STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _"

Transkrypt

1

2 STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi o nowe technologie. Nigdy nie słyszałem o Spotify i nie potrafiłem sobie nawet wyobrazić, że coś takiego istnieje. Tyle różnego rodzaju muzyki, tak łatwo dostępnej dzięki subskrypcji. Szwedzkie innowacje można zilustrować na wiele różnych sposobów. To jednak jeden z moich ulubionych przykładów. Innym jest system Solvatten specjalny kontener oczyszczający wodę, oferujący tak bardzo potrzebne rozwiązanie. Sam się o tym przekonałem, kiedy mieszkałem w Afryce. Istnieje wiele międzynarodowych rankingów, metod pozwalających zmierzyć innowacyjność, w których Szwecja zajmuje bardzo wysokie miejsca. Czasami nawet miejsce pierwsze. Nadal jednak mamy wiele do zrobienia. By inspirować dalszy rozwój, szwedzki rząd utworzył Radę ds. Innowacji, której przewodzi sam premier. Cieszę się jednak, że już teraz możemy powiedzieć, iż radzimy sobie stosunkowo dobrze. Jestem przekonany, że otwartość i różnorodność są ważnymi elementami, które przyczyniły się do tej sytuacji. Otwartość w kontaktach pomiędzy uniwersytetami a sektorem prywatnym. Klimat sprzyjający nowym ideom. Otwarty dialog społeczny i w miejscach pracy. Tradycja transparentności i wolny dostęp do oficjalnych dokumentów. Długa historia otwartości na wolny handel, współpraca międzynarodowa i globalizacja. Przyjazny stosunek do imigrantów, przynoszących ze sobą nowy punkt widzenia na już istniejącą sytuację. Różnorodność ubogaca. Kobiety i mężczyźni. Ludzie młodzi, ci w średnim wieku i starsi. Bośniacy, Polacy, Syryjczycy i Szwedzi a każdy z nich to przecież też Szwed Szwedzko-polskie strategiczne partnerstwo jest silnie umotywowane, gdy spojrzymy na nie już z perspektywy polityki zagranicznej. Ale powinno się je jednak również postrzegać z perspektywy biznesowej. Jesteśmy sąsiadami, którzy mają tak wiele wspólnego. Nie chodzi tylko o Morze Bałtyckie, ale także o świadomość ekonomicznego potencjału regionu. Rozwijająca się innowacyjność i innowacyjne partnerstwa są kluczem do wyzwolenia tego potencjału. Zapraszam na Szwedzko-Polskie Forum Innowacji!

3 STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASSADOR OF SWEDEN IN POLAND _ A couple of years ago I was introduced to Spotify by some relatives, music-lovers like my own family. To be honest I was lagging behind in the new digital world. I had never heard of Spotify and could not even imagine that something similar existed. So much music of all sorts being so easily available through subscription. Swedish innovativeness can be illustrated in many ways. This is however one of my favorite examples. Another is Solvatten, the water purification container providing a service that I during my years in Africa easily could see is so urgently needed. There are several international indexes, methods to measure innovativeness, where Sweden is ranked very high. Sometimes even as number one. We still need to do more and better. Our new Government has established an Innovation Council, chaired by the Prime Minister himself, to be the driver of a further improvement. But I am happy to see that we already seem to be doing comparatively well. I strongly believe that openness and diversity are important factors behind this development. Open channels between universities and the private sector. A welcoming climate for new ideas. An open dialogue in society and workplaces. A tradition of transparency and public access to official documents. A long history of openness for free trade, international cooperation and globalization. A welcoming attitude to immigrants adding new perspectives to the ones already present. Diversity enriches. Women and men. Youth, middle-aged and elderly. Bosnians, Poles, Syrians and Swedes all of them being Swedes at the same time The Swedish strategic partnership with Poland is strongly motivated already from a foreign policy point of view. But it should be seen also in this business oriented context. We are neighbors that have so much in common. Not only the Baltic Sea but also a joint awareness of the economic potential of this region. Developing innovativeness and innovative partnerships are key to unlock that potential. Welcome to the Polish-Swedish Innovation Forum!

4 PROGRAM RAMOWY Część I (część programu zamknięta dla publiczności i mediów) 09:45 11:15 Rozmowy przy okrągłym stole przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, polskich instytucji wspierających innowacyjność oraz firm Część II (część programu otwarta dla mediów) 11:15 11:40 Ceremonia podpisania deklaracji o współpracy w dziedzinie innowacyjności pomiędzy Polską a Szwecją, chwila dla fotografów i czas na kilka pytań, a także oświadczenia Wicepremiera, Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, Mikaela Damberga Część III (część programu otwarta dla publiczności i mediów) 12:30 13:00 Powitalna kawa i rejestracja gości 13:00 13:15 Przemówienia powitalne Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Mikael Damberg, Minister Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji 13:15 13:30 Wprowadzenie Jakob Hellman, dyrektor ds. strategii innowacji, VINNOVA Prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 13:30 15:00 Dyskusja panelowa: W jaki sposób stwarza się warunki dla innowacyjnego społeczeństwa i innowacyjnej gospodarki w Szwecji i w Polsce? Paneliści: Virpal Singh, inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca prowadzący własną działalność i ekspert w dziedzinie innowacji Jakob Hellman, dyrektor ds. strategii innowacji, VINNOVA dr Bianka Siwińska, prezes fundacji edukacyjnej Perspektywy Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika dr hab. prof. SGH Joanna Cygler, Instytut Innowacyjna Gospodarka Lena Holmberg, Biuro Innowacji Politechniki Chalmers, Göteborg Moderator: Krzysztof Ratnicyn, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK 15:00 15:20 Przerwa kawowa 15:20 15:30 Wprowadzenie Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce 15:30 17:00 Dyskusja panelowa: Innowacyjne miasta przyszłości: inteligentne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju Paneliści: Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce Marcin Wróblewski, główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Joanna Wis, szefowa polskiego oddziału CDP, organizacji zajmującej się niskoemisyjnością; pracowała przy tworzeniu koncepcji ekomiasteczka Siewierz dr Magdalena Rogulska, specjalista ds. energii odnawialnej, Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki Samar Nath, dyrektor ds. operacyjnych w firmie PPAM Solkraft, Linköping Ulf Magnusson, wiceprezes odpowiedzialny za rynek Europy, Volvo Buses Moderator: dr Małgorzata Bonikowska, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK

5 AGENDA Part I (closed for the public and media) 09:45 11:15 Roundtable discussion with participation of representatives of the Ministry of Economy of Poland,Ministry for Enterprise and Innovation of Sweden, Polish institutions supporting innovations and companies Part II (open for media) 11:15 11:40 Signing ceremony of the declaration of Polish-Swedish cooperation in the field of innovation, photo opportunity, media inquiries and statements of Janusz Piechocinski, Deputy Prime Minister and Minister of Economy of Poland, and Mikael Damberg, Minister for Enterprise and Innovation of Sweden Part III (open for the public and media) 12:30 13:00 Welcome coffee and guests registration 13:00 13:15 Welcome speeches Staffan Herrström, Ambassador of Sweden in Poland Janusz Piechocinski, Deputy Prime Minister and Minister of Economy of Poland Mikael Damberg, Minister for Enterprise and Innovation of Sweden 13:15 13:30 Key note speeches Jakob Hellman, director for innovation policy at VINNOVA Prof. Krzysztof Kurzydlowski, director of the National Centre for Research and Development 13:30 15:00 Panel discussion: How to create conditions for innovative society and economy in Sweden and Poland? Panelists: Virpal Singh, biomedical engineer, entrepreneur and expert in the field of innovation Jakob Hellman, director for innovation policy at VINNOVA Bianka Siwinska, Ph.D., president of Perspektywy foundation Katarzyna Krolak-Wyszynska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika Prof. Joanna Cygler, Institute of Innovative Economy Lena Holmberg, Innovation Office at Chalmers Technical University, Göteborg Moderator: Krzysztof Ratnicyn, Centre for Dialogue and Analysis THINKTANK 15:00 15:20 Coffee break 15:20 15:30 Introduction Jozef Neterowicz, Counsellor at the Embassy of Sweden in Poland 15:30 17:00 Panel discussion: Innovative cities of the future: intelligent solutions for sustainable growth Panelists: Jozef Neterowicz, Counsellor at the Embassy of Sweden in Poland Marcin Wroblewski, chief specialist at the Infrastructure Department, Warsaw Municipal Office Joanna Wis, head of Polish CDP office, organization working in the field of low carbon emissions; involved in creation of the concept of eco-city Siewierz Magdalena Rogulska, Ph.D., specialist for renewable energy, Swedish-Polish Sustainable Energy Platform Samar Nath, COO, PPAM Solkraft, Linköping Ulf Magnusson, SVP Business Region Europe, Volvo Buses Moderator: Malgorzata Bonikowska, Ph.D., Centre for Dialogue and Analysis THINKTANK

6 ORGANIZATORZY ORGANIZERS AMBASADA SZWECJI Ambasada Szwecji w Warszawie zajmuje się umacnianiem i rozwijaniem politycznych, gospodarczych i kulturalnych kontaktów pomiędzy Polską a Szwecją. Do głównych zadań ambasady należy aktywne promowanie szwedzkiego punktu widzenia i stanowiska w istotnych kwestiach, wspieranie szwedzkiego eksportu, udzielanie szybkiej i skutecznej pomocy szwedzkim obywatelom w Polsce oraz poszerzanie wiedzy o Szwecji i umacnianie jej wizerunku. Ambasadorem Szwecji w Polsce jest Staffan Herrström. EMBASSY OF SWEDEN The task of the Embassy is to strengthen the political, economic and cultural ties between Poland and Sweden. This includes to actively promote the Swedish viewpoint and position on important issues in close dialogue with Poland, to support Swedish export, to provide quick and effective help to Swedish citizens in Poland, as well as increase the knowledge about Sweden and strengthen country s image. The Ambassador of Sweden in Poland is Staffan Herrström. BUSINESS SWEDEN szwedzka organizacja promocji handlu i inwestycji, działająca w blisko 60 krajach na świecie. Celem działalności Business Sweden jest wspieranie szwedzkich przedsiębiorstw w ekspansji na rynki zagraniczne oraz stwarzanie możliwości inwestycyjnych dla firm zagranicznych w Szwecji. Organizacją zarządza szwedzki rząd oraz przedsiębiorcy, reprezentowani odpowiednio przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Konfederację Szwedzkich Pracodawców. Polski oddział Business Sweden mieści się w Warszawie, a jego szefem jest Radca Handlowy Ambasady Szwecji Daniel Larsson. BUSINESS SWEDEN Swedish trade and investment promotion organization, with offices in around 60 countries. Business Sweden facilitates and promotes the growth of Swedish companies abroad and investment opportunities for foreign companies in Sweden. It is owned by the Swedish government and industry, represented by the Ministry for Foreign Affairs and the Swedish Foreign Trade Association. Polish office is located in Warsaw and is headed by the Swedish Trade Commissioner in Poland, Daniel Larsson. MINISTERSTWO GOSPODARKI jest profesjonalną instytucją, która realizuje w porozumieniu z partnerami społecznymi politykę gospodarczą rządu oraz aktywnie uczestniczy w pracach Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych. Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Priorytety strategiczne Ministerstwa Gospodarki to: wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności, lepsze regulacje prawne, partnerstwo dla rozwoju gospodarczego, umocnienie polskiej marki na rynku międzynarodowym, bezpieczeństwo gospodarcze kraju, sprawna administracja. MINISTRY OF ECONOMY is a professional institution which implements the Polish government s economic policy in consultation with social partners, as well as actively participates in works of the European Union and international organizations. Ministry s mission is to create the best conditions for doing business in Europe. Strategic priorities of the Ministry include: supporting entrepreneurship, innovation and competitiveness; better regulations; partnership for economic development; strengthening of the brand of Poland on the international market; Poland s economic security, efficient administration.

7 PARTNERZY PARTNERS FUNDACJA INSTYTUT INNOWACYJNA GOSPO- DARKA jest organizacją pozarządową, która działa w obszarze rozwoju, wdrażania i promocji nowoczesnych technologii oraz innowacji. Instytut wspiera innowacje tworząc platformę wymiany doświadczeń pomiędzy decydentami, instytucjami naukowymi, biznesem i start-upami. W ramach swojej działalności Instytut prowadzi działania badawcze, edukacyjne i szkoleniowe, których efektem są raporty, opracowania, rekomendacje i roadmaps innowacyjności w Polsce. Ważnym elementem działalności jest wypracowanie odpowiednich form dialogu i współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy w celu rozwoju polskiej innowacyjności. INSTITUTE OF INNOVATIVE ECONOMY is a nongovernmental organization operating in development, implementation and promotion of modern, innovative solutions both in technology and in social development sector. IIG supports innovation by creating a platform enabling experience sharing between policy makers, scientific institutions, business and start-ups. It identifies barriers which are hindering the process of implementation of modern solutions and it maps out the methods which aim to eliminate those barriers. The Institute realizes research and educational activities which results in reports, recommendations and Polish innovation s roadmaps. One of the main aspects of Institute s activity is to create appropriate forms of dialogue and cooperation between various groups of stakeholders in order to promote the development of Polish innovativeness. Misją OŚRODKA DIALOGU I ANALIZ THINKTANK jest inspirowanie polskich decydentów do szerszego, wielowymiarowego spojrzenia na rzeczywistość oraz budowanie mostów między sferami, które zazwyczaj się nie przenikają: publicznym i prywatnym, teorią i praktyką, wiedzą i intuicją. Celem Ośrodka jest wzmacnianie debaty publicznej w Polsce, tworzenie dla niej nowych form oraz dostarczanie liderom syntetycznej wiedzy pozwalającej podejmować lepsze decyzje. The mission of THINKTANK THE CENTRE FOR DIALOGUE AND ANALYSIS is to inspire and support Polish decision makers in looking at reality from a multi-level perspective as well as to bridge a gap between spheres, which usually do not coincide with each other, e.g. public and private, theory and practice, research and intuition. Strengthening the public debate in Poland, creating new forms of expression and delivering synthetic knowledge to leaders in order to help them make better decisions, are only a few of the many objectives of the Centre. THINKTANK działa od 2009 roku jako przedsiębiorstwo społeczne. Wydaje publikacje, tworzy multimedia, prowadzi badania, organizuje wydarzenia, zarządza własną bazą wiedzy. Wszystkie przedsięwzięcia realizuje w formule programów strategicznych i projektów partnerskich. Wydaje także kwartalnik THINKTANK poświęcony efektywnemu zarządzaniu, przywództwu i politykom publicznym. Prowadzi THINKTANK Society, społeczność liderów, menedżerów i ekspertów skupionych wokół THINKTANK i zainteresowanych swoim rozwojem. THINKTANK has been operating since 2009 as a social entrepreneurship. The Centre manages a network of ideas, delivers publications and multimedia, carries out and organizes research. All of its activities are conducted within strategic programs and partnership projects. It also publishes a quarterly, THINKTANK Magazine, dedicated to effective management, leadership and public policies. It runs THINKTANK SOCIETY a society of leaders, managers and experts gathered around THINK- TANK and interested in their own self-development.

8 PARTNERZY PARTNERS VINNOVA, CZYLI SZWEDZKA AGENCJA SYSTE- MÓW INNOWACYJNYCH zajmuje się promowaniem zrównoważonego wzrostu poprzez poprawianie warunków dla innowacyjności i finansowanie niezbędnych w tym celu badań. Agencja wspiera współpracę między przedsiębiorstwami, uniwersytetami, instytutami badawczymi i sektorem publicznym. VINNOVA to agencja rządowa działająca pod auspicjami szwedzkiego Ministerstwa Gospodarki i Innowacji. Jest także organizacją ekspercką szwedzkiego rządu z zakresu strategii innowacji. VINNOVA IS SWEDEN S INNOVATION AGENCY. Its mission is to promote sustainable growth by improving the conditions for innovation, as well as funding needsdriven research. The agency promotes collaborations between companies, universities, research institutes and the public sector. VINNOVA is a Swedish government agency working under the Ministry of Enterprise and Innovation. It is also the Swedish government s expert agency within the field of innovation policy. PATRONAT MEDIALNY MEDIA PATRONAGE RZECZPOSPOLITA to jeden z liderów prasy codziennej w Polsce. Od wielu lat znajduje się w czołówce najczęściej cytowanych mediów w Polsce. W roku 2014 uzyskała tytuł najbardziej opiniotwórczego medium dekady. Dziennik skierowany jest do profesjonalistów: menedżerów, przedstawicieli wolnych zawodów, przedsiębiorców i specjalistów. Rzeczpospolita w unikalny sposób łączy treści ogólnoinformacyjne ze specjalistycznymi. Na łamach dziennika czytelnik znajdzie różnorodną tematykę: od polityki, tematyki społecznej, wyjątkowej publicystyki, kultury i sportu po informacje gospodarcze, ekonomiczne i porady prawne znakomitych ekspertów. Uzupełnieniem codziennych wydań jest żyjący 24 godziny na dobę serwis rp.pl. RZECZPOSPOLITA is one of the leading daily newspapers in Poland. For many years at the forefront of the most frequently quoted media in Poland. In 2014 obtained the title of the most influential medium of the decade. It is directed to professionals: managers, freelancers, entrepreneurs and specialists. Rzeczpospolita uniquely combines general news with specialized content. The reader will find diverse subjects: from politics to social issues, outstanding journalism, culture and sport, economic information, economical and legal advice of leading experts. Daily issues are supplemented by the 24-hour service rp.pl.

9 MODERATORZY MODERATORS Małgorzata Bonikowska PARTNER, WSPÓŁWYDAWCA MAGAZYNU THINKTANK PARTNER, CO-EDITOR OF THINKTANK MAGAZINE Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej) oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich w Polsce (PAN) i za granicą. W latach pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 roku kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Informacji Europejskiej. Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce, a potem w Bułgarii. Od 1997 roku prowadzi działalność dydaktyczną i naukową, jest wykładowcą akademickim i doradcą rządowym. Autorka ponad 80 publikacji i kilku książek, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów. Małgorzata Bonikowska has a PhD in the humanities and she specializes in the issues of foreign relations (with particular emphasis on the European Union) and communication in public institutions. Graduate of the University of Warsaw (Italian studies), the Paris-Sorbonne University (history and political studies) and PWST (State Collage of Theatre, culture history), she also finished two PhD programs in Poland (Polish Academy of Science) and abroad. Between the years , she worked as an editor in TVP, a Polish public broadcasting corporation. From 1998, she was in charge of the Centre of the European Information in the Office of the Committee of European Integration. She prepared and executed the government program regarding informing the society about the Polish integration with the EU and created a network of Regional Centres of European Information. In the years , she was an expert for the European Commission and Chair of the EC s Information and Communication Program in Poland and later in Bulgaria. Since 1997, she has been active in didactic and research activities, and is an academic lecturer and government advisor. Author of over 80 publications and several books, she promoted over 100 bachelor s and master s degrees graduates as well as graduate students. Krzysztof Ratnicyn ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO MAGAZYNU THINKTANK DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF OF THINKTANK MAGAZINE Studiował prawo i wiedzę o teatrze. Doświadczenie dziennikarskie zdobywał w prasie codziennej (Polskapresse). Był dziennikarzem i publicystą pism marketingowych Brief i Marketing & More, a także Harvard Business Review Polska i redaktorem prowadzącym Ego Inspiracje. W grupie reklamowej Young & Rubicam Brands odpowiadał m.in. za kampanie Polski na rynkach Unii Europejskiej, kampanię Chorwackiej Izby Gospodarczej, a także komunikację MSZ w mediach społecznościowych podczas polskiej prezydencji w Unii. Krzysztof Ratnicyn studied law and theater studies. He gained his experience in journalism in daily newspapers (Polskapresse). He was a journalist and publicist of marketing magazines Brief and Marketing & More, as well as Harvard Business Review Poland. He was the leading editor of the Ego Inspirations. In the advertising group Young & Rubicam Brands he was responsible for Polish campaigns at the European Union markets, the campaign for the Croatian Chamber of Commerce, as well as the Ministry of Foreign Affairs communication in social media during the Polish Presidency of the EU.

10 PANELIŚCI SPEAKERS Jakob Hellman DYREKTOR DS. STRATEGII INNOWACJI W SZWEDZKIEJ RZĄDOWEJ AGENCJI SYSTEMÓW INNOWACYJNYCH VINNOVA DIRECTOR OF INNOVATION POLICY AT VINNOVA, SWEDEN S INNO- VATION AGENCY Jakob Hellman pełni funkcję dyrektora ds. strategii innowacji w Szwedzkiej Rządowej Agencji Systemów Innowacyjnych VINNOVA. W ciągu ostatnich ośmiu lat zajmował się badaniami i innowacyjnością jako konsultant w sektorze publicznym. Wcześniej pracował także dla Technopolis, Ernst&Young, jak również w Kancelarii Szwedzkiego Rządu. Hellman ukończył politologię na Uniwersytecie w Uppsali i na LUISS Guido Carli w Rzymie. Jakob Hellman is the director of innovation Policy at VINNOVA, Sweden s Innovation Agency. For the past eight years he has worked with the research and innovation sector, as an evaluation consultant and in the public sector. Among the former employers are Technopolis, Ernst & Young and the Government Offices of Sweden. Jakob holds a Master of Political Science from Uppsala University and LUISS Guido Carli. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju director of the National Centre for Research and Development Profesor na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, w latach pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W latach pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Od 2011 roku, jako dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, kieruje agencją rządową wspierającą sektor B+R w Polsce o budżecie 5,5 mld zł rocznie. Odpowiada za opracowywanie i implementację programów wspierania innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych. W 2014 roku NCBR uruchomiło rodzinę programów BRIdge pierwszy w Polsce system finansowania nowych technologii za pomocą wsparcia publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu funduszy private equity z największymi podmiotami tego typu na świecie. Dzięki działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wydatki na B+R w 2012 w Polsce osiągnęły rekordowy wynik 14,4 mld zł i były o prawie 23% wyższe niż rok wcześniej. Professor at the Department of Materials Science and Engineering of the Warsaw University of Technology. Between at the position of Undersecretary of State at the Ministry of Education and Science. Since 2011, Krzysztof Kurzydlowski has been a director of the National Centre for Research and Development (NCBR) - a government agency with an annual budget of PLN 5.5bn which supports the R&D sector in Poland. He is responsible for the development and implementation of programmes that promote innovation and research commercialisation. In 2014, the NCBR has launched BRIdge - a family of programmes that constitute Poland s first ever system of financing new technologies by the public-private partnership while using private equity funds together with the world s largest entities of this type. Thanks to the activities of the NCBR, Poland s R&D expenditure in 2012 achieved a record result of PLN14.4 billion - almost 23% more than in the previous year.

11 PANELIŚCI SPEAKERS Virpal Singh Inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca Biomedical engineer, entrepreneur Inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca i ekspert z dziedziny innowacji i technologii wykładniczych. Pracował poprzednio jako kierownik projektu i strateg na rzecz wzrostu w pierwszym szpitalu kardiologicznym w Etiopii Addis Cardiac Hospitral. Virpal Singh posiada szeroką wiedzę na temat wyzwań stojących przed rynkami rozwijającymi się. W chwili obecnej zajmuje się równolegle prowadzeniem własnego startupu oraz firmy konsultingowej obsługującej szereg nordyckich spółek blue chips. Medical Engineer, entrepreneur and expert in innovation and exponential technologies. Having previously served as Technical Project Manager and Growth Strategist at Ethiopia s first Cardiac Hospital Addis Cardiac Hospital, Virpal is well aware of the potentials, and challenges, in developing markets. He is currently running a startup parallel to the consultancy enterprise he is running, serving numerous Nordic blue chip companies. Dr Bianka Siwińska Dyrektor zarządzająca fundacji edukacyjnej Perspektywy Executive director of Perspektywy education foundation Dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, red. naczelna Perspektywy, twórczyni akcji Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!, koordynatorka programu Study in Poland. Autorka książek: Uniwersytet ponad granicami (2014), Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego (2007) oraz raportów: Kobiety na politechnikach (2013, 2014, 2015), Studenci zagraniczni w Polsce (2013, 2014), Polish market of international education (2014). Korespondentka zagraniczna University World News, bloggerka Innpoland.pl. Kierowniczka naukowa projektu badawczego: Potencjał kobiet dla branży technologicznej (www.potencjalkobiet.pl). Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i Columbia University w Nowym Jorku. Badania z zakresu innowacyjności prowadziła w Instytucie NIFU STEP w Oslo. W 2013 roku obroniła doktorat w Instytucie Nauk Politycznych UW z zakresu polityki publicznej w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Executive director of Perspektywy Education Foundation, editor-in-chief of Perspektywy magazine, author and coordinator of national campaigns Girls as Engineers! and Girls to STEM!, head of Study in Poland program. Author of books: University over borders, Education goes global.strategies of Internationalization of Higher Education (2007) and reports: Women at technical universities (2013, 2014, 2015), International students in Poland (2013, 2014), Polish market of international education (2014). Blogger of Innpoland.pl, foreign correspondent University World News. Scientific leader of the project: Women s potential for the technological industry. Choice of educational path, expectations, aspirations and market reality. PhD in political science, University of Warsaw (October 2013). Also studied or did research in: NIFU-STEP Institute, Oslo, Norway (2009); Freie Universität Berlin; Humboldt University (as scholar of Friedrich Ebert Foundation), summer course at Columbia University NYC (2008).

12 PANELIŚCI SPEAKERS Katarzyna Królak-Wyszyńska Chief Opportunity Explorer, Partner, Innovatika Chief Opportunity Explorer, Partner, Innovatika Chief Opportunity Explorer i Partner w firmie Innovatika. Katarzyna doradza w obszarze strategii i innowacji od prawie 20-tu lat. Pomaga organizacjom w odkrywaniu szans i przekuwaniu ich na skuteczne strategie. Prowadzi projekty skoncentrowane na definiowaniu problemów i potrzeb użytkowników oraz projektowaniu produktów i usług, które adresują ważne i niezaspokojone potrzeby. Jest wielką zwolenniczką projektowania zorientowanego na użytkownika (human-centered design), ponieważ wielokrotnie była świadkiem rezultatów tego procesu, które zapewniają użytkownikom wyjątkowe doświadczenia z produktem lub usługą, a biznesom dają wzrost przychodów. Głęboko wierzy, że łączenie ludzi z różnymi kompetencjami i z różnych dziedzin (biznesu, technologii i dizajnu) przynosi najlepsze efekty. Chief Opportunity Explorer and Partner at Innovatika. Katarzyna has been working in strategy and innovation consulting for almost 20 years. She helps organizations in exploring their opportunity areas and building strategies upon them. She runs projects focusing on defining customers pains and gains and designing products and services that address important and unsatisfied needs. She strongly believes human-centered design and lean startup are powerful processes that result in exceptional experience for users and revenue growth for businesses. She is keen on bringing together people from different fields like business, technology and design. Dr hab. prof. SGH Joanna Cygler Instytut Innowacyjna Gospodarka Institute of Innovative Economy Profesor nadzwyczajny w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w szeroko rozumianej współpracy (pojedynczej i sieciowej) przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru międzynarodowego. Stypendystka m.in. J. Fulbrighta (Carlson School of Management, University of Minnesota) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Współpracuje merytorycznie z centralnymi urzędami państwowymi (Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Biuro Spraw Międzynarodowych, Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Dyrektor Departamentu Badań), instytucjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Associate Professor (Institute of Management, Faculty of Management and Finance) Warsaw School of Economics (SGH). Specialist of international business cooperation. Authoress of numerous scientific publications on strategic alliances, business coopetition and network relations published in various countries. Worked for the Chancellery of the President of Poland (special advisor), international organizations (e.g. OECD, WEF, UN). She also worked for the Agency for Foreign Investment in Poland, (Director, Research Department, responsible for international investment cooperation) and the Ministry of Economy (research projects). Coordinated many research projects financed by Polish and American (Fulbright research scholarship, University of Minnesota) scientific organizations.

13 PANELIŚCI SPEAKERS Lena Holmberg Biuro innowacji Politechniki Chalmers w GöteborgU Innovation office at Chalmers Technical University in Göteborg Zatrudniona w Biurze Innowacji Politechniki Chalmers w Göteborgu. Doktor z dziedziny badań edukacyjnych specjalizująca się w zagadnieniach obejmujących interakcję człowiek-komputer. Poprzednio zatrudniona na Uniwersytecie w Göteborgu, Uniwersytecie Informatycznym w Göteborgu oraz w sektorze publicznym (Szwedzka Rządowa Agencja Systemów Innowacyjnych VINNOVA i organizacja Innovationsbron), jak również w kilku przedsiębiorstwach i przemysłowych instytutach badawczych, takich jak instytut Viktoria. Jako doradca z dziedziny innowacji, skupia się przede wszystkim na teleinformatyce i jej wpływie na postawy/komunikację, rozwój strategii, rozwój zrównoważony oraz zagadnienia związane z równością płci i potencjałem intelektualnym. Lena Holmberg jest odpowiedzialna za szkolenia doktorantów i doradców z dziedziny innowacji. Employed at the Innovation Office at Chalmers Technical University in Göteborg. PhD in Educational Research with a specialization in human-computer interaction. Previously worked at University of Gothenburg and the IT University, the public sector (VINNOVA and Innovationsbron), several companies and at industry research institutes such as Viktoria. As innovation advisor specifically geared toward ICT, influencing attitudes/communication, strategy development, sustainability, gender and intellectual assets. Responsible for courses for PhD students and Innovation Advisors. Józef Neterowicz Radca Ambasady Szwecji w Polsce Counsellor at the Embassy of Sweden in Poland Absolwent wydziału budowy maszyn AGH w Krakowie. Od 1975 mieszka i pracuje w Szwecji w przemyśle energetycznym i ochrony środowiska. Od 1992 roku pracuje w Polsce jako: Konsultant Banku Światowego Prezes Cetetherm firmy koncernu Tetra Pak Prezes Birka Energy / Fortum trzeciego największego producenta energii w Skandynawii Prezes Radscan Intervex lidera w technologiach ochrony powietrza Członek Samorządowej Grupy Ekspertów przy Parlamentarnym Zespole d.s. Energetyki Ekspert ds. Energii Odnawialnej w Związku Powiatów Polskich Radca Handlowy Ambasady Królestwa Szwecji Józef Neterowicz is the graduate of department of mechanical engineering of AGH in Krakow. From 1975 lives and works in Sweden in the energy and the environment. Since 1992 he has worked in Poland as: World Bank Consultant President Cetetherm / group company, Tetra Pak President of Birka Energy / Fortum - the third largest producer of energy in Scandinavia President Radscan Intervex / technology leader in the protection of air Member of the Self-government Group of Experts with Parliamentary Group for Energy Expert on renewable energy of Association of Polish Counties Counsellor of the Embassy of Sweden

14 PANELIŚCI SPEAKERS Joanna Wis Dyrektor organizacji CDP w rejonie Europy Środkowo- -Wschodniej Director of CDP Central and Eastern Europe Dyrektor międzynarodowej organizacji pozarządowej CDP w regionie Europy Środkowo Wschodniej, fundacji zajmującej się analizą wpływu firm i miast na środowisko naturalne. Długoletni pracownik organizacji pozarządowych, a także menedżer spółek giełdowych. W swojej karierze zawodowej zajmowała się problematyką ekologii, wykluczenia społecznego, a także zarządzała projektami z zakresu zrównoważonego rozwoju (sustainable cities). Director CDP Central and Eastern Europe, non-for-profit organization working under the mandate from over 800 international investors, gathering, analyzing and rating the environmental performance of listed companies and cities. During her career Joanna worked for non-governmental organizations and stock listed companies specializing in the area of sustainable development. For nearly 7 years she was managing development of the first sustainable, low carbon city in Poland - Siewierz Jeziorna. Joanna was awarded with the title Leading Women in Sustainability Dr Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki Swedish-Polish Sustainable Energy Platform Główny specjalista ds. energii odnawialnej, Zakład Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT). Absolwentka Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, dr inżynierii rolniczej, IBMER, Warszawa. Specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego wykorzystania biomasy (w tym odpadów) na cele transportowe oraz lokalnego planowania energetycznego. Koordynator projektów R&D finansowanych ze środków Komisji Europejskiej (DG Research, DG TREN, EACI). Europejski ekspert oceniający projekty m.in. w ramach HORIZON Prowadzi polski sekretariat Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki. Senior researcher at PIMOT, Bioeconomy Department. M. Sc. of Physics, University of Warsaw, doctor of agricultural engineering, IBMER, Warsaw. Expert in bioenergy & biofuels, with more than 30 years of professional experience. Participated in several EU funded projects (FP6, FP7, IEE, Interreg). Evaluator of 6FP, 7FP and Horizon 2020 projects for DG Transport and DG Research. Responsible for Polish secretariat of Swedish-Polish Sustainable Energy Platform.

15 PANELIŚCI SPEAKERS Samar Nath Dyrektor ds. Operacyjnych, PPAM Solkraft, Linköping COO, PPAM Solkraft, Linköping Samar Nath posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie energii odnawialnej i gospodarki odpadami. Obecnie pracuje w przedsiębiorstwie PPAM Solkraft w Linköping, specjalizującym się w produkcji i rozwijaniu technologii z zakresu energii słonecznej w Szwecji i poza jej granicami. Działalność firmy obejmuje konwencjonalną energię słoneczną, jak i rozwiązania innowacyjne w tej dziedzinie. Samar Nath pracował wcześniej jako menedżer w kilku przedsiębiorstwach szwedzkiego regionu Östergötland jednego z najbardziej zasobooszczędnych regionów świata. COO, PPAM Solkraft, Master of Business and Administration. Samar Nath has more than 10 years experience working with waste management and renewable energy and currently works for the solar power developer PPAM Solkraft based in Linköping, Sweden whose main focus is driving the development of solar power in Sweden and internationally with conventional solar power solutions as well as through innovation. Mr. Nath has also worked as cluster manager for environmental tech companies in Östergötland, Sweden s one of the most resource efficient regions in the world. Marcin Wróblewski Główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Chief specialist in the Infrastructure Department Warsaw Municipal Office Marcin Wróblewski urodził się w 1977 r. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja w prawie UE), jak również Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu energetyki (na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW) oraz ochrony środowiska (na Wydziale Biologii UW). Marcin Wróblewski jest Głównym Specjalistą w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy i członkiem Sekretariatu miejskiego Zespołu ds. Ochrony Klimatu. Cieszy się bogatym doświadczeniem w zakresie współpracy międzynarodowej (m.in. z organizacjami C40 Large Cities Climate Leadership Group, EUROCITIES i Energy Cities) oraz krajowej na rzecz efektywności energetycznej, energii odnawialnej i walki ze zmianami klimatu. Obejmuje ono m.in. pierwsze projekty mobilności elektrycznej w Warszawie czy proces tworzenia Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku. Marcin Wróblewski jest również jednym z szerpów pracujących przy udziale Warszawy w Grupie Wysokiego Szczebla Komisji Europejskiej, działającej na rzecz kreowania i realizacji Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego Inteligentnych Miast i Wspólnot. Marcin Wróblewski was born in He graduated from the Warsaw University, the Faculty of Law and Administration (with specialization in the Community law), as well as from the European and English Law Centre and the American Law Center. Mr. Wróblewski completed postgraduate studies in Energy Sector (at Management and Production Engineering Faculty of the Warsaw University of Life Sciences) and in Environmental Protection (at Biology Faculty of the Warsaw University). Marcin Wróblewski is a Chief Specialist in Infrastructure Department of the Warsaw City Hall and a member of Secretariat of Mayor s Climate Protection Team. He has vast experience in international (C40 Large Cities Climate Leadership Group, EUROCITIES, Energy Cities) and national cooperation connected with energy efficiency, renewable energy and tackling climate change including first e-mobility projects in Warsaw and creation of Warsaw Sustainable Energy Action Plan. Mr. Wróblewski has also been one of the sherpas working on Warsaw input for the European Commission s High Level Group, contributing to the development and implementation of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities.

16 PANELIŚCI SPEAKERS Ulf Magnusson Wiceprezes odpowiedzialny za rynek Europy, Volvo Buses SVP Business region Europe, Volvo Buses Ulf Magnusson pełni funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za rynek Europy w firmie Volvo Buses. Posiada tytuł magistra inżyniera w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn. Z Volvo związany od 1986 roku, najpierw w Volvo Construction Equipment (Volvo Maszyny Budowlane) w dziale górnictwa i transportu ponadgabarytowego, a następnie w Volvo Trucks (Volvo Samochody Ciężarowe), gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego łącznie w siedmiu różnych regionach i krajach. Z działem Volvo zajmującym się autobusami związany od 2013 roku. Ulf Magnusson is the SVP Business Region Europe at Volvo Buses. M. Sc. in Mechanical Engineering. In Volvo since 1986, firstly at Volvo Construction Equipment in mining division and heavy haulage, then in Volvo Trucks, where he was the Managing Director in 7 different regions and countries. Employed at Volvo Buses since 2013.

17 PROGRAM WYDARZENIA RAMOWY TOWARZYSZĄCE Część Szwecja I (część w Lunie programu zamknięta Przegląd dla publiczności Filmów Szwedzkich i mediów) oraz warsztaty pisania scenariuszy dla kobiet 09:45 11:15 Rozmowy przy okrągłym stole przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Piątek i sobota, 12 i 13 czerwca 2015 Kino Luna, ul. Marszałkowska 28, Warszawa Polskiej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, polskich instytucji wspierających innowacyjność oraz firm Część II (część programu otwarta dla mediów) 11:15 Kino kobiet, 11:40 filmy Ceremonia z ojczyzny podpisania Bergmana deklaracji na wesoło, o współpracy szwedzkie kino w dziedzinie w tęczowych innowacyjności barwach, krótki pomiędzy metraż, Polską dokument. a Szwecją, chwila dla fotografów i czas na kilka pytań, a także oświadczenia Wicepremiera, Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Szwecja = Bergman? Hmm, jasna sprawa. Ale szwedzki film to przecież o wiele więcej! Polskiej,Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, Mikaela Damberga Filmy rodem ze Szwecji oraz szwedzki przemysł filmowy z Ingmarem Bergmanem, Janem Troellem czy Lassem Hallströmem III na (część czele programu długo cieszyły otwarta się dla zasłużoną publiczności sławą. i mediów) Teraz jednak pora, by stery przejęło nowe pokolenie twórców. A ci Część coraz częściej odnoszą międzynarodowe sukcesy. I właśnie to nowe kino szwedzkie pragniemy Wam pokazać podczas 12:30 zbliżającego 13:00 się Powitalna przeglądu. kawa Choć i rejestracja i o Bergmanie gości przy tej okazji nie zapomnimy 13:00 Podczas 13:15 przeglądu Przemówienia będziemy powitalne także gościć dwie twórczynie unikatowego projektu Doris ze Szwecji. Opowiedzą one o tym, Staffan jak wzmocnić Herrström, pozycję Ambasador kobiet Szwecji w przemyśle w Polsce filmowym i pokażą kilka krótkich metraży, które zrealizowano zgodnie z postulatami Janusz Piechociński, manifestu Doris. Wicepremier, Teraz na Szwedkach Minister Gospodarki wzorują się Rzeczypospolitej Polki. Polskiej Mikael Damberg, Minister Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji Wspólnie z Polską Doris zapraszamy też na warsztaty pisania scenariuszy dla kobiet. 13:15 13:30 Wprowadzenie A na Jakob deser będzie Hellman, można dyrektor za bezcen ds. strategii nabyć innowacji, przepyszne VINNOVA kanelbullar szwedzkie bułeczki cynamonowe. Prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wstęp na warsztaty, wykład i pokaz filmów POLSKA DORIS jest bezpłatny. Bilety na pozostałe seanse: 10 zł. Na warsztaty obowiązuje 15:00 Dyskusja wcześniejsza panelowa: rejestracja: 13:30 W jaki sposób stwarza się warunki dla innowacyjnego społeczeństwa i innowacyjnej gospodarki w Szwecji i w Polsce? Paneliści: PROGRAM PRZEGLĄDU Virpal Singh, inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca prowadzący własną działalność i ekspert w dziedzinie innowacji Jakob Hellman, dyrektor ds. strategii innowacji, VINNOVA dr Bianka Siwińska, prezes fundacji edukacyjnej Perspektywy Piątek, 12 czerwca Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika WARSZTATY dr hab. prof. SGH PISANIA Joanna Cygler, SCENARIUSZY Instytut Innowacyjna DLA Gospodarka KOBIET POLSKIEJ DORIS FOYER Lena Holmberg, Biuro Innowacji Politechniki Chalmers, Göteborg 15:00 Moderator: 16:30 Warsztaty pisania scenariuszy dla kobiet (dla początkujących) Jak zacząć Krzysztof pisać, Ratnicyn, jak pokonać Ośrodek niemoc Dialogu twórczą i Analiz i THINKTANK opory? Zejdź z utartego szlaku, rozgrzej mózg i ćwicz kreatywność. Pożegnaj wewnętrzną krytyczkę! 15:00 15:20 Przerwa kawowa Prowadzenie: Aleksandra Więcka 15:20 15:30 Wprowadzenie 19:30 21:00 Warsztaty pisania scenariuszy dla kobiet (dla zaawansowanych) Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce Prowadzenie: Agnieszka Kruk 15:30 17:00 Dyskusja panelowa: DOKUMENT Innowacyjne miasta przyszłości: inteligentne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju. Paneliści: 15:30 16:40 Rozwód Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce 17:00 18:50 Więcej niż Bergman Marcin Wroblewski, główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Joanna Wis, szefowa polskiego oddziału CDP, organizacji zajmującej się niskoemisyjnością; KRÓTKI METRAŻ pracowała przy tworzeniu koncepcji ekomiasteczka Siewierz 19:00 dr Magdalena 19:55 Tęczowa Rogulska, Szwecja specjalista ( Urodziny, ds. energii Listy odnawialnej, z sąsiedztwa, Szwedzko-Polska Ladyboy, Reel ) Platforma Zrównoważonej Energetyki 20:00 Samar 20:45 Nath, Okruchy dyrektor Szwecji ds. operacyjnych ( Walc rzeźnika, w firmie Proste PPAM życie, Solkraft, Dziadek Linköping i ja oraz helikopter do nieba ) Ulf Magnusson, wiceprezes odpowiedzialny za rynek Europy, Volvo Buses Moderator: dr Małgorzata Bonikowska, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK

18 PROGRAM RAMOWY POLSKA DORIS, CZYLI KINO KOBIET 17:30 18:10 Wykład i warsztaty z twórczyniami projektu Doris - Anniką Hellström i Lis Svensson. Ogłoszenie konkursu Część I (część programu zamknięta dla publiczności i mediów) na scenariusz w ramach Polska Doris. 09:45 18:15 19:30 11:15 Pokaz Rozmowy filmów przy stworzonych okrągłym w stole ramach przy projektu udziale przedstawicieli Doris 8 krótkich Ministerstwa metraży Gospodarki napisy w j. angielskim. Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, polskich instytucji wspierających innowacyjność oraz firm FABUŁA Część II (część programu otwarta dla mediów) 19:30 21:20 Nie roń łez 11:15 11:40 Ceremonia podpisania deklaracji o współpracy w dziedzinie innowacyjności pomiędzy Polską a Szwecją, Sobota, 13 czerwca chwila dla fotografów i czas na kilka pytań, a także oświadczenia Wicepremiera, Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej,Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, Mikaela Damberga SZWECJA NA WESOŁO Część III (część programu otwarta dla publiczności i mediów) 19:00 20:45 Ego 12:30 13:00 Powitalna kawa i rejestracja gości 21:00 22:40 Historie sztokholmskie 13:00 13:15 Przemówienia powitalne Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce OPISY FILMÓW Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Mikael Damberg, Minister Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji 13:15 Rozwód, 13:30 Wprowadzenie reż. Karin Ekberg, 70 min. 12 czerwca, godz. 15:30 Jakob Hellman, dyrektor ds. strategii innowacji, VINNOVA Prof. Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Czy można wyrzucić własną suknię ślubną? Co zrobić z kryształowymi kieliszkami, których nikt już nie chce? Rozwód 13:30 Karin Ekberg 15:00 to Dyskusja tragikomiczny panelowa: dokument ukazujący ostatnie momenty bardzo długiego małżeństwa. To opowieść o nieśmiałym W jaki poszukiwaniu sposób stwarza nowego się warunki początku, dla kiedy innowacyjnego coś nareszcie społeczeństwa i niestety i innowacyjnej dobiega końca. gospodarki w Szwecji i w Polsce? Paneliści: Virpal Singh, inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca prowadzący własną działalność i ekspert w dziedzinie innowacji Więcej Jakob Hellman, niż Bergman, dyrektor ds. strategii reż. Jane innowacji, Magnusson, VINNOVA Hynek Pallas, 107 min. 12 czerwca, godz. 17:00 dr Bianka Siwińska, prezes fundacji edukacyjnej Perspektywy Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika Dom Ingmara Bergmana na wyspie Fårö cieszy się wśród filmowców sławą miejsca niemal mitycznego. Niektórzy nazywają go Mekką, inni żywią pewne obawy przed tym osobliwym podłużnym, ciasnym budynkiem położonym niedaleko dr hab. prof. SGH Joanna Cygler, Instytut Innowacyjna Gospodarka Lena Holmberg, Biuro Innowacji Politechniki Chalmers, Göteborg plaży, na której rozgrywa się akcja filmu Persona. W filmie Więcej niż Bergman na temat swojego stosunku do demonicznego reżysera wypowiadają się słynni współcześni reżyserzy i aktorzy. Większość ujęć nakręcono w legendarnym domu Moderator: Krzysztof Ratnicyn, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK Bergmana w miejscowości Hammars na Fårö. 15:00 15:20 Przerwa kawowa Tęczowa 15:20 15:30 Szwecja, Wprowadzenie 55 min. 12 czerwca, godz. 19:00 Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce Krótkie 15:30 filmy 17:00 o tematyce Dyskusja LGBT panelowa: prezentowanej z różnych perspektyw. W ramach przeglądu można zobaczyć cztery filmy: Urodziny, Innowacyjne reż. Jenifer miasta Malmqvist; przyszłości: Listy inteligentne z sąsiedztwa, rozwiązania reż. Sascha dla Fühlscher; zrównoważonego Ladyboy, rozwoju. reż. David Sandberg, Claes Lundin; Paneliści: Reel, reż. Jens Choong. Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce Marcin Wroblewski, główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Okruchy Szwecji, 45 min. 12 czerwca, godz. 20:00 Joanna Wis, szefowa polskiego oddziału CDP, organizacji zajmującej się niskoemisyjnością; pracowała przy tworzeniu koncepcji ekomiasteczka Siewierz Poruszające dr Magdalena krótkometrażowe Rogulska, specjalista filmy w prosty, ds. energii ale naładowany odnawialnej, emocjami Szwedzko-Polska sposób pokazują Platforma codzienne Zrównoważonej życie Energetyki w Szwecji. W ramach Samar przeglądu Nath, dyrektor można ds. zobaczyć operacyjnych trzy filmy: w firmie Walc PPAM rzeźnika, Solkraft, reż. Linköping Anna Zackrisson; Proste życie reż. Gunhild Enger; Dziadek Ulf Magnusson, i ja oraz wiceprezes helikopter do odpowiedzialny nieba, reż. Åsa za rynek Blanck, Europy, Johan Volvo Palmgren. Buses Moderator: dr Małgorzata Bonikowska, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK

19 PROGRAM RAMOWY Polska Doris, czyli kino kobiet, 75 min. (napisy w j. angielskim) Pokaz i wykład: 12 czerwca, godz. 17:30 Część I (część programu zamknięta dla publiczności i mediów) Blok ośmiu krótkometrażowych filmów zrealizowanych zgodnie z pierwszym na świecie manifestem filmowym napisanym 09:45 przez kobiety. 11:15 Manifest Rozmowy Doris przy bo okrągłym to o niego stole chodzi przy powstał udziale przedstawicieli w Szwecji w 2003 Ministerstwa roku. Zgodnie Gospodarki z jego założeniami Rzeczypospolitej autorkami scenariuszy Ministerstwa i muzyki Przedsiębiorczości do filmów muszą i Innowacji być kobiety. Szwecji, To one polskich mają pełnić instytucji wszelkie wspierających decyzyjne innowacyjność role w zespole twórczym. oraz firm Polskiej, Kobiety muszą być także głównymi bohaterkami obrazów. Polska Doris to adaptacja szwedzkiego projektu, którego celem Część jest promocja II (część równouprawnienia programu otwarta płci dla w mediów) przemyśle filmowym. Pokaz filmów połączony będzie z wykładem twórczyń projektu Doris: Anniką Hellström i Lis Svensson. 11:15 11:40 Ceremonia podpisania deklaracji o współpracy w dziedzinie innowacyjności pomiędzy Polską a Szwecją, chwila dla fotografów i czas na kilka pytań, a także oświadczenia Wicepremiera, Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Nie roń łez, reż. Måns Mårlind, Björn Stein, 109 min. 12 czerwca, 19:30 Polskiej,Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji, Mikaela Damberga Część III (część programu otwarta dla publiczności i mediów) Na zachodnim wybrzeżu Szwecji, w Göteborgu, mieszka Pål, który marzy o tym, by zostać sławnym muzykiem. Naj- 12:30 większą 13:00 przeszkodą, Powitalna stojącą kawa na i drodze rejestracja do realizacji gości tego planu jest jednak on sam. Razem z Pålem wyruszamy w pełną przygód podróż. Przyjaźń, trudne życiowe wybory, miłość, zdrada, a w końcu spełnienie marzeń, humor i wzruszenia 13:00 13:15 Przemówienia powitalne wszystko to odnajdziemy w Nie roń łez. Scenariusz filmu oparto na muzyce i tekstach popularnego w Szwecji piosenkarza Håkana Hellströma. Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Mikael Damberg, Minister Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji Ego, reż. Lisa James Larsson, 105 min. 13:15 13:30 Wprowadzenie 13 czerwca, godz. 19:00 Jakob Hellman, dyrektor ds. strategii innowacji, VINNOVA Dla 25-letniego Prof. Krzysztof Sebastiana Kurzydłowski, Silverberga dyrektor życie Narodowego to jedna wielka Centrum impreza; Badań przygody i Rozwoju miłosne na jedną noc i zaspakajanie rozbuchanego ego. Kiedy wszystko układa się doskonale, Sebastian nieoczekiwanie traci wzrok. Teraz musi się zastanowić, 13:30 15:00 Dyskusja panelowa: co tak naprawdę jest dla niego najważniejsze. Ego to doskonała romantyczna komedia z morałem. W jaki sposób stwarza się warunki dla innowacyjnego społeczeństwa i innowacyjnej gospodarki w Szwecji i w Polsce? Paneliści: Historie sztokholmskie, reż. Karin Fahlén, 97 min. 13 czerwca, Jakob Hellman, godz. dyrektor 21:00 ds. strategii innowacji, VINNOVA Virpal Singh, inżynier w dziedzinie biomedycyny, przedsiębiorca prowadzący własną działalność i ekspert w dziedzinie innowacji dr Bianka Siwińska, prezes fundacji edukacyjnej Perspektywy Współczesny komediodramat opowiadający historię pięciorga osób, których losy splatają się w Sztokholmie. Pisarz Johan Katarzyna Królak-Wyszyńska, Chief Opportunity Explorer, Innovatika jest całkowicie pochłonięty swoją obsesją na punkcie światła i ciemności w mieście. Preppy Douglas zakochuje się w porzuconej i chwilowo bezdomnej Annie. Pracująca w branży reklamowej Jessica nie otrzymuje zgody na adopcję dziecka, dr hab. prof. SGH Joanna Cygler, Instytut Innowacyjna Gospodarka Lena Holmberg, Biuro Innowacji Politechniki Chalmers, Göteborg ponieważ nie ma przyjaciół, zaś pracoholika Thomasa od jego codziennych zajęć odrywa przypadkowy list miłosny. Ile Moderator: światła potrzebujemy, by zobaczyć siebie nawzajem? Krzysztof Ratnicyn, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK 15:00 15:20 Przerwa kawowa Serdecznie zapraszamy! 15:20 15:30 Wprowadzenie Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce 15:30 17:00 Dyskusja panelowa: Innowacyjne miasta przyszłości: inteligentne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju. Paneliści: Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji w Polsce Marcin Wroblewski, główny specjalista w Biurze Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Joanna Wis, szefowa polskiego oddziału CDP, organizacji zajmującej się niskoemisyjnością; pracowała przy tworzeniu koncepcji ekomiasteczka Siewierz dr Magdalena Rogulska, specjalista ds. energii odnawialnej, Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki Samar Nath, dyrektor ds. operacyjnych w firmie PPAM Solkraft, Linköping Ulf Magnusson, wiceprezes odpowiedzialny za rynek Europy, Volvo Buses Moderator: dr Małgorzata Bonikowska, Ośrodek Dialogu i Analiz THINKTANK

20 WARSZAWA 11 CZERWCA 2015

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Konferencja Regional Creative Network, czyli jak zbudować sieć wsparcia dla przemysłów kreatywnych w regionie Morza Bałtyckiego Warszawa, 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

Wydział Coachingu. coaching. kierunek studiów: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wydział Coachingu kierunek studiów: coaching Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu Wybierz zawód przyszłości lub zdobądź nowe kompetencje Rynek pracy Coaching to wymagający profesjonalnych kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt BaltMet Promo - główne załoŝenia www.baltmetpromo.net. Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Projekt BaltMet Promo - główne załoŝenia www.baltmetpromo.net. Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Projekt BaltMet Promo - główne załoŝenia www.baltmetpromo.net Biuro Obsługi Inwestorów Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Mandat projektu BaltMet Promo (BaltMet Promo Mandate) Unia Europejska, Polityka

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G

BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G BIZNES_IDEE_PAOSTWO_ROZWÓJ THINKTANK P U B L I S H I N G PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY BADANIA THINKTANK OFERTA WSPÓŁPRACY W PROJEKTACH ANALITYCZNYCH I BADAWCZYCH WSPÓLNA REALIZACJA BADAO, ANALIZ I DYSKUSJI THINKTANK:

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław

SZKOLENIA PR I KOMUNIKACJA BIZNESOWA. FUNDACJA ALL THAT ART! 26 i 27 października 2012 Wrocław 26 PAŹDZIERNIKA 2012 Od PR-owca do Konsultanta Komunikacji Biznesowej. Jak przekształcać PR w komunikację biznesową? HALINA FRAŃCZAK I TADEUSZ DULIAN DELOITTE Strategia komunikacji 1. Co to jest komunikacja

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne I stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG (Wydział

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

GROW - Bridging Business and Science

GROW - Bridging Business and Science GROW - Bridging INTERREG IIIC Agnieszka Sito Kierownik CITTRU Partnerzy projektu: University of Surrey Research and Enterpreneurship Services, Guildford, UK (lider projektu) CITTRU, Kraków Universidad

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej

Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej Piotr Kryjom Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i klastry perspektywa Komisji Europejskiej Kraków, 03 czerwca 2013 r. Spis treści: 1. Trendy, 2. Działania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm Nazwa Komisja Europejska European Commission strona pl European Commission Directorate-General for Energy European Commission Directorate-General for the Environment European Commission Directorate-General

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY

ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY ORGANIZATORZY PARTNER GŁÓWNY SPONSORZY PARTNERZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Project Management Polska Reprezentuje Polskę w International Project Management Association. Jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNO - PEDAGOGICZNY MIASTO: OPOLE STANOWISKO: STARSZY WYKŁADOWCA W INSTYTUCIE NAUK PEDAGOGICZNYCH DYSCYPLINA NAUKOWA: Z DZIEDZINY

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013

PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, czerwca 2013 PROGRAM II ŚWIATOWEGO ZJAZDU INŻYNIERÓW POLSKICH Warszawa, 26 28 czerwca 2013 Program Zjazdu obejmuje współudział inżynierów polonijnych w realizacji : Strategii rozwoju nauki i gospodarki w Polsce, ze

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim

Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim Andrzej Siemaszko Sekretarz Generalny POLSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

VIII Polish Outsourcing Forum Indie 2013 Poland - Your next move Roadshow Polska wraz z Indo Polish Chamber of Commerce & Industry we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Ambasadą Indii w Polsce oraz

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty:

Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Udział wykonawców projektu w konferencjach i wygłoszone referaty: Józef M. Fiszer 1) Zadania i perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie; The Future of European Union New forms of internal

Bardziej szczegółowo