów sieci rozdzielczej z długości 203,05 km to stanowi 71,07 km i biorąc pod uwagę średnią długość odcinka ulicznego daje to liczbę 148 odcinków ulicznych. Z zestawienia orientacyjnego wieku przewodów wyliczyć moŝna średnio waŝony wiek przewodów i przyłączy dla całej miejskiej sieci w Krakowie i uzyskuje się wartość: 31 lat. Posługując się publikowanymi doświadczeniami światowymi na temat okresów trwałości technicznej rur z róŝnych materiałów (Dohnalik, Jędrzejewski 2004) i weryfikując te dane własnymi obserwacjami statystycznymi, moŝna z pewnym przybliŝeniem załoŝyć graniczny okres eksploatacji przewodów z róŝnych materiałów przykładowo: śeliwo 90 LAT STAL 60 LAT PCW 50 LAT PE 50 LAT AC 60 LAT 20

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ

Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Oczyszczanie wody - A. L. Kowal, M. Świderska-BróŜ Spis treści Przedmowa 1. Woda w przyrodzie 1.1. Wprowadzenie 1.2. Fizyczne właściwości wody 1.3. Ogólna charakterystyka roztworów wodnych 1.3.1. Roztwory

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich: Ozonatory Dezynfekcja wody metodą ozonowania Ozonowanie polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej w MPWIK S.A. w Krakowie

Wytwarzanie energii elektrycznej w MPWIK S.A. w Krakowie Wykorzystanie promieniowania słonecznego O zaletach i wadach elektrowni fotowoltaicznych można by dyskutować bardzo długo, dlatego możliwości tego typu źródeł zostaną przedstawione na przykładzie elektrowni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE ETAP IV Dla rozwoju infrastruktury i środowiska UNIA REFUNDUJE CZĘŚĆ KOSZTÓW PONIESIONYCH NA INWESTYCJE W LATACH 2007 2015 Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla modernizacji technologii uzdatniania wody na Stacji Sporządził Sprawdził Lipiec 2016r. Strona 1 z 5 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14 Spis treści 1 Pozyskiwanie wody...13 1.1Przepisy i zarządzenia...13 1.2 Dane geologiczne...14 1.3 Źródła...15 1.3.1Typy źródeł...15 1.3.2.Ujęcia źródeł...18 1.3.3 Studnie zbiorcze...20 1.3.4 Nadzór i konserwacja...24

Bardziej szczegółowo

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU Projekt: ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU ZMIANA OPINII NR 134/2010 z dnia 19.05.2010r. Projekt dotyczy zmiany w zakresie tras prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych XVI Sympozjum Naukowo Techniczne WOD-KAN-EKO 2013 Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych dr inż. Joanna Siedlecka Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Lublin 26.09.2012. Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A.

Lublin 26.09.2012. Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A. Lublin 26.09.2012 Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A. W 2008 roku podpisano umowę na wykonanie SUW w ZAK S.A. Budowa instalacji trwała 2 lata. Głównym wykonawcą zadania był Polimex-Mostostal S.A., natomiast

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Ujęcie Gocza II Ujęcie Czaniec Centralna Dyspozytornia. Ozonowanie. Pulsatory GO-CZA II

Ujęcie Gocza II Ujęcie Czaniec Centralna Dyspozytornia. Ozonowanie. Pulsatory GO-CZA II KREBS KREBS Ozonowanie Wstępne GO-CZA II Ozonowanie Wstępne GO-CZA II Ozonowanie Wstępne GO-CZA I Ozonowanie Wstępne GO-CZA I Chlorownia Chlorownia Chlorownia Pulsatory Pulsatory Pulsatory Reagenty Reagenty

Bardziej szczegółowo

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obiekty wodociągowe w Sopocie Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obecnie system wodociągowy w Sopocie zaopatruje mieszkańców w wodę za pomocą trzech ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino i Nowe Sarnie Wzgórze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ZW 22/2009 INSTRUKCJA dotycząca zasad przyjmowania wycieczek i zwiedzania obiektów Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. w Toruniu.

Załącznik nr 1 do ZW 22/2009 INSTRUKCJA dotycząca zasad przyjmowania wycieczek i zwiedzania obiektów Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. w Toruniu. Załącznik nr 1 do ZW 22/2009 INSTRUKCJA dotycząca zasad przyjmowania wycieczek i zwiedzania obiektów Toruńskich Wodociągów sp. z o.o. w Toruniu. - 1 - I. Postanowienia ogólne 1. Zasady określone w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Osady nieorganiczne i organiczne na powierzchniach wymiany ciepła powodują spadek wydajności wymiany

Bardziej szczegółowo

Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. Ewa Madejczyk Waldemar Ciecierski

Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. Ewa Madejczyk Waldemar Ciecierski Ewa Madejczyk Waldemar Ciecierski Zakład ad Wodociągu Centralnego Zakład Wodociągu Centralnego, zlokalizowany w Warszawie na lewym brzegu Wisły, uzdatnia wodę infiltracyjną i powierzchniową z Wisły. Woda

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą i płukaniem filtrów; Falowniki

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą i płukaniem filtrów; Falowniki CZĘŚĆ I Podstawy teoretyczne uzdatniania wód podziemnych; Systemy napowietrzania; Zagadnienia eksploatacji pomp; Automatyzacja procesów uzdatniania wody CZĘŚĆ II Systemy filtracji wody; Sterowanie pracą

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Załącznik do uchwały Nr IV/ /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn Data: 30.10.2015

Związek Międzygminny Nida 2000 Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn Data: 30.10.2015 Raport z przeprowadzonych badań na wodzie dla Związku Międzygminnego "NIDA 2000" z ujęcia wody na rzece Nidzie i stacji uzdatniania wody w Starym Korczynie. Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień WT Projekt Wojciech Treffler ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 9/4A, 44-100 Gliwice Tel. 48 507 023 303 e-mail: treffler_w@poczta.onet.pl PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI

MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI Najnowsze technologie MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI Materiał ceramiczny jest bardzo odporny na ciśnienie, ciepło, i korozją, ceramiczny element

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe filtry ciśnieniowe

Przemysłowe filtry ciśnieniowe Przemysłowe filtry ciśnieniowe Przemysłowe systemy filtracyjne. Od blisko 20 lat firma Watersystem projektuje, dostarcza i montuje przemysłowe stacje uzdatniania wody, przeznaczone do poprawy parametrów

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31 EGZEMPLARZ NR 2 KONCEPCJA ROZWIIĄZAŃ TECHNOLOGIICZNYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 7 stron OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, Gmina Dywity ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja płukania i dezynfekcji

Instrukcja płukania i dezynfekcji Załącznik nr 13 Instrukcja płukania i dezynfekcji 1. Przebieg procesu płukania i dezynfekcji rurociągów (przyłączy o średnicy DN min. 80). Praktyka AQUANET-u wykazuje, że tylko połączenie wysokiej intensywności

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany

Bardziej szczegółowo

Dlaczego woda nie jest gotowa do spożycia zaraz po wydobyciu?

Dlaczego woda nie jest gotowa do spożycia zaraz po wydobyciu? Woda jest jednym z najważniejszych składników środowiska, w którym żyjemy. Jej zawartość w organizmie człowieka waha się od 70 do 90% i zmienia się wraz z wiekiem. Dzienne zapotrzebowanie człowieka na

Bardziej szczegółowo

Udział Funduszu Spójności zgodnie z Decyzją KE w % - 85 % Termin zakończenia realizacji Projektu 31.12.2010 r.

Udział Funduszu Spójności zgodnie z Decyzją KE w % - 85 % Termin zakończenia realizacji Projektu 31.12.2010 r. Opis projektu Projekt Funduszu Spójności Unii Europejskiej p.n. Gospodarka wodno ściekowa na terenie aglomeracji wadowickiej nr 2004/PL/16/C/PE/026. Komisja Europejska decyzją z dnia 16 grudnia 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis

Zestawienie istniejącej armatury - SUW Graboszyce Nazwa: DN DN Opis Zator, dnia 29.08.2016 r. DI.271.6.2016 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.6.2016 na: Modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Graboszycach,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie generatorów dwutlenku chloru i elektrolizerów w dezynfekcji wody pitnej

Zastosowanie generatorów dwutlenku chloru i elektrolizerów w dezynfekcji wody pitnej Zastosowanie generatorów dwutlenku chloru i elektrolizerów w dezynfekcji wody pitnej Jarosław Witkowski Dozowanie i Dezynfekcja Dezynfekcja dwutlenkiem chloru Właściwości dwutlenku chloru Bardzo wysoka

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2

Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Etap 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Opis techniczny 1. Podstawa pracowania... 2 2. Przedmiot i zakres inwestycji... 2 3. Stan istniejący zagospodarowania terenu... 2 4. Przydatność gruntu dla celów budowlanych...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Załącznik nr - do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-3/ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Tytuł zamówienia: Dostawa basenów do podchowu ryb w obiegu recyrkulacyjnym

Bardziej szczegółowo

22 marca - Światowy Dzień Wody

22 marca - Światowy Dzień Wody 22 marca - Światowy Dzień Wody Bez wody nie ma życia... Woda jako czysty związek wodoru i tlenu (H 2 O) w przyrodzie nie występuje. Jest bardzo rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Skład

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie Załącznik 1 do Zarządzenia Nr ZK.0050.9.2014 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 stycznia 2014 roku Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OPRACOWANIE PROJEKTOWE KRZYSZTOF OZGA PROJEKTOWANIE akwamel Ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBIEKT : WODOCIĄGI KOMUNALNE: LIPIENICA,

Bardziej szczegółowo

Obszar działania Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi

Obszar działania Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi Obszar działania Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Wielkiej Wsi Dane Techniczne Wodociągów Nazwa Wodociągu Nazwa ujęcia (studni) Liczba przyłączonych odbiorców (stan na koniec 2011r.) Szacowana

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/020 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza I i II Warszawa, dnia 27.11.2012 r.

Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/020 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza I i II Warszawa, dnia 27.11.2012 r. Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/020 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie Faza I i II Warszawa, dnia 27.11.2012 r. W dniu 05.09.2001 r. Komisja Europejska podpisała Memorandum Finansowe przyznające

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ

ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ ZABEZPIECZENIE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W WODĘ PITNĄ Podstawowe akty prawne w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie

Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie RAPORT Z BADAŃ PILOTAŻOWYCH UZDATNIANIA WODY Stacja Uzdatniania Wody w Oleśnie 1 Raport z badań pilotażowych uzdatniania wody przeprowadzonych na Stacji Uzdatniania Wody w Oleśnie CEL BADAŃ PILOTAŻOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

FERMAWAY AB. metodami napowietrzania, utleniania, pożytecznymi. mikroorganizmami i filtracjf. ltracją na złożu u piaskowym E-mail:

FERMAWAY AB. metodami napowietrzania, utleniania, pożytecznymi. mikroorganizmami i filtracjf. ltracją na złożu u piaskowym E-mail: 1 FERMAWAY AB Adres: Gyllerogatan 4 SE-233 51 SVEDALA, SZWECJA Tel. Polska 022 219 57 33 (Warszawa) Tel. com + 46 736 77 58 55 (Anna Izdebski) uzdatnia wodę przyjaznymi środowisku metodami napowietrzania,

Bardziej szczegółowo

Spalanie i termiczna degradacja polimerów

Spalanie i termiczna degradacja polimerów Zarządzanie Środowiskiem Pracownia Powstawanie i utylizacja odpadów oraz zanieczyszczeń INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA nr 20 Spalanie i termiczna degradacja polimerów Opracowała dr Hanna Wilczura-Wachnik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE

OPRACOWANIE PROJEKTOWE KRZYSZTOF OZGA PROJEKTOWANIE akwamel Ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl OPRACOWANIE PROJEKTOWE OBIEKT : WODOCIĄG KOMUNALNY TRZEŚNIÓW

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA. Gmina Pieszyce Gmina Niemcza Gmina Dzierżoniów

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA. Gmina Pieszyce Gmina Niemcza Gmina Dzierżoniów Gmina Miejska Dzierżoniów Gmina Bielawa DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA Gmina Pieszyce Gmina Niemcza Gmina Dzierżoniów Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI MANUALNY ZMIĘKCZACZ WODY 1 Instrukcja stanowi część wyposaŝenia urządzenia i zawiera uwagi niezbędne do bezpiecznej instalacji, uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox 1. PRZEZNACZENIE Oczyszczalnie ścieków SBR przeznaczone są do oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych, gdzie wymagane jest skuteczne podczyszczanie

Bardziej szczegółowo

od POKOLEŃ dla POKOLEŃ Infrastruktura w 1901 roku 81 km sieci wodociągowej 206 urządzenia domowe 43 zdroje uliczne 48 km sieci kanalizacyjnej

od POKOLEŃ dla POKOLEŃ Infrastruktura w 1901 roku 81 km sieci wodociągowej 206 urządzenia domowe 43 zdroje uliczne 48 km sieci kanalizacyjnej MAX MAX od POKOLEŃ dla POKOLEŃ System dystrybucji wody w mieście Krakowie jest niemal tak wiekowy jak samo miasto: przywileje budowy pierwszych akweduktów wydano już w XIII wieku. Liczne najazdy, wojny,

Bardziej szczegółowo

Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę

Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę Poradnik jest tłumaczeniem książki napisanej przez wysokiej klasy niemieckich specjalistów. W książce tej, nie mającej odpowiednika w literaturze polskiej,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej

Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej 1 Modelowanie sieci ciepłowniczych jako istotny element analizy techniczno-ekonomicznej Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Kompleksowa analiza systemu ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SZCZUTOWIE I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa i adres obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Opis produktu Biotreat. Biologiczne oczyszczanie wody i jej odzyskiwanie do powtórnego uŝycia w myjniach samochodowych

Opis produktu Biotreat. Biologiczne oczyszczanie wody i jej odzyskiwanie do powtórnego uŝycia w myjniach samochodowych Opis produktu Biotreat Biologiczne oczyszczanie wody i jej odzyskiwanie do powtórnego uŝycia w myjniach samochodowych Schulstraße 35 Tel.: +49 35795 18662 E-Mail:info@absuts.de 01936 Laußnitz Fax: +49

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW

GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW PRZERÓBKA I UNIESZKODLIWIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Ćwiczenie nr 4 GRAWITACYJNE ZAGĘSZCZANIE OSADÓW 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU Proces zagęszczania osadów, który polega na rozdziale fazy stałej od ciekłej przy

Bardziej szczegółowo

Dezynfekcja wody promieniowaniem ultrafioletowym

Dezynfekcja wody promieniowaniem ultrafioletowym Dezynfekcja wody promieniowaniem ultrafioletowym LIT Technology www.lit-uv.com DREM-EKO Toruń www.dremeko.pl 2009 LIT Technology- struktura organizacji LIT Technology LIT-EUROPE Western Europe Africa Middle

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Lp.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH Opracowała: Klaudia Bukowska ZAOPATRZENIE W WODĘ A OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Indywidualne zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR one2clean Konrad Gojżewski Kierownik projektów inwestycyjnych konrad.gojzewski@ekodren.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Wiem, co piję warszawska kranówka. Anna Olejnik MPWiK w m.st. Warszawie

Wiem, co piję warszawska kranówka. Anna Olejnik MPWiK w m.st. Warszawie Wiem, co piję warszawska kranówka Anna Olejnik MPWiK w m.st. Warszawie Akty prawne regulujące jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Władysław Grenda, dr Tadeusz Bochnia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Mgr inż. Władysław Grenda, dr Tadeusz Bochnia, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji władysław grenda, tadeusz bochnia * CIĄGŁOŚĆ DOSTAW WODY DO SIECI MIEJSKIEJ z ZAKŁADU UZDATNIANIA WODY RUDAWA na podstawie ZBIORNIKów WODY SUROWEJ podkamyk CONTINUITY of drinking water delivery to water

Bardziej szczegółowo

Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI

Blutop = potrzeba rynku + doświadczenie PAM. Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI Awarie. Monitoring. Budowa i modernizacja sieci wod-kan. Szczyrk 25-26.04.2013 MIKOŁAJ RYBICKI 1 Potrzeby rynku: Pełna kompatybilność z istniejącymi systemami z tworzyw sztucznych Duża elastyczność systemu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie

Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie Kraków, dn.16.06.2014 Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie W dniu 13.06.2014r. studenci Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

Zapewnij pracownikom i klientom najwyższej jakości wodę Dystrybutor wody jest nowoczesnym i praktycznym urządzeniem do wody zimnej, gorącej oraz wody w temperaturze pokojowej. Perfekcyjne rozwiązanie dla

Bardziej szczegółowo

Odżelazianie/odmanganianie/filtry na węglu aktywnym

Odżelazianie/odmanganianie/filtry na węglu aktywnym Odżelazianie/odmanganianie/filtry na węglu aktywnym Przydatne informacje Odżelazianie/odmanganianie/filtracja na węglu aktywnym ograniczenie zawartości żelaza, manganu i związków organicznych w wodzie

Bardziej szczegółowo

Sposób ciągłego przepływowego uzdatniania wody basenowej i system do ciągłego przepływowego uzdatniania wody basenowej według tego sposobu

Sposób ciągłego przepływowego uzdatniania wody basenowej i system do ciągłego przepływowego uzdatniania wody basenowej według tego sposobu PL 216808 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216808 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389028 (51) Int.Cl. C02F 1/50 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Apolinary L. Kowal, Maria Świderska-Bróż - Oczyszczanie wody

Księgarnia PWN: Apolinary L. Kowal, Maria Świderska-Bróż - Oczyszczanie wody Księgarnia PWN: Apolinary L. Kowal, Maria Świderska-Bróż - Oczyszczanie wody Przedmowa................................................ XIII 1. Woda w przyrodzie.........................................

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I Projekt nr FS 2004PL/16/C/PT/006-4 Obszar LCS GDYNIA Przetarg nr 1 - LOT A

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I Projekt nr FS 2004PL/16/C/PT/006-4 Obszar LCS GDYNIA Przetarg nr 1 - LOT A ZAWARTOŚĆ 1. Część opisowa 2. Rysunki Plan sytuacyjny zbiorczy rys. nr T.02.01 T.02.06 Szczegół przebudowy wodociągu d-400 rys. Nr J.01 Profil podłuŝny odcinka wodociągu C-D rys. Nr J.02 Schemat połączeń

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 EGZ. NADZOROWANY

Wydanie 3 EGZ. NADZOROWANY Strona 1 z 6 Opracował Asystent Elżbieta Półtorak 04.03.2011r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Sprawdził Szef ZDL Andrzej Białek 08.03.2011r. Stanowisko, imię i nazwisko: Data: Podpis Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Wytyczne technologiczne do stworzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót

Wytyczne technologiczne do stworzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót WT Projekt Wojciech Treffler ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 9/4A, 44-100 Gliwice Tel. 48 507 023 303 e-mail: treffler_w@poczta.onet.pl Wytyczne technologiczne do stworzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania

Bardziej szczegółowo

UZDATNIANIE Z UWZGLĘDNIENIEM PRODUKTÓW UBOCZNYCH DEZYNFEKCJI

UZDATNIANIE Z UWZGLĘDNIENIEM PRODUKTÓW UBOCZNYCH DEZYNFEKCJI UZDATNIANIE Z UWZGLĘDNIENIEM PRODUKTÓW UBOCZNYCH DEZYNFEKCJI UZDATNIANIE Niewątpliwie na jakość wps zasadniczy wpływ ma zastosowany przez producenta wody sposób jej uzdatniania, w tym i dezynfekcji, zatem

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

W służbie mieszkańcom Krakowa

W służbie mieszkańcom Krakowa Woda źródło życia W służbie mieszkańcom Krakowa MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO wodociągów i Kanalizacji SA w KRAKOWIE ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków tel. +48 12 42 42 320 biuro@mpwik.krakow.pl www.wodociagi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DOSTARCZANEJ ODBIORCOM WIEJSKIM NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ Jerzy Niebrzydowski, Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Streszczenie W referacie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA:

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA: OPINIA TECHNICZNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE BRANśA: SANITARNA OPRACOWAŁA:. inŝ. Mariola Kochowska 1. Dane ogólne 1.1.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/555/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r.

Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Światowy Dzień Wody 22 marzec 2011r. Urządzenia wodociągowe w województwie mazowieckim zaopatrywane są z ujęć wód podziemnych, tylko cztery ujęcia wód powierzchniowych są wykorzystywane do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. do umowy nr.../2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie koncepcji projektowej modernizacji magistralnej sieci wodociągowej w rejonie Dąbrowy Górniczej, w celu zasilania odbiorców po planowanej

Bardziej szczegółowo

Nowatorskie rozwiązania w dziedzinie rurociągów stosowanych w elektrowniach wodnych w Europie.

Nowatorskie rozwiązania w dziedzinie rurociągów stosowanych w elektrowniach wodnych w Europie. Nowatorskie rozwiązania w dziedzinie rurociągów stosowanych w elektrowniach wodnych w Europie. Sylwester Sykulski Marcin Filipiak HOBAS System Polska Sp. z o.o. Energetyka wodna Zarys historyczny Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Kwalifikacja K1 B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.8. Wykonywanie robót związanych

Bardziej szczegółowo

1. SYSTEMY WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE

1. SYSTEMY WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE 1. SYSTEMY WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE Systemy wodociągowe i kanalizacyjne w mieście znajdują się w administracji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Garwolinie Sp. z o.o. (PWiK Sp. z o.o.) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały nr XXXIV/510/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 listopada 2009 roku TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL BUP 21/13

PL B1. INSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL BUP 21/13 PL 223527 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223527 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398676 (51) Int.Cl. C02F 1/42 (2006.01) C02F 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR POWIETRZA. LECHAR www.lechar.com.pl. Art. SPR2. Przeznaczenie i zastosowanie

SEPARATOR POWIETRZA. LECHAR www.lechar.com.pl. Art. SPR2. Przeznaczenie i zastosowanie Przeznaczenie i zastosowanie Wykorzystywany jest do ciągłego usuwania powietrza nagromadzonego w obwodach hydraulicznych systemów grzewczych i chłodzących. Wydajność pracy separatora SPR2 jest bardzo wysoka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i udostępniane stronie

Bardziej szczegółowo

ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP

ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP ODŻELAZIACZE / ODMANGANIACZE OTAGO MP Firma OTAGO jest uznanym producentem różnego rodzaju filtrów do uzdatniania wody pitnej, kotłowej oraz technologicznej. Specjalizujemy się w wytwarzaniu urządzeń do

Bardziej szczegółowo

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany Węgiel Aktywny GAC (GAC - ang. Granular Activated Carbon) jest wysoce wydajnym medium filtracyjnym.

Bardziej szczegółowo