XI Mi dzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO. WRO 05 in tour. 11th International Media Art Biennale WRO. wrocenter.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XI Mi dzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO. WRO 05 in tour. 11th International Media Art Biennale WRO. wrocenter.pl"

Transkrypt

1 XI Mi dzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO 11th International Media Art Biennale WRO wrocenter.pl

2 1 174 zg oszeƒ konkursowych competition entries 46 krajów countries 74 prace w selekcji konkursowej works in competition selection :56 prac video-art single channel video :7 instalacji installation :8 net projects :3 performances 99 prac i wydarzeƒ w programach specjalnych works and events in special programs widzów visitors

3 konkurs / competition Werdykt Jury WRO 05 Jury XI Mi dzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO 05, postanowi o wyró niç dziewi ç niezwyk ej jakoêci prac. Z o- onoêç wspó czesnej sztuki mediów przekraczajàcej i àczàcej ró ne formaty i media, doprowadzi a do porzucenia tradycyjnych kategorii gatunku, takich jak performance lub sztuka wideo. WÊród imponujàcej kolekcji 74 prac zakwalifikowanych do konkursu, Jury szuka o pojedynczych prezentacji artystycznych, które àczy yby autorefleksyjnoêç medium z krytycznym zaanga owaniem. Jury postanowi o przyznaç cztery nagrody i pi ç wyró nieƒ honorowych. Wyró nienia honorowe: Wyró nienie honorowe dla japoƒskiej pracy Flow z cyklu The Light & the Darkness. Jury postanowi o wyró niç Takeshi Kushid z Japonii za interesujàce wykorzystanie nowych mediów do oddania i przetworzenia ruchu tancerza butoh. Wyró nienie honorowe dla pracy Sliding Whites Erica Siu Chi-Mana z Chin, za zaproszenie do udzia u w feerii wirujàcych obrazów powstajàcych na styku analogowej i cyfrowej poetyki. Wyró nienie honorowe dla pracy Kontestator Jacka Niegody z Polski za interesujàcy eksperyment z ruchem w przestrzeni publicznej i uchwycenie rytmu radykalnych przemian w Polsce i na Êwiecie. Statement of Jury WRO 05 The jury of the 11th International Media Art Biennale WRO 05 was impressed with the range of presented works which accurately reflects contemporary media art practice. The complexity of this practise which crosses and merges various formats and media, has led us to abandon traditional categories of genre, such as performance or video art. In an impressive selection of 74 nominated works in the competition program, the jury has sought out singular artistic presentations that mediate between reflective production and critical intervention. The jury has decided to distinguish nine works of outstanding quality, among which we identified four awards and five honorable mentions. Honorable mentions: An honorable mention goes to Flow from the cycle The Light and the Darkness. The jury would like to cast a light to the staging of digital interventions in the study and reinterpretation of performative movement by Takeshi Kushida from Japan. An honorable mention goes to Sliding Whites, by Eric Siu Chi-Man, China. For the invitation to participate in a re-mediation of scating views at the optical and poetic interface of analogue and digital media. 5

4 konkurs / competition Wyró nienie honorowe dla pracy A Fleur de Peau: Soundinstallation for One Body Lynn Pook, Francja/Niemcy za ciekawe poszukiwania artystyczne i przekazanie w pe en wra liwoêci sposób do- Êwiadczania dêwi ku poprzez eksperymentalne terytoria ludzkiej skóry. Wyró nienie honorowe dla pracy Bitcrusher Haralda Holby z Austrii. Jury doceni o t istotnà prób znalezienia artystycznych i namacalnych obrazów w przestrzeni animacji komputerowej i przemys u gier wideo. Przyznano nast pujàce nagrody XI Mi dzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO 05: Pierwsza z dwóch trzecich nagród zosta- a przyznana pracy Chamanic Interferences Briana Mackerna z Urugwaju. Jury chce nagrodziç ten net.artowy projekt, w który zaanga owanych by o wielu twórców dzia ajàcych ponad granicami kultur, net artu i eksperymentów dêwi kowo-wizualnych. Równorz dna trzecia nagroda zosta a przyznana pracy Counter Volkera Schreinera z Niemiec. Poprzez prosty pomys odliczania artysta ukazuje skutecznoêç monta u, podczas gdy uporczywy rytm tworzy prawdziwe napi cie i wciàga nas w proces czytania obrazów. Druga nagroda zosta a przyznana performance Sary Kolster i Dereka Holzera z Holandii/USA pt. ResonanCity za wy- An honorable mention goes to Kontestator by Jacek Niegoda, Poland. For experimentation with motion in public space that captures shifts in radical movements in Poland and elsewhere. An honorable mention goes to A Fleur de Peau: Soundinstallation for One Body by Lynn Pook, France/Germany. For sensitive mediation and quality of research in immersive sound experience through experimental landscapes of human skin. The last honorable mention goes to Bitcrusher by Harald Holba from Austria. The jury appreciates this important attempt at finding artistic and tactile views, which intersect digital animation and serial game culture. The awards of the 11th International Media Art Biennale WRO 05 are as follows: The first of two 3rd prizes goes to Chamanic Interferences by Brian Mackern from Uruguay. The jury wishes to reward this collaborative net.art project that has found new playful modes of interaction, crossbreeding cultures, spiritual production, and experiments in the design of sound and images. The second of the two 3rd prizes goes to Counter by Volker Schreiner, Germany. Through the simple idea of a countdown, Volker Schreiner demonstrates his mastery of montage, drawing us into a reflexive reading of images and creating a real suspense. 6

5 konkurs / competition jàtkowà jakoêç improwizacji performansu àczàcego muzyk konkretnà i elektroakustycznà oraz eksperymentalne obrazowanie. Pierwsza nagroda zosta a przyznana pracy Cultural Quarter Mike'a Stubbsa z Wielkiej Brytanii za doskona e zrównowa enie rzeczywistoêci i mediów, istnienia i jego przedstawiania, spo ecznego voyeryzmu i kontrolowania w przestrzeni ycia miejskiego jednego z miast brytyjskich. Ten mocny obraz obna a relacje w adzy tworzone przez spojrzenie. Wroc aw, 14 maja 2005 The 2nd prize goes to ResonanCity by Sara Kolster and Derek Holzer, Netherlands and United States. For the exceptional quality of improvised live performance, intermediating concrete and electroacoustic sounds with experimentation of image. The 1st prize goes to Cultural Quarter by Mike Stubbs, United Kingdom. For the excellent balance of reality and media, presentation and representation, social voyerism and surveillance within urban life of unspecified British cities. This strong statement exposes relations of power that are constituted by the gaze. Wroc aw, May 14th, 2005 Jury: Mariella Nitos awska Robert Cahen Zoran Naskovski Axel Roch 7

6 credits Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów organizacja po ytku publicznego WRO Center for Media Art Foundation public benefit organization Wroc aw, ul. Kuênicza 29a P.O. Box 1385, Wroc aw 16 tel.: tel./fax: zrealizowano ze Êrodków Ministra Kultury. Program operacyjny Promocja twórczoêci oraz w ramach mecenatu Samorzàdu Wroc awia <www.wroclaw.pl> was made possible by a grant from the Polish Ministry of Culture Operational Program: Promotion of Creativity and the Wroclaw Municipal Authorities patronage <www.wroclaw.pl> Piotr Krajewski artistic director Violetta Kutlubasis-Krajewska program director Zbigniew Kupisz organizing director Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka curator and project manager Pawe Janicki project development Beata Be zak curator : kurator programu / curator Piotr Krajewski wspó praca / collaboration Beata Be zak katalog: opracowanie / editing WROcenter DVD: opracowanie techniczne / mastering Grzegorz Plantos Rada Fundacji WRO / WRO Foundation Council: Joanna Kiliszek Joanna Krysa Józef Robakowski Copyright 2005 WRO Center for Media Art ISBN wrocenter.pl

LAUREACI PRIZEWINNERS

LAUREACI PRIZEWINNERS Grafikens Hus Grafikens Hus Grafikens Hus jest jedynym muzeum w Szwecji, którego zbiory to w całoêci współczesna grafika artystyczna. Jego WysokoÊç król Karol XVI Gustaw otworzył je w 1966 roku. Grafikens

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone KATALOG / WERSJA ONLINE CATALOG / ONLINE EDITION 09 w w w. w r o c e n t e r. p l Wszelkie prawa zastrzeżone ALL RIGHTS RESERVED 13. BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WR0 09 13th MEDIA ART BIENNALE WRO 09 09 wydarzenia

Bardziej szczegółowo

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW

CURATORS NETWORK 04 KRAKÓW CURATORS NETWORK KRAKÓW Project Manager Joanna Osiewicz-Lorenzutti Assistant Coordinator Joanna Gorlach Projekty i skład / Design and typesetting Pilar Rojo Ikonografika / Iconographics Toto Castiglione

Bardziej szczegółowo

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce

WELCOME TO KIELCE. Wojciech Lubawski President of the City of Kielce WELCOME TO KIELCE 3 I kindly invite you visit the capital of the Âwi tokrzyskie Province. Kielce is a modern, dynamically developing city with ambitious plans for the future. Currently there are many investments

Bardziej szczegółowo

Performowanie danych Performing Data

Performowanie danych Performing Data Performowanie danych Performing Data Monika Fleischmann, Wolfgang Strauss Kiedy myślenie grozi utonięciem w strumieniach danych, nadchodzi czas, by wynajdywać takie modele symulacji, które przypominają

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in.: The festival international guests include: pisarze angielscy i amerykańscy: American and British writers:

Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in.: The festival international guests include: pisarze angielscy i amerykańscy: American and British writers: Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in.: _pisarze angielscy i amerykańscy: legendarny Michael Joyce, zwany ojcem hipertekstu, i jego żona, artystka wizualna Carolyn Guyer; Peter Waugh, poeta wizualny

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie:

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza na gry miejskie: 1 Motyw tegorocznej Nocy Muzeów związany jest z dwoma ważnymi wydarzenia obchodzonymi w stolicy Roku Janusza Korczaka i 100-lecia śmierci Bolesława Prusa. Bolesław Prus najbardziej warszawski pisarz autor

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology

Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology Krzysztof Cichosz Kalendarium / Chronology K. Cichosz na początku lat 80. K. Cichosz on the beginning of the 80s. Urodzony 10.10.1955 roku w Łodzi. W latach 1985-89 studiował w Wy szym Studium Fotografii

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych

22. dokumentart. European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych 1 22. dokumentart European Film Festival for Documentaries Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych Neubrandenburg, GERMANY / Szczecin, POLAND 15 22.10.2013 The project is co-financed by the European

Bardziej szczegółowo

XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2013

XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2013 XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2013 24th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2013 Patronat Honorowy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Under

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

New Polish Films. New Polish Films 2007

New Polish Films. New Polish Films 2007 New Polish Films 2007 1 2 This was an excellent year for the Polish film industry. The new Cinematography Law, which lead to the establishment of the Polish Film Institute, has finally brought about its

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach

Biznesowa Turystyka. Pozwól się. oczarować... be enchanted... » Business Tourism. » Temat numeru Miasto po godzinach Biznesowa Turystyka» Business Tourism magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 2/2012 QUARTERLY no. 2/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Miasto po godzinach» Cover story City after

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce

Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w Polsce The European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre Praktyki EFS 2012 Projects prized in the competition

Bardziej szczegółowo

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People

The Polish Centre of ASSITEJ International Association of Theatre. Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia. for Children and Young People th W a r s z a w a Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Organizator Organizer Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ The Polish Centre of

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Biskupin i co dalej? Zdj cia lotnicze w polskiej archeologii

Biskupin i co dalej? Zdj cia lotnicze w polskiej archeologii INSTYTUT PRAHISTORII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA OÂRODEK OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE POZNA SKIE TOWARZYSTWO PREHISTORYCZNE Biskupin i co dalej? Zdj cia

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015

ZIEMIA RODZINNA MA TERRA ZIEMIA EARTH. Agnieszka Brzeżańska. s. / pp. 6 8. s. / pp. 2 5 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 JEDNODNIÓWKA MWW 20.2.2015 Agnieszka Brzeżańska ZIEMIA RODZINNA s. / pp. 6 8 MA TERRA Bez tytułu (Księżyc) [Untitled (Moon)], 1968, dzięki uprzejmości [courtesy of] Image Science and Analysis Laboratory,

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna

mocno i wyraênie przenikn y si kultura Indian z kulturà hiszpaƒskich najeêdêców. Dorota Chojnowska redaktor naczelna 5 Podró owaniem mo na si bawiç o ka dej porze roku. Jesienne deszcze, mg y i b oto to adna wymówka, eby siedzieç w domu! Przecie dopiero w takà pogod w pe ni poczujemy prawdziwà frajd z wyprawy samochodami

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo