Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego NA WYKONYWANIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH ORAZ USTNYCH NA POTRZEBY WWPWP PHARE zatwierdzam.. Warszawa na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) 1

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Kod Wspólnego Słownika CPV: (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych) (Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych) Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych według potrzeb opisanych w załączniku nr.4 na potrzeby 3 biur WWPWP Phare w roku Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania jakichkolwiek zasad dotyczących proporcji między poszczególnymi typami zlecanych usług oraz zachowania jakiegokolwiek harmonogramu zlecanych usług. Zamawiający w miarę możliwości dołoży starań, aby zapewnić względną rytmiczność zlecanych usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego budżetu przeznaczonego na w/w cel. Wykonawca w razie potrzeby oddeleguje tłumacza na delegację (również kilkudniową) do Państw takich jak np: Słowacja, Ukraina, Białoruś. Rozliczenie odbędzie się na podstawie oddzielnej faktury VAT. W przypadku tłumaczeń ustnych symultanicznych, kiedy Zamawiający nie zapewni kabin i sprzętu technicznego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędny sprzęt techniczny dla zapewnienia wykonania tłumaczeń, wraz z obsługa techniczna sprzętu w postaci (w zależności od potrzeb): kabiny tłumacza dla 2 osób, odbiornika podczerwieni, pulpitu delegatów, pulpitów tłumaczy, kompletu urządzeń wzmacniająco-nadawczych, osoby odpowiedzialnej za obsługę sprzętu w trakcie tłumaczenia narady/seminarium/konferencji. Przedmiot usługi opisany został z załączniku nr 4 natomiast prawa i obowiązki stron we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych w rozumieniu art. 83 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Wymagany: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2007r. III. O ZAMÓWIENIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późń. zm.). 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 2

3 IV. ZAWARTOŚĆ OFERT. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: A) Wypełniony formularz Ofertowy (wg Załącznika nr1) B) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym tym zamówieniem, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), C) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), D) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) E) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) F) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg załącznika nr 2), G) Pełnomocnictwo (oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. H) Wypełniony formularz cenowy z cenami za poszczególne elementy zamówienia oraz obliczoną średnią ceną usługi stanowiącą cenę oferty na załączniku nr. 4 I) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.(załącznik nr 5) Zaleca się ułożenie dokumentów od A) do I). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit B), C), D) i E) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: A) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, B) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, C) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 A)- C) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 3

4 3. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie odpisów lub kserokopii muszą być poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika z zachowaniem sposobu reprezentacji. 4. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub przedstawienie ich w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. Chyba, że dokument zostanie dostarczony na wezwanie zamawiającego w określonym terminie. V. WADIUM: Nie wymagane. VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. VII. INFORMACJE DOTYCZACE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Oferta pod rygorem nieważności musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 7. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania rozliczeń kwoty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia, w walutach obcych. 8. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); 9. Wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na ofertę muszą być kolejno ponumerowane. 10. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób (uniemożliwiający jej samoistną dekompletację) ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta), oferta zawierała spis treści a strona tytułowa oferty zawierała następujące informacje: A) temat postępowania na jaki oferta jest składana, B) nazwa Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta jest składana przez konsorcjum powinny zostać wyszczególnione wszystkie poszczególne firmy tworzące konsorcjum z podaniem ich nazw, danych adresowych oraz wskazaniem lidera konsorcjum. C) adres siedziby Wykonawcy, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu. 11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 4

5 12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty. 14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. w konsorcjum), w takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania. A) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. B) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie w pełnomocnictwie. C) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). D) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców wchodzący w skład konsorcjum, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 15. W przypadku podpisania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy do oferty powinien być załączony oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia upoważnienia do podpisywania oferty. 16. Zamawiający nie dopuszcza wykonania części zamówienia podwykonawcom. VIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZACYCH SPECYFIKACTI: 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą faksową. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania do Zamawiającego na piśmie nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację, oraz na stronie internetowej jeśli specyfikacja jest na niej udostępniona, bez ujawniania źródła zapytania. 3. W szczególnie uzasadnionym przypadku zamawiający może w każdym czasie, przed terminem składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej informacja o zmianie zostanie zamieszczona również na tej stronie. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: w sprawach przedmiotu zamówienia i w sprawie procedury przetargowej Pan Dariusz Lipertowski tel. 22/ w godz faks 22/ IX. MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY. 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 5

6 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem "ZMIANA". 3. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie " WYCOFANIE". 5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. X. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce zewnętrznej zaadresowanej jak poniżej: Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Ul. Wspólna 2/4, Warszawa "Oferta na wykonywanie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych na potrzeby WWPWP Phare" oraz "Nie otwierać przed dniem r. godz " oraz w kopercie wewnętrznej z nazwą i adresem Wykonawcy. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie w sekretariacie pokój nr 4117, IV piętro w godz Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie 10:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego ul. Wspólna 2/4, Warszawa. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 1. Wykonawca określi ceny na wszystkie pozycje zamówienia wymienione w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr W przypadku tłumaczeń ustnych symultanicznych, kiedy Zamawiający nie zapewni kabin i sprzętu technicznego, Wykonawca zobowiązuje się w cenie tłumaczenia dostarczyć niezbędny sprzęt techniczny dla zapewnienia wykonania tłumaczeń, wraz z obsługa techniczna sprzętu w postaci (w zależności od potrzeb): kabiny tłumacza dla 2 osób, odbiornika podczerwieni, pulpitu delegatów, pulpitów tłumaczy, kompletu urządzeń wzmacniająco-nadawczych, osoby odpowiedzialnej za obsługę sprzętu w trakcie tłumaczenia narady/seminarium/konferencji 1.2. Ceny wszystkich pozycji zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę Ceny podane przez wykonawcę będą cenami brutto, tzn. będą zawierały podatek VAT w obowiązującej wysokości i zostaną wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy (do końca 2007r.) i nie będą podlegały zmianom. 3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty. XII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% Cena najtańszej oferty Pc = x 100 Cena badanej oferty 6

7 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie najniższa średnia cena obliczona z poszczególnych składników wymienionych w Formularzu cenowym Załącznik nr 4. Do obliczenia średniej ceny zakłada się, że: - 40% sumy przeznaczonej na usługi zostanie przeznaczone na tłumaczenia pisemne w trybie zwykłym; - 20% tej kwoty przeznacza się na tłumaczenia pisemne w trybie ekspresowym; - 20% tej kwoty przeznacza się na tłumaczenia ustne symultaniczne; - 20% tej kwoty przeznacza się na tłumaczenia ustne konsekutywne. Tak więc średnia cena E usługi przyjmowana do porównania ofert zostanie obliczona następująco: E = 40% A + 20% B + 20% C + 20% D, gdzie : A = średnia cena tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym (średnia arytmetyczna wartości podanych w wierszu, Lp. 1-6 Formularza cenowego Załącznik nr 4 niniejszej specyfikacji B = średnia cena tłumaczenia pisemnego w trybie ekspresowym (średnia arytmetyczna wartości podanych w wierszu, Lp Formularza cenowego Załącznik nr 4 niniejszej specyfikacji C = średnia cena 1 godziny tłumaczenia ustnego symultanicznego (średnia arytmetyczna wartości podanych w kolumnie, Lp Formularza cenowego Załącznik nr 4 niniejszej specyfikacji D = średnia cena 1 godziny tłumaczenia ustnego konsekutywnego (średnia arytmetyczna wartości podanych w kolumnie, Lp Formularza cenowego Załącznik nr 4 niniejszej specyfikacji Informacja: - tryb zwykły oznacza przetłumaczenie do 8 stron na dobę natomiast tryb ekspresowy od 9 do 15 stron na dobę. - strona rozliczeniowa zawierać będzie do 1600 wszystkich znaków, wliczając spacje, dodatkowe akapity, przypisy itp. - jednostką rozliczeniową za tłumaczenia ustne będzie 1 godz. zegarowa, ale pierwszy blok nie będzie krótszy niż 4 godz. zegarowe - ilości tłumaczeń nie jesteśmy w stanie określić - rodzaj tłumaczeń dotyczy np. dokumentacji technicznej dokumenty przetargowe (np. tematyka: ochrony środowiska, transportu drogowego, bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości). - nie ma możliwości zapoznania się z przykładowymi tekstami do tłumaczeń. 7. Zamawiający przeznacza kwotę zł. brutto na zrealizowanie w/w zamówienia. XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 3. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty. 4. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi drogą faksową o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 7

8 5. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa wart. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. ODRZUCENIE OFERTY Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 1. Jest nie zgodna z ustawą. 2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Jeżeli złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie zaproszonego do składania ofert. 6. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny. 7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania. 4. Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany. 5. Protest winien wskazywać oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego, żądanie Protestującego, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 6. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 10 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uważa się za jego oddalenie. 8. Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie. 9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie pięciu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego poprzez przesłanie mu kopii odwołania. 8

9 Załączniki do SIWZ: 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie z art. 22 ust Projekt umowy. 4. Formularz cenowy 5. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług. 9

10 Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Ja(my) niżej podpisany(i). działając w imieniu i na rzecz Nawiązując do zaproszenia w przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonywanie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych na potrzeby WWPWP Phare, oświadczamy, że oferujemy wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy za cenę ofertową: ŚREDNIA CENA OFERTOWA BRUTTO ZŁ:.. (SŁOWNIE):... Oświadczamy, że: 1. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale II SIWZ oraz wzorze umowy. 2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oferta została złożona na stronach kolejno ponumerowanych od nr do nr. 7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 10

11 8) Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.), dn... (podpis i pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2. 11

12 (pieczęć wykonawcy) Oświadczenie Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: wykonywanie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych oświadczamy, że: 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez zamawiającego SIWZ prac i czynności, 3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24, który mówi, iż: "Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: a) Wykonawców, którzy w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; e) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; f) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h) Osoby prawne, których urzędującego członka zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; i) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; j) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt

13 k) Wykonawców którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; l) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; m) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy P.Z.P. n) Nie wnieśli wadium (jeśli jest przewidziane), w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą...., dn (podpis upoważnionego przedstawiciela) 13

14 Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY Dnia r. w Warszawie pomiędzy: Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare, ul. Wspólna 2/ Warszawa NIP reprezentowaną przez: Grażynę Węclewską - Dyrektora zwanym dalej "Zamawiającym" oraz firmą:. reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą", w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz.177.) została zawarta umowa na okres od do 31 grudnia 2007 lub do wyczerpania budżetu określonego w umowie o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych (dokumentacji technicznej dokumenty przetargowe) na potrzeby trzech biur WWPWP Phare w roku Zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz ceny jednostkowe określa Formularz cenowy stanowiący załącznik (nr 4 do SIWZ) do niniejszej umowy. 3. Ogólna wartość usług wynikających z podpisanej umowy nie może przekroczyć kwoty zł. brutto. 2 Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania jakichkolwiek zasad dotyczących proporcji między poszczególnymi typami zlecanych usług oraz zachowania jakiegokolwiek harmonogramu zlecanych usług. Zamawiający w miarę możliwości dołoży starań, aby zapewnić względną rytmiczność zlecanych usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego budżetu przeznaczonego na w/w cel Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania usługi zgodnie z umową i specyfikacją po pisemnym złożeniu zamówienia przez Zleceniodawcę na fax Wykonawcy nr.faxu... lub na adres owy, w terminie określonym w zamówieniu w ścisłej współpracy z przedstawicielem Zleceniodawcy 14

15 a. W przypadku tłumaczeń pisemnych wykonawca zobowiązuję się do złożenia przedmiotu usługi w wersji elektronicznej, jeśli będzie to konieczne również w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4 lub ul. Solec 38 I piętro biuro nr 105 lub II piętro biuro nr 202 i pod adresem elektronicznym wcześniej ustalonym między stronami w terminie ustalonym w zamówieniu. Wykonawca zobowiązuje się również do odbioru od Zamawiającego tekstu w formie papierowej jeśli zaistnieje taka potrzeba. b. W przypadku tłumaczeń ustnych Wykonawca oddeleguje tłumacza do siedziby firmy Zamawiającego. O terminie i czasie trwania tłumaczenia ustnego Wykonawca zostanie powiadomiony z pięciodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca w razie potrzeby oddeleguje tłumacza na delegację (również kilkudniową) do Państw takich jak np: Słowacja, Ukraina, Białoruś. 2. Do kontaktów z Wykonawcą oraz do dokonywania odbioru usługi Zamawiający upoważnia osobę zamawiającą tłumaczenia z ramienia WWPWP Phare. 3. Wykonawca będzie powierzał wykonanie zleceń tłumaczom posiadającym odpowiednie uprawnienia i doświadczenie zawodowe, których dobór zapewni spójność i stosowanie właściwej terminologii oraz terminowość realizacji zleceń. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania - w ustalonym terminie ponownego tłumaczenia tekstu w wypadku stwierdzenia ewidentnych błędów merytorycznych i terminologii uniemożliwiających wykorzystanie tekstu na koszt Wykonawcy 5. Każde tłumaczenie zostanie na końcu podpisane z imienia i nazwiska tłumacza wykonującego to zlecenie (komputerowo) Dostawa tłumaczeń dostarczana będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy Strony postanawiają, że za przetłumaczone i dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej dokumenty oraz za tłumaczenia ustne Zamawiający zapłaci kwotę ustaloną, na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w formularzu cenowym (obowiązujących w okresie związania z umową) Rozliczenie za wyjazd tłumacza na delegację odbędzie się na podstawie odrębnej faktury VAT. Rozliczenie to obejmować będzie ogólnie zwrot kosztów hotelu, diet i kosztów podróży wg stawek określonych w Dz.U. z 2002r. Nr 236, poz.1991 z późniejszymi zmianami. 2. Cena usługi wynika z niniejszej umowy i nie może przekroczyć cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik (nr.4 z oferty Wykonawcy). 3. Jednostką rozliczeniową za tłumaczenia ustne będzie 1 godz. zegarowa. Pierwszy blok nie będzie krótszy niż 4 godz. zegarowe Strony postanawiają, że rozliczenia za wykonaną usługę odbywać się będą każdorazowo po wykonaniu usługi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę Faktury VAT. 2. Należność za Fakturę VAT regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy... w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Faktury VAT Strony ustalają, następujące kary umowne: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a. w wysokości 30 % wartości usługi za nie dostarczenie usługi lub nieterminowe dostarczenie. b. W wysokości 30 % wartości usługi za niestawienie się tłumacza w terminie i na czas (określony w pisemnym zamówieniu) do siedziby Zamawiającego lub w miejsce przez niego wskazane oraz za nienależyte wykonanie tłumaczenia. 2) W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. 15

16 Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 8 9 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawcy należy się w takim wypadku wynagrodzenie jedynie za częściowe wykonanie umowy. 10 Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem przez każdą ze stron z 2 - miesięcznym wypowiedzeniem. 11 W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sadu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 13 Umowa sporządzona została w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca 16

17 Załącznik nr 4. Formularz cenowy L.p. TREŚĆ ILOŚ Ć 1. TRYB ZWYKŁY - Tłumaczenie pisemne język polski angielski - polski 2. TRYB ZWYKŁY - Tłumaczenie pisemne język polski rosyjski - polski 3. TRYB ZWYKŁY - Tłumaczenie pisemne język polski słowacki - polski 4. TRYB ZWYKŁY - Tłumaczenie pisemne język polski francuski - polski 5. TRYB ZWYKŁY - Tłumaczenie pisemne język angielski rosyjski angielski 6. TRYB ZWYKŁY - Tłumaczenie pisemne język angielski słowacki angielski 7. TRYB EKSPRESOWY - Tłumaczenie pisemne język polski angielski - polski 8. TRYB EKSPRESOWY - Tłumaczenie pisemne język polski rosyjski - polski 9. TRYB EKSPRESOWY - Tłumaczenie pisemne język polski słowacki - polski 10. TRYB EKSPRESOWY - Tłumaczenie pisemne język polski francuski - polski 11. TRYB EKSPRESOWY - Tłumaczenie pisemne język angielski rosyjski - angielski 12. TRYB EKSPRESOWY - Tłumaczenie pisemne język angielski słowacki - angielski 13. Tłumaczenie ustne symultaniczne język polski angielski - polski 14. Tłumaczenie ustne symultaniczne język polski rosyjski - polski 15. Tłumaczenie ustne symultaniczne język polski słowacki - polski 16. Tłumaczenie ustne symultaniczne język angielski rosyjski - angielski 17. Tłumaczenie ustne symultaniczne język angielski słowacki - angielski 18. Tłumaczenie ustne konsekutywne język polski angielski polski JM *-Cena Jednostkowa z VAT 17

18 19. Tłumaczenie ustne konsekutywne język polski rosyjski - polski 20. Tłumaczenie ustne konsekutywne język polski słowacki - polski 21. Tłumaczenie ustne konsekutywne język angielski rosyjski - angielski 22. Tłumaczenie ustne konsekutywne język angielski słowacki - angielski * cena po uwzględnieniu rabatów i upustów Średnia cena obliczona wg. poniższego wzoru:.. zł.brutto E = 40% A + 20% B + 20% C + 20% D, gdzie : A = średnia cena tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym (średnia arytmetyczna wartości podanych w wierszu, Lp. 1-6 ) B = średnia cena tłumaczenia pisemnego w trybie ekspresowym (średnia arytmetyczna wartości podanych w wierszu, Lp. 7 12) C = średnia cena 1 godziny tłumaczenia ustnego symultanicznego (średnia arytmetyczna wartości podanych w kolumnie, Lp ) D = średnia cena 1 godziny tłumaczenia ustnego konsekutywnego (średnia arytmetyczna wartości podanych w kolumnie, Lp )..., dn (podpis upoważnionego przedstawiciela) 18

19 Załącznik nr 5 /pieczęć wykonawcy/ Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Lp. Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Data wykonania Nazwa odbiorcy Na potwierdzenie powyższych danych załączamy dokumenty świadczące, że usługi te zostały wykonane należycie. podpis i pieczątka imienna osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub upoważnionej 19

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie Lipno: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 133024-2008; data zamieszczenia: 18.06.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 23 1.2. Tel. 0-74/ 64 64 660; fax 0-74/ 831 44 64. 1.3. Osoby upoważnione

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015 Żagań, dnia 20.02.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu materiałów do wykonania instalacji budynkowych. - Data umieszczenia ogłoszenia: 20.02.2015 I. Zamawiający: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu

na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu ZAMAWIAJĄCY: BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. SPÓŁDZIELCZA 8, 15-441 BIAŁYSTOK ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie 14 szkoleń indywidualnych w ramach projektu CZTERY HORYZONTY reorientacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, NIP:559-17-01-121 REGON: 092365566 Dokładny adres do korespondencji: Komenda Powiatowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 26 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo