1. Wprowadzenie do metodologii drzew klasyflkacylnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie do metodologii drzew klasyflkacylnych"

Transkrypt

1 2002 Mariusz Łapczyński Kat.d,o Analizy Rynku I a.d... Marketllłgowych Badania z drzew 1. Wprowadzenie do metodologii drzew klasyflkacylnych Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie struktury rynku nowych samochodów osobowych w Polsce. W badaniach wykorzystano bazę danych zawierającą ponad 800 dostępn yc h w sprzedaży marek i modeli samochodów wraz z ceną i wyposażeniem. Do klasyfikacji zbioru wykorzystano jed z metod zglębiania danych - CART (C!a.uificlI1ion alld Reg'.I.1iofl Tree.l). Jest to nieparametryczna metoda dyskryminacji zyskująca sobie coraz większą popularność w badaniach marketingowych. Gwałtowny przyrost informacji i objętości baz danych spowodowal równie gwałtowny wzrost potrzeb ich analizowania. Rozwój informatyki i powszechny dostęp do komputerów przyczynił się do powstania takich metod, jak zgłębianie danych (data millillg). Celem tych metod jest grupowanie i podział obiektów pod względem wyróżnionych cech. Umożliwiają one automatyczne wyszukiwanie wzorów i zależności w obszernych zbiorach danych, organizując je w zwięzłe modele. Stąd też techniki zgłębiania danych szybko znalazły zastosowanie w analizie danych marketingowych, m.in. w badaniach segmentacyjnych i badaniach se łektywności rynku. Drzewa klasyfikacyjne to, obok sztucznych sieci neuronowych' (Artificia! Neura! Network - ANN), najpopularniejsza metoda zgłębiania danych. Nazwa klasyfikacyjne wzięła się z angielskiego terminu c1assijicatio/j trees, choć bardziej właściwą bylaby nazwa dyskryminacyjne. Metody klasyfikacji i dyskryminacji wykorzystywane są w analizie struktury zbioru obserwacji,! często spoty kany jest termin sieci neuronowe, który nic jest dn koriea poprawny. ponicwa7. zapożyczony 'l.os rał 'l.c światu organizmów żywyth, przykładow o sieć neuronowa cz łowieka ma IO IU neuronów, a nic sposób przyjąć. r.c s ie ć sztuczna może poxiildać 10 miliardów clcl11coiów.

2 Marli/s,: l.apc':)'1jski jednak służą do rozwiązywania dwóch odrębnych problemów. Klasyfikacja polega na podziale analizowanego zbioru na K klas, które nie są znane. Dyskryminacja polega natomiast na przydzieleniu zbioru obserwacji do K klas mających własność jednorodności, przy czym charakterystyki tych klas są przynajmniej częściowo znane [Jajuga 1993, s Tak jest właśnie w tym przypadku, kiedy analizowana jest struktura rynku samochodów osobowych pod względem cen pojazdu (zmienna ta jest zmienną zależną). Istnieje wiele technik klasyfikacji (dyskryminacji) wykorzystujących procedurę drzew decyzyjnych. Są to m.in.: - CART (Classificatioll and Regressioll Trces), - S- Plus tree (metoda oparta na algorytmie CART) opisana przez L.A. Clark id. Pregibona w 1993 L, - C4.5 - algorytm opisany przez J.R. Quinlana w 1993 L, - CHAID (Chi-Square Automatic IlIteraction Deteetion), - IND - opisany przez W. Buntine w 1992 L, - LMDT - algorytm opisany przez C.E. Brodley i P.E. Utgoff w 1995 L, - QUEST (Quick, Unhiased, EJficiellt Starisrical Trees), - OCI (Ohlique Decision Tree ClassiJier) opisany przez SX. Murthy'ego, S. Kasifa i S. Salzberga w 1994 L [Lim, Loh, Shih W niniejszej pracy opisano nie parametryczną metodę CART (Classificarion and Regression Trees). Algorytm CART został po raz pierwszy zaprezentowany w 1984 L przez jego twórców: Leo Breimana i współpracowników z Uniwersytetu Berkeley. Metoda ta zdobyla dużą popularność m.in. dzięki następującym cechom: - wykorzystuje każdą kombinację zmiennych ciągłych i kategorialnych (w przeciwieństwie do techniki CHAlO, zmienne ciągłe nie muszą być przekodowane na kategorialne), - obsługuje zbiory obserwacji o złożonej strukturze - w przeciwieństwie do modeli parametrycznych, które są przeznaczone do odkrywania pojedynczych dominujących struktur w zbiorze danych, CART jest zaprojektowany do pracy z danymi, których struktura jest wielowymiarowa, - jest niewrażliwa na występowanie obserwacji nietypowych, co do których istnieje przypuszczenie, że pochodzą z innej populacji, klasyczne statystyczne metody analizy nie są odporne na występowanie takich przypadków (które często występują w badaniach empirycznych), ta zaleta metody jest szczególnie ważna, jeśli wykorzystuje się regresyjne właściwości CART, - może być skutecznie wykorzystywana w zbiorach danych cechujących się licznymi brakami danych w zmiennych niezależnych (predyktorach), - wykorzystuje te same zmienne w różnych częściach drzewa, odkrywając kontekst zależności i interakcji między zmiennymi, - może wykorzystać liniową kombinację zmiennych niekategorialnych w celu określenia dalszego podziału drzewa. Metodologia CART opiera się na binarnym podziale rekursywnym zbioru obserwacji. Proces podziału jest binarny, ponieważ macierzyste punkty węzłowe

3 Badania drzewa zawsze dzielą się na dwa punkty węzlowe tzw. węzły-potomkowie (child nodes) i rekursywny, ponieważ węzeł-potomek traktowany jest w dalszym podziale jako macierzysty punkt węzłowy. Analiza danych z zastosowaniem CART dzieli się na 3 etapy: - podział każdego węzla w drzewie wedlug z góry ustalonych reguł, - wyznaczenie optymalnych rozmiarów drzewa, czyli zastosowanie odpowiedniego kryterium stopu, - przypisanie węzlów końcowych do klas wyników (lub wartości przewidywanej w przypadku regresji). Dychotomiczny podział każdego punktu węzłowego ma na celu przewidywanie lub wyjaśnienie kształtowania się kategorialnej zmiennej zależnej (dopuszczalna jest większa niż 2 liczba poziomów tej zmiennej) przez zestaw zmiennych niezależnych (zarówno ciąglych,jak i kategorialnych). Algorytm CART wyszukuje wszystkie możliwe podziały w analizowanym zbiorze danych. Rozważ.ając zbiór 803 przypadków (modeli samochodów osobowych) i 15 zmiennych (m.in.: moc silnika, pojemność silnika, wyposażenie w wersji standardowej i in.) można uzyskać (S03 x 15) możliwych podzialów. Do najczęściej stosowanych reguł binarnego podziału rekursywnego zalicza się regulę Giniego i entropię. O ile w analizie niewielkich zbiorów obserwacji, wybór reguły podziału jest malo istotny (uzyskuje się zbieżne wyniki), o tyle przy dużej liczbie przypadków nie jest on bez znaczenia. Regułę podziału Giniego przedstawiono na rys. I. Poszukuje się tutaj najliczniejszej klasy w zbiorze obserwacji (klasa A) i izoluje się j4 od pozostałych klas (B, C i D). Z uzyskanego w wyniku tego podziału węzła (z klasami B, C i D) wydziela się dwa kolejne, przy tym liczebność jednego z nich (klasa B) stanowija większość w węźle macierzystym. Ten sam algorytm jest stosowany aż do uzyskania drzewa, gdzie każdy z punktów węzłowych stanowi odrębną klasę. Drzewo klasyfikacyjne zilustrowane powyżej (rys. I) jest tylko klasycznym przykladem reguły Giniego - tak czyste węzły końcowe są w badaniach empirycznych rzadko spotykane. Druga reguła podzialu w metodzie CART wykorzystuje miarę nieokreśloności - entropię. Entropia, majqca swe korzenie w termodynamice, znalazła również zastosowanie w cybernetyce, a dokładnie w teorii informacji. Wyraża sięją wprowadzonym przez Hartleya wzorem [Mynarski 1979, s. 156]: h(p,l = log l;; = -logp; Przez P; należy rozumieć prawdopodobieństwo wystqpienia zdarzenia i, a przez h(p,l niepewność co do rezultatu zdarzenia i. Oznacza to, że im zdarzenie jest mniej prawdopodobne, tym większa niepewność co do jego wystąpienia. Jako przykład można tu podać IDO-krotny rzut symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo wyrzucenia orla lub reszki jest takie samo, a zatem wartość entropii jest maksymalna. Prawdopodobieństwo wypadnięcia samych

4 Mariu,~': tylko orłów (lub reszek) jest najmniejsze i jemu przyporządkowana jest najmniejsza, zbliżona do zera, entropia. Gdyby za sukces w jednokrotnym rzucie syme tryczną monetą uznać wypadnięcie orła lub reszki (byloby to zdarzenie pewne, p = I) to ni eoznaczo ność równa bylaby w tym przypadku zero (zgodnie z wymaganiami miary nieokreśl o no ści h( I) = O). TAK kla sa A 40% klasa B 30% klasa C 209,) klasa D 100k I czy wiek klienta> 40 lat NIE I klasa A 40% I klasa B 30% klasa C 20% TAK klasa D 10%, czy miesięczny d(x:hój netto klienta > 1500 z. ł NIE kla sll B )0% klasa C 2()% klasa D lock,, ay khcnl ma wykształcenie TAK wyższe'! NtE kłsa D 10(,70 Rys. J. ReguJa podziału Giniego Żródło : opracowanie wła sne. Regula binarnego podzialu rekursywnego wykorzystująca miernik chaosu. jakim jest entropia. opiera się na wzorze na przeciętną ilość informacji przypadającej na jednostkę [Mynarski 1979, s. 1561: m H= - L.Pilogpi i.- I W przypadku CART obiekt w danym punkcie węzlowym ma jednakow<) szansę (p rawd opodobieńs two) znalezienia się w jednym Z dwóch węzlów -potomków, a zatem PI = /12 = 0,5. Celem tej reguly jest minimalizacja entropii (H = O) poprzez wybór optymalnego podzialu. W każdym węźle, a zatem na każdym etapie podzialu drzewa, wybierana jest pojedyncza zmienna, która

5 Badania pozwala na wyodrębnienie jednego czystego wę z la końcoweg o charakteryzującego s ię minimalną entropią. W pakiecie STATISTlCA znajduje s ię tylko jedna z wyżej wymienionych reguł podzialu - reguła Giniego. Zaoferowano natomiast podział oparty na statystyce chi-kwadrat (podobnej do chi-kwadrat Bartlella) oraz podział oparty na statystyce G-kwadrat (podobnej do chi-kwadrat najwyższej wiarygodności stosowanej w modelowaniu równali strukturalnych). Kolejnym etapem analizy z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych jest określenie wielkości drzewa. W niniejszej pracy wykorzystuje się kryteria stopu dostępne w pakiecie STATISTlCA. Kryterium stopu to termin pochodzący m.in. z analizy skupisk [Grabiński 1992]. Pojawiał się on przy okazji problemu podziału dendrogramu. Kryterium stopu opierało s ię na mierniku CJi' którego maksymalna warto ść wyznaczała miejsce o najmniejszej gęstości połączeń gałęzi drzew. Jeśli chodzi o drzewa klasyfikacyjne, to kryterium zakojiczenia dalszego podziału, mo że być uzależni o ne od minimalnej liczebn ośc i w węzłach końcowych bądź też od minimalnych frakcji w tych punktach. W niniejszej pracy zastosowano wszystkie możliwe reguły podziału (Giniego, chi-kwadrat i G-kwadrat) oraz wszystkie kryteria stopu, jakie dostępne są w modułe drzewa klasyfikacyjne pakietu STATłSTlCA. Warto te ż zaz naczyć, że algorytm CART znajduje się w innych programach statystycznych m.in.: CART, SCAN, RECON. 2. Rozpoznani truktury rynku samochodów osobowych w Polsce Struktura rynku samochodów osobowych w Polsce jest uporządkowana już od dawna - istnieje podział na tzw. segmenty (tabela I). Nazwa segment jest niewłaściwa, gdyż podział ten, zaproponowany przez producentów, nie uwzgłędnia wszystkich kryteriów. Pominięte zostały takie zmienne, jak np. cena, wyposażenie, producent itp. Wystarczy spojrzeć na segment samochodów małych, gdzie obok Yugo (17 tys. zł, pojemność silnika 1100 cm 3, moc silnika 60 KM, bez dodatkowego wyposażenia w wersji standardowej) znajduje się Mercedes klasy A (65 tys. zł - czyli znacznie więcej niż wynoszą ceny samochodów z wyższych kłas, pojemność silnika 1600 cm'. moc s iłnika 102 KM, w wersji standardowej brakuje jedynie klimatyzacj i). Segmentacja polega na podziale rynku, na w zg lędnie jednorodne podukłady. charaktery z ujące się zbliżonymi pod względ em formy i tre śc i aktami wyboru [Mynarski 1982, s. 68]. Jeśli chodzi o nabywców samochodów z poszczególnych.. segmentów, to jest wysoce prawdopodobne, że określenie ich względnie jednorodnego profilu jest niemożliwe. Nie sposób bowiem przyjąć, że nabywcy ww. modeli samochodów, tj. Mercedesa klasy A i Yugo są do siebie podobni (chodzi tu oczywiście o cechy psychosocjologiczne, a nie fizjonomię). Stąd też nazwa segment pojawiać się będzie w dalszej części pracy w cudzysłowie.

6 Mariu,\'7. Tabela I. Segmenty rynku samochodów osobowych w Polsce we dług SAMAR Segment Segment sajlhx'hodów mi ni (Segmefl1 Mini Cors) Segment samochodów mini plus (Segm('nt Milli Plus) Dos1cpnc moliele Daewoo Tico, Fiat t26 EL, Fial Cinquecento, Fiat Scicento Citroen AX, Dae\voo Matiz, Tav rija, Ford Ka, Hyundai A10S, Renau lt Twingo, Scat Arosa, Suzuki Wagon R+ Sc-gmcnl samoc hodów ma ł yc h Citroen SaKO, Yugo. Fial Punto. Fial Uno. Fort! Fiesla, (Segment Smali) Kia Prid~, Lancia Y. Mazda 121, Mercedcs A-Class, Nissan Mina. Opel Corsa. P~ugcOl 106, Peugeot 206, Rcnaull Clio. Re nault Clio 11, Rover 200. Seat Ibil.a, Skoda Fel ic ia. Suzu ki Swift, Toyota Starlct, Toyota Yaris, Volkswagen Polo Segment klas)' niższej średn i ej Alfa Romeo 145, Alfa ROIlll..'(l 146, Audi A3, Citroen (Segmelll l,mw.'r Medium) Xsara, Citroen ZX, Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Polonez, Fiat Brava, Fiat Bravo, Fiat Palio Weekend, Fial Siena. Fo rd Escort, Ford Foc us. Honda Civic, I-Iy undai Acce nt, Kia Sephia, Ł ada 21 10, Ł ada Samara, Mazda Mitsubishi Colt. Mitsubishi Lancer, Nissan Almera. Opel Astra, Ope t Astra H, Peugeot 306, Renault Mcganc, Rover 400, Seat Cordoba, Suzuki Balcno, Toyota Corolla, Volkswagen Golf. Vol kswagen Polo, VW Bora, Volkswagen New Beutlc Segment sanhkhndów kla sy Alfa Romeo 156, Audi A4. BM W 3 sedes, Chrys le r w y ż sz ej sn:dn icj Stratus. Citrncn Xantia, Daewoo E s p~ro, Daewoo (Segm(', Uppa Medium) Nubira, Fiat Marca. Ford Mondeo. Honda Accord, Hyundai LlIllra. Ki a Clarus, Mazda 626, Me-rccdes C-Class, Mitsubishi Carisma, Nissan Primera, Opel Vectra, Peuge ol 406, Renault Laguna, Rove r 6fX), Saab 'XIII, Saab 9-3, Scat Toledo, Skoda Octavia, Toyota Avcllsis. Toyot:1 Carina, Volkswagen Passat, Votvo S401V41l Segment samochodów klasy Alfa Romeo 166, Audi A6, BMW S senes, Chrysler. wyzszcj 3tX1M, Daewoo Leganz3. Ford Scorpio. Hyundai (Segment E recurive ) Sonata, Ił yu ndai Sonata Er, Lancia K, Mc rccdcs E Class, Mits ubi shi Ga lant, Ni ssan Maxima, Opel Omega, Peugeot 605, Renault Safrane. Saab 9000, Sailb 9-5, Toyola Camry. Volvo S70n O Segment samochodów Audi AX, Audi 58, BMW 1 senes. Honda Legend, luksusowych Jaguar Daimlcr. Jaguar XJ, Jaguar XK8, Jaguar S Ty pc, (Sl'gme,,' Lllxllry) Jagua r XK R, Mcrcedsc S-Class, Toyota Lcxus, Volvo S80, Volvo 590/90 SegnlCnl samochodów sportowych (Segmet Sport) Al fa Romeo Coupe. BMW Z 3, Ford Pum:l, Mercedes SLK Class, Nissan 200 SX. Opel Tigra, Porsche Box.lcr. Rcnau h Mcganc Coupe Segment wh;ksl.ych Audi n Coupe, BMW 8 senes, Honda Preludc, samoch()(lów sportowych Hyundai Coupe. Mercedes CL~C lass, Mercedes CLK- (Segmt'111 Slll'l'r Sport) Class, Porsc he 9 11, Volvo C70

7 Badania segmentów rynku molory-;.aqullego... cd. tabeli I Segment Segment małych vanów (Scgmt'1If Mini MPV) Segment vanów (Sl'g l111'iii I'rIPV, Segment małych silmochodów ICrcnowych (Segment Smal! SUV) Segment dui.ych samochodów terenowych (Sl~gmenl Lllrgt' SUV) Dost~pne modele Citroen Berlingo, Fiat Multipla, Mitsubishi Srace Star, Peugeot Partner. Renault Kangoo. Renault Megane Scenie Chrysler Grand Voyagcr. Citroen EVilsinn. Fi.al Ulyssc. Ford Galax y,!-ionda Shulllc. Kia Camival. Mercedes V -Class, Mitsuhishi Sanlamo. Renau lt Espace. Scal Alh'llllbra. Toyota Pienie. Volkswagen Sharan Honda er-y. Jeep Wrangler, bida Niva, Suzu ki Samurai. Suzuki ViIara, Suzuki Jimmy, Toyota RAV4 Daewoo Korando, Daewoo Musso. Damis Aro, Ford Explorer. Honda HR-V. Bundai Galloper. kep Grand Chcrokcc. Kia Sponagc. Land Rover Discoveryl IFreelander/Dcfcndcr, Mercelles G-Class. Mercedes M-CJass, Mit subishi PajeTO. Nissan Pal roi GR. Nissan Tarrano II. O pel Frontera, Ro ver Ran gc Rover, Ssangyong Korando. Ssangyong Musso, Suzuki Grand Vitara, Toyota l... and Cmiser Źr ó dło: opracowanie własne. Do rozpoznania slruktury rynku sa mochodów osobowych w Polsce wykorzystano, jak już wcze ś ni ej wspomniano, m e tod ę drzew klasyfikacyjnych CART. Z mienną za l eżną jest cena samochodu (z 30 września 1999 r.), a zmiennymi niezależnymi, Izw. prcdyktorami : moc si lnika (KM), pojemność silnika (cm J ).liczba drzwi, rodzaj nadwozia (sedun. hatchback, wagon i in.), typ paliwa (benzyna, diesel), kraj producenta' (polska, Włochy, Niemcy, Korca Płd. i in.), wyposażenie w wersji standardowej (ABS, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, centralny zamek, klimatyzacja. poduszki powietrznej) Kolejno omówione zostaną wyniki analizy z u życie m kilku reguł podzialu (G iniego, chi-kwadrat i G-kwadrat) oraz różnych kryteriów slopu. 2 Pnez kraj pnxjuccnl3 należy TOwmieć ojczyznc; danej marki, trudno bowiem brać pud uwagę fubryki kai.dcgo koncernu motoryzacyj nego, które zlokalizowane są na calym niemal świecie, dla przykładu: Opel produkowany jest w Niemczec h. w Portugalii i w Polsce, a nic można przecież. po wiedzieć. że marka ta pochodzi z Gliwic..\ W przypadku poduszek powietrznych (Air Bag) zwróc.:ono uwagę na fakt wy slc;powania pomijaj'jc ich liczbę.

8 Mariusz. Lapcz,}',hki 3. Reguła GInlego I kryterium FACT S t os ując regułę Giniego i kryterium stopu FACT otrzymano drzewo przedstawione na rys. 2. I tys. r, 562 moc silnika (KM) < tys. :> IOOtys.,. ~ SEGMENT = minimpv, 125 uppcrmc.lowcrmc. smali tys. > 100 tys. 115 moc silnika ( KM)~ tys. 100 tys. 10 PRODUCENT = Czechy, Hiszpania, 84 Francja. Niemcy, Korea Płd., Wiochy tys tys. Rys. 2. Drlewo klasyfikacyjne CENA,liczba podzia ł ów = 4, Iiczba węz łów końcowych = 5 2roolo: opracowanie wlasoc. Drzewo lo sk łada się z 9 węz ł ów, z czego 4 to macierzyste punkty węz łowe, a 5 to węzły końcowe. Interpretacja węzłów końcowych wygląda na st ępująco: - węzeł nr 2 - to klasa samochodów w cenie tys. zł (40; 60 >, są to pojazdy, których moc si łnika nie przekracza 12 1 KM ($ ł21 l, - węzeł nr 5 - to klasa samochodów, których cena przekracza 100 tys. zł, są to pojazdy o mocy silnika przekraczającej 121 KM, nie nale żące do segmentów Mini MPY, Upper Medium, Lower Medium i Smalt,

9 Badania. rynku nloior)'zacyjnego... - węzeł nr 7 - to klasa samochodów, których cena przekracza 100 tys. zł. s~l to samochody o mocy silnika przekraczającej 191 KM, nie nalei.q one do ww. ~ egmcnlow. - węzeł 8 - to klasa samochodów w cenie tys. zl (60: 80 >, są to samochody z segmentów Mini MPY, UPrer Medium, Lowcr Medium i Smali, o mocy silnika nie przekrac zającej (~) 19 1 KM, produkcji czeskiej, hiszpańskiej, francuskiej, niemieckiej, koreańskiej i włoskiej, - węzel nr 9 - to klasa samochodów w cenie 80 - łoo tys. zł (80; 100 >, Sll to samochody z segmentów Mini MPY, Upper Medium. Lower Medium i Smali, o mocy silnika nie przekraczającej (~) 191 KM, wyprodukowane w Japonii lub w Stanach Zjednoczonych. 100 HO o - o - ' - ~ ~ ',,' ~ ''.~ ~ ~ ~.-.. ' c.- u '- c c.o.. ' c, ' ~ ~ c _ el u.- t:: E N - 0- 'J o E o ~.- - c «~ ~ &' c c c c.. N E~ - ~ - N.- ' ' & o - c ~ u ~ N E _ - ~ c ' Q. - C 8.~ E u.lś ~' E ' Prcdyktor '8. ~ g Rys. 3. Ranking ważności predyktorów CART-G INI-FACT. Zmienna zależna: CENA ranking w skali od O (niska ważność) do 100 (wysoka wai. nośó) Źródło: opracowanie własne. Na rys. 3 przedstawiono ranking ważności zmiennych niezależnych. Ponieważ CART jest nieparametryczną metodą klasyfikacji (dyskryminacji) zbiorów obserwacji, wi,c ważn ość prcdyktorów wyrażona jest inaczej ni7. w klasycznej analizie regresji wielokrotnej, a mianowicie na skali porządkowej. 100 oznacza wysoką, a O niską ważność predyktora. Wynik a s tąd, 7.e najistotniejs7.'1

10 Mariusz zmienną objaśniającą cenę samochodu jest moc silnika (100 pkt.). Dalej znajdują się: ex aequo pojemność silnika i przynależność do segmentu (95 pkt.), posiadanie ABS-u (82 pkt.), posiadanie klimatyzacji (57 pkt.), posiadanie wspomagania kierownicy (53 pkt.), kraj producenta (45 pkt.), wersja nadwozia (37 pkt.), posiadanie centralnego zamka i elektrycznie sterowanych szyb (po 35 pkt.) i posiadanie poduszki powietrznej (31 pkt.). Ranking zamyka rodzaj paliwa: benzyna i diesel (po 3 pkt.) - są to zatem najmniej istotne predyktory. W tabeli 2 zamieszczone zostały przypadki błędnie sklasyfikowane. Jest to tzw. macierz błędnych klasyfikacji, którą zestawia się zawsze przy okazji analizy z zastosowaniem drzew klasyfikacyjnych. W wierszach znajdują się klasy oczekiwane, a w kolumnach klasy obserwowane. Widać, że samochody z przedziału cenowego do 20 tys. zł zostały błędnie przypisane do klasy samochodów z przedziału cenowego tys. zł (7 przypadków). 169 samochodów z klasy (20; 40 > zostało błędnie zaliczone do klasy (40; 60 >; 9 samochodów z klasy (40; 60 > zaklasyfikowanych zostało do klasy (60; 80> itd. Tabela 2. Macierz blędnych klasyfikacji CART-GINI-FACT Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa do 20 tys, tys. 40-1lO tys. 1lO-80 tys. 80- JOO tys. > HXl tys. do 20 tys. O O O O O tys. O O O O O 40--1lO tys tys. O O 9 16 J tys. O O O 4 8 >IOOI)'s. O O O 8 3 Źródło: opracowanie własne. Wynika to z dwóch przyczyn: l. Jako regułę podziału wybrano regułę Giniego, a ta, jak już wcześniej wspomniano, polega na wyodrębnieniu klasy najliczniejszej i oddzieleniu jej od pozostałych klas, w tym przypadku zmienną wykorzystaną w pierwszym punkcie węzłowym była moc silnika, a zatem w węźle końcowym nr 2 znalazły się wszystkie samochody o mocy silnika nie przekraczającej ($) 121 KM, w klasie tej najliczniej reprezentowaną grupą była ta z przedziału cenowego (40; 60> -- stąd więe wzięła się nazwa tej klasy: (40; 60> tys. zł. 2. Jako kryterium stopu wybrano FACT, w tym przypadku drzewo kompletne jest traktowane jako drzewo właściwej wielkości, kryterium to jest oparte na minimalnej frakcji obiektów, oznacza to, że węzłem końcowym (w przypadku nierównych prawdopodobieństw a priori') może zostać węzeł zawierający 4 W badaniach empirycznych, gdzie zmienna zajd.na ma kilka poziomów, występowanie rów~ nego prawdopodobieństwa li priori jest mało prawdopodobne, oznaczałoby to bowiem, że praw-

11 Badania '... więcej niż. jedn'l klasę i posiadający nic wi~cej przypadków niż. określona frak cja dla jednej lub więcej klas, do zalet tego kryterium zaliczyć Illoi.na niewielkie rozmiary drzewa, co ulatwia graficzną prezentację wyników. 4. Reguła podziału chi-kwadrat I kryterium FACT W drugim przypadku zastosow'1il0 regulę podzialu ;(1 i kryterium stopu FACT. Drzewo uzyskane na tej drodze postępowania zilustrowano na rys. 4. Widać, i.e kształt drzewa uzyskanego tą regulą podziału różni się znacznie od tego na rys. 2. Do 15 wzrosła liczba węzlów drzewa, z czego 7 węzłów to węzły macierzyste, a 8 to kol1cowe punkty węzłowe. Interpretując węzły koilcowe (od najbardziej do najmniej licznego) można zaobserwować następujące cechy wyodrębnionych klas: - klasa samochodów z przedziału cenowego (40; 60 > tys. zł przypadków należących do segmentów: Mini, Mini Plus, Smali, Lower Medium, Mini MPY lub Mini SUY, - klasa samochodów w cenie przekraczającej 100 tys. zł przypadków Z segmentów: MPY, Sport, Super Spon, Luxury, Executive lub Upper Medium z poduszką powietrzml w wersji podstawowej modelu oraz z mocą silnika większ'l niż 139,5 KM, - klasa samochodów z przedziału cenowego (60; 80 > tys. zł - 72 przypadki z segmentów: Spon lub Upper Medium o pojemności silnika przekraczającej ł650 cm 3, wyprodukowanych w Hiszpanii, Francji lub w Niemczech, - klasa samochodów z przedziału cenowego (40; 60 > tys. zł - 42 przypadki z segmentów: MPY, Super Sport, Sport, Luxury, Executive lub Upper Medium, posiadających poduszki powietrzne i silniki o mocy nie przekraczającej (::;) \39,5 KM, wyprodukowane w Czechach (Skody), Korei Płd. (Daewoo, Kia, Hyundai) lub we Włoszech (Fiat), - klasa samochodów z przedziału cenowego (80; 100 > tys. zł - 34 przypadki z segmentów: Spon lub Upper Medium z silnikiem, którego pojemno ść przekracza 1650 cm J wyprodukowanych poza Hiszpani'l, Francją bądź Niemcami, - klasa samochodów z przedziału cenowego (60; 80 > tys. zł - 32 przypadki z segmentów: Sport lub Upper Medium z silnikiem, którego pojemność nie przekracza 1650 cm3, - klasa samochodów, których cena jest wyższa niż 100 tys. zł - 22 przypadki z segmentów: MPY, Super Spon, Luxury lub Executive z silnikiem o mocy nic przekraczającej (::;) 139,5 KM, nie wyprodukowane w Czechach, Korci Płd. czy we Włoszech, dopodobicńslwo powstania klasy samochodów z przedziału cenowego do 20 tys. zł (7 przypadków w całym, liczqcym 803 przypadki zbiorze obserwacji) jesl równe prawdopodobień s twu wydzielenia klasy samochodów z przedziału cenowego ty s. zł (281 przypadków, el.yh 35(Yv calego zbioru obserwacji ).

12 40-60 tys. 344 SEGMENT = MPY, supersp, sport, lumry, execuiiv, uppenne 459 > 100 tys. 4Q-.6O tys_ 5 brak poduszek powietrznych tys. > 100 tvs. 203 moc silnika (KM) < tys. > 100 tys. 42 P~~UCENT = Czechy, orea Płd., Włochy -, tys tys. 139 SEGMENT = sport, upperme tys. > loolys_ 33 CCM < tys tys PRODUCENT = Hiszpania, Francja, Niemcy tys tys. -. ~ ~ :: Rys. 4. Drzewo klasyfikacyjne CART X' - FACT. Drzewo klasyfikacyjne CENA liczba podziałów; 7; liczba węzłów końcowych; 8 Źródło: opracowanie własne.

13 Badall;a - klasa samochodów z przedzialu cenowego (20; 40 > tys. zl - S przypadków z.,segmentów: MPV, Super Sport, Sport, Luxury, Executive lub Upper Medium nie posiadajllcych poduszek powietrznych. Kolejność predyktorów w rankingu wa7.ności jest nieco inna nil. przy regule podzialu Giniego. Za najważniejszy predyklor uznany zostal segment (100 pkt.). Dalej kolejno ść prezentuje się następująco : moc silnika (KM) - 97 pkt., pojemność silnika (cm) - 92 pkt., kraj producenta - 79 pkt., posiadanie ABS-u - 70 pkt posiadanie klimatyzacji - 55 pkt posiadanie poduszki powietrznej - 45 pkt., posiadanie elektrycznie sterowanych szyb - 44 pkt., wersja nadwozia - 41 pkt., posiadanie wspomagania kierownicy - 36 pkt., posiadanie centralnego zamka - 34 pkt., ex aequo rodzaj paliwa: benzynowy i diesel - po 8 pkt. s. Roguła podziału G kwadrat I kryterlulii 'ACT Ostatni przedstawiony w niniejszej pracy wariant analizy 1. użyciem drzew klasyfikacyjnych opiera się na regule podzialu G2 i kryterium stopu FACT. Drzewo uzyskane na tej drodze ilustruje rys. 5. Drzewo to posiada II punktów węzlowych, z czego 5to węzły macierzyste, a 6 węzły końcowe. Interpretacja tych ostatnich (zaczynajc od węzła z największllliczebnością) jest następująca: - klasa samochodów z przedziału cenowego (20; 40 > tys. zł przypadków nie posiadając ych ABS-u w wersji podstawowej modelu, - klasa samochodów z przedziału cenowego (40; 60 > tys. zł prlypadki posiadające ABS w wersji standardowej, z silnikiem o mocy nie przekraczającej (!» 117 KM, - klasa samochodów, których cena jest wyższa niż 100 tys. zł przypadków posiadających ABS w wersji standardowej, z silnikiem o mocy wyższej niż 117 KM, nie należące do segmentów: Mini MPY, Upper Medium, Lower Medium i Smali, - klasa samochodów z przedziału cenowego (60; 80 > tys. zł - 78 przypadków z segmentów: Mini MPV, Upper Medium, Lower Medium lub Smali, posiadających ABS w wersji standardowej, z silnikiem o mocy mieszczącej się w prawostronnie domkniętym przedziale (117; 191 > KM, wyprodukowanych w Czechach, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Korei Płd. lub we Włoszech, - klasa samochodów z przedziału cenowego (80; 100> tys. zł - 32 przypadki z segmentów; Mini MPV, Upper Medium, Lower Medium lub Smali, posiadających ABS w wersji standardowej, z silnikiem o mocy mieszczącej się w prawostronnie domkniętym przedziale (117; 19ł > KM, wyprodukowane w Japonii bądź USA, - klasa samochodów, których cena jest wyższa niż 100 tys. zł - \O przypadków z segmentów: Mini MPV, Upper Medium, Lower Medium lub Smali, posiadających ABS w wersji standardowej, Z silnikiem o mocy przekraczającej 191 KM.

14 Iys. ~łs = brak 20-40Iys. > I O(lIy s. 4S8 2-' )- moc siln ika (KM) ::; tys. > 100 tys. 120 SEGM I~ = minimpv. uppcrmc, Jowcnnc, smali l tys. > I no tys. 110 _ moc silnika (KM) $ 191 _ lo 6n- 80 tys. > ICKl tys. 78 PRODUCENT = Czc<h y. Hiszpania. Francja, Niemcy, Korca Pld., Wiochy :\2 6O- HO tys. HO- lix) tys. Rys. 5. Drzewo klasyfikacyjne CART-G '-FACf. liczba podzia ł ów = 5. liczba węz łów końcowych = 6 Zród ło: opracowanie własne. Waga poszczególn ych zmiennych o bja ś ni ającyc h jest zbliżona do tej z regu ly podzialu Giniego. Kolejność predyklorów przedslawia się na s lępująco : moc silnika (KM) pk!.. ex aequo pojemność silnika (cm 3 ) i segment - 97 pk!., posiadanie klimatyzacji - 52 pk!., posiadanie ABS-u - 49 pk!., kraj producenta - 39 pk!., wersja nadwozia - 37 pk!., posiadanie wspomagania kierownicy - 33 pk!., posiadanie elektrycznie Slcrowanych szyb pk!.. posiadanie centralnego zamka - 31 pk!., posiadanie poduszek powietrznych - 19 pkl., ex aequo rodzaj paliwa: benzyna i diesel - 3 pkt. 6. 'odsumowanlo Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych w rozpoznaniu struktury rynku wymaga wicie pracy. Wszystkie dost ępne w pakiecie STATISTICA reguly podzialu i kryteria stopu um oż liwiają utworzenie. z samy m tylko CARl', 9 ró ż-

15 Badania... rynku molory::.ac)jnego, nych drzew, o różnej liczbie węzłów kolicowych i różnej ważności predyktorów, Nic przesądza to wcale o małej skuteczności tej nieparametrycznej metody dyskryminacji, Wystarczy porównać uzyskane wyniki (tabela 3) i wybrać najlepsze rozwiązanie, Tabela 3, Koszty resubstytucji i liczba węzłów końcowych dla róż.nych regul podziału i różnych kryteriów stopu Krytcrium stopu Reguła podziału Giniego chi-kwadrat G-kwadrat minimalna liczność (5) 0, O,12R269 O,I2R węzlów 42 węzły 38 węzłów bląd standardowy (I.<li 0, ,1 t:l325 0,1 32(X14 19 węzłów 58 węzłów 48 węzłów FACT 0, ,.l , węzłów 8 węzłów 6 węzłów...1 Źródło: opracowanie własnc. Jak widać, spadek kosztu resubstytucji wiąże się ze wzrostcmliczby węzłów kolicowych. Prezentowanc w niniejszej pracy kryterium stopu FACT charakteryzuje się najmniejszą liczbą kolicowych punktów węzłowych, ale za to najwyższym kosztem resubstytucji, Jego niewątpliwą zalctą jest możliwość czytelnej graficznej prezentacji wyników, Z drugiej jednak strony duża liczba błędnych klasyfikacji skłania do wybrania innego kryterium stopu, Jeśli chodzi o ranking ważności predyktorów, to wyniki uzyskane wszystkimi metodami można porównać używając jednego z testów dla skal porządkowych (np, Spearmana lub T Kendalla), Drzewa klasyfikacyjne mają w branży motoryzacyjnej szerokie praktyczne zastosowanie, Z ich użyciem można ocenić wiarygodność kredytobiorcy (własne banki posiadają m.in, Opel, Renault), ocenić skuteczność reklamy pocztowej (mailing) czy przeprowadzić badania segmentacyjne rynku (zmienmj zależną byłby wtedy model samochodu np, Fiesta, Escort, Focus, Mondeo, Explorer, Puma) natomiast deskryptorami cechy demograficzno-ekonomiczne klientów, które, przynajmniej w części, posiada każdy punkt dealerski, Jeśli chodzi o ogólne wnioski z niniejszego opracowania, to trudno je wyci')gnąć, Przyczyn') są przedziały cenowe przyjęte przez autora tej pracy, Nie są satysfakcjonuj')ce dla sprzedawców wszystkich marek, co wynika z grupy docelowej poszczególnych producentów, Inną grup'), a tym samym innym przedziałem cenowym zainteresowany będzie producent Saab-a, a innym producent Daewoo, Powinno się w takich przypadkach ograniczyć analizowany zbiór obserwacji do wyhranego segmentu (np, Upper Medium) oraz przekodować zmienną objaśnianą, czyli cenę,

16 M ariltjz Literatura Descr iplioll of C/a.uijicarioll Methods, Rllle InduCl ion (CART and FuR ES). c,uk G r a biń s k i T. [ Metody raksoflometrii. AE Kra ków. Jajuga K, (1 993]. Statystyczna allaliza wielowymiarowa, Wydawnictwo Na ukowe PWN. Warszawa. Mark W., t,ro(/u f.:rioll To Daw Mil/ing, Mynarski S. [ Elemet)' teorii syjtemów i cybernetyki, Wydawnictwo Na ukowe PWN, Warszawa. Mynarski S. [J 9821, Moc/elowanie rynku IV Uj('cill systemowym, PWN, Warszawa. Mynarski S. {1999], Struktury segmentac)jne powiqzmi importowo-eksportowych na rynkach europejskich [w:] Euromarkeling. Koncepcje. Strategie. Metody, pod red. J.W. Wiktora, AE w Krakowie, Kraków. Sagan A. { Badania 11wrkt't illgowc, poc/stawowe kierun ki, AE Kraków. Sagan A. (1999 J, Drzewa klasyfikacyjne. referat z seminarium STATSOFf Marketing i statystyka, Warszawa. T.-S. Lim. W.-y. Loh, v.-s. Shih [1 9991, A Compari.wn oj Predict;oll ACI.:lI rtlcy. Comple.tity, and Training Time oj Thirty-three O/d and N(!w Classiji'cation A/gorithms, KJu wc r Acadcrnic PhI.. Boston. A Study ol Segments ol the Automobile Market Uslng Classlflcatlon and Regres.lon Trees (CART) The aim of Ihis work is 10 iden(ify Ihe Slructure of the market for new passcnger cars in Poland. For the purposes of classifyi ng his observations. (he author employed a Ilon-pararneter based method ot' data analysis - CART (Classification and Regress ion Trees). Alongside artificial neuraj networks. c1assification trees are the most popular method of finding models and rejationships in Jarge data bases. The possibility of introducing inl o the analysis inde pendent variabies localed at alllevels of Ihe measurement rnakes this mclhod very useful when a market is differenti ated, as is Ihe case with Ihe automobile market. Passenger cars posscss bolh quanlilalive fealures (engine power, cngine capacil y. maximum (um ing moment, etc.) and qualilali ve oncs (lype of bodywork. furni shings and fiuings, functionality of Ihe interior). This is why the CART method was used instead of Iradilional discrimination analysis.

MATA UNIWERSALNA 100x90

MATA UNIWERSALNA 100x90 MATA UNIWERSALNA 100x90 Marka Model Nadwozie Lata Uwagi Audi A6 Avant (C5) C/5 1997-2004 Audi A6 Avant (C4) C/5 1992-1997.09 Audi A4 Avant (B6) C/5 2001.11-2004.10 Audi 100 Combi C/5 1988-1994 Audi 80

Bardziej szczegółowo

Rozmiar M dedykowane modele:

Rozmiar M dedykowane modele: Rozmiar M dedykowane modele: 1) Alfa Romeo 146 1) Audi 80 2) BMW 3 E30 3) Citroen AX Citroen Saxo Citroen C15 4) Chevrolet Aveo Chevrolet Kalos Chevrolet Matiz Chevrolet Spark 5) Daewoo Matiz Daewoo Tico

Bardziej szczegółowo

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane.

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane. DOBÓR DYSZ UWAGA!!! STAG-200 NIE WSPÓŁPRACUJE Z WTRYSKIWACZAMI GAZOWYMI O REZYSTANCJI 1Ω! Wszystkie listwy wtryskowe RAIL mają większą wydajność w porównaniu do listwy VALTEK, natomiast porównywalną z

Bardziej szczegółowo

Przekladnie kierownicze

Przekladnie kierownicze SPIS TRESC I Alfa Romeo 4 Audi 7 BMW 11 Citroen 13 Dacia 15 Daewoo 16 Fiat 17 Ford 36 Honda 40 Hyundai 41 Iveco 42 Lancia 44 Land Rover 45 Mercedes 46 Mitsubishi 48 Nissan 49 Opel 50 Peugeot 52 Renault

Bardziej szczegółowo

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL Adres firmy: PPUH ADMAL ul. Sochaczewska 40 96-515 Paprotnia k/ Sochaczewa Tel/fax: 046-86-150-79 Info: 0-603-937-036 / Adamczyk Mariusz / 0-609-805-775

Bardziej szczegółowo

SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKO

SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKO OFERTA NA MECHANIKĘ SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY OD LUTEGO 2013: CENY SPECJALNE TYLKO W AUTO-ELEMENTS tu lista wahaczy SRL, stan magazynowy z 11 lutego 2013 auto-elements.pl Nasi klienci

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy (dawniej Rew.III) przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Marek Chlebowski Kancelaria Komornicza ul. Bolesława Chrobrego 20, 64-100 Leszno tel. ( 0-65 ) 520 62 19 e-mail:biuro@komornik-leszno.pl

Bardziej szczegółowo

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE NADKOLA 20-01-2015 Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości AUDI Nr artykułu Numer OE Audi A3 1996-2005, lewy przód 110101 8L0821171C Audi A3 1996-2005, prawy przód 110102 8L0821172B

Bardziej szczegółowo

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00 Zdejmowa A U D I Audi 80 (N-lim) 09.86-08.91 1-AUD-03 10 d. 9 138,00 Audi 80 (NN-lim) 09.91-.94 1-AUD-04 1700. 9 138,00 Audi 100 (lim) 09.84-08.90 1-AUD-01 00. 10 197,00 Audi 100 C-4 Sedan,Avant,Quattro

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 26,39 zł 32,20 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 24,51 zł 29,90 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

Rok prod.: Alfa Romeo 33 90 95 Alfa Romeo 147 01-- Alfa Romeo 159 Sedan 05--

Rok prod.: Alfa Romeo 33 90 95 Alfa Romeo 147 01-- Alfa Romeo 159 Sedan 05-- Wykaz aut, do których pasuje bagażnik bazowy Dromader D1 plus. Bagażnik do samochodów bezrynienkowych: składa się z belek nośnych oraz uchwytów. Natomiast uchwyt składa się z łapy, poduszki i łapki chwytającej

Bardziej szczegółowo

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych.

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Prosty montaż i uniwersalność sprawia, że bagażnik szybko się montuje jak i demontuje. Posiada zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK

PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK 125 PŁYTKA SAMOCHODY DOSTAWCZE TYP PM-1 CITROEN BERLINGO CITROEN JUMPY FORD TRANSIT PO 1994 FORD TRANS IT PO 2000 WS ZYS TKIE MERCEDES WITO PEUGEOT PARTNER RENAULT KANGOO WS

Bardziej szczegółowo

wyprzedaż do wyczerpania zapasów

wyprzedaż do wyczerpania zapasów ASTRA/CORSA/KADETT/VECTRA/OMEGA 1,4/1,6/1,8/ KW KW 470140 EPS 1.970.140 9.6040 68,28 zł CITR 1,1/1,4/1,8/2,0 FIAT DUCATO/ULYSE 2,0 94- PEUG 106/205 1,0/1,1/1,4 KW KW 470188 EPS 1.970.188 9.6088 134,74

Bardziej szczegółowo

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Analiza popytu

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Analiza popytu RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH /dla-biznesu Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Rejestracje aut używanych...5 2.1 aut według rocznika...5 2.2 aut według cen...5 2.4 aut według marki...7 2.5 aut według rodzaju

Bardziej szczegółowo

PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: Klasa A 6,1 5,8 5,4 5,0 B 5,8 5,2 4,5 4,2 C 5,0 4,5 4,0 3,7

PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: Klasa A 6,1 5,8 5,4 5,0 B 5,8 5,2 4,5 4,2 C 5,0 4,5 4,0 3,7 PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: OC/Mini Car Assistance/ AC/ Car Assistance/ W/ Zielona Karta Tabela nr 1 Stawki taryfowe Marka-model Ford: Mondeo, C-Max,

Bardziej szczegółowo

RYNEK OPONIARSKI W POLSCE

RYNEK OPONIARSKI W POLSCE RYNEK OPONIARSKI W POLSCE Rok 22 23-1-15 GOODYEAR GROUP POLAND PARK SAMOCHODÓW 12, 1, +4,4% +7,6% Prognoza +5,1% +2,9% +2,8% Park samochodów (tys.szt.) 8, 6, 4, 2, 9,3 1, 1,5 1,8 11,1, 1999 2 21 22* 23*

Bardziej szczegółowo

Calibra. Combo. Corsa. Meriva. Omega. Signum. Tigra. Vectra. Zafira. FIAT Grande Punto. Kangoo II od 2001' Laguna II od 2001' 4/100

Calibra. Combo. Corsa. Meriva. Omega. Signum. Tigra. Vectra. Zafira. FIAT Grande Punto. Kangoo II od 2001' Laguna II od 2001' 4/100 Firma TRIO / 32-2038275, 32-2030946, Darek 0.602288210 długość śruby skok rodzaj symbol Prostego średnica gwintu zakończ. klucz zabezp. Odcinka śruby śruby śruby śruby marka model rodzaj felg wymiary Z-428

Bardziej szczegółowo

SZKŁA DO LUSTEREK SAMOCHODY OSOBOWE

SZKŁA DO LUSTEREK SAMOCHODY OSOBOWE SZKŁA DO LUSTEREK SAMOCHODY OSOBOWE 3 ALFA ROMEO 33 / 75 ROCZNIK: >1990 INDEX: R002 33 / 75 / 164 ROCZNIK: 1990> INDEX: R003 145 / 146 ROCZNIK: 1995> INDEX: R004 146 SUPER INDEX: R007L, R007P 147 ROCZNIK:

Bardziej szczegółowo

Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black

Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black ALFA ROMEO ALFA ROMEO / 156 5D Crosswagon 2003-2007 z relingami ALFA ROMEO / 156 5D Sportwagon 2000-2006 z relingami

Bardziej szczegółowo

Altar. Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych. Zaczepy kulowe (haki holownicze) Katalog 2013

Altar. Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych. Zaczepy kulowe (haki holownicze) Katalog 2013 Altar Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych Volkswagen Passat B5 sedan, combi '96-'05 ul. Stalmacha 7 41-800 Zabrze tel. 502 095 706 www.altar-hak.pl altar@altar-hak.pl Zaczepy kulowe (haki holownicze)

Bardziej szczegółowo

Wycieraczka typu UNI

Wycieraczka typu UNI Wycieraczka typu UNI LP ROZMIAR mm cali 1 300 12" 2 350 14" 3 375 15" 4 400 16" 5 425 17" 6 450 18" 7 475 19" 8 500 20" 9 525 21" 10 550 22" 11 575 23" 12 600 24" 13 650 26" 14 700 28" Wycieraczki Hybrydowe

Bardziej szczegółowo

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Nasycenie rynku

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Nasycenie rynku RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH /dla-biznesu Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 samochodów używanych...5 2.1 w rocznikach aut...5 2.2 w przedziałach cenowych aut...5 2.4 według marki...6 2.5 według rodzaju paliwa...7

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 29,03 zł 35,71 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 26,96 zł 33,16 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

Opis. 25 g. Masa. Kaseta diagramu. Art. 912 007 00. Wąż ciśnieniowy SPCS - 50. Art. 912 002 00. Art. 912 502 00. Art. 912 202 00.

Opis. 25 g. Masa. Kaseta diagramu. Art. 912 007 00. Wąż ciśnieniowy SPCS - 50. Art. 912 002 00. Art. 912 502 00. Art. 912 202 00. Końcówki pomiarowe zastępujące rozpylacz we wtryskiwaczach silników Diesel a. KOŃCÓWKA E Art. 0 00 Końcówka pomiarowa zastępująca rozpylacz we wtryskiwaczach silników Diesel a. Przystosowana do próbnika

Bardziej szczegółowo

Akcesoria car audio według marek samochodów

Akcesoria car audio według marek samochodów Akcesoria car audio według marek samochodów ALFA ROMEO zdjęcie symbol opis cena 572013 Redukcja radiowa 3232 Alfa 156 10/1997-08/2001 572147 Redukcja radiowa 3262 Alfa 147 12/2000-> szara Alfa GT 01/2005->

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 30,48 zł 37,50 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 28,31 zł 34,82 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) przykładowy numer katalogowy*

Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) przykładowy numer katalogowy* Zalącznik nr 1 Lp. Rodzaj filtru (powietrza, oleju, przeciwpyłkowy itp.) Marka i model pojazdu do którego jest filtr przykładowy numer katalogowy* Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od

Bardziej szczegółowo

UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO. 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04

UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO. 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04 UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04 147 05>10 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła

Bardziej szczegółowo

autotechnik NOWE PRODUKTY ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA PoMPA PALIWA do DIESLA, dla: POMPY PALIWA CEWKI ZAPЈONOWE PRZEPЈYWOMIERZE POWIETRZA

autotechnik NOWE PRODUKTY ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA PoMPA PALIWA do DIESLA, dla: POMPY PALIWA CEWKI ZAPЈONOWE PRZEPЈYWOMIERZE POWIETRZA autotechnik ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA CEWKI ZAPЈONOWE PRZEPЈYWOMIERZE POWIETRZA NOWE PRODUKTY PoMPA PALIWA do DIESLA, dla: VW, AUDI, SEAT, SKODA 1.9TDI, 2.0TDI - WKЈAD - KOMPLETNY ZESTAW ZASILAJҐCY Nr OE:

Bardziej szczegółowo

Cena : 200,00 zł Nr katalogowy : prestige Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : wysoki Średnia ocena : brak recenzji. watermark

Cena : 200,00 zł Nr katalogowy : prestige Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : wysoki Średnia ocena : brak recenzji. watermark Informacje o produkcie ALKANTARA POKROWCE SAMOCHODOWE Certyfikat AirBag! Cena : 200,00 zł Nr katalogowy : prestige Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : wysoki Średnia ocena : brak recenzji MAXX LLC

Bardziej szczegółowo

MAT S.C. P.P.H. PRODUCENT DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH gumowych w kolorze czarnym i popielatym OFERTA 2009/2010 PROWADZIMY SPRZEDAŻ DETALICZNĄ I HURTOWĄ

MAT S.C. P.P.H. PRODUCENT DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH gumowych w kolorze czarnym i popielatym OFERTA 2009/2010 PROWADZIMY SPRZEDAŻ DETALICZNĄ I HURTOWĄ MAT P.P.H. UM S.C. Tadeusz Maćkowiak Wiesława Maćkowiak Adam Maćkowiak 62-030 Luboń k. Poznania ul. Armii Poznań 1B tel./fax 061 810 26 72 pon. - pt. 8 00-16 00 www.matgum.pl biuro@matgum.pl PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

Interfejsy umożliwiające sterowanie z fabrycznych sterowników w kierownicy

Interfejsy umożliwiające sterowanie z fabrycznych sterowników w kierownicy y umożliwiające sterowanie z fabrycznych sterowników w (lub kolumnie ) radioodtwarzaczami ALPINE (stan na: 01.06.2008r. ) Alfa-Romeo GT 2001 - Blaupunkt Mid/High KCE-870B-R15+KWE-897E Mini- Alfa-Romeo

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy. Miejsce montau. Marka Model Rocznik. Lp.

Nr katalogowy. Miejsce montau. Marka Model Rocznik. Lp. Lp. Nr katalogowy Marka Model Rocznik Miejsce montau 1. 854193 Acura TSX Sport Wagon 1),2) 2011-2012 centralny 2. 853581 Acura TSX 1) 2004-2008 centralny 3. 854193 Acura TSX 1),2) 2009-2012 centralny 4.

Bardziej szczegółowo

Lista marek i modeli:

Lista marek i modeli: Lista marek i modeli dostępnych w ofercie " leasing z pełnym odliczeniem podatku VAT" na dzień 30.12.2013 opublikowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Lista marek i modeli: Audi 1.

Bardziej szczegółowo

Bagażnik dachowy na relingi Menabo Dozer aluminiowy 120cm

Bagażnik dachowy na relingi Menabo Dozer aluminiowy 120cm Bagażnik dachowy na relingi Menabo Dozer aluminiowy 120cm Cena: 249.99 zł Firma F.lli Menabò zosta?a za?o?ona w 1972 roku we W?oszech.Ci?g?y rozwój nowoczesnych?rodków transportu doprowadzi? to tego ze

Bardziej szczegółowo

Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) Bytom ul.rostka 30A ; , , Darek

Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) Bytom ul.rostka 30A ; , , Darek Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) 41-902 Bytom ul.rostka 30A ; 32-2030946, 32-2038275, Darek 0.602288210 ALFA ROMEO netto Alfa Romeo 156 Limuzyna / Sedan Alfa Romeo 156 SPORT Wagon

Bardziej szczegółowo

Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm)

Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm) Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm) Honda Civic 1,5 8V D15B8 SOHC - zbiorczy wykres: seria,

Bardziej szczegółowo

BOSCH AEROTWIN AR21U BOSCH AEROTWIN AR21U PASUJE MIĘDZY INNYMI DO:

BOSCH AEROTWIN AR21U BOSCH AEROTWIN AR21U PASUJE MIĘDZY INNYMI DO: BOSCH AEROTWIN AR21U BOSCH AEROTWIN AR21U PASUJE MIĘDZY INNYMI DO: ALFA ROMEO 166 (936) AUDI 100 (4A, C4) AUDI 100 Avant (4A, C4) AUDI 80 (8C, B4) AUDI 80 Avant (8C, B4) AUDI A3 (8L1) AUDI A6 (4A, C4)

Bardziej szczegółowo

Cena PLN brutto (23%) Cena PLN netto. Uwagi

Cena PLN brutto (23%) Cena PLN netto. Uwagi Cennik Opon Letnich do Samochodów Osobowych, Dostawczych i 4x4 Ważny od dnia 01.03.2011 Niniejszy cennik obowiązuje do czasu ukazania się nowego cennika. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. IPC

Bardziej szczegółowo

CENNIK PIPERCROSS. Sportowy stożkowy filtr powietrza Pipercross - UNIWERSALNY, Gąbkowy (wlot fi 70mm) wymiary100x200mm Moc do 210KM

CENNIK PIPERCROSS. Sportowy stożkowy filtr powietrza Pipercross - UNIWERSALNY, Gąbkowy (wlot fi 70mm) wymiary100x200mm Moc do 210KM TUC0171 TUC0172 INDEKS CENNIK PIPERCROSS OPIS Sportowy stożkowy filtr powietrza Pipercross - UNIWERSALNY, Gąbkowy (wlot fi 70mm) wymiary100x200mm Moc do 210KM Sportowy stożkowy filtr powietrza Pipercross

Bardziej szczegółowo

NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI

NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI DI007-14 (DM1162) DO WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW NOWE TURBOSPRĘŻARKI W OFERCIE DELPHI Delphi rozszerzył swoją ofertę turbosprężarek o dodatkowe 62 pozycje. Popyt na turbosprężarki ciągle rośnie ze względu

Bardziej szczegółowo

03.35 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i. 03.34 tł. końcowy BMW 520i/523i

03.35 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i. 03.34 tł. końcowy BMW 520i/523i 01.97 r. kolektorowa Audi A2 1.4 16V 160 01.98 tł. środkowy Audi A2 1.4 16V 60 01.99 tł. końcowy Audi A2 1.4 16V 02.13 tł. środkowy Dacia Logan MCV 1.4i MPi/1.6i MPi 160 03.32 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany

Formularz kalkulacji cenowej WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany .. (pieczęć wykonawcy) Załącznik do SIWZ nr 3. Formularz kalkulacji cenowej Lp. Model Marka WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany Cena brutto Wartość (wzorzec) w szt.* producent nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2015. Różnice w cenach

RAPORT 2015. Różnice w cenach RAPORT 2015 sporządzony przez serwis internetowy Różnice w cenach samochodów serwisowanych w autoryzowanych serwisach (ASO) i warsztatach niezależnych na podstawie ogłoszeń umieszczonych w portalu OtoMoto.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY LIPIEC 2008. Mazowsze SAMOCHODY OSOBOWE

RAPORT POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY LIPIEC 2008. Mazowsze SAMOCHODY OSOBOWE Mazowsze POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY RAPORT LIPIEC 2008 SAMOCHODY OSOBOWE Copyright IBRM Samar, Polska 2008 LIPIEC 2008 RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Powyższy materiał służy wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 Numer Techline 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9. Renault Laguna 1,9 DTI 101KM 101-103 Volvo S40 102KM GT1549S 35,20 41,50 7,30 7,90 5,08 9

Strona 1 Numer Techline 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9. Renault Laguna 1,9 DTI 101KM 101-103 Volvo S40 102KM GT1549S 35,20 41,50 7,30 7,90 5,08 9 Garrett Strona 1 101-101 VW / Audi / Ford GT1749V 1,9 TDI 110/130 KM GT1549V BMW 2,0 136KM 36,00 43,20 6,30 7,90 5,08 9 VW / Audi / Ford / Seat 101-102 1,9 TDI 110/130 KM (stara zmienna) GT1749V 36,00

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE KRADZIEŻAMI SAMOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W 2012 R.

ZAGROŻENIE KRADZIEŻAMI SAMOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W 2012 R. STATYSTYKA Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/informacje/83676,zagrozenie-kradziezami-samochodow-w-poszczegolnych-wojewodztwach-w-2 012-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 16:26 ZAGROŻENIE

Bardziej szczegółowo

znajdziesz filtr do swojego samochodu na: www.mannol.de

znajdziesz filtr do swojego samochodu na: www.mannol.de P.H. STAŃCZYK tel. 043-823 31 50, 042-215 18 53, 0601 20 55 10. ważny od: 09/2010 CENNIK DETALICZNY NA FILTRY SCT-GERMANY znajdziesz filtr do swojego samochodu na: www.mannol.de NR WEW Kod towaru Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE

WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE P.W. RAFPOL Rafał Podsiadły Tel. 501438358 e mail: rafpol@onet.pl WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE ALFA ROMEO Alfa Romeo 156 Limuzyna / Sedan od 10/1997 102401M Alfa Romeo 156 SPORT Wagon / Kombi bez gaśnicy od

Bardziej szczegółowo

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu

Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu IMAS International Wrocław Samochody w Polsce posiadanie, plany zakupu Wrocław, październik 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31 imas@imas.pl, www.imas.pl

Bardziej szczegółowo

Bieżnik. Klasa prędkości

Bieżnik. Klasa prędkości Cennik Opon Letnich do Samochodów Osobowych, Dostawczych i 4x4 Ważny od dnia 01.03.2011 Niniejszy cennik obowiązuje do czasu ukazania się nowego cennika. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. IPC

Bardziej szczegółowo

AUDI Audi A3 Sportback 2003-2012 8P (5-drzwiowy)

AUDI Audi A3 Sportback 2003-2012 8P (5-drzwiowy) MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY DYWANIKI Z NAKŁADKĄ DO BAGAŹNIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ALKANTARA POKROWCE SAMOCHODOWE Certyfikat AirBag! SUPER JAKOŚĆ rozm. A

ALKANTARA POKROWCE SAMOCHODOWE Certyfikat AirBag! SUPER JAKOŚĆ rozm. A Informacje o produkcie Utworzono 03-01-2017 ALKANTARA POKROWCE SAMOCHODOWE Certyfikat AirBag! SUPER JAKOŚĆ rozm. A Cena : 200,00 zł Nr katalogowy : prestige/a Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : wysoki

Bardziej szczegółowo

Zestawy naprawcze układu hamulcowego

Zestawy naprawcze układu hamulcowego Zestawy naprawcze układu hamulcowego Katalog Przedsiębiorstwo Produkcyjne PROMOT dr inż. Jan Mieczysław Kowalczyk Włocławek 2014 str. 2 Przedsiębiorstwo Produkcyjne PROMOT dr inż. Jan Mieczysław Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO BRERA Rok: Aktualizacja: CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI

ALFA ROMEO BRERA Rok: Aktualizacja: CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI 090515_CK www: http://www.sklep.amt-alarmy.pl ALFA ROMEO BRERA Rok: 2006 2006 Aktualizacja: 30.12.2008 CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI NIEBIESKI

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 38

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 38 Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 38 Lista ta ma służyć jedynie jako orientacja w ramach naszego rozszerzenia oprogramowania. Pełna lista wszystkich rozszerzeń dla każdego modelu i producenta

Bardziej szczegółowo

Każda felga posiada kilka cech, które świadczą o możliwości lub niemożliwości zastosowania jej w pojeździe. Wymieńmy te cechy:

Każda felga posiada kilka cech, które świadczą o możliwości lub niemożliwości zastosowania jej w pojeździe. Wymieńmy te cechy: Czy mogę zastosować te felgi w swoim samochodzie? Pytanie powtarzane miliony razy. Zamiast poszukać w internecie lub na forum, wygodniej jest zapytać, bo podadzą na tacy. Jest więc taca z pańskiego stołu,

Bardziej szczegółowo

NAZWA HANDLOWA OPEL. 0629 zestaw sprężyn układu hamulcowego Opel VAUXHALL CITROEN. 0701 zestaw sprężyn układu hamulcowego Citroen, Peugeot PEUGEOT

NAZWA HANDLOWA OPEL. 0629 zestaw sprężyn układu hamulcowego Opel VAUXHALL CITROEN. 0701 zestaw sprężyn układu hamulcowego Citroen, Peugeot PEUGEOT 0629 zestaw sprężyn Opel Ascona C 07.82-88 Kadett D + E 08.83-91 Vectra A 89-91 Astra 85-91 Cavalier 82-91 CITROEN 0701 zestaw sprężyn Citroen, Peugeot Xsara 02.96-10.00 ZX 03.91-10.97 PEUGEOT 205 03.83-306

Bardziej szczegółowo

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE z matą antypoślizgową i bez maty antypośligowej

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE z matą antypoślizgową i bez maty antypośligowej DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE z antypoślizgową i antypośligowej ALFA ROMEO Alfa Romeo 156 Limuzyna / Sedan od 10/1997 102401M 102401 Alfa Romeo 156 SPORT Wagon / Kombi bez gaśnicy od 2000 102402M

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja dodana w wersji R3-2011

Nowa funkcja dodana w wersji R3-2011 Licencja MAX podsumowanie aktualizacji oprogramowania Rozszerzenie bazy pojazdów 2009 R1 do2011 R2 Wersja 1 2009 14 producentów 98 modeli pojazdów aktualizacja roczników1995-2009! Wersja 2 2009 17 producentó

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe 2013 / 2014 Tabele rozmiarów łańcuchów do samochodów osobowych, 4x4 oraz SUV 2 Łańcuchy śniegowe, które wychodzą naprzeciw najcięższym zimom. Oczywiście od firmy pewag!

Bardziej szczegółowo

SZKŁA DO LUSTEREK WSTECZNYCH

SZKŁA DO LUSTEREK WSTECZNYCH P.P.U.H. ADAM SZKŁA DO LUSTEREK WSTECZNYCH PŁYTKI MONTAŻOWE PODGRZEWACZE SPARE REARVIEW GLASSES KATALOG PRODUKTÓW 2007 1 SPIS DZIAŁÓW SZKŁA LUSTEREK SAMOCHODY OSOBOWE ---------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE AUDI Audi A1 od 2010 102023M 102023 Audi A1 Sportback od 2012 102023M 102023 Audi A2 od 2000 102001M 102001 Audi A2 wersja niemiecka od 2000 102010M 102010 Audi A3 Hatchback

Bardziej szczegółowo

LEXUS 1. Lexus RX, od 2009 2. Lexus NX, od 2014

LEXUS 1. Lexus RX, od 2009 2. Lexus NX, od 2014 MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY MATY DO BAGAŹNIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALFA

Bardziej szczegółowo

OFERTA KOŃCÓWEK. Końcówki - pojedyncze i podwójne. Rury montażowe. Końcówki i nakładki dedykowane. ulter.com.pl

OFERTA KOŃCÓWEK. Końcówki - pojedyncze i podwójne. Rury montażowe. Końcówki i nakładki dedykowane. ulter.com.pl 2012 OFERTA KOŃCÓWEK Końcówki - pojedyncze i podwójne Montowane są przez przykręcenie obejmą lub wspawanie. Posiadają tzw. kielich montażowy, który dobiera się odpowiednio do średnicy rury wylotowej. Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Kontrolki i inne informacje

Kontrolki i inne informacje 1 Alfa Romeo 159 (2006-) s D12356rwkvh* 2 Alfa Romeo MiTo (2008-) s D12356rwkvh 3 Audi A1 (2010-) s krhgvepbj 4 Audi A3 (2004-) s crd12356v 5 Audi A4 B8 (2008-) s krdv12356c 6 Audi A5 (2007-) s krdv12356c

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe 2014 / 2015 Tabele rozmiarów łańcuchów do samochodów osobowych, 4x4 oraz SUV Łańcuchy śniegowe, które wychodzą naprzeciw najcięższym zimom. Oczywiście od firmy pewag!

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów. 007.238 Alfa Romeo 145,Lancia Delta 93-/Dedra 89-94/Fiat Tipo 91-95/Tempra 90-97 1.9TD 15563 840-137

Cennik produktów. 007.238 Alfa Romeo 145,Lancia Delta 93-/Dedra 89-94/Fiat Tipo 91-95/Tempra 90-97 1.9TD 15563 840-137 ALFA ROMEO Cennik produktów 007. Alfa Romeo 145/146/155/ Fiat Tipo/Tempra/Lancia 148-137 210522 210305 292 53 007.238 Alfa Romeo 145,Lancia Delta 93-/Dedra 89-94/Fiat Tipo 91-/Tempra 90-97 1.9TD rura kolektorowa

Bardziej szczegółowo

AUTA, W KTÓRYCH STWIERDZONO MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA GŁOWICY (ZAWORÓW)

AUTA, W KTÓRYCH STWIERDZONO MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA GŁOWICY (ZAWORÓW) AUTA, W KTÓRYCH STWIERDZONO MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA GŁOWICY (ZAWORÓW) Jest to lista silników, które nie będą współpracowały z LPG (na podstawie opracowania PRINS) AUDI Różne modele BSE 1.6 Z głowicą wyprodukowaną

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu Marka Zastosowanie Dodatkowe informacje OES

Nazwa produktu Marka Zastosowanie Dodatkowe informacje OES Kod Valeo Nazwa produktu Marka Zastosowanie Dodatkowe informacje OES 44516 LAMPA TYLNA VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN: Passat B7 (2010/11 - obecnie) Strona Prawa, wewnętrzna 3AE 945 094 C 44519 LAMPA TYLNA AUDI

Bardziej szczegółowo

K o m a x. Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej. Katalog zastosowań produktów według typu pojazdu

K o m a x. Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej. Katalog zastosowań produktów według typu pojazdu Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej K o m a x Katalog zastosowań produktów według typu pojazdu Spis treści Podział według rodzaju pojazdu 1 osobowy 1 ciężarowy 54 ciągnik 76 osobowy Podział według rodzaju

Bardziej szczegółowo

GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011

GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011 GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011 1. 2. 3. 4. CHEVROLET CHEVROLET AVALANCHE 2001-2006 CHEVROLET CAPTIVA CHRYSLER CHRYSLER GRAND VOYAGER III 2001-2006 CHRYSLER PACIFICA 2002-2007

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Chevrolet CAPTIVA Salon 73 900 PLN brutto Al. Krakowska 178 - D 0016 Mercedes VIANO Salon Pl*3.0 V6* EKSTRA LONG 109 700 PLN netto Al. Krakowska 178 - B J15 BMW X3

Bardziej szczegółowo

Robert Bosch Sp. z o.o. Dzia Cz Êci Samochodowych ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel. (0-22) 643 92 36 fax (0-22) 648 27 37 www.bosch.

Robert Bosch Sp. z o.o. Dzia Cz Êci Samochodowych ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel. (0-22) 643 92 36 fax (0-22) 648 27 37 www.bosch. Robert Bosch GmbH Robert Bosch GmbH dzia a na rynku mi dzynarodowym od poczàtku stulecia. W ponad 190 zak adach produkcyjnych oraz spó kach siostrzanych i przedstawicielstwach zagranicznych w 132 krajach

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów na rynku samochodów osobowych

Preferencje konsumentów na rynku samochodów osobowych Zestawienie zawiera jedynie odpowiedzi na pytania otwarte. UWAGA: odpowiedzi są sortowane alfabetycznie. 1. Wypisz 3 znane Ci marki samochodów, które jako pierwsze przychodzą Ci do głowy. Proszę o wpisywanie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

rolka prowadząca paska rozrządu CHRYSLER rolka prowadząca paska pomocniczego FIAT, LANCIA rolka prowadząca paska pomocniczego AUDI, VW, SEAT, SKODA

rolka prowadząca paska rozrządu CHRYSLER rolka prowadząca paska pomocniczego FIAT, LANCIA rolka prowadząca paska pomocniczego AUDI, VW, SEAT, SKODA 03-200 58601 532022710 CHRYSLER 4777394 03-201 FIAT, LANCIA 55874 532043610 VKM32243 46537101 03-202 AUDI, VW, SEAT, SKODA 55434 532033010 VKM31002 38145276 03-203 ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA 55872 534010120

Bardziej szczegółowo

MARKA GRUPY PSA PEUGEOT CITROËN

MARKA GRUPY PSA PEUGEOT CITROËN MARKA GRUPY PSA PEUGEOT CITROËN I N F O R M A T O R D L A S A M O C H O D O W Y C H WARSZTATÓW NAPRAWCZYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SIECIĄ DYSTRYBUCJI CZĘŚCI ZAMIENNYCH PEUGEOT 02 GAMA DOSKONAŁYCH PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Coche Precio Localizaci n Cargo

Coche Precio Localizaci n Cargo Coche Precio Localizaci n Cargo Subaru TRIBECA 3.6 258KM* 7 Osobowa*Serwis*Min. Przebieg*Jak NOWA!!*4x4*Automat, BMW X5 SIEDMIOOSOBOWY! SILNIK BENZYNOWY! BOGATE WYPOSAŻENIE!, Chevrolet CAPTIVA LTZ,Salon

Bardziej szczegółowo

INDEKS OPIS TOWARU PROMOCJA ZŁ DETAL BRUTTO

INDEKS OPIS TOWARU PROMOCJA ZŁ DETAL BRUTTO 5012504 *WAHACZ FORD P. ESCORT/ORION PR 83-85 NK 103,80 5012512 *WAHACZ FORD P. FIESTA PR 8/83-1/89 NK 72,27 65103163 AMORTYZATOR ALFA P. 155 1,8-2,0 GAZ (BEZ TURBO NK 311,31 63101144 AMORTYZATOR ALFA

Bardziej szczegółowo

Zakazy używania łańcuchów śniegowych

Zakazy używania łańcuchów śniegowych Marka Model Rok produkcji Opona Felga ABARTH 500 08-205/40-17 ABARTH PUNTO (GRANDE-/EVO) 07-215/45-17 ALFA ROMEO 145 94-01 205/45-16 ALFA ROMEO 146 95-00 205/45-16 ALFA ROMEO 147 00-10 205/55-16 ALFA ROMEO

Bardziej szczegółowo

Adaptery - końcówki pomiarowe do silników Diesel a

Adaptery - końcówki pomiarowe do silników Diesel a Adaptery - końcówki pomiarowe do silników Diesel a z podziałem na marki samochodów Marka pojazdu Świeca żarowa Wtryskiwacz Alfa Romeo 2, 8, 33, 49, 52 15, 66, 81, 94 Audi 2, 6, 8, 9, 10, 26, 35, 36, 71

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie klasyfikacji (dyskryminacji)

Zagadnienie klasyfikacji (dyskryminacji) Zagadnienie klasyfikacji (dyskryminacji) Przykład Bank chce klasyfikować klientów starających się o pożyczkę do jednej z dwóch grup: niskiego ryzyka (spłacających pożyczki terminowo) lub wysokiego ryzyka

Bardziej szczegółowo

Polska południowa Jarek Czerwiński - (Kierownik Regionu Południe)- czerwinski@stal-car.pl Tel. 690 491 590

Polska południowa Jarek Czerwiński - (Kierownik Regionu Południe)- czerwinski@stal-car.pl Tel. 690 491 590 DATA 10.2015 WYDANIE 1.0 STRONA 1 z 12 Z 1 - ZAPOTRZEBOWANIE ZESTAWY CZĘŚCI STAL-CAR Batorego 64 96-100 Skierniewice W razie pytań, zapytań cenowych lub wątpliwości prosimy o kontakt: Polska południowa

Bardziej szczegółowo

13 999 zł Al. Krakowska 178 - E. 9 145 zł Ostrobramska 73 - B. 19 935 zł Al. Krakowska 178 - C. 12 274 zł Al. Krakowska 178 - A

13 999 zł Al. Krakowska 178 - E. 9 145 zł Ostrobramska 73 - B. 19 935 zł Al. Krakowska 178 - C. 12 274 zł Al. Krakowska 178 - A Volkswagen TOUAREG 3.0 Diesel! Wersja Individual! Pneumatyka! Nawigacja! Zadbany!, 2008 BMW SERIA 5 520D 177KM F.VAT23% AUTOMAT, 2008 Audi Q7 Bezwypadkowy, napęd 4x4, gwarancja, serwisowany!, 2007 Porsche

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów programowanych przez diagnozę. (18-11-2003)

Zestawienie samochodów programowanych przez diagnozę. (18-11-2003) Zestawienie samochodów programowanych przez diagnozę. (18-11-2003) Samochód Sprzęt Uwagi Złącze diagnostyczne Gniazdo diagnostyczne nad nogami Audi A2 ------- Audi A3/S3 (do 5/99) Audi A3/S3 (od 6/99 do

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Mar Mar

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Mar Mar Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w marcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: marzec -3,8%; styczeń marzec:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UKOŃCZONY WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM O S-MAX, C-MAX I GALAXY

PROJEKT UKOŃCZONY WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM O S-MAX, C-MAX I GALAXY MINI WSZYSTKO O NAJMNIEJSZYM SAMOCHODZIE BMW Kompletne dane wszystkich 3 głównych modeli (R55, R56, R57), w tym informacje o,, STEROWANIE OŚWIETLENIEM, SYSTEM DOSTĘPU DO SAMOCHODU CAS > DALEJ W CD108:

Bardziej szczegółowo

Automobile Prix Localisation Numéro de clé

Automobile Prix Localisation Numéro de clé Automobile Prix Localisation Numéro de clé Volkswagen TOUAREG 3.0 Diesel! Wersja Individual! Pneumatyka! Nawigacja! Zadbany!, 2008 BMW SERIA 5 520D 177KM F.VAT23% AUTOMAT, 2008 Audi Q7 Bezwypadkowy, napęd

Bardziej szczegółowo

www.autoalarm.katowice.pl

www.autoalarm.katowice.pl LEGENDA: 000K blokada rurowa bolcowa z zamkiem obracanym cena 385.00 zł netto 000P blokada ryglowa z zamkiem obracanym cena 385.00 zł netto 000R blokada rurowa bolcowa z zamkiem wciskanym cena 335.00 zł

Bardziej szczegółowo

Raport serwisu otomoto.pl na temat rynku samochodów nowych i używanych

Raport serwisu otomoto.pl na temat rynku samochodów nowych i używanych Raport serwisu otomoto.pl na temat rynku samochodów nowych i używanych Raport serwisu otomoto.pl na temat rynku samochodów nowych i używanych Marcin Świć Dyrektor serwisów motoryzacyjnych Grupy Allegro

Bardziej szczegółowo

ABARTH ACURA ACURA SIP22 HON49, HON37, HON38 HON66

ABARTH ACURA ACURA SIP22 HON49, HON37, HON38 HON66 ABARTH ACURA ACURA 2 HON49,, HON38 HON66 1 2 1 ST A-19-103 A-19-108 2 2 2 ST P-19-111 P-19-160 3 2 3 ST P-19-112 1 POŁÓWKA P-19-161 4 2 4 ST P-19-113 2 POŁÓWKA P-19-162 A 2 A ST B 2 B ST C 2 C ST D 2 D

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 31.12.2010 GODZ. 00:01 Warszawa, 30 grudnia 2010

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 31.12.2010 GODZ. 00:01 Warszawa, 30 grudnia 2010 Rejestracje i sprzedaż MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w ZIE 2010 roku PZPM na podstawie danych CEP (MSWiA) i firm członkowskich W listopadzie 2010 roku zarejestrowano w Polsce 3 766 nowych i używanych jednośladów.

Bardziej szczegółowo

S0000075. Zestaw MAX - Citroen, Peugeot Diesel - benzyna. Zastosowanie: Citroen, Peugeot - wszystkie 1984-2008; Fiat

S0000075. Zestaw MAX - Citroen, Peugeot Diesel - benzyna. Zastosowanie: Citroen, Peugeot - wszystkie 1984-2008; Fiat S0000025 S0000075 S0000221 Diesel / benzyna - 13 elementów Citroen, Peugeot Uniwersalny zestaw blokad rozrządu VW - Audi - Citroen - Peugeot Kod silnika: BTE, P8A Zestaw MAX - Citroen, Peugeot Diesel -

Bardziej szczegółowo

Silnik ustawianie rozrządu. Cena specjalna ø 2988/7 BMW zestaw narzędzi, 7 części 149735 470, 2988/18 BMW zestaw narzędzi, 18 części 149742 449,

Silnik ustawianie rozrządu. Cena specjalna ø 2988/7 BMW zestaw narzędzi, 7 części 149735 470, 2988/18 BMW zestaw narzędzi, 18 części 149742 449, special worldwide 2009 Silnik ustawianie rozrządu BMW / Land Rover Zestawy narzędzi do profesjonalnego ustawiania silnika Montaż demontaż wałka rozrządu / warianty różnych możliwości do wałka rozrządu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 15.09.2008 GODZ. 23:59

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 15.09.2008 GODZ. 23:59 Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW do lipca 28 i sprzedaŝ do sierpnia 28 roku, na podstawie danych CEP (MSWiA) i firm członkowskich PZPM W ciągu siedmiu miesięcy 28 roku zarejestrowano w Polsce

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BLOKAD. A4 /B8/ (6 biegów, bieg wsteczny do przodu, z wyjątkiem wersji quattro, od 2008)

WYKAZ BLOKAD. A4 /B8/ (6 biegów, bieg wsteczny do przodu, z wyjątkiem wersji quattro, od 2008) ALFA ROMEO ALFA ROMEO 1 145 ALFA ROMEO 378 145 1.4 T.Spark 16V ALFA ROMEO 354 145 (model 2000) P ALFA ROMEO 1 146 ALFA ROMEO 294 146 (model 1999) ALFA ROMEO 387 147 1.6 T.Spark 16V ALFA ROMEO 412 147 1.9

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Gru Gru

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Gru Gru Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w grudniu 2016 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: listopad +25,1%; styczeń

Bardziej szczegółowo

Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu

Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu Cennik z 20.03.2012 na www.hawpol.eu Nazwa produktu Cena netto Cena brutto Blokady rozrządu / ALFA ROMEO (7) B505000 - blokady rozrządu Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel 785,53 zł 966,20 zł B504700 - blokady

Bardziej szczegółowo