ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Nazwa Związku: ZWIĄZEK ZAWODOWY POLSKA MIEDŹ Związek jest dobrowolną, niezaleŝną, samorządną organizacją zrzeszającą pracowników wykonujących prace w Oddziałach wchodzących w skład KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Lubin, i świadczących usługi na rzecz Oddziałów podległych KGHM, a takŝe w innych zakładach objętych działalnością Związku. 1. Członkiem Związku moŝe być osoba, która: - jest zatrudniona w zakładach wymienionych w ust. 1, - przeszła na emeryturę lub rentę, - czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem. 3 Związek działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 4 Siedzibą Związku jest miasto Głogów, ul. śukowicka 1. - Związek realizuje swoje cele i zadania statutowe poprzez: Oddział Międzyzakładowy - Organizacje zakładowe i terenowe wchodzące w skład Oddziału Międzyzakładowego. 5 Związek oraz Oddział Międzyzakładowy posiada osobowość prawną Związek w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawie o Związkach Zawodowych i innych ustawach oraz międzynarodowych aktach i konwencjach ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską. 2. Podstawą działalności Związku jest statut i program działania uchwalony przez Zgromadzenie Delegatów. 7 Związek na zasadach określonych prawem moŝe przystąpić do organizacji między narodowych w kraju i za granicą. Strona 1 z 10

2 8 1. Związek w działalności statutowej jest niezaleŝny od organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej. 2. Związek współdziała na zasadach partnerskich z innymi związkami zawodowymi i ich zrzeszeniami dla dobra i umacniania ruchu zawodowego. ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA ZWIĄZKU 9 Celami Związku są w szczególności: 1. Reprezentacja i obrona praw i interesów w zakresie warunków pracy i płacy oraz warunków socjalno - bytowych i kulturalnych pracowników, emerytów i rencistów, bezrobotnych i ich rodzin. 2. Kształtowania aktywności społecznej, etyki zawodowej i obrona godności ludzi pracy. 3. Działanie na rzecz sprawiedliwych relacji społeczno-ekonomicznych. 4. DąŜenie do podnoszenia rangi ruchu zawodowego. 5. Współdziałanie z organizacjami związkowymi w kraju i za granicą na rzecz postępu społecznego, praw człowieka, swobód demokratycznych oraz pokoju i dobrych stosunków sąsiedzkich. 10 Związek dąŝy do osiągnięcia celów między innymi przez: 1. Organizowanie współdziałania członków, prezentowanie stanowisk członków wobec organów władzy ustawodawczej, administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej oraz organizacji politycznych, społecznych i stowarzyszeń. 2. Związkową kontrolę przestrzegania praw pracowniczych. 3. Podejmowanie inicjatyw na rzecz doskonalenia prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych i szeroko rozumianej polityki społecznej i gospodarczej dotyczącej ludzi pracy. 4. Podejmowanie działań w celu zagwarantowania odpowiedniej rangi zawodom zrzeszonym w Związku, a w szczególności zawodom niebezpiecznym dla Ŝycia i zdrowia. 5. Prowadzenia rozmów, negocjacji i sporów z organami administracji państwowej, z organizacjami pracodawców i pracodawcami celem realizacji zadań statutowych. 6. Prowadzenie działalności szkoleniowej, racjonalizatorskiej, informacyjno - propagandowej, wydawniczej, socjalnej, sanatoryjno - wypoczynkowej i sportowo - rekreacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 7. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa. 8. Otaczanie szczególną opieką młodych członków Związku, dbanie o podnoszenie kwalifikacji. 9. Kultywowanie tradycji Związku. Strona 2 z 10

3 11 1. Swoje cele i zadania Związek realizuje poprzez partnerskie współdziałanie z organami władzy i administracji. W przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych oraz uprawnień Związku jeśli spór w tym zakresie nie zostanie rozwiązany w trybie negocjacji Związkowi przysługuje prawo do akcji protestacyjnych i strajku na zasadach ustawowych. 2. Wszelkie akcje protestacyjne i strajkowe moŝna podjąć za zgodą Zarządu Związku. 3. Związek tworzyć moŝe fundusz strajkowy i ustala formy korzystania z niego. ROZDZIAŁ III PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU Osoby wymienione 2 Statutu składają deklaracje woli o przystąpieniu do Związku. 2. Wzory deklaracji ustala Prezydium Zarządu Związku. 3. Członkostwo ustaje: a) z powodu śmierci, b) pisemnej rezygnacji, c) wydalenia ze Związku uchwałą statutowego organu, d) zmiany zakładu pracy poza obszar działania Związku. 13 Członkowie mają prawo: 1. Uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku. 2. Wybierać i być wybieranym do władz Związku na zasadach określonych ordynacją wyborczą. 3. Zwracać się do Związku we wszystkich sprawach dotyczących warunków jego bytu i pracy. 4. Zgłaszać wnioski w sprawie działalności Związku. 5. Uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach związkowych, które mają podjąć decyzję w jego sprawie. 6. Korzystać z obrony swych praw oraz pomocy materialnej i prawnej Związku. 7. Być bieŝąco informowanym o decyzjach organów wszystkich szczebli Związku. 14 Członek Związku ma obowiązek: 1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Związku. 2. Uczestniczyć w Ŝyciu Związku i regularnie płacić składki członkowskie. 3. Uczestniczyć w realizacji uchwał Związku i popierać jego postulaty. Strona 3 z 10

4 4. Współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków współŝycia między członkami załogi. 5. Przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i pomocy. ROZDZIAŁ IV WŁADZE ZWIĄZKU 15 Władzami Związku są: 1. Ogólnozwiązkowe: - Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów Związku, - Zarząd Związku, - Prezydium Zarządu Związku, - Przewodniczący Związku. 2. Oddziałowe: - Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów Związku, - Zarząd Związku, - Prezydium Zarządu Związku, - Przewodniczący Związku. 16 Władze Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się na następujących zasadach: 1. Kandydatem moŝe być wyłącznie osoba uprawniona do głosowania na zebraniu dokonującym wyboru. 2. Głosuje się na poszczególnych kandydatów. 3. Głosowanie jest tajne. 4. Przewodniczącego wybiera Walne Zebranie. 5. Funkcji Związkowych nie moŝna łączyć: a) w zakładach pracy ze stanowiskiem kierownika zakładu pracy, jego zastępcy, głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika wydziału, oddziału, działu; Członkowie władz związkowych wszystkich organów mogą być zawieszeni lub odwołani gdy naruszą Statut i uchwały organów związkowych. 2. Odwołanie ( zawieszenie ) moŝe nastąpić na Ŝądanie co najmniej 1/3 wyborców w drodze uchwały Zgromadzenia Członków ( Delegatów ). Strona 4 z 10

5 18 1. Mandat członka organu Związku przed upływem kadencji wygasa w razie: a) rezygnacji z mandatu, utraty praw członkowskich oraz uprawnień do działań prawnych, b) wystąpienia lub wykluczenia ze Związku w trybie ustalonym w Statucie, c) zmiany zakładu pracy powodującej wyjście poza obszar działania Związku, d) śmierci. 2. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu podejmuje właściwy organ Związku W szczególnie uzasadnionych przypadkach instancjom związkowym przysługuje prawo powiększenia liczby członków. - Liczba członków instancji powstałych tą drogą nie moŝe w czasie kadencji przekroczyć 1/5 jej składu osobowego. Uchwały w tych sprawach wymagają 2/3 liczby członków instancji. 2. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego danej instancji o ponad 50% - przeprowadza się nowe wybory. 20 Kadencja organów Związku trwa 4 lata. Władze Związku są odpowiedzialne za realizację zadań statutowych. ROZDZIAŁ V WALNE ZGROMADZENIE ZWIĄZKU Walne Zgromadzenie Związku jest najwyŝszym organem Związku. 2. Zgromadzenie moŝe być zwyczajne i nadzwyczajne. 3. Walne Zgromadzenie Związku tworzą członkowie lub delegaci wybrani na podstawie ordynacji wyborczej. 4. Ustępujący przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz biorą udział w Walnym Zgromadzeniu na prawach członka lub delegata. 22 Do uprawnień Walnego Zgromadzenia Związku naleŝy: 1. Uchwalanie statutu oraz jego zmian. 2. Uchwalanie ogólnego programu Związku. 3. Wybór przewodniczącego Związku. 4. Wybór członków Zarządu Związku. 5. Wybór Komisji Rewizyjnej. Strona 5 z 10

6 6. Udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu Związku. 7. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku. 8. Określenie liczby członków Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej, rodzaju i liczebności Komisji problemowych. 9. Rozpatrywanie odwołań członków władz Związku. 23 Walne Zgromadzenie Związku jest prawomocne jeŝeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków ( delegatów ). 24 Uchwały Walnego Zgromadzenia Związku podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem postanowień dotyczących Statutu i likwidacji Związku, które wymagają 2/3 obecnych członków ( delegatów ) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku zwoływane jest: a) na podstawie uchwały Zarządu Związku, b) na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwalony 2/3 głosów tej Komisji. 2. Zarząd Związku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku w terminie do 3 miesięcy od podjęcia uchwały w tej sprawie. 26 -skreślony ROZDZIAŁ VI ZARZĄD ZWIĄZKU 27 Zarząd Związku kieruje pracami Związku w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Związku zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Związku. Prawnymi reprezentantami Związku są: 1. Przewodniczący Związku, 2. Zastępca Przewodniczącego Związku, 3. Na wniosek Przewodniczącego inna osoba będąca członkiem Związku w zakresie udzielonego pełnomocnictwa przez Zarząd Związku. 28 Do zakresu działalności Zarządu w szczególności naleŝy: 1. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Związku. Strona 6 z 10

7 2. Wybór, na wniosek przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego związku oraz sekretarza. 3. Wybór, na wniosek przewodniczącego, Prezydium Zarządu Związku. 4. Realizowanie uchwał WZZ. 5. Uchwalanie i realizowanie rocznych planów Związku. 6. Podejmowanie uchwał o przynaleŝności do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń związkowych. 7. Nadzorowanie działalności Prezydium Zarządu Związku. 8. Określanie kierunków gospodarki finansowej i majątkowej, zatwierdzanie sprawozdań finansowych. 9. Powoływanie Komisji problemowych, określanie zakresu i zasad ich działania. 10. Zawieranie i rozwiązywanie układów zbiorowych pracy. 11. Prezentowanie stanowiska w sprawach społecznych i gospodarczych. 12. Powoływanie oraz koordynowanie działań Oddziałów Związku oraz Organizacji Zakładowych i Terenowych. 13. Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niŝ 2 razy w roku. 14. Interpretowanie postanowień tekstu Statutu. 15. Uchwalanie ordynacji wyborczej. 16. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej. 17. Określanie rodzaju i wysokości świadczeń statutowych oraz ich zmian. 29 Uchwały Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności conajmniej połowy członków. ROZDZIAŁ VII PREZYDIUM ZARZĄDU ZWIĄZKU Prezydium Zarządu Związku jest organem wykonawczym Zarządu Związku. 2. Prezydium Zarządu Związku wybierane jest ze składu Zarządu Prezydium Zarządu Związku kieruje bieŝącą działalnością Związku oraz nadzoruje działalność administracyjno - gospodarczą. 2. Do kompetencji Prezydium w szczególności naleŝy: a) kierowanie działalnością Związku w okresie między posiedzeniami Zarządu, b) prowadzenie działalności gospodarczej Związku, zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach uchwalonego budŝetu, c) realizowanie uchwał i decyzji Zarządu, d) zarządzanie majątkiem Związku, Strona 7 z 10

8 e) odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb nie rzadziej niŝ raz w kwartale, f) reprezentowanie Związku wobec władz gospodarczych, organów administracji oraz organizacji społecznych i politycznych, g) koordynowanie prac jednostek organizacyjnych Związku. 3. Prezydium odpowiada przed Zarządem w zakresie: a) składania bieŝących informacji ze swej działalności, b) stanu realizacji uchwał Zarządu, c) działalności szkoleniowej, wychowawczej, wydawniczej, d) działalności gospodarczej i finansowej Przewodniczący Związku 1. Wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Związku. 2. Wchodzi w skład Zarządu oraz Prezydium Zarządu i kieruje ich pracą. 3. Podejmuje decyzje w sytuacjach nie cierpiących zwłoki, o czym niezwłocznie informuje Prezydium Zarządu Związku. 4. Reprezentuje związek w kontaktach zewnętrznych. 5. Zwołuje posiedzenia Prezydium Zarządu. 6. Sprawuje nadzór nad działalnością Związku ROZDZIAŁ VIII KOMISJA REWIZYJNA 32 Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku. Do zadań Komisji Rewizyjnej naleŝy: Wybór przewodniczącego komisji. 2. Kontrolowanie realizacji uchwał organów Związku. 3. Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej organów Związku. 4. Przedkładanie swych sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Związku. 5. Opiniowanie projektu budŝetu i sprawozdania finansowego. 6. Składanie wniosków o absolutorium dla ustępujących władz. 7. Koordynowanie prac Komisji Rewizyjnych niŝszego szczebla. 8. Kontrola płacenia składek. Strona 8 z 10

9 34 Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności conajmniej połowy jej członków. 35 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku moŝe uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. ROZDZIAŁ IX ODDZIAŁ MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZKU Oddział Międzyzakładowy Związku Zawodowego Polska Miedź posiada pełną niezaleŝność samorządność i osobowość prawną i działa na zasadach określonych w Statucie Związku. 2. Delegaci organizacji oddziałowych, zakładowych i terenowych mogą wchodzić do organów Związku Zawodowego Polska Miedź wg zasad określonych statutem i Ordynacją wyborczą. 3. Organizacje zakładowe i terenowe wchodzą w skład Oddziału Międzyzakładowego Związku i stanowią jego integralną część. 4. O powołaniu Organizacji zakładowej, oddziałowej i terenowej oraz o zasadach ich funkcjonowania decyduje Zarząd Związku. 5. Do Oddziału Międzyzakładowego Związku Zawodowego Polska Miedź mogą przystępować inne organizacje związkowe. ROZDZIAŁ X MAJĄTEK ZWIĄZKU 37 Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka i papiery wartościowe. Fundusze Związku tworzone są ze: a) składek członkowskich, b) darowizn, zapisów i dotacji, c) dochodów z majątku oraz z działalności gospodarczej, d) imprez kulturalnych i sportowych. 38 Fundusze przeznaczone są na działalność socjalną i kulturalno oświatową Związku oraz jego działalność statutową. Strona 9 z 10

10 39 1. Podstawową działalnością finansową władz Związku jest budŝet obejmujący wszystkie środki w dyspozycji tych władz. 2. Zobowiązania majątkowe, rozliczenia obrotu funduszem Związku i zobowiązania woli podpisuje przewodniczący i wiceprzewodniczący Związku lub inny członek związku upowaŝniony przez Zarząd. 3. BudŜet uchwala się na okres roczny. ROZDZIAŁ XI Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zgromadzenie Związku. 2. Z przeprowadzonej likwidacji Komisja sporządza sprawozdanie i przedkłada je w sądzie. 3. W sprawach nie objętych Statutem lub w sprawach dotyczących działalności Związku decyzje podejmuje Zarząd Związku. Uchwalono w dniu 24 kwietnia 2009 roku ( uchwałą Nr 3 ) przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów. Strona 10 z 10

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW 1 STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW I Postanowienia ogólne 1 Związek Zawodowy Psychologów zwany dalej Związkiem jest organizacją dobrowolną, skupiającą psychologów w celu obrony ich interesów i praw.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A.

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A. 1 STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A. Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Obrony Pracowników zwany dalej Związkiem, jest

Bardziej szczegółowo

Statut ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Statut ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Statut Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nowoczesny ZUS ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nowoczesny ZUS, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA 1 Tworzy się organizację zawodową pod nazwą: Związek Zawodowy Aktorów Polskich, zwany dalej Związkiem. Związek rozwijać

Bardziej szczegółowo

STATUT Forum Związków Zawodowych

STATUT Forum Związków Zawodowych Biuro Zarządu Głównego 02-520 Warszawa ul. Wiśniowa 50 Tel. 0-22 640 80 23 Fax 0-22 849 82 30 STATUT Forum Związków Zawodowych Opracowano: Biuro Zarządu Głównego NSZZ FiPW Warszawa, 2 grudnia 2006r. STATUT

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie MILAN CLUB POLONIA, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH

STATUT FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH STATUT FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH 1 1. Tworzy się Federację Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych, zwanej dalej Federacją. 2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Statut

Załącznik nr 1. Statut Załącznik nr 1 Statut ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, zwana dalej Federacją - jest ogólnokrajową międzyzakładową organizacją

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW uchwalony w dniu 15.10.2016 r. ze zmianami i Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz krajowych 1 Tworzy się organizację zawodową pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział I

STATUT NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział I STATUT NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA 1 1. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ Solidarność W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność oraz Uchwałami Zakładowych Zebrań Delegatów

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Oświatowego wsi Brzeźnica

Statut Stowarzyszenia Oświatowego wsi Brzeźnica Statut Stowarzyszenia Oświatowego wsi Brzeźnica 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz oraz charakter prawny 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Oświatowe wsi Brzeźnica, zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM"

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców FORUM Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM" ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1 1. Związek nosi nazwę: Związek Zawodowy Stowarzyszonych Twórców FORUM", zwany dalej Forum. 2. Forum jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej

STATUT Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej Statut Związku Zawodowego Muzyków RP Strona 1 z 7 STATUT Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Związek Zawodowy Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej, zwany

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE Załącznik nr 14 Do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Statut

Załącznik nr 1. Statut Załącznik nr 1 Statut ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, zwana dalej Federacją - jest ogólnokrajową międzyzakładową organizacją

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA STATUT

MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA STATUT MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA STATUT TEKST JEDNOLITY Po zmianach na XI Walnym Zebraniu Delegatów Płock,

Bardziej szczegółowo

STATUT. MIĘDZYPOWIATOWEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO KARKONOSZE w BOLESŁAWCU. uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów

STATUT. MIĘDZYPOWIATOWEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO KARKONOSZE w BOLESŁAWCU. uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów STATUT MIĘDZYPOWIATOWEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO KARKONOSZE w BOLESŁAWCU uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów MZBS Karkonosze w dniu 27.06.2015 r. Rozdział I Nazwa, teren działania,

Bardziej szczegółowo

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę (...) w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista

Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista Statut Gostyńskiego Klubu Rowerowego Cyklista ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę: Gostyński Klub Rowerowy Cyklista, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH. Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych podczas Nadzwyczajnego Kongresu FZZ w dniu 29 maja 2017 r.

STATUT FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH. Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych podczas Nadzwyczajnego Kongresu FZZ w dniu 29 maja 2017 r. STATUT FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 2017 Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych podczas Nadzwyczajnego Kongresu FZZ w dniu 29 maja 2017 r. STATUT FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA WYśSZEJ UśYTECZNOŚCI MALTA.POZNAN.EU. Rozdział 1.

S T A T U T STOWARZYSZENIA WYśSZEJ UśYTECZNOŚCI MALTA.POZNAN.EU. Rozdział 1. S T A T U T STOWARZYSZENIA WYśSZEJ UśYTECZNOŚCI MALTA.POZNAN.EU Rozdział 1. WSTĘP, CELE I ZADANIA 1. Stowarzyszenie WyŜszej UŜyteczności MALTA.POZNAN.EU powołuje się w celu: - działania na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU SPORTOWEGO pod nazwą Polska Federacja Sportów Odważnikowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polska Federacja Sportów Odważnikowych, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS Regulamin Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOSZALIŃSKI KLUB MORSÓW POSEJDON ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KOSZALIŃSKI KLUB MORSÓW POSEJDON ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KOSZALIŃSKI KLUB MORSÓW POSEJDON ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koszaliński Klub Morsów POSEJDON w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. p r z y M Z A S p. z o. o. (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA I ZAKRES DZIAŁANIA ZWIĄZKU

S T A T U T. p r z y M Z A S p. z o. o. (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA I ZAKRES DZIAŁANIA ZWIĄZKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 z dnia 28 lutego 2013 roku S T A T U T Z w i ą z k u Z a w o d o w e g o K i e r o w c ó w R P p r z y M Z A S p. z o. o. (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych, zwane w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE

STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE STATUT MIEJSKO GMINNEGO KLUBU SPORTOWEGO SPARTAKUS DALESZYCE Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Związku Zawodowego Lekarzy Patomorfologów. Rozdział I Nazwa, teren działania Władz Krajowych

STATUT. Związku Zawodowego Lekarzy Patomorfologów. Rozdział I Nazwa, teren działania Władz Krajowych STATUT Związku Zawodowego Lekarzy Patomorfologów Rozdział I Nazwa, teren działania Władz Krajowych 1 Tworzy się organizację zawodową pod nazwą : Związek Zawodowy Lekarzy Patomorfologów - zwany dalej Związkiem.

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE STATUT Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Technologii Lyfrowych Lewiatan zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Warmińsko - Mazurski Związek Kolarski ( w skrócie WMZKol ), zwany dalej WMZKol, jest okręgowym związkiem

Bardziej szczegółowo

z poprawkami z dnia r.

z poprawkami z dnia r. Strona 1 z 11 z poprawkami z dnia 06.02.2015r. Strona 2 z 11 STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KOLEJARZY RZECZPOSPOLITEJ ROZDIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Związek nosi nazwę: Związek Zawodowy Kolejarzy Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

/tekst jednolity z dnia r. Uchwała Nr 2/2013 Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów/ Kaźmierzów, 14 maja 2013 r.

/tekst jednolity z dnia r. Uchwała Nr 2/2013 Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów/ Kaźmierzów, 14 maja 2013 r. STATUT Związku Zawodowego Pracowników Technicznych i Administracji DOZÓR KGHM Polska Miedź S.A Organizacji Międzyzakładowej Polkowice Sieroszowice w Kaźmierzowie /tekst jednolity z dnia 14.05.2013r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa.

Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ateistyczna Wspólnota Człowieczeństwa. w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Związku Zawodowego Anestezjologów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Związek Zawodowy Anestezjologów jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BABKI ZIELARKI

STATUT STOWARZYSZENIA BABKI ZIELARKI STATUT STOWARZYSZENIA BABKI ZIELARKI 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie BABKI ZIELARKI" zwane dalej Stowarzyszeniem" jest stowarzyszeniem osób fizycznych działających na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KĄTECKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO SMECZ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kąteckie Towarzystwo Tenisowe Smecz, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO RAMOWY STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Giganci Radymno zwany dalej Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT. KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina

STATUT. KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina Koronowo 2012 STATUT KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie KORONOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU TURYSTYKI SZCZĘŚLIWA DOLINA jest

Bardziej szczegółowo

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA

STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA STATUT LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO WISŁA MAŁA Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Ludowy Klub Sportowy Wisła Mała zwany dalej Klubem. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Związku Zawodowego Skarbowców

S T A T U T Związku Zawodowego Skarbowców S T A T U T Związku Zawodowego Skarbowców ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Związek przyjmuje nazwę Związek Zawodowy Skarbowców 2. Związek używa skrótu ZZS. 3. Nazwa i znak graficzny Związku stanowią

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW I MIŁOŚNIKÓW WSI RADACHÓWKA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie mieszkańców i miłośników wsi Radachówka w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT,,STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W WOLI WIELKIEJ z siedzibą w Woli Wielkiej gmina Żyraków. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT,,STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W WOLI WIELKIEJ z siedzibą w Woli Wielkiej gmina Żyraków. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT,,STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY W WOLI WIELKIEJ z siedzibą w Woli Wielkiej gmina Żyraków ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę,,przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej w dalszych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI KULTURALNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSA

Bardziej szczegółowo

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO

STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO STATUT POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA KENDO, IAIDO I JODO Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE KENDO, IAIDO I JODO i

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNI SĄSIEDZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNI SĄSIEDZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Smugi, 31.07.2016 r. STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNI SĄSIEDZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE AKTYWNI SĄSIEDZI. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity 1 Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.01.2012 r. STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE Tekst Jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH

STATUT ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH STATUT ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH 1 KONTO: GBS MOSINA, O/PUSZCZYKOWO, Nr 26 9048 0007 0000 7302 2000 0001 zlp-pn@wp.pl, www.zlppn.pl REGON: 630757439 NIP: 777 3067 808 KRS: 0000103761

Bardziej szczegółowo

Statut STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW. z siedzibą w Warszawie

Statut STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW. z siedzibą w Warszawie Statut STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity uwzględniający zmiany z 07 lutego 2015 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Nazwę stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW Chrzanów, 19.07.2010 r. STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW Rozdział I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Aktywnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier

STATUT. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier STATUT Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Pionier Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Pionier, zwany dalej Stowarzyszeniem".

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola.

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola. STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola." 1 2 Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PROKURATORÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PROKURATORÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PROKURATORÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6.

Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych. Rodział I. Rodział II. Postanowienia ogólne. 1. Cele i środki działania. 6. Statut Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych Rodział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, zwane dalej SKFS. 2. SKFS jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ

STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ STATUT STOWARZYSZENIA LUBOGOSZCZ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem. 2 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Bardziej szczegółowo

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Warmińsko-Mazurski Związek Zapaśniczy, w skrócie W-MZZ,

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zakładowego Związku Zawodowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Poznań, rok

STATUT. Zakładowego Związku Zawodowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Poznań, rok STATUT Zakładowego Związku Zawodowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Poznań, 10.5.2014 rok 2 Rozdział I Definicje. 1 Użyte w Statucie określenia oznaczają: 1) Zarząd Zarząd Związku, 2) WZC(D)

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

STATUT ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO REWIDENTÓW TABORU ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA 1 Nazwa związku brzmi: MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY REWIDENTÓW TABORU, zwany dalej związkiem

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS POLSKA

Statut Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS POLSKA Statut Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS POLSKA z dnia 14.12.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Nazwa, siedziba, obszar działalności 1. Stowarzyszenie nosi

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług, zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO NIDZIANKA BIELINY ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KLUBU SPORTOWEGO NIDZIANKA BIELINY ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KLUBU SPORTOWEGO NIDZIANKA BIELINY ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Klub Sportowy Nidzianka Bieliny, zwany dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Uczniowskiego Klubu Sportowego MUSU Warszawa Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Uczniowski Klub Sportowy MUSU Warszawa zwany dalej Klubem, jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo