UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ROZWOJOWEGO Nr.../.. na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr.. z dnia. Tytuł Projektu:...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ROZWOJOWEGO Nr.../.. na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr.. z dnia. Tytuł Projektu:..."

Transkrypt

1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ROZWOJOWEGO Nr.../.. na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr.. z dnia Tytuł Projektu:... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa, ul. Ks. I. J. Skorupki 4, Regon , NIP zwanym w dalszej części Umowy Centrum, reprezentowanym przez:.. (imię i nazwisko, pełniona funkcja) a..., (nazwa Wykonawcy) z siedzibą w..., ul...., NIP..., REGON.., zwanym/zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą", reprezentowanym przez.. (imię i nazwisko, pełniona funkcja) zwanymi dalej Stronami", o następującej treści: Działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789) oraz mając na uwadze inne akty prawne, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych (Dz. U. Nr 38, poz. 216), zwanego dalej Rozporządzeniem, 1

2 Strony uzgadniają, co następuje: Ilekroć w Umowie używa się zwrotu: I. Definicje 1. 1) Umowa należy przez to rozumieć niniejszą umowę o dofinansowanie projektu rozwojowego; 2) Projekt należy przez to rozumieć zadania realizowane na podstawie Umowy; 3) Dofinansowanie należy przez to rozumieć wartość wsparcia finansowego udzielonego Wykonawcy przez Centrum ze środków publicznych na podstawie Umowy; 4) Wniosek o dofinansowanie należy przez to rozumieć część B wniosku złożonego przez ubiegającego się o dofinansowanie na realizację Projektu, o którym mowa w 7 ust. 2 Rozporządzenia; 5) Wniosek o płatność należy przez to rozumieć wniosek o wypłatę zaliczki lub refundacji, wg wzoru sporządzonego przez Centrum, zamieszczonego na stronie internetowej Centrum; 6) Siła wyższa należy przez to rozumieć zdarzenie bądź serię zdarzeń, niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają w całości lub części wykonywanie jego zobowiązań wynikających z Umowy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością; 7) Zakończenie Projektu należy przez to rozumieć dzień przyjęcia przez Centrum raportu końcowego; 8) Rozliczenie Umowy należy przez to rozumieć rozliczenie dofinansowania otrzymanego od Centrum; 9) Informacja o wykorzystaniu projektu rozwojowego należy przez to rozumieć oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w 22 ust. 3 Rozporządzenia. II. Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest realizacja Projektu dofinansowanego przez Centrum oraz określenie praw i obowiązków Stron wynikających z Umowy. 2. Termin rozpoczęcia realizacji Projektu ustala się na dzień, a termin zakończenia na dzień.... to jest.. miesięcy. 3. Termin zakończenia obowiązywania Umowy ustala się na dzień przyjęcia przez Centrum raportu końcowego, o którym mowa w 7 ust. 4 Umowy. 1. Wykonawca zobowiązany jest do: III. Obowiązki Wykonawcy 3. 1) realizowania Projektu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 2) zrealizowania Projektu zgodnie z Umową, opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramem i kosztorysem, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do Umowy; 2

3 3) realizacji Projektu w terminie określonym w 2 ust. 2 Umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest nie dokonywać zmian w realizacji Projektu bez zgody Centrum, zgodnie z 9 Umowy. 3. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Centrum oraz upoważnionym przez Centrum podmiotom wszelkich informacji dotyczących stanu realizacji Projektu i wydatkowania przyznanych środków finansowych. 4. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia informacji o wynikach powstałych w efekcie realizacji Projektu na równych zasadach rynkowych zainteresowanym wykorzystaniem tych wyników podmiotom gospodarczym, z uwzględnieniem przepisów o prawie autorskim i prawie własności przemysłowej. IV. Wysokość i forma dofinansowania środkami publicznymi Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi... złotych (słownie:... złotych), w tym wartość wydatków kwalifikowanych wynosi... złotych (słownie:... złotych). 2. Wykonawca, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy, otrzyma od Centrum dofinansowanie w kwocie... złotych (słownie:... złotych). 3. Wykonawca zobowiązany jest pokryć w całości ze środków własnych wydatki niekwalifikowane, konieczne do realizacji Projektu. V. Tryb i warunki przekazywania dofinansowania Wykonawca otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczek, wypłacanych raz do roku w wysokości określonej w kosztorysie na dany rok, z zastrzeżeniem ust Ostatnia zaliczka będzie pomniejszona o 20%. Kwota ta będzie refundowana Wykonawcy po rozliczeniu Umowy do wysokości określonej w 4 ust. 2 z uwzględnieniem warunków finansowych, o których mowa w 6 ust. 2 i 3 Umowy. 3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazywane są na rachunek bankowy o numerze:.... prowadzony przez... (nazwa banku). 4. Pierwsza zaliczka wypłacana jest Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy. 5. W celu otrzymania kolejnej zaliczki, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Centrum kompletnego wniosku o płatność w terminie określonym w 7 ust. 2 Umowy wraz z raportem rocznym, z zastrzeżeniem ust Warunkiem otrzymania przez Wykonawcę kolejnej zaliczki jest łączne spełnienie następujących warunków: 1) rozliczenie ostatniej kwoty zaliczki w co najmniej 80% oraz rozliczenie kwot wszystkich poprzednich zaliczek w 100%; 2) pozytywna ocena raportu rocznego. 7. Dołączenie do wniosku o płatność raportu rocznego nie jest wymagane w przypadku, gdy okres od rozpoczęcia realizacji Projektu do terminu złożenia raportu rocznego jest 3

4 krótszy niż 6 miesięcy. W takim przypadku do wniosku o płatność należy dołączyć wykaz poniesionych kosztów (część K raportu rocznego). 8. Centrum weryfikuje wniosek o płatność w terminie do 60 dni od dnia otrzymania poprawnego i kompletnego wniosku o płatność. Weryfikacja wniosku o płatność obejmuje w szczególności ocenę postępu w realizacji Projektu, na podstawie raportu rocznego. 9. Wykonawca, zawiadomiony przez Centrum o nieprawidłowościach w złożonym wniosku o płatność, zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 10. Nieusunięcie przez Wykonawcę nieprawidłowości we wniosku o płatność w terminie określonym w ust. 9, skutkuje odrzuceniem wniosku o płatność oraz stanowi podstawę wstrzymania dalszego dofinansowania i odstąpienia od Umowy z żądaniem zwrotu przekazanego dofinansowania 11. Wypłata dofinansowania następuje pod warunkiem dostępności środków na rachunku Centrum. 12. Otrzymane środki finansowe, niewykorzystane w danym roku budżetowym, mogą być wykorzystane w kolejnym roku na realizację Projektu bez konieczności zmiany Umowy, zgodnie z 9 ust. 7 Umowy. 13. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Centrum informacji o takiej zmianie niezwłocznie, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 14. W przypadku dokonania płatności przez Centrum na rachunek o błędnym numerze, koszty związane z ponownym dokonaniem przelewu obciążają Wykonawcę Dofinansowanie wydatkowane na cele inne niż określone w Umowie, jest kosztem niekwalifikowanym. 2. Środki wydatkowane i uznane przez Centrum za niekwalifikowane, a przekazane wcześniej Wykonawcy, pomniejszają kwotę zatwierdzoną do wypłaty w ramach danego wniosku o płatność lub w przypadku rozliczenia Umowy, podlegają zwrotowi przez Wykonawcę na rachunek Centrum, zgodnie z 14 ust. 3 Umowy. 3. Suma odsetek, uzyskanych od kwoty dofinansowania przekazanego na realizację Projektu, wykazywana jest przez Wykonawcę we wniosku o płatność dołączonym do raportu końcowego. Kwota ta pomniejsza kwotę refundowaną, zgodnie z 5 ust. 2 Umowy. 4. Poniesienie przez Wykonawcę wydatków w kwocie wyższej niż określona w 4 ust. 1 Umowy, nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania. 4

5 VI. Monitorowanie i sprawozdawczość Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Centrum w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Centrum, następujących dokumentów: 1) wniosków o płatność; 2) raportów rocznych; 3) raportu końcowego; 4) informacji o wykorzystaniu wyników realizacji Projektu. 2. Raport roczny wraz z wnioskiem o płatność przedkładane są przez Wykonawcę w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Pierwszy raport roczny składa się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od terminu rozpoczęcia realizacji Projektu, określonego w 2 ust. 2 Umowy. 3. Raport roczny i wniosek o płatność dokumentują postęp w realizacji Projektu oraz wykorzystanie dofinansowania wg stanu na dzień 31 grudnia. 4. Raport końcowy przedkładany jest przez Wykonawcę w terminie 60 dni od zakończenia realizacji Projektu. 5. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, po upływie roku od dnia rozliczenia Umowy, informacji o wykorzystaniu wyników Projektu. 6. W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w przekazanych przez Wykonawcę dokumentach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 7. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 2, 4 i 6, stanowi podstawę wstrzymania dalszego dofinansowania oraz odstąpienia od Umowy z żądaniem zwrotu przekazanego dofinansowania Ocena raportu rocznego przeprowadzana przez Centrum ma na celu w szczególności ustalenie, czy realizacja Projektu jest zgodna z Umową. 2. Na podstawie oceny raportu rocznego, Centrum może wstrzymać lub zmniejszyć dalsze dofinansowanie, przeprowadzić kontrolę lub rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia, że: 1) Projekt realizowany jest w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa; 2) przekazane dofinansowanie, w części lub w całości, było wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. 3. Ocena raportu końcowego z realizacji Projektu stanowi podstawę do uznania Umowy za: 1) wykonaną; 2) wykonaną, z wezwaniem do zwrotu dofinansowania wykorzystanego nieprawidłowo z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych, zgodnie z 14 Umowy; 3) niewykonaną w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu dofinansowania wykorzystanego nieprawidłowo z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych, zgodnie z 14 Umowy. 5

6 VII. Zmiany w realizacji przedmiotu Umowy Zmiany w Projekcie dokonane bez zgody Centrum są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia. 2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, Wykonawca wnioskuje o zaakceptowanie zmian, wraz z ich uzasadnieniem, oraz składa projekt aneksu do Umowy. Dokumenty te składane są w wersji elektronicznej i papierowej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę zmian oraz nie później niż 3 miesiące przed określonym w Umowie terminem zakończenia Projektu. 3. Centrum uprawnione jest do żądania od Wykonawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień do wniosku o zaakceptowanie zmian. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia powyższych informacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. 4. W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę zmiany miałyby negatywny wpływ na osiągnięcie celów Projektu, Centrum odrzuca wniosek o zaakceptowanie zmian, o czym informuje Wykonawcę. 5. W przypadku akceptacji wniosku, o którym mowa w ust. 2, Strony podpisują aneks do Umowy. 6. Zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, skanery, rzutniki multimedialne, aparaty fotograficzne, kamery, standardowe oprogramowanie biurowe oraz antywirusowe, itp., niewymienione w załączniku numer 3 do Umowy, nie mogą być zakupione ze środków na realizację Projektu. 7. Nie uważa się za zmianę warunków Umowy: 1) przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów w danym roku nieprzekraczających 15% kwoty w ramach kategorii z jakiej następuje przesunięcie, przy czym niedopuszczalne jest zwiększanie kosztów pośrednich; 2) zmiany terminów realizacji poszczególnych zadań harmonogramu do 2 miesięcy przy zachowaniu ustaleń kosztorysu Umowy dla poszczególnych lat budżetowych przy niezmienionym terminie zakończenia Umowy, 3) przesunięcia pomiędzy poszczególnymi latami budżetowymi, o ile wysokość przekazanych środków finansowych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym nie przekracza 20% kwoty dofinansowania przeznaczonej na dany rok. 8. W sprawach wywołujących zmiany finansowe w danym roku budżetowym, wniosek o zmiany powinien być złożony do Centrum do 15 października tego roku. 9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Centrum o zamiarze dokonania zmian prawno-organizacyjnych w jego statusie, które miałyby bezpośredni wpływ na realizację Projektu. 6

7 VIII. Kontrola oraz przechowywanie dokumentów Centrum ma prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu w każdym czasie i w każdej fazie jego realizacji. Centrum może również przeprowadzić kontrolę finansową w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji projektu objętego niniejszą umową. 2. W ramach przeprowadzanej przez Centrum kontroli, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do: terenów, pomieszczeń, dokumentów, ewidencji, plików komputerowych oraz wszelkich innych nośników związanych z finansowym i technicznym zarządzaniem zadaniami w ramach projektu oraz zapewnić na swój koszt obecność osób, które udzielą wyjaśnień dotyczących realizacji zadań. 3. Kontrola może być przeprowadzona zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji zadań w ramach projektu. 4. Centrum pisemnie zawiadamia Wykonawcę o terminie przeprowadzenia planowej kontroli, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. 5. Oprócz kontroli planowej, Centrum może również przeprowadzić kontrolę doraźną, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w realizacji projektu. Centrum pisemnie zawiadamia Wykonawcę o terminie przeprowadzenia kontroli doraźnej, nie później niż na 48 godzin przed terminem jej rozpoczęcia. 6. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest upoważnienie wystawione przez Dyrektora Centrum. 7. Z przeprowadzonej kontroli Centrum sporządza wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie wskazanym przez Centrum. 8. Na podstawie wyników kontroli Centrum może wstrzymać lub zmniejszyć dalsze dofinansowanie. 9. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia poddania się kontroli, utrudnia lub uniemożliwia jej przeprowadzenie, Centrum może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia. IX. Ewaluacja 11. W okresie realizacji Umowy oraz w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu, Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Centrum lub upoważnionym przez Centrum podmiotem oraz do przedkładania informacji o praktycznym wykorzystaniu wyników zrealizowanych zadań w procesach ewaluacyjnych dotyczących Projektu. 7

8 X. Promocja Wykonawca zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o tym, że realizacja Projektu została dofinansowana przez Centrum, np.: 1) na stronie internetowej Wykonawcy; 2) na tablicach reklamowych lub pamiątkowych; 3) na plakatach umieszczonych w siedzibie lub innych pomieszczeniach należących do Wykonawcy. 4) w publikacjach i materiałach konferencyjnych. 2. Wszelkie działania promocyjne powinny zostać udokumentowane. XI. Tryb i warunki rozwiązania Umowy Wykonawca może rozwiązać Umowę, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku kiedy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej. 2. Rozwiązanie Umowy w trybie określonym w ust. 1, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku rozliczenia się z otrzymanych środków finansowych oraz złożenia raportu końcowego, w terminie 60 dni od dnia rozwiązania Umowy. 3. Centrum jest uprawnione do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli: 1) Wykonawca zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia Projektu i nie informuje o przyczynach opóźnienia; 2) Wykonawca zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa; 3) Wykonawca odmawia lub utrudnia poddania się kontroli, nie udostępnia wszystkich wymaganych dokumentów, nie wykonuje zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nie przedstawia uzasadnienia zawierającego przyczyny ich niewykonania w tym terminie; 4) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe; 5) Wykonawca, w celu uzyskania dofinansowania, przedstawił nieprawdziwe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty; 6) Wykonawca dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i skutków; 7) Wykonawca dokonał zmian prawno-organizacyjnych w swoim statusie zagrażających realizacji Umowy; 8) Wykonawca dokonał zmian zakresu rzeczowego lub znaczącej modyfikacji Projektu prowadzących do zmiany celu Projektu bez zgody Centrum; 9) Wykonawca nie dopełnia postanowień dotyczących sprawozdawczości, o których mowa w 7 Umowy. 8

9 4. Rozwiązanie Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3, powoduje niemożność otrzymania przez Wykonawcę dofinansowania ze środków publicznych, pozostających w dyspozycji Centrum, przez okres 1 roku od dnia dokonania zwrotu tych środków. 5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Centrum o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, przedstawiając dokumentację potwierdzającą wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazać wpływ, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji Projektu. 6. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Centrum lub uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej. XII. Zwrot dofinansowania W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w 13 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić w części lub w całości kwotę dofinansowania przekazaną na podstawie Umowy, na wezwanie Centrum, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków przez Centrum do dnia ich zwrotu. 2. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% kwoty dofinansowania, o którym mowa w 4 ust. 2, za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia. 3. W przypadku wydatkowania dofinansowania na cele inne niż określone w Umowie lub stwierdzenia, że zadania nie były realizowane lub były realizowane z naruszeniem prawa, Wykonawca zwróci Centrum środki faktycznie przekazane wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od udokumentowanej daty ich nieprawidłowego wykorzystania do dnia ich zwrotu. 4. Niewykonanie przez Wykonawcę Umowy w całości lub w części lub wykorzystanie dofinansowania z naruszeniem przepisów o finansach publicznych, stanowi podstawę do naliczenia przez Centrum kary umownej w wysokości do 10% wartości dofinansowania i żądania zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu. 5. Niewykorzystane przez Wykonawcę środki po rozwiązaniu Umowy lub po zakończeniu realizacji Projektu, podlegają zwrotowi. 6. Wykonawca zwraca środki, o których mowa w ust. 1-5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, na rachunek wskazany w wezwaniu do zwrotu. 7. Należności finansowe wynikające z rozliczenia Umowy są umorzone przez Centrum w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w 27 Rozporządzenia. 9

10 XIII. Audyt zewnętrzny Wydatkowanie środków finansowych na realizację Projektu podlega audytowi zewnętrznemu na koszt Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 170, poz. 1197). 2. Koszt audytu zewnętrznego nie jest kosztem kwalifikowanym. XIV. Postanowienia końcowe Strony ustalają, że: 1) za dzień złożenia dokumentów w Centrum przyjmuje się ich dzień zarejestrowania w kancelarii Centrum; 2) w przypadku, gdy Wykonawca odmawia przyjęcia pisma, uznaje się że pismo zostało doręczone w dniu odmowy jego przyjęcia przez Wykonawcę. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, na każde wezwanie Centrum, wersje elektroniczne dokumentów, o których mowa w Umowie, tworzonych w procesie monitorowania i rozliczania realizowanego Projektu. 17. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego. 18. Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Centrum. 19. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy Stronami. 2. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia poprzez konsultacje, spory będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Centrum. 10

11 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 2. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 1) załącznik nr 1. Wniosek o dofinansowanie; 2) załącznik nr 2. Harmonogram wykonania projektu rozwojowego; 3) załącznik nr 3. Kosztorys. 22. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. W imieniu Centrum (data, podpis) W imieniu Wykonawcy (data, podpis) 11

12 ZAŁĄCZNIK Nr 2 HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU ROZWOJOWEGO PLAN ZADAŃ Lp. Nazwa badania przemysłowego (stosowanego) lub pracy rozwojowej*/ Termin rozpoczęcia zadania **/ Termin zakończenia zadania **/ Przewidywane koszty (zł) Razem */ Podać charakter zadania; (PRZ)-badanie przemysłowe; (PRO)-prace rozwojowe. **/ Podać liczbę miesięcy oraz dokładną datę od rozpoczęcia realizacji projektu. UWAGA - termin realizacji ostatniego zadania harmonogramu nie może przekraczać liczby 36 miesięcy. Wykonawca... 12

13 ZAŁĄCZNIK Nr 3 KOSZTORYS PROJEKTU ROZWOJOWEGO 1. Poszczególne pozycje kosztorysu w cenach bieżących (w zł) Lp. Treść Planowane koszty w roku budżetowym Razem Koszty bezpośrednie, w tym: 1/ Wynagrodzenia z pochodnymi 2/ Inne koszty realizacji projektu (łącznie z kosztem zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo - badawczej) 2 Koszty pośrednie 3 Koszty ogółem finansowane ze środków na naukę (1+2) 2. Wykaz aparatury naukowo-badawczej planowanej do zakupu lub wytworzenia (podać planowany koszt oraz planowany rok zakupu) Wykonawca Kwestor/Główny Księgowy

UMOWA O DOFINANSOWANIE WYKONANIA PROJEKTU ROZWOJOWEGO Nr.../.. na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr.. z. Tytuł Projektu:...

UMOWA O DOFINANSOWANIE WYKONANIA PROJEKTU ROZWOJOWEGO Nr.../.. na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr.. z. Tytuł Projektu:... UMOWA O DOFINANSOWANIE WYKONANIA PROJEKTU ROZWOJOWEGO Nr.../.. na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr.. z dnia Tytuł Projektu:... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

ZPB/.../.../IT2/10 Strona 1 z 13

ZPB/.../.../IT2/10 Strona 1 z 13 ZPB/.../.../IT2/10 Strona 1 z 13 Umowa IniTech dla jednostki naukowej, faza A+B lub tylko A lub tylko B UMOWA Nr ZPB/.../.../IT2/09 O DOFINANSOWANIE WYKONANIA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu...

PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. zawarta w dniu... we Wrocławiu... UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU MAŁYCH GRANTÓW PROJEKTU WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA PROJEKT NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU zawarta w dniu... we Wrocławiu między: Dolnośląską Federacją

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści:

UMOWA Nr.*/ wspólnie zwanymi w dalszej części umowy Stronami, o następującej treści: UMOWA Nr.*/ Wzór zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, z siedzibą ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Umowa o udzielenie Vouchera wiedzy w ramach konkursu "Vouchera Wiedzy" Nr...

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Umowa o udzielenie Vouchera wiedzy w ramach konkursu Vouchera Wiedzy Nr... Umowa o udzielenie Vouchera wiedzy w ramach konkursu "Vouchera Wiedzy" Załącznik nr 4 Nr... zawarta w Poznaniu w dniu... r. pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja

UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja zawarta w Warszawie w dniu... na podstawie decyzji Nr... z dnia... 2) pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0

U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0 U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0 W dniu... w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez: 1. 2. - obsługę umowy zapewnia

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0

U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0 U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0 W dniu... w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez: 1. 2. - obsługę umowy zapewnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch- edycja 2014 (Moduł 2) UMOWA NR.../2014

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch- edycja 2014 (Moduł 2) UMOWA NR.../2014 Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch- edycja 2014 (Moduł 2) UMOWA NR.../2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy : Wojewodą Lubuskim panem Jerzym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PBS2/ / /2013 O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH W ŚCIEŻCE A/B

UMOWA Nr PBS2/ / /2013 O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH W ŚCIEŻCE A/B Strona 1 z 20 UMOWA Nr PBS2/ / /2013 O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH W ŚCIEŻCE A/B pt.... ID wniosku o dofinansowanie: zawarta w dniu.. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta UMOWA zawarta dnia. r. pomiędzy Fundacją im. Lesława A. Pagi z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SPIN-TECH-K1/SC1/ / /NCBR/. O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU SPIN-TECH DLA SPÓŁEK CELOWYCH. pt...

UMOWA Nr SPIN-TECH-K1/SC1/ / /NCBR/. O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU SPIN-TECH DLA SPÓŁEK CELOWYCH. pt... Strona 1 z 20 UMOWA Nr SPIN-TECH-K1/SC1/ / /NCBR/. O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU SPIN-TECH DLA SPÓŁEK CELOWYCH pt.... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Narodowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR UMOWY - podlega modyfikacji, stosownie do realizowanego zadania

RAMOWY WZÓR UMOWY - podlega modyfikacji, stosownie do realizowanego zadania Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 324/2017 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18 grudnia 2017 r. RAMOWY WZÓR UMOWY - podlega modyfikacji, stosownie do realizowanego zadania UMOWA NR../ O REALIZACJĘ ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy 2. Termin i sposób wykonania zadania publicznego

1. Przedmiot umowy 2. Termin i sposób wykonania zadania publicznego Załącznik nr 3 UMOWA NR... zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez: z siedzibą w Warszawie 00-463, przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 3. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. Załącznik nr 3. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. UMOWA Nr / /FPT/DMP z dnia / /2015 r. dotycząca dofinansowania

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyznanie dotacji na udzielenie wsparcia rodzinom w formie świadczenia na rzecz rodziny w ramach projektu Małopolska Niania.

Umowa o przyznanie dotacji na udzielenie wsparcia rodzinom w formie świadczenia na rzecz rodziny w ramach projektu Małopolska Niania. Załącznik nr 2 do zasad realizacji projektu Małopolska Niania Umowa o przyznanie dotacji na udzielenie wsparcia rodzinom w formie świadczenia na rzecz rodziny w ramach projektu Małopolska Niania. zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr/.../.../ O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH. pt...

UMOWA Nr/.../.../ O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH. pt... Strona 1 z 19 UMOWA Nr/.../.../ O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU GEKON GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH pt.... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Narodowym Centrum

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 Załącznik nr 5.17 Minimalny zakres umowy o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... zawarta w dniu r.

U M O W A NR... zawarta w dniu r. Wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ pomiędzy: U M O W A NR... zawarta w dniu. 2018 r. Parkiem Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, REGON 367233978, NIP 6572930039

Bardziej szczegółowo

Umowa nr I-I

Umowa nr I-I Zawarta w dniu 18.05.2016 r. w Gorzycach Umowa nr I-I.2151.22.2016 pomiędzy: Gminą Gorzyce, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorzyce Leszek Surdy, zwaną dalej Zleceniodawcą a., zwaną dalej Zleceniobiorcą.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 z dn. 20.01.2016 r. UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w Krapkowicach w dn...2016 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim Powiatowym Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy dla Wnioskodawców

Projekt umowy dla Wnioskodawców Projekt umowy dla Wnioskodawców UMOWA NR o realizację projektu w ramach programu Potrafisz Polsko! zawarta w dniu :. w :... pomiędzy: 1. Fundacją Potrafisz Polsko z siedzibą w Warszawie przy ul. Techników

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Blue Gas Warszawa, 26 październik 2012 r. 1 WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających

Bardziej szczegółowo

... - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy... - Naczelnika Wydziału Zdrowia

... - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy... - Naczelnika Wydziału Zdrowia WZÓR UMOWA NR CRU/....../ na realizację zadania pod tytułem: zawarta w dniu w Częstochowie, pomiędzy Gminą Miastem Częstochowa, z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Śląskiej 11/13, zwaną dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a Panią/Panem, zamieszkałą/-ym w, legitymującą/-ym się dowodem osobistym nr

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a Panią/Panem, zamieszkałą/-ym w, legitymującą/-ym się dowodem osobistym nr Umowa nr o wykonanie inicjatywy lokalnej polegającej zawarta w dniu. w. między: Gminą 1, z siedzibą w, reprezentowaną przez: Wójta, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 2, a Panią/Panem, zamieszkałą/-ym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR.

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem,

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem, Załącznik 11-wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego - wsparcie pomostowe UMOWA NR... O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 65/713/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Umowa nr. o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Zawarta w dniu w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Gminą Siemianowice Śląskie z siedzibą w: Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła I

UMOWA (wzór) Zawarta w dniu w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Gminą Siemianowice Śląskie z siedzibą w: Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła I UMOWA (wzór) Zawarta w dniu w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Gminą Siemianowice Śląskie z siedzibą w: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, NIP: 643-10-04-477, Regon: 000515879, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2014. panem/panią. prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod nazwą:

UMOWA Nr.../2014. panem/panią. prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod nazwą: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch edycja 2014 (moduł 3) UMOWA Nr.../2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy : Wojewodą Lubuskim panem Jerzym

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór umowy do wykorzystania według uznania Zlecającego. Umowa Nr...

Przykładowy wzór umowy do wykorzystania według uznania Zlecającego. Umowa Nr... Przykładowy wzór umowy do wykorzystania według uznania Zlecającego Umowa Nr... o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Dom Kultury+. Edukacja artystyczna ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury

UMOWA Nr. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Dom Kultury+. Edukacja artystyczna ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury UMOWA Nr dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Dom Kultury+. Edukacja artystyczna ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie pomiędzy:: Narodowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PBS/.../.../ O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH W ŚCIEŻCE A/B. pt...

UMOWA Nr PBS/.../.../ O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH W ŚCIEŻCE A/B. pt... Strona 1 z 20 UMOWA Nr PBS/.../.../ O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH W ŚCIEŻCE A/B pt.... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Narodowym Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Projektu Kobieta + biznes = sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez STAWIL sp. z o.o., na podstawie

Bardziej szczegółowo

na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem:

na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem: 1 Załącznik nr 2 do ogłoszenia WZÓR Umowa Nr /RS/ na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem: zawarta w dniu w Bytowie, pomiędzy: Powiatem Bytowskim, z siedzibą w Bytowie, ul. Ks.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Kaszub" p. Sylwia Bandosz

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Kaszub p. Sylwia Bandosz Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Kościerskiego Nr 31/126/2013 z dnia 2013 r. UMOWA NR /OP/2013 zawarta w dniu 2013 roku w Kościerzynie, pomiędzy: Powiatem Kościerskim, z siedzibą w Kościerzynie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

WZÓR UMOWA NR... o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załącznik Nr 5 do Procedury Postępowania ustalonej Zarządzeniem Nr 1057/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 02.03.2017r. WZÓR UMOWA NR... o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Wojewodą Mazowieckim,

UMOWA Nr... Wojewodą Mazowieckim, UMOWA Nr... zawarta w dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez... Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Wojewodą Mazowieckim, nazwa podmiotu (imię i nazwisko)..., Programie 1 . utworzenie... miejsc opieki nad dziećmi wieku lat w..

UMOWA Nr... Wojewodą Mazowieckim, nazwa podmiotu (imię i nazwisko)..., Programie 1 . utworzenie... miejsc opieki nad dziećmi wieku lat w.. UMOWA Nr... zawarta w dniu...2017 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez... Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. z dnia r.

UMOWA nr.. z dnia r. UMOWA nr.. z dnia. 2012 r. dotycząca dofinansowania zadania KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA W ROKU 2012 ze środków finansowych Instytutu Książki zawarta

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

z dnia. 2014 r. dotycząca dofinansowania zadania SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKARZY 2014 ze środków finansowych Instytutu Książki

z dnia. 2014 r. dotycząca dofinansowania zadania SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKARZY 2014 ze środków finansowych Instytutu Książki UMOWA nr /SDB/IK/2014 z dnia. 2014 r. dotycząca dofinansowania zadania SZKOLENIA DLA BIBLIOTEKARZY 2014 ze środków finansowych Instytutu Książki zawarta w Krakowie, pomiędzy: Instytutem Książki, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR UMOWY - podlega modyfikacji, stosownie do realizowanego zadania UMOWA NR../ O REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

RAMOWY WZÓR UMOWY - podlega modyfikacji, stosownie do realizowanego zadania UMOWA NR../ O REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 91/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 29 maja 2018 r. RAMOWY WZÓR UMOWY - podlega modyfikacji, stosownie do realizowanego zadania UMOWA NR../ O REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP/.../2014

Umowa nr ZP/.../2014 Nr sprawy: ZP.271.77.2014 Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy Umowa nr ZP/.../2014 W dniu.. 2014 r. pomiędzy Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. 2 Sposób wykonania zadania

Przedmiot umowy. 2 Sposób wykonania zadania Załącznik nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Radomia w 2014 r. stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4651/2014 z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PN..

UMOWA NR NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PN.. Załącznik nr 2 do Regulaminu otwartych konkursów ofert z zakresu zdrowia publicznego UMOWA NR NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PN.. zawarta w dniu. w Opolu, pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / IWSZdr./20./PROG/ na udzielanie świadczeń i usług zdrowotnych w ramach realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego

UMOWA Nr / IWSZdr./20./PROG/ na udzielanie świadczeń i usług zdrowotnych w ramach realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego UMOWA Nr / IWSZdr./20./PROG/ na udzielanie świadczeń i usług zdrowotnych w ramach realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego zawarta w Warszawie w dniu... 2013 r. pomiędzy:.., zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR... O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR... O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PBS2/ / /2013 O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH W ŚCIEŻCE A/B

UMOWA Nr PBS2/ / /2013 O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH W ŚCIEŻCE A/B Strona 1 z 22 UMOWA Nr PBS2/ / /2013 O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH W ŚCIEŻCE A/B pt.... ID wniosku o dofinansowanie: zawarta w dniu.. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Umowa o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej Umowa o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej nr. zawarta w dniu... w Katowicach, pomiędzy: Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach (40-053), przy ulicy Barbary 21A,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia Załącznik nr 19 Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego zawarta dnia w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR MODUŁ 2 (dla gmin) Umowa Nr

WZÓR MODUŁ 2 (dla gmin) Umowa Nr Umowa Nr WZÓR MODUŁ 2 (dla gmin) w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu państwa zadania dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr INNOTECH-K2/IN2/ / /NCBR/. O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU INNOTECH W ŚCIEŻCE PROGRAMOWEJ IN-TECH. pt...

UMOWA Nr INNOTECH-K2/IN2/ / /NCBR/. O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU INNOTECH W ŚCIEŻCE PROGRAMOWEJ IN-TECH. pt... Strona 1 z 22 UMOWA Nr INNOTECH-K2/IN2/ / /NCBR/. O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU INNOTECH W ŚCIEŻCE PROGRAMOWEJ IN-TECH pt.... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Niepołomicach,

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Niepołomicach, Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125 /10 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 20 grudnia 2010 r. WZÓR UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Niepołomicach, pomiędzy Gminą w Niepołomicach, z siedzibą w Niepołomicach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach

UMOWA NR... O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Załączmik nr 16 UMOWA NR... O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach 1 Młodość to atut nie przeszkoda 2 Nr projektu: POWR.01.02.01-24-0067 3 Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy 4 Działanie

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2014/PUWM. zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy::

UMOWA Nr./2014/PUWM. zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy:: UMOWA Nr./2014/PUWM dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu NCK Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury zawarta w dniu. 2014 roku w Warszawie pomiędzy::

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin

UMOWA NR... o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy, działający na obszarze Gminy Radomin zwaną (-ym) dalej Klubem. 1. Załącznik Nr 3 do naboru wniosków z dnia 21 czerwca 2019 r. UMOWA NR... o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu przez klub sportowy, działający na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 marca 2019 r. Poz. 533

Warszawa, dnia 21 marca 2019 r. Poz. 533 Warszawa, dnia 21 marca 2019 r. Poz. 533 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2017

WZÓR UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2017 Strona 1 z 4 WZÓR UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-88/2017 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, posiadającym nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PMKS.. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu w 2014 roku zawarta w dniu w Kędzierzynie-Koźlu między:

UMOWA NR PMKS.. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu w 2014 roku zawarta w dniu w Kędzierzynie-Koźlu między: Załącznik Nr 1.3 do ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2014 r. UMOWA NR PMKS.. o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu w 2014 roku

Bardziej szczegółowo

a..., (imię i nazwisko Uczestnika/czki) zamieszkałym/ą..., (adres) PESEL:..., zwane dalej Stronami. Strony uzgodniły, co następuje:

a..., (imię i nazwisko Uczestnika/czki) zamieszkałym/ą..., (adres) PESEL:..., zwane dalej Stronami. Strony uzgodniły, co następuje: Załącznik nr 14 Umowa o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Umowa nr... na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Umowa. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gdańsku rok szkolny 2018 / 2019

Umowa. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gdańsku rok szkolny 2018 / 2019 Umowa Umowa o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gdańsku rok szkolny 2018 / 2019 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu:.. w ramach konkursu Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach. Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne

UMOWA NR... O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach. Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Załącznik nr 23 do Regulaminu konkursu - Umowa o udzielenie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego minimalny zakres UMOWA NR... O UDZIELENIU PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu......

UMOWA NR... zawarta w dniu...... Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr... z dnia... UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Bukowno Urzędem Miejskim, z siedzibą w Bukownie, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU Nr... zawarta dnia...w...pomiędzy: Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku, z siedzibą

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU Nr... zawarta dnia...w...pomiędzy: Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku, z siedzibą Fragmenty w kolorze czerwonym dotyczą tylko umów obejmujących dwa etapy konsultacji UMOWA O POWIERZENIE GRANTU Nr... zawarta dnia...w...pomiędzy: Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 MALUCH UMOWA Nr... zawarta w dniu...2015 r. w Warszawie pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, reprezentowanym przez Wiesławę Kacperek-Biegańską Dyrektora Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej na wykonanie następujących prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych:

1. 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej na wykonanie następujących prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych: Załącznik nr 2 do Regulaminu zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Buskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

UMOWA Nr... w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Buskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku WZÓR UMOWA Nr... w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Buskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku zawarta w dniu... w..., pomiędzy Powiatem Buskim, z

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Strona 1 z 19. WZÓR UMOWY O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU LIDER Nr... Tytuł Projektu:...

ZATWIERDZAM Strona 1 z 19. WZÓR UMOWY O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU LIDER Nr... Tytuł Projektu:... ZATWIERDZAM Strona 1 z 19 WZÓR UMOWY O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU LIDER Nr..... Tytuł Projektu:... zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 00-695

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

UMOWA Nr / na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zał. do Uchwały Nr 1673/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2016 r. Załącznik wzór umowy UMOWA Nr /201... na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

Bardziej szczegółowo

działającą na podstawie wpisu: 0000025209 reprezentowaną przez: mgr Romana Romanowskiego, zwaną w treści umowy Wykonawcą

działającą na podstawie wpisu: 0000025209 reprezentowaną przez: mgr Romana Romanowskiego, zwaną w treści umowy Wykonawcą Europejski Fundusz Społeczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską dotyczy projektu: EUROALTERNATYWA 2 nowe role zawodowe mieszkańców wsi powiatu pułtuskiego realizowanego w ramach Działania 2.3

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym...

U M O W A Nr Rn 20 /...... zamieszkałą/ym... U M O W A Nr Rn 20 /... zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy : Ministrem Zdrowia, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez:.... na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, a... zamieszkałą/ym... zarejestrowaną/ym

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR UMOWA NR. NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: zawarta w dniu r. w Pruszczu Gdańskim,

RAMOWY WZÓR UMOWA NR. NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: zawarta w dniu r. w Pruszczu Gdańskim, 1 Załącznik nr 6 do ogłoszenia RAMOWY WZÓR UMOWA NR. NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:.. zawarta w dniu r. w Pruszczu Gdańskim, między: Gminą Miejską Pruszcz Gdański, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 19 zawarta w.. dnia, pomiędzy Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Janem Lutka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JAN LUTKA AKTUALNAJ z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. WZÓR. Umowa Nr.../

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. WZÓR. Umowa Nr.../ WZÓR Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1941/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 stycznia 2017 r. Umowa Nr.../ zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy: Gminą Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30, NIP

Bardziej szczegółowo