Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl"

Transkrypt

1 1 z :48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Gdańsk: Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych kursów języków obcych - język angielski dla łącznej ilości 15 osób, dla uczestników projektu Czas na Nas. Niepełnosprawni na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda, ul. J. Uphagena 27, Gdańsk, woj. pomorskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja rynku pracy. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych kursów języków obcych - język angielski dla łącznej ilości 15 osób, dla uczestników projektu Czas na Nas. Niepełnosprawni na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt jest realizowany w jednostce terenowej Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Człuchowie, ul. Kusocińskiego 4. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych kursów języków obcych - język angielski dla 15 osób w ramach projektu Czas na nas! Niepełnosprawni na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie w miejscowości Człuchów. 1) Wykonawca przeprowadzi kurs językowy dla 15 uczestników projektu, podzielonych na 3 podgrupy projektowe, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu. Przynależność osób do danej podgrupy zostanie dobrana w zależności od stopnia znajomości języka (decydujący będzie wynik testu badającego poziom znajomości języka angielskiego), jak również okresu w którym uczestnik

2 2 z :48 będzie musiał realizować zajęcia. Podgrupy nie będą zawierały równych ilości uczestników. 2) Zajęcia mogą być realizowane w okresie: - kwiecień - lipiec 2012 (pierwsza podgrupa) - wrzesień - grudzień 2012r (druga i trzecia podgrupa). 3) Wykonawca ma obowiązek zapewnić lektorów do prowadzenia zajęć posiadających uprawnienia do nauki języka angielskiego. 4) Na kursy językowe przypada 180godzin lekcyjnych (1 godz. = 45 min zajęć + 15 min przerwy) na każdą podgrupę. Zamawiający wymaga aby dla każdej podgrupy zostało przeprowadzone 180 godzin zajęć lekcyjnych. Zamawiający nie dopuszcza żeby jeden lektor prowadził w tym samym czasie równolegle dwie podgrupy. Jeden lektor ma przypadać na jedną podgrupę w trakcie trwania zajęć. Zamawiający wymaga aby zajęcia teoretyczne odbyły się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Człuchowie ul. Kusocińskiego 4. W związku z tym Zamawiający nieodpłatnie udostępni puste sale w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Człuchowie ul. Kusocińskiego 4. Sale zostaną udostępnione w uzgodnieniu z zamawiającym pod warunkiem że nie będzie to kolidowało z bieżącym funkcjonowaniem OSiW. 5) Istotą szkolenia języka angielskiego jest dostarczenie młodzieży umiejętności komunikowania się w języku obcym, w tym opanowania odpowiedniego słownictwa, ułatwiającego poszukiwanie zatrudnienia oraz przełamywania barier komunikowania się w obcym języku. 6) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przedstawi przy zawieraniu umowy konspekt godzinowy i tematyczny dla realizacji programu nauczania języka angielskiego dla podgrupy o stopniu zaawansowania podstawowym i średnio zaawansowanym w ramach 180 godzin lekcyjnych (na każdą podgrupę) zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, w zakresie organizacji kursów językowych. 7) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed rozpoczęciem zajęć i w każdej podgrupie, testu badającego poziom znajomości odpowiedniego języka angielskiego wszystkich uczestników projektu i dobrania do uzyskanych wyników odpowiednich metod dydaktycznych, które będą stosowane podczas realizacji całego kursu w każdej podgrupie. Na zakończenie kursu Wykonawca przeprowadzi test końcowy sprawdzający poziom wiedzy z języka angielskiego. 8) Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu nieodpłatnie, na jego własność, materiały dydaktyczne i pomocnicze niezbędne przy realizacji kursu: - literaturę wspomagającą do nauki języka angielskiego; - zestaw piśmienniczy (długopis, ołówek); - zeszyt (notatnik); - słownik kieszonkowy. - płytę CD z nagraniem w formacie mp3 do nauki języka angielskiego, dobraną stopniem zaawansowania. 9) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swojej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem kursu, a w szczególności: -koszt wynagrodzenia wykładowcy, -koszt co najmniej 3 lektorów (po jednym na każdą podgrupę), -koszt materiałów dydaktycznych, -koszt dojazdu na zajęcia wykładowców, -koszt zakupu Dziennika zajęć. 10) Kursy powinny odbywać się w godzinach między a 20.00, dopuszcza się przeprowadzanie zajęć również w soboty i niedziele. 11) Kursy powinny być przeprowadzane w miejscowości Człuchów w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP, ul. Kusocińskiego 4, w terminach zgodnych z harmonogramem realizowanych zajęć, uzgodnionych z koordynatorem wojewódzkim projektu oraz koordynatorami terenowymi. Zgodnie z harmonogramem wniosku, ostatnie zajęcia powinny zakończyć się najpóźniej 15 grudnia 2012 r. 12) Projekt Czas na nas niepełnosprawni na rynku pracy obejmuje wiele innych kursów i zajęć, dlatego też termin realizacji kursów musi być uzgodniony z Zamawiającym. 13) W razie nie odbycia się zajęć z powodów niezależnych od Zamawiającego, zaległe zajęcia zostaną przeprowadzone we wspólnie ustalonym terminie, jednak nie później niż 15 dni od daty zajęć, które się nie odbyły. 14) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowo oznaczonych list obecności, dzienników zajęć oraz harmonogramów. 15) Wykonawca zobowiązany jest do

3 3 z :48 wystawienia Zamawiającemu faktury VAT i przesłania z kompletem poprawnie wypełnionych dokumentów projektowych do Zamawiającego najpóźniej do dnia 20 grudnia 2012 r. 16) Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: - oryginały imiennych list obecności, potwierdzonych własnoręcznym podpisem uczestników kursów - harmonogramy zajęć z uwzględnieniem ilość godzin oraz tematy zajęć, - kserokopie certyfikatów udziału w kursie wraz z zakresem tematycznym i godzinowym oryginały certyfikatów Wykonawca przekaże po zakończeniu zajęć uczestnikom), - oryginały dzienników zajęć (osobny dziennik dla każdej grupy, w której przeprowadzane są kursy), - imienne listy osób wraz z ich podpisami, potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych i pomocniczych, - oryginały ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych po zajęciach, test początkowy i końcowy badający poziom wiedzy z języka angielskiego - maksymalnie 2 zdjęcia z przeprowadzonych zajęć w wersji papierowej. Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie. 17) Zleceniodawca zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych, przez siebie oraz instytucje uprawnione do kontroli dokumentacji niniejszego projektu, do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tego typu dokumentów, tj. do 31 grudnia 2020 r. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie 90 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym 85% wartości zamówienia opłacone zostanie z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (Fundusze Unijne), a pozostałe 15% z rachunku bankowego Zamawiającego (rezerwa celowa budżetu Państwa).. Środki na uregulowanie zobowiązań finansowych są zabezpieczone z Rezerwy celowej budżetu środków europejskich i budżetu Państwa. W związku z możliwymi opóźnieniami w przekazywaniu funduszy z Rezerwy celowej środków europejskich i rezerwy celowej budżetu państwa, płatność może zostać dokonana w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty przekazania środków do dyspozycji Zamawiającego. 18) Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur cząstkowych, po zakończeniu realizacji kursu dla poszczególnej podgrupy. 19) Zleceniodawca zastrzega prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych, przez siebie oraz instytucje zewnętrzne uprawnione do jego kontroli. Prawo to obowiązuje do końca ustawowo wyznaczonego okresu archiwizacji tego typu dokumentów, tj. do 31 grudnia 2020 r. 20) Wykonawca ma obowiązek prowadzić obecność uczestników kursu i zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z uczestników w przypadku przekroczenia 10% absencji. W przypadku nie zgłoszenia powyższego faktu przez Wykonawcę - w momencie kiedy absencja uczestnika przekroczy 20% - zostanie on skreślony z listy uczestników projektu, a zamawiający może odmówić zapłaty za jego udział w szkoleniu, 21) Wykonawca może skreślić osobę z listy uczestników, z powodu nie uczęszczania na zajęcia, tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego. W przypadku skreślenia beneficjenta z listy uczestników projektu Zamawiający zapłaci za jego szkolenie do momentu jego skreślenia (Wynagrodzenie za takiego uczestnika ulegnie zmniejszeniu i będzie ustalone proporcjonalnie, tj. ilość godzin uczestnika do momentu skreślenia w stosunku do ilości godzin przeznaczonych na to szkolenie pomnożone przez wynagrodzenie jednego uczestnika). 22) W przypadku skreślenia uczestników z listy Zamawiający za zgodą Wykonawcy może stworzyć dodatkową podgrupę projektową realizującą zajęcia w okresie luty - maj 2013r. Warunkiem utworzenia dodatkowej podgrupy jest nie przekroczenie łącznej liczby uczestników kursu w ilości 15 osób oraz nie zwiększy

4 4 z :48 ogólnej wartości umowy o zamówienie publiczne. Utworzenie dodatkowej podgrupy będzie wymagało formy pisemnej - aneks do umowy o zamówienie publiczne. 23) Zamawiający udostępni bezpłatnie puste sale do przeprowadzeni zajęć. 24) Zgodnie z założeniami projektu uczestnicy otrzymują certyfikaty o ukończeniu kursu wraz z jego zakresem tematycznym oraz ilością godzin. Wzór certyfikatu Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym, na podstawie Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Certyfikat o ukończeniu kursu zostanie wystawiony w ostatnim dniu zajęć, lub po zakończeniu zajęć, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia zajęć. 25) Na uzasadniony wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić dotychczasowego nauczyciela lub instruktora innym nauczycielem lub instruktorem gwarantującym należyte i terminowe prowadzenie zajęć (kursów). 26) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej promocji kursów z określeniem nazwy kursu, nazwy zamawiającego oraz nazwy projektu. Wszystkie materiały muszą być opatrzone właściwym logo flagi Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z odniesieniem i Kapitału Ludzkiego - Narodowej Strategii Spójności, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. i Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 27) Wykonawca będzie musiał wyznaczyć osobę, która będzie koordynatorem kursu, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji zajęć. Koordynator kursu jest zobowiązany do ścisłej współpracy z koordynatorami terenowymi, w miejscowości Człuchów oraz Zespołem ds. wdrażania projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy. 28) Wykonawca musi działać zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U r. nr 101, poz. 926, tekst jednolity). 29) Informacje dla Wykonawcy poza terytorium Polski: - Wykonawca musi prowadzić biuro na terytorium Polski, - Dokumentacja projektowa musi być prowadzona w języku polskim i przechowywana na terytorium Polski, - Zajęcia muszą się odbywać się w miejscowości Człuchów w OSiW OHP, ul. Kusocińskiego 4. 30) Wyłoniony wykonawca wraz z umową o zamówienie publiczne, podpisuje również umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W ramach umowy powierzenia przetwarzani danych osobowych Komendant Wojewódzki PWK OHP umocuje wykonawcę do wydani swoim pracownikom imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych uczestników. Umocowany wykonawca ograniczy dostęp do danych osobowych beneficjentów projektu wyłącznie do pracowników posiadających imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca będzie prowadził ewidencje w w pracowników i jest zobligowany do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przekazanie jednostce organizacyjnej OHP, w której realizowany jest projekt kopii potwierdzonych za zgodność z orginałem wystawionych upoważnień. 31) Zamawiający do SIWZ dołącza umowę powierzania przetwarzania danych osobowych którą wyłoniony wykon wca będzie miał obowiązek podpisać wraz z umową na realizację zamówienia publicznego. 32) Miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Człuchowie, ul. Kusocińskiego 4. 33) W przypadku wykonywania zamówienia przez firmy lub osobę fizyczną: zmiana osoby realizującej zamówienie w imieniu Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia możliwa jest wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 34) Wykonawca oświadcza, że jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy oraz że posiada dokument potwierdzający wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wydanego na podstawie ART. 20 UST. 1 USTAWY Z DNIA

5 5 z :48 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (T.J DZ. U Z 2008 R. NR 69, POZ. 415 Z PÓŹN. ZM.).. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium w niniejszym postępowaniu. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.3.2) Wiedza i doświadczenie Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.3.3) Potencjał techniczny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu

6 6 z :48 warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca, wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej zł (dwadzieścia tysięcy złotych). (należy dołączyć dokument potwierdzający, że wykonawca posiada przedmiotowe ważne ubezpieczenie OC ) III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

7 7 z :48 21) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: a) Modyfikacji (zmiany) konspektu godzinowego programu nauczania, pod warunkiem że łączna ilość godzin przypadająca na dany kurs zamówienia, nie ulegnie zmniejszeniu. b) Zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy. c) Zmian osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy. d) W przypadku zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. zmiana urzędowej stawki podatku VAT. Stawki ZUS. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, stawki ZUS Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub ZUS. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w przypadku realizacji tej części zamówienia, której w dniu zmiany stawki podatku VAT, stawki ZUS jeszcze nie dokonano. e) W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania. f) Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. g) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. h) Wystąpienie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia. i) zmiany instruktora, zmiana osoby realizującej zamówienie w imieniu Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia możliwa jest wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. j) Wykonawca może skreślić osobę z listy uczestników, z powodu nie uczęszczania na zajęcia, tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego. W przypadku skreślenia beneficjenta z listy uczestników projektu Zamawiający zapłaci za jego szkolenie do momentu jego skreślenia (Wynagrodzenie za takiego uczestnika ulegnie zmniejszeniu i będzie ustalone proporcjonalnie, tj. ilość godzin uczestnika do momentu skreślenia w stosunku do ilości godzin przeznaczonych na to szkolenie pomnożone przez wynagrodzenie jednego uczestnika). W przypadku skreślenia uczestników z listy Zamawiający za zgodą Wykonawcy może stworzyć dodatkową podgrupę projektową realizującą zajęcia w okresie luty - maj 2013r. Warunkiem utworzenia dodatkowej podgrupy jest nie przekroczenie łącznej liczby uczestników kursu w ilości 15 osób oraz nie zwiększy ogólnej wartości umowy o zamówienie publiczne. Utworzenie dodatkowej podgrupy będzie wymagało formy pisemnej - aneks do umowy o zamówienie publiczne. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ul. Uphagena 27, Gdańsk, tel/fax IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie, Zamawiającego, ul. J. Uphagena 27, Gdańsk, (sekretariat - pokój 605) 6 piętro:. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Czas na nas! Niepełnosprawni na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską ze

8 8 z :48 środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie w miejscowości Człuchów.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Lisków: Zorganizowanie i przeprowadzenie dowozu osób niepełnosprawnych na wycieczkę integracyjną do Zoo Safarii w Borysewie i konferencję w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 288126-2011; data zamieszczenia: 14.09.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Numer ogłoszenia: 288126-2011; data zamieszczenia: 14.09.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Mikołów: Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego oraz rytmiki dla dzieci z gminy Mikołów w wieku przedszkolnym w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola - wsparcie edukacyjne i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Zegrze: ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI LABORATORIUM W BUDYNKU NR 29 w

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz. Strona 1 z 14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.pl/przetargi Bydgoszcz: Działania promocyjne dla realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia PRINCE2 Foundation

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszplock.pl Płock: Wydzielenie pożarowe klatek schodowych i wind z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemce,pl Niemce: Usługa edukacyjna na prowadzenie zajęć dodatkowych w Przedszkolu Publicznym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj. Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Udany start w dorosłe życie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo