REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PRZYGOTOWANIE PRACY PLASTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z TEMATYKĄ PROEKOLOGICZNĄ PT.: WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM ŚRODA WLKP., KWIECIEŃ 2011r.

2 1 Przedmiot Konkursu Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (zwanej dalej Praca) w technice dowolnej, przedstawiającej postać kojarzoną z wodą lub z czynnościami do których wykorzystywana jest woda, a takŝe podanie jej imienia. 2 Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. 2. Adres Organizatora: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Środzie Wlkp.; ul. Harcerska 16, Środa Wlkp. tel.: ; fax: ; Osobą upowaŝnioną do udzielania informacji na temat Konkursu jest: Magdalena Jaszczak, tel , wew Cele konkursu 1. Podniesienie świadomości dzieci, dotyczącej znaczenia wody w rozwoju Ŝycia na Ziemi. 2. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego. 3. WdraŜanie dzieci w działania zmierzające do ochrony zasobów wodnych. 4. Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej dzieci, młodzieŝy i dorosłych.

3 4 ZałoŜenia organizacyjne 1. Organizacja Konkursu oraz nagrody są w całości finansowane ze środków Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. 2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych. 3. Celem Konkursu jest uświadomienie uczniom klas od IV do VI szkół podstawowych znaczenia wody w rozwoju Ŝycia na Ziemi. 4. Konkurs prowadzony jest w szkołach podstawowych na terenie gminy Środa Wlkp., do których skierowana została propozycja wzięcia udziału w konkursie 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 6. Uczestnikami konkursu są indywidualni uczniowie klas od IV do VI szkół podstawowych. 7. Osoby biorące udział w Konkursie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców, bądź opiekunów na udział w Konkursie oraz na przeniesienie na Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w 9, sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu. 8. Prace na konkurs mogą zgłaszać wyłącznie szkoły podstawowe. Ilość prac jest nieograniczona, przy czym jeden uczeń moŝe złoŝyć wyłącznie jedną pracę. 9. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. 5 Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac 1. Praca powinna w sposób moŝliwie jasny komunikować przekaz, jakim jest znaczenie wody w rozwoju Ŝycia na Ziemi. 2. KaŜda szkoła podstawowa wyznacza koordynatora ds. konkursu, u którego naleŝy zgłosić zamiar wzięcia udziału w konkursie. Przez zgłoszenie zamiaru udziału w konkursie rozumie się dostarczenie zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 3. Prace muszą spełniać następujące warunki: a. format Pracy: A3 lub A4, b. Praca musi być samodzielnie wykonana przez uczniów. 4. Dopuszcza się konsultacje ustne nauczycieli.

4 5. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie ich na adres Organizatora, w terminie do 20 maja 2011r. 6. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie Prace, które zostały dostarczone do Organizatora, w terminie podanym w 5 pkt. 5 Regulaminu. 6 Ocena prac konkursowych 1. Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane Prace bez ujawnienia ich autorów, oznaczone jedynie numerami. KaŜdej zgłoszonej Pracy zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostaną ujawnione nazwiska autorów zwycięskiej Pracy. 3. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 4. Komisja Konkursowa oceniać będzie przesłane prace oddzielnie dla kaŝdej ze szkół i zdecyduje o przyznaniu I, II i III nagrody dla uczniów danej szkoły. 5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niŝ do dnia 27 maja 2011 r. 7. Organizator poinformuje laureatów w moŝliwie najszybszym terminie po rozstrzygnięciu Konkursu o miejscu i terminie wręczenia nagród. 7 Warunki ogólne 1. Uczestnicy Konkursu zgłaszający swoje Prace, jednoznacznie wyraŝają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 2. Zgłoszenie Pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, Ŝe zgłoszone prace spełniają warunek, o którym mowa w par. 4 ust. 9.

5 3. Koszty przygotowania Pracy, ponoszą osoby zgłaszające Prace do Konkursu. 4. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, Ŝe zgłaszający pracę oświadcza, iŝ praca nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich określonych powyŝej, zgłaszający pracę, jako wyłącznie odpowiedzialny za naruszenie, zrekompensuje Organizatorowi koszty poniesione z tego tytułu. 5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.). 8 Nagrody Zwycięzcy konkursu otrzymają: a. Pierwsze miejsce: ROWER GÓRSKI. b. Drugie miejsce: PLECAK TURYSTYCZNY. c. Trzecie miejsce: ŚPIWÓR. 9 Prawo własności i prawo wykorzystania prac 1. Uczestnik Konkursu wyraŝa zgodę na dokonywanie przez Organizatora ewentualnych modyfikacji zgłoszonej przez niego pracy, z poszanowaniem jej oryginalnej formy, w celu jej skutecznego wykorzystania. 2. Uczestnik Konkursu przenosi na Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej przez niego Pracy na następujących polach eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy - wytwarzanie ich egzemplarzy techniką drukarską, b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Pracy - wprowadzanie do obrotu, uŝyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby kaŝdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 3. Uczestnik Konkursu upowaŝnia Organizatora do: a. decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnianiu zgłoszonej przez niego Pracy, b. przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przez rozpowszechnienie zgłoszonej przez niego Pracy.

6 4. Zgłoszona Praca staje się własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. 10 Postanowienia końcowe 1. Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane, wydrukowane oraz m.in. opublikowane na portalu internetowym: w mediach informujących o konkursie oraz mogą zostać zaprezentowane na specjalnej wystawie. 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przedłuŝenia lub odwołania Konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezaleŝnych. 3. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: Prezes mgr Jan Buczkowski

7 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ MPECWiK Środa Wlkp. ZGŁOSZENIE WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM, PT.: WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM Imię i Nazwisko Autora:... Wiek Autora:... Klasa:... Szkoła:... Adres do korespondencji:... Tel. kontaktowy:... WyraŜam zgodę na udział w/w dziecka, którego jestem prawnym opiekunem w konkursie plastycznym organizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ( Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie Akceptuję zasady i warunki konkursu plastycznego Oświadczam, iŝ praca jest autorstwa... i nie przysługują wobec niej Ŝadne prawa osób trzecich. Przenoszę na MPECWiK Sp. z o.o. prawa autorskie i pokrewne do pracy plastycznej, a w szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą. MPECWiK Sp. z o.o. uzyskuje prawo do korzystania z pracy, a w szczególności do publicznego wykorzystania jej, utrwalania i zwielokrotniania drukiem lub inną techniką w celach marketingowych, wprowadzenia do pamięci cyfrowej komputera i sieci elektronicznej. WyraŜam zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych powyŝej danych osobowych przez MPECWiK Sp. z o.o. w celach promocyjno- marketingowych, związanych z konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Data i czytelny podpis prawnego opiekuna:... PoniŜej wypełnia Koordynator ds. Konkursu, wyznaczony przez Szkołę: Pracy nadano numer porządkowy:..., Data i podpis Koordynatora:...

8 WYZNACZENIE KOORDYNATORA DS. KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ MPECWiK Środa Wlkp., PT.: WODA NASZYM NAJWIĘKSZYM SKARBEM Imię i Nazwisko Nauczyciela:... Szkoła:... Adres do korespondencji:... Telefon kontaktowy:... Jednocześnie informujemy, Ŝe: 1. Zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu. 2. Akceptujemy zasady i warunki Konkursu. 3. WyraŜamy zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych powyŝej danych osobowych przez MPECWIK Sp. z o.o. w celach promocyjno-marketingowych, związanych z konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Data:... Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły:...

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na nazwę Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS )

Regulamin konkursu na nazwę Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS ) Regulamin konkursu na nazwę Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Celem Konkursu jest wybór oryginalnej nazwy Stacji Paliw przy ul. Reymonta 11 (dawna baza PKS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny. 1 Nazwa i organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie dumny 1 Nazwa i organizator konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą: Zapłać swój podatek w Poznaniu - Poznań jest z Ciebie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży

Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży 1. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości.

Regulamin konkursu Jedna Smartcard, wiele moŝliwości. 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Jedna Smartcard, wiele moŝliwości (dalej Konkurs ). 2. Konkurs jest organizowany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Klub Recenzentki Oillan Baby " (dalej zwanego: Konkursem ) jest Edipresse-Wizaż

Bardziej szczegółowo