STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _"

Transkrypt

1

2 STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi o nowe technologie. Nigdy nie słyszałem o Spotify i nie potrafiłem sobie nawet wyobrazić, że coś takiego istnieje. Tyle różnego rodzaju muzyki, tak łatwo dostępnej dzięki subskrypcji. Szwedzkie innowacje można zilustrować na wiele różnych sposobów. To jednak jeden z moich ulubionych przykładów. Innym jest system Solvatten specjalny kontener oczyszczający wodę, oferujący tak bardzo potrzebne rozwiązanie. Sam się o tym przekonałem, kiedy mieszkałem w Afryce. Istnieje wiele międzynarodowych rankingów, metod pozwalających zmierzyć innowacyjność, w których Szwecja zajmuje bardzo wysokie miejsca. Czasami nawet miejsce pierwsze. Nadal jednak mamy wiele do zrobienia. By inspirować dalszy rozwój, szwedzki rząd utworzył Radę ds. Innowacji, której przewodzi sam premier. Cieszę się jednak, że już teraz możemy powiedzieć, iż radzimy sobie stosunkowo dobrze. Jestem przekonany, że otwartość i różnorodność są ważnymi elementami, które przyczyniły się do tej sytuacji. Otwartość w kontaktach pomiędzy uniwersytetami a sektorem prywatnym. Klimat sprzyjający nowym ideom. Otwarty dialog społeczny i w miejscach pracy. Tradycja transparentności i wolny dostęp do oficjalnych dokumentów. Długa historia otwartości na wolny handel, współpraca międzynarodowa i globalizacja. Przyjazny stosunek do imigrantów, przynoszących ze sobą nowy punkt widzenia na już istniejącą sytuację. Różnorodność ubogaca. Kobiety i mężczyźni. Ludzie młodzi, ci w średnim wieku i starsi. Bośniacy, Polacy, Syryjczycy i Szwedzi a każdy z nich to przecież też Szwed Szwedzko-polskie strategiczne partnerstwo jest silnie umotywowane, gdy spojrzymy na nie już z perspektywy polityki zagranicznej. Ale powinno się je jednak również postrzegać z perspektywy biznesowej. Jesteśmy sąsiadami, którzy mają tak wiele wspólnego. Nie chodzi tylko o Morze Bałtyckie, ale także o świadomość ekonomicznego potencjału regionu. Rozwijająca się innowacyjność i innowacyjne partnerstwa są kluczem do wyzwolenia tego potencjału. Zapraszam na Szwedzko-Polskie Forum Innowacji!

3 STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASSADOR OF SWEDEN IN POLAND _ A couple of years ago I was introduced to Spotify by some relatives, music-lovers like my own family. To be honest I was lagging behind in the new digital world. I had never heard of Spotify and could not even imagine that something similar existed. So much music of all sorts being so easily available through subscription. Swedish innovativeness can be illustrated in many ways. This is however one of my favorite examples. Another is Solvatten, the water purification container providing a service that I during my years in Africa easily could see is so urgently needed. There are several international indexes, methods to measure innovativeness, where Sweden is ranked very high. Sometimes even as number one. We still need to do more and better. Our new Government has established an Innovation Council, chaired by the Prime Minister himself, to be the driver of a further improvement. But I am happy to see that we already seem to be doing comparatively well. I strongly believe that openness and diversity are important factors behind this development. Open channels between universities and the private sector. A welcoming climate for new ideas. An open dialogue in society and workplaces. A tradition of transparency and public access to official documents. A long history of openness for free trade, international cooperation and globalization. A welcoming attitude to immigrants adding new perspectives to the ones already present. Diversity enriches. Women and men. Youth, middle-aged and elderly. Bosnians, Poles, Syrians and Swedes all of them being Swedes at the same time The Swedish strategic partnership with Poland is strongly motivated already from a foreign policy point of view. But it should be seen also in this business oriented context. We are neighbors that have so much in common. Not only the Baltic Sea but also a joint awareness of the economic potential of this region. Developing innovativeness and innovative partnerships are key to unlock that potential. Welcome to the Polish-Swedish Innovation Forum!

4 PROGRAM RAMOWY Część I (część programu zamknięta dla publiczności i mediów) 09:45 11:15 Rozmowy przy okrągłym stole przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, polskich instytucji wspierających innowacyjność oraz firm Część II (część programu otwarta dla mediów) 11:15 11:40 Ceremonia podpisania deklaracji o współpracy w dziedzinie innowacyjności pomiędzy Polską a Szwecją, chwila dla fotografów i czas na kilka pytań, a także oświadczenia Wicepremiera, Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, Mikaela Damberga Część III (część programu otwarta dla publiczności i mediów) 12:30 13:00 Powitalna kawa i rejestracja gości 13:00 13:15 Przemówienia powitalne Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Mikael Damberg, Minister Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji 13:15 13:30 Wprowadzenie Jakob Hellman, dyrektor ds. strategii innowacji, VINNOVA Prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 13:30 15:00 Dyskusja panelowa: W jaki sposób stwarza się warunki dla innowacyjnego społeczeństwa i innowacyjnej gospodarki w Szwecji i w Polsce? Paneliści: Virpal Singh, inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca prowadzący własną działalność i ekspert w dziedzinie innowacji Jakob Hellman, dyrektor ds. strategii innowacji, VINNOVA dr Bianka Siwińska, prezes fundacji edukacyjnej Perspektywy Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika dr hab. prof. SGH Joanna Cygler, Instytut Innowacyjna Gospodarka Lena Holmberg, Biuro Innowacji Politechniki Chalmers, Göteborg Moderator: Krzysztof Ratnicyn, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK 15:00 15:20 Przerwa kawowa 15:20 15:30 Wprowadzenie Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce 15:30 17:00 Dyskusja panelowa: Innowacyjne miasta przyszłości: inteligentne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju Paneliści: Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce Marcin Wróblewski, główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Joanna Wis, szefowa polskiego oddziału CDP, organizacji zajmującej się niskoemisyjnością; pracowała przy tworzeniu koncepcji ekomiasteczka Siewierz dr Magdalena Rogulska, specjalista ds. energii odnawialnej, Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki Samar Nath, dyrektor ds. operacyjnych w firmie PPAM Solkraft, Linköping Ulf Magnusson, wiceprezes odpowiedzialny za rynek Europy, Volvo Buses Moderator: dr Małgorzata Bonikowska, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK

5 AGENDA Part I (closed for the public and media) 09:45 11:15 Roundtable discussion with participation of representatives of the Ministry of Economy of Poland,Ministry for Enterprise and Innovation of Sweden, Polish institutions supporting innovations and companies Part II (open for media) 11:15 11:40 Signing ceremony of the declaration of Polish-Swedish cooperation in the field of innovation, photo opportunity, media inquiries and statements of Janusz Piechocinski, Deputy Prime Minister and Minister of Economy of Poland, and Mikael Damberg, Minister for Enterprise and Innovation of Sweden Part III (open for the public and media) 12:30 13:00 Welcome coffee and guests registration 13:00 13:15 Welcome speeches Staffan Herrström, Ambassador of Sweden in Poland Janusz Piechocinski, Deputy Prime Minister and Minister of Economy of Poland Mikael Damberg, Minister for Enterprise and Innovation of Sweden 13:15 13:30 Key note speeches Jakob Hellman, director for innovation policy at VINNOVA Prof. Krzysztof Kurzydlowski, director of the National Centre for Research and Development 13:30 15:00 Panel discussion: How to create conditions for innovative society and economy in Sweden and Poland? Panelists: Virpal Singh, biomedical engineer, entrepreneur and expert in the field of innovation Jakob Hellman, director for innovation policy at VINNOVA Bianka Siwinska, Ph.D., president of Perspektywy foundation Katarzyna Krolak-Wyszynska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika Prof. Joanna Cygler, Institute of Innovative Economy Lena Holmberg, Innovation Office at Chalmers Technical University, Göteborg Moderator: Krzysztof Ratnicyn, Centre for Dialogue and Analysis THINKTANK 15:00 15:20 Coffee break 15:20 15:30 Introduction Jozef Neterowicz, Counsellor at the Embassy of Sweden in Poland 15:30 17:00 Panel discussion: Innovative cities of the future: intelligent solutions for sustainable growth Panelists: Jozef Neterowicz, Counsellor at the Embassy of Sweden in Poland Marcin Wroblewski, chief specialist at the Infrastructure Department, Warsaw Municipal Office Joanna Wis, head of Polish CDP office, organization working in the field of low carbon emissions; involved in creation of the concept of eco-city Siewierz Magdalena Rogulska, Ph.D., specialist for renewable energy, Swedish-Polish Sustainable Energy Platform Samar Nath, COO, PPAM Solkraft, Linköping Ulf Magnusson, SVP Business Region Europe, Volvo Buses Moderator: Malgorzata Bonikowska, Ph.D., Centre for Dialogue and Analysis THINKTANK

6 ORGANIZATORZY ORGANIZERS AMBASADA SZWECJI Ambasada Szwecji w Warszawie zajmuje się umacnianiem i rozwijaniem politycznych, gospodarczych i kulturalnych kontaktów pomiędzy Polską a Szwecją. Do głównych zadań ambasady należy aktywne promowanie szwedzkiego punktu widzenia i stanowiska w istotnych kwestiach, wspieranie szwedzkiego eksportu, udzielanie szybkiej i skutecznej pomocy szwedzkim obywatelom w Polsce oraz poszerzanie wiedzy o Szwecji i umacnianie jej wizerunku. Ambasadorem Szwecji w Polsce jest Staffan Herrström. EMBASSY OF SWEDEN The task of the Embassy is to strengthen the political, economic and cultural ties between Poland and Sweden. This includes to actively promote the Swedish viewpoint and position on important issues in close dialogue with Poland, to support Swedish export, to provide quick and effective help to Swedish citizens in Poland, as well as increase the knowledge about Sweden and strengthen country s image. The Ambassador of Sweden in Poland is Staffan Herrström. BUSINESS SWEDEN szwedzka organizacja promocji handlu i inwestycji, działająca w blisko 60 krajach na świecie. Celem działalności Business Sweden jest wspieranie szwedzkich przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne oraz stwarzanie możliwości inwestycyjnych dla firm zagranicznych w Szwecji. Organizacją zarządza szwedzki rząd oraz przedsiębiorcy, reprezentowani odpowiednio przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Konfederację Szwedzkich Pracodawców. Polski oddział Business Sweden mieści się w Warszawie, a jego szefem jest Radca Handlowy Ambasady Szwecji Daniel Larsson. BUSINESS SWEDEN Swedish trade and investment promotion organization, with offices in around 60 countries. Business Sweden facilitates and promotes the growth of Swedish companies abroad and investment opportunities for foreign companies in Sweden. It is owned by the Swedish government and industry, represented by the Ministry for Foreign Affairs and the Swedish Foreign Trade Association. Polish office is located in Warsaw and is headed by the Swedish Trade Commissioner in Poland, Daniel Larsson. MINISTERSTWO GOSPODARKI jest profesjonalną instytucją, która realizuje w porozumieniu z partnerami społecznymi politykę gospodarczą rządu oraz aktywnie uczestniczy w pracach Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych. Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Priorytety strategiczne Ministerstwa Gospodarki to: wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, lepsze regulacje prawne, partnerstwo dla rozwoju gospodarczego, umocnienie polskiej marki na rynku międzynarodowym, bezpieczeństwo gospodarcze kraju, sprawna administracja. MINISTRY OF ECONOMY is a professional institution which implements the Polish government s economic policy in consultation with social partners, as well as actively participates in works of the European Union and international organizations. Ministry s mission is to create the best conditions for doing business in Europe. Strategic priorities of the Ministry include: supporting entrepreneurship, innovation and competitiveness; better regulations; partnership for economic development; strengthening of the brand of Poland on the international market; Poland s economic security, efficient administration.

7 PARTNERZY PARTNERS FUNDACJA INSTYTUT INNOWACYJNA GOSPO- DARKA jest organizacją pozarządową, która działa w obszarze rozwoju, wdrażania i promocji nowoczesnych technologii oraz innowacji. Instytut wspiera innowacje tworząc platformę wymiany doświadczeń pomiędzy decydentami, instytucjami naukowymi, biznesem i start-upami. W ramach swojej działalności Instytut prowadzi działania badawcze, edukacyjne i szkoleniowe, których efektem są raporty, opracowania, rekomendacje i roadmaps innowacyjności w Polsce. Ważnym elementem działalności jest wypracowanie odpowiednich form dialogu i współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy w celu rozwoju polskiej innowacyjności. INSTITUTE OF INNOVATIVE ECONOMY is a nongovernmental organization operating in development, implementation and promotion of modern, innovative solutions both in technology and in social development sector. IIG supports innovation by creating a platform enabling experience sharing between policy makers, scientific institutions, business and start-ups. It identifies barriers which are hindering the process of implementation of modern solutions and it maps out the methods which aim to eliminate those barriers. The Institute realizes research and educational activities which results in reports, recommendations and Polish innovation s roadmaps. One of the main aspects of Institute s activity is to create appropriate forms of dialogue and cooperation between various groups of stakeholders in order to promote the development of Polish innovativeness. Misją OŚRODKA DIALOGU I ANALIZ THINKTANK jest inspirowanie polskich decydentów do szerszego, wielowymiarowego spojrzenia na rzeczywistość oraz budowanie mostów między sferami, które zazwyczaj się nie przenikają: publicznym i prywatnym, teorią i praktyką, wiedzą i intuicją. Celem Ośrodka jest wzmacnianie debaty publicznej w Polsce, tworzenie dla niej nowych form oraz dostarczanie liderom syntetycznej wiedzy pozwalającej podejmować lepsze decyzje. The mission of THINKTANK THE CENTRE FOR DIALOGUE AND ANALYSIS is to inspire and support Polish decision makers in looking at reality from a multi-level perspective as well as to bridge a gap between spheres, which usually do not coincide with each other, e.g. public and private, theory and practice, research and intuition. Strengthening the public debate in Poland, creating new forms of expression and delivering synthetic knowledge to leaders in order to help them make better decisions, are only a few of the many objectives of the Centre. THINKTANK działa od 2009 roku jako przedsiębiorstwo społeczne. Wydaje publikacje, tworzy multimedia, prowadzi badania, organizuje wydarzenia, zarządza własną bazą wiedzy. Wszystkie przedsięwzięcia realizuje w formule programów strategicznych i projektów partnerskich. Wydaje także kwartalnik THINKTANK poświęcony efektywnemu zarządzaniu, przywództwu i politykom publicznym. Prowadzi THINKTANK Society, społeczność liderów, menedżerów i ekspertów skupionych wokół THINKTANK i zainteresowanych swoim rozwojem. THINKTANK has been operating since 2009 as a social entrepreneurship. The Centre manages a network of ideas, delivers publications and multimedia, carries out and organizes research. All of its activities are conducted within strategic programs and partnership projects. It also publishes a quarterly, THINKTANK Magazine, dedicated to effective management, leadership and public policies. It runs THINKTANK SOCIETY a society of leaders, managers and experts gathered around THINK- TANK and interested in their own self-development.

8 PARTNERZY PARTNERS VINNOVA, CZYLI SZWEDZKA AGENCJA SYSTE- MÓW INNOWACYJNYCH zajmuje się promowaniem zrównoważonego wzrostu poprzez poprawianie warunków dla innowacyjności i finansowanie niezbędnych w tym celu badań. Agencja wspiera współpracę między przedsiębiorstwami, uniwersytetami, instytutami badawczymi i sektorem publicznym. VINNOVA to agencja rządowa działająca pod auspicjami szwedzkiego Ministerstwa Gospodarki i Innowacji. Jest także organizacją ekspercką szwedzkiego rządu z zakresu strategii innowacji. VINNOVA IS SWEDEN S INNOVATION AGENCY. Its mission is to promote sustainable growth by improving the conditions for innovation, as well as funding needsdriven research. The agency promotes collaborations between companies, universities, research institutes and the public sector. VINNOVA is a Swedish government agency working under the Ministry of Enterprise and Innovation. It is also the Swedish government s expert agency within the field of innovation policy. PATRONAT MEDIALNY MEDIA PATRONAGE RZECZPOSPOLITA to jeden z liderów prasy codziennej w Polsce. Od wielu lat znajduje się w czołówce najczęściej cytowanych mediów w Polsce. W roku 2014 uzyskała tytuł najbardziej opiniotwórczego medium dekady. Dziennik skierowany jest do profesjonalistów: menedżerów, przedstawicieli wolnych zawodów, przedsiębiorców i specjalistów. Rzeczpospolita w unikalny sposób łączy treści ogólnoinformacyjne ze specjalistycznymi. Na łamach dziennika czytelnik znajdzie różnorodną tematykę: od polityki, tematyki społecznej, wyjątkowej publicystyki, kultury i sportu po informacje gospodarcze, ekonomiczne i porady prawne znakomitych ekspertów. Uzupełnieniem codziennych wydań jest żyjący 24 godziny na dobę serwis rp.pl. RZECZPOSPOLITA is one of the leading daily newspapers in Poland. For many years at the forefront of the most frequently quoted media in Poland. In 2014 obtained the title of the most influential medium of the decade. It is directed to professionals: managers, freelancers, entrepreneurs and specialists. Rzeczpospolita uniquely combines general news with specialized content. The reader will find diverse subjects: from politics to social issues, outstanding journalism, culture and sport, economic information, economical and legal advice of leading experts. Daily issues are supplemented by the 24-hour service rp.pl.

9 MODERATORZY MODERATORS Małgorzata Bonikowska PARTNER, WSPÓŁWYDAWCA MAGAZYNU THINKTANK PARTNER, CO-EDITOR OF THINKTANK MAGAZINE Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich w Polsce (PAN) i za granicą. W latach pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 roku kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Informacji Europejskiej. Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce, a potem w Bułgarii. Od 1997 roku prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, jest wykładowcą akademickim i doradcą rządowym. Autorka ponad 80 publikacji i kilku książek, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów. Małgorzata Bonikowska has a PhD in the humanities and she specializes in the issues of foreign relations (with particular emphasis on the European Union) and communication in public institutions. Graduate of the University of Warsaw (Italian studies), the Paris-Sorbonne University (history and political studies) and PWST (State Collage of Theatre, culture history), she also finished two PhD programs in Poland (Polish Academy of Science) and abroad. Between the years , she worked as an editor in TVP, a Polish public broadcasting corporation. From 1998, she was in charge of the Centre of the European Information in the Office of the Committee of European Integration. She prepared and executed the government program regarding informing the society about the Polish integration with the EU and created a network of Regional Centres of European Information. In the years , she was an expert for the European Commission and Chair of the EC s Information and Communication Program in Poland and later in Bulgaria. Since 1997, she has been active in didactic and research activities, and is an academic lecturer and government advisor. Author of over 80 publications and several books, she promoted over 100 bachelor s and master s degrees graduates as well as graduate students. Krzysztof Ratnicyn ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO MAGAZYNU THINKTANK DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF OF THINKTANK MAGAZINE Studiował prawo i wiedzę o teatrze. Doświadczenie dziennikarskie zdobywał w prasie codziennej (Polskapresse). Był dziennikarzem i publicystą pism marketingowych Brief i Marketing & More, a także Harvard Business Review Polska i redaktorem prowadzącym Ego Inspiracje. W grupie reklamowej Young & Rubicam Brands odpowiadał m.in. za kampanie Polski na rynkach Unii Europejskiej, kampanię Chorwackiej Izby Gospodarczej, a także komunikację MSZ w mediach społecznościowych podczas polskiej prezydencji w Unii. Krzysztof Ratnicyn studied law and theater studies. He gained his experience in journalism in daily newspapers (Polskapresse). He was a journalist and publicist of marketing magazines Brief and Marketing & More, as well as Harvard Business Review Poland. He was the leading editor of the Ego Inspirations. In the advertising group Young & Rubicam Brands he was responsible for Polish campaigns at the European Union markets, the campaign for the Croatian Chamber of Commerce, as well as the Ministry of Foreign Affairs communication in social media during the Polish Presidency of the EU.

10 PANELIŚCI SPEAKERS Jakob Hellman DYREKTOR DS. STRATEGII INNOWACJI W SZWEDZKIEJ RZĄDOWEJ AGENCJI SYSTEMÓW INNOWACYJNYCH VINNOVA DIRECTOR OF INNOVATION POLICY AT VINNOVA, SWEDEN S INNO- VATION AGENCY Jakob Hellman pełni funkcję dyrektora ds. strategii innowacji w Szwedzkiej Rządowej Agencji Systemów Innowacyjnych VINNOVA. W ciągu ostatnich ośmiu lat zajmował się badaniami i innowacyjnością jako konsultant w sektorze publicznym. Wcześniej pracował także dla Technopolis, Ernst&Young, jak również w Kancelarii Szwedzkiego Rządu. Hellman ukończył politologię na Uniwersytecie w Uppsali i na LUISS Guido Carli w Rzymie. Jakob Hellman is the director of innovation Policy at VINNOVA, Sweden s Innovation Agency. For the past eight years he has worked with the research and innovation sector, as an evaluation consultant and in the public sector. Among the former employers are Technopolis, Ernst & Young and the Government Offices of Sweden. Jakob holds a Master of Political Science from Uppsala University and LUISS Guido Carli. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju director of the National Centre for Research and Development Profesor na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, w latach pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W latach pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Od 2011 roku, jako dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, kieruje agencją rządową wspierającą sektor B+R w Polsce o budżecie 5,5 mld zł rocznie. Odpowiada za opracowywanie i implementację programów wspierania innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych. W 2014 roku NCBR uruchomiło rodzinę programów BRIdge pierwszy w Polsce system finansowania nowych technologii za pomocą wsparcia publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu funduszy private equity z największymi podmiotami tego typu na świecie. Dzięki działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wydatki na B+R w 2012 w Polsce osiągnęły rekordowy wynik 14,4 mld zł i były o prawie 23% wyższe niż rok wcześniej. Professor at the Department of Materials Science and Engineering of the Warsaw University of Technology. Between at the position of Undersecretary of State at the Ministry of Education and Science. Since 2011, Krzysztof Kurzydlowski has been a director of the National Centre for Research and Development (NCBR) - a government agency with an annual budget of PLN 5.5bn which supports the R&D sector in Poland. He is responsible for the development and implementation of programmes that promote innovation and research commercialisation. In 2014, the NCBR has launched BRIdge - a family of programmes that constitute Poland s first ever system of financing new technologies by the public-private partnership while using private equity funds together with the world s largest entities of this type. Thanks to the activities of the NCBR, Poland s R&D expenditure in 2012 achieved a record result of PLN14.4 billion - almost 23% more than in the previous year.

11 PANELIŚCI SPEAKERS Virpal Singh Inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca Biomedical engineer, entrepreneur Inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca i ekspert z dziedziny innowacji i technologii wykładniczych. Pracował poprzednio jako kierownik projektu i strateg na rzecz wzrostu w pierwszym szpitalu kardiologicznym w Etiopii Addis Cardiac Hospitral. Virpal Singh posiada szeroką wiedzę na temat wyzwań stojących przed rynkami rozwijającymi się. W chwili obecnej zajmuje się równolegle prowadzeniem własnego startupu oraz firmy konsultingowej obsługującej szereg nordyckich spółek blue chips. Medical Engineer, entrepreneur and expert in innovation and exponential technologies. Having previously served as Technical Project Manager and Growth Strategist at Ethiopia s first Cardiac Hospital Addis Cardiac Hospital, Virpal is well aware of the potentials, and challenges, in developing markets. He is currently running a startup parallel to the consultancy enterprise he is running, serving numerous Nordic blue chip companies. Dr Bianka Siwińska Dyrektor zarządzająca fundacji edukacyjnej Perspektywy Executive director of Perspektywy education foundation Dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, red. naczelna Perspektywy, twórczyni akcji Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!, koordynatorka programu Study in Poland. Autorka książek: Uniwersytet ponad granicami (2014), Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego (2007) oraz raportów: Kobiety na politechnikach (2013, 2014, 2015), Studenci zagraniczni w Polsce (2013, 2014), Polish market of international education (2014). Korespondentka zagraniczna University World News, bloggerka Innpoland.pl. Kierowniczka naukowa projektu badawczego: Potencjał kobiet dla branży technologicznej (www.potencjalkobiet.pl). Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i Columbia University w Nowym Jorku. Badania z zakresu innowacyjności prowadziła w Instytucie NIFU STEP w Oslo. W 2013 roku obroniła doktorat w Instytucie Nauk Politycznych UW z zakresu polityki publicznej w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Executive director of Perspektywy Education Foundation, editor-in-chief of Perspektywy magazine, author and coordinator of national campaigns Girls as Engineers! and Girls to STEM!, head of Study in Poland program. Author of books: University over borders, Education goes global.strategies of Internationalization of Higher Education (2007) and reports: Women at technical universities (2013, 2014, 2015), International students in Poland (2013, 2014), Polish market of international education (2014). Blogger of Innpoland.pl, foreign correspondent University World News. Scientific leader of the project: Women s potential for the technological industry. Choice of educational path, expectations, aspirations and market reality. PhD in political science, University of Warsaw (October 2013). Also studied or did research in: NIFU-STEP Institute, Oslo, Norway (2009); Freie Universität Berlin; Humboldt University (as scholar of Friedrich Ebert Foundation), summer course at Columbia University NYC (2008).

12 PANELIŚCI SPEAKERS Katarzyna Królak-Wyszyńska Chief Opportunity Explorer, Partner, Innovatika Chief Opportunity Explorer, Partner, Innovatika Chief Opportunity Explorer i Partner w firmie Innovatika. Katarzyna doradza w obszarze strategii i innowacji od prawie 20-tu lat. Pomaga organizacjom w odkrywaniu szans i przekuwaniu ich na skuteczne strategie. Prowadzi projekty skoncentrowane na definiowaniu problemów i potrzeb użytkowników oraz projektowaniu produktów i usług, które adresują ważne i niezaspokojone potrzeby. Jest wielką zwolenniczką projektowania zorientowanego na użytkownika (human-centered design), ponieważ wielokrotnie była świadkiem rezultatów tego procesu, które zapewniają użytkownikom wyjątkowe doświadczenia z produktem lub usługą, a biznesom dają wzrost przychodów. Głęboko wierzy, że łączenie ludzi z różnymi kompetencjami i z różnych dziedzin (biznesu, technologii i dizajnu) przynosi najlepsze efekty. Chief Opportunity Explorer and Partner at Innovatika. Katarzyna has been working in strategy and innovation consulting for almost 20 years. She helps organizations in exploring their opportunity areas and building strategies upon them. She runs projects focusing on defining customers pains and gains and designing products and services that address important and unsatisfied needs. She strongly believes human-centered design and lean startup are powerful processes that result in exceptional experience for users and revenue growth for businesses. She is keen on bringing together people from different fields like business, technology and design. Dr hab. prof. SGH Joanna Cygler Instytut Innowacyjna Gospodarka Institute of Innovative Economy Profesor nadzwyczajny w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w szeroko rozumianej współpracy (pojedynczej i sieciowej) przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru międzynarodowego. Stypendystka m.in. J. Fulbrighta (Carlson School of Management, University of Minnesota) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Współpracuje merytorycznie z centralnymi urzędami państwowymi (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Biuro Spraw Międzynarodowych, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Dyrektor Departamentu Badań), instytucjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Associate Professor (Institute of Management, Faculty of Management and Finance) Warsaw School of Economics (SGH). Specialist of international business cooperation. Authoress of numerous scientific publications on strategic alliances, business coopetition and network relations published in various countries. Worked for the Chancellery of the President of Poland (special advisor), international organizations (e.g. OECD, WEF, UN). She also worked for the Agency for Foreign Investment in Poland, (Director, Research Department, responsible for international investment cooperation) and the Ministry of Economy (research projects). Coordinated many research projects financed by Polish and American (Fulbright research scholarship, University of Minnesota) scientific organizations.

13 PANELIŚCI SPEAKERS Lena Holmberg Biuro innowacji Politechniki Chalmers w GöteborgU Innovation office at Chalmers Technical University in Göteborg Zatrudniona w Biurze Innowacji Politechniki Chalmers w Göteborgu. Doktor z dziedziny badań edukacyjnych specjalizująca się w zagadnieniach obejmujących interakcję człowiek-komputer. Poprzednio zatrudniona na Uniwersytecie w Göteborgu, Uniwersytecie Informatycznym w Göteborgu oraz w sektorze publicznym (Szwedzka Rządowa Agencja Systemów Innowacyjnych VINNOVA i organizacja Innovationsbron), jak również w kilku przedsiębiorstwach i przemysłowych instytutach badawczych, takich jak instytut Viktoria. Jako doradca z dziedziny innowacji, skupia się przede wszystkim na teleinformatyce i jej wpływie na postawy/komunikację, rozwój strategii, rozwój zrównoważony oraz zagadnienia związane z równością płci i potencjałem intelektualnym. Lena Holmberg jest odpowiedzialna za szkolenia doktorantów i doradców z dziedziny innowacji. Employed at the Innovation Office at Chalmers Technical University in Göteborg. PhD in Educational Research with a specialization in human-computer interaction. Previously worked at University of Gothenburg and the IT University, the public sector (VINNOVA and Innovationsbron), several companies and at industry research institutes such as Viktoria. As innovation advisor specifically geared toward ICT, influencing attitudes/communication, strategy development, sustainability, gender and intellectual assets. Responsible for courses for PhD students and Innovation Advisors. Józef Neterowicz Radca Ambasady Szwecji w Polsce Counsellor at the Embassy of Sweden in Poland Absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie. Od 1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemyśle energetycznym i ochrony środowiska. Od 1992 roku pracuje w Polsce jako: Konsultant Banku Światowego Prezes Cetetherm firmy koncernu Tetra Pak Prezes Birka Energy / Fortum trzeciego największego producenta energii w Skandynawii Prezes Radscan Intervex lidera w technologiach ochrony powietrza Członek Samorządowej Grupy Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki Ekspert ds. Energii Odnawialnej w Związku Powiatów Polskich Radca Handlowy Ambasady Królestwa Szwecji Józef Neterowicz is the graduate of department of mechanical engineering of AGH in Krakow. From 1975 lives and works in Sweden in the energy and the environment. Since 1992 he has worked in Poland as: World Bank Consultant President Cetetherm / group company, Tetra Pak President of Birka Energy / Fortum - the third largest producer of energy in Scandinavia President Radscan Intervex / technology leader in the protection of air Member of the Self-government Group of Experts with Parliamentary Group for Energy Expert on renewable energy of Association of Polish Counties Counsellor of the Embassy of Sweden

14 PANELIŚCI SPEAKERS Joanna Wis Dyrektor organizacji CDP w rejonie Europy Środkowo- -Wschodniej Director of CDP Central and Eastern Europe Dyrektor międzynarodowej organizacji pozarządowej CDP w regionie Europy Środkowo Wschodniej, fundacji zajmującej się analizą wpływu firm i miast na środowisko naturalne. Długoletni pracownik organizacji pozarządowych, a także menedżer spółek giełdowych. W swojej karierze zawodowej zajmowała się problematyką ekologii, wykluczenia społecznego, a także zarządzała projektami z zakresu zrównoważonego rozwoju (sustainable cities). Director CDP Central and Eastern Europe, non-for-profit organization working under the mandate from over 800 international investors, gathering, analyzing and rating the environmental performance of listed companies and cities. During her career Joanna worked for non-governmental organizations and stock listed companies specializing in the area of sustainable development. For nearly 7 years she was managing development of the first sustainable, low carbon city in Poland - Siewierz Jeziorna. Joanna was awarded with the title Leading Women in Sustainability Dr Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki Swedish-Polish Sustainable Energy Platform Główny specjalista ds. energii odnawialnej, Zakład Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT). Absolwentka Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, dr inżynierii rolniczej, IBMER, Warszawa. Specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego wykorzystania biomasy (w tym odpadów) na cele transportowe oraz lokalnego planowania energetycznego. Koordynator projektów R&D finansowanych ze środków Komisji Europejskiej (DG Research, DG TREN, EACI). Europejski ekspert oceniający projekty m.in. w ramach HORIZON Prowadzi polski sekretariat Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki. Senior researcher at PIMOT, Bioeconomy Department. M. Sc. of Physics, University of Warsaw, doctor of agricultural engineering, IBMER, Warsaw. Expert in bioenergy & biofuels, with more than 30 years of professional experience. Participated in several EU funded projects (FP6, FP7, IEE, Interreg). Evaluator of 6FP, 7FP and Horizon 2020 projects for DG Transport and DG Research. Responsible for Polish secretariat of Swedish-Polish Sustainable Energy Platform.

15 PANELIŚCI SPEAKERS Samar Nath Dyrektor ds. Operacyjnych, PPAM Solkraft, Linköping COO, PPAM Solkraft, Linköping Samar Nath posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie energii odnawialnej i gospodarki odpadami. Obecnie pracuje w przedsiębiorstwie PPAM Solkraft w Linköping, specjalizującym się w produkcji i rozwijaniu technologii z zakresu energii słonecznej w Szwecji i poza jej granicami. Działalność firmy obejmuje konwencjonalną energię słoneczną, jak i rozwiązania innowacyjne w tej dziedzinie. Samar Nath pracował wcześniej jako menedżer w kilku przedsiębiorstwach szwedzkiego regionu Östergötland jednego z najbardziej zasobooszczędnych regionów świata. COO, PPAM Solkraft, Master of Business and Administration. Samar Nath has more than 10 years experience working with waste management and renewable energy and currently works for the solar power developer PPAM Solkraft based in Linköping, Sweden whose main focus is driving the development of solar power in Sweden and internationally with conventional solar power solutions as well as through innovation. Mr. Nath has also worked as cluster manager for environmental tech companies in Östergötland, Sweden s one of the most resource efficient regions in the world. Marcin Wróblewski Główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Chief specialist in the Infrastructure Department Warsaw Municipal Office Marcin Wróblewski urodził się w 1977 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja w prawie UE), jak również Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu energetyki (na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW) oraz ochrony środowiska (na Wydziale Biologii UW). Marcin Wróblewski jest Głównym Specjalistą w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy i członkiem Sekretariatu miejskiego Zespołu ds. Ochrony Klimatu. Cieszy się bogatym doświadczeniem w zakresie współpracy międzynarodowej (m.in. z organizacjami C40 Large Cities Climate Leadership Group, EUROCITIES i Energy Cities) oraz krajowej na rzecz efektywności energetycznej, energii odnawialnej i walki ze zmianami klimatu. Obejmuje ono m.in. pierwsze projekty mobilności elektrycznej w Warszawie czy proces tworzenia Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku. Marcin Wróblewski jest również jednym z szerpów pracujących przy udziale Warszawy w Grupie Wysokiego Szczebla Komisji Europejskiej, działającej na rzecz kreowania i realizacji Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego Inteligentnych Miast i Wspólnot. Marcin Wróblewski was born in He graduated from the Warsaw University, the Faculty of Law and Administration (with specialization in the Community law), as well as from the European and English Law Centre and the American Law Center. Mr. Wróblewski completed postgraduate studies in Energy Sector (at Management and Production Engineering Faculty of the Warsaw University of Life Sciences) and in Environmental Protection (at Biology Faculty of the Warsaw University). Marcin Wróblewski is a Chief Specialist in Infrastructure Department of the Warsaw City Hall and a member of Secretariat of Mayor s Climate Protection Team. He has vast experience in international (C40 Large Cities Climate Leadership Group, EUROCITIES, Energy Cities) and national cooperation connected with energy efficiency, renewable energy and tackling climate change including first e-mobility projects in Warsaw and creation of Warsaw Sustainable Energy Action Plan. Mr. Wróblewski has also been one of the sherpas working on Warsaw input for the European Commission s High Level Group, contributing to the development and implementation of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities.

16 PANELIŚCI SPEAKERS Ulf Magnusson Wiceprezes odpowiedzialny za rynek Europy, Volvo Buses SVP Business region Europe, Volvo Buses Ulf Magnusson pełni funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za rynek Europy w firmie Volvo Buses. Posiada tytuł magistra inżyniera w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn. Z Volvo związany od 1986 roku, najpierw w Volvo Construction Equipment (Volvo Maszyny Budowlane) w dziale górnictwa i transportu ponadgabarytowego, a następnie w Volvo Trucks (Volvo Samochody Ciężarowe), gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego łącznie w siedmiu różnych regionach i krajach. Z działem Volvo zajmującym się autobusami związany od 2013 roku. Ulf Magnusson is the SVP Business Region Europe at Volvo Buses. M. Sc. in Mechanical Engineering. In Volvo since 1986, firstly at Volvo Construction Equipment in mining division and heavy haulage, then in Volvo Trucks, where he was the Managing Director in 7 different regions and countries. Employed at Volvo Buses since 2013.

17 PROGRAM WYDARZENIA RAMOWY TOWARZYSZĄCE Część Szwecja I (część w Lunie programu zamknięta Przegląd dla publiczności Filmów Szwedzkich i mediów) oraz warsztaty pisania scenariuszy dla kobiet 09:45 11:15 Rozmowy przy okrągłym stole przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Piątek i sobota, 12 i 13 czerwca 2015 Kino Luna, ul. Marszałkowska 28, Warszawa Polskiej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, polskich instytucji wspierających innowacyjność oraz firm Część II (część programu otwarta dla mediów) 11:15 Kino kobiet, 11:40 filmy Ceremonia z ojczyzny podpisania Bergmana deklaracji na wesoło, o współpracy szwedzkie kino w dziedzinie w tęczowych innowacyjności barwach, krótki pomiędzy metraż, Polską dokument. a Szwecją, chwila dla fotografów i czas na kilka pytań, a także oświadczenia Wicepremiera, Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Szwecja = Bergman? Hmm, jasna sprawa. Ale szwedzki film to przecież o wiele więcej! Polskiej,Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, Mikaela Damberga Filmy rodem ze Szwecji oraz szwedzki przemysł filmowy z Ingmarem Bergmanem, Janem Troellem czy Lassem Hallströmem III na (część czele programu długo cieszyły otwarta się dla zasłużoną publiczności sławą. i mediów) Teraz jednak pora, by stery przejęło nowe pokolenie twórców. A ci Część coraz częściej odnoszą międzynarodowe sukcesy. I właśnie to nowe kino szwedzkie pragniemy Wam pokazać podczas 12:30 zbliżającego 13:00 się Powitalna przeglądu. kawa Choć i rejestracja i o Bergmanie gości przy tej okazji nie zapomnimy 13:00 Podczas 13:15 przeglądu Przemówienia będziemy powitalne także gościć dwie twórczynie unikatowego projektu Doris ze Szwecji. Opowiedzą one o tym, Staffan jak wzmocnić Herrström, pozycję Ambasador kobiet Szwecji w przemyśle w Polsce filmowym i pokażą kilka krótkich metraży, które zrealizowano zgodnie z postulatami Janusz Piechociński, manifestu Doris. Wicepremier, Teraz na Szwedkach Minister Gospodarki wzorują się Rzeczypospolitej Polki. Polskiej Mikael Damberg, Minister Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji Wspólnie z Polską Doris zapraszamy też na warsztaty pisania scenariuszy dla kobiet. 13:15 13:30 Wprowadzenie A na Jakob deser będzie Hellman, można dyrektor za bezcen ds. strategii nabyć innowacji, przepyszne VINNOVA kanelbullar szwedzkie bułeczki cynamonowe. Prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wstęp na warsztaty, wykład i pokaz filmów POLSKA DORIS jest bezpłatny. Bilety na pozostałe seanse: 10 zł. Na warsztaty obowiązuje 15:00 Dyskusja wcześniejsza panelowa: rejestracja: 13:30 W jaki sposób stwarza się warunki dla innowacyjnego społeczeństwa i innowacyjnej gospodarki w Szwecji i w Polsce? Paneliści: PROGRAM PRZEGLĄDU Virpal Singh, inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca prowadzący własną działalność i ekspert w dziedzinie innowacji Jakob Hellman, dyrektor ds. strategii innowacji, VINNOVA dr Bianka Siwińska, prezes fundacji edukacyjnej Perspektywy Piątek, 12 czerwca Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika WARSZTATY dr hab. prof. SGH PISANIA Joanna Cygler, SCENARIUSZY Instytut Innowacyjna DLA Gospodarka KOBIET POLSKIEJ DORIS FOYER Lena Holmberg, Biuro Innowacji Politechniki Chalmers, Göteborg 15:00 Moderator: 16:30 Warsztaty pisania scenariuszy dla kobiet (dla początkujących) Jak zacząć Krzysztof pisać, Ratnicyn, jak pokonać Ośrodek niemoc Dialogu twórczą i Analiz i THINKTANK opory? Zejdź z utartego szlaku, rozgrzej mózg i ćwicz kreatywność. Pożegnaj wewnętrzną krytyczkę! 15:00 15:20 Przerwa kawowa Prowadzenie: Aleksandra Więcka 15:20 15:30 Wprowadzenie 19:30 21:00 Warsztaty pisania scenariuszy dla kobiet (dla zaawansowanych) Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce Prowadzenie: Agnieszka Kruk 15:30 17:00 Dyskusja panelowa: DOKUMENT Innowacyjne miasta przyszłości: inteligentne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju. Paneliści: 15:30 16:40 Rozwód Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce 17:00 18:50 Więcej niż Bergman Marcin Wroblewski, główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Joanna Wis, szefowa polskiego oddziału CDP, organizacji zajmującej się niskoemisyjnością; KRÓTKI METRAŻ pracowała przy tworzeniu koncepcji ekomiasteczka Siewierz 19:00 dr Magdalena 19:55 Tęczowa Rogulska, Szwecja specjalista ( Urodziny, ds. energii Listy odnawialnej, z sąsiedztwa, Szwedzko-Polska Ladyboy, Reel ) Platforma Zrównoważonej Energetyki 20:00 Samar 20:45 Nath, Okruchy dyrektor Szwecji ds. operacyjnych ( Walc rzeźnika, w firmie Proste PPAM życie, Solkraft, Dziadek Linköping i ja oraz helikopter do nieba ) Ulf Magnusson, wiceprezes odpowiedzialny za rynek Europy, Volvo Buses Moderator: dr Małgorzata Bonikowska, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK

18 PROGRAM RAMOWY POLSKA DORIS, CZYLI KINO KOBIET 17:30 18:10 Wykład i warsztaty z twórczyniami projektu Doris - Anniką Hellström i Lis Svensson. Ogłoszenie konkursu Część I (część programu zamknięta dla publiczności i mediów) na scenariusz w ramach Polska Doris. 09:45 18:15 19:30 11:15 Pokaz Rozmowy filmów przy stworzonych okrągłym w stole ramach przy projektu udziale przedstawicieli Doris 8 krótkich Ministerstwa metraży Gospodarki napisy w j. angielskim. Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, polskich instytucji wspierających innowacyjność oraz firm FABUŁA Część II (część programu otwarta dla mediów) 19:30 21:20 Nie roń łez 11:15 11:40 Ceremonia podpisania deklaracji o współpracy w dziedzinie innowacyjności pomiędzy Polską a Szwecją, Sobota, 13 czerwca chwila dla fotografów i czas na kilka pytań, a także oświadczenia Wicepremiera, Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej,Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, Mikaela Damberga SZWECJA NA WESOŁO Część III (część programu otwarta dla publiczności i mediów) 19:00 20:45 Ego 12:30 13:00 Powitalna kawa i rejestracja gości 21:00 22:40 Historie sztokholmskie 13:00 13:15 Przemówienia powitalne Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce OPISY FILMÓW Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Mikael Damberg, Minister Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji 13:15 Rozwód, 13:30 Wprowadzenie reż. Karin Ekberg, 70 min. 12 czerwca, godz. 15:30 Jakob Hellman, dyrektor ds. strategii innowacji, VINNOVA Prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Czy można wyrzucić własną suknię ślubną? Co zrobić z kryształowymi kieliszkami, których nikt już nie chce? Rozwód 13:30 Karin Ekberg 15:00 to Dyskusja tragikomiczny panelowa: dokument ukazujący ostatnie momenty bardzo długiego małżeństwa. To opowieść o nieśmiałym W jaki poszukiwaniu sposób stwarza nowego się warunki początku, dla kiedy innowacyjnego coś nareszcie społeczeństwa i niestety i innowacyjnej dobiega końca. gospodarki w Szwecji i w Polsce? Paneliści: Virpal Singh, inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca prowadzący własną działalność i ekspert w dziedzinie innowacji Więcej Jakob Hellman, niż Bergman, dyrektor ds. strategii reż. Jane innowacji, Magnusson, VINNOVA Hynek Pallas, 107 min. 12 czerwca, godz. 17:00 dr Bianka Siwińska, prezes fundacji edukacyjnej Perspektywy Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika Dom Ingmara Bergmana na wyspie Fårö cieszy się wśród filmowców sławą miejsca niemal mitycznego. Niektórzy nazywają go Mekką, inni żywią pewne obawy przed tym osobliwym podłużnym, ciasnym budynkiem położonym niedaleko dr hab. prof. SGH Joanna Cygler, Instytut Innowacyjna Gospodarka Lena Holmberg, Biuro Innowacji Politechniki Chalmers, Göteborg plaży, na której rozgrywa się akcja filmu Persona. W filmie Więcej niż Bergman na temat swojego stosunku do demonicznego reżysera wypowiadają się słynni współcześni reżyserzy i aktorzy. Większość ujęć nakręcono w legendarnym domu Moderator: Krzysztof Ratnicyn, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK Bergmana w miejscowości Hammars na Fårö. 15:00 15:20 Przerwa kawowa Tęczowa 15:20 15:30 Szwecja, Wprowadzenie 55 min. 12 czerwca, godz. 19:00 Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce Krótkie 15:30 filmy 17:00 o tematyce Dyskusja LGBT panelowa: prezentowanej z różnych perspektyw. W ramach przeglądu można zobaczyć cztery filmy: Urodziny, Innowacyjne reż. Jenifer miasta Malmqvist; przyszłości: Listy inteligentne z sąsiedztwa, rozwiązania reż. Sascha dla Fühlscher; zrównoważonego Ladyboy, rozwoju. reż. David Sandberg, Claes Lundin; Paneliści: Reel, reż. Jens Choong. Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce Marcin Wroblewski, główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Okruchy Szwecji, 45 min. 12 czerwca, godz. 20:00 Joanna Wis, szefowa polskiego oddziału CDP, organizacji zajmującej się niskoemisyjnością; pracowała przy tworzeniu koncepcji ekomiasteczka Siewierz Poruszające dr Magdalena krótkometrażowe Rogulska, specjalista filmy w prosty, ds. energii ale naładowany odnawialnej, emocjami Szwedzko-Polska sposób pokazują Platforma codzienne Zrównoważonej życie Energetyki w Szwecji. W ramach Samar przeglądu Nath, dyrektor można ds. zobaczyć operacyjnych trzy filmy: w firmie Walc PPAM rzeźnika, Solkraft, reż. Linköping Anna Zackrisson; Proste życie reż. Gunhild Enger; Dziadek Ulf Magnusson, i ja oraz wiceprezes helikopter do odpowiedzialny nieba, reż. Åsa za rynek Blanck, Europy, Johan Volvo Palmgren. Buses Moderator: dr Małgorzata Bonikowska, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK

19 PROGRAM RAMOWY Polska Doris, czyli kino kobiet, 75 min. (napisy w j. angielskim) Pokaz i wykład: 12 czerwca, godz. 17:30 Część I (część programu zamknięta dla publiczności i mediów) Blok ośmiu krótkometrażowych filmów zrealizowanych zgodnie z pierwszym na świecie manifestem filmowym napisanym 09:45 przez kobiety. 11:15 Manifest Rozmowy Doris przy bo okrągłym to o niego stole chodzi przy powstał udziale przedstawicieli w Szwecji w 2003 Ministerstwa roku. Zgodnie Gospodarki z jego założeniami Rzeczypospolitej autorkami scenariuszy Ministerstwa i muzyki Przedsiębiorczości do filmów muszą i Innowacji być kobiety. Szwecji, To one polskich mają pełnić instytucji wszelkie wspierających decyzyjne innowacyjność role w zespole twórczym. oraz firm Polskiej, Kobiety muszą być także głównymi bohaterkami obrazów. Polska Doris to adaptacja szwedzkiego projektu, którego celem Część jest promocja II (część równouprawnienia programu otwarta płci dla w mediów) przemyśle filmowym. Pokaz filmów połączony będzie z wykładem twórczyń projektu Doris: Anniką Hellström i Lis Svensson. 11:15 11:40 Ceremonia podpisania deklaracji o współpracy w dziedzinie innowacyjności pomiędzy Polską a Szwecją, chwila dla fotografów i czas na kilka pytań, a także oświadczenia Wicepremiera, Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Nie roń łez, reż. Måns Mårlind, Björn Stein, 109 min. 12 czerwca, 19:30 Polskiej,Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, Mikaela Damberga Część III (część programu otwarta dla publiczności i mediów) Na zachodnim wybrzeżu Szwecji, w Göteborgu, mieszka Pål, który marzy o tym, by zostać sławnym muzykiem. Naj- 12:30 większą 13:00 przeszkodą, Powitalna stojącą kawa na i drodze rejestracja do realizacji gości tego planu jest jednak on sam. Razem z Pålem wyruszamy w pełną przygód podróż. Przyjaźń, trudne życiowe wybory, miłość, zdrada, a w końcu spełnienie marzeń, humor i wzruszenia 13:00 13:15 Przemówienia powitalne wszystko to odnajdziemy w Nie roń łez. Scenariusz filmu oparto na muzyce i tekstach popularnego w Szwecji piosenkarza Håkana Hellströma. Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Mikael Damberg, Minister Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji Ego, reż. Lisa James Larsson, 105 min. 13:15 13:30 Wprowadzenie 13 czerwca, godz. 19:00 Jakob Hellman, dyrektor ds. strategii innowacji, VINNOVA Dla 25-letniego Prof. Krzysztof Sebastiana Kurzydłowski, Silverberga dyrektor życie Narodowego to jedna wielka Centrum impreza; Badań przygody i Rozwoju miłosne na jedną noc i zaspakajanie rozbuchanego ego. Kiedy wszystko układa się doskonale, Sebastian nieoczekiwanie traci wzrok. Teraz musi się zastanowić, 13:30 15:00 Dyskusja panelowa: co tak naprawdę jest dla niego najważniejsze. Ego to doskonała romantyczna komedia z morałem. W jaki sposób stwarza się warunki dla innowacyjnego społeczeństwa i innowacyjnej gospodarki w Szwecji i w Polsce? Paneliści: Historie sztokholmskie, reż. Karin Fahlén, 97 min. 13 czerwca, Jakob Hellman, godz. dyrektor 21:00 ds. strategii innowacji, VINNOVA Virpal Singh, inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca prowadzący własną działalność i ekspert w dziedzinie innowacji dr Bianka Siwińska, prezes fundacji edukacyjnej Perspektywy Współczesny komediodramat opowiadający historię pięciorga osób, których losy splatają się w Sztokholmie. Pisarz Johan Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika jest całkowicie pochłonięty swoją obsesją na punkcie światła i ciemności w mieście. Preppy Douglas zakochuje się w porzuconej i chwilowo bezdomnej Annie. Pracująca w branży reklamowej Jessica nie otrzymuje zgody na adopcję dziecka, dr hab. prof. SGH Joanna Cygler, Instytut Innowacyjna Gospodarka Lena Holmberg, Biuro Innowacji Politechniki Chalmers, Göteborg ponieważ nie ma przyjaciół, zaś pracoholika Thomasa od jego codziennych zajęć odrywa przypadkowy list miłosny. Ile Moderator: światła potrzebujemy, by zobaczyć siebie nawzajem? Krzysztof Ratnicyn, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK 15:00 15:20 Przerwa kawowa Serdecznie zapraszamy! 15:20 15:30 Wprowadzenie Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce 15:30 17:00 Dyskusja panelowa: Innowacyjne miasta przyszłości: inteligentne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju. Paneliści: Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce Marcin Wroblewski, główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Joanna Wis, szefowa polskiego oddziału CDP, organizacji zajmującej się niskoemisyjnością; pracowała przy tworzeniu koncepcji ekomiasteczka Siewierz dr Magdalena Rogulska, specjalista ds. energii odnawialnej, Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki Samar Nath, dyrektor ds. operacyjnych w firmie PPAM Solkraft, Linköping Ulf Magnusson, wiceprezes odpowiedzialny za rynek Europy, Volvo Buses Moderator: dr Małgorzata Bonikowska, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK

20 WARSZAWA 11 CZERWCA 2015

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52

Wydawca: Druk + skład: Agencja Reklamowa STUDIO L Sp. j. studio@studiol.pl www.studiol.pl tel. 12 444 13 51 / 52 Wydawca: Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków imalopolska@umwm.pl tel./fax:

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland Gold Partner Silver Partners Co-Partner Partner Media Partners Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa 09:30 10:00 Big Data bez tajemnic: definicja,

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT

IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT IDC BIG DATA AND BUSINESS ANALYTICS FORUM 2014 12 MARCA, WARSZAWA, HOTEL HYATT PLATINUM PARTNER GOLD PARTNER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy na konferencji IDC Big Data and Business Analytics

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo