Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego NA WYKONYWANIE TŁUMACZEŃ PISEMNYCH ORAZ USTNYCH NA POTRZEBY WWPWP PHARE zatwierdzam.. Warszawa na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) 1

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Kod Wspólnego Słownika CPV: (Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych) (Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych) Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych według potrzeb opisanych w załączniku nr.4 na potrzeby 3 biur WWPWP Phare w roku Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania jakichkolwiek zasad dotyczących proporcji między poszczególnymi typami zlecanych usług oraz zachowania jakiegokolwiek harmonogramu zlecanych usług. Zamawiający w miarę możliwości dołoży starań, aby zapewnić względną rytmiczność zlecanych usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego budżetu przeznaczonego na w/w cel. Wykonawca w razie potrzeby oddeleguje tłumacza na delegację (również kilkudniową) do Państw takich jak np: Słowacja, Ukraina, Białoruś. Rozliczenie odbędzie się na podstawie oddzielnej faktury VAT. W przypadku tłumaczeń ustnych symultanicznych, kiedy Zamawiający nie zapewni kabin i sprzętu technicznego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędny sprzęt techniczny dla zapewnienia wykonania tłumaczeń, wraz z obsługa techniczna sprzętu w postaci (w zależności od potrzeb): kabiny tłumacza dla 2 osób, odbiornika podczerwieni, pulpitu delegatów, pulpitów tłumaczy, kompletu urządzeń wzmacniająco-nadawczych, osoby odpowiedzialnej za obsługę sprzętu w trakcie tłumaczenia narady/seminarium/konferencji. Przedmiot usługi opisany został z załączniku nr 4 natomiast prawa i obowiązki stron we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych w rozumieniu art. 83 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Wymagany: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2007r. III. O ZAMÓWIENIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późń. zm.). 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 2

3 IV. ZAWARTOŚĆ OFERT. 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: A) Wypełniony formularz Ofertowy (wg Załącznika nr1) B) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym tym zamówieniem, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), C) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), D) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) E) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) F) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wg załącznika nr 2), G) Pełnomocnictwo (oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. H) Wypełniony formularz cenowy z cenami za poszczególne elementy zamówienia oraz obliczoną średnią ceną usługi stanowiącą cenę oferty na załączniku nr. 4 I) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.(załącznik nr 5) Zaleca się ułożenie dokumentów od A) do I). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit B), C), D) i E) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: A) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, B) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, C) Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 A)- C) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 3

4 3. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie odpisów lub kserokopii muszą być poświadczone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnika z zachowaniem sposobu reprezentacji. 4. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub przedstawienie ich w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania. Chyba, że dokument zostanie dostarczony na wezwanie zamawiającego w określonym terminie. V. WADIUM: Nie wymagane. VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. VII. INFORMACJE DOTYCZACE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Oferta pod rygorem nieważności musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. 7. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania rozliczeń kwoty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia, w walutach obcych. 8. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem); 9. Wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na ofertę muszą być kolejno ponumerowane. 10. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób (uniemożliwiający jej samoistną dekompletację) ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta), oferta zawierała spis treści a strona tytułowa oferty zawierała następujące informacje: A) temat postępowania na jaki oferta jest składana, B) nazwa Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta jest składana przez konsorcjum powinny zostać wyszczególnione wszystkie poszczególne firmy tworzące konsorcjum z podaniem ich nazw, danych adresowych oraz wskazaniem lidera konsorcjum. C) adres siedziby Wykonawcy, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu. 11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 4

5 12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica przedsiębiorstwa", lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty. 14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( np. w konsorcjum), w takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania. A) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. B) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie w pełnomocnictwie. C) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). D) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców wchodzący w skład konsorcjum, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 15. W przypadku podpisania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy do oferty powinien być załączony oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia upoważnienia do podpisywania oferty. 16. Zamawiający nie dopuszcza wykonania części zamówienia podwykonawcom. VIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZACYCH SPECYFIKACTI: 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują drogą faksową. 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania do Zamawiającego na piśmie nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację, oraz na stronie internetowej jeśli specyfikacja jest na niej udostępniona, bez ujawniania źródła zapytania. 3. W szczególnie uzasadnionym przypadku zamawiający może w każdym czasie, przed terminem składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej informacja o zmianie zostanie zamieszczona również na tej stronie. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: w sprawach przedmiotu zamówienia i w sprawie procedury przetargowej Pan Dariusz Lipertowski tel. 22/ w godz faks 22/ IX. MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY. 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 5

6 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem "ZMIANA". 3. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie " WYCOFANIE". 5. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. X. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce zewnętrznej zaadresowanej jak poniżej: Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Ul. Wspólna 2/4, Warszawa "Oferta na wykonywanie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych na potrzeby WWPWP Phare" oraz "Nie otwierać przed dniem r. godz " oraz w kopercie wewnętrznej z nazwą i adresem Wykonawcy. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie w sekretariacie pokój nr 4117, IV piętro w godz Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie 10:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego ul. Wspólna 2/4, Warszawa. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 1. Wykonawca określi ceny na wszystkie pozycje zamówienia wymienione w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr W przypadku tłumaczeń ustnych symultanicznych, kiedy Zamawiający nie zapewni kabin i sprzętu technicznego, Wykonawca zobowiązuje się w cenie tłumaczenia dostarczyć niezbędny sprzęt techniczny dla zapewnienia wykonania tłumaczeń, wraz z obsługa techniczna sprzętu w postaci (w zależności od potrzeb): kabiny tłumacza dla 2 osób, odbiornika podczerwieni, pulpitu delegatów, pulpitów tłumaczy, kompletu urządzeń wzmacniająco-nadawczych, osoby odpowiedzialnej za obsługę sprzętu w trakcie tłumaczenia narady/seminarium/konferencji 1.2. Ceny wszystkich pozycji zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę Ceny podane przez wykonawcę będą cenami brutto, tzn. będą zawierały podatek VAT w obowiązującej wysokości i zostaną wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 2. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy (do końca 2007r.) i nie będą podlegały zmianom. 3. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty. XII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100% Cena najtańszej oferty Pc = x 100 Cena badanej oferty 6

7 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie najniższa średnia cena obliczona z poszczególnych składników wymienionych w Formularzu cenowym Załącznik nr 4. Do obliczenia średniej ceny zakłada się, że: - 40% sumy przeznaczonej na usługi zostanie przeznaczone na tłumaczenia pisemne w trybie zwykłym; - 20% tej kwoty przeznacza się na tłumaczenia pisemne w trybie ekspresowym; - 20% tej kwoty przeznacza się na tłumaczenia ustne symultaniczne; - 20% tej kwoty przeznacza się na tłumaczenia ustne konsekutywne. Tak więc średnia cena E usługi przyjmowana do porównania ofert zostanie obliczona następująco: E = 40% A + 20% B + 20% C + 20% D, gdzie : A = średnia cena tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym (średnia arytmetyczna wartości podanych w wierszu, Lp. 1-6 Formularza cenowego Załącznik nr 4 niniejszej specyfikacji B = średnia cena tłumaczenia pisemnego w trybie ekspresowym (średnia arytmetyczna wartości podanych w wierszu, Lp Formularza cenowego Załącznik nr 4 niniejszej specyfikacji C = średnia cena 1 godziny tłumaczenia ustnego symultanicznego (średnia arytmetyczna wartości podanych w kolumnie, Lp Formularza cenowego Załącznik nr 4 niniejszej specyfikacji D = średnia cena 1 godziny tłumaczenia ustnego konsekutywnego (średnia arytmetyczna wartości podanych w kolumnie, Lp Formularza cenowego Załącznik nr 4 niniejszej specyfikacji Informacja: - tryb zwykły oznacza przetłumaczenie do 8 stron na dobę natomiast tryb ekspresowy od 9 do 15 stron na dobę. - strona rozliczeniowa zawierać będzie do 1600 wszystkich znaków, wliczając spacje, dodatkowe akapity, przypisy itp. - jednostką rozliczeniową za tłumaczenia ustne będzie 1 godz. zegarowa, ale pierwszy blok nie będzie krótszy niż 4 godz. zegarowe - ilości tłumaczeń nie jesteśmy w stanie określić - rodzaj tłumaczeń dotyczy np. dokumentacji technicznej dokumenty przetargowe (np. tematyka: ochrony środowiska, transportu drogowego, bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości). - nie ma możliwości zapoznania się z przykładowymi tekstami do tłumaczeń. 7. Zamawiający przeznacza kwotę zł. brutto na zrealizowanie w/w zamówienia. XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 3. Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty. 4. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi drogą faksową o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 7

8 5. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą (z najniższą ceną) spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa wart. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. ODRZUCENIE OFERTY Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy: 1. Jest nie zgodna z ustawą. 2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Jeżeli złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie zaproszonego do składania ofert. 6. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny. 7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony określone w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez osobę nieuprawnioną Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania. 4. Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany. 5. Protest winien wskazywać oprotestowaną czynność albo zaniechanie Zamawiającego, żądanie Protestującego, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 6. Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego następuje w terminie 10 dni od daty jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uważa się za jego oddalenie. 8. Od oddalenia lub odrzucenia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie. 9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie pięciu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego poprzez przesłanie mu kopii odwołania. 8

9 Załączniki do SIWZ: 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie z art. 22 ust Projekt umowy. 4. Formularz cenowy 5. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług. 9

10 Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Ja(my) niżej podpisany(i). działając w imieniu i na rzecz Nawiązując do zaproszenia w przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonywanie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych na potrzeby WWPWP Phare, oświadczamy, że oferujemy wykonanie usługi zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy za cenę ofertową: ŚREDNIA CENA OFERTOWA BRUTTO ZŁ:.. (SŁOWNIE):... Oświadczamy, że: 1. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w rozdziale II SIWZ oraz wzorze umowy. 2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Oferta została złożona na stronach kolejno ponumerowanych od nr do nr. 7. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 10

11 8) Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.), dn... (podpis i pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2. 11

12 (pieczęć wykonawcy) Oświadczenie Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: wykonywanie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych oświadczamy, że: 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przekazanej przez zamawiającego SIWZ prac i czynności, 3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24, który mówi, iż: "Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: a) Wykonawców, którzy w ciągu 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; e) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; f) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; g) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; h) Osoby prawne, których urzędującego członka zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; i) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; j) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt

13 k) Wykonawców którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; l) Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; m) Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy P.Z.P. n) Nie wnieśli wadium (jeśli jest przewidziane), w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą...., dn (podpis upoważnionego przedstawiciela) 13

14 Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY Dnia r. w Warszawie pomiędzy: Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare, ul. Wspólna 2/ Warszawa NIP reprezentowaną przez: Grażynę Węclewską - Dyrektora zwanym dalej "Zamawiającym" oraz firmą:. reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą", w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz.177.) została zawarta umowa na okres od do 31 grudnia 2007 lub do wyczerpania budżetu określonego w umowie o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych (dokumentacji technicznej dokumenty przetargowe) na potrzeby trzech biur WWPWP Phare w roku Zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz ceny jednostkowe określa Formularz cenowy stanowiący załącznik (nr 4 do SIWZ) do niniejszej umowy. 3. Ogólna wartość usług wynikających z podpisanej umowy nie może przekroczyć kwoty zł. brutto. 2 Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania jakichkolwiek zasad dotyczących proporcji między poszczególnymi typami zlecanych usług oraz zachowania jakiegokolwiek harmonogramu zlecanych usług. Zamawiający w miarę możliwości dołoży starań, aby zapewnić względną rytmiczność zlecanych usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego budżetu przeznaczonego na w/w cel Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonania usługi zgodnie z umową i specyfikacją po pisemnym złożeniu zamówienia przez Zleceniodawcę na fax Wykonawcy nr.faxu... lub na adres owy, w terminie określonym w zamówieniu w ścisłej współpracy z przedstawicielem Zleceniodawcy 14

15 a. W przypadku tłumaczeń pisemnych wykonawca zobowiązuję się do złożenia przedmiotu usługi w wersji elektronicznej, jeśli będzie to konieczne również w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4 lub ul. Solec 38 I piętro biuro nr 105 lub II piętro biuro nr 202 i pod adresem elektronicznym wcześniej ustalonym między stronami w terminie ustalonym w zamówieniu. Wykonawca zobowiązuje się również do odbioru od Zamawiającego tekstu w formie papierowej jeśli zaistnieje taka potrzeba. b. W przypadku tłumaczeń ustnych Wykonawca oddeleguje tłumacza do siedziby firmy Zamawiającego. O terminie i czasie trwania tłumaczenia ustnego Wykonawca zostanie powiadomiony z pięciodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca w razie potrzeby oddeleguje tłumacza na delegację (również kilkudniową) do Państw takich jak np: Słowacja, Ukraina, Białoruś. 2. Do kontaktów z Wykonawcą oraz do dokonywania odbioru usługi Zamawiający upoważnia osobę zamawiającą tłumaczenia z ramienia WWPWP Phare. 3. Wykonawca będzie powierzał wykonanie zleceń tłumaczom posiadającym odpowiednie uprawnienia i doświadczenie zawodowe, których dobór zapewni spójność i stosowanie właściwej terminologii oraz terminowość realizacji zleceń. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania - w ustalonym terminie ponownego tłumaczenia tekstu w wypadku stwierdzenia ewidentnych błędów merytorycznych i terminologii uniemożliwiających wykorzystanie tekstu na koszt Wykonawcy 5. Każde tłumaczenie zostanie na końcu podpisane z imienia i nazwiska tłumacza wykonującego to zlecenie (komputerowo) Dostawa tłumaczeń dostarczana będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy Strony postanawiają, że za przetłumaczone i dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej dokumenty oraz za tłumaczenia ustne Zamawiający zapłaci kwotę ustaloną, na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w formularzu cenowym (obowiązujących w okresie związania z umową) Rozliczenie za wyjazd tłumacza na delegację odbędzie się na podstawie odrębnej faktury VAT. Rozliczenie to obejmować będzie ogólnie zwrot kosztów hotelu, diet i kosztów podróży wg stawek określonych w Dz.U. z 2002r. Nr 236, poz.1991 z późniejszymi zmianami. 2. Cena usługi wynika z niniejszej umowy i nie może przekroczyć cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik (nr.4 z oferty Wykonawcy). 3. Jednostką rozliczeniową za tłumaczenia ustne będzie 1 godz. zegarowa. Pierwszy blok nie będzie krótszy niż 4 godz. zegarowe Strony postanawiają, że rozliczenia za wykonaną usługę odbywać się będą każdorazowo po wykonaniu usługi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę Faktury VAT. 2. Należność za Fakturę VAT regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy... w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Faktury VAT Strony ustalają, następujące kary umowne: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a. w wysokości 30 % wartości usługi za nie dostarczenie usługi lub nieterminowe dostarczenie. b. W wysokości 30 % wartości usługi za niestawienie się tłumacza w terminie i na czas (określony w pisemnym zamówieniu) do siedziby Zamawiającego lub w miejsce przez niego wskazane oraz za nienależyte wykonanie tłumaczenia. 2) W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. 15

16 Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 8 9 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawcy należy się w takim wypadku wynagrodzenie jedynie za częściowe wykonanie umowy. 10 Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem przez każdą ze stron z 2 - miesięcznym wypowiedzeniem. 11 W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sadu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 13 Umowa sporządzona została w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca 16

17 Załącznik nr 4. Formularz cenowy L.p. TREŚĆ ILOŚ Ć 1. TRYB ZWYKŁY - Tłumaczenie pisemne język polski angielski - polski 2. TRYB ZWYKŁY - Tłumaczenie pisemne język polski rosyjski - polski 3. TRYB ZWYKŁY - Tłumaczenie pisemne język polski słowacki - polski 4. TRYB ZWYKŁY - Tłumaczenie pisemne język polski francuski - polski 5. TRYB ZWYKŁY - Tłumaczenie pisemne język angielski rosyjski angielski 6. TRYB ZWYKŁY - Tłumaczenie pisemne język angielski słowacki angielski 7. TRYB EKSPRESOWY - Tłumaczenie pisemne język polski angielski - polski 8. TRYB EKSPRESOWY - Tłumaczenie pisemne język polski rosyjski - polski 9. TRYB EKSPRESOWY - Tłumaczenie pisemne język polski słowacki - polski 10. TRYB EKSPRESOWY - Tłumaczenie pisemne język polski francuski - polski 11. TRYB EKSPRESOWY - Tłumaczenie pisemne język angielski rosyjski - angielski 12. TRYB EKSPRESOWY - Tłumaczenie pisemne język angielski słowacki - angielski 13. Tłumaczenie ustne symultaniczne język polski angielski - polski 14. Tłumaczenie ustne symultaniczne język polski rosyjski - polski 15. Tłumaczenie ustne symultaniczne język polski słowacki - polski 16. Tłumaczenie ustne symultaniczne język angielski rosyjski - angielski 17. Tłumaczenie ustne symultaniczne język angielski słowacki - angielski 18. Tłumaczenie ustne konsekutywne język polski angielski polski JM *-Cena Jednostkowa z VAT 17

18 19. Tłumaczenie ustne konsekutywne język polski rosyjski - polski 20. Tłumaczenie ustne konsekutywne język polski słowacki - polski 21. Tłumaczenie ustne konsekutywne język angielski rosyjski - angielski 22. Tłumaczenie ustne konsekutywne język angielski słowacki - angielski * cena po uwzględnieniu rabatów i upustów Średnia cena obliczona wg. poniższego wzoru:.. zł.brutto E = 40% A + 20% B + 20% C + 20% D, gdzie : A = średnia cena tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym (średnia arytmetyczna wartości podanych w wierszu, Lp. 1-6 ) B = średnia cena tłumaczenia pisemnego w trybie ekspresowym (średnia arytmetyczna wartości podanych w wierszu, Lp. 7 12) C = średnia cena 1 godziny tłumaczenia ustnego symultanicznego (średnia arytmetyczna wartości podanych w kolumnie, Lp ) D = średnia cena 1 godziny tłumaczenia ustnego konsekutywnego (średnia arytmetyczna wartości podanych w kolumnie, Lp )..., dn (podpis upoważnionego przedstawiciela) 18

19 Załącznik nr 5 /pieczęć wykonawcy/ Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Lp. Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Data wykonania Nazwa odbiorcy Na potwierdzenie powyższych danych załączamy dokumenty świadczące, że usługi te zostały wykonane należycie. podpis i pieczątka imienna osoby wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub upoważnionej 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-75 Warszawa Fax. + 48 (22) 38 54 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 260 3/202 Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo