zeszyty naukowe 1 (67) 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zeszyty naukowe 1 (67) 2013"

Transkrypt

1 zeszyty naukowe 1 (67) 2013 warszawa 2013

2 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof. dr hab. Wirginia Cytowicz-Karpiłowska prof. dr hab. Tadeusz Juszkiewicz mgr Marek Manowiecki dr Edward Modzelewski sekretarz redakcja dr Edward Modzelewski redaktor naczelny mgr Iwona Grotowska sekretarz redakcji Zeszyt poświęcony zagadnieniom dotyczącym polityki, prawa, ekonomii i gospodarki, turystyki i rekreacji oraz sportu i zdrowia adres redakcji Almamer Szkoła Wyższa Warszawa, ul. Wolska 43 skład i łamanie Igor Hermanowski Redakcja i Korekta mgr Jolanta Sierakowska Copyright by ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa 2013 ISSN druk i oprawa Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o. Warszawa, ul. Wolska 43 tel

3 Spis treści/contents ZAGADNIENIA POLITOLOGICZNE POLITICAL ISSUES POLSKA RACJA STANU PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ WYKŁAD INAUGURACYJNY WYGŁOSZONY PODCZAS UROCZYSTOŚCI ROZPOCZĘCIA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE 9 OPENING LECTURE ON THE REASONS OF POLISH STATE FOLLOWING ACCESS TO THE EUROPEAN UNION DURING CELEBRATIONS OF BEGINNING THE YEAR ACADEMIC 2012/2013 AT THE ALMAMER UNIVERSITY IN WARSAW KAZIMIERz ŁASTAWSKI UWARUNKOWANIA ZJAWISKA PERSONALIZACJI POSTRZEGANIA RZĄDU W DEMOKRATYCZNYM SYSTEMIE POLITYCZNYM 15 FACTORS INFLUCENCING THE PERSONALISATION OF GOVERNMENT S PERCEVING IN A DEMOCRATIC POLITICAL SYSTEM PRZEMYSŁAW POTOCKI DEBATY WYBORCZE JAKO SZCZEGÓLNY RODZAJ RYWALIZACJI POLITYCZNEJ 29 ELECTORAL DEBATES AS A PARTICULAR FORM OF POLITICAL COMPETITION MAREK GÓRKA PROBLEMATYKA GOSPODARCZA ECONOMICAL PROBLEMS ZEZWOLENIA JAKO ADMINISTRACYJNOPRAWNA FORMA INGERENCJI W SFERĘ WOLNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 55 PERMITS AS LEGAL AND ADMINISTRATIVE FORMS OF INTERFERENCE INTO FREE ECONOMIC ACTIVITY MIROSŁAW KARPIUK FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W POLSCE 81 FUNCTIONING LIMITED LIABILITY COMPANIES IN POLAND MAŁGORZATA CZURYK PROMOCJA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU REGIONALNEGO 101 PROMOTION AS INSTRUMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT ANDRZEJ OLAK

4 TURYSTYKA I REKREACJA TOURISM AND RECREATION ROLA DZIADKÓW W PROCESIE WYCHOWANIA DO TURYSTYKI W RODZINACH ZRZESZONYCH W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZYM (PTTK) 117 ROLE OF GRANDPARENTS IN THE PROCESS OF TOURISM EDUCATION AMONG FAMILIES ASSOCIATED WITH THE POLISH TOURIST COUNTRY-LORE SOCIETY (PTTK) KINGA PODLEŚNA-DUDICZ INTEGRACYJNE FUNKCJE RODZINNYCH WYJAZDÓW TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE (PTTK) W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 129 INTEGRATIVE FUNCTIONS OF FAMILY TOURIST TRIPS ORGANISED BY POLISH TOURIST COUNTRY-LORE SOCIETY (PTTK) IN THE LIGHT OF RESEARCH KINGA PODLEŚNA-DUDICZ ŻYWIENIE DETERMINANTA WYBORU PLACÓWKI AGROTURYSTYCZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYNKU 143 THE FOOD ASPECT IN TOURISM FARM THE DETERMINANT IN SELECTING FARM TOURISM INSTITUTION FOR THE PLACE OF REST PIOTR DOMINIK PROFIL OSOBOWOŚCI KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK 157 PERSONALITY PROFILE OF CANDIDATES FOR TOUR LEADERS KATARZYNA RUTKOWSKA, GRZEGORZ GODLEWSKI ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA DZIELNIC PRAWOBRZEŻNEJ WARSZAWY 171 TOURIST VALUES OF DISTRICTS OF RIGHT-BANKED WARSAW JAN PAWEŁ PIOTROWSKI TURYSTYKA NA ŚWIECIE TOURISM AROUND THE WORLD RYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH REPUBLIKI BIAŁORUSI STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU 193 TOURISM MARKET OF THE REPUBLIC OF BELORUSSIA CONDITION AND PERsPECTIVE OF DEVELOPMENT TADEUSZ JUSZKIEWICZ CZY TURYSTYKA EKOLOGICZNA JEST SZANSĄ DLA AFRYKI? 207 IS ECO-TOURISM A CHANCE FOR AFRICA? JERZY GILAROWSKI TURYSTYKA KLUCZOWY SEKTOR KUBAŃSKIEJ GOSPODARKI 219 TOURISM KEY SECTOR OF CUBAN ECONOMY BOŻENA OLSZEWSKA, ALEKSY CHMIEL

5 MOBILNY STUDENT? WYJAZDY ZAGRANICZNE WARSZAWSKICH STUDENTÓW 231 MOBILE STUDENT? DEPARTURE FOREIGN WARSAW STUDENT ELŻBIETA BIERNAT SPORT SPORT COACHING WSPÓLNA PŁASZCZYZNA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W SPORCIE I BIZNESIE 251 COACHING COMMON AREA OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN SPORT AND BUSINESS KATARZYNA RUTKOWSKA NIEDOZWOLONY DOPING OD MARIHUANY DO DOPINGU GENETYCZNEGO 261 ILLEGAL DOPING FROM MARIHUANA TO GENETIC DOPING KRZYSZTOF MIZERA, WIESŁAW PILIS WINDSURFING ATRAKCYJNA OFERTA SPORTOWO REKREACYJNA 279 WINDSURFING ATTRACTIVE SPORTS-RECREATIONAL OFFER EWA SZCZEPANOWSKA, JANUSZ MAJEWSKI, SYLWIA ZGRAJA-ZWOLIŃSKA, ALEKSANDRA SPYCHAŁA, IWONA RYCICKA-KWAŚNIEWSKA, NIKODEM DOBOSIEWICZ ŁOWIECTWO W POLSCE OD POLOWAŃ DO SPORTOWEGO STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO W II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 301 HUNTING IN POLAND FROM HUNTS TOWARDS HUNTING SPORT SHOOTING IN THE SECOND REPUBLIC OF POLAND ALEKSY CHMIEL ZDROWIE HEALTH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A WYBRANE WSKAŹNIKI SOMATYCZNE ORAZ KRĄŻENIOWE KOBIET UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W ALMAMER 329 PHYSICAL ACTIVITY IN CASE OF SELECTED SOMATIC AND CIRCULATORY INDICATORS OF WOMEN PARTICIPATING IN THE THIRD AGE UNIVERSITY CLASSES AT ALMAMER ANNA CZAJKOWSKA, IDA WISZOMIRSKA, AGNIESZKA NIEMIERZYCKA, ANDRZEJ MAGIERA, AGNIESZKA ZDRODOWSKA, MILENA SŁOŃ SPRAWNOŚĆ ODDECHOWA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 343 RESPIRATORY EFFICIENCY OF STUDENTS OF THE THIRD AGE UNIVERSITY IDA WISZOMIRSKA, ANNA CZAJKOWSKA, AGNIESZKA ZDRODOWSKA, AGNIESZKA NIEMIERZYCKA, ANDRZEJ MAGIERA, MILENA SŁOŃ

6 UZDRAWIAJĄCO-REKREACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE 357 HEALTH-GIVING AND RECREATIONAL PHYSICAL EDUCATION TATIANA ŁOPATIK Recenzja Review GLOBALIZACJA A NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE Recenzja książki Zygmunta Baumana STRATY UBOCZNE. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE W EPOCE GLOBALIZACJI 369 GLOBALISATION AND SOCIAL INEQUALITIES Review of Zygmunt Bauman s Book SIDE LOSSES. SOCIAL INEQUALITIES DURING GLOBALISATION EDWARD MODZELEWSKI

7 ZAGADNIENIA POLITOLOGICZNE POLITICAL ISSUES

8 UWARUNKOWANIA ZJAWISKA PERSONALIZACJI POSTRZEGANIA RZĄDU W DEMOKRATYCZNYM SYSTEMIE POLITYCZNYM FACTORS INFLUCENCING THE PERSONALISATION OF GOVERNMENT S PERCEVING IN A DEMOCRATIC POLITICAL SYSTEM PRZEMYSŁAW POTOCKI ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych grup czynników odnoszących się do uwarunkowań zjawiska personalizacji postrzegania rządu w demokratycznym systemie politycznym. Można wyróżnić następujące grupy czynników kształtujące to zjawisko: instytucjonalne, ekonomiczne, medialne, wyborcze i psychologiczne. Tworzą one system zależności przyczynowych, które są istotne dla uzyskania najlepszej komunikacji rządu z otoczeniem zewnętrznym. Premier odgrywa główną rolę w procesie komunikowania. Jego wizerunek wpływa na postrzeganie całego rządu przez opinię publiczną. Demokratyczne systemy polityczne różnią się stopniem personalizacji postrzegania rządu. Zjawisko personalizacji powinno być uwzględniane przez decydentów rządowych. This article is focused on presentation of the main groups of factors related to the personalization government s perceiving. These factors include following ones: institutional, economic, related to media, electoral and psychological. They are linked into a causal system which is very important for optimization of government s communication. The prime minister has a central role to play in this process. His image has an influence on the perception of the whole government. Better prime minister s image means better government s evaluation by public opinion. However, democratic political systems differ from each other in terms personalization of government s perceiving. Awareness of this phenomenon is an important matter for public management.

9 DEBATY WYBORCZE JAKO SZCZEGÓLNY RODZAJ RYWALIZACJI POLITYCZNEJ ELECTORAL DEBATES AS A PARTICULAR FORM OF POLITICAL COMPETITION MAREK GÓRKA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Z całej kampanii wyborczej w roku 2007 telewizyjne pojedynki były wydarzeniami, które najbardziej utkwiły w pamięci zbiorowej Polaków, oraz były szczególnymi momentami, które zadecydowały o końcowym wyniku wyborczym. Starcia telewizyjne odmiennych osobowości politycznych przyciągnęły sporą liczbę widzów, co też miało przełożenie na frekwencję wyborczą. W tym kontekście oczywiste wydaje się stwierdzenie, iż życie polityczne w znacznym stopniu uzależnione jest od mediów, które ukazują bardziej talent przywódczy niż program polityczny. Z drugiej strony należy pamiętać, że politycy oraz dziennikarze odpowiadają na zapotrzebowanie wyborców, którzy coraz bardziej interesują się osobowością polityka niż samą polityką. Jak należałoby przypuszczać, popularność debat wyborczych wynika m.in. stąd, że ta wyjątkowa forma prezentacji programu politycznego oferuje widzom wiele emocjonujących momentów z nagłymi i nieprzewidywalnymi zwrotami akcji. Niemniej jednak w celu zrozumienia zachowań polskich wyborców analiza ograniczona zostanie do czasu kampanii wyborczej w roku 2007 ze szczególnym uwzględnieniem debat wyborczych. Porównanie pojedynków telewizyjnych z sondażowym poparciem dla poszczególnych partii politycznych pozwala z jednej strony zrozumieć siłę mediów i ich wpływ na podejmowane decyzje przez wyborców podczas kampanii wyborczej. Z drugiej strony należy zauważyć, że i sami politycy nie pozostają obojętni na zjawisko mediatyzacji polityki. Liderzy partyjni z dużą starannością organizują swoje działania tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania mediów. With all of the election campaign in 2007, TV fights were those events that most stuck in the collective memory of Poles, and they were special moments that determined the final outcome of the election. Clash of the different personalities of political television attracted a large number of viewers, which also was reflected in the turnout. In this context, it seems obvious to say that the political life largely depends on the media to show more leadership talent than a political program. On the other hand, remember that politicians and journalists respond to the needs of voters who are increasingly interested in personality politics than the policy. How do you suppose the popularity of debate among election results. The fact that this unique form of presentation of the political program offers viewers the many exciting moments of sudden and unpredictable twists. However, for understanding the behavior of Polish voters, the analysis is limited to the time of the election campaign of 2007 with particular emphasis on electoral debates. Comparison of the survey, television duels support for particular political parties to understand the power of the media and their influence on the decisions made by the voters during the election campaign. On the other hand, it should be noted that politicians and they are not indifferent to the phenomenon of mediatization of politics. Leaders of the party with great care organize their activities so as to meet the expectations of the media.

10 PROBLEMATYKA GOSPODARCZA ECONOMICAL PROBLEMS

11 ZEZWOLENIA JAKO ADMINISTRACYJNOPRAWNA FORMA INGERENCJI W SFERĘ WOLNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PERMITS AS LEGAL AND ADMINISTRATIVE FORMS OF INTERFERENCE INTO FREE ECONOMIC ACTIVITY MIROSŁAW KARPIUK ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE Wolność działalności gospodarczej jest zasadą nadrzędną. W związku z tym wszelkiego rodzaju przejawy jej wyłączenia muszą mieć uzasadnienie w interesie publicznym. Z kolei ten interes powinien być oczywisty, a nie dorozumiany, gdyż wolność działalności gospodarczej stanowi fundament ustroju ekonomicznego Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też wszelkiego rodzaju nieścisłości muszą być tłumaczone na rzecz zakazu ingerencji w swobodę gospodarowania. Do katalogu administracyjnoprawnych form ograniczania wolności działalności gospodarczej, jej podejmowania i prowadzenia należą koncesje, jako najbardziej dolegliwe dla przedsiębiorcy, zezwolenia oraz wpis do rejestru działalności regulowanej. To ustawodawca uznaje, w ramach swobody legislacyjnej, które sfery będą podlegały reglamentacji. Działania ustawodawcy nie mogą być jednak arbitralne. Muszą uwzględniać nie tylko interes państwa, lecz również społeczeństwa i przedsiębiorcy. Działania ingerencyjne muszą więc być wyważone, zgodne z wizją gospodarczą państwa uwzględniającą nie tylko rozwój ekonomiczny, lecz również status materialny społeczeństwa. Zewnętrzna ingerencja w sferę działalności gospodarczej, oprócz zasady proporcjonalności, powinna także uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju. Freedom of economic activity is a superordinate rule. According to this all forms of its exclusion must possess justification based on public interest. This interest, in turn, should be clear, not just inferred, because freedom of economic activity is a foundation of the system of the Republic of Poland. Consequently, any inconsistencies should be translated in favour of ban of interference on this freedom. Legal and administrative forms of limiting freedom of economic activity, its establishing and conducting, include concessions as the most nagging for entrepreneurs, permits and entry to the register of regulated activities. Within the legislative freedom, the legislator determines which fields will undergo rationing. Activities of the legislator cannot be arbitrary. They have to consider the interest of the state, society and entrepreneur. Interferential activities must be well-balanced, be in accordance with economic vision of the state including not only economic development but also material status of the society. Outer interference in the area of economic activity, apart from the rule of proportion, should also regard the rule of balanced development.

12 FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH W POLSCE FUNCTIONING LIMITED LIABILITY COMPANIES IN POLAND MAŁGORZATA CZURYK AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ W WARSZAWIE Spółki kapitałowe są zwykle zawiązywane w celu gospodarczym. Znakomitą większość z nich stanowią przedsiębiorcy aktywnie uczestniczący w życiu gospodarczym Rzeczypospolitej Polskiej. Fakt posiadania przez spółki kapitałowe osobowości prawnej sprawia, że jest właściwie wyłączona osobista odpowiedzialność wspólników i akcjonariuszy za zobowiązania spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy są oni jednocześnie członkami organu spółki. Zasady funkcjonowania spółek kapitałowych odnoszą się do ich stosunków wewnętrznych i zewnętrznych. Niniejszy artykuł dokonuje analizy zasad odpowiedzialności członków organów spółek, obrotu udziałami i akcjami oraz wskazuje rodzaje umorzenia udziałów i akcji. Limited liability companies are usually established for economic purposes. A great majority of them is usually an entrepreneur actively participating in economical life of the Republic of Poland. The fact of being legal entity is the cause of real lack of personal responsibility of shareholders for company s obligations except for situations when they are simultaneously members of the company s body. Rules of functioning of limited liability companies usually refer to their internal and external relations. The present article analyses the rules of responsibility of members of the company s body, shares turnover and indicates ways of dismission of shares of in the company.

13 PROMOCJA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU REGIONALNEGO PROMOTION AS INSTRUMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT ANDRZEJ OLAK PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU Podejmowanie przez organizacje racjonalnych decyzji dotyczących wyboru profilu działalności, a także sposobów realizacji strategicznych celów wymaga ciągłego doskonalenia własnych struktur. Niezmiernie ważne w tym względzie staje się właściwe rozumienie znaczenia jakości informacji i odpowiedniej komunikacji między samą organizacją a jej otoczeniem. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zagadnienia, takie jak udział promocji, przepływ informacji, odpowiednie porozumiewanie się i jego znaczenie dla rozwoju regionów i państwa. Odpowiedni i profesjonalny przepływ informacji w organizacjach, w tym przede wszystkim profesjonalne działania marketingowe, będzie najważniejszą determinantą ich rozwoju. Making rational decisions by a company, when choosing a business profile and the ways of accomplishing strategic aims, requires the constant improvement of its own structures. The adequate understanding of the meaning of the quality of information and also the good communication between a company and its environment are of the utmost importance. The aim of this article is to draw attention to such aspects as promotion, information flow, good communication and the sense of the regional and country development. The adequate and professional information flow and professional marketing in organizations will be the most important determinant of the development of the company.

14 TURYSTYKA I REKREACJA TOURISM AND RECREATION

15 ROLA DZIADKÓW W PROCESIE WYCHOWANIA DO TURYSTYKI W RODZINACH ZRZESZONYCH W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZYM (PTTK) ROLE OF GRANDPARENTS IN THE PROCESS OF TOURISM EDUCATION AMONG FAMILIES ASSOCIATED WITH THE POLISH TOURIST COUNTRY-LORE SOCIETY (PTTK) KINGA PODLEŚNA-DUDICZ ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE Artykuł poświęcony jest poznaniu uwarunkowań wielopokoleniowej rodzinnej aktywności turystycznej, z jaką mamy do czynienia w warszawskich rodzinach zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji panujących między dziadkami a pozostałymi członkami kręgu rodzinnego. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. W okresie od marca do października 2010 r. za pomocą kwestionariusza ankiety przebadano 202 rodziców i 155 dzieci. Badane osoby wywodziły się z warszawskich oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Respondenci to rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców był członkiem PTTK, a badana rodzina posiadała przynajmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia. Zebrany materiał badawczy miał na celu poznanie poglądów i opinii badanych rodzin na temat roli seniorów w rodzinnej aktywności turystycznej podejmowanej w czasie wolnym. Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że udział ten jest istotny. Ponad 55% dorosłych badanych stwierdziło, że ich rodzice angażują się w podejmowanie rodzinnej aktywności ruchowej. Dziadkowie, zdaniem swoich wnucząt, dbają także o ich aktywność fizyczną i przekonują do udziału w rodzinnym uprawianiu turystyki. Tak wypowiedziało się 56% badanych dzieci. Prawie 39% dorosłych ankietowanych uznało, że podstawowym obowiązkiem, jaki dziadkowie pełnią wobec wnucząt, jest opieka nad nimi. Seniorzy wspomagają także ekonomicznie swoje rodziny, oferując pomoc finansową w realizacji wycieczek, a także wspierają je w zakupie sprzętu turystyczno-rekreacyjnego. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z dziećmi stwierdzono, że podczas rodzinnych wyjazdów turystycznych dziadkowie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu turystyki, są oparciem dla młodego pokolenia, a także pomagają w organizacji wspólnego wyjazdu rodzinnego. Uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań wskazują na rolę instytucji dziadków w życiu polskich rodzin. W opinii dorosłych i małoletnich respondentów to seniorzy rodu dbają o zachowanie tradycji i wartości rodzinnej aktywności oraz właściwego sposobu spędzania wolnego czasu. This article is devoted to learn the conditions of multigenerational tourist activity among families associated with the Polish Tourist Country-Lore Society (PTTK) with particular interest in relations between grandparents and other members of family. The research made use of the diagnostic survey technique. With the help of the questionnaire 202 parents and 155 children were questioned in the period March October Respondents were families, in which at

16 least one parent was a PTTK member and the family in question had at least one child aged below 18. The collected research material was aimed to learn about the views and opinions of the families upon the role of senior generation in family tourist activity undertaken during leisure. Over 55% of the questioned stated that their parents participated in family physical activity arrangements. The results obtained allow to state that such participation is considerable. Over 55% of questioned adults claimed that their parents took part in undertaking family physical activity. According to their grandchildren, grandparents also take care of their physical activity by means of participating in family tourism. It was uttered by 56% children. Almost 39% adults declared that the basic task which is fulfilled by grandparents is financial support in organising trips and purchasing tourist recreational equipment. Following the interviews carried out with children it was stated that during family tourist trips grandparents share their experience and knowledge, are supportive for the young generation and assist in organising a family trip. The results obtained from the research indicate the role grandparents institution in the life of Polish families. According to adult and underage respondents, the old generation take care of keeping tradition, family activity value and appropriate forms of spending leisure.

17 INTEGRACYJNE FUNKCJE RODZINNYCH WYJAZDÓW TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE (PTTK) W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH INTEGRATIVE FUNCTIONS OF FAMILY TOURIST TRIPS ORGANISED BY POLISH TOURIST COUNTRY-LORE SOCIETY (PTTK) IN THE LIGHT OF RESEARCH KINGA PODLEŚNA-DUDICZ ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE Artykuł poświęcony jest poznaniu uwarunkowań wielopokoleniowej rodzinnej aktywności turystycznej, z jaką mamy do czynienia w warszawskich rodzinach zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji panujących podczas wspólnych rodzinnych wyjazdów turystycznych. Badane osoby wywodziły się z warszawskich oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Materiał badawczy, który zebrano podczas 17 zorganizowanych imprez turystycznych, obejmował od 10 do 110 uczestników. Szczegółowej obserwacji badawczej poddano 66 osób. W badaniu uczestniczyło 31 dziewcząt (47%) i 35 chłopców (53%). Jeżeli chodzi o wiek, najliczniejszą grupę (42,42%) stanowiły dzieci w przedziale wiekowym lat uczęszczający do szkoły podstawowej lub do gimnazjum. Opiekunowie, którzy uczestniczyli w imprezach turystycznych, to najczęściej rodzice lub dziadkowie. Największy udział w czynnym uczestnictwie i jednocześnie opiece nad dziećmi w imprezach turystycznych stanowili ojcowie (42,4%). Uzyskane wyniki upoważniają do stwierdzenia, że relacje panujące między członkami kręgu rodzinnego podczas organizowanych przez PTTK imprez turystycznych są pełne życzliwości, która wypływa z silnej więzi rodzinnej. Dzieci identyfikują się z grupą rodzinną, utrzymują z rodzicami i dziadkami dobry kontakt (71%), a stosunki panujące w rodzinie są znormalizowane (65,20%). Dzieci biorące udział w imprezach turystycznych wykazywały się dużą samodzielnością (63,60%), m.in. w przygotowaniu sprzętu i ubioru turystycznego (82%), umiejętnością docenienia kwalifikacji turystycznych i zaangażowania rodziców w aktywność podczas organizowanych imprez (81%), samodzielnością w orientacji w terenie (65,20%), wszechstronną wiedzą turystyczną, łatwością nawiązywania kontaktów z osobami spoza kręgu rodzinnego (56%), dobrą kondycją fizyczną (51,50%), wysokim stopniem identyfikacji z rodzicami (48,50%), a także umiejętnością spakowania plecaka (28,80%). The article is devoted to recognising the conditions of multigenerational tourist activities of Warsaw families belonging to the Polish Tourist Country-Lore Society (PTTK) with particular regard to interactions during common family tourist trips. People under research were members of clubs of the Polish Tourist Country-Lore Society (PTTK) in Warsaw. Research material was collected during 17 organised tourist trips which covered between 10 and 110 participants. In particular 66 people were examined. There were 31 girls (47%) and

18 35 boys (53%) in the research. As for age, children aged attending primary and junior high schools were the biggest group (42,42%). The carers participating in such trips were usually parents or grandparents. Fathers had the biggest active participation together with child minding in tourist trips (42,4%). The acquired results let us state that interactions governing among family teams during PTTK trips are full of kindliness which is derived from strong family bonds. Children identify themselves in the family team, keep good contact with parents and grandparents (71%) and relations governing in such families are normal (65,20%). Children participating in tourist trips featured considerable self-reliance (63,60%) in preparing equipment and tourist outfit (82%), ability to appreciate tourist qualifications and involvement of parents in various activities during such trips (81%), sense of direction (65,20%), versatile tourist knowledge, good interpersonal skills with people from beyond the family (56%), good physical condition (51,50%), high level of integration with parents (48,50%) and ability to pack a rucksack (28,80%).

19 ŻYWIENIE DETERMINANTA WYBORU PLACÓWKI AGROTURYSTYCZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYNKU THE FOOD ASPECT IN TOURISM FARM THE DETERMINANT IN SELECTING FARM TOURISM INSTITUTION FOR THE PLACE OF REST PIOTR DOMINIK ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA W WARSZAWIE Wyżywienie lub możliwość samodzielnego przyrządzania posiłków często z wykorzystaniem świeżych produktów pochodzących z gospodarstwa rolnego stanowi, poza zakwaterowaniem, podstawową usługę turystyki wiejskiej. W agroturystyce funkcjonują dwa modele gospodarstw, jeśli chodzi o produkcję własną żywności i surowców spożywczych przeznaczonych do dalszego przetwarzania. Większość gospodarstw agroturystycznych w Polsce produkuje żywność według zasad agrotechniki konwencjonalnej, obowiązujących w całym sektorze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Drugą grupę gospodarstw agroturystycznych stanowią gospodarstwa ekoturystyczne, które produkują żywność za pomocą metod ekologicznych. Oferta agroturystyczna staje się coraz bardziej popularna wśród wielu grup odbiorców. W tego typu ofercie żywienie jest elementem, który często decyduje o wyborze tej a nie innej formy spędzenia wolnego czasu. Jak przedstawiono w artykule, odbiorcami oferty agroturystycznej są osoby w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Dla wszystkich jednak aspekt żywienia w gospodarstwie agroturystycznym jest determinantą przy wyborze placówki agroturystycznej jako miejscu wypoczynku. Usługodawcy agroturystyki powinni być merytorycznie przygotowani do świadczenia usługi żywieniowej. Wiedza przekazywana pomiędzy pokoleniami na temat przepisów potraw tradycyjnych powinna być uzupełniana za sprawą szkoleń z zakresu zasad żywienia. Board or possibility of individual meal preparation often with the use of fresh products from arable farm is, apart from accommodation, the basic service of farm tourism. In farm tourism there are two models of farms as far as own production of food and food materials assigned for further processing is concerned. Most tourism farms in Poland produce food according to the rules of conventional agricultural science binding in the whole sector of agriculture and food economy. The second group of tourism farms, unfortunately still too small, consists of ecotourism farms which produce food with the use of ecological methods. Farm tourism offer is becoming more and more popular among many groups of consumers. In this offer food is the element which often determines the choice of only this particular form of spending free time. As it has been presented in the article, the consumers of farm tourism offer are guests of different age and various social status. For everybody though, the food aspect in tourism farm is the determinant in selecting farm tourism institution for the place of rest. Farm tourism contractors should be factually prepared to provide food services. Knowledge on the recipes of traditional dishes passed on between generations ought to be supplemented with trainings from the scope of food principles.

20 PROFIL OSOBOWOŚCI KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK PERSONALITY PROFILE OF CANDIDATES FOR TOUR LEADERS KATARZYNA RUTKOWSKA, GRZEGORZ GODLEWSKI AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE, WYDZIAŁ WYCHO- WANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W BIAŁEJ PODLASKIEJ Turystyka jest zjawiskiem wieloaspektowym, wielowymiarowym, silnie także powiązanym z ujęciami społeczno-socjologicznymi i psychologicznymi, których znaczenie w pracy z ludźmi wydaje się kluczowe. Dlatego też analiza psychologicznych aspektów działalności gospodarczej na gruncie turystyki zyskuje nowy wymiar zarówno jako element zarządzania, jak i obsługi klientów. Celem badań była analiza profilu osobowości kandydatów na pilotów wycieczek (studentów, uczestników kursów szkoleniowych). Dodatkowo analizie poddano związek badanych cech osobowości z ich kompetencjami społecznymi. Wyniki badań wskazują na istniejące różnice między kobietami i mężczyznami, korespondujące jednocześnie ze stereotypowym kulturowym wzorcem płci. Warto więc, tworząc programy zajęć, uwzględniać różnice w potrzebach szkoleniowych kobiet i mężczyzn. Wydaje się to wyjątkowo istotne wówczas, gdy dokonuje się wyboru ćwiczeń praktycznych elementów treningów interpersonalnych do realizowanego w trakcie kursów modułu pilot a grupa. Tourism is a multifaceted, multidimensional phenomenon, strongly connected with sociological and psychological aspects. Their significance, while working with people, seems crucial, therefore the analysis of psychological aspects of business activity in tourism takes on a new dimension both as an element of management and customer service. The objective of the studies was the analysis of personality profile of candidates for tour leaders (students, participants of training courses). In addition, the analysis involved the connection between the studied personality traits and their social competence. The results of the studies indicate that there are differences between women and men and, at the same time, correspond to the stereotypical, cultural gender model. The differences in training needs of women and men are worth taking into consideration while preparing syllabuses. This appears to be especially significant when selecting practical exercises elements of interpersonal training as a part of the leader versus group module practised during courses.

ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013

ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013 ZESZYTY NAUKOWE 1 (67) 2013 WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI/CONTENTS ZAGADNIENIA POLITOLOGICZNE POLITICAL ISSUES POLSKA RACJA STANU PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ WYKŁAD INAUGURACYJNY WYGŁOSZONY PODCZAS UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 9

Spis treści. Wprowadzenie... 9 STUDIA POLITOLOGICZNE VOL. 16 Spis treści Wprowadzenie............................................. 9 STUDIA I ANALIZY Grażyna Ulicka Marketing polityczny a treści i postrzeganie polityki........... 11

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska

Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 384 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 20 2003 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH ZE STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 300 SECTIO D 2003 Zakład Antropologii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Department of Anthropology Academy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 444 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 23 2006 ALICJA DROHOMIRECKA KATARZYNA KOTARSKA INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W OPINII STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów Proposals offers agritourism farms and consumer expectations

Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów Proposals offers agritourism farms and consumer expectations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 100 2014 prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Propozycje ofert gospodarstw

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1055 1059 Aneta Kościołek 1, Magdalena Hartman 2, Katarzyna Spiołek 1, Justyna Kania 1, Katarzyna Pawłowska-Góral 1 OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 317 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MARIA

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 318 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 318 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 318 SECTIO D 2005 Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Academy of Physical Education, Krakow URSZULA MIĄZEK, MIROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE Barbara Bergier Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Summary: Key words:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE STRESZCZENIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ na temat: MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W DUŻEJ AGLOMERACJI MIEJSKIEJ Autor:

Bardziej szczegółowo

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation]

Program modułu 2 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym [Syllabus of the module the psychological and pedagogical preparation] PROGRAM I PLAN SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ NA STUDIACH ZAOCZNYCH MAGISTERSKICH (II STOPNIA). Instytut Historyczny oferuje dwie specjalizacje nauczycielskie: przygotowującą do nauczania jednego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI

WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ WYKSZTAŁCENIA WŁAŚCICIELA NA SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH MAŁOPOLSKI Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna rozwoju agroturystyki na Bia orusi Strategic analysis of agro tourism development in Belarus

Analiza strategiczna rozwoju agroturystyki na Bia orusi Strategic analysis of agro tourism development in Belarus Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 prof. zw. dr hab. Ema Halavach Brzeski Pastwowy Uniwersytet Techniczny, Biaoru prof. zw.

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty

Wstęp... 9. Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Spis treści Wstęp... 9 Część 1. Sytuacja rodzin i wyzwania wobec polityki rodzinnej a sytuacja na rynku pracy wybrane aspekty Adam Kubów: Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci... 13

Bardziej szczegółowo

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 18 2007

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 18 2007 ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA Nr 18 2007 KRAKÓW 2007 NR 18 2007 FOLIA TURISTICA SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Jan Szumilak, Racjonalność zachowań

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Szulman-Wardal

Aleksandra Szulman-Wardal Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 3, s. 363-374 Aleksandra Szulman-Wardal ETHICAL PROBLEMS IN HEALTH SCIENCES ON THE EXAMPLE OF CLINICAL PSYCHOLOGY AND REHABILITATION PSYCHOLOGY Summary.

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY

WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku WYBRANE ASPEKTY ZDROWIA I CHOROBY pod redakcją Beaty Haor Leokadii Rezmerskiej Włocławek 2012 SPIS TREŚCI Wstęp.............................................

Bardziej szczegółowo