Współczesna polityka społeczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współczesna polityka społeczna"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 5 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie została założona w 1993 roku. Jest jedną z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych w Polsce. Placówki dydaktyczne są zlokalizowane w siedmiu miastach: Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Lublinie, Człuchowie, Szczecinie i Wałbrzychu. Bogata oferta edukacyjna obejmuje pięć kierunków studiów: pedagogikę, socjologię, politologię, pracę socjalną oraz filologię angielską. Uczelnia posiada uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia licencjackich, II stopnia magisterskich oraz podyplomowych. WSP TWP wykorzystuje w swojej działalności dydaktycznej nowatorskie rozwiązania edukacyjne, takie jak: tutoring i mentoring akademicki, coaching oraz przedsiębiorczość, stosowane w wiodących ośrodkach akademickich świata. Uczelnia rozwija system kształcenia na odległość (e-learning), w ramach którego kształci studentów i słuchaczy z Polski oraz innych krajów. Jako nowoczesna uczelnia wykorzystuje fundusze europejskie, realizując kilkanaście projektów edukacyjnych i badawczych. Aby zapewnić jak najlepszą ofertę edukacyjną, uczelnia prowadzi współpracę międzynarodową i krajową z ośrodkami naukowo- -badawczymi, innymi uczelniami, instytucjami kształcenia ustawicznego, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami biznesowymi. Dzięki aktywności Akademickiego Biura Karier prowadzi działania doradcze i aktywizujące absolwentów i studentów w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy i w gospodarce opartej na wiedzy. Seria książek Współczesna polityka społeczna dotycząca rozwoju usług społecznych w Polsce powstała w ramach projektu Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia, realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacje poruszają zagadnienia związane z teorią i praktyką wielosektorowej polityki społecznej, pedagogiki społecznej, gospodarki społecznej, społecznie odpowiedzialnego biznesu. Seria prezentuje prace uznanych zagranicznych ekspertów, którzy wnoszą nowe spojrzenie na zagadnienia społeczne. TBL czy wszystko się zgadza? Adrian Henriques Julie Richardson Współczesna polityka społeczna redakcja Adrian Henriques, Julie Richardson TBL czy wszystko się zgadza? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 TBL czy wszystko się zgadza?

3

4 Adrian Henriques, Julie Richardson TBL czy wszystko się zgadza? Tłumaczenie Błażej Niedziński, Maria Witkowska

5 Rada Programowa: prof. dr hab. Julian Auleytner, prof. dr hab. Andrzej Rejzner, dr hab. Ryszard Szarfenberg, dr hab. Mirosław Grewiński Podstawa przekładu: Adrian Henriques, Julie Richardson (red.), The Triple Bottom Line: Does it All Add Up?, Earthscan, Tłumaczenie: Błażej Niedziński, Maria Witkowska Redakcja naukowa: prof. dr hab. Zdzisław Pisz Redakcja językowa: Krystyna Kawerska Projekt okładki: Sopocka Grupa Marketingowa Sp. z o.o. Copyright Adrian Henriques and Julie Richardson, All rights reserved. Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa ISBN Realizacja wydawnicza: Dom Wydawniczy ELIPSA ul. Inflancka 15/198, Warszawa tel./fax , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie ul. Pandy 13, Warszawa tel , fax: Książka jest przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji, powstała w ramach projektu Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Publikacja wydrukowana na papierze ekologicznym

6 Spis treści Wstęp do wydania polskiego Zdzisław Pisz Spis rycin, tabel i ramek Noty o Autorach Spis skrótów i akronimów Wstęp: Potrójna linia przewodnia czy wszystko się zgadza? Adrian Henriques, Julie Richardson Rozdział 1. Potrójna linia przewodnia wprowadzenie John Elkington Rozdział 2. Potrójna linia przewodnia: przegląd literatury Carol Adams, Geoff Frost, Wendy Webber Rozdział 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój i potrójna linia przewodnia Adrian Henriques Rozdział 4. Rachunkowość zrównoważonego rozwoju: pomiar ilościowy czy wzmacnianie jakościowe? Julie Richardson Rozdział 5. Śledzenie zrównoważonego rozwoju i zarządzania globalnego: czy system jest sprawny? Nancy Bennet, Cornis van der Lugt

7 Rozdział 6. Umiejscowienie rządowej linii przewodniej Jonathon Porritt Rozdział 7. W stronę raportowania potrójnej linii przewodniej: miraże, metody, mity Rob Gray, Markus Milne Rozdział 8. Dobre chęci niedobre efekty? Złamana obietnica raportowania CSR Deborah Doane Rozdział 9. Jaki piękny bałagan! Wyjście poza proste rozwiązywanie zagadek zrównoważonego rozwoju Rupesh Shah Rozdział 10. Szacowanie kosztów środowiskowych: osiąganie dojrzałości? Efektywność organizacji na drodze do ekorozwoju Rupert Howes Rozdział 11. Model oceny zrównoważonego rozwoju (SAM): modelowanie przepływów ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i związanych z zasobami w ramach projektu Tom Baxter, Jan Bebbington, David Cutteridge Rozdział 12. Kapitał społeczny w praktyce: poradnik menedżera Alex MacGillivray Rozdział 13. A co, jeśli zwyczajne postępowanie się nie sprawdza? Ros Oakley, Ian Buckland Rozdział 14. Albo działamy, albo przestajemy marudzić Paul Monaghan Rozdział 15. Ekonomiczna linia przewodnia Vernon Jennings Bibliografia Indeks

8 Wstęp do wydania polskiego ZDZISŁAW PISZ Druga połowa XX wieku oraz początek nowego tysiąclecia postrzegane są powszechnie jako okres dynamicznych zmian w światowej gospodarce, w zjawiskach i procesach społecznych, a także w środowisku naturalnym stanowiącym fundament wszelkiej aktywności człowieka. Zapisana historia rozwoju kultury materialnej i niematerialnej, a także wyniki badań geologicznych oraz paleontologicznych tworzą dostateczną podstawę do stwierdzenia, że zmiana była nieodłączną cechą Natury, tworzącej zróżnicowane formy przestrzenne, generujące warunki bytu całego bogactwa organizmów żywych, wśród których pojawił się także człowiek, z jego rozwijającą się w czasie zdolnością do abstrakcyjnego myślenia oraz kreatywnego działania. Owo działanie, początkowo związane z doraźnymi celami, w procesie historycznym przekształciło się w aktywność o bardzo zróżnicowanych formach i różnorodnych funkcjach. Praca, dzięki której początkowo zaspokajano potrzeby elementarne, podstawowe, warunkujące trwanie i podstawy bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, zmieniła się w aktywność, dzięki której powstało bogactwo współczesnego świata. Przez pracę zmienia się otoczenie naturalne człowieka, a także sam człowiek, jego zdolność do fizycznej i intelektualnej aktywności w twórczym procesie przekształcania środowiska naturalnego wzbogaconego wytworami pracy, ale niestety także niszczonego i degradowanego. Wysokie tempo przekształcania systemu światowego jest postrzegane, z jednej strony, jako rezultat dążenia do zaspokojenia ciągle rosnących potrzeb materialnych, z drugiej zaś jako niebezpieczna ingerencja zmieniająca niekorzystnie podstawowe parametry środowiska naturalnego gwarantujące zachowanie jego wcześniejszych funkcji. Ogólnie istotę zagrożenia można utożsamiać z brakiem zdolności odnawiania się stanu Natury, a więc utrzymaniem we właściwym stanie owego fundamentu działalności człowieka.

9 8 Zdzisław Pisz Losy systemu światowego niemal od zawsze były przedmiotem zainteresowania filozofów, a od ubiegłego stulecia do chwili obecnej problemem zajmują się liczne gremia badaczy i praktyków reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Pytania formułowane początkowo przez specjalistów nurtują coraz liczniejsze zbiorowości zatroskane stanem obecnym i przyszłością rozwoju systemu światowego. Na ten temat toczą się dyskusje i spory w środowiskach polityków, ekonomistów oraz specjalistów koncentrujących uwagę na problemach społecznych, a także przedstawicieli nauk technicznych. Stopień złożoności omawianego zagadnienia jest bardzo wysoki. Postrzegając problem w układzie diagnoza istniejącego stanu cele strategie działania, można stwierdzić, że każdy z członów tego układu jest samodzielnym problemem o wyjątkowym poziomie trudności. Zgromadzona dotychczas wiedza nie daje podstaw do sformułowania jednoznacznie brzmiących wniosków, mimo że nagromadzenie informacji jest wystarczająco duże do skutecznego stymulowania aktywności badawczej na tym obszarze przedmiotowym. Złożoność zjawisk i procesów oraz gęsta sieć występujących między nimi relacji, w bardzo wielu przypadkach posiadających charakter sprzężeń zwrotnych, nadaje omawianym zagadnieniom charakter określany w literaturze mianem kwadratury koła lub błędnego koła. Przy ich analizie i ocenie równie ważne są aspekty metodyczne, metodologiczne oraz empiryczne badań. Opracowanie zbiorowe na temat: TBL czy wszystko się zgadza? jest dziełem zbiorowym, składającym się z piętnastu tekstów. Adrian Henriques i Julie Richardson są współautorami tomu i jego redaktorami. Główną oś tematyczną pracy stanowi problem zrównoważonego rozwoju, jako zadanie i jednocześnie wyzwanie, którego znaczenia dla najbliższej przyszłości oraz w perspektywie nie można przecenić. Racją uzasadniającą to stwierdzenie może być bardzo ogólna diagnoza o pogarszającym się w szybkim tempie stanie światowego ekosystemu, systemów krajowych, a także regionalnych i lokalnych. Dotychczasowe korzystanie z zasobów ekosystemu doprowadziło do jego zmian, coraz częściej i powszechniej postrzeganych w kategoriach globalnych zagrożeń uzasadniających wszczęcie alarmu i konieczność zmian ograniczających przynajmniej zakres i tempo jego degradacji. Pełną odnawialność zasobów ekosystemu można traktować jako cel optymalny, a doraźnie chodzi o gospodarowanie zasobami, które powstrzyma jego dalszą degradację, a przynajmniej ograniczy powiększanie luki między zdolnością do odnowienia a wykorzystaniem zasobów. W wyniku dotychczasowego przebiegu procesu rozwoju w skali globalnej, a także w wymiarach krajowych

10 Wstęp do wydania polskiego 9 i lokalnych, obecny stan kapitałów ekonomicznego, społecznego i naturalnego charakteryzuje się między innymi: dużym zróżnicowaniem ekonomicznym, dysproporcjami w warunkach bytu i jakości życia, licznymi przykładami nadmiernego wyeksploatowania ekosystemu, w wyniku którego mogą wystąpić zjawiska samoregulacji, które w skrajnych przypadkach doprowadzą do zmiany podstawowych cech ekosystemu na znaczących obszarach świata. Zainicjują procesy o rozmiarach i następstwach trudnych do identyfikacji i oceny w dotychczasowych kategoriach analitycznych. Coraz powszechniejsza świadomość konieczności zmian nie jest jednoznaczna z gotowym, powszechnie akceptowanym scenariuszem. Można mieć jedynie nadzieję, że trwające dyskusje pozwolą określić kształt koncepcji rozwiązań zmierzających w pożądanym kierunku, przy pełnej świadomości istniejących ograniczeń. Potrójna linia przewodnia jest koncepcją, która może być ową myślą przewodnią, rozwiązaniem początkowym, wymagającym doskonalenia i zmian uwzględniających sytuację w niemal każdym kraju czy też występującą lokalnie. John Elkington w pierwszym rozdziale niniejszego opracowania zaznaczył, że termin potrójna linia przewodnia zyskał popularność pod koniec lat dziewięćdziesiątych, był odpowiedzią na pewne zapotrzebowanie wynikające z rosnącego zainteresowania środowiskiem naturalnym i koniecznością jego ochrony. W pewnym sensie zastępuje on sformułowanie 3P od słów people, planet, profits (ludzie, planeta, zyski). Idea potrójnej linii przewodniej kieruje uwagę na trzy rodzaje kapitału: ekonomiczny, społeczny i naturalny. Ich bogactwo lub niedostatek decydują o perspektywie rozwoju, zarówno w skali globalnej, jak i na obszarach krajowych, regionalnych i lokalnych, a wykorzystywanie w przeszłości budzi coraz więcej negatywnych ocen i jednocześnie stymuluje dyskusje na temat zasad ich wykorzystywania w przyszłości. Chodzi o zachowanie zdolności do odnowienia się systemu światowego, by na wiele dalszych lat zachować warunki niezbędne do działania dla kolejnych pokoleń. Idea potrójnej linii przewodniej nawiązuje więc do konieczności poddania nadzorowi procesów korzystania z kapitałów naturalnego i społecznego na podobieństwo raportowania o wynikach gospodarowania kapitałem ekonomicznym. Ten ostatni jest obserwowany dzięki powszechnej zasadzie sporządzania bilansów rocznych przez wszystkie organizacje gospodarcze. Od wielu już lat systemy krajowe ową zasadę zapisały jako prawne zobowiązanie podmiotów gospodarczych. Został też opracowany system kontroli

11 10 Zdzisław Pisz przez zewnętrzne, wyspecjalizowane podmioty, dotyczący poprawności sporządzanych bilansów rocznych. Idea potrójnej linii przewodniej zmierza do wprowadzenia raportowania wyników gospodarowania także elementami kapitałów naturalnego i społecznego. Potrójny bilans można uznać za alternatywne określenie potrójnej linii przewodniej. TBL może być, a w zasadzie już w bardzo wielu przypadkach jest narzędziem kierującym uwagę podmiotów gospodarujących nie tylko na dodaną wartość ekonomiczną, ale również na wartości ekologiczną i społeczną, które podmiot generuje, zwiększając lub niszcząc owe kapitały. Omawiając ideę potrójnej linii przewodniej John Elkington stwierdził m.in., że Zrównoważona gospodarka światowa, jeśli w ogóle się pojawi, nastąpi po okresie radykalnych przemian technologicznych, ekonomicznych, społecznych i politycznych i dalej: Dzisiejsza gospodarka wpływa bardzo destrukcyjnie na kapitał naturalny i społeczny, a ponadto cechuje ją coraz większa przepaść między bogatymi i biednymi (rozdział I, s. 49) Owe dysproporcje w warunkach bytu i jakości życia w przeszłości wielokrotnie stawały się bezpośrednimi lub pośrednimi racjami, w następstwie których miały miejsce wewnętrzne konflikty społeczne w wielu krajach, a także konflikty międzynarodowe, z dwiema wojnami o zasięgu światowym włącznie. Nowy konflikt światowy mógłby doprowadzić do następstw znacznie wykraczających poza dotychczasowe doświadczenia ludzkości, a ostateczne jego rezultaty można by porównać z autokorektą systemu ekologicznego mającą charakter światowego kataklizmu. Zrównoważony rozwój, przy całej złożoności i dyskusyjności tego pojęcia, nie może być dziś traktowany jako jedna z opcji rozwoju współczesnego świata. Działania zmierzające do zrównoważenia są koniecznością. Im powszechniej i mocniej zakotwiczy się ona w świadomości społeczeństwa globalnego, tym większe będą szanse znalezienia i wdrożenia rozwiązań koncentrujących się na perspektywie rozwoju z generalnym założeniem, że jego podstawą nie będą już degradacja kapitału naturalnego i utrzymujące się lub rosnące zróżnicowanie kapitału społecznego. Operacjonalizacja tej ogólnej idei będzie wymagać wielu zmian w światowej ekonomii, technice i technologii, a także polityce. Generalnie można więc uznać, że kierunek poszukiwania pożądanych rozwiązań nie jest przedmiotem sporów. Chodzi o przekształcenia działalności biznesowej, które przy zachowaniu zdolności dalszego rozwoju będą ograniczać negatywne następstwa dla kapitałów naturalnego i społecznego. Analizując koncepcję TBL, można zauważyć, że jej kierunek poszukiwania rozwiązań nawiązuje do idei zawartych w odpowiedzialności społecznej biznesu i zrównoważonego rozwoju. Wiele interesujących spostrzeżeń na ten

12 Wstęp do wydania polskiego 11 temat można znaleźć w tekście Adriana Henriques a Społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój i potrójna linia przewodnia. Autor we wstępie stwierdza: Potrójna linia przewodnia (TBL) jest błyskotliwą i dalekosiężną metaforą. Pobudziła ona do działania wiele korporacji i wytworzyła narzędzia mogące nadać wymiar ilościowy efektywności potrójnej linii przewodniej. Lecz czy pokrywa się ona ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR)? (s. 68). Problem wyrażony w pytaniu może być rozpatrywany na różnych poziomach szczegółowości. Jeśli spojrzeć na kapitały ekonomiczny, społeczny i naturalny jak na elementy składowe systemu światowego połączone gęstą siecią relacji wyrażających różne rodzaje związków łączących elementy poszczególnych kapitałów, to hierarchizowanie kapitałów jest praktycznie niemożliwe, gdyż zawsze można wskazać przykłady dotyczące ich wybranych elementów połączonych związkiem nieodpowiadającym przyjętej hierarchii. W pewnym sensie za retoryczne można uznać pytanie, czy zrównoważenie rozwoju jest możliwe w trójwymiarowej przestrzeni generowanej odpowiednio przez kapitały ekonomiczny, społeczny i naturalny? Pojęcie zrównoważonego rozwoju, w syntetycznej formule, określone jako rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń (Carol Adams, Geoff Frost, Wendy Webber, Potrójna linia przewodnia: przegląd literatury s. 49) nie prowokuje do sporów. Jednak próby jego interpretacji odnoszące się do poszczególnych kapitałów bezdyskusyjne już nie są. A społeczna odpowiedzialność biznesu? Jeśli rozumieć ją jako troskę o wszystkich interesariuszy, zarówno tych bezpośrednich z pierwszego rzędu związków z firmą, jak również tych określonych przez związki pośrednie, nawet n-tego rzędu, to istnienie wspólnego mianownika dla omawianych pojęć jest bardziej przekonujące. To, co łączy te trzy pojęcia, nawiązuje do wspólnej idei poszukiwania równowagi systemowej, która nie musi oznaczać punktowej równości i stałości w czasie relacji między poszczególnymi rodzajami kapitału. Jeśli zrównoważenie ma być zarazem celem i narzędziem, to można sobie wyobrazić zrównoważenie o charakterze przedziałowym. W jego ramach pożądane stany równowagi systemowej będą występować również przy dopuszczalnych różnicach strukturalnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku analiz odnoszących się do systemów krajowych lub do konkretnych organizacji biznesowych. W przypadku praktycznego wykorzystania ogólnej idei łączącej potrójną linię przewodnią rozwój zrównoważony oraz odpowiedzialność społeczną w biznesie, a zwłaszcza przy podejmowanych próbach oceny uzyskiwanych efektów, niezbędne są instrumenty umożliwiające obserwację w czasie i prze-

13 12 Zdzisław Pisz strzeni charakterystyk (wskaźników) opisujących oceniane podmioty z punktu widzenia działań podejmowanych w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu czy potrójnej linii przewodniej. W warstwie praktycznej dotyczącej relacjonowania (raportowania) podjętych działań odmienność podejścia w ramach CSR i TBL jest bardziej widoczna niż w przypadku generalnej idei. Działania związane z CSR, zazwyczaj określane jako dobrowolne, dokumentowane w formie odpowiednich charakterystyk czy wskaźników syntetycznych mają na celu przede wszystkim budowę lub poprawę wizerunku firmy. Właściwy wizerunek ma zaś zagwarantować możliwość funkcjonowania firmy na konkurencyjnym rynku z zachowaniem lub uzyskaniem przewagi konkurencyjnej niezbędnej do dalszego jej rozwoju. Nie zakłada się generalnie potrzeby powoływania wyspecjalizowanych służb weryfikujących wiarygodność i poprawność raportowania odpowiednich działań. Co nie oznacza, że nie dąży się w ogóle do opracowania pewnych standardów (np. AA 1000S), umożliwiających odpowiedzialne i zasadne podkreślenie faktu bycia firmą społecznie odpowiedzialną. Ogólna koncepcja TBL zmierza w nieco innym kierunku. W jej ramach przewiduje się wprowadzenie, na wzór zasad obowiązujących w przypadku kapitału ekonomicznego, sporządzanie bilansów okresowych (rocznych) z działalności, obrazujących sposób gospodarowania elementami kapitałów społecznego i naturalnego. Sugeruje się także, by owo raportowanie nie było działaniem dobrowolnym, wyróżniającym dany podmiot, ale standardem obejmującym w perspektywie wszystkie podmioty gospodarujące. Pierwsze doświadczenia już istnieją, wiele korporacji tego typu bilanse już sporządza. Są więc doświadczenia, które należy analizować, oceniać i korygować, zmierzając do opracowania ogólnych standardów na wzór zasad rachunkowości obowiązujących we współczesnym świecie. Jest to zadanie bardzo ambitne i jednocześnie bardzo ważne dla osiągnięcia postępu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w skali globalnej, krajowej i lokalnej. Opracowanie TBL czy wszystko się zgadza? jest dziełem przygotowanym przez zespół wybitnych specjalistów. Ich krótkie notki biograficzne dołączone do tekstu pracy świadczą o tym, że wszyscy Autorzy łączą rozległą wiedzę i pasję badawczą z bardzo bogatym doświadczeniem praktycznym. Pracę można postrzegać, z jednej strony, jako raport identyfikujący stan wiedzy i zgromadzone doświadczenia praktyczne, z drugiej zaś jest ona apelem odwołującym się do zbiorowej odpowiedzialności za przyszłe losy światowego systemu. Jestem przekonany, że lektura pracy będzie satysfakcjonująca dla

14 Wstęp do wydania polskiego 13 licznej i zróżnicowanej zbiorowości czytelników. Jest to praca, która podsumowuje i jednocześnie otwiera szerokie pole badawcze dla przedstawicieli wielu dyscyplin nauki w naszym kraju. Zdzisław Pisz

15

16 Spis rycin, tabel i ramek Ryciny 1.1. Wzrost popularności potrójnej linii przewodniej Siedem rewolucji zrównoważonego rozwoju Fale nacisku, Charakterystyka korporacji Koło zamachowe wiedzy Wyzwania integracji Odpowiedzialność a zrównoważony rozwój Przekrój modelu rachunkowości zrównoważonego rozwoju Preferencje konsumentów a integralność ekosystemu W imię delty Nigru Sygnatura SAM dla typowego projektu naftowo-gazowego Rola kapitału społecznego Model kapitałowy i potrójna linia przewodnia Interesariusze w badaniach pilotażowych Novo Nordisk z Kalundborga Obieg pieniądza w społeczności lokalnej Kalundborga Obieg pieniędzy i usług w Clayton, w Karolinie Północnej Model ekonomicznego interesariusza według Novo Nordisk Tabele 1.1. Przeniesienie debaty na temat TBL spod fabryk do sal konferencyjnych Finansowa wartość dodana według interesariuszy Rachunkowość efektów zewnętrznych Różne podejścia do rachunkowości zrównoważonego rozwoju Punkty wspólne systemów zarządzania publicznego i prywatnego Porównanie wskaźników CSD i GRI Ekologiczne sprawozdania finansowe proforma (EFS) Rachunki ekologicznych kosztów zewnętrznych firmy Wessex Water Services, 31 marca 2001 r Macierz kapitału społecznego Różne definicje kapitału społecznego Model i wskaźniki zarządzania kapitałem społecznym Podejścia do standardów Próbka standardów według autorów

17 16 Spis rycin, tabel i ramek Ramki 5.1. Związane z ONZ bazy danych dotyczące stanu i rozwoju światowego środowiska naturalnego Wskaźniki jakości życia opracowane przez brytyjski rząd Średnia długość życia w Afryce Modele konsumpcji Migracje do prowincji Guangdon Dystrybucja zasobów Utrzymanie kapitału naturalnego: czego brakuje w korporacyjnych rachunkach? Kroki w szacowaniu kosztów pełnych (FCA) Przewrót w Tupelo ISO i paradoks proces/efektywność Responsible Care standard branżowy Globalna Inicjatywa Sprawozdawcza (GRI) Zintegrowane wytyczne zrównoważonego rozwoju dla zarządzania (SIGMA) Raportowanie zrównoważonego rozwoju przyczynia się do poprawy wyników

18 Noty o Autorach John Elkington Jest współzałożycielem i prezesem SustainAbility, najdłużej działającej firmy konsultingowej w zakresie zrównoważonego rozwoju na świecie, mającej swoje oddziały w Londynie, Waszyngtonie i Zurychu. Jest czołowym autorytetem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i strategii potrójnej linii przewodniej w biznesie. Jego ostatnią książką jest The Chrysalis Economy: How Citizens, CEOs and Corporations Can Fuse Values and Value Creation (2001). Jest także prezesem Environment Foundation; przewodniczącym Komitetu Społeczno- Ekologicznego w Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); członkiem Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju przy zarządzie Anglian Water; członkiem zarządu Business and Human Rights Resource Centre; członkiem zespołu doradczego zrównoważonego funduszu inwestycyjnego ING oraz członkiem rady doradczej brytyjskiej agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych (Export Credit Guarantees Department). W 1989 roku został laureatem przyznawanej przez ONZ nagrody Global 500 Roll of Honour za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. Carol Adams Jest kierownikiem Zespołu Badań nad Etyką w Stosunkach między Interesariuszami na Monash University oraz zastępcą dyrektora Ośrodka Badań nad Rachunkowością Społeczną i Ekologiczną. Zasiada w kapitule australijskich nagród za najlepsze raporty o zrównoważonym rozwoju, przyznawanych przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), a wcześniej uczestniczyła także w kapitule brytyjskich nagród za raporty społeczne, przyznawanych przez ACCA i AccountAbility. Profesor Adams pełniła funkcje dyrektora i członka rady w Institute of Social and Ethical AccountAbility (ISEA). Jej obecne badania koncentrują się na społecznym, lokalnym i ekologicznym zarządzaniu, rachunkowości i raportowaniu, a ich wyniki były pub-

19 18 Noty o Autorach likowane w licznych periodykach akademickich o międzynarodowej renomie, w czasopismach specjalistycznych i biznesowych oraz w książkach i pracach zbiorowych. Geoff Frost Jest wykładowcą rachunkowości w Szkole Biznesu Uniwersytetu w Sydney. Jego obecne badania skupiają się na społecznej i ekologicznej rachunkowości oraz raportowaniu, zaś ich wyniki są publikowane w wielu periodykach akademickich i specjalistycznych oraz w pracach zbiorowych. Wendy Webber Wykłada zarządzanie na Wydziale Biznesu i Ekonomii Monash University, na kampusie Gippsland. Jej zainteresowania dotyczą organizacyjnych aspektów działań związanych z potrójną linią przewodnią, partycypacji pracowników, równych szans w zakresie zatrudnienia, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz nowych relacji między pracodawcą i pracownikami. Adrian Henriques Jest dyrektorem JustAssurance, społecznego przedsiębiorstwa zajmującego się audytem raportów o zrównoważonym rozwoju, a także niezależnym konsultantem w sprawach odpowiedzialności biznesu i rozliczalności społecznej. Jest członkiem rady AccountAbility oraz członkiem Komitetu Społeczno- Ekologicznego w Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Był członkiem komitetu wykonawczego Global Reporting Initiative (GRI) do czasu przekształcenia inicjatywy w niezależne ciało. Adrian Henriques wykłada rozliczalność i społeczną odpowiedzialność biznesu w Szkole Biznesu na Middlesex University. Julie Richardson Jest autorką, nauczycielką i analitykiem politycznym w rozległej dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Obecnie prowadzi badania w ramach studiów podyplomowych w brytyjskim Schumacher College. Jej zainteresowania obejmują zastosowanie teorii chaosu i złożoności w odniesieniu do zmian w środowisku naturalnym i zachowań organizacyjnych. Wcześniej współpracowała z orga-

20 Noty o Autorach 19 nizacją Forum for the Future (Forum dla Przyszłości) jako główny doradca do spraw zrównoważonego rozwoju, gdzie zajmowała się opracowywaniem i wdrażaniem metod pomiaru zrównoważonego rozwoju w sektorze biznesu. Pełniła również funkcję strategicznego doradcy brytyjskiego rządu w zakresie międzynarodowej polityki ekologicznej i reformy instytucjonalnej dotyczącej ochrony środowiska, była też nauczycielem akademickim oraz konsultantem w dziedzinie ekonomii ekologicznej i rozwoju. Ma na swym koncie liczne publikacje na temat zrównoważonego rozwoju, rozwoju międzynarodowego i zmian organizacyjnych. Z Julie Richardson można się skontaktować drogą elektroniczną Nancy Bennet Pracuje w Sekretariacie Global Reporting Initiative (GRI) w Amsterdamie pod auspicjami Wydziału Technologii, Przemysłu i Ekonomii (DTIE) Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). W latach pracowała w UNEP DTIE w Paryżu, gdzie koordynowała program społeczny Industry Outreach Programme. Reprezentowała UNEP w komitecie wykonawczym GRI od końca 1997 roku i przyczyniła się do wsparcia GRI przez Fundację ONZ, prowadziła szkolenia dla instruktorów w systemach zarządzania środowiskiem, a także zarządzała wkładem UNEP we wspólnym programie aktywizacji interesariuszy UNEP i SustainAbility w zakresie korporacyjnych raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju i wpływu na środowisko. Zanim trafiła do UNEP, Nancy Bennet pracowała w Bangkoku w instytucie badawczym Chulabhorn Research Institute. Mieszkając w swojej ojczystej Kanadzie, należała do zespołu zarządzającego, który w latach 1990 i 1992 organizował znane konferencje Biznes i środowisko pod egidą fundacji GLOBE, które odbywały się w Vancouver. N. Bennet jest absolwentką Wydziału Nauk Przyrodniczych na University of British Columbia. Cornis van der Lugt Pracuje w paryskim Wydziale Technologii, Przemysłu i Ekonomii (DTIE) Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) od stycznia 2000 roku. Odpowiada za społeczne zaangażowanie biznesu, inicjatywę sekretarza generalnego ONZ Global Compact oraz Global Reporting Initiative (GRI). Jest także koordynatorem dorocznych spotkań konsultacyjnych UNEP ze związkami branżowymi. W ciągu ostatnich trzech lat reprezentował UNEP na wielu konferencjach

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami... 13 1.1. Rola środowiska w procesach społeczno-gospodarczych... 13 1.2. Uwarunkowania zasobowe.

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. OKLADKA Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WARSZAWSKA

DEKLARACJA WARSZAWSKA DEKLARACJA WARSZAWSKA Warunki życia na naszej planecie są zagrożone i wymagają natychmiastowych działań. Wyzwaniem dla wszystkich rządów i społeczeństwa obywatelskiego jest ochrona i zrównoważone wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Krytyka współczesnych koncepcji polityki społecznej

Krytyka współczesnych koncepcji polityki społecznej Krytyka współczesnych koncepcji polityki społecznej Dr hab. Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki Społecznej Pracownia Pomocy i Integracji Społecznej XXXIII Konferencja Polityków

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS

CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS Capital Business Links Certyfikowana przez ACCA firma finansowo-księgowa z główną siedzibą w Londynie, która świadczy kompleksowe usługi księgowe i biznesowe. Naszym klientom

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

Public Disclosure of Student Learning Form

Public Disclosure of Student Learning Form International Assembly for Collegiate Business Education Public Disclosure of Student Learning Form Institution: Academic Business Unit: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ FINANSÓW I BANKOWOŚCI Academic

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Kreatywne rozwiązania dla biznesu

Kreatywne rozwiązania dla biznesu Kreatywne rozwiązania dla biznesu Słowo wstępne Szanowni Państwo, Jeżeli chcecie mieć wpływ na region, miasto i to co się dzieje w Państwa okolicy, serdecznie zapraszam do włączenia się w działania Funduszu

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki budowania, rozwijania i potwierdzania kompetencji w kontekście globalnych trendów HR Barbara Matyaszek-Szarek HEURESIS

Nowoczesne techniki budowania, rozwijania i potwierdzania kompetencji w kontekście globalnych trendów HR Barbara Matyaszek-Szarek HEURESIS Nowoczesne techniki budowania, rozwijania i potwierdzania kompetencji w kontekście globalnych trendów HR Barbara Matyaszek-Szarek HEURESIS Gdańsk, 12 września 2014 r. Trendy Globalne, Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech

Po czym poznać lidera? roczne brytyjski czterech Po czym poznać lidera? Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University we współpracy z brytyjskim partnerem, Oxford Brookes University (Oxford, Wielka Brytania), już od września 2011 roku uruchamia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka

Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka 1. Komentarz do przesłanej diagnozy 2. Cele i priorytety EFS na lata 2014-2020 w oparciu o strategie i rozporządzenia UE 3.

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Edukacja w zakresie CSR czy i jaka?

Edukacja w zakresie CSR czy i jaka? Edukacja w zakresie CSR czy i jaka? dr Ewa Jastrzębska Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoła Główna Handlowa 1 liczne skandale korporacyjne, obecny kryzys społeczno-gospodarczy niski

Bardziej szczegółowo

Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy

Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy Lp. Metody / narzędzia Informacje / objaśnienia 1 ANALIZA W tej kategorii znajdują się dokumenty,

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Polish Governance Institute

Polish Governance Institute Polish Governance Institute Akademia Przywódców Rozwoju Lokalnego - unikalny program kształcenia liderów Przywództwo to wzbogacona i pogłębiona samoświadomość, rozwinięte umiejętności i postawa intelektualna,

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów

PROJEKT. System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów PROJEKT System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) przyszłością administracji publicznej cykl szkoleń i konferencji dla samorządów Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW

FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW SZKOLENIE FINANSE ZARZĄDCZE DLA MENEDŻERÓW Często można spotkać się z opinią, że finanse, a szerzej ekonomia i prawa nią rządzące są skomplikowane i trudne. Nic bardziej mylnego. Zasady są proste, spójne

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcje CSR - co to jest społeczna odpowiedzialność

Koncepcje CSR - co to jest społeczna odpowiedzialność Koncepcje CSR - co to jest społeczna odpowiedzialność korporacji? Sławomir Nowotny Polskie Towarzystwo Socjologiczne / MEDIASKOP Wykład dla słuchaczy studiów podyplomowych Społecznie Odpowiedzialny Biznes

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Jerzy Gaździcki EUROPEJSKIE RAMY LOKALIZACYJNE Biblioteka Narodowa, 6 listopada 2014 WSPÓŁTWÓRCY I WSPÓŁUŻYTKOWNICY IIP OBYWATELE SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (studia modułowe)

Rachunkowość (studia modułowe) Rachunkowość (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo