Przywództwo Leadership. Leader and her/his ethics Jarosław Kucharski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przywództwo Leadership. Leader and her/his ethics Jarosław Kucharski jaroslaw.kucharski@ignatianum.edu.pl"

Transkrypt

1 Przywództwo Leadership Leader and her/his ethics Jarosław Kucharski

2 Areas of cooperation Możliwość współpracy Ze mną można pracować w obszarach: Dylematów etycznych (lepsze zrozumienie i rozstrzyganie) Rozwój (identyfikacja obszarów do pracy, wyznaczanie zadań) Zarządzanie czasem (wypracowywanie dobrych nawyków) I can be helpful in: Ethical dilemmas (solving and better understanding) Self - development (identification of areas to work on, setting tasks) Time management (working our with good practices) 2

3 Table of content Spis treści Slajd 2: Możliwość współpracy Slajdy 4-9: Jezuicki model przywództwa Slajdy 10-14: Przywództwo: podstawowe informacje Slajdy 15-20: Samopoznanie Slajdy 21-24: Elastyczność Slajdy 25-35: Coaching Slajdy 36-38: Wizja jak to się robi Slajd 39: Examen Slajdy 40-49: Etyka lidera Slajdy 50-52: Zarządzanie czasem Slide 2: Areas of cooperation Slides 4-9: The Jesuit model of leadership Slides 10-14: Leadership: general information Slides 15-20: Self - awareness Slides 21-24: Resiliency Slides 25-35: Coaching Slides 36-38: Vision - working with Slide 39: Examen Slides 40-49: Ethics of the leader Slides 50-52: Time management 3

4 Main pillar of Jesuit Leadership Filar przywództwa jezuickiego KAŻDY MOŻE BYĆ PRZYWÓDCĄ! Odkryj przywódcę w sobie! 4

5 Zasady przywództwa jezuickiego Rules of Jesuit leadership We are all leaders, and we are leding all the time, well or poorly. Leadership springs from whithin. Leadership is not an act. It is a way of living. Leadership is an ongoing process Wszyscy jesteśmy przywódcami- cały czas przewodzimy lepiej lub gorzej Przywództwo pochodzi z wewnątrz. Przywództwo nie jest działaniem. Jest sposobem życia Przywództwo to proces bez końca 5

6 Self-leadership Zacznij od siebie Zacznij od bycia swoim własnym przywódcą Stwórz swoją osobistą misję na Ziemi Masz możliwości musisz je odkryć i rozwinąć Korzystaj z własnych nawyków i przekonań Leadership begins with self-leadership Develop Your personal mission on Earth You have potential All You have to do is to recognize it and develop Build on Your personal beliefs ant attitudes 6

7 Main elements of Jesuit Leadership Filary przywództwa jezuickiego Self-awareness Leaders who understood their strengths, weaknesses, values, and worldview Ingenuity Leaders who confidently innovated and adapted to embrace a changing world Samoświadomość: Liderzy znają swoje silne i słabe strony, są świadomi wyznawanych wartości i światopoglądu Pomysłowość Liderzy potrafią twórczo dostosować się do zmieniającego się świata 7

8 Main elements of Jesuit Leadership Filary przywództwa jezuickiego Love Leaders who engaged others with a positive, loving attitude Heroism Leaders who energized themselves and others through heroic ambitions Miłość Liderzy przewodzą za pomocą długotrwałego, pozytywnego nastawienia Heroizm Liderzy stawiają sobie i innym wymagające i motywujące cele 8

9 HEROIZM HEROISM MIŁOŚĆ LOVE POMMYSŁOWOŚĆ INGENUITY SAMOŚWIADOMOŚĆ SELF-AWERNESS 9

10 Leadership as a solution to economical problems Przywództwo a problemy ekonomiczne Udział w rynku można zwiększyć poprzez polepszenie obsługi klienta i/lub zmniejszenie kosztów. Nie da się tego osiągnąć bez przywództwa. Bezpieczeństwo, stabilność i bezpieczeństwo biorą się z przywództwa. (przysłowie Mistrzów Jedi) Market share is driven by speed to market, customer service, and/or efficiencies that drive out cost. These cannot be done without leadership. Security, stability and safety start through the gateway of leadership. (Proverb of Jedi Masters) 10

11 Managment and Leadership Zarządzania a przywództwo Przewodzisz Dajesz wizję, potrafisz ja przetłumaczyć na język konkretu, motywujesz do działania Zarządzasz Rozliczasz z wykonania zadań, pilnujesz, czy wszystko jest zgodne z planem Lead You provide a vision, you can translate it into practice, you motivate to work on it Manage You are giving and checking the tasks, everything should go as planed 11

12 Uniqueness of leadership Wyjątkowość przywództwa Przywództwo zawiera sobie paradoks. Z jednej strony trzeba działać szybko, bez zwłoki i skutecznie. Z drugiej, warunkiem sukcesu jest czas, którzy liderzy muszą poświęcić na spokojne i ciche rozwijanie samoświadomości. Występuje silne napięcie między potrzebą szybkiego działania i spokojnego myślenia. Leadership development is a paradox. It must be practical and immediate. However, to be able to do, leaders must find quiet time to develop self-understanding. There is a strong tension between the need to act quickly and the need to stop and think. 12

13 A great leader Wielki przywódca Zna swoje silne strony i potrafi znaleźć ludzi, którzy posiadają kompetencje, jakich mu brakuje Wie, że każdy człowiek jest wyjątkowy i prowadzi każdego tak, aby zwiększać jego potencjał. REALIZUJE MOŻLIWOŚCI, KTÓRE SĄ DOSTĘPNE. Needs to know, how leverage the strength she already has, and to surround herself with others to fill her own gaps. Realizes, that each of his people is unique, and coaches them to leverage their own strengths. REALISING THE POTENTIAL, THAT IS ALREADY THERE 13

14 Managment and leadership Zarządzanie i przywództwo Self - Alignment Samopoznanie LEADERSHIP PRZYWÓDZTWO Integration scalanie Working with others Współpraca 14

15 Self-understanding Samopoznanie Definicja umiejętności Samoocena Ocena 360 stopni Identyfikacja silnych i słabych stron Definition of competency Self - Assessment 360 degree self - assessment Identification of strength and weaknesses 15

16 Self-understanding Samopoznanie Motywatory Dlaczego i Gdzie idziesz? Zachowanie Jak idziesz? Nie należy ich oceniać jako lepszych czy gorszych Nie należy mierzyć Inteligencji Etyce Umiejętnościach Motivators: Why and Where you walk? Behaviour How you are walking? No right or wrong Does not measure Intelligence Ethics Skills 16

17 4 Styles Cztery style Dominacyjny Dominator Wpływowy Influent Stabilność Stability Zgodność Consueling 17

18 Six Attitudes Sześć postaw teoretyk Towarzyski Praktyczny Indywidualista Estetyk Tradycyjny Theoretical Social Utilitarian Individualistic Aesthetic Traditional 18

19 How do you communicate? Jak się porozumiewasz? Preferowane kanały przyswajania komunikacji: Preffered methods of taking in information Wizualny: % Visual: % Słuchowy: % Auditory: % Ruchowy: % Kinaesthetic: % 19

20 Managment and leadership Zarządzanie i przywództwo Self-awerness, resiliency Samoświadomość, elastyczność Customer orientation Business acumen Project leadership Managing change Orientacja na klienta Zmysł biznesowy Przywództwo w projektach Zarządzanie zmianą Self-Aligment Samopoznanie LEADERSHIP PRZYWÓDZTWO Relationship skills communication Coaching/mentoring Actualising vision Zdolności społeczne komunikacja Coaching/mentoring Aktualizacja wizji Integration scalanie Working with others Współpraca 20

21 Resiliency Elastyczność Gotowość na podjęcie wyzwań Szukaj możliwości działania i poprawy Korzystaj z cudzych pomysłów, jeżeli to pomoże rozwiązać problem Utrzymuj wysoki poziom zaangażowania Willingness to jump in and get things started Seek opportunities for performance improvement and development Build on others ideas for the benefit of the decision Maintain appropriate, empowered attitude 21

22 Resiliency Elastyczność Upór w dążeniu do celu i przezwyciężaniu trudności Aktywne poszukiwanie nowych możliwości Właściwe zarządzanie czasem i priorytetyzacja zadań Persistence in managing and overcoming adversity Act proactively in seeking new opportunities Prioritization, time management 22

23 Five traits of resilient people Elastyczność pięć nawyków Nastawienie elastyczne (co można tu osiągnąć?) Orientacja na przyszłość Elastyczne działania Wprowadzanie porządku w chaosie Zmiana to nowe możliwości Building the resiliency attitude Looking into the future Practising flexibility Imposing order upon chaos Seeking opportunities in change 23

24 Permanent white water Ciągła zmiana Zadbaj o właściwe nastawienie Nie trać czasu na poznawanie alternatyw, których nie chcesz wykorzystać Płyń z prądem Sprawdź, co jest za następnym zakrętem Korzystaj z okazji Remember to pack your attitude Don t look where you don t want to go Go with the flow Explore what's around next bend Take time to eddy out 24

25 Coaching Rzeczywistość: Fakty zamiast interpretacji Obserwowalne zachowania Odczucia podwładnych LUKA Czego chcemy: Efektów zgodnych z celami biznesowymi Mierzalnych i osiągalnych Pożądanych przez wszystkich What is reality: Fact, no interpretation Observable behaviours Employee s feelings GAP What is desired: Aligned with business Measurable, achievable Desirable by all 25

26 Coaching Coaching w organizacji Skup się na zmianie, a nie rozwoju osobistym 3 kroki coachingu: 1. Identyfikacja luki 2. Ustalenie indywidualnych celów 3. Stworzenie planu działania Coaching in organisation: Focus on change, not personal growth 3 steps for coaching: 1. Name the gap 2. Establish individual goals 3. Establish an action plan 26

27 Coaching language Język coachingu Unikaj kierowania rozmową NIE: To jest zły kierunek. Unikaj analiz i interpretacji NIE: Wiem, co cię najbardziej dręczy Unikaj odniesień do przyszłości NIE: Zastanów się, jakie będą twoje relacje? Zmieżaj do celu, a nie tylko do kolejnego etapu NIE: Wszystko, czego chcesz, to awans. Avoid directing the discussion NOT: No that s the wrong goal Avoid analysis and interpretation NOT: Yes, I know which part bothers you the most Avoid future in the present state NOT: What will your relationship be like? Push to the end result, not just next step NOT: Promotion is what you want. 27

28 Coaching language Język coachingu Pytania coacha: Co by się stało, gdybyś został poproszony o pomoc w czymś, na czym się nie znasz? Co powstrzymuje cię przed żądaniem zmiany? Gdybyś dzisiaj umarł, czego być żałował? Jak możesz poradzić sobie z konfliktem bez uciekania się do postawy wygrany-przegrany? Questions in coaching What would happen if you asked for help in this area, in which you are not skilled? What s stopping you from requesting a change? If you died today, what regrets would you have? How might you deal with the conflict without resorting to a win/lose posture? 28

29 Coaching language Język coachingu Dlaczego chcesz być liderem? Dlaczego ludzie mieliby za tobą iść? Co po sobie zostawisz? Jaką chciałbyś mieć opinię, jak nie będziesz już robił tego, co teraz? Jakie są twoje słabe strony? Co możesz zrobić, żeby odzyskać świeżość? A twój zespół? A twoja organizacja? Why do you want to lead, and why should people follow you? What legacy do you want to leave behind? What do you want people to say about you after you left current role? What are your vulnerabilities? What can you do to renew yourself? Your team? Your organisation? 29

30 Skuteczna informacja zwrotna Wygrany przegrany Musimy pogadać. Nie dajesz z siebie wystarczająco przy tym projekcie. Wydawało mi się że tak właśnie będzie. Wygrany wygrany Masz chwilę? Niepokoi mnie jakość twojego ostatniego raportu. Ma mnóstwo literówek i jest nieczytelnie sformatowany. Zazwyczaj nie mam do ciebie zastrzeżeń czy teraz coś się stało? WIN/LOSE You and I need to talk. You just don t care about this project. I assumed with your background this would happen. WIN/WIN Do you have a minute? I m concerned about the quality of the report yopu just turned in. It had a lot of typos and format problems. Your work is usually great did something different happen this time? 30

31 How to disagree? Jak się nie zgadzać? Powinienem chyba poświęcić temu raportowi więcej czasu. Doceniam twój pomysł, ale muszę pamiętać o napiętym terminarzu. O czym ty myślałeś? Dobre praktyki: Koncentracja na problemie Używanie Ja Prośba / propozycja pomocy Próby zrozumienia Poszukiwanie rozwiązania wygrany - wygrany I think, I need to spend more time on this report. I appreciate your offer, but I m feeling some schedule pressure. What did you have in mind? SYMPTOMS: Attack problem Use I Ask for/offer to help Seek to understand Seek WIN-WIN 31

32 Accepting feedback Przyjmowanie informacji zwrotnej PORZĄDEK Co konkretnie zrobiłem, że ciężko się ze mną pracuje? MGŁA Może porozmawiamy o tym przy kawie? POWTÓRZENIE Tak ciężko się ze mną pracuje? DYSTANS Porozmawiajmy o tym jutro, jak obie (oboje, obaj) się uspokoimy SORT What have I done to make it hart to work for me? FOG Would you like a cup of coffee while we talk about this? REPEAT I m a pain to work for? DISTANCE Let s talk about this tomorrow, after we ve had a chance to calm down. 32

33 Accepting feedback Przyjmowanie informacji zwrotnej PRAWDA Unikaj obrony Zrozum ich odczucia Wyraź żal Znajdź punkty wspólne Zaproponuj alternatywy i / lub rozwiązania TRUTH Avoid defence Acknowledge their feelings Express regret Find a point of agreement Suggest alternatives, solutions 33

34 Feedback pointers Sposoby udzielania informacji zwrotnej UDZIELAJĄC: bądź GIVING: Be Konkretny Specific Skupiony na faktach Descriptive Skoncentrowany na działaniu (nie osobie) Powstrzymujący się od oceniania Action-orientated Non-judgemental 34

35 Feedback pointers Sposoby udzielania informacji zwrotnej OTRZYMUJĄC: Bądź otwarty Rób notatki Poproś o przykłady Staraj się zrozumieć Po pewnym czasie starannie oceń otrzymaną informację RECEIVING: Be open Take notes Ask for examples Seek to understand Triangulate information later 35

36 Tworzenie wizji Creating vision Przedstaw jasny i prosty opis celu Dostosuj swoją wizję do strategii organizacyjnych Zamień wizję na poszcególne etapy wdrażania Przedstaw ją załódze i sponsorom Clear and inspirational description of the desired outcome Align the vision with broader organisational strategies Translate the vision into manageable action steps Communicate the vision to staff and sponsors 36

37 Tworzenie wizji Creating vision Motywuj i naciskaj Postaraj się o właściwe dane Pamiętaj o odmiennych sytylach podejmownai adecyzji i czynnikach motywujących Zmierzaj do rozwiązań wygrany-wygrany Influence and encourage Gather appropriate input Understand individual motivators and decision-making styles Facilitate win-win solution 37

38 Wdrażanie wizji Translating the vision into action Zrób listę rzeczy do zrobienia Przypisz priorytety poszczególnym zadaniom: Wysoki, Średni i Niski Odrzuć zadania o Niskim priorytecie Zaplanuj wykonanie zadań z priorytetami Wysokim i Średnim List yout to-do s Rate the tasks based on your mission: High Alignment, Medium Alignment, Low Alignment Ignore the Low Alignment Schedule the High ad Medium Alignment 38

39 Examen Krótki pit stop dla umysłu Przypomnij sobie, jakie są twoje cele (ogólne i na konkretny dzień) Sprawdź, czy właściwie je realizujesz Dzięki examen dajesz sobie ciągłą informacje zwrotną. Short mental pit stop Remind yourself of key personal goals Check, if You are on the right way to achieve the goals Examen creates an ongoing feedback loop. 39

40 Ethics of the leader Etyka lidera Etyka lidera opiera się na jego głównych cechach Samoświadomość o o o Nie oszukuj samego siebie Czy będziesz mógł spojrzeć na siebie w lustrze po tym, jak podejmiesz dana decyzję? Miej świadomość kim jesteś, co chcesz osiągnąć, gdzie się znajdujesz, czego potrzebujesz, żeby iść dalej? Ethics of the leader is based on hers/his core abilities: Self - awareness: o o o Be honest with yourself Always ask yourself: can I look at myself into the mirror after doing this? Know who you are, what You are looking for, where you are, what do you need? 40

41 Ethics of the leader Etyka lidera Odpowiedzialność Ludzie, którym przewodzisz, biorą z ciebie wzór. Czy będziesz zadowolony, jeżeli będą się zachowywać w stosunku do ciebie tak samo, jak ty do nich? Responsibility Your followers are looking at and learning from You Ask Yourself: Do You want to be treated in the same manner, as You treating others? 41

42 Ethics of the leader Etyka lidera Czy warto być przyjaznym liderem? Szacunek i wartości Możesz iść po trupach do celu, ale to nie jest postępowanie lidera Lider tratuje ludzi tak, aby nadal chcieli za nim iść Are leaders more effective when they are nice to people? Respect and values You can archive our goal by any means but this wont make You a leader Leader treats other people as potential leaders they still want to follow her/him 42

43 Ethics of the leader Etyka lidera Zaufanie Bądź przewidywalny dotrzymuj danych obietnic Twoi ludzie powinni czuć Twoje wsparcie Braki w wiedzy będą wybaczone nieuczciwość nie zostanie zapomniana! Trust Be predictable let Your word mean something! Your followers should know, that You are with them Lack in knowledge can be forgotten lack in integrity never! 43

44 The model of ethical decision making Model etycznego podejmowania decyzji 1. Określ problem 2. Określ podstawowe zasady i wartości 3. Ustal i rozważ możliwości działania 4. Oceń możliwości 5. Wybierz tryb postępowania 1. Define the problem 2. Set basic values and rules 3. Establish and consider alternative solutions 4. Evaluate the solutions 5. Act! 44

45 The model of ethical decision making Model etycznego podejmowania decyzji 1. Zdefiniuj problem Z jakiego powodu ta sytuacja jest trudna? Kto jest w nią włączony? Czy uwzględniono punkt widzenia innych osób? Jakie jest źródło tej sytuacji? 1. Define the problem Why tis situation is difficult? Who is involved? What other people think about this problem? What is the background of the problem? 45

46 The model of ethical decision making Model etycznego podejmowania decyzji 1. Podstawowe reguły i wartości Jakie są Twje obowiązki? Przypomnij sobie wartości, których przestrzegasz w życiu? Jakie są możliwe konsekwencje rozwiązania sytuacji w sposób nieetyczny? 1. Basic values and rules What are Your duties in this situations? What are Your personal values? What could happened if the situation will be solve in unethical way? 46

47 The model of ethical decision making Model etycznego podejmowania decyzji 1. Ustal i rozważ możliwości działania W jaki sposób każda możliwość wpłynie na zainteresowane strony? Jakie są ograniczenia prawne? Jeżeli nie jesteś pewien, zapytaj się kogoś, komu ufasz i kto jest autorytetem 1. Establish and consider alternative solutions How each solution will affect on stakeholders? What is allowed by law? If You are not certain about the answer, feel free to ask some people, whom do You trust 47

48 The model of ethical decision making Model etycznego podejmowania decyzji 1. Oceń możliwości Jak zostałbyś oceniony przez swoja rodzinę, przełożonych, kolegów, gdyby twoje postępowanie było opisane w prasie? Jak ocenią cię przyszłe pokolenia? Co mówi Twoje sumienie? 1. Evaluate the solutions What would your family, authorities, friends say, if they see your actions in news? What would future generations say? What does your conscience say? 48

49 The model of ethical decision making Model etycznego podejmowania decyzji Wybierz tryb postępowania Przyjęte rozwiązanie musi mieścić się w ramach prawnych i być zgodne z kodeksem postępowania w Twojej organizacji lub zawodzie Musisz umieć każdemu zainteresowanemu uzasadnić swoje zachowanie Act! Your solution must be allowed by law and codes of conduct for Your organisation or profession You have to be able to set rationale for your actions to anyone 49

50 Time managment Zarządzanie czasem Perfect daily planner Dobowy rozkład czasu Rodzina Family 15% Relaks Relaxing 15% Potrzeby biologiczne Biological needs 35% Praca Work 35% 50

51 Prioritization Priorytetyzacja ZADANIA / TASKS URGENT AND IMPORTANT WAŻNE I PILNE DO WITHOUT HESITATION ZROBIĆ OD RAZU URGENT BUT NOT IMPORTANT PILNE ALE NIEWAŻNE DELEGATE DELEGUJ IMPORTANT BUT NOT URGENT WAŻNE ALE NIEZBYT PILNE SCHEDULE THEM ZAPLANUJ CZAS NOT URGENT AND NOT IMPORTANT NIEWAŻNE I NIEZBYT PILNE LEAVE THEM ZREZYGNUJ 51

52 80:20 (Pareto s law) Zasada Pareto 80% efektywności bierze się z 20 % zadań 80% błędów ma swoje źródło w 20 % wad organizacji pracy Należy dążyć do skoncentrowania się na 20 % zadań, tak aby do maksimum wykorzystać ich efektywność! 80 % of effectiveness emerge from 20 % of tasks 80 % of mistakes emerge from 20 % faults in organisation of work Concentrate of 20 % of most important tasks to use their effectiveness. 52

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie kapitałem ludzkim Marketing w zarządzaniu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa NUMER 68-69 STYCZEŃ KWIECIEŃ 2010 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Jak stracić najlepszych ludzi w IT? czyli słów kilka o zarządzaniu talentami. Czy nowoczesne aplikacje i controllerzy zastąpią specjalistów HR

Jak stracić najlepszych ludzi w IT? czyli słów kilka o zarządzaniu talentami. Czy nowoczesne aplikacje i controllerzy zastąpią specjalistów HR Człowiek w IT 1 Spis treści Ja lider Robert Jesionek, it-manager.pl 4 Ludzie w technologiach Wyboista droga na szczyt Anna Ermich, ProChange Jak stracić najlepszych ludzi w IT? czyli słów kilka o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English) The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3

JAKI JEST SENS ŻYCIA? WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 CHAPTER 3 CHAPTER 3 WHAT IS THE MEANING OF LIFE? ROZDZIAŁ 3 JAKI JEST SENS ŻYCIA? Q: U.G., I have read a statement that is attributed to you. It says that nature is not interested in creating a perfect being, but

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Grudzień 2012 Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania REDAKCJA NAUKOWA SŁAWOMIR BANASZAK I KAZIMIERZ DOKTÓR Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Rola systemów zarządzania jakością zgodnych z normą iso 9000:2000 w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa

Rola systemów zarządzania jakością zgodnych z normą iso 9000:2000 w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa Mgr Tomasz Hermaniuk Katedra Marketingu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rola systemów zarządzania jakością zgodnych z normą iso 9000:2000 w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa Wprowadzenie Każde przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zmiana paradygmatu. Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektami. Ukryty potencjał innowacji. Siedem szkół zarządzania projektami

Zmiana paradygmatu. Kompetencje miękkie w zarządzaniu projektami. Ukryty potencjał innowacji. Siedem szkół zarządzania projektami Publikacja wydawana przez Project Management Institute www.strefapmi.pl czerwiec 2015 nr 9 ISSN 2353-3137 Ukryty potencjał innowacji Grzegorz Szałajko, PMP s. 6 7 s. 13 15 Galaktyka certyfikacji Agile

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności

Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności Bruksela, dnia 16 października 2011 r. Sprawozdanie nr 83/2011 Sprawozdanie ze spotkania międzyparlamentarnego nt. Inwestowanie w realną gospodarkę: zestaw narzędzi na rzecz wzrostu, innowacyjności i spójności

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

MSP Glossary of Terms Polish - English

MSP Glossary of Terms Polish - English Polish Term Polish Definition English Term English Definition apetyt na ryzyko Poziom niepewności (ryzyka), jaki organizacja risk appetite The amount of risk the organization, or lub jej część jest skłonna

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych

Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 4 CZĘŚĆ I http://piz.san.edu.pl Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych Redakcja Maciej Dębski Anna Jupowicz-Ginalska Łódź

Bardziej szczegółowo