Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej"

Transkrypt

1 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 ISSN X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców 140 letni jubileusz obchodzi 6 stycznia br. Bank Spó dzielczy w Ârodzie Wielkopolskiej. Z tej okazji uhonorowano zas u onych bankowców str. 1 str. 9 Ludowy Bank Spó dzielczy w Strza kowie uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych. Wspiera szko y, stra po arnà, dofinansowuje imprezy spo eczno-kulturalne dla mieszkaƒców. str. 10 Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy kolejny raz zagra a w Bia ej. W organizacj imprezy w àczy si Bank Spó dzielczy w Bia ej str. 12 Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Spó ka z o.o. w Poznaniu realizuje kilka projektów, majàcych na celu dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników banków Obchody jubileuszu 60-lecia Banku Spó dzielczego w S awnie odby y si w Filharmonii Baltica w sàsiednim S upsku str. 3 str. 16 Po I Krajowej Konferencji Programu Leader, która odby a si pod koniec roku w Falentach, wdra anie Pilota owego Programu Leader+ przebiega w szybszym tempie

2 najwa niejsze wydarzenia Duma i satysfakcja letni jubileusz obchodzi 6 stycznia br. Bank Spó dzielczy w Ârodzie Wielkopolskiej Historia i nowoczesnoêç 2 Âroda Wielkopolska to miasto, w którym historia jest bardzo wa na. JednoczeÊnie jednak w adze komunalne stawiajà na nowoczesnoêç. SzeÊçdziesiàt lat min o 3 Obchody jubileuszu 60-lecia Banku Spó dzielczego w S awnie odby y si w Filharmonii Baltica w sàsiednim S upsku Przyjazne banki 4 Banki Spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców z ycia SGB Miasto ksi dza Wawrzyniaka 5 W Âremie swojà central i kilka placówek ma najstarszy bank tworzàcy Spó dzielczà Grup Bankowà Najstarszy w Grupie 7 Rozmowa z Paw em Fabisiakiem, prezesem zarzàdu Spó dzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka Bank pomaga ludziom 9 Ludowy Bank Spó dzielczy w Strza kowie uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych. Wspiera szko y, stra po arnà, dofinansowuje imprezy spo eczno-kulturalne organizowane dla mieszkaƒców. Bank z Orkiestrà 10 Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy kolejny raz zagra a w Bia ej. W organizacj imprezy w àczy si Bank Spó dzielczy w Bia ej. Gwiazdka dla bankowych dzieci 11 Kolejny raz Bank Spó dzielczy w Chodzie y wraz z Chodzieskim Domem Kultury przygotowa dla dzieci swych pracowników Êwiàteczne spotkanie ze Âw. Miko ajem Ludzie na wag z ota 11 Klienci Banku Rumia Spó dzielczego spotkali si na pierwszym z planowanego cyklu dorocznych spotkaƒ z Zarzàdem i Radà Nadzorczà banku Bankowcy doskonalà swojà wiedz 12 Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji spó ka z o.o. w Poznaniu realizuje kilka projektów, majàcych na celu dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników banków prawo integracja Europy Liderzy b dà mieli plus! 14 Poni szym tekstem rozpoczynamy prezentacj doêwiadczeƒ PolSpa SGB Consulting z wdra ania programu Leader+ Spotkajmy si, aby porozmawiaç o Leaderze 16 Po I Krajowej Konferencji Programu Leader, która odby a si pod koniec roku w Falentach, wdra anie Pilota owego Programu Leader+ w naszym kraju przebiega coraz bardziej profesjonalnie. Wspó praca sieci oêrodków informacji europejskiej 18 Obecnie, na terenie naszego kraju, funkcjonujà trzy sieci oêrodków informacyjnych, których celem dzia ania jest dotarcie z informacjà do jak najszerszego kr gu odbiorców nauka Doradztwo bankowe (cz Êç 2) 20 Doradztwo dla klientów znajduje si w wielu polskich bankach jedynie na etapie planowania rozwoju us ug finansowych Badania marketingowe w banku spó dzielczym 24 W dà eniu do osiàgni cia doskona oêci w prowadzeniu biznesu marketing s u y wieloma gotowymi wskazówkami czy wr cz rozwiàzaniami Rzetelnym atwiej (cz Êç 1) 26 W niniejszym artykule przedstawiamy zasady pomiaru ryzyka kredytowego ma ych i Êrednich przedsi biorstw po wdro eniu Nowej Umowy Kapita owej informatyka bankowa Nowe wyzwania w zakresie bezpieczeƒstwa (cz Êç 1) 29 Doskonalenie technologii informatycznych, rozwój internetu oraz infrastruktury telekomunikacyjnej otworzy y przed bankami spó dzielczymi nowe mo liwoêci Êwiadczenia us ug bankowych w cyberprzestrzeni Taniej, ale z góry 12 2 marca 2006 roku wejdzie w ycie ustawa z 28 lipca 2005 roku o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych. Dla banków oznacza to wiele istotnych zmian. INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 1/126/2006 ISSN X spis treêci RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski Henryk Janasek (przewodniczàcy) sekretarz Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA wiceprzewodniczàcy RN BS w Koninie REDAKCJA Krzysztof Ulanowski redaktor Tadeusz Drabik cz onek Rady Zrzeszenia prezes GBS w Choszcznie Zbigniew Lorenc cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Szubinie ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel , fax Rafa Marciniak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Piotrkowie Kuj. Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Duma i satysfakcja 140 letni jubileusz obchodzi 6 stycznia br. Bank Spó dzielczy w Ârodzie Wielkopolskiej Obchody jubileuszu rozpocz y si od przedstawienia zaproszonych goêci, w tym m.in. prezesa zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Andrzeja Chmieleckiego, dyrektora Oddzia u Okr gowego NBP w Poznaniu Waldemara Szostaka, prezesa zarzàdu Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych Eugeniusza Laszkiewicza, dyrektora I Oddzia u GBW SA w Poznaniu Czes awa Banaszewskiego, prezesa zarzàdu Bankowego OÊrodka Doradztwa i Edukacji sp. z o.o. Macieja Wojtaszka, prezesa Regionalnego Zwiàzku Rewizyjnego Paw a Pyzika, prezesów banków spó dzielczych, samorzàdowców, urz dników i duchownych z regionu Ârody Wielkopolskiej. W asnà pracà Jako pierwszy zabra g os przewodniczàcy Rady Nadzorczej Banku Spó dzielczego w Ârodzie Wielkopolskiej Jerzy Paw owski. Mówca przypomnia histori wielkopolskiej spó dzielczoêci kredytowej. O historii mówi a te pani prezes zarzàdu Êredzkiego banku Wanda Bartkowiak: Obchody stuczterdziestolecia naszego Banku sà powodem do dumy i satysfakcji, gdy takich jubileuszy nie obchodzi si zbyt cz sto. W ca ej Polsce tylko kilkanaêcie banków spó dzielczych istnieje d u ej ni 130 lat podkreêli a. W dziewi tnastym stuleciu spo ecznicy zak adali spó dzielnie i stowarzyszenia, kierujàc si patriotyzmem i jednoczàc si w walce przeciwko pruskiej polityce germanizacyjnej. Rozpowszechnia o si przekonanie, e obroniç si mo na tylko w asnà pracà i pomocà, a si ami zjednoczonemi. Zas ugà ksi dza Augustyna Szamarzewskiego by o, e te odczucia spo eczne umia w aêciwie wykorzystaç, sk aniajàc ludzi do podj cia zadaƒ praktycznych, zmierzajàcych do ratowania i rozwijania materialnych podstaw bytu narodu w oparciu o w asne si y i zasoby. Ksiàdz Piotr Wawrzyniak napisa potem o ksi dzu Augustynie Szamarzewskim Kto y dla drugich, yç b dzie w pami ci drugich. My zaê winniêmy dziê temu cz owiekowi pami ç. Pami ç nale y si Wystàpienie przewodniczàcego Rady Nadzorczej Jerzego Paw owskiego Przemawia prezes zarzàdu Wanda Bartkowiak! Historia banku 6 stycznia 1866 roku uchwalony zosta Statut Kasy Oszcz dnoêci i Po yczki Towarzystwa RzemieÊlniczego pod opiekà Êw. Józefa w Ârodzie Wlkp. G ównà postacià i organizatorem Kasy by ksiàdz Augustyn Szamarzewski. IWojna Âwiatowa nie os abi a kondycji Banku Ludowego, bo takà nazw przyj a Kasa. W roku 1939 w siedzibie Banku Ludowego rozpocz a prac niemiecka Powiatowa Kasa Oszcz dnoêci. Po II Wojnie Âwiatowej bank pracowa kolejno pod nazwà Banku Ludowego, Gminnej Kasy Spó dzielczej, Kasy Spó dzielczej i w koƒcu Banku Spó dzielczego. tym, którzy 140 lat temu, yjàc dla drugich, stworzyli nasz bank. Silni tradycjà i nowoczesnoêcià Z pewnoêcià silny jest Bank Spó dzielczy w Ârodzie Wlkp., który dzia a nie tylko na terenie Ârody, ale tak e gmin Dominowo, Krzykosy, Kleszczewo i Nowe Miasto. Bank zrzesza 2079 cz onków, w wi kszoêci rolników. W banku pracuje 68 osób, Rada Nadzorcza liczy 15 osób, a zarzàd pi ç. Dziennie bank dokonuje od 3,5 do 4,5 tys. operacji, wprowadza nowoczesne produkty bankowoêci elektronicznej i system rozliczeƒ typu ELIXIR i Home Banking. Stworzono lepsze warunki obs ugi klienta i pracy przez wdro enie systemu EUROBankNet; wszystkie oddzia y i punkty kasowe zosta y bezpoêrednio po àczone z centralà. Przeprowadzono remonty pomieszczeƒ bankowych w oddzia ach Krzykosy, Dominowo oraz w punkcie kasowym w Chociczy. Uruchomiono te trzy punkty kasowe w Ârodzie Wlkp. Fundusze w asne banku wynoszà tys. z netto, co pozwoli o osiàgnàç bankowi trzeci próg kapita owy. Suma bilansowa wzros a do 55 mln z. Bank nasz àczy tradycj i nowoczesnoêç, a jego dorobek i osiàgni cia sprzyjajà stabilizacji podsumowa a pani prezes. Oprócz tradycyjnej dzia alnoêci bankowej proponujemy rozliczenia w obrocie zagranicznym, dost p do Êrodków poprzez bankomat, jak te i doradztwo finansowe odnoênie mo liwoêci korzystania przez przedsi biorców i rolników z funduszy unijnych. Nie wstydzimy si swej historii i równie odwa nie spoglàdamy w przysz oêç. Odwag t czerpiemy z dotychczasowych osiàgni ç. Jednak nie by oby to wszystko mo liwe, gdyby nie silna wiara i przekonanie, e spó dzielczoêç bankowa by- a, jest i b dzie potrzebna nast pnym pokoleniom. Podzi kowania za wspó prac 1 Nast pnie prezes Wanda Bartkowiak podzi kowa- a za wieloletnià wspó prac Gospodarczemu Bankowi Wielkopolski SA, Regionalnemu Zwiàzkowi Rewizyjnemu w Poznaniu, Oddzia owi Okr gowemu Narodowego Banku Polski w Poznaniu, w adzom samorzàdowym, Krajowemu Zwiàzkowi Banków Spó dzielczych, podmiotom gospodarczym, wspó pracujàcym z bankiem, pracownikom banku oraz prezesom banków spó dzielczych z regionu. Po przemówieniu Pani Prezes nadszed czas na wr czenie odznaczeƒ. Uchwa à Kapitu y Krajowenajwa niejsze wydarzenia

4 Trwa wyst p Karoliny Kanak i Bartosza Kuczyka Historia i nowoczesnoêç go Zwiàzku Banków Spó dzielczych Bankowi Spó dzielczemu w Ârodzie Wielkopolskiej nadany zosta Z oty Medal Za Zas ugi dla Spó dzielczoêci Bankowej im. Franciszka Stefczyka. Prezes Zarzàdu KZBS Eugeniusz Laszkiewicz wr czy medal przewodniczàcemu Rady Nadzorczej Jerzemu Paw owskiemu. Z kolei dyrektor Waldemar Szostak wr czy odznaki Zas u ony dla BankowoÊci Rzeczpospolitej Polskiej, nadane przez prezesa NBP profesora Leszka Balcerowicza. Odznaki otrzymali Barbara Bartkowiak, Helena Bzowa, Maria G owiƒska, Krystyna Dropek, Gra yna Nowaczyk i Wies awa Szafraƒska. Uchwa à Kapitu y Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych Z otym Krzy em Za Zas ugi w Rozwoju Spó dzielczoêci Bankowej im. Ks. Piotra Wawrzyniaka. Odznaczono starost powiatu Âroda Wlkp. Paw a ukaszewskiego, burmistrza Ârody Wojciecha Zi tkowskiego, wójta gminy Dominowo Jana Lubasa, proboszcza parafii Êredzkiej ks. Janusza Ma uszka oraz pracownice banku Izabel Musielak Wawrzyniak i Mari Pawlaczyk. Uchwa à Kapitu y Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych Z otà Odznakà Za Zas ugi dla Spó dzielczoêci Bankowej im. Franciszka Stefczyka odznaczono prezesa zarzàdu Wand Bartkowiak oraz cz onków Zarzàdu Stanis awa Nowakowskiego, Waldemara Witkowskiego i pracownic banku Krystyn Andrzejewskà. Z otà Odznakà Spó dzielczej Grupy Bankowej odznaczono cz onków Rady Nadzorczej Jerzego Paw owskiego, Ró Buk, Janin Krzymiƒskà, prezesa zarzàdu Wand Bartkowiak, wójta gminy Krzykosy Leona Grzelk, wójta gminy Nowe Miasto Aleksandra Podemskiego, komendanta Powiatowej Komendy Policji Eugeniusza Nowackiego oraz Gra yn GoÊliƒskà, Teres Szablewskà, Andrzeja Bartkowiaka, Jacka Andrzejewskiego, Boles awa Spochacza i Janusza Filipiaka. Odznaczenia wr czy prezes zarzàdu GBW SA Andrzej Chmielecki. Odznaczenia i dyplomy wr czono te wielu innym osobom. Po tej ceremonii wystàpili artyêci z Teatru Muzycznego w Poznaniu Karolina Kanak i Bartosz Kuczyk. Po recitalu zaproszeni goêcie z o yli yczenia gospodarzom. Krzysztof Ulanowski Âroda Wielkopolska to miasto, w którym historia jest bardzo wa na. JednoczeÊnie jednak w adze komunalne stawiajà na nowoczesnoêç. najwa niejsze wydarzenia 2 W Ârodzie Wielkopolskiej dzia a jeden z najstarszych banków spó dzielczych w Polsce (piszemy o nim w artykule na stronie 1). W ÊródmieÊciu zachowa si Êredniowieczny uk ad ulic. Przy ulicach tych wznoszà si mieszczaƒskie kamienice z XVIII stulecia. Pomóg król Najpi kniejszym Êredzkim zabytkiem jest póênogotycka kolegiata pw. NMP Wniebowzi tej, do której przylega kaplica Gostomskich z prze omu XVI i XVII wieku. Samà kolegiat wybudowano w pierwszej po owie XV wieku, a do budowy przyczyni si ówczesny w adca Polski król W adys aw Jagie o. W kolegiacie przez ponad 300 lat odbywa y si sejmiki, w których uczestniczy a szlachta z województw kaliskiego i poznaƒskiego. Âredzkie zabytki to nie tylko budynki. Na trasie Âroda Wielkopolska ZaniemyÊl kursuje jedna z ostatnich w Polsce parowa kolejka wàskotorowa, posiadajàca dwa zabytkowe parowozy ze specjalnym zestawem wagonów turystycznych. Zabytkowe obiekty znajdziemy tak e w najbli szych okolicach Ârody. Muzeum Ziemi Âredzkiej Dwór w Koszutach mieêci si w dawnym dworze szlacheckim w odleg o- Êci zaledwie pi ciu kilometrów od miasta. Budynek wzniesiono w po owie XVIII stulecia. Równie we wsi Szlachcin stoi du y, murowany dwór, a w aêciwie pa ac o cechach neoklasycystycznych, z portykiem kolumnowym i tarasem na wysokoêci pierwszej kondygnacji. Wokó pa acu rozciàga si du y park krajobrazowy. W Szlachcinie znajdujà si tak e zabytkowe obiekty z poczàtków XX wieku, takie jak budynki szko y i poczty, a tak- e most, spinajàcy brzegi rzeki Bardzianki. Kostka na Ratuszowej Przy takiej liczbie zabytków nie mo e dziwiç, e zarówno Âroda, jak i region Êredzki stawiajà na turystyk. W ubieg ym roku na ulicy Ratuszowej, na odcinku od Powstaƒców do Wa owej nawierzchnia asfaltowa zastàpiona zosta a eleganckà kostkà brukowà. JednoczeÊnie jednak w adze samorzàdowe dbajà, eby miasto by o nowoczesne, a mieszkaƒcy czuli si w nim dobrze. W trakcie realizacji jest budowa pierwszego odcinka obwodnicy miasta od strony pó nocno-zachodniej. Inwestycja ma doprowadziç do uwolnienia ÊródmieÊcia od ruchu tranzytowego, a w efekcie tego zwi kszyç bezpieczeƒstwo mieszkaƒców, zmniejszyç zanieczyszczenie powietrza i powstrzymaç degradacj zabytkowej cz Êci miasta w Êredniowiecznym centrum. W ramach prac ulica Hallera po àczona zostanie z ulicà Topolskà, przebudowany zostanie zbieg ulic Kórnickiej, Kosynierów, Kiliƒskiego i Hallera, wybudowane rondo, wytyczona dwupasmowa jezdnia, droga rowerowa i chodniki. Termin realizacji inwestycji wyznaczono na 30 czerwca br. Inwestycj wspó finansuje Unia Europejska w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Krzysztof Ulanowski

5 SzeÊçdziesiàt lat min o Obchody jubileuszu 60-lecia Banku Spó dzielczego w S awnie odby y si w Filharmonii Baltica w sàsiednim S upsku Na uroczystoêci pojawili si zaproszeni goêcie prezes zarzàdu Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Andrzej Chmielecki, przewodniczàcy Rady Nadzorczej GBW SA Jacek Ludek, samorzàdowcy z regionu, prezesi i dyrektorzy okolicznych banków oraz klienci Banku Spó dzielczego w S awnie. Podstawa sukcesów Ponad 140 lat istnieje w Polsce bankowoêç spó dzielcza. Do dziê podstawà sukcesów banków spó dzielczych pozostajà trzy czynniki w asna praca, integracja wysi ków i kooperacja. Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Banku Spó dzielczego w S awnie Zbigniew Grabarek mówi o historii spó dzielczoêci. PodkreÊli, e pierwsze formy pomocy kredytowej na ziemiach polskich odnotowano ju w XV wieku. Znana by a dzia alnoêç na tym polu m.in. ksi dza Piotra Skargi. Kilkaset lat póêniej, na poczàtku wieku XIX organizatorem nowych form zespo owego gospodarowania zosta ksiàdz Stanis aw Staszic, nazwany póêniej ojcem polskiej spó dzielczoêci. Niezwykle trudny dla polskiego ruchu spó dzielczego okaza y si lata mówi Zbigniew Grabarek. W scentralizowanym paƒstwie nie by o miejsca na instytucje samorzàdne, samodzielne i kreatywne. Na szcz Êcie po 1956 r. system spó dzielczy odbudowano. Kolejne zmiany to rok 1990, kiedy to uleg y likwidacji wszystkie zwiàzki spó dzielcze. Zgodnie z decyzjà Komisji Nadzoru Bankowego banki powinny do 1 stycznia 1999 r. zgromadziç fundusze w asne w wysokoêci 300 tys. ECU (euro). W celu stworzenia silnej grupy kapita owej samorzàdy Banków Spó dzielczych w Bia ym Borze, Polanowie i Malechowie podj y uchwa y o przystàpieniu do Banku Spó dzielczego w S awnie. Czas radoêci Przemawia prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w S awnie Henryka Klamann Wystàpienie prezesa zarzàdu GWB SA Andrzeja Chmieleckiego Z kolei prezes zarzàdu Henryka Klamann mówi a o historii Banku Spó dzielczego w S awnie. PodkreÊli a, e jubileusz to czas radoêci z faktu bycia razem zarówno w momentach wznios ych, jak i codziennego trudu. Jest to te jednak czas refleksji nad pope nionymi b dami, nad nowymi wyzwaniami Dzisiaj wiemy, e dzia ajàc razem jesteêmy silniejsi ni w pojedynk mówi a pani prezes. Solidarne dzia anie daje niezb dnà odwag, pozwala bez obaw formu owaç wizje i wytyczaç nowe cele. Z pewnoêcià odwagi i zapa u nie zabrak o za o ycielom banku, którzy 8 wrzeênia 1945 r. zebrali si w lokalu starostwa na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Za o ycieli Banku Ludowego. We wrzeêniu 1945 r. spó dzielnia liczy a trzynastu cz onków, a po up ywie pierwszej dekady dzia ania bank zrzesza ju 1440 cz onków. Nadesz y lata 90. i trudny okres transformacji ustrojowej. W okresie tym Bank Spó dzielczy w S awnie nie zawiód swoich klientów, lecz pomaga kredytobiorcom, renegocjujàc warunki umów kredytowych mówi a prezes Henryka Klamann. Zarówno bank, jak i jego klienci dali sobie rad w warunkach gospodarki rynkowej. W czerwcu 2001 r. bank podpisa umow zrzeszenia zgbw SA. W 2002 r. uruchomiono fili w Kobylnicy. W tej chwili fundusze w asne banku wynoszà ponad 5 mln z. Jestem zaszczycona, e dziê mog w ten symboliczny sposób z o yç podzi kowania wszystkim, którzy przyczynili si do tego, e nasz bank jest w tak dobrej kondycji podsumowa a pani prezes. Bardzo dobre wyniki S owa pani prezes potwierdzi w swoim wystàpieniu prezes zarzàdu GBW SA Andrzej Chmielecki, który podkreêli, e Bank Spó dzielczy w S awnie osiàgnà bardzo dobre wyniki. 3 najwa niejsze wydarzenia

6 UroczystoÊç uêwietni koncert muzyków Filharmonii Baltica Prezes Andrzej Chmielecki wr czy zas u onym spó dzielcom Z otà Odznak SGB. Otrzymali jà prezes Henryka Klamann, Ryszard Sozaƒski, Bogdan Gronostaj, Mieczys aw Kaêmierczak, Maria Ginda, Maria Zych, Maria Maziec, Gra yna Dzier yƒska, Teresa Nikiel Tomaszewska, Jaros awa Ho owid, Regina Stepek, Zbigniew Woropaj i Urszula Kaêmierska. Zaproszeni na uroczystoêç samorzàdowcy dzi kowali gospodarzom za owocnà, wieloletnià wspó prac. Na zakoƒczenie gospodarze i goêcie wys uchali recitalu w wykonaniu muzyków Filharmonii Baltica. UroczystoÊci jubileuszowe swoim wyst pem uêwietnili tak e soliêci Gra yna Brodziƒska oraz Wies aw Przàdka Krzysztof Ulanowski Przyjazne banki Banki Spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII edycji Konkursu Bank Przyjazny dla Przedsi biorców najwa niejsze wydarzenia 4 Uroczyste og oszenie wyników konkursu odby o si w dniu 27 stycznia 2006 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Paw a II (Galeria Porczyƒskich) w Warszawie. Na sal przybyli liczni goêcie, w tym m.in. pose Adam Szejnfeld, senator Andrzej uczycki, przedstawicielka Kancelarii Prezydenta minister El bieta Jakubiak oraz wiceminister Jerzy Kwieciƒski z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Byli te przedstawiciele Narodowego Banku Polski i Nadzoru Bankowego, reprezentanci mediów i oczywiêcie banków, uczestniczàcych w konkursie. W ramach konkursu organizatorzy przeprowadzili wizyty w czterdziestu centralach banków oraz w stu oddzia ach. Otrzymali te wype nione ankiety od klientów. Uczestnicy zakwalifikowani do ostatniego etapu konkursu byli po kolei oceniani przez szeêciu niezale nych audytorów. Jak powiedzia w swoim wystàpieniu prof. Andrzej Lech, prezes Zarzàdu Warszawskiego Instytutu BankowoÊci, na s owa najwy szego uznania zas ugujà wszystkie banki spó dzielcze. Osiàgni ty przez nie poziom us ug pozwala im na konkurowanie z bankami komercyjnymi. Tytu Laureata Konkursu wraz ze statuetkà Konkursu oraz God em promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsi biorców otrzyma PowiÊlaƒski Bank Spó dzielczy w Kwidzynie. Bardzo wysokie pozycje zaj y banki z SGB. Je eli chodzi o banki, nale àce do SGB, Wyró nienie Honorowe wraz z God em Promocyjnym Bank Przyjazny dla Przedsi biorców otrzyma Bank Spó dzielczy w Czarnkowie. Natomiast God a promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsi biorców otrzymali: Bank Spó dzielczy w Gryficach, Bank Spó dzielczy w Koronowie, Bank Spó dzielczy w Tczewie, Bank Spó dzielczy w Toruniu, Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku, Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalny Bank Spó dzielczy w Lututowie, Spó dzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka w Âremie oraz Spó dzielczy Bank Ludowy w Z otowie. Wreszcie specjalne wyró nienia Platynowe Statuetki trafi y do Banku Spó dzielczego w Toruniu i Rejonowego Banku Spó dzielczego w Lututowie. Konkurs zosta zorganizowany przez Polsko-Amerykaƒskà Fundacj Doradztwa dla Ma ych Przedsi biorstw, Warszawski Instytut BankowoÊci oraz Krajowà Izb Gospodarczà. Patronat medialny sprawowa y Rzeczpospolita, Gazeta Bankowa, Bank, TV Biznes, Business Week, Rynki Zagraniczne, Fundusze Europejskie, Bsnet, Bank i Rolnictwo oraz Radio PIN. Krzysztof Ulanowski

7 Miasto ksi dza Wawrzyniaka WÂremie swojà central i kilka placówek ma najstarszy bank tworzàcy Spó dzielczà Grup Bankowà Do Starego Rynku w Âremie prowadzà wàskie uliczki, wzd u których ciàgnà si kamieniczki. Jedna z kamienic, po o ona niedaleko Ratusza, wyró nia si odrestaurowanà fasadà. Najbardziej znany mieszkaniec! Historia Spó dzielczego Banku Ludowego im Ks. P. Wawrzyniaka w Âremie Korzenie spó dzielczoêci bankowej znajdujà si w Wielkopolsce. Poczàtki si gajà po owy XIX wieku. To w aênie w samym Êrodku regionu, w Âremie dzia acze Ligi Polskiej za o yli Towarzystwo Oszcz dnoêci i Po yczek Wekslowych. Celem Towarzystwa by o wspieranie lokalnej przedsi biorczoêci. Wiele lat póêniej powsta y: Kasa Po yczkowa Przemys owców i Kó ko Rolniczo W oêciaƒskie w Âremie. Jednak dynamiczny rozwój Kasy nastàpi dopiero, gdy do miasta przyby m ody mansjonarz i wikariusz fary Êremskiej ks. Piotr Wawrzyniak. Do dzia- alnoêci finansowej zach ci go ks. Augustyn Szamarzewski. Z inicjatywy dzia aczy zwiàzanych z kasà w dniu 29 maja 1873 roku zmieniono jej nazw na Bank Ludowy w Âremie. Najpierw kasjerem a póêniej prezesem zosta ksiàdz Wawrzyniak. Talent organizacyjny kap ana i charyzma doprowadzi y do rozwoju kilku przedsi biorstw, które znajdowa y w polskich r kach. W czasie zaborów mia o to niebagatelne znaczenie. Bank aktywnie dzia a równie po Êmierci wielkiego spo ecznika. Rozwija si a do czasów II wojny Êwiatowej. Po wojnie wznowi dzia alnoêç, krótko po wyzwoleniu ju w dniu 25 maja 1945 roku bank dzia a pod nazwà Gminna Kasa Spó dzielcza 1956 na podwalinach kasy, powsta Bank Ludowy 1975 bank przyjà nazw : Bank Spó dzielczy w Âremie Bank roênie w si, nale y do najbardziej znaczàcych banków spó dzielczych w Wielkopolsce. W latach podlega Bankowi Gospodarki ywnoêciowej. W poczàtku 90-tych, w dobie gospodarki rynkowej, w skutek b dnych decyzji bank zawiesza dzia alnoêç. Wkrótce potem sàd og asza jego upad oêç. Dzi ki grupie zaanga owanych bankowców i dzia aczy bank zawar ugod z wierzycielami i w dniu 25 maja 1995 roku wznowi dzia alnoêç. Kilka miesi cy póêniej na Zebraniu Przedstawicieli przyj to nowy statut i nazw : Spó dzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka. Od tej pory bank nawiàzuje do lat swojej ÊwietnoÊci i szybko si rozwija. W 1999 roku przejmuje banki spó dzielcze w Dolsku i Ksià u Wlkp. DziÊ bank prowadzi dzia alnoêç na terenie powiatu Êremskiego oraz powiatów oêciennych. Posiada oddzia y w Dolsku i Ksià u oraz centrale i dziewi ç Punktów Obs ugi Klienta w Âremie i w Dolsku.! Bank Spó dzielczy w regionie W comiesi cznym cyklu Z wizytà u... Bank Spó dzielczy w regionie redakcja Informatora SGB odwiedzi a najstarszy bank zrzeszony w SGB. PojechaliÊmy do Âremu. To tam dzia a Spó dzielczy Bank Ludowy im. ksi dza Piotra Wawrzyniaka. W nast pnym numerze przedstawimy bank z po udniowej cz Êci kraju. W naszym cyklu prezentujemy zarówno banki du e, powszechnie znane, jak i te mniejsze. Wszystkie pracujà na bardzo pozytywny wizerunek Spó dzielczej Grupy Bankowej. Zdobi jà p askorzeêba przedstawiajàca ksi dza Piotra Wawrzyniaka jednego z najbardziej znanych w historii mieszkaƒców Âremu. Âlady dzia alnoêci s ynnego kap ana, utalentowanego organizatora i oddanego spo ecznika mo na spotkaç na ka dym kroku. To w aênie tutaj, w drugiej po owie XIX wieku duchowny rozwija i umacnia pozycj Banku Ludowego. Rewitalizacj kamienicy, w której mieêci si siedziba banku rozpocz liêmy od zewn trznej fasady. Pamiàtkowà tablic, którà widaç nad Êrodkowym oknem, uratowali w czasie II wojny Êwiatowej pracownicy Êremskiej gazowni. Po wojnie wróci a na swoje miejsce mówi Pawe Fabisiak, prezes zarzàdu Spó dzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka i zaprasza do swojego gabinetu. W gabinecie prezesa tradycja przeplata si z nowoczesno- Êcià. Na Êcianie na wprost wejêcia wisi fotografia przedstawiajàca Rad Banku w latach 90. XIX wieku, w Êrodku ksiàdz Wawrzyniak pierwszy prezes banku. Zas ugi kap ana dla rozwoju banku i miasta sà nieocenione. W publikacji Dzieje Âremu pod redakcjà Marka Rezlera czytamy: Ksiàdz P. Wawrzyniak stopniowo sta si duszà wszelkich poczynaƒ Êrodowisk polskich w mieêcie, rozpoczà drog do umocnienia Banku jednej z wizytówek i dumy Âremu Pomnik ksi dza Piotra Wawrzyniaka przy koêciele na Jezioranach jest widoczny z daleka dla przeje d ajàcych przez Ârem 5 z ycia SGB

8 z ycia SGB Ksi dzu Wawrzyniakowi poêwi cono te Izb Pami ci, która znajduje si w budynku banku. Izb cz sto odwiedza m odzie szkolna nie tylko ze Âremu i okolic, ale z ca ej Wielkopolski. Na co dzieƒ s u y za sal posiedzeƒ w adz banku. Centrala banku mieêci si w zabytkowej kamienicy w centrum miasta Protokó podzielony na pó Do najbardziej cennych eksponatów nale y protokó zwalnego Zebrania Kasy Po yczkowej w Âremie z 1873 roku z oryginalnymi podpisami ks. Piotra Wawrzyniaka i Augustyna Szamarzewskiego. Prosz spojrzeç jak pomys owy by ksiàdz Wawrzyniak. W czasach zaborców wszystkie dokumenty musia y byç sporzàdzane w j zyku niemieckim. Ksiàdz Wawrzyniak wpad na pomys, eby kartk dzieliç pionowo na pó po lewej pisa po niemiecku, a po prawej po polsku pokazuje prezes Fabisiak. Na Êcianach plakaty informujàce o koncertach, organizowanych przez Ko o Âpiewackie Polskie, którego wspó za o- ycielem by patron banku. Obok pamiàtkowe fotografie z historii banku. Dokumentacja zwiàzana z budowà pomnika legendarnego kap ana. Z boku fotografia upami tniajàca wizyt Bractwa Kurkowego u papie a Jana Paw a II. Ojciec Âwi ty doskonale si orientowa w dzia alnoêci ksi dza Wawrzyniaka. Spotkanie z Nim by o dla mnie niezapomnianym prze yciem wspomina prezes Fabisiak. W Izbie Pami ci jest rzeêba przedstawiajàca ksi dza Wawrzyniaka. Jest to model pomnika, który znajduje si Na Jezioranach, niedaleko koêcio a NajÊwi tszego Serca Pana Jezusa. Pomnik zosta zbudowany w 2000 roku z inicjatywy Towarzystwa im. Ksi dza P. Wawrzyniaka. Pomnik zbudowaliêmy nie przy rynku, ale przy g ównej drodze, prowadzàcej do Leszna. Zale a o nam, aby wszyscy, którzy przeje d ajà przez Ârem, widzieli pomnik opowiada prezes. Âladów dzia alnoêci ksi dza Wawrzyniaka jest wi cej. Za- o y m.in. Towarzystwo Upi kszania Miasta Âremu. Pami ç o s ynnym spo eczniku jest wcià kultywowana nie tylko przez obecne w adze banku. Jacek Ros Reprezentacyjny budynek Ratusza zbudowany w latach po pó nocnej stronie rynku; niedaleko mieêci si centrala Spó dzielczego Banku Ludowego w Âremie. Fot. J. Ros (3x) 6

9 SBL w Âremie umiej tnie àczy tradycj z nowoczesnoêcià Najstarszy w Grupie Rozmowa z Paw em Fabisiakiem, prezesem zarzàdu Spó dzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka Panie Prezesie, niedawno rozpocz liêmy 2006 rok. Jest czas na podsumowanie, analiz tego, co wydarzy o si w 2005 roku. Jaki by miniony rok dla SBL w Âremie? Podobnie jak dla ca ej gospodarki to by dobry rok. Uda o nam si zrealizowaç wi cej, ni planowaliêmy. Zysk netto banku wyniós ,07 z i by wy szy w porównaniu z rokiem 2004 o oko o 20 proc. Wspó czynnik wyp acalnoêci wyniós 11,05 proc. KontynuowaliÊmy kilka du ych projektów. ZainstalowaliÊmy kolejny bankomat, pozyskujemy nowych klientów. Rozwijamy naszà nowoczesnà us ug p atnoêci masowe. MyÊl, e wspólnie z zarzàdem b dziemy kontynuowaç obecnà strategi, bo ona daje widoczne efekty. Chcemy nadal wykorzystywaç swojà przewag konkurencyjnà. Byç blisko klienta. A co za tym idzie, otwieraç nowe Punkty Obs ugi Klienta. Zale y nam, eby tak, jak w reklamie wizerunkowej Spó dzielczej Grupy Bankowej Bank Spó dzielczy by zawsze po drodze. Pad o sformu owanie: p atnoêci masowe. SBL w Âremie jest pierwszym bankiem w SGB, który oferuje t us ug. Prosz powiedzieç, na czym polega nowatorstwo tego produktu? W obecnej sytuacji gospodarczej: przewagi poda y nad popytem, olbrzymià rol odgrywa konkurencja i sztuka pozyskiwania nowych klientów. Praktycznie walka o udzia w rynku nie ma koƒca. Moim zdaniem konkurencja jest zdrowa i potrzebna, poniewa korzysta na niej klient. Zadaniem dobrego banku jest dostarczenie klientowi us ug na wysokim poziomie w atrakcyjnej cenie. Ma o tego, bank powinien wprowadzaç nowe us ugi, inwestowaç w marketing edukacyjny i oferowaç najlepsze rozwiàzania. Takim innowacyjnym rozwiàzaniem sà p atnoêci masowe. Na czym polega ta us uga? Powiem na przyk adzie podmiotu majàcego du o klientów spó dzielni mieszkaniowej. Co miesiàc ka dy z lokatorów wp aca na konto spó dzielni pieniàdze tytu em czynszu. Ksi gowanie takiej iloêci rachunków zajmuje oko o dwóch tygodni. Dzi ki us udze p atnoêci masowe proces ksi gowania skraca si do paru godzin. Polega to na tym, e ka demu klientowi system nadaje numer NRB. Ka da wp ata jest natychmiast zaksi gowana i identyfikowana. Na us udze p atnoêci masowe korzystajà wszyscy. Po pierwsze klient, bo mo e dokonaç wp aty bez prowizji w dowolnym Punkcie Obs ugi Klienta naszego banku. W Âremie mamy osiem punktów w najbardziej ruchliwych punktach miasta. Po drugie spó dzielnia, bo ma rozwiàzany problem ksi gowania i u atwionà prac, oraz b yskawicznà informacj o stanie rachunku i klientach zalegajàcych z op atami. Po trzecie bank, bo ma du ego partnera biznesowego i tysiàce detalistów. JeÊli cz onek spó dzielni op aci w POK czynsz to jest spora szansa, e zap aci te rachunek za energi czy telefon. Prezes zarzàdu Pawe Fabisiak w swoim gabinecie 7 A jak wprowadzenie us ugi p atnoêci masowe wyglàda od strony technicznej? U ywajàc bardziej fachowego j zyka, podstawowy system informatyczny banku musia zostaç uzupe niony o system wspomagajàcy, który pozwala na realizacj okreêlonych funkcji bez ingerencji w dotychczasowe rozwiàzania. Innymi s owy, bank oferujàc firmie p atnoêci masowe faktycznie udost pnia obs ug okreêlonego rodzaju rozliczeƒ danej firmy z jej klientami. Szczególny sposób prowadzenia tych rozliczeƒ gwarantuje gromadzenie i przetwarzanie informacji, umo liwiajàcych ewidencj analitycznà w systemach finansowo-ksi gowych. Bezpieczeƒstwo realizacji p atnoêci masowych zapewnia bank m.in. udost pniajàc przedsi biorstwu oprogramowanie generujàce poprawne oznaczenia NRB, otwierajàc rachunek pomocniczy (techniczny) s u àcy wy àcznie do gromadzenia Êrodków z tytu u wp at masowych. Tyle technika. Mog stwierdziç, e p atnoêci masowe da y naszemu bankowi dodatkowy atut. Na razie t us ug Êwiadczymy Spó dzielni Mieszkaniowej w Âremie. Prowadzimy te rozmowy z innymi firmami, które majà tysiàce klientów. Mam na my- Êli wodociàgi czy operatorów telewizji kablowej. P atnoêci masowe to nowoczesna us uga, ale nie jedyna oferowana przez SBL Ârem. Jak wspomnia em sektor us ug finansowych jest niezwykle konkurencyjny. eby si rozwijaç, zdobywaç rynek, bank w swoim wachlarzu us ug musi mieç najró niejsze produkty. JesteÊmy bankiem dost pnym poprzez ró ne kana y dystrybucji. Wdro yliêmy nowoczesny system informatyczny. Dzi ki temu mo emy zadowoliç nawet najbardziej wymagajàcego klienta. W ramach projektu SGB24 oferujmy dost p do konta za pomocà internetu. Wykorzystujàc scentralizowany system bankowy oraz system wspoz ycia SGB

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Bank Spó dzielczy w Goworowie Monografia Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Troszyn Centrala BS Oddział Banku Goworowo Bank Spó dzielczy w Goworowie Centrala Banku: 07-440

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo