PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI - KLASY IV,VI (SP) i I ( G)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI - KLASY IV,VI (SP) i I ( G)"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI - KLASY IV,VI (SP) i I ( G) USTALENIA WSTĘPNE: I. Ocenie podlegać będą: / bierze się pod uwagę postawę, zaangażowanie i wysiłek, ucznia w zakresie/: Przygotowanie do lekcji: - zeszyt w pięciolinię / podlega ocenie cząstkowej/, - zeszyt ćwiczeń i ( klasa 4, 6) uzyskiwanie dodatkowego + lub -, - instrument uzyskiwanie dodatkowego + lub -, Prace domowe: - śpiew (opanowania tekstu, zgodność melodii, emisja głosu/ uczeń ze stwierdzoną dysleksją może sam śpiewać I zwrotkę, zaśpiewać w grupie lub wyrecytować fragment tekstu piosenki/ - gra na instrumencie - / stopniowanie trudności przez podział utworów na części - uczeń decyduje, czy odpowiada na cenę 4, 5 lub 6 /; dla ucznia z dysleksją wydłużony czas nauki wyznaczonych fragmentów melodii, z pomocą nauczyciela lub innych uczniów, lub całkowita rezygnacja z nauki gry na flecie czy cymbałkach, na rzecz udziału w zabawach muzycznych z użyciem instrumentów perkusyjnych/ - pisemne: zeszyt ćwiczeń i przedmiotowym / dyslektyk może oddawać pracę pisana na komputerze, lub drukowanymi literami/ - odpowiedzi ustne - obowiązkowa znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji/uprzedzanie ucznia z dysleksją, że będzie danego dania pytany, podczas odpowiedzi pomaganie uczniowi szczegółowymi pytaniami, zapewnienie czasu na zastanowienie, jeśli trzeba pytanie nie na forum klasy/ Praca na lekcji: - aktywność ucznia m. in.: odpowiedzi ustne / zebranie plusów - ocena cząstkowa - 5 /; - prace pisemne w czasie lekcji wynikające z jej tematu; - kartkówki - sprawdzian/ dla dyslektyków więcej zadań testowych, wydłużanie czasu pisania lub zmniejszanie ilości zadań ( poleceń)/ - nieobecność na sprawdzianie - uczeń może przystąpić do napisania w ciągu dwóch tygodni po powrocie; uczeń może poprawić sprawdzian ustnie lub pisemnie, jednorazowo w ciągu dwóch tygodni od dnia rozdania prac; II. Przy ocenianiu uwzględnia się: poziom predyspozycji muzycznych ucznia oraz zalecenia poradni psychologiczno pedagogicznej osiągnięcia ucznia w zakresie różnych form aktywności muzycznej i wiadomości z teorii muzyki / przewidziane programem nauczania /; systematyczność uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach muzycznych prowadzony przez nauczyciela muzyki III. Uczeń ma obowiązek : uczęszczać systematycznie na zajęcia posiadać potrzebne do lekcji pomoce;

2 być przygotowany do każdej lekcji i mieć odrobioną, o ile była zadana, pracę domową. zgłaszać nieprzygotowanie na początku lekcji; nadrabiać wszelkie zaległości w ciągu 2 tygodni / zeszyt, ćwiczenia, wiadomości i umiejętności praktyczne np. z gry na instrumencie/ IV. Uczeń ma prawo: być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w semestrze/ każde kolejne nieprzygotowanie ocena niedostateczna. ; podjąć jednorazową próbę poprawy oceny niedostatecznej, jeżeli uzupełni braki, które tę ocenę spowodowały. poprawić niedostateczną ocenę /na semestr lub roczną/ uczeń przedstawia zeszyt ćwiczeń i przedmiotowy /uzupełnione/, zalicza wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału / dyslektyk odpowiada przede wszystkim z teorii mniejsze partie materiału, w tym z tekstów piosenek, gra fragmenty melodii łagodniejsze ocenianie/ V. W ciągu roku szkolnego przewiduje się: sprawdziany/ testy/ zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem / czas pisania wydłużony dla uczniów z orzeczeniami/, kartkówki, nie zapowiadane / obejmujące materiał najwyżej 3 ostatnich lekcji/ poprawę sprawdzianu uczeń pisze tylko raz i uwzględnia się pracę z wyższa oceną /otrzymana ocena jest ostateczna/. VI. Sposoby informowania o osiągnięciach: 1. Kontakt z uczniem: - informacja ustna o wymaganiach i kryteriach oceniania na pierwszej lekcji, - wpis do dzienniczka ucznia, zeszytu przedmiotowego ocen lub uwag - bezpośrednia rozmowa z uczniem - po odpowiedzi ucznia, komentarz ze wskazaniem gdzie zrobił postępy, a nad czym musi popracować, na forum klasy lub w rozmowie tylko z samym zainteresowanym; 2. kontakt z rodzicem / prawnym opiekunem: - indywidualne rozmowy podczas zebrań z rodzicami; - wpis do dzienniczka ucznia; - przy dostępnym łączu internetowym umożliwienie sprawdzenia postępów dziecka na bieżąco; - informacja listowna; - telefon do rodzica; VII. KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI ustalenia wstępne W kasie IV,V,VI ( SP) i I ( G ) ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie, wymienione poniżej, wymagania na ocenę bardzo dobrą, a jednocześnie: - prezentuje wiedzę oraz umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący program nauczania;

3 - przygotowany przez nauczyciela muzyki, jest laureatem muzycznych konkursów pozaszkolnych /I, II, III, IV miejsce / - samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania muzyczne poza szkołą i jako np. uczeń asystent pomaga w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji. dodatkową ocenę cząstkową - 6 otrzymuje uczeń, który: - odnosi sukcesy artystyczne wynikające z zainteresowań pozaszkolnych; - odnosi sukcesy w różnych konkursach/pod kierunkiem nauczyciela muzyki / - jako członek zespole wokalnego, bierze udział w szkolnych uroczystościach, imprezach artystycznych i występuje poza szkołą, /pod kierunkiem nauczyciela muzyki/ - chodzi systematycznie na zajęcia zespołu wokalnego - wykonuje zadania o większym stopniu trudności. - jest wyróżniająco aktywny na lekcjach; Ocena BARDZO DOBRA Uczeń: KLASA IV, VI - uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, - starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne, - śpiewa w całości na pamięć poznane piosenki bez pomocy nauczyciela, - gra bezbłędnie utwory, - jest aktywny na lekcjach i dobrze wywiązuję się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu - bardzo dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami Ocena DOBRA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu średnim, a także: - najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe; - umie zapisać materiał z zasad muzyki lecz ma trudności z jego wyklaskaniem; - dobrze w wolniejszym tempie wykonuje ćwiczenia praktyczne i zadania teoretyczne - oprawnie stosuje zdobyte wiadomości ( rozróżnia tytuły poznanych utworów, zgodnie z zapisem nutowym wykonuje rytm, itp.) - zwykle pracuje systematycznie, efektywnie - śpiewa piosenki i gra poznane utwory z niewielkimi pomyłkami ; - odpowiednio wywiązuje się z części zadań Ocena DOSTATECZNA: Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidziany podstawa programową,w stopniu poprawnym ale: - najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe; - nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, - rzadko zabiera głos na lekcjach i uczestniczy w pracach zespołowo grupowych, - czasami poprawnie formułuje wnioski, - śpiewa piosenki korzystając z tekstu - tylko hymn państwowy i wybraną przez siebie pieśń patriotyczna; pomocy nauczyciela zaśpiewać pieśń, utrzymując tonację i rytm - ma problemy z zapisem nutowym; - nie potrafi zapisać ani wyklaskać materiału z zasad muzyki;

4 - orientuje się w folklorze swojego kraju; Ocena DOPUSZCZAJĄCA: otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidziany podstawą programową, na poziomie elementarnym, a także: - gra poznane melodie z dużymi błędami - niechętnie śpiewa nawet z tekstem poznane piosenki, - nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie włącza się do pracy indywidualnej i zbiorowej, - biernie uczestniczy w dyskusjach, - niestarannie wykonuje ćwiczenia, Ocena NIEDOSTATECZNA nie wynika z możliwości czy braku uzdolnienia ucznia otrzymuje Uczeń, który lekceważy przedmiot, nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny.. - nie potrafi wykonać żadnej pieśni obowiązkowej na pamięć, przy pomocy nut czy z pomocą nauczyciela - nie zna wartości nut, nazw dźwięków ich położenia na pięciolinii - nie opanował,choćby w minimalnym stopniu, żadnych umiejętności muzycznych ani podstawowych wiadomości, objętych programem nauczania na danym poziomie klas ; - nie bierze udziału w lekcji i nie wykonuje poleceń nauczyciela - nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i nie uzupełnia ćwiczeń ; - nie wywiązuję się z prac domowych KLASA I gimnazjum Przedmiot muzyka realizowany jest w klasie I w wymiarze jednej godziny tygodniowo. 1. Skala ocen obejmuje stopnie od 1 do 6 oraz + i Oceny cząstkowe uczeń uzyskuje za: śpiew pieśni, piosenki grę na instrumencie rozpoznanie utworu muzycznego, sprawdzian wiadomości ogłoszony z tygodniowym wyprzedzeniem, odpowiedź ustną, zna i poprawnie stosuje terminologię muzyczną swobodnie posługuję się wiadomościami z historii muzyki aktywność na lekcji (pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą), udział w konkursach muzycznych lub występ publiczny, zajęciach chóru szkolnego prowadzenie zeszytu przedmiotowego. 3. Uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań w ciągu semestru. 4. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie dwóch tygodni. 5. Kryteria ocen: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wyróżnia się wiedzą muzyczną wybiegającą poza program nauczania, reprezentuje wysoki poziom artystyczny umiejętności wokalnych i instrumentalnych, doskonale zna terminologię muzyczną i swobodnie się nią posługuje, bierze czynny udział w życiu muzycznym szkoły, uczestniczy w konkursach i przeglądach muzycznych, rozpoznaje, analizuje i interpretuje dzieła muzyczne. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,

5 rozpoznaje dzieła muzyczne, posiada umiejętności wokalne i instrumentalne, zna i poprawnie stosuje terminologię muzyczną, opanował pamięciowo teksty piosenek i melodie instrumentalne, bierze czynny udział w lekcji. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: aktywnie pracuje w grupie i zespole, opanował w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, zna terminologię muzyczną, śpiewa piosenki podpierając się tekstem i gra na instrumencie przy pomocy nut, Ocenę dostateczna otrzymuje uczeń, który: pracuje w grupie i zespole, wybiórczo opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania, słabo opanował terminologię muzyczną, podczas śpiewu piosenek i gry na instrumencie popełnia błędy, Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach muzycznych, lecz z pomocą nauczyciela potrafi je nadrobić, w pracy zespołowej oczekuje pomocy nauczyciela, niewystarczająco opanował terminologię muzyczną, podczas śpiewu i gry na instrumencie oczekuje pomocy nauczyciela, Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności muzycznych, nie pracuje w grupie, zespole, nie zna terminologii muzycznej i nie wyraża chęci do jej poznania, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, mimo pomocy nauczyciela nie potrafi zaśpiewać poznanej piosenki czy zagrać na instrumencie poznanej melodii. prezentuje lekceważący stosunek do przedmiotu VIII. KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI ustalenia szczegółowe Ocena BARDZO DOBRA Klasa IV Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziane podstawa programową i programem nauczania dla klasy IV. - potrafi śpiewać piosenki z taktowaniem na 2 i 3 ; - akompaniuje do piosenek na instrumentach perkusyjnych i melodycznych; - potrafi zagrać na instrumencie gamę C-dur i trójdźwięk od podanego dźwięku ; - zna podstawowe kroki poloneza i krakowiaka ; - bardzo dobrze rozpoznaje takie wartości rytmiczne jak: ćwierćnuta, ósemka, ósemka z kropką szesnastka; - rozpoznaje budowę utworów /formę AB, ABA, ronda ABABA, ABACABA /; - potrafi wypowiedzieć się na temat charakteru podobieństw i różnic w słuchanym utworze; - rozróżnia brzmienie instrumentów perkusyjnych, zna ich nazwy, budowę i sposób wydobycia dźwięku; - rozpoznaje polskie tańce narodowe ze słuchu, potrafi wskazać cechy charakterystyczne i wyklaskać rytm ich wszystkich /rozumie różnice między tańcami ludowymi a tańcami

6 narodowymi/ - odróżnia głosy męskie od żeńskich - rozpoznaje utwory z wysłuchanej literatury muzycznej, w tym bezbłędnie muzykę F. Chopina -potrafi powiedzieć kim był F. Chopin i jakie utwory komponował; - zna autorów i historię powstania hymnu państwowego - zna znaczenie podstawowych pojęć, symboli i znaków muzycznych grupuje wartości rytmiczne w taktach 2/4, 3/4, 4/4 - potrafi zaśpiewać z pamięci pieśni obowiązkowe i wybrane piosenki, czysto i poprawną emisją; Ocena DOBRA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie IV: - potrafi zaśpiewać z pamięci pieśni obowiązkowe, wybrane pieśni z zakresu patriotycznych, narodowych i innych - odtwarza rytm tańców narodowych przy pomocy zapisu nutowego - śpiewa z niewielkimi pomyłkami piosenki z taktowaniem na 2 i 3 - wykonuje z niewielkimi pomyłkami akompaniament do piosenki na instrumentach - potrafi zagrać gamę C-dur i zapisuje na pięciolinii podane wysokości dźwięków i ich wartości rytmiczne - rozpoznaje i wykonuje ruchem ćwierćnuty, ósemki i ósemki z kropką szesnastki - potrafi rozpoznać 2 i 3 częściowy utwór oraz rondo i zapisać jego budowę literowo - określa nastrój,charakter, podobieństwa i różnicę większości słuchanych utworów - rozpoznaje brzmienie większości instrumentów perkusyjnych i potrafi je nazwać - rozpoznaje większość dużej część utworów F. Chopina i niektóre utwory z wysłuchanej literatury - rozpoznaje rytmy i cechy większości polskich tańców narodowych i potrafi je nazwać + zna kroki poloneza i krakowiaka - rozpoznaje - zna historię powstania hymnu państwowego - potrafi wyjaśnić znaczenie dużej części podstawowych pojęć i symboli i znaków muzycznych - grupuje wartości rytmiczne w taktach 2/4, 3/4 i 4/4 - potrafi powiedzieć kilka zdań o F. Chopinie Ocena DOSTATECZNA Uczeń opanował podstawę programową, lecz czasem wykonuje pewne zadania z pomocą nauczyciela m.in.: - potrafi wykonać z pamięci niektóre pieśni obowiązkowe i patriotyczne - przy pomocy nauczyciela zrytmizuje prosty tekst - z pomocą potrafi wyklaskać rytm i wskazać cechy charakterystyczne niektórych polskich tańców narodowych - wykonuje prosty akompaniament do piosenki - gra przy pomocy nauczyciela gamę C-dur i trójdźwięk - z trudnościami rozpoznaje i wykonuje ruchem poznane wartości rytmiczne - z pomocą nauczyciela rozpoznaje budowę utworu 2 i 3 częściową oraz rondo i wykonuje część piosenek z taktowaniem na 2 i 3. - rozpoznaje niektóre z instrumentów perkusyjnych, - słabo rozpoznaje muzykę F. Chopina i potrafi powiedzieć kim był. - potrafi odróżnić część głosów męskich od żeńskich - rozpoznaje i nazywa niektóre tańce narodowe

7 - ma problemy z wskazaniem podobieństwa i różnic, określenia nastroju i charakteru w utworach, piosenkach - zna częściowo i wie kto jest autorem hymnu państwowego - potrafi podać nazwy nut na pięciolinii, określić ich wartości rytmiczne - z pomocą nauczyciela wyjaśnia znaczenie części podstawowych symboli, pojęć i znaków muzycznych - ma kłopot z grupowaniem prostych wartości rytmicznych w takcie 2/4, 3/4 i 4/4 Ocena DOPUSZCZAJACĄ Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności: - potrafi zaśpiewać z pomocą podręcznika lub nauczyciela, niewielką część poznawanych piosenek - z pomocą nauczyciela wykona prosty akompaniament perkusyjny do piosenek - potrafi zagrać gamę C-dur - wymienia nazwy polskich tańców narodowych i głosów męskich i żeńskich, ale nie rozróżnia ich; - zna podstawowe wartości rytmiczne, nazwy nut oraz ich położenie na pięciolinii w obrębie oktawy /ma kłopoty z grupowaniem ich w taktach na 2/4, 3/4, 4/4/ - potrafi powiedzieć kim był F. Chopin KLASA VI ( cykl dwuletni program nauczania klasy (V i VI) Ocena BARDZO DOBRA Uczeń opanował w wysokim stopniu, zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania: Klasa V : - potrafi poprawnie wykonać z pamięci m. in.: pieśni obowiązkowe i śpiewa w kanonie - podaje propozycje do ilustracji muzycznych wiersza, zjawisk przyrodniczych - potrafi śpiewać piosenki z taktowaniem na 2, 3 i 4 - akompaniuje do piosenek na instrumentach perkusyjnych i melodycznych - potrafi zagrać gamę i triadę harmoniczną w tonacji C-dur, - rozpoznaje budowę utworu dwu-, trzyczęściowego oraz ronda i wariacji i potrafi oznaczyć ją literowo - poprawnie rozpoznaje brzmienie, budowę, sposób wydobycia dźwięku instrumentów strunowych i nazywa je - wskazuje na powtórzenia, podobieństwa i różnice w słuchanym utworze - rozpoznaje muzykę taneczną, ludową, poważną, rozrywkową, jazzową - potrafi określić brzmienie głosów żeńskich i męskich oraz rodzaj zespołu wokalnego - poprawnie odróżnia brzmienie tonacji dur od moll - odróżnia m.in.: muzykę S. Moniuszki (arie, pieśni) i K. Szymanowskiego od muzyki innych kompozytorów - wie skąd pochodzi muzyka do hymnu Europy i kto był kompozytorem - wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć i symboli muzycznych zapisu nutowego oraz skrótów i znaków w notacji muzycznej - potrafi wyjaśnić rolę znaków chromatycznych i zastosować je grupuje wartości rytmiczne w różnych taktach

8 - wie, kim był Oskar Kolberg i jaki jest dorobek jego życia - potrafi powiedzieć kilka zdań na temat S. Moniuszki i K. Szymanowskiego oraz ich twórczości - wymienia i charakteryzuje części opery oraz wie, kto bierze w niej udział - wskazuje różnicę między muzyką ludową, a stylizowaną - potrafi wymienić elementy muzyki oraz scharakteryzować każdy z nich Klasa VI- akompaniuje do piosenek na instrumentach perkusyjnych lub melodycznych; - rozpoznaje rytmy polskich tańców narodowych; - wykazuje różnice między utworem homofonicznym, a polifonicznym; - rozpoznaje wskazuje podobieństwa, różnice, budowę utworu potrafi określić jego nastrój i charakter - rozpoznaje brzmienie i budowę instrumentów dętych drewnianych i blaszanych /charakteryzuje je/- rozpoznaje brzmienie organów; - rozpoznaje i nazywa głosy i zespoły wokalne i odróżnia brzmienie orkiestry symfonicznej - zna tytuły najstarszych pieśni polskich / średniowiecze, renesans/ i potrafi wymienić ważniejszych kompozytorów polskich z tych epok; - rozpoznaje bez trudu rytmy polskich tańców narodowych - zna znaczenie podstawowych pojęć i znaków muzycznych, skrótów i w notacji muzycznej - podaje cechy charakterystyczne muzyki epoki średniowiecza i renesansu - potrafi wymienić pierwszych kompozytorów polskich epoki średniowiecza i renesansu - zna kompozytorów, którzy pisali utwory na głosy wokalne (pieśni, opery) - potrafi wymienić znanych dyrygentów - potrafi wykazać różnice między tańcem towarzyskim a artystycznym - umie wymienić kompozytorów pieśni, oper i baletu; Ocena DOBRA Uczeń : V- potrafi zaśpiewać z pamięci pieśni obowiązkowe i piosenki z zalecaną interpretacją i właściwą postawą śpiewaczą - samodzielnie tworzy wariacje rytmiczne lub melodyczne - potrafi poprawnie wykonać w grupie kanon 2-głosowy - wykonuje akompaniament do piosenek - potrafi śpiewać piosenki z taktowaniem na 2 i 3 - potrafi zagrać gamę i triadę harmoniczną w tonacji C-dur - umie rozpoznać i wykazać różnice w budowie ronda i wariacji - rozpoznaje brzmienie większości instrumentów strunowych i nazywa je - dobrze określa nastrój podobieństwa, różnice i charakter słuchanego utworu - odróżnia brzmienie tonacji dur od moll - potrafi rozpoznać różne rodzaje muzyki i nazwać je - rozpoznaje muzykę S. Moniuszki i K. Szymanowskiego wśród innych kompozytorów - w słuchanych utworach wskazuje na większość elementów muzyki i określa je - rozpoznaje niektóre utwory z wysłuchanej literatury muzycznej - wie skąd pochodzi muzyka do hymnu Europy - wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć i symboli i znaków muzycznych - zna nazwy dźwięków w obrębie dwóch oktaw - potrafi wymienić znaki chromatyczne i wie jaką pełnią rolę - grupuje nuty w taktach 2/4, 3/4 i 4/4 - potrafi wymienić instrumenty strunowe i scharakteryzować je - wymienia rodzajów i rozpoznaje brzmienia większości głosów i typy zespołów wokalnych - wie kim był Oskar Kolberg - umie powiedzieć kilka zdań o S. Moniuszce i K. Szymanowskim - potrafi częściowo wskazać różnicę między muzyką ludową, a stylizowaną

9 - wymienia i charakteryzuje część elementów opery i wie kto bierze w niej udział - potrafi wymienić i opisać większość elementów opery VI Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w klasie VI. - potrafi wykonać z pamięci większość pieśni obowiązkowych, wybrane pieśni patriotycznonarodowe i śpiewać w kanonie 2, 3 głosowym; - śpiewa piosenki z taktowaniem na 2 i 3; - potrafi zagrać interwał oktawy od większości dowolnych dźwięków gamy; - rozpoznaje budowę utworu 2 i 3 częściowego - potrafi częściowo określić charakter podobieństwa, różnice i powtórzenia i nastrój słuchanego utworu - rozróżnia brzmienie i charakteryzuje większości instrumentów dętych drewnianych i blaszanych oraz organów - rozpoznaje rytmy części polskich tańców narodowych - potrafi rozpoznać brzmienie orkiestry symfonicznej - rozpoznaje i nazywa głosy i część zespołów wokalnych - odróżnia tonację dur od moll - rozpoznaje część słuchanych utworów i kompozytorów; - wymienia tytuły najstarszych pieśni polskich - wyjaśnia znaczenie większości terminów i znaków muzycznych - poprawnie nazywa i odczytuje dźwięki w obrębie dwóch oktaw - potrafi poprawnie wyjaśnić różnicę między muzyką homofoniczną a polifoniczną - zna część cech charakterystycznych muzyki średniowiecza i renesansu - potrafi wymienić kilku kompozytorów polskich w/w epok - potrafi wymienić kilku kompozytorów pieśni, oper i baletu Ocena DOSTATECZNA V. Uczeń opanował podstawę programową, lecz czasami pracuje z pomocą nauczyciela. - potrafi wykonać z pamięci pieśni obowiązkowe i niektóre piosenki - przy pomocy nauczyciela tworzy wariacje rytmiczne i melodyczne - wykonuje prosty akompaniament do piosenek - śpiewa piosenki z taktowaniem na 2 i 3 - rozpoznaje formę rondo i wariacja z pomocą nauczyciela - potrafi rozpoznać instrumenty strunowe wśród innych, niektóre z nich wymienić i opisać - próbuje określić nastrój i charakter piosenki lub utworu - określa brzmienie głosów żeńskich i męskich, nazywa niektóre z rodzajów zespołów wokalnych i instrumentalnych - z trudem odróżnia brzmienie tonacji dur i moll - z trudnościami wskazuje podobieństwa, różnice i określa nastrój w utworach - rozpoznaje część utworów S. Moniuszki i K. Szymanowskiego - określa niektóre elementy muzyki w słuchanych utworach - wie, kto jest kompozytorem muzyki do hymnu Europy - potrafi podać nazwy części nut na pięciolinii i określić ich wartości rytmiczne - wyjaśnia znaczenie części podstawowych pojęć i znaków muzycznych - z pomocą nauczyciela grupuje proste wartości rytmiczne w takcie 2/4, 3/4 i 4/4 - wymienia nazwy kilku instrumentów strunowych ogólnie wie co - Oskar Kolberg zrobił dla kultury polskiej - potrafi ogólnie scharakteryzować operę. VI. Uczeń opanował podstawę programową lecz wykonuje pewne zadania z pomocą nauczyciela. - potrafi zaśpiewać z podręcznikiem lub z pomocą nauczyciela m.in.: niektóre pieśni obowiązkowe

10 - wykonuje prosty akompaniament do piosenki - z pomocą nauczyciela potrafi zagrać interwał oktawy od podanego dźwięku - z pomocą nauczyciela rozpoznaje budowę utworu, określa jego nastrój i charakter; - rozpoznaje niewielką część instrumentów dętych wśród innych instrumentów, rodzaje zespołów wokalnych - rozpoznaje z trudnościami utwory poznanych kompozytorów i powiedzieć o nich kilka zdań - z pomocą nauczyciela rozpozna utwór homofoniczny i polifoniczny, rytmy niektórych polskich tańców narodowych - rozpoznaje brzmienie organów i orkiestry symfonicznej - potrafi podać nazwy nut na pięciolinii - wyjaśnia znaczenie kilku podstawowych terminów i znaków muzycznych; - z pomocą nauczyciela wymienia niektóre tytuły najstarszych pieśni polskich oraz pierwszych kompozytorów epoki średniowiecza i renesansu Ocena DOPUSZCZAJĄCA V. Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności: - potrafi wykonać z pomocą nauczyciela, niewielka część m. in.: pieśni obowiązkowych - z pomocą nauczyciela wykona prosty akompaniament do piosenki - potrafi zagrać gamę C-dur i trójdźwięk od podanego dźwięku - zna niektóre podstawowe wartości rytmiczne i potrafi podać nazwy niektórych dźwięków - wie, kim był O. Kolberg, S. Moniuszko, K. Szymanowski - potrafi wymienić kilka instrumentów strunowych - z pomocą potrafi wymienić niektóre głosy wokalne, rodzaje muzyki i jej elementy VI, uczeń posiada braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach ale te, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z muzyki w ciągu dalszej nauki - wykonuje najłatwiejsze ćwiczenia praktyczne przy pomocy nauczyciela - samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności: - potrafi wykonać przy pomocy nut wybrane pieśni patriotyczne i inne - z pomocą nauczyciela wykona prosty akompaniament do piosenki - z pomocą nauczyciela potrafi wymienić tańce narodowe,podaje nazwy kilku instrumentów dętych drewnianych i blaszanych, niektóre głosy i zespoły wokalne, tytuły niektórych, najstarszych pieśni polskich - zna podstawowe wartości rytmiczne i nazwy dźwięków na pięciolinii IX. W przypadku ucznia z orzeczeniem poradni psychologiczno pedagogicznej: - na lekcjach muzyki bierze się pod uwagę wysiłek włożony przez ucznia i jego stosunek do przedmiotu. Dla zapewnienia lepszego komfortu pracy, lepszej koncentracji ucznia zapewni się: - zwiększenie liczby ćwiczeń np. usprawniających technikę gry na instrumentach perkusyjnych, dzwonkach chromatycznych, flecie prostym indywidualna praca nauczyciela z uczniem lub na zasadzie pomocy koleżeńskiej. / zbyt duże trudności zachęcanie ucznia do udziału w zabawach muzycznych z użyciem prostszych instrumentów perkusyjnych` ` - przepytywanie z mniejszych partii materiału przy pomocy precyzyjnych pytań, odpytywanie dziecka na osobności; uprzedzanie że, będzie pytany danego dnia

11 - stworzenie okazji do częstego kontaktu ucznia z instrumentami perkusyjnymi, słuchania muzyki - Zaangażowanie ucznia do roli recenzenta, reportera- pozwalać na indywidualne gromadzenie przez ucznia ciekawych informacji o życiu i twórczości znanych kompozytorów, recenzji, aktualności muzycznych, które przedstawiałby raz w miesiącu, taka by umożliwić uczniowi uzyskanie dodatkowej pozytywnej oceny cząstkowej. -- sprawdzanie czy uczeń skończył notatkę na lekcji lub danie uczniowi gotowej notatki z lekcji do wklejenia w zeszycie, więcej czasu na czytanie poleceń, tekstów podczas samodzielnej pracy ucznia,wypowiedzi ustne prace pisemne - przygotowywanie sprawdzianów, kartkówek w formie testów - przy zabawach muzycznych zapewnić korzystanie z gotowych wzorów m. in.; wartości nut, znaków chromatycznych, - zalecanie, aby uczeń przeczytał w domu tekst potrzebny do wykonania samodzielnej pracy na nastepnej lekcji - umożliwić odpowiedzi ze znajomości jednej zwrotki piosenki,/ korzystanie ze śpiewników / mniejszej partii materiału, zagrania fragmentu melodii. - pozostawienie do decyzji ucznia, tego czy odpowie na forum klasy, czy tylko przy nauczycielu; - wyznaczanie mniejszej partii materiału do nauki - umożliwienie udziału w ćwiczeniach praktycznych utrwalających znajomość elementów muzyki, uwrażliwianie na nastrój, charakter słuchanych utworów. Uwagi końcowe: - sam fakt uczęszczania m.in.: do szkoły muzycznej, działalności w zespole wokalnym poza szkołą, nie będzie dla nauczyciela muzyki podstawą do podwyższenia oceny na semestr i końcoworocznej, na ocenę wyższą od przewidywanej, gdy uczeń nie bierze udziału w życiu artystycznym szkoły. Opracowanie: mgr Agnieszka Szumna

12

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy

Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Ocena BARDZO DOBRA bardzo dobrze potrafi wypowiedzieć się Ocena DOBRA przy pomocy Muzyka Klasa IV Ocena CELUJĄCA Uczeń spełnia wszystkie wymienione poniżej wymagania na ocenę bardzo dobrą, a jednocześnie: prezentuje wiedzę oraz umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl IV STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA SZKOŁA PODSTAWOWA STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASACH IV V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok Szkolny 2012/2013 Opracował: Jakub Kusiński KLASA IV Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA kl VI STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie

Bardziej szczegółowo

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej

w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z muzyki w kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciele: Małgorzata Szwarc, Andrzej Stawczyk Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z muzyki Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III II ETAP EDUKACYJNY - MUZYKA KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICĘ W UZDOLNIENIACH UCZNIÓW NA OCENĘ Z TEGO PRZEDMIOTU W ZNACZYM STOPNIU BĘDZIE WPŁYWAĆ: Aktywność ucznia na

Bardziej szczegółowo

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i

klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże, nauczyciel oceniając ucznia w klasach 4-5 będzie brać pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA Opracowała: mgr Larysa Ksykiewicz STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA Opracował: Jerzy Wojnarowski STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU -MUZYKA- NA POSZCZEGÓLNE OCENY Nauczyciel oceniając ucznia w klasach IV-VI bierze pod uwagę przede wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska

Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska Przedmiotowy system oceniania z muzykiw kl. 4, 5 i 6 szkoły podstawowej nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej autorstwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Wymagania edukacyjne z muzyki w Szkole Podstawowej w klasach IV VI Klasa IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:. aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły lub w środowisku lokalnym, bierze udział

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce)

OCENA BARDZO DOBRA Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych z nich informacji (wiedza o muzyce) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE VI ROK SZKOLNY 2016/2017 Ze względu na różnice w uzdolnieniach muzycznych uczniów, na ocenę z tego przedmiotu w znacznym stopniu będzie wpływać: aktywność ucznia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Muzyka

Kryteria oceniania Muzyka Kryteria oceniania Muzyka 1. Kontrakt z uczniami: a. każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości b. ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności c. każdy uczeń powinien otrzymać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne oraz przedmiotowe ocenianie z muzyki dla klas IV- VI w roku szkolnym 2015/2016 Muzyka jako przedmiot artystyczny wymaga specyficznego podejścia do sposobów sprawdzania i oceniania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa:

Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: Kryteria oceny z przedmiotu muzyka. Na ocenę z muzyki wpływa: -aktywne uczestnictwo w lekcji, 3+- ocena bardzo dobra -stosunek do przedmiotu -umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce -znajomość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Opracowała: Barbara Piotrowska Strona 1 z 9 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI w kl. IV VI I. Na ocenę z muzyki wpływa: aktywne uczestnictwo w lekcji stosunek do przedmiotu wysiłek ucznia i wyraźnie okazywana chęć zdobywania wiedzy umiejętność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI W KLASIE 7 Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę przede wszystkim jego zaangażowanie, wkład pracy i aktywność. Ocena postawy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Muzyka- klasa V. - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Muzyka- klasa V. - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Muzyka- klasa V Stopień celujący - wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - uczeń spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w kl. 4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej im. K. i A. Potockich w Miękini.

Wymagania edukacyjne z muzyki w kl. 4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej im. K. i A. Potockich w Miękini. Wymagania edukacyjne z muzyki w kl. 4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej im. K. i A. Potockich w Miękini. nauczyciel: Emanuela Rejdych-Warmińska Opracowany na podstawie programu nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI mgr Marcin Cyzowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA IV-VI Zadaniem nauczyciela jest angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i uwzględniania ich indywidualnych możliwości. Każdy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z MUZYKI W KLASIE IV dopuszczający lekceważy przedmiot, nie prowadzi zeszytu, nie przygotowuje się do zajęć, jest bierny podczas zajęć.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI - KLASA IV - spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto - wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką - posiada wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach.

Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. Przedmiotowy system oceniania z Muzyki w Gimnazjum św. Wojciecha w Staniątkach. I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, będzie brał pod uwagę przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z muzyki w kl IV - VI w Szkole Podstawowej w Ostrężnicy

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z muzyki w kl IV - VI w Szkole Podstawowej w Ostrężnicy Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z muzyki w kl IV - VI w Szkole Podstawowej w Ostrężnicy Uczeń kończący edukację muzyczną na drugim etapie nauczania

Bardziej szczegółowo

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej

I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD. : NOWA ERA według nowej podstawy programowej TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który uczęszcza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania

Przedmiotowe zasady oceniania Przedmiotowe zasady oceniania Muzyka klasy 4-6 Wymienione niżej zasady są zgodne z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Celem oceniania jest: - informowanie ucznia oraz rodziców o osiągniętych przez dziecko

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Przedmiotowe zasady oceniania z Muzyki w klasach IV - VII

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Przedmiotowe zasady oceniania z Muzyki w klasach IV - VII Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie Przedmiotowe zasady oceniania z Muzyki w klasach IV - VII Nauczyciel: Paweł Krajewski Zasady Oceniania zostały opracowane na podstawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Dla klas IV, V, VI. Zgodny z programem nauczania Muzyka /Małgorzata Rykowska/ Nauczyciel - uczeń 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA -

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA - PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - MUZYKA - Zadaniem nauczyciela jest angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i uwzględniania ich indywidualnych możliwości. Każdy uczeń powinien mieć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA w KLASACH IV-VI Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie nauczania uwzględnia się: - poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MUZYKI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W DŁUTOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki kl. IV VII.

Wymagania edukacyjne z muzyki kl. IV VII. Wymagania edukacyjne z muzyki kl. IV VII. 1 Standardy wymagań 1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć, zobowiązany jest do szanowania szkolnego instrumentarium. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASY IV - VI W ZESPOLE GIMNAZJALNO-SZKOLNYM W MORZYCZYNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASY IV - VI W ZESPOLE GIMNAZJALNO-SZKOLNYM W MORZYCZYNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI KLASY IV - VI W ZESPOLE GIMNAZJALNO-SZKOLNYM W MORZYCZYNIE 1.Kontrakt z uczniami. Nie ocenia się ucznia po dłuższej nieobecności w szkole. 1. Krótkie sprawdziany

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń:

MUZYKA - KLASA IV. Szczegółowe wymagania na następujące stopnie. ocena celująca Uczeń: MUZYKA - KLASA IV Szczegółowe wymagania na następujące stopnie ocena celująca Uczeń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyką Orientuje się w bieżących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum. Przedmiotowe zasady oceniania: MUZYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum. Przedmiotowe zasady oceniania: MUZYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania: MUZYKA PODRECZNIK: ŚWIAT MUZYKI WACŁA PANEK, WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SYLWIA BARNOWSKA 1. Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE, KRYTERIA WYSTAWIANIA STOPNI ELEMENTY OCENY Z MUZYKI KRYTERIA OCENIANIA ŚPIEW poprawność muzyczna, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI -SZKOŁA PODSTAWOWA KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI -SZKOŁA PODSTAWOWA KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI -SZKOŁA PODSTAWOWA KL. VI Na ocenę celującą uczeń: -wykazuje się wiedzą muzyczną wykraczającą poza program, -swobodnie posługuje się terminologią muzyczną, -zna sylwetki słynnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki Klasy IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki Klasy IV-VI Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki Klasy IV-VI Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Na rok szkolny 2016/17 NA BAZIE PROGRAMU W. PANEK DKW 4014185/99 Opracował DOMASZWESKI SŁAWOMIR 2 Przedmiotowy system oceniania z muzyki jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy 5 Uzyskanie oceny wyższej jest możliwe po spełnieniu wymagań pozwalających wystawić każdą z ocen poniżej. Oceną niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem

Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Przedmiotowy System Oceniania z Muzyki Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA - Opracował Krzysztof Romaniuk

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA - Opracował Krzysztof Romaniuk PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MUZYKA - Opracował Krzysztof Romaniuk Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Hajnówce PSO opracowane na podstawie programu nauczania muzyki w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

1) stopień celujący (cel) 6 uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,

1) stopień celujący (cel) 6 uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, ZAJĘCIA EDUKACYJNE: Edukacja muzyczna NAUCZYCIELE PROWADZĄCY: Małgorzata Rymorz I Informacje ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca

MUZYKA - KLASA V. I półrocze. Ocena dopuszczająca MUZYKA - KLASA V I półrocze Ocena dopuszczająca - zna i zapisuje elementy notacji muzycznej: nazwy siedmiu dźwięków gamy, znaki graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz - zapisuje znaki chromatyczne

Bardziej szczegółowo

Ocena osiągnięć ucznia

Ocena osiągnięć ucznia Uczniowie są oceniani za: śpiew, grę na instrumencie, odpowiedzi ustne, działalność w kołach zainteresowań lub uczęszczanie do szkoły muzycznej udział w konkursach (w zależności od ilości organizowanych

Bardziej szczegółowo

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Kryteria Oceniania z Muzyki dla klasy IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Śpiewa polski hymn narodowy (4 zwrotki) na pamięć, poprawnie pod względem melodycznym, rytmicznym, z zachowaniem jego charakteru,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI Głównym celem przedmiotu "muzyka" jest zaznajomienie uczniów z zagadnieniami teorii muzyki i dorobkiem kultury muzycznej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI

KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Z MUZYKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: potrafi zaśpiewać bezbłędnie pieśni jedno- i dwugłosowe z własną interpretacją; opanował umiejętność odczytywania głosem melodii opartych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY MUZYKA Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2019/2020 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 IM. TEOFILA LENARTOWICZA W KRAKOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW WRZEŚNIA 1939 ROKU W DŁUTOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VII NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

15. Formy sprawdzania umiejętności: a) sprawdziany umiejętności ze śpiewu i gry na instrumencie b) kartkówki

15. Formy sprawdzania umiejętności: a) sprawdziany umiejętności ze śpiewu i gry na instrumencie b) kartkówki OCENIANIE PRZEDMIOTOWE - MUZYKA 1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2. Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce (zeszyt, podręcznik, instrument,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe:

Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki. Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: Przedmiotowy System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 1 w Kowarach z zakresu muzyki Przedmiotem oceny są następujące umiejętności kluczowe: opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów; umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW MUZYKA IV Kontrola osiągnięć uczniów powinna się odbywać poprzez: realizację zadań praktycznych (śpiewanie, granie, ruch przy muzyce, taniec, improwizacja, tworzenie);

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA rok szkolny 2017/2018

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA rok szkolny 2017/2018 ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA rok szkolny 2017/2018 KONTRAKT POMIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIAMI 1.Uczeń przygotowuje się do każdych zajęć zgodnie z zaleceniami nauczyciela (posiada odrobione zadanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2017 roku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2017 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W LUBLINIE Kl. 1-3 według podstawy programowej z 2017 roku SPIS ZAWARTOŚCI 1. Kontrakt z uczniami 2. Umiejętności podlegające ocenie oraz

Bardziej szczegółowo

MUZYKA - KLASA VI I półrocze

MUZYKA - KLASA VI I półrocze MUZYKA - KLASA VI I półrocze Ocena dopuszczająca - odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej: zna wartości nut i pauz, wie co to jest takt) - potrafi wymienić kilka instrumentów dętych - wie czym

Bardziej szczegółowo

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.);

- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne (np. chór, nauka gry na instrumencie, zespól wokalny itp.); 1 Przedmiotowy system oceniania z muzyki, kl IV-VI, gimnazjum Kryteria ocen - klasa IV Uczeń, który otrzymuje ocenę: celującą - opanował w stopniu bardzo dobrym materiał klasy IV; - ujawnia wyjątkowe zdolności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. muzyka

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. muzyka Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI muzyka Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Muzyka - przedmiotowy system oceniania

Muzyka - przedmiotowy system oceniania Muzyka - przedmiotowy system oceniania Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania muzyki w szkole podstawowej na podstawie obowiązujących w szkole podręczników wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. VI. 1. Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. VI. 1. Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. VI 1. Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum

Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum Wymagania edukacyjne z muzyki na poszczególne oceny dla uczniów gimnazjum I. Standardy wymagań 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y /

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y / P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A M U Z Y K A R O K S Z K O L N Y 2 0 0 9 / 2 0 1 0 Główne zasady oceniania oraz standardy wymagań: 1. Ze względu na różnicę w uzdolnieniach muzycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest sprawiedliwie. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach. 3. Obowiązkowe są sprawdziany (zapowiedziane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z MUZYKI KL. V Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, indywidualne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań

Przedmiotowy System Oceniania Muzyka. Standardy wymagań Przedmiotowy System Oceniania Muzyka Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach 3. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie VI I. Standardy wymagań 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć. 2. Uczeń jest przygotowany do lekcji, gdy posiada: podręcznik,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI KL. IV-VI Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLAS IV VII Opracowała: Barbara Piotrowska Strona 1 z 10 Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKA Nauczyciel: mgr Paweł Juchom 1. Ocena uczniów ukierunkowana na zakres realizacji przez uczniów celów wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą.

Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. Wymagania edukacyjne z muzyki klasa 4 Ocena Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Wymagania edukacyjne Uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. uczęszcza na zajęcia, sporadycznie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV

Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Szczegółowe wymagania stawiane uczniom na poszczególne oceny z muzyki w klasie IV Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował umiejętności i wiadomości wymagane na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej.

PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era. Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA PODRĘCZNIK Gra muzyka! J. Oleszkiewicz Nowa Era Przedmiot ma na celu zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki muzycznej. Ocenie podlegają: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEPOGLĘDZIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEPOGLĘDZIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEPOGLĘDZIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLAS IV VI Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA. według nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV I GRA MUZYKA - WYD.: NOWA ERA według nowej podstawy programowej STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń doskonale opanował treści programu klasy czwartej oraz: śpiewa piosenkę

Bardziej szczegółowo

Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania. wiadomości przewidzianych w programie nauczania należy uwzględnić:

Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania. wiadomości przewidzianych w programie nauczania należy uwzględnić: Przedmiotowy system oceniania z muzyki w klasach IV VII Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zaborzu Przy określaniu poziomu nabytych umiejętności i stopnia opanowania wiadomości przewidzianych w programie

Bardziej szczegółowo

Muzyka kl. IV. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Muzyka kl. IV. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Muzyka kl. IV Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych OBEJMUJE CELE OPERACYJNE DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY

Bardziej szczegółowo

-Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej

-Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -Potrafi ocenić znaczenie twórczości wybranego kompozytora i jego zasługi dla muzyki światowej -Wykazuje szczególne

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa IV Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV-VII Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę: wysiłek wkładany w wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K.

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KRYTERIA OCENIANIA Z MUZYKI DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. KS. K. PALICY W TYCHACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Realizujący mgr Michał Brożek Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI KRYTERIA OCEN Ustalając ocenę z muzyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie oraz wywiązywanie sie z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach

MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie. Gra na instrumentach MUZYKA klasa 4 Śródroczne wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Śpiew Gra na instrumentach Wiedza o muzyce i muzykach Aktywność twórcza celujący Ocenę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI KRYTERIA OCENY Z PRZEDMIOTU MUZYKA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania uwzględniają różnorodość uzdolnień uczniów, ich indywidualne predyspozycje oraz wkład pracy i zaangażowanie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE DLA KLAS IV VI Z MUZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE DLA KLAS IV VI Z MUZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE DLA KLAS IV VI Z MUZYKI Ocena powinna opierać się na obserwacji uczniów w ciągu całego roku szkolnego. Ponieważ różnice w uzdolnieniach uczniów są bardzo duże,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE. nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MUZYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych Ewa Giernalczyk Wrzesień 2015 1. OCENA UCZNIÓW UKIERUNKOWANA NA ZAKRES REALIZACJI PRZEZ UCZNIÓW CELÓW

Bardziej szczegółowo