Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej"

Transkrypt

1 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 ISSN X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców 140 letni jubileusz obchodzi 6 stycznia br. Bank Spó dzielczy w Ârodzie Wielkopolskiej. Z tej okazji uhonorowano zas u onych bankowców str. 1 str. 9 Ludowy Bank Spó dzielczy w Strza kowie uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych. Wspiera szko y, stra po arnà, dofinansowuje imprezy spo eczno-kulturalne dla mieszkaƒców. str. 10 Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy kolejny raz zagra a w Bia ej. W organizacj imprezy w àczy si Bank Spó dzielczy w Bia ej str. 12 Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Spó ka z o.o. w Poznaniu realizuje kilka projektów, majàcych na celu dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników banków Obchody jubileuszu 60-lecia Banku Spó dzielczego w S awnie odby y si w Filharmonii Baltica w sàsiednim S upsku str. 3 str. 16 Po I Krajowej Konferencji Programu Leader, która odby a si pod koniec roku w Falentach, wdra anie Pilota owego Programu Leader+ przebiega w szybszym tempie

2 najwa niejsze wydarzenia Duma i satysfakcja letni jubileusz obchodzi 6 stycznia br. Bank Spó dzielczy w Ârodzie Wielkopolskiej Historia i nowoczesnoêç 2 Âroda Wielkopolska to miasto, w którym historia jest bardzo wa na. JednoczeÊnie jednak w adze komunalne stawiajà na nowoczesnoêç. SzeÊçdziesiàt lat min o 3 Obchody jubileuszu 60-lecia Banku Spó dzielczego w S awnie odby y si w Filharmonii Baltica w sàsiednim S upsku Przyjazne banki 4 Banki Spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców z ycia SGB Miasto ksi dza Wawrzyniaka 5 W Âremie swojà central i kilka placówek ma najstarszy bank tworzàcy Spó dzielczà Grup Bankowà Najstarszy w Grupie 7 Rozmowa z Paw em Fabisiakiem, prezesem zarzàdu Spó dzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka Bank pomaga ludziom 9 Ludowy Bank Spó dzielczy w Strza kowie uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych. Wspiera szko y, stra po arnà, dofinansowuje imprezy spo eczno-kulturalne organizowane dla mieszkaƒców. Bank z Orkiestrà 10 Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy kolejny raz zagra a w Bia ej. W organizacj imprezy w àczy si Bank Spó dzielczy w Bia ej. Gwiazdka dla bankowych dzieci 11 Kolejny raz Bank Spó dzielczy w Chodzie y wraz z Chodzieskim Domem Kultury przygotowa dla dzieci swych pracowników Êwiàteczne spotkanie ze Âw. Miko ajem Ludzie na wag z ota 11 Klienci Banku Rumia Spó dzielczego spotkali si na pierwszym z planowanego cyklu dorocznych spotkaƒ z Zarzàdem i Radà Nadzorczà banku Bankowcy doskonalà swojà wiedz 12 Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji spó ka z o.o. w Poznaniu realizuje kilka projektów, majàcych na celu dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników banków prawo integracja Europy Liderzy b dà mieli plus! 14 Poni szym tekstem rozpoczynamy prezentacj doêwiadczeƒ PolSpa SGB Consulting z wdra ania programu Leader+ Spotkajmy si, aby porozmawiaç o Leaderze 16 Po I Krajowej Konferencji Programu Leader, która odby a si pod koniec roku w Falentach, wdra anie Pilota owego Programu Leader+ w naszym kraju przebiega coraz bardziej profesjonalnie. Wspó praca sieci oêrodków informacji europejskiej 18 Obecnie, na terenie naszego kraju, funkcjonujà trzy sieci oêrodków informacyjnych, których celem dzia ania jest dotarcie z informacjà do jak najszerszego kr gu odbiorców nauka Doradztwo bankowe (cz Êç 2) 20 Doradztwo dla klientów znajduje si w wielu polskich bankach jedynie na etapie planowania rozwoju us ug finansowych Badania marketingowe w banku spó dzielczym 24 W dà eniu do osiàgni cia doskona oêci w prowadzeniu biznesu marketing s u y wieloma gotowymi wskazówkami czy wr cz rozwiàzaniami Rzetelnym atwiej (cz Êç 1) 26 W niniejszym artykule przedstawiamy zasady pomiaru ryzyka kredytowego ma ych i Êrednich przedsi biorstw po wdro eniu Nowej Umowy Kapita owej informatyka bankowa Nowe wyzwania w zakresie bezpieczeƒstwa (cz Êç 1) 29 Doskonalenie technologii informatycznych, rozwój internetu oraz infrastruktury telekomunikacyjnej otworzy y przed bankami spó dzielczymi nowe mo liwoêci Êwiadczenia us ug bankowych w cyberprzestrzeni Taniej, ale z góry 12 2 marca 2006 roku wejdzie w ycie ustawa z 28 lipca 2005 roku o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych. Dla banków oznacza to wiele istotnych zmian. INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 1/126/2006 ISSN X spis treêci RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski Henryk Janasek (przewodniczàcy) sekretarz Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA wiceprzewodniczàcy RN BS w Koninie REDAKCJA Krzysztof Ulanowski redaktor Tadeusz Drabik cz onek Rady Zrzeszenia prezes GBS w Choszcznie Zbigniew Lorenc cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Szubinie ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel , fax Rafa Marciniak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Piotrkowie Kuj. Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Duma i satysfakcja 140 letni jubileusz obchodzi 6 stycznia br. Bank Spó dzielczy w Ârodzie Wielkopolskiej Obchody jubileuszu rozpocz y si od przedstawienia zaproszonych goêci, w tym m.in. prezesa zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Andrzeja Chmieleckiego, dyrektora Oddzia u Okr gowego NBP w Poznaniu Waldemara Szostaka, prezesa zarzàdu Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych Eugeniusza Laszkiewicza, dyrektora I Oddzia u GBW SA w Poznaniu Czes awa Banaszewskiego, prezesa zarzàdu Bankowego OÊrodka Doradztwa i Edukacji sp. z o.o. Macieja Wojtaszka, prezesa Regionalnego Zwiàzku Rewizyjnego Paw a Pyzika, prezesów banków spó dzielczych, samorzàdowców, urz dników i duchownych z regionu Ârody Wielkopolskiej. W asnà pracà Jako pierwszy zabra g os przewodniczàcy Rady Nadzorczej Banku Spó dzielczego w Ârodzie Wielkopolskiej Jerzy Paw owski. Mówca przypomnia histori wielkopolskiej spó dzielczoêci kredytowej. O historii mówi a te pani prezes zarzàdu Êredzkiego banku Wanda Bartkowiak: Obchody stuczterdziestolecia naszego Banku sà powodem do dumy i satysfakcji, gdy takich jubileuszy nie obchodzi si zbyt cz sto. W ca ej Polsce tylko kilkanaêcie banków spó dzielczych istnieje d u ej ni 130 lat podkreêli a. W dziewi tnastym stuleciu spo ecznicy zak adali spó dzielnie i stowarzyszenia, kierujàc si patriotyzmem i jednoczàc si w walce przeciwko pruskiej polityce germanizacyjnej. Rozpowszechnia o si przekonanie, e obroniç si mo na tylko w asnà pracà i pomocà, a si ami zjednoczonemi. Zas ugà ksi dza Augustyna Szamarzewskiego by o, e te odczucia spo eczne umia w aêciwie wykorzystaç, sk aniajàc ludzi do podj cia zadaƒ praktycznych, zmierzajàcych do ratowania i rozwijania materialnych podstaw bytu narodu w oparciu o w asne si y i zasoby. Ksiàdz Piotr Wawrzyniak napisa potem o ksi dzu Augustynie Szamarzewskim Kto y dla drugich, yç b dzie w pami ci drugich. My zaê winniêmy dziê temu cz owiekowi pami ç. Pami ç nale y si Wystàpienie przewodniczàcego Rady Nadzorczej Jerzego Paw owskiego Przemawia prezes zarzàdu Wanda Bartkowiak! Historia banku 6 stycznia 1866 roku uchwalony zosta Statut Kasy Oszcz dnoêci i Po yczki Towarzystwa RzemieÊlniczego pod opiekà Êw. Józefa w Ârodzie Wlkp. G ównà postacià i organizatorem Kasy by ksiàdz Augustyn Szamarzewski. IWojna Âwiatowa nie os abi a kondycji Banku Ludowego, bo takà nazw przyj a Kasa. W roku 1939 w siedzibie Banku Ludowego rozpocz a prac niemiecka Powiatowa Kasa Oszcz dnoêci. Po II Wojnie Âwiatowej bank pracowa kolejno pod nazwà Banku Ludowego, Gminnej Kasy Spó dzielczej, Kasy Spó dzielczej i w koƒcu Banku Spó dzielczego. tym, którzy 140 lat temu, yjàc dla drugich, stworzyli nasz bank. Silni tradycjà i nowoczesnoêcià Z pewnoêcià silny jest Bank Spó dzielczy w Ârodzie Wlkp., który dzia a nie tylko na terenie Ârody, ale tak e gmin Dominowo, Krzykosy, Kleszczewo i Nowe Miasto. Bank zrzesza 2079 cz onków, w wi kszoêci rolników. W banku pracuje 68 osób, Rada Nadzorcza liczy 15 osób, a zarzàd pi ç. Dziennie bank dokonuje od 3,5 do 4,5 tys. operacji, wprowadza nowoczesne produkty bankowoêci elektronicznej i system rozliczeƒ typu ELIXIR i Home Banking. Stworzono lepsze warunki obs ugi klienta i pracy przez wdro enie systemu EUROBankNet; wszystkie oddzia y i punkty kasowe zosta y bezpoêrednio po àczone z centralà. Przeprowadzono remonty pomieszczeƒ bankowych w oddzia ach Krzykosy, Dominowo oraz w punkcie kasowym w Chociczy. Uruchomiono te trzy punkty kasowe w Ârodzie Wlkp. Fundusze w asne banku wynoszà tys. z netto, co pozwoli o osiàgnàç bankowi trzeci próg kapita owy. Suma bilansowa wzros a do 55 mln z. Bank nasz àczy tradycj i nowoczesnoêç, a jego dorobek i osiàgni cia sprzyjajà stabilizacji podsumowa a pani prezes. Oprócz tradycyjnej dzia alnoêci bankowej proponujemy rozliczenia w obrocie zagranicznym, dost p do Êrodków poprzez bankomat, jak te i doradztwo finansowe odnoênie mo liwoêci korzystania przez przedsi biorców i rolników z funduszy unijnych. Nie wstydzimy si swej historii i równie odwa nie spoglàdamy w przysz oêç. Odwag t czerpiemy z dotychczasowych osiàgni ç. Jednak nie by oby to wszystko mo liwe, gdyby nie silna wiara i przekonanie, e spó dzielczoêç bankowa by- a, jest i b dzie potrzebna nast pnym pokoleniom. Podzi kowania za wspó prac 1 Nast pnie prezes Wanda Bartkowiak podzi kowa- a za wieloletnià wspó prac Gospodarczemu Bankowi Wielkopolski SA, Regionalnemu Zwiàzkowi Rewizyjnemu w Poznaniu, Oddzia owi Okr gowemu Narodowego Banku Polski w Poznaniu, w adzom samorzàdowym, Krajowemu Zwiàzkowi Banków Spó dzielczych, podmiotom gospodarczym, wspó pracujàcym z bankiem, pracownikom banku oraz prezesom banków spó dzielczych z regionu. Po przemówieniu Pani Prezes nadszed czas na wr czenie odznaczeƒ. Uchwa à Kapitu y Krajowenajwa niejsze wydarzenia

4 Trwa wyst p Karoliny Kanak i Bartosza Kuczyka Historia i nowoczesnoêç go Zwiàzku Banków Spó dzielczych Bankowi Spó dzielczemu w Ârodzie Wielkopolskiej nadany zosta Z oty Medal Za Zas ugi dla Spó dzielczoêci Bankowej im. Franciszka Stefczyka. Prezes Zarzàdu KZBS Eugeniusz Laszkiewicz wr czy medal przewodniczàcemu Rady Nadzorczej Jerzemu Paw owskiemu. Z kolei dyrektor Waldemar Szostak wr czy odznaki Zas u ony dla BankowoÊci Rzeczpospolitej Polskiej, nadane przez prezesa NBP profesora Leszka Balcerowicza. Odznaki otrzymali Barbara Bartkowiak, Helena Bzowa, Maria G owiƒska, Krystyna Dropek, Gra yna Nowaczyk i Wies awa Szafraƒska. Uchwa à Kapitu y Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych Z otym Krzy em Za Zas ugi w Rozwoju Spó dzielczoêci Bankowej im. Ks. Piotra Wawrzyniaka. Odznaczono starost powiatu Âroda Wlkp. Paw a ukaszewskiego, burmistrza Ârody Wojciecha Zi tkowskiego, wójta gminy Dominowo Jana Lubasa, proboszcza parafii Êredzkiej ks. Janusza Ma uszka oraz pracownice banku Izabel Musielak Wawrzyniak i Mari Pawlaczyk. Uchwa à Kapitu y Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych Z otà Odznakà Za Zas ugi dla Spó dzielczoêci Bankowej im. Franciszka Stefczyka odznaczono prezesa zarzàdu Wand Bartkowiak oraz cz onków Zarzàdu Stanis awa Nowakowskiego, Waldemara Witkowskiego i pracownic banku Krystyn Andrzejewskà. Z otà Odznakà Spó dzielczej Grupy Bankowej odznaczono cz onków Rady Nadzorczej Jerzego Paw owskiego, Ró Buk, Janin Krzymiƒskà, prezesa zarzàdu Wand Bartkowiak, wójta gminy Krzykosy Leona Grzelk, wójta gminy Nowe Miasto Aleksandra Podemskiego, komendanta Powiatowej Komendy Policji Eugeniusza Nowackiego oraz Gra yn GoÊliƒskà, Teres Szablewskà, Andrzeja Bartkowiaka, Jacka Andrzejewskiego, Boles awa Spochacza i Janusza Filipiaka. Odznaczenia wr czy prezes zarzàdu GBW SA Andrzej Chmielecki. Odznaczenia i dyplomy wr czono te wielu innym osobom. Po tej ceremonii wystàpili artyêci z Teatru Muzycznego w Poznaniu Karolina Kanak i Bartosz Kuczyk. Po recitalu zaproszeni goêcie z o yli yczenia gospodarzom. Krzysztof Ulanowski Âroda Wielkopolska to miasto, w którym historia jest bardzo wa na. JednoczeÊnie jednak w adze komunalne stawiajà na nowoczesnoêç. najwa niejsze wydarzenia 2 W Ârodzie Wielkopolskiej dzia a jeden z najstarszych banków spó dzielczych w Polsce (piszemy o nim w artykule na stronie 1). W ÊródmieÊciu zachowa si Êredniowieczny uk ad ulic. Przy ulicach tych wznoszà si mieszczaƒskie kamienice z XVIII stulecia. Pomóg król Najpi kniejszym Êredzkim zabytkiem jest póênogotycka kolegiata pw. NMP Wniebowzi tej, do której przylega kaplica Gostomskich z prze omu XVI i XVII wieku. Samà kolegiat wybudowano w pierwszej po owie XV wieku, a do budowy przyczyni si ówczesny w adca Polski król W adys aw Jagie o. W kolegiacie przez ponad 300 lat odbywa y si sejmiki, w których uczestniczy a szlachta z województw kaliskiego i poznaƒskiego. Âredzkie zabytki to nie tylko budynki. Na trasie Âroda Wielkopolska ZaniemyÊl kursuje jedna z ostatnich w Polsce parowa kolejka wàskotorowa, posiadajàca dwa zabytkowe parowozy ze specjalnym zestawem wagonów turystycznych. Zabytkowe obiekty znajdziemy tak e w najbli szych okolicach Ârody. Muzeum Ziemi Âredzkiej Dwór w Koszutach mieêci si w dawnym dworze szlacheckim w odleg o- Êci zaledwie pi ciu kilometrów od miasta. Budynek wzniesiono w po owie XVIII stulecia. Równie we wsi Szlachcin stoi du y, murowany dwór, a w aêciwie pa ac o cechach neoklasycystycznych, z portykiem kolumnowym i tarasem na wysokoêci pierwszej kondygnacji. Wokó pa acu rozciàga si du y park krajobrazowy. W Szlachcinie znajdujà si tak e zabytkowe obiekty z poczàtków XX wieku, takie jak budynki szko y i poczty, a tak- e most, spinajàcy brzegi rzeki Bardzianki. Kostka na Ratuszowej Przy takiej liczbie zabytków nie mo e dziwiç, e zarówno Âroda, jak i region Êredzki stawiajà na turystyk. W ubieg ym roku na ulicy Ratuszowej, na odcinku od Powstaƒców do Wa owej nawierzchnia asfaltowa zastàpiona zosta a eleganckà kostkà brukowà. JednoczeÊnie jednak w adze samorzàdowe dbajà, eby miasto by o nowoczesne, a mieszkaƒcy czuli si w nim dobrze. W trakcie realizacji jest budowa pierwszego odcinka obwodnicy miasta od strony pó nocno-zachodniej. Inwestycja ma doprowadziç do uwolnienia ÊródmieÊcia od ruchu tranzytowego, a w efekcie tego zwi kszyç bezpieczeƒstwo mieszkaƒców, zmniejszyç zanieczyszczenie powietrza i powstrzymaç degradacj zabytkowej cz Êci miasta w Êredniowiecznym centrum. W ramach prac ulica Hallera po àczona zostanie z ulicà Topolskà, przebudowany zostanie zbieg ulic Kórnickiej, Kosynierów, Kiliƒskiego i Hallera, wybudowane rondo, wytyczona dwupasmowa jezdnia, droga rowerowa i chodniki. Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 30 czerwca br. Inwestycj wspó finansuje Unia Europejska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Krzysztof Ulanowski

5 SzeÊçdziesiàt lat min o Obchody jubileuszu 60-lecia Banku Spó dzielczego w S awnie odby y si w Filharmonii Baltica w sàsiednim S upsku Na uroczystoêci pojawili si zaproszeni goêcie prezes zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Andrzej Chmielecki, przewodniczàcy Rady Nadzorczej GBW SA Jacek Ludek, samorzàdowcy z regionu, prezesi i dyrektorzy okolicznych banków oraz klienci Banku Spó dzielczego w S awnie. Podstawa sukcesów Ponad 140 lat istnieje w Polsce bankowoêç spó dzielcza. Do dziê podstawà sukcesów banków spó dzielczych pozostajà trzy czynniki w asna praca, integracja wysi ków i kooperacja. Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Banku Spó dzielczego w S awnie Zbigniew Grabarek mówi o historii spó dzielczoêci. PodkreÊli, e pierwsze formy pomocy kredytowej na ziemiach polskich odnotowano ju w XV wieku. Znana by a dzia alnoêç na tym polu m.in. ksi dza Piotra Skargi. Kilkaset lat póêniej, na poczàtku wieku XIX organizatorem nowych form zespo owego gospodarowania zosta ksiàdz Stanis aw Staszic, nazwany póêniej ojcem polskiej spó dzielczoêci. Niezwykle trudny dla polskiego ruchu spó dzielczego okaza y si lata mówi Zbigniew Grabarek. W scentralizowanym paƒstwie nie by o miejsca na instytucje samorzàdne, samodzielne i kreatywne. Na szcz Êcie po 1956 r. system spó dzielczy odbudowano. Kolejne zmiany to rok 1990, kiedy to uleg y likwidacji wszystkie zwiàzki spó dzielcze. Zgodnie z decyzjà Komisji Nadzoru Bankowego banki powinny do 1 stycznia 1999 r. zgromadziç fundusze w asne w wysokoêci 300 tys. ECU (euro). W celu stworzenia silnej grupy kapita owej samorzàdy Banków Spó dzielczych w Bia ym Borze, Polanowie i Malechowie podj y uchwa y o przystàpieniu do Banku Spó dzielczego w S awnie. Czas radoêci Przemawia prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w S awnie Henryka Klamann Wystàpienie prezesa zarzàdu GWB SA Andrzeja Chmieleckiego Z kolei prezes zarzàdu Henryka Klamann mówi a o historii Banku Spó dzielczego w S awnie. PodkreÊli a, e jubileusz to czas radoêci z faktu bycia razem zarówno w momentach wznios ych, jak i codziennego trudu. Jest to te jednak czas refleksji nad pope nionymi b dami, nad nowymi wyzwaniami Dzisiaj wiemy, e dzia ajàc razem jesteêmy silniejsi ni w pojedynk mówi a pani prezes. Solidarne dzia anie daje niezb dnà odwag, pozwala bez obaw formu owaç wizje i wytyczaç nowe cele. Z pewnoêcià odwagi i zapa u nie zabrak o za o ycielom banku, którzy 8 wrzeênia 1945 r. zebrali si w lokalu starostwa na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Za o ycieli Banku Ludowego. We wrzeêniu 1945 r. spó dzielnia liczy a trzynastu cz onków, a po up ywie pierwszej dekady dzia ania bank zrzesza ju 1440 cz onków. Nadesz y lata 90. i trudny okres transformacji ustrojowej. W okresie tym Bank Spó dzielczy w S awnie nie zawiód swoich klientów, lecz pomaga kredytobiorcom, renegocjujàc warunki umów kredytowych mówi a prezes Henryka Klamann. Zarówno bank, jak i jego klienci dali sobie rad w warunkach gospodarki rynkowej. W czerwcu 2001 r. bank podpisa umow zrzeszenia zgbw SA. W 2002 r. uruchomiono fili w Kobylnicy. W tej chwili fundusze w asne banku wynoszà ponad 5 mln z. Jestem zaszczycona, e dziê mog w ten symboliczny sposób z o yç podzi kowania wszystkim, którzy przyczynili si do tego, e nasz bank jest w tak dobrej kondycji podsumowa a pani prezes. Bardzo dobre wyniki S owa pani prezes potwierdzi w swoim wystàpieniu prezes zarzàdu GBW SA Andrzej Chmielecki, który podkreêli, e Bank Spó dzielczy w S awnie osiàgnà bardzo dobre wyniki. 3 najwa niejsze wydarzenia

6 UroczystoÊç uêwietni koncert muzyków Filharmonii Baltica Prezes Andrzej Chmielecki wr czy zas u onym spó dzielcom Z otà Odznak SGB. Otrzymali jà prezes Henryka Klamann, Ryszard Sozaƒski, Bogdan Gronostaj, Mieczys aw Kaêmierczak, Maria Ginda, Maria Zych, Maria Maziec, Gra yna Dzier yƒska, Teresa Nikiel Tomaszewska, Jaros awa Ho owid, Regina Stepek, Zbigniew Woropaj i Urszula Kaêmierska. Zaproszeni na uroczystoêç samorzàdowcy dzi kowali gospodarzom za owocnà, wieloletnià wspó prac. Na zakoƒczenie gospodarze i goêcie wys uchali recitalu w wykonaniu muzyków Filharmonii Baltica. UroczystoÊci jubileuszowe swoim wyst pem uêwietnili tak e soliêci Gra yna Brodziƒska oraz Wies aw Przàdka Krzysztof Ulanowski Przyjazne banki Banki Spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców najwa niejsze wydarzenia 4 Uroczyste og oszenie wyników konkursu odby o si w dniu 27 stycznia 2006 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Paw a II (Galeria Porczyƒskich) w Warszawie. Na sal przybyli liczni goêcie, w tym m.in. pose Adam Szejnfeld, senator Andrzej uczycki, przedstawicielka Kancelarii Prezydenta minister El bieta Jakubiak oraz wiceminister Jerzy Kwieciƒski z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Byli te przedstawiciele Narodowego Banku Polski i Nadzoru Bankowego, reprezentanci mediów i oczywiêcie banków, uczestniczàcych w konkursie. W ramach konkursu organizatorzy przeprowadzili wizyty w czterdziestu centralach banków oraz w stu oddzia ach. Otrzymali te wype nione ankiety od klientów. Uczestnicy zakwalifikowani do ostatniego etapu konkursu byli po kolei oceniani przez szeêciu niezale nych audytorów. Jak powiedzia w swoim wystàpieniu prof. Andrzej Lech, prezes Zarzàdu Warszawskiego Instytutu BankowoÊci, na s owa najwy szego uznania zas ugujà wszystkie banki spó dzielcze. Osiàgni ty przez nie poziom us ug pozwala im na konkurowanie z bankami komercyjnymi. Tytu Laureata Konkursu wraz ze statuetkà Konkursu oraz God em promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsi biorców otrzyma PowiÊlaƒski Bank Spó dzielczy w Kwidzynie. Bardzo wysokie pozycje zaj y banki z SGB. Je eli chodzi o banki, nale àce do SGB, Wyró nienie Honorowe wraz z God em Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsi biorców otrzyma Bank Spó dzielczy w Czarnkowie. Natomiast God a promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsi biorców otrzymali: Bank Spó dzielczy w Gryficach, Bank Spó dzielczy w Koronowie, Bank Spó dzielczy w Tczewie, Bank Spó dzielczy w Toruniu, Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku, Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalny Bank Spó dzielczy w Lututowie, Spó dzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Âremie oraz Spó dzielczy Bank Ludowy w Z otowie. Wreszcie specjalne wyró nienia Platynowe Statuetki trafi y do Banku Spó dzielczego w Toruniu i Rejonowego Banku Spó dzielczego w Lututowie. Konkurs zosta zorganizowany przez Polsko-Amerykaƒskà Fundacj Doradztwa dla Ma ych Przedsi biorstw, Warszawski Instytut BankowoÊci oraz Krajowà Izb Gospodarczà. Patronat medialny sprawowa y Rzeczpospolita, Gazeta Bankowa, Bank, TV Biznes, Business Week, Rynki Zagraniczne, Fundusze Europejskie, Bsnet, Bank i Rolnictwo oraz Radio PIN. Krzysztof Ulanowski

7 Miasto ksi dza Wawrzyniaka WÂremie swojà central i kilka placówek ma najstarszy bank tworzàcy Spó dzielczà Grup Bankowà Do Starego Rynku w Âremie prowadzà wàskie uliczki, wzd u których ciàgnà si kamieniczki. Jedna z kamienic, po o ona niedaleko Ratusza, wyró nia si odrestaurowanà fasadà. Najbardziej znany mieszkaniec! Historia Spó dzielczego Banku Ludowego im Ks. P. Wawrzyniaka w Âremie Korzenie spó dzielczoêci bankowej znajdujà si w Wielkopolsce. Poczàtki si gajà po owy XIX wieku. To w aênie w samym Êrodku regionu, w Âremie dzia acze Ligi Polskiej za o yli Towarzystwo Oszcz dnoêci i Po yczek Wekslowych. Celem Towarzystwa by o wspieranie lokalnej przedsi biorczoêci. Wiele lat póêniej powsta y: Kasa Po yczkowa Przemys owców i Kó ko Rolniczo W oêciaƒskie w Âremie. Jednak dynamiczny rozwój Kasy nastàpi dopiero, gdy do miasta przyby m ody mansjonarz i wikariusz fary Êremskiej ks. Piotr Wawrzyniak. Do dzia- alnoêci finansowej zach ci go ks. Augustyn Szamarzewski. Z inicjatywy dzia aczy zwiàzanych z kasà w dniu 29 maja 1873 roku zmieniono jej nazw na Bank Ludowy w Âremie. Najpierw kasjerem a póêniej prezesem zosta ksiàdz Wawrzyniak. Talent organizacyjny kap ana i charyzma doprowadzi y do rozwoju kilku przedsi biorstw, które znajdowa y w polskich r kach. W czasie zaborów mia o to niebagatelne znaczenie. Bank aktywnie dzia a równie po Êmierci wielkiego spo ecznika. Rozwija si a do czasów II wojny Êwiatowej. Po wojnie wznowi dzia alnoêç, krótko po wyzwoleniu ju w dniu 25 maja 1945 roku bank dzia a pod nazwà Gminna Kasa Spó dzielcza 1956 na podwalinach kasy, powsta Bank Ludowy 1975 bank przyjà nazw : Bank Spó dzielczy w Âremie Bank roênie w si, nale y do najbardziej znaczàcych banków spó dzielczych w Wielkopolsce. W latach podlega Bankowi Gospodarki ywnoêciowej. W poczàtku 90-tych, w dobie gospodarki rynkowej, w skutek b dnych decyzji bank zawiesza dzia alnoêç. Wkrótce potem sàd og asza jego upad oêç. Dzi ki grupie zaanga owanych bankowców i dzia aczy bank zawar ugod z wierzycielami i w dniu 25 maja 1995 roku wznowi dzia alnoêç. Kilka miesi cy póêniej na Zebraniu Przedstawicieli przyj to nowy statut i nazw : Spó dzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka. Od tej pory bank nawiàzuje do lat swojej ÊwietnoÊci i szybko si rozwija. W 1999 roku przejmuje banki spó dzielcze w Dolsku i Ksià u Wlkp. DziÊ bank prowadzi dzia alnoêç na terenie powiatu Êremskiego oraz powiatów oêciennych. Posiada oddzia y w Dolsku i Ksià u oraz centrale i dziewi ç Punktów Obs ugi Klienta w Âremie i w Dolsku.! Bank Spó dzielczy w regionie W comiesi cznym cyklu Z wizytà u... Bank Spó dzielczy w regionie redakcja Informatora SGB odwiedzi a najstarszy bank zrzeszony w SGB. PojechaliÊmy do Âremu. To tam dzia a Spó dzielczy Bank Ludowy im. ksi dza Piotra Wawrzyniaka. W nast pnym numerze przedstawimy bank z po udniowej cz Êci kraju. W naszym cyklu prezentujemy zarówno banki du e, powszechnie znane, jak i te mniejsze. Wszystkie pracujà na bardzo pozytywny wizerunek Spó dzielczej Grupy Bankowej. Zdobi jà p askorzeêba przedstawiajàca ksi dza Piotra Wawrzyniaka jednego z najbardziej znanych w historii mieszkaƒców Âremu. Âlady dzia alnoêci s ynnego kap ana, utalentowanego organizatora i oddanego spo ecznika mo na spotkaç na ka dym kroku. To w aênie tutaj, w drugiej po owie XIX wieku duchowny rozwija i umacnia pozycj Banku Ludowego. Rewitalizacj kamienicy, w której mieêci si siedziba banku rozpocz liêmy od zewn trznej fasady. Pamiàtkowà tablic, którà widaç nad Êrodkowym oknem, uratowali w czasie II wojny Êwiatowej pracownicy Êremskiej gazowni. Po wojnie wróci a na swoje miejsce mówi Pawe Fabisiak, prezes zarzàdu Spó dzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka i zaprasza do swojego gabinetu. W gabinecie prezesa tradycja przeplata si z nowoczesno- Êcià. Na Êcianie na wprost wejêcia wisi fotografia przedstawiajàca Rad Banku w latach 90. XIX wieku, w Êrodku ksiàdz Wawrzyniak pierwszy prezes banku. Zas ugi kap ana dla rozwoju banku i miasta sà nieocenione. W publikacji Dzieje Âremu pod redakcjà Marka Rezlera czytamy: Ksiàdz P. Wawrzyniak stopniowo sta si duszà wszelkich poczynaƒ Êrodowisk polskich w mieêcie, rozpoczà drog do umocnienia Banku jednej z wizytówek i dumy Âremu Pomnik ksi dza Piotra Wawrzyniaka przy koêciele na Jezioranach jest widoczny z daleka dla przeje d ajàcych przez Ârem 5 z ycia SGB

8 z ycia SGB Ksi dzu Wawrzyniakowi poêwi cono te Izb Pami ci, która znajduje si w budynku banku. Izb cz sto odwiedza m odzie szkolna nie tylko ze Âremu i okolic, ale z ca ej Wielkopolski. Na co dzieƒ s u y za sal posiedzeƒ w adz banku. Centrala banku mieêci si w zabytkowej kamienicy w centrum miasta Protokó podzielony na pó Do najbardziej cennych eksponatów nale y protokó zwalnego Zebrania Kasy Po yczkowej w Âremie z 1873 roku z oryginalnymi podpisami ks. Piotra Wawrzyniaka i Augustyna Szamarzewskiego. Prosz spojrzeç jak pomys owy by ksiàdz Wawrzyniak. W czasach zaborców wszystkie dokumenty musia y byç sporzàdzane w j zyku niemieckim. Ksiàdz Wawrzyniak wpad na pomys, eby kartk dzieliç pionowo na pó po lewej pisa po niemiecku, a po prawej po polsku pokazuje prezes Fabisiak. Na Êcianach plakaty informujàce o koncertach, organizowanych przez Ko o Âpiewackie Polskie, którego wspó za o- ycielem by patron banku. Obok pamiàtkowe fotografie z historii banku. Dokumentacja zwiàzana z budowà pomnika legendarnego kap ana. Z boku fotografia upami tniajàca wizyt Bractwa Kurkowego u papie a Jana Paw a II. Ojciec Âwi ty doskonale si orientowa w dzia alnoêci ksi dza Wawrzyniaka. Spotkanie z Nim by o dla mnie niezapomnianym prze yciem wspomina prezes Fabisiak. W Izbie Pami ci jest rzeêba przedstawiajàca ksi dza Wawrzyniaka. Jest to model pomnika, który znajduje si Na Jezioranach, niedaleko koêcio a NajÊwi tszego Serca Pana Jezusa. Pomnik zosta zbudowany w 2000 roku z inicjatywy Towarzystwa im. Ksi dza P. Wawrzyniaka. Pomnik zbudowaliêmy nie przy rynku, ale przy g ównej drodze, prowadzàcej do Leszna. Zale a o nam, aby wszyscy, którzy przeje d ajà przez Ârem, widzieli pomnik opowiada prezes. Âladów dzia alnoêci ksi dza Wawrzyniaka jest wi cej. Za- o y m.in. Towarzystwo Upi kszania Miasta Âremu. Pami ç o s ynnym spo eczniku jest wcià kultywowana nie tylko przez obecne w adze banku. Jacek Ros Reprezentacyjny budynek Ratusza zbudowany w latach po pó nocnej stronie rynku; niedaleko mieêci si centrala Spó dzielczego Banku Ludowego w Âremie. Fot. J. Ros (3x) 6

9 SBL w Âremie umiej tnie àczy tradycj z nowoczesnoêcià Najstarszy w Grupie Rozmowa z Paw em Fabisiakiem, prezesem zarzàdu Spó dzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka Panie Prezesie, niedawno rozpocz liêmy 2006 rok. Jest czas na podsumowanie, analiz tego, co wydarzy o si w 2005 roku. Jaki by miniony rok dla SBL w Âremie? Podobnie jak dla ca ej gospodarki to by dobry rok. Uda o nam si zrealizowaç wi cej, ni planowaliêmy. Zysk netto banku wyniós ,07 z i by wy szy w porównaniu z rokiem 2004 o oko o 20 proc. Wspó czynnik wyp acalnoêci wyniós 11,05 proc. KontynuowaliÊmy kilka du ych projektów. ZainstalowaliÊmy kolejny bankomat, pozyskujemy nowych klientów. Rozwijamy naszà nowoczesnà us ug p atnoêci masowe. MyÊl, e wspólnie z zarzàdem b dziemy kontynuowaç obecnà strategi, bo ona daje widoczne efekty. Chcemy nadal wykorzystywaç swojà przewag konkurencyjnà. Byç blisko klienta. A co za tym idzie, otwieraç nowe Punkty Obs ugi Klienta. Zale y nam, eby tak, jak w reklamie wizerunkowej Spó dzielczej Grupy Bankowej Bank Spó dzielczy by zawsze po drodze. Pad o sformu owanie: p atnoêci masowe. SBL w Âremie jest pierwszym bankiem w SGB, który oferuje t us ug. Prosz powiedzieç, na czym polega nowatorstwo tego produktu? W obecnej sytuacji gospodarczej: przewagi poda y nad popytem, olbrzymià rol odgrywa konkurencja i sztuka pozyskiwania nowych klientów. Praktycznie walka o udzia w rynku nie ma koƒca. Moim zdaniem konkurencja jest zdrowa i potrzebna, poniewa korzysta na niej klient. Zadaniem dobrego banku jest dostarczenie klientowi us ug na wysokim poziomie w atrakcyjnej cenie. Ma o tego, bank powinien wprowadzaç nowe us ugi, inwestowaç w marketing edukacyjny i oferowaç najlepsze rozwiàzania. Takim innowacyjnym rozwiàzaniem sà p atnoêci masowe. Na czym polega ta us uga? Powiem na przyk adzie podmiotu majàcego du o klientów spó dzielni mieszkaniowej. Co miesiàc ka dy z lokatorów wp aca na konto spó dzielni pieniàdze tytu em czynszu. Ksi gowanie takiej iloêci rachunków zajmuje oko o dwóch tygodni. Dzi ki us udze p atnoêci masowe proces ksi gowania skraca si do paru godzin. Polega to na tym, e ka demu klientowi system nadaje numer NRB. Ka da wp ata jest natychmiast zaksi gowana i identyfikowana. Na us udze p atnoêci masowe korzystajà wszyscy. Po pierwsze klient, bo mo e dokonaç wp aty bez prowizji w dowolnym Punkcie Obs ugi Klienta naszego banku. W Âremie mamy osiem punktów w najbardziej ruchliwych punktach miasta. Po drugie spó dzielnia, bo ma rozwiàzany problem ksi gowania i u atwionà prac, oraz b yskawicznà informacj o stanie rachunku i klientach zalegajàcych z op atami. Po trzecie bank, bo ma du ego partnera biznesowego i tysiàce detalistów. JeÊli cz onek spó dzielni op aci w POK czynsz to jest spora szansa, e zap aci te rachunek za energi czy telefon. Prezes zarzàdu Pawe Fabisiak w swoim gabinecie 7 A jak wprowadzenie us ugi p atnoêci masowe wyglàda od strony technicznej? U ywajàc bardziej fachowego j zyka, podstawowy system informatyczny banku musia zostaç uzupe niony o system wspomagajàcy, który pozwala na realizacj okreêlonych funkcji bez ingerencji w dotychczasowe rozwiàzania. Innymi s owy, bank oferujàc firmie p atnoêci masowe faktycznie udost pnia obs ug okreêlonego rodzaju rozliczeƒ danej firmy z jej klientami. Szczególny sposób prowadzenia tych rozliczeƒ gwarantuje gromadzenie i przetwarzanie informacji, umo liwiajàcych ewidencj analitycznà w systemach finansowo-ksi gowych. Bezpieczeƒstwo realizacji p atnoêci masowych zapewnia bank m.in. udost pniajàc przedsi biorstwu oprogramowanie generujàce poprawne oznaczenia NRB, otwierajàc rachunek pomocniczy (techniczny) s u àcy wy àcznie do gromadzenia Êrodków z tytu u wp at masowych. Tyle technika. Mog stwierdziç, e p atnoêci masowe da y naszemu bankowi dodatkowy atut. Na razie t us ug Êwiadczymy Spó dzielni Mieszkaniowej w Âremie. Prowadzimy te rozmowy z innymi firmami, które majà tysiàce klientów. Mam na my- Êli wodociàgi czy operatorów telewizji kablowej. P atnoêci masowe to nowoczesna us uga, ale nie jedyna oferowana przez SBL Ârem. Jak wspomnia em sektor us ug finansowych jest niezwykle konkurencyjny. eby si rozwijaç, zdobywaç rynek, bank w swoim wachlarzu us ug musi mieç najró niejsze produkty. JesteÊmy bankiem dost pnym poprzez ró ne kana y dystrybucji. Wdro yliêmy nowoczesny system informatyczny. Dzi ki temu mo emy zadowoliç nawet najbardziej wymagajàcego klienta. W ramach projektu SGB24 oferujmy dost p do konta za pomocà internetu. Wykorzystujàc scentralizowany system bankowy oraz system wspoz ycia SGB

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Odstąpienia od dochodzenia wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 4, 15-102 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 65 4390 Poz. 573 573 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegó owych zasad i trybu nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi Zas u ony dla Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z działalności

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO

PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO PNP ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO F U N D A C J A P o m ó Ŝ m y N a s z y m P a c j e n t o m u l. L e ś n a 2 7-2 9, P L 5 8-1 0 0 Ś w i d n i c a tel. (+48) 74 851-71- 09 www.fundacja.szpital.swidnica.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie

INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie INFORMACJA dla osób nie będących klientami Banku Spółdzielczego w Goleniowie 1 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków] 1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta: 1)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Wielkopolskiej SKOK. w dniu 30.12.2013 r. Postanowienia ogólne

Regulamin. Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Wielkopolskiej SKOK. w dniu 30.12.2013 r. Postanowienia ogólne Regulamin udzielania darowizn, sponsorowania, dofinansowania oraz udziału Prezesa Zarządu lub członków Zarządu Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej w radzie programowej lub komitecie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: remont wentylacji - klimatyzacji skarbca zasilającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1308 Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zg oszenia dzia alnoêci telekomunikacyjnej.......................

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Miasto Piła REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MAŁY MATEMATYK ROK SZKOLNY 2015/2016 Wydział Oświaty w Pile przy współpracy Zespołu Szkół nr 2 w Pile ogłasza

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo