co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl"

Transkrypt

1 Wersja elektroniczna Informatora CO, GDZIE, KIEDY w Czêstochowie na stronie internetowej Urz¹d Miasta Czêstochowy maj 2005 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Wydawca: Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu Miasta Czêstochowy Tel. (034) Czêstochowa, ul. Œl¹ska 11/13 Redaktor naczelny: Teresa Kaczor Zespó³ redakcyjny: Ewa Bartecka, W³odzimierz Tutaj, Jaros³aw Kapsa Zdjêcia niepodpisane zamieszczone w wydawnictwie pochodz¹ z archiwum UM i instytucji miejskich lub zosta³y udostêpnione przez organizatorów imprez. Urz¹d Miasta Czêstochowy ul. Œl¹ska 11/ Czêstochowa tel. (034) Ratusz Miejski na prze³omie XIX-XX w. 15 LAT SAMORZ DU W III RP KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA SKARBY NIEZNANE KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

2 PROGRAM OBCHODÓW DNIA SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W CZÊSTOCHOWIE MAJA maja (sobota) PIKNIK SAMORZ DOWY NA PROMENADZIE CZES AWA NIEMENA. godz wystêpy zespo³ów dzieciêcych i m³odzie owych, pokazy, konkurencje sportowo-rekreacyjne, atrakcje dla dzieci, konkursy, prezentacje Rad Dzielnic, kolporta wydawnictw samorz¹dowych. godz koncert gwiazdy wieczoru - zespo³u MAANAM 22 maja (niedziela) OGÓLNOPOLSKIE JUBILEUSZOWE SAMORZ DOWE SPOTKANIE JASNOGÓRSKIE z okazji 15. rocznicy restytuowania samorz¹du terytorialnego w Polsce. godz Konferencja Kierunki rozwoju polskiego samorz¹du Miejsce: Jasna Góra, Sala Papieska HOT JAZZ SPRING FESTIVAL Autorem zdjêcia na kwietniowej ok³adce "CO, GDZIE, KIEDY w Czêstochowie" jest Zbigniew Piotr Burda, czêstochowianin, absolwent Pomaturalnego Studium Fotografii Artystycznej w Katowicach, wieloletni cz³onek Towarzystwa Fotograficznego w Czêstochowie, obecnie fotografik niezale ny. Ma w swoim dorobku 10 wystaw zbiorowych, z czego do najwa niejszych nale ¹: Czêstochowska Fotografia Faktu (1987 r.), jubileuszowa wystawa cz³onków Towarzystwa Fotograficznego w Czêstochowie z okazji 50-lecia istnienia (1999 r.), XVII Ogólnopolskie Biennale Fotografii "Zabytki" - Zamoœæ (2000 r.). Jest te autorem 7 wystaw indywidualnych. Jedn¹ z nich by³a Jubileuszowa Wystawa "X Lat Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater", zorganizowana w Galerii OPK "Gaude Mater" w Czêstochowie w 2000 r. Zdobywca licznych nagród i wyró nieñ na regionalnych i krajowych konkursach fotograficznych. Autor ok³adek i zdjêæ do ksi¹ ek, albumów, wydawnictw promocyjnych oraz p³yt. Sta³y wspó³pracownik miejskich instytucji kultury: OPK "Gaude Mater", Filharmonii Czêstochowskiej, a tak e Urzêdu Miasta Czêstochowy. Jego ulubionym tematem w fotografii s¹: fotoreporta, pejza i koncerty. Dlatego twórcz¹ inspiracj¹ jest dla niego m.in. zarówno majowy Festiwal Muzyki Sakralnej, jak i - organizowany w Czêstochowie równie na wiosnê od 2002 r. - Hot Jazz Spring Festival. Jego pomys³odawc¹ by³ czêstochowski zespó³ Five O'Clock Orchestra - dwukrotny zdobywca presti owej "Z³otej Tarki". Festiwal zdoby³ sobie od razu liczne grono melomanów - wielbicieli jazzu tradycyjnego. Planowane wyst¹pienia: Stanis³aw Bodys - Burmistrz Rejowca Fabrycznego, prezes Zarz¹du Unii Miasteczek Polskich dr Rafa³ Dutkiewicz - Prezydent Miasta Wroc³awia Ryszard Grobelny - Prezydent Miasta Poznania, przewodnicz¹cy Zwi¹zku Miast Polskich dr Mieczys³aw Janowski - pose³ do Parlamentu Europejskiego prof. Lech Kaczyñski - Prezydent Miasta Sto³ecznego Warszawy, przewodnicz¹cy Rady Unii Metropolii Polskich dr Jerzy Kropiwnicki - Prezydent Miasta odzi prof. Micha³ Kulesza - Uniwersytet Warszawski dr Jan Olbrycht, pose³ do Parlamentu Europejskiego Andrzej Porawski - dyrektor Biura Zwi¹zku Miast Polskich Mariusz Poznañski - Wójt Gminy Czerwonak, przewodnicz¹cy Zarz¹du Zwi¹zku Gmin Wiejskich RP prof. Jerzy Regulski - prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej dr Jerzy Stêpieñ - sêdzia Trybuna³u Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej prof. Brunon Synak - przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Pomorskiego, przewodnicz¹cy delegacji polskiej w Komitecie Regionów w Brukseli Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowic, prezes Unii Metropolii Polskich Ludwik Wêgrzyn - Starosta Powiatu Bocheñskiego, prezes Zarz¹du Zwi¹zku Powiatów Polskich dr Tadeusz Wrona - Prezydent Miasta Czêstochowy, wiceprezes Zwi¹zku Miast Polskich, przewodnicz¹cy Ligi Krajowej. godz Msza Œw. w Kaplicy Matki Bo ej przed Cudownym Obrazem w intencji polskich samorz¹dów godz Apel Jasnogórski 23 maja (poniedzia³ek) godz XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Czêstochowy - Sala Sesyjna Urzêdu Miasta Czêstochowy 24 maja (wtorek) godz JUBILEUSZOWE SPOTKANIE CZÊSTOCHOWSKICH SAMORZ DOWCÓW z okazji 15-lecia odrodzenia samorz¹du terytorialnego. Spotkanie poprowadzi prof. Ryszard Szwed z Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie. Sala Sesyjna Urzêdu Miasta Czêstochowy 25 maja (œroda) godz DZIEÑ OTWARTY URZÊDU MIASTA CZÊSTOCHOWY wizyty zorganizowanych grup m³odzie y szkolnej w budynku UM przy ul. Œl¹skiej 11/13. Koordynacja organizacyjna obchodów: Urz¹d Miasta Czêstochowy - Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej, tel. (034) ; 1

3 KARTKA Z KALENDARZA Rocznica Konstytucji 3 Maja Konstytucja 3 Maja, uchwalona przez Sejm Czteroletni w 1791 r., by³a ideowym testamentem I Rzeczpospolitej i jedn¹ z pierwszych ustaw zasadniczych na œwiecie. Rocznica jej uchwalenia jest od 1990 r. ponownie œwiêtem pañstwowym (wczeœniej równie w latach ). Jedn¹ z najbardziej pamiêtnych rocznic Konstytucji Czêstochowa prze ywa³a jeszcze przed odzyskaniem niepodleg³oœci w 1918 r. - 3 maja 1916 r. oraz 50 lat póÿniej. Okupacja niemiecka w latach I wojny œwiatowej by³a ponurym okresem w dziejach Czêstochowy. Ju sam pocz¹tek wojny œwiadczy³ o stosunku okupantów do mieszkañców. W odwet za rzekome ostrzelanie 7 sierpnia 1914 r. wkraczaj¹cych wojsk, Niemcy zamordowali kilkudziesiêciu czêstochowian, rozstrzeliwuj¹c ich przed bram¹ Klasztoru Jasnogórskiego. Potem by³y rabunki mienia polskiego, przymusowe wysy³anie robotników do fabryk i hut górnoœl¹skich, ograniczenia w prowadzeniu dzia³alnoœci handlowej, produkcyjnej i us³ugowej. Zakazany by³ tak e ruch pielgrzymkowy na Jasn¹ Górê. W kwietniu 1915 r. na mocy porozumienia miedzy Cesarzem Wilhelmem II a Cesarzem Franciszkiem Józefem, Klasztor Jasnogórski znalaz³ siê od opiek¹ Austro-Wêgier. Chroni³o to Sanktuarium przed bezwzglêdnoœci¹ okupantów. Cesarz Franciszek Józef z w³aœciw¹ estym¹ odnosi³ siê do Matki Boskiej Czêstochowskiej, w obronie Sanktuarium wystêpowa³ tak e Ojciec Œwiêty Benedykt XV. Opieka Austrii powodowa³a, e Jasna Góra sta³a siê jedynym miejscem w okupowanym przez Niemców Królestwie, gdzie jawnie i odwa nie podnoszono postulat pe³nej Niepodleg³oœci Polski. Dowodem tego sta³y siê uroczystoœci patriotyczne w dniu 3 maja 1916 r. Uroczysta Msza œwiêta w 125. rocznicê Konstytucji odprawiona w Bazylice Jasnogórskiej przerodzi³a siê w masow¹ manifestacjê polskoœci. Po raz pierwszy od czasu rozbiorów tak uroczyœcie obchodzono rocznicê tego wydarzenia. Po raz pierwszy te publicznie zabrzmia³y pieœni patriotyczne, w tym Mazurek D¹browskiego. Po Mszy œwiêtej wychodz¹cy z klasztoru czêstochowianie skierowali siê do podjasnogórskich parków. Tam zgromadzeni pod bia³o-czerwonymi flagami uroczyœcie zasadzili drzewko - D¹b Niepodleg³oœci. Kronikarz Klasztoru Ojciec Aleksander aziñski zapisa³ w swej ksi¹ ce: Obchód ten podniós³ wysoko ducha patriotycznego w narodzie, rozbudzi³ i rozko³ysa³ usypiane przez wrogów przywi¹zanie do polskiej ziemi, rozpali³ zziêbniête uczucie ukochania wszystkiego co nasze i da³ impuls do wielu po ytecznych poczynañ na niwie spo³ecznej. Gdy D¹b Niepodleg³oœci sta³ siê ju dorodnym drzewem - 50 lat póÿniej, 3 maja 1966 r. Jasna Góra by³a œwiadkiem najwa niejszej z uroczystoœci w budz¹cej siê znów ku niepodleg³oœci Polski. Tu w Sanktuarium Maryjnym odby³y siê centralne uroczystoœci Millennium Chrztu Polski, obchodzone z inicjatywy Prymasa Polski ks. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. W³adze komunistyczne nie dopuœci³y do udzia³u w uroczystoœci Ojca Œwiêtego Paw³a VI. Symbolizowa³ to ustawiony przy o³tarzu pusty Tron Papieski. Ojciec Œwiêty Pawe³ VI w tym samym dniu odprawi³ Mszê Œwiêt¹ w intencji Polski w Bazylice Watykañskiej, na Jasnej Górze zaœ w Jego zastêpstwie sumê pontyfikaln¹ celebrowa³ ówczesny metropolita krakowski ks. Arcybiskup Karol Wojty³a. 3 maja 1966 r. milion pielgrzymów przyby³ych pod Jasn¹ Górê przyjê³o Akt Oddania Polski w Macierzyst¹ Niewolê Maryi, Matki Koœcio³a Chrystusowego, za wolnoœæ Koœcio³a w œwiecie. Mo na by³o i wówczas powtórzyæ s³owa Ojca A. aziñskiego: Obchód ten podniós³ wysoko ducha patriotycznego w narodzie... Szturm Twierdzy Jasna Góra w 1655 r. Obraz Leszka Piaseckiego z 1955 r. JUBILEUSZ 350-LECIA OBRONY JASNEJ GÓRY W CZÊSTOCHOWIE 1-6 maja (niedziela-pi¹tek) XV Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater Szczegó³y str maja (wtorek) Emisja pami¹tkowych medali, upamiêtniaj¹cych rocznicê 350-lecia obrony Jasnej Góry Organizator: Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 3 maja (wtorek) "Zwyciêska Polski Królowa - od kolubryn mocniejsza" - poœwiêcenie ostatnich piêciu stacji Tajemnic Chwalebnych Ró añca Œwiêtego autorstwa Tomasza Rossa z Zakopanego. - godz : Suma odpustowa na szczycie i uroczyste przywitanie mozaiki "Maria Sedes Sapientia" daru Ojca Œwiêtego dla braci studenckiej, - godz : Inscenizacja s³owno-muzyczna z kanonad¹ armatni¹ na szczycie jasnogórskim. godz spektakl historyczny Obrona Jasnej Góry 1655, 40 dni po 350 latach : Wykonanie Bogurodzicy i Hymnu do mi³oœci Ojczyzny, komentarz historyczny, wyjœcie delegacji szwedzkiej do klasztoru, tekst z pamiêtników Ojca Kordeckiego, delegacja do Szwedów, wymiana ognia z armat, muszkietów i pistoletów wstrzymanie ognia, odst¹pienie od murów twierdzy, 2 3

4 JUBILEUSZ 350-LECIA OBRONY JASNEJ GÓRY JUBILEUSZ 350-LECIA OBRONY JASNEJ GÓRY strzelanie z muszkietów i pistoletów na wiwat. godz Procesja eucharystyczna po Wa³ach godz Msza Œw. przy o³tarzu polowym godz Apel Jasnogórski pod przewodnictwem J.E. ks. gen bryg. Tadeusza P³oskiego, Biskupa Polowego Wojska Polskiego po Apelu przemarsz na b³onia, gdzie odbêdzie salut z armat na wiwat Wielkiego Jubileuszu. 3-4 maja (wtorek-œroda) Wieczornica - monta s³owno-muzyczny dla spo³ecznoœci szko³y oraz parafian koœcio³a p.w. œw. El biety Wêgierskiej Organizator: Szko³a Podstawowa nr 17 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Stanis³awa Wyspiañskiego, Aleja Wojska Polskiego 130, tel. (034) maja (œroda) Jasna Góra twierdza niezdobyta Sejmik Szkó³ Podstawowych Miasta Czêstochowy pod Patronatem Prezydenta Miasta Czêstochowy (Kaplica œw. Józefa na Jasnej Górze) poprzedzony Msz¹ œw. w Kaplicy Matki Bo ej Czêstochowskiej o godz Organizator: Szko³a Podstawowa nr 52, ul. Powstañców Warszawy 144a, tel. (034) , Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu Miasta Czêstochow, tel. (034) maja (niedziela) IV Ogólnopolskie Kryterium Uliczne Grand Prix Jasnej Góry w kolarstwie szosowym. Honorowy patronat Prezydenta Miasta Czêstochowy i Przeora Jasnej Góry Organizator: Czêstochowski Kolarski Klub Sportowy Kolejarz-Jura, ul. Mielczarskiego 1/3, tel. (034) maja (œroda) Nieszpory Eucharystyczne i procesja na wa³ach jasnogórskich. Procesja odbywa siê szlakiem Ojca Kordeckiego, z u yciem gotycko-renesansowej monstrancji z 1542 r. Wed³ug tradycji, z t¹ monstrancj¹ o. Kordecki mia³ obchodziæ wa³y jasnogórskie w procesji podczas oblê enia szwedzkiego. maj Oblê enie Jasnej Góry oczami dziecka - Konkurs plastyczny malowania kred¹ na asfalcie dla uczniów klas 0-III, w porozumieniu z Parafi¹ Rzymskokatolick¹ Wniebowst¹pienia Pañskiego i innymi szko³ami. Organizator: Zespó³ Szkó³ nr 2, ul. Wira owa 8, tel. (034) Blok Historyczny otwartych zajêæ: Ojciec Kordecki - dowódca twierdzy jasnogórskiej, Znaczenie zwyciêstwa w obronie Jasnej Góry Blok ywieniowy: ywienie w XVII wieku - prezentacja uczty szlacheckiej, uczta w XVII-wiecznej literaturze, Kuchnia szwedzka charakterystyka i zwyczaje kulinarne, prezentacja tworzenia sto³u szwedzkiego, zasady zachowania siê przy posi³kach, Miêdzyszkolny Konkurs Ciastkarsko- Piekarniczy w trzech kategoriach: masa solna, prace ciastkarskie, prace piekarskie Organizator: Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych im. Marii Sk³odowskiej-Curie,(034) Historia Jasnej Góry w podaniach i legendach - konsultacje zespo³owe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Organizator: Samorz¹dowy Oœrodek Doskonalenia, ul. Kosmowskiej 5, tel. (034) Moje miasto i mój region w obiektywie - podsumowanie Miêdzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Organizator: Szko³a Podstawowa nr 3, ul. Schillera 5, tel. (034) Quiz miêdzyszkolny, dotycz¹cy obrony i zabytków Jasnej Góry. Organizator: Szko³a Podstawowa nr 1, ul. Starzyñskiego 10, tel/ (034) Jasna Góra - miejsce niezwyk³e - podsumowanie Miêdzyszkolnego Konkursu Fotograficznego dla szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Organizator: Szko³a Podstawowa nr 3, ul. Schillera 5, tel. (034) Jasna Góra dziedzictwo kultury narodowej w oczach dzieci - miêdzyszkolny konkurs plastyczny. Organizator: Szko³a Podstawowa nr 39, ul. Kopernika 79/ 89, tel. (034) Konkurs wiedzy na temat historii Jasnej Góry, w ramach przedsiêwziêcia Dotkn¹æ i poznaæ Jasn¹ Górê. Organizator: Oœrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i M³odzie y Niewidomej i S³abowidz¹cej Polskiego Zwi¹zku Niewidomych, Aleja Wolnoœci 20, tel. (034) Projekcje filmów Szukamy skarbów i Ojciec Augustyn Kordecki (TVP 3 Katowice) oraz Z dziejów twierdzy Jasna Góra (MON) dla uczniów szkó³ czêstochowskich w Oœrodku Kultury Filmowej w Czêstochowie. Organizator: Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu: Urz¹d Miasta Czêstochowy, Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej, tel. (034) Klasztor Jasnogórski, Jasnogórskie Centrum Informacji, tel. (034)

5 Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater XV Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater 1-6 maja 2005 NIEDZIELA - 1 MAJA Bazylika Jasnogórska Transmisja TV Polonia, rejestracja II program PR Inauguracja Liturgiczna Festiwalu Marian Sawa - Missa Claromontana na chór mieszany, organy i kot³y, prawykonanie. Chór Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Chór Muzykologii UKSW w Warszawie Micha³ Sawecki - organy, Leszek Lorent - kot³y Dyrygent: ks. Kazimierz Szymonik Sala O. Augustyna Kordeckiego Otwarcie wystawy: Tkaniny Skarbca Jasnogórskiego. XVII-wieczne szaty liturgiczne i tkaniny u ywane w dobie Potopu Szwedzkiego. Ekspozycja czynna do 5 maja Koœció³ œw. Wojciecha, ul. BrzeŸnicka 59 Koncert Inauguracyjny. G.Mahler - Symfonia II Zmartwychwstanie Dorota Radomska sopran Judit Nemeth - alt (Wêgry) Chór Filharmonii Krakowskiej Przygotowanie chóru: Jacek Mentel Orkiestra S³owackiej Filharmonii Narodowej w Koszycach Orkiestra Filharmonii Czêstochowskiej - Dyrygent: Jerzy Swoboda Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego 15 Koncert muzyki islamskiej. Fils de Gnaoua z Tangeru (Maroko); Abdallah ben Said - kierownictwo artystyczne Koncerty festiwalowe prowadz¹: - Beata M³ynarczyk - Marek D³u ewski - Stefan Münch - Remigiusz Poœpiech PONIEDZIA EK - 2 MAJA Galeria O.P.K. Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1 Otwarcie wystawy malarstwa: Werner Lubos Chleb i œwiat³o Koœció³ Podwy szenia Krzy a Œwiêtego, ul. Sikorskiego 85 Koncert w 100-lecie urodzin œw. Faustyny Romuald Twardowski - Jezu, ufam Tobie - Misterium o Mi³osierdziu Bo ym. XV Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater Dorota Segda - recytacje Jerzy Trela - recytacje Dorota Ca³ek - sopran Józef Frakstein - baryton Orkiestra Filharmonii Zabrzañskiej Akademicki Chór Politechniki Œl¹skiej Przygotowanie chóru: Czes³aw Freund Dyrygent: S³awomir Chrzanowski Koœció³ Najœwiêtszego Imienia Maryi, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 56 Koncert chora³u gregoriañskiego. Schola Gregoriañska Wy szego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów Dyrygent: Marian Machura WTOREK - 3 MAJA Pawilon Wystawowy w Parku im. St.Staszica Otwarcie wystawy: Leszek M¹dzik Pejza e wyobraÿni Koœció³ Seminaryjny, ul. œw. Barbary 41 Koncert prawykonañ - muzyka piêciu kontynentów. Rejestracja II program PR Wrêczenie nagród w Miêdzynarodowym Konkursie M³odych Kompozytorów Musica Sacra. Robert Gawroñski - fortepian Cezary Sanecki - fortepian Micha³ S³awecki - organy Wies³awa ukaszewska - sopran Grupa Perkusyjna Filharmonii Czêstochowskiej w sk³adzie: Andrzej Michalak, Marcin Serwaciñski, Janusz Wieczorek, Andrzej Ziêtek. Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis - Dyrygent: Jan ukaszewski W programie: Jacobus Kloppers, Boris Alvarado, S³awomir Stanis³aw Czarnecki, Alfred Thomas Müller, Pawe³ ukaszewski, Urlich Alexander Kreppein, Bartosz Kowalski-Banasewicz, Nicholas Paul Vines Koœció³ Ewangelicko-Augsburski, ul. Œl¹ska 20 Misterium STABAT MATER W³odek Pawlik - fortepian Sebastian Gunerka - kantor Chór Katedry Warszawsko - Praskiej Musica Sacra; Dyrygent - Pawe³ ukaszewski Otwarcie wystawy fotografii: Arkadiusz Gepchard - Drewniana Architektura Sakralna Filharmonia Czêstochowska, ul. Wilsona 16 Koncert muzyki synagogalnej. Rejestracja II program PR Benzion Miller - kantor (USA) Danny Gildar fortepian (USA) ŒRODA - 4 MAJA Filharmonia Czêstochowska, ul. Wilsona 16 Muzyka wielkich religii monoteistycznych - Bóg Ojców naszych. Schola Gregoriañska Wy szego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów (Polska) 6 7

6 XV Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis (Polska) Benzion Miller - kantor (USA) Fils de Gnaoua z Tangeru (Maroko) Chór Kameralny Svetilen (Ukraina) Re yseria: Katarzyna Deszcz Bazylika Jasnogórska Muzyka ze zbiorów jasnogórskich - koncert w 300-lecie urodzin Eryka Briknera ( ). Anna Miko³ajczyk Niewiedzia³ - sopran Piotr Olech - alt Piotr Szewczyk - tenor Miros³aw Borczyñski - bas Chór kameralny Sine Nomine ; Piotr Zawistowski - przygotowanie chóru Zespó³ Muzyki Dawnej Concerto Polacco ; Kierownik artystyczny: Marek Toporowski Jasna Góra -Wieczernik Spektakl plenerowy Wielki Teatr Œwiata - Pedro Calderon de La Barca Auto Sakramentale. Adaptacja i re yseria: Henryk Adamek Obsada: Agata Hutyra - Roztropnoœæ Ma³gorzata Marciniak - Piêkno Marian Florek - Król Adam Hutyra - Wieœniak Adam oniewski - Bogacz Antoni Rot - Œwiat Robert Rutkowski - Biedak Marek Œlosarski - Autor CZWARTEK - 5 MAJA Bazylika Jasnogórska Koncert muzyki polskiej w 350. rocznicê obrony Jasnej Góry. Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis - Przygotowanie chóru: Jan ukaszewski Chór Politechniki Czêstochowskiej Collegium Cantorum - przygotowanie chóru: Janusz Siadlak Orkiestra Filharmonii Czêstochowskiej - dyrygent: Jerzy Swoboda W programie: Józef Œwider - Alma Redemptoris Mater na chór mieszany i orkiestrê symfoniczn¹ - prawykonanie. Marian Borkowski Hymn Ad majorem Claramontana na chór mieszany i orkiestrê symfoniczn¹ - prawykonanie. Stanis³aw Moryto - Te Deum Koœció³ œw. Jakuba Aposto³a, ul. Kiliñskiego 8 Koncert muzyki cerkiewnej. eñski Chór Kameralny Elegia (Bia³oruœ); Helena Isajkina - dyrygent Chór Kameralny Svetilen (Ukraina) PI TEK - 6 MAJA Bazylika Jasnogórska Koncert fina³owy: Feliks Nowowiejski Quo vadis. Transmisja II program PR XV Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater Barbara Kubiak - sopran Jerzy Mechliñski - baryton Czes³aw Ga³ka - bas Chór Polskiego Radia w Krakowie; Przygotowanie chóru - W³odzimierz Siedlik Madrygaliœci Capelli Cracoviensis; Przygotowanie chóru - Stanis³aw Krawczyñski Orkiestra Filharmonii Rzeszowskiej - Dyrygent: Jerzy Kosek SEMINARIUM NAUKOWE: 3 maja - godz Polska muzyka wspó³czesna - spotkanie z kompozytorami. Prowadzenie: Marek Dy ewski Miejsce: OPK Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1 4 maja - godz Muzyka synagogalna - wyk³ad poprowadzi Benzion Miller. Miejsce: OPK Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1 5 maja (czwartek) - godz Miejsce: Dom Pielgrzyma - Aula, ul. Kordeckiego 2 Seminarium 300 lecie urodzin O. Eryka Briknera kompozytora jasnogórskiego. - O. Dariusz Cichor OSPPE (Warszawa) Ojciec Eryk Brikner OSPPE , paulin, kompozytor - dr hab. Remigiusz Poœpiech (Uniwersytet Opolski) Kapela Ojców Paulinów na Jasnej Górze w XVIII w. - dr Wojciech Marchwica (Uniwersytet Jagielloñski) - Completorium O. Eryka Briknera a Completorium ks.g.g. Gorczyckiego - ks. dr Piotr Tarliñski (Uniwersytet Opolski) Nieszpory O. Eryka Briknera w praktyce liturgicznej Oœrodek Promocji Kultury "Gaude Mater" zaprasza w maju tak e na: 12 maja (czwartek) - godz Spotkanie z muzyk¹ country Kanadyjska odmiana muzyki country (ró ni wykonawcy) Miejsce: Sala OPK "Gaude Mater", ul. D¹browskiego 1 wstêp wolny 15 maja (niedziela) - godz Koncert eñskiego Chóru Kameralnego Uniwersytetu Katolickiego w Valparaiso, Chile dyrygent: Boris Alvarado Miejsce: Koœció³ Ewangeliscko - Augsburski, ul. Œl¹ska 20 wstêp wolny 18 maja (œroda) - godz Promocja tomiku wierszy Tomasza Jamroziñskiego "Stenogramy" Miejsce: Sala OPK "Gaude Mater", ul. D¹browskiego 1 OŒRODEK wstêp wolnypromocji KULTURY GAUDE MATER ul. 25 D¹browskiego maja (œroda) - 1godz tel. Turniej (034) Jednego , Wiersza tel/fax o 365 nagrodê 17 60Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Czêstochowie Miejsce: Sala OPK "Gaude Mater", ul. D¹browskiego 1 wstêp wolny 8 9

7 Muzeum Czêstochowskie maj w Muzeum Czêstochowskim Trybunalskim. 2. Primulus wystawa pokonkursowa SARP (od 20 maja) 3. Pejza e WyobraŸni - wystawa prac Leszka M¹dzika (do 20 maja) Siedziba g³ówna Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45 A Dyrekcja, ksiêgowoœæ, kancelaria, Dzia³ Historii, Dzia³ Obs³ugi tel. (034) , fax: (034) ; Pa³ac Œlubów, ul. Focha 19/21 tel. (034) Wystawy zmienne, Dzia³ Edukacji i Wystaw, Biblioteka, Dzia³ Obs³ugi Aleja Wolnoœci 30 Dzia³ Sztuki, Dzia³ Przyrody, Dzia³ Edukacji i Wystaw Galeria, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 47 - remont Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 49 tel. (034) Dzia³ Archeologii, Dzia³ Etnografii Pawilon Wystawowy w Parku im. St. Staszica tel. (034) Wystawy zmienne. Dworek Krasiñskich w Z³otym Potoku ul. Koœciuszki 11 tel. (034) Wystawy: sta³a i zmienna Rezerwat Archeologiczny ul. ukasiñskiego 20 tel. (034) Wystawy: sta³a i zmienna Bilety wstêpu do Muzeum: ulgowy 3 z³, normalny 4 z³, rodzinny 8 z³; w œrody dzieñ bezp³atny. Wystawy sta³e Dworek Krasiñskich w Z³otym Potoku Wystawa poœwiêcona Zygmuntowi Krasiñskiemu i jego najbli szym. Godziny udostêpniania obiektu zwiedzaj¹cym: poniedzia³ek nieczynna; wtorek, œroda, czwartek, pi¹tek ; sobota, niedziela Rezerwat Archeologiczny Cmentarzysko kultury ³u yckiej zachowane in situ. Godziny udostêpniania obiektu zwiedzaj¹cym: poniedzia³ek nieczynne, wtorek, czwartek , œroda, pi¹tek, sobota, niedziela Wystawy czasowe Pawilon Wystawowy w Parku im. St. Staszica 1. Portret polski XIX w. ze zbiorów Muzeum w Piotrkowie Godziny udostêpniania obiektu zwiedzaj¹cym: poniedzia³ek nieczynne; wtorek, czwartek , œroda, pi¹tek, sobota, niedziela Pa³ac Œlubów 1. Opowieœæ o chlebie - wystawa z Muzeum Wsi Radomskiej. 2. Wariacje na temat twórczoœci Juliana Fa³ata. - wystawa pokonkursowa. Godziny udostêpniania obiektu zwiedzaj¹cym: poniedzia³ek nieczynne; wtorek, czwartek, pi¹tek: ; œroda: ; sobota, niedziela: Zagroda W³oœciañska Koœcio³y drewniane okolic Czêstochowy. Fotografie wzbogacone o autentyczne fragmenty sztuki sakralnej drewnianej. Godziny udostêpniania obiektu zwiedzaj¹cym: poniedzia³ek nieczynne; wtorek, czwartek: , œroda, pi¹tek, sobota, niedziela: Muzeum zastrzega sobie mo liwoœæ zmian w programie wystaw. Spotkania 3 maja - wernisa wystawy Pejza e WyobraŸni spotkanie z Leszkiem M¹dzikiem, twórc¹ Sceny Plastycznej KUL w Lublinie: rozmowy o teatrze. Sztuka daje mi tê cudownoœæ znalezienia ujœcia dla tego wszystkiego, co w nas wzbiera. Sprawi³a, e to, co tkwi wewn¹trz mnie, od razu znaleÿæ siê mog³o w drugiej osobie. Wprowadzam widza w taki tajemny dla mnie kosmos, w którym dzielê siê swoimi lêkami i zagro eniami. Paradoksalnie - im wiêkszy dramat uda mi siê wydobyæ na widowni, tym wiêksz¹ czerpiê wiarê w sensownoœæ istnienia i tworzenia dalej tego teatru. Mam nadziejê, e wspólnie stajemy wobec mo liwoœci dotkniêcia pewnej Tajemnicy. Kiedy po przedstawieniach s³ucham ludzi, to okazuje siê, e to nie tylko moje lêki i przeczucia. W sztuce znalaz³em ukojenie... Malarstwo to wszystko, co by³o we mnie dla malarstwa, skierowa³o siê ku teatrowi. Zosta³a tylko potrzeba malowania dla samego siebie. I je eli malujê to w duchu dedykujê to osobie, o której myœlê. Malujê od dawna to samo - erogennoœæ i œwiêtoœæ, Biologiê i sacrum. To s¹ te dwa tematy. Jedyne... Leszek M¹dzik Edukacja Cykl lekcji muzealnych z zakresu historii, sztuki, etnografii, archeologii, przyrody. Oferta tematyczna lekcji muzealnych zawarta jest w Folderze edukacyjnym na rok Tel. kontaktowy , kierownik Dzia³u Edukacji i Wystaw - Monika Œwierczewska

8 1 maja 4 maja 5 maja 6 maja 7 maja 8 maja 10 maja 11 maja 12 maja 13 maja 14 maja 15 maja 17 maja 18 maja 19 maja 20 maja 21 maja 22 maja 23 maja 25 maja 29 maja 1 czerwca Teatr im. Adama Mickiewicza w Czêstochowie REPERTUAR MAJ 2005 godzina scena M MOJEJ ONY kameralna WIELKI TEATR ŒWIATA Jasna Góra ŒWINIOPAS (Teatr Zag³êbia z Sosnowca) du a SKRZYNECZKA BEZ PUD A kameralna SKRZYNECZKA BEZ PUD A kameralna POD NIEBEM PARY A du a POD NIEBEM PARY A du a POD NIEBEM PARY A du a SKRZYNECZKA BEZ PUD A kameralna OPOWIEŒCI GARGANTUICZNE (œroda studencka) du a M MOJEJ ONY kameralna Czytanie wspó³czesnego dramatu Klub Utopia OSKAR I PANI RÓ A (Teatr Œl¹ski z Katowic) kameralna OPOWIEŒCI GARGANTUICZNE du a OPOWIEŒCI GARGANTUICZNE du a LÊKI PORANNE kameralna LÊKI PORANNE (œroda studencka) kameralna LÊKI PORANNE kameralna IWONA, KSIÊ NICZKA BURGUNDA du a IWONA, KSIÊ NICZKA BURGUNDA du a DZIEÑ Z GWIAZD MICHA EBROWSKI SALON POEZJI/ SALONIK DLA DZIECI Foyer/ Histrion DOKTOR HAUST du a DZIEÑ MATKI M MOJEJ ONY du a KLUB BELFRA Bufet Teatralny PO ARCIE KRÓLEWNY BLUETKI (spektakl zamkniêty) du a M MOJEJ ONY kameralna DZIEÑ DZIECKA W TEATRZE JAŒ I MA GOSIA (Teatr Lalki i Aktora Banialuka - Bielsko - Bia³a) JAŒ I MA GOSIA du a A. Sadowski wg. F. Rabelais OPOWIEŒCI GARGANTUICZNE Re yseria: Katarzyna Deszcz Opowieœci Gargantuiczne to spektakl nawi¹zuj¹cy w stylistyce i treœci do jednego z arcydzie³ renesansowej literatury francuskiej pt. Gargantua i Pantagruel F. Rabelais'go. Ceny biletów: I strefa normalny 25 z³, ulgowy 20 z³, II strefa: normalny 20 z³, ulgowy 15 z³ Miro Gavran M MOJEJ ÓNY Re yseria, scenografia, kostiumy, opracowanie muzyczne, ruch sceniczny - Anna Kêkuœ temat: bigamia, liczba postaci: 2 mê czyzn, liczba aktów: 1, miejsce: kuchnia, czas: teraÿniejszy. Ceny biletów: I strefa normalny 25 z³, ulgowy 20 z³, II strefa: normalny 20 z³, ulgowy 15 z³ maj w teatrze SKRZYNECZKA BEZ PUD A Scenariusz, re yseria, scenografia: Andrzej Sadowski Przedstawienie jest oparte na opowiadaniu Wies³awa Dymnego - wspó³twórcy kabaretu "Piwnica pod Baranami". Ceny biletów: I strefa normalny 25 z³, ulgowy 20 z³, II strefa: normalny 20 z³, ulgowy 15 z³ Witold Gombrowicz IWONA KSIÊ NICZKA BURGUNDA Re yseria: Katarzyna Deszcz "Iwona" by³a debiutem dramatopisarskim Witolda Gombrowicza - powsta³a w 1938 roku. W spektaklu Katarzyny Deszcz dwór jest kwintesencj¹ "sztucznoœci" w ruchach i stereotypie myœlenia. Na tym tle pochodz¹ca "z zewn¹trz" normalna Iwona nie mo e zostaæ zaakceptowana. Ona sama tej akceptacji nie potrzebuje i nie szuka. A zatem musi byæ wyeliminowana, zniszczona. Ceny biletów: I strefa normalny 25 z³, ulgowy 20 z³, II strefa: normalny 20 z³, ulgowy 15 z³ POD NIEBEM PARY A Wg pomys³u Marka Œlosarskiego Scenariusz, re yseria i choreografia - Dorota Furman Spektakl z³o ony z piosenek francuskich: opowieœci o mi³oœci, zdradzie, radoœci ycia, o Pary u i urokach przedmieœcia. Karnawa³owoœæ, ludycznoœæ, nostalgia i zaduma - tym wszystkim przesycone s¹ teksty takich znakomitoœci jak: Brel, Brassens, Plante... Ceny biletów: I strefa normalny 25 z³, ulgowy 20 z³, II strefa: normalny 20 z³, ulgowy 15 z³ Stanis³aw Grochowiak LÊKI PORANNE Re yseria: B. Michalik Lêki poranne fascynuj¹ prawd¹ o cz³owieku, jest w tym tekœcie to co u Grochowiaka charakte-rystyczne: osaczenie œmierci¹, poczucie zagro enia, które czai siê nie tylko obok nas, ale i w nas samych, stracone nadzieje... To dramat cz³owieka i dramat alkoholika, który problemy yciowe, niezrozumienie, zagubienie i "ból istnienia" próbuje ³agodziæ wódk¹. Ceny biletów: I strefa normalny 25 z³, ulgowy 20 z³, II strefa: normalny 20 z³, ulgowy 15 z³ Hans Christian Andersen ŒWINIOPAS Re yseria: Krystyna Jakóbczyk Jedna z bardziej znanych baœni H. Ch. Andersena z ogromn¹ precyzj¹ i wyczuciem zosta³a zrealizowana przez aktorów Teatru Zag³êbia w Sosnowcu. Piêkne, bajecznie pastelowe przedstawienie zachwyca iœcie baœniow¹ scenografi¹, a atmosferê podkreœlaj¹ dodatkowo delikatne, stworzone jakby z marzeñ i snów kostiumy. Spektakl prezentowany w ramach Festiwalu: Dzieciêca Kraina Wra liwoœci. Cena biletu: 12 z³ 12 13

9 maj w teatrze Filharmonia Czêstochowska Maciej Wojtyszko PO ARCIE KRÓLEWNY BLUETKI Re yseria: Monika Martini- Madej Cena biletu: 12 z³ DZIEÑ Z GWIAZD DOKTOR HAUST Re yseria: Magdalena Piekorz, scenariusz - Wojciech Kuczok Monodram w wykonaniu Micha³a ebrowskiego Twórcy obsypanego nagrodami filmu PRÊGI wystawiaj¹ na scenie tekst o 32-letnim psychoanalityku drêczonym chorob¹ alkoholow¹. Jego opowieœæ to relacja-rozliczenie z dotychczasowym yciem, historia cz³owieka, który udzielaj¹c porad innym, tak naprawdê walczy z demonami drêcz¹cymi jego duszê. DOKTOR HAUST powsta³ z inicjatywy Micha³a ebrowskiego. Dla ebrowskiego to pierwszy monodram w karierze, dla Kuczoka pierwszy tekst pisany specjalnie na scenê. A dla Piekorz druga w karierze re yseria jednoosobowej sztuki. Ceny biletów: do 6 maja - 55 z³, po 6 maja - 60 z³ Eric Emanuel Schmitt OSKAR I PANI RÓ A Re yseria: Grzegorz Kempinsky Oskar, dziesiêciolatek chory na bia³aczkê, przez ostatnie 12 dni ycia pisze listy do Pana Boga. Niewiele o Nim wie. Nawet nie zna Jego adresu, ale szybko odnajduje w Nim wiernego s³uchacza. Ma³y Oskar nie rozumie, dlaczego doroœli boj¹ siê œmierci. Przecie œmieræ nie jest niczym nadzwyczajnym. adn¹ kar¹, adn¹ chorob¹. Oskar o tym doskonale wie i dziwi siê, e doroœli próbuj¹ wypchn¹æ œmieræ ze swojego ycia, e "zapominaj¹, e ycie jest kruche, delikatne, e nie trwa wiecznie. A wszyscy woko³o zachowuj¹ siê, jakby byli nieœmiertelni." Ksi¹ ka, na podstawie której powstaje katowickie przedstawienie, tak zachwyci³a Otyliê Jêdrzejczak, z³ot¹ medalistkê olimpijsk¹, e przekaza³a swój medal na aukcjê. Zebrane w ten sposób pieni¹dze z³ - przeznaczona na pomoc dzieciom chorym na bia³aczkê. Ceny biletów: I strefa normalny 25 z³, ulgowy 20 z³, II strefa: normalny 20 z³, ulgowy 15 z³ Jan Brzechwa JAŒ I MA GOSIA Re yseria: Lech Chojnacki Cena biletu: 15 z³ TEATR IM. A. MICKIEWICZA W CZÊSTOCHOWIE ul. Kiliñskiego 15, centrala tel. (034) , Sekretariat: tel. (034) , tel./fax Dzia³ Promocji i Sprzeda y: tel./fax Rezerwacja biletów: tel. (034) Kasa biletowa czynna: wtorek pi¹tek: soboty, niedziele i œwiêta na 2 godziny przed spektaklem. tel. (034) w.106. W poniedzia³ki kasa nieczynna. 8 maja (niedziela) - godz "Mój brat niedÿwiedÿ" film animowany, prod.usa Disney 2003 Sala Koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej Cena biletu: 6 z³. 13 maja (pi¹tek) - godz Rozrywkowa klasyka - klasyczna rozrywka (O utworach, które bawi³y kiedyœ i o przenikaniu siê muzyki rozrywkowej i klasycznej dzisiaj) - Koncert z cyklu Filharmonia M³odym Melomanom. Sala Koncertowa Filharmonii. Wyst¹pi¹: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Czêstochowskiej, Tomasz Chmiel - dyrygent. Cena biletu: 5 z³. 15 maja (niedziela) - godz Kabaret "Pod Egid¹". Sala Koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej Ceny biletów: 35 z³, 30 z³. 16 maja (poniedzia³ek) I Ogólnopolski Konkurs Keyboardowy. Sala Koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej godz Koncert konkursowy w kategorii wiekowej od 16 do 19 lat godz Koncert konkursowy w kategorii wiekowej od 13 do 15 lat godz Koncert konkursowy w kategorii wiekowej od 10 do 12 lat godz Koncert konkursowy w kategorii wiekowej do 9 lat godz Koncert Galowy od 8.00 do Wystawa instrumentów muzycznych firmy Yamaha. Impreza biletowana 16, 17, 18, 19, 20 maja, godz. 8.30, 9.30, 10.30, "Koncert ustrzelony" Audycje muzyczne z cyklu Filharmonia Dzieciom. SalaKameralnaFilharmonii,prowadzenie-Ma³gorzataStarczewska-Owczarek Cenybiletów:3,50z³ (do50dzieci),3z³ (powy ej50dzieci),300z³ca³asala (160miejsc). 18 maja (œroda) - godz Popis uczniów Zespo³u Szkó³ Muzycznych im. M. J. ebrowskiego w Czêstochowie. Sala Koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej Impreza biletowana 20 maja (pi¹tek) - godz Koncert Symfoniczny. Sala Koncertowa Filharmonii Wyst¹pi¹: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Czêstochowskiej, Herman Breuer - dyrygent. W programie: J.Haydn - Symfonia B-dur nr 102, J.Brahms - IV Symfonia e-moll op.98 Ceny biletów: 16 z³, 11 z³ (ulgowy) maja (niedziela - poniedzia³ek) XIV Miêdzynarodowy Festiwal Piosenki Majowa Nutka. Sala Koncertowa Filharmonii Impreza biletowana 29 maja (niedziela) - godz Koncert Nadzwyczajny. Sala Koncertowa Filharmonii Wyst¹pi¹: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Czêstochowskiej, Tadeusz Wojciechowski - dyrygent, Tatiana Szebanowa fortepian. W programie: S.Rachmaninow - Rapsodia na temat Paganiniego a-moll op.43, M.Ravel Bolero Ceny biletów: 20 z³., 15 z³. (ulgowy). 30 maja (poniedzia³ek) - godz i "Z³odziej" - spektakl Teatru Kwadrat. Sala Koncertowa Filharmonii Impreza biletowana 1 czerwca (œroda) godz Dzieñ Dziecka w Filharmonii - "Ratunku, jestem rybk¹" - film anim., prod. Niemcy/ Irlandia 2000 Sala Koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej Cena biletu: 5 z³. Impresariat Filharmonii Czêstochowskiej, tel. (034) FILHARMONIA CZÊSTOCHOWSKA ul. Wilsona 16, tel. (034) ,

10 Miejska Galeria Sztuki MIEJSKA GALERIA SZTUKI W CZÊSTOCHOWIE 16 kwietnia - 8 maja Sala Œl¹ska Artefakty 4. Co to jest rzecz? U³amek wszechœwiata Wystawê przygotowa³a Stanis³awa Zacharko, jest to prezentacja piêciu artystów: Andrzeja Cieszyñskiego (malarstwo), Janusza Jerzego Cywickiego (instalacja), Juli Olech-Nowak (malarstwo), Tadeusza Nuckowskiego (kola ), Jadwigi Sawickiej (fotografia), koncentruj¹ca siê wokó³ idei przedmiotu. 16 kwietnia - 8 maja Sala Poplenerowa Halina Stawowy - Dombrowska - RzeŸba Wystawa indywidualna rzeÿby artystki mieszkaj¹cej i tworz¹cej w Kielcach, absolwentki ASP w Krakowie. Oprócz rzeÿby realizuje twórczoœæ w dziedzinie medalierstwa, a tak e wzornictwa i fotografii. 22 kwietnia - 8 maja i 20 maja - 26 czerwca Sala Gobelinowa "Visions des ténebres - Mroczne wizje Kolekcja sztuki Anny i Piotra Dmochowskich. Na wystawie znajdzie siê 50 obrazów autorstwa wybitnych przedstawicieli wspó³czesnej sztuki polskiej i europejskiej, m. in. Józefa Szajny, Bogdana Korczowskiego, Tadeusza Mroza, Krzysztofa Sza³ka, Franciszka Starowieyskiego, Stasysa Eidrigeviciusa, Józefa Walczaka, Henryka Czeœnika, Svetlina Russeva, Michela Henricot. Wystawa sta³a (w czasie trwania wystaw czasowych) Sala Kameleon Zdzis³aw Beksiñski malarstwo z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich 16 obrazów Zdzis³awa Beksiñskiego, przekazanych przez Annê i Piotra Dmochowskich, paryskich kolekcjonerów sztuki, do sta³ej ekspozycji w MGS. Wystawy czynne codziennie w godzinach Ceny biletów: 3 z³ (normalny) i 2 z³ (ulgowy) MIEJSKA GALERIA SZTUKI W CZÊSTOCHOWIE Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 tel. (034) , tel/fax maj w OKF Oœrodek Kultury Filmowej 29 kwietnia - 5 maja 6-12 maja maja maja 27 maja - 2 czerwca 13 maja 14 maja 15 maja BEZDRO A 124 min BARDZO D UGIE ZARÊCZYNY 134 min CZASEM S OÑCE, CZASEM DESZCZ 210 min DRZWI W POD ODZE 111 min TRZECI 95 min MECHANIK 90 min REKONSTRUKCJA 91 min W DÓ KOLOROWYM WZGÓRZEM 114 min 5 x 2 90 min G OW W MUR 121 min III REGIONALNE DNI KSIAZKI przegl¹d filmowy wstêp wolny W 80 DNI DOOKO A ŒWIATA 124 min SPIRITED AWAY : w krainie bogów 125 min BALZAC I MA A CHINKA 116 min CZÊSTOCHOWA NA STAREJ POCZTÓWCE 30 min GODZINY 117min TÊTNO adaptacja Opowieœci dla przyjaciela H. Poœwiatowskiej 69 min HAŒKA dokumentalna opowieœæ o H. Poœwiatowskiej 30 min WOJACZEK 89 min PAPIE NADZIEI, CZ OWIEK WIELKIEJ MODLITWY min 3 i 26 maja - OKF nieczynny Kasa czynna od BEZDRO A USA 2004, re. Alexander Payne Wyk.: Paul Giamatti, Thomas H. Church i in. Oscar za najlepszy scenariusz adaptowany. Komediodramat w formule kina drogi. Dwaj kumple wyruszaj¹ w podró kawalersk¹ ( Jack jest tu przed o enkiem) szlakiem kalifornijskich winnic. Cena biletu: 11 z³ BARDZO D UGIE ZARÊCZYNY Francja/USA 2004, re. Jean-Pierre Jeunet Wyk.: Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Jodie Foster, Dominique Pinon i in. Nominacje do Oscara za zdjêcia i scenografiê. Wzruszaj¹ca, ambitna superprodukcja twórcy Amelii, po³¹czenie romansu, filmu wojennego i krymina³u. Okrutny œwiat frontowych walk i œwiat naiwnych marzeñ kobiety czekaj¹cej na powrót ukochanego z wojny. Poetyckie dialogi, czarny humor splataj¹ siê tu z dziwn¹, surrealistyczn¹ wyobraÿni¹ re ysera. Cena biletu: 11 z³ CZASEM S OÑCE, CZASEM DESZCZ Indie/ Wlk. Brytania 2001, re. Karan Johar Wyk.: Amitabh Bachchan, Mayank Meghani, Jaya Bhaduri, Achala Sachdev i in. Roztañczona i rozœpiewana opowieœæ o perypetiach pewnej bogatej rodziny, zrealizowana z ogromnym rozmachem i w dynamicznej stylistyce bliskiej MTV, z wyœmienit¹ œcie k¹ dÿwiêkow¹. Cena biletu: 15 z³ 16 17

11 maj w OKF maj w OKF DRZWI W POD ODZE USA 2004, re. Tod Williams Wyk.: Jeff Bridges, Kim Basinger, Mimi Rogers i in. Ambitny dramat psychologiczny o perwersyjnym odcieniu, ekranizacja pocz¹tkowej partii powieœci Johna Irvinga "Jednoroczna wdowa". Prze ywszy rodzinn¹ tragediê, autor ksi¹ ek dla dzieci Ted Cole i jego ona Marion nie umiej¹ siê ju porozumieæ. Separuj¹ siê od siebie, przejmuj¹c kolejno opiekê nad czteroletni¹ córk¹ Ruth. Cena biletu: 12 z³ TRZECI Polska 2004, re. Jan Hryniak Wyk. Magdalena Cielecka, Jacek Poniedzia³ek, Marek Kondrat i in. Historia o trójk¹cie : para, reprezentuj¹ca pokolenie 30-latków, które zap³aci³o wysok¹ cenê za sprzedanie duszy kapitalizmowi, a Trzecim jest 50- latek, który z nimi podró uje, cz³owiek kochaj¹cy wolnoœæ, nonkonformista, wci¹ trochê buntownik. Czy Trzeci to Diabe³? Bóg? A mo e Anio³ Stró daj¹cy obserwowanej przez siebie parze ostatni¹ szansê? Cena biletu: 12 z³ MECHANIK Hiszpania 2004, re. Brad Anderson Wyk: Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Aitana Sanchez- Gijon, John Sharian i in. Rozegrany w scenerii ciemnych hal fabrycznych i klaustrofobicznych, obskurnych hotelowych wnêtrz film Brada Andersona opisuje zmagania cierpi¹cego na bezsennoœæ m³odego cz³owieka tytu³owego mechanika wpadaj¹cego w paranojê z powodu gnêbi¹cego go poczucia winy. Niesamowita wizualna strona filmu po³¹czenie surowego, wzorowanego na niemieckim ekspresjonizmie stylu i filmu noir tworzy atmosferê niepokoju i wrêcz paranoi. Cena biletu: 12 z³ REKONSTRUKCJA Dania 2003, re. Christoffer Boe Wyk. Maria Bonnevie, Nikolaj Lie Kaas, Krister Henriksson i in. Surrealistyczna historia mi³osna. Nielinearna narracja filmu wprowadza widzów w subiektywny œwiat bohatera, m³odego fotografa Alexa. Fabu³a oscyluje wokó³ jednego tylko wydarzenia: momentu, w którym m³ody cz³owiek w metrze zakochuje siê od pierwszego wejrzenia w tajemniczej nieznajomej. Akcja skacze do przodu i do ty³u, wspomnienia mieszaj¹ siê z marzeniami, sceneria przypomina senne majaki, którymi rz¹dzi daleka od zwi¹zku przyczynowo-skutkowego zasada. Cena biletu: 12 z³ W DÓ KOLOROWYM WZGÓRZEM Polska 2004, re. Przemys³aw Wojcieszek Wyk: Dariusz Majchrzak, Aleksandra Pop³awska, Rafa³ Maækowiak, Przemek Bluszcz, Jacek Borcuch Film o przekleñstwie rodzinnego piekie³ka, z niejednoznacznymi postaciami, stawiaj¹cy trudne pytania pozostaj¹ce bez odpowiedzi. Historia dwudziestokilkuletniego ch³opaka, który po wyjœciu z wiêzienia nie mo e znaleÿæ miejsca w swojej rodzinnej miejscowoœci. Cena biletu: 12 z³ 5 x 2 Francja 2004, re. Francois Ozon Wyk. Valeria Bruni Tedeschi, Stéphane Freiss, Géraldine Pailhas, Françoise Fabian i in. Wstrz¹saj¹cy film bior¹cy pod w³os tradycyjn¹ love-story. Opowiada historiê pewnego ma³ eñstwa pokazuj¹c piêæ kluczowych dla ich zwi¹zku momentów, ale w odwróconej chronologii. Si³a filmu tkwi w paradoksalnej zdolnoœci wywo³ania w widzu uczuæ sprzecznych z wiedz¹, któr¹ otrzymuje on na samym pocz¹tku. Cena biletu: 12 z³ G OW W MUR Niemcy' 2004,re. Fatih Akin, wyk. Birol Unel, Sibel Kekilli, Catrin Striebeck i in. Europejska Nagroda Filmowa za najlepszy film 2004 roku. Czarna love story o dwojgu niemieckich Turków, film o yciu na styku dwóch kultur i spo³ecznym nieprzystosowaniu, ywiole autodestrukcji i wyzwalaj¹cej sile mi³oœci. Ale tak e o paradoksach wolnoœci, o poszukiwaniu w³asnej to samoœci i sensu ycia. To z³o ona i pe³na zakrêtów historia rozmijaj¹cej siê mi³oœci dwojga tureckich outsiderów, którzy po próbach samobójczych przypadkiem spotkali siê w szpitalu. Cena biletu: 12 z³ III REGIONALNE DNI KSIAZKI przegl¹d filmowy wstêp wolny W 80 DOOKO A ŒWIATA USA' 2004, re. Frank Coraci Wyk: Steve Coogan, Cécile De France, Jim Broadbent, Kathy Bates Ekranizacja klasycznej powieœci Juliusza Verne`a- jednej z najciekawszych i najchêtniej czytanych ksi¹ ek przygodowych dla m³odzie y. Wyœcig z czasem na tle kultur ca³ego œwiata. W podró y bohaterowie spotykaj¹ wiele znanych postaci XIX stulecia i prze ywaj¹ niezliczon¹ iloœæ przygód. SPIRITED AWAY: w krainie bogów USA/Japonia 2001, re. Hayao Miyazaki, film animowany z dubbingiem Szczytowe osi¹gniêcie japoñskiej sztuki animacji wywodz¹cej siê z niezwykle popularnego na ca³ym œwiecie nurtu zwanego Mang¹. Magiczna historia rozgrywaj¹ca siê w niewiarygodnym œwiecie: ma³a dziewczynka trafia do tajemniczej krainy, gdzie rozpoczyna praktykê u czarownicy. Ma³a Chihiro, pozornie jest w obcym œwiecie bezradna, ale bezinteresownoœæ i dobro pozwalaj¹ jej wygraæ. BALZAC I MA A CHINKA Chiny/Francja 2002, re.sijie Dai, Wyk. Xun Zhou, Kun Chen, Ye Liu Ekranizacja powieœci o autobiograficznym charakterze dokonana przez samego autora Sijie Dai. Ksi¹ ka sta³a siê bestsellerem we Francji i zosta³a przet³umaczona na 25 jêzyków. Jest to opowieœæ o chiñskiej rewolucji kulturalnej lat 70-tych, ale relacjonowanej przez pryzmat lirycznej, kameralnej i wzruszaj¹cej historii mi³osnej. CZÊSTOCHOWA NA STAREJ POCZTÓWCE Prezentacja przygotowana przez Muzeum Czêstochowskie 18 19

12 maj w OKF III Regionalne Dni Ksi¹ ki maja 2005 Miejska Galeria Sztuki GODZINY USA 2002, re. S.Daldry Wyk: Nicole Kidman, Meryl Streep, Julianne Moore, Ed Harris, Miranda Richardson Bardzo mocny dramat egzystencjalny. Re yser kunsztownie po³¹czy³ trzy opowieœci i trzy ró ne p³aszczyzny czasowe. W 1924 roku brytyjska pisarka Virginia Woolf zaczyna pisaæ powieœæ Pani Dalloway. W 1951 roku czyta j¹ Laura Brown, amerykañska gospodyni domowa, mieszkanka przedmieœcia Los Angeles. Trzeci¹ bohaterk¹ jest Clarissa Vaughn, liberalna nowojorska intelektualistka, mieszkaj¹ca ze swoj¹ partnerk¹, która w 2001 r. przygotowuje przyjêcie na czeœæ swego chorego na AIDS by³ego mê a. TÊTNO re. Gerard Zaleski Poska 1986 wyk. Ewa Jendrzejewska, Krzysztof Globisz, Teresa Budzisz-Krzy anowska,, Andrzej Krukowski, Magda Teresa Wójcik, Henryk Machalica Scenariusz filmu powsta³ na podstawie "Opowieœci dla przyjaciela" Haliny Poœwiatowskiej - historii jej mi³oœci i ma³ eñstwa z Adolfem Poœwiatowskim, malarzem, studentem szko³y filmowej. HAŒKA Polska 1996, re.jacek Sawicki Wyk. Dorota Landowska Nie jest to biografia poetki, lecz opowieœæ o Halinie Poœwiatowskiej - dziewczynce, dziewczynie, m³odej kobiecie. Aktorka Dorota Landowska, przygotowuj¹c wybór jej wierszy na scenê, dociera do bliskich i przyjació³ Haœki, by dowiedzieæ siê, jaki jej obraz pozosta³ w ich pamiêci. Jedzie wiêc œladem poetki do jej rodzinnej Czêstochowy i ukochanego Krakowa, odwiedza miejsca, w których bywa³a... WOJACZEK Polska 1999, re. Lech Majewski Wyk: Krzysztof Siwczyk, Dominika Osta³owska, Andrzej Mastalerz, El bieta Okupska, Miros³awa Lombardo, Andrzej Wojaczek i in. Film opowiada o "kaskaderze polskiej literatury" - Rafale Wojaczku. Nie jest to jednak typowa biografia artysty. Re yser pokazuje epizody z ostatniego okresu krótkiego, tragicznego ycia poety: sceny, obrazy, wspomnienia, gesty, wypowiedzi, które sk³adaj¹ siê na legendê Wojaczka. PAPIE NADZIEI, CZ OWIEK WIELKIEJ MODLITWY Polska 1995, film dokumentalny, realizacja : ks. Andrzej Baczyñski, Tadeusz Szyma Zrealizowany w 1995 roku film dokumentalny, który jest swoistym duchowym portretem Ojca Œwiêtego - Jana Paw³a II i prób¹ nakreœlenia osobowoœci Papie a. OŒRODEK KULTURY FILMOWEJ - KINO STUDYJNE Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 tel. (034) , fax lub forum dyskusyjne: Organizatorzy: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie i Biblioteka Publiczna im. W³. Biegañskiego Patronat Prezydenta Miasta Czêstochowy miejsce: Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel. (034) maja (pi¹tek) Program imprez Otwarcie II Regionalnych Dni Ksi¹ ki Sala Œl¹ska Spotkanie najm³odszych czytelników z autork¹ ksi¹ ek dla dzieci i m³odzie y (Ma³gosia contra Ma³gosia) Ew¹ Nowack¹ Rysowanie na asfalcie - konkurs dla dzieci Plac przed Galeri¹ Literatura na ekranie: W 80 dni dooko³a œwiata - film fabularny, USA 2004 re. Frank Coraci OKF O scenariuszu filmowym - warsztaty prowadzi Maria Nowakowska - Majcher (m. in.scenariusz do filmu Faustyna) Kawiarnia w Galerii Stoliki Literackie - autorzy podpisuj¹ swoje ksi¹ ki: Ewa Nowacka Sala Œl¹ska Spotkanie najm³odszych czytelników z autork¹ ksi¹ ek dla dzieci i m³odzie y (Ma³gosia contra Ma³gosia) - Ew¹ Nowack¹ Sala Poplenerowa Wokó³ komiksu: Spitited Awai: w krainie bogów - re. Hayao Miyazaki, USA/Japonia 2001 film animowany z dubbingiem OKF Promocja ksi¹ ki Joga dla zdrowia - spotkanie z prof. Januszem Szop¹ Multimedialny pokaz æwiczeñ hata - jogi Sala Poplenerowa Kawiarnia Literacka zaprasza Spotkanie z redakcj¹ kwartalnika kulturalnego Czêstochowy Aleje 3 - red. naczelny Marian P. Rawinis i wspó³pracownicy prowadzenie: Janusz Pawlikowski, Marek Makowski Kawiarnia w Galerii Kawiarnia Literacka zaprasza Jarocin w obiektywie bezpieki spotkanie ze wspó³autorem ksi¹ ki Tomaszem Toborkiem prowadzenie: Janusz Pawlikowski, Marek Makowski Kawiarnia w Galerii Stoliki Literackie - autorzy podpisuj¹ ksi¹ ki: Tomasz Toborek Sala Œl¹ska 14 maja (sobota) Literatura na ekranie: Balzac i ma³a Chinka - film fabularny Chiny/Francja ' 2002 re. Sijie Dai OKF 20 21

13 III Regionalne Dni Ksi¹ ki III Regionalne Dni Ksi¹ ki Kawiarnia Literacka zaprasza Spotkanie z poetk¹ Agat¹ Polak (tomik wierszy Zdyszany motyl ) prowadzenie: Szymon Grzegorzewski Kawiarnia w Galerii Warsztaty technik szybkiego czytania Studium Doskonalenia Zdolnoœci Poznawczych Sala Poplenerowa Kawiarnia Literacka zaprasza Spotkanie z poet¹ Tomaszem Jamroziñskim (tomik wierszy Stenogramy ) prowadzenie: Szymon Grzegorzewski Kawiarnia w Galerii Stoliki Literackie - Fotoklub Rzeczpospolitej prezentuje fotografie Plac przed Galeri¹ Akademia rysowania - warsztaty plastyczne dla dzieci prowadzenie: Czes³aw Tarczyñski, Miros³aw Czarnocki Sala Gobelinowa Kawiarnia Literacka zaprasza Sztuka pisania biografii - spotkanie z Krystyn¹ Koliñsk¹ prowadzenie: Janusz Pawlikowski, Marek Makowski Kawiarnia w Galerii Czêstochowa na starej pocztówce Prezentacja Muzeum Czêstochowskiego OKF Kawiarnia Literacka zaprasza Gawêdy o Czêstochowie - spotkanie z Miros³awem Zwoliñskim prowadzenie: Janusz Pawlikowski, Marek Makowski Kawiarnia w Galerii Literatura na ekranie: Godziny - film fabularny USA ' 2002 re. S.Daldry OKF Kawiarnia Literacka zaprasza Spotkanie z redakcj¹ czasopisma literackiego Bulion : Szymon Grzegorzewski (red. naczelny ), Tomasz Jamroziñski, Wiolettta Grzegorzewska, Tomasz Szewczyk, Marcin Zegad³o prowadzenie: Janusz Pawlikowski, Marek Makowski Kawiarnia w Galerii Kawiarnia Literacka zaprasza Wokó³ komiksu - spotkanie z autorami Magazynu Komiksowego Czafka prowadzenie: Janusz Pawlikowski, Marek Makowski Kawiarnia w Galerii Warsztaty technik szybkiego czytania Studium Doskonalenia Zdolnoœci Poznawczych Sala Poplenerowa O liberaturze rozmawiaj¹: Mateusz Szkop (poeta, organizator czêstochowskiego Slam poetry), Rados³aw Nowakowski (pisarz, twórca pierwszej liberackiej ksi¹ ki pt.: "Ogon s³onia", muzyk zespo³u Osjan) i Zenon Fajfer (twórca liberatury, m.n. "Wieczór trzech cielców") Liberatura to rodzaj literatury, w którym tekst jest zintegrowany z przestrzeni¹ ksi¹ ki, a jej budowa i warstwa graficzna s¹ niemniej istotne od warstwy s³ownej. Kawiarnia w Galerii 15 maja (niedziela) Opowieœci o Halinie Poœwiatowskiej Têtno film dokumentalny, re. G. Zaleski Pol.' 86 OKF Opowieœci o Halinie Poœwiatowskiej Spotkanie z autork¹ biografii poetki Mariol¹ Pryzwan prowadzenie: Janusz Pawlikowski, Marek Makowski OKF Opowieœci o Halinie Poœwiatowskiej Haœka - film dokumentalny, re.j.sawicki Pol.' 96 OKF Pokaz wykonywania karykatur literackich Tomasz Wolski rysownik, karykaturzysta Sala Œl¹ska Literatura na ekranie: Wojaczek film biograficzny, re. Lech Majewski Pol. '99 OKF Kawiarnia Literacka zaprasza Spotkanie z autorami Klubu Literackiego Z³ota Jesieñ prowadzenie: Janusz Pawlikowski, Marek Makowski Kawiarnia w Galerii Literatura na ekranie: Papie nadziei, cz³owiek wielkiej modlitwy, film dok. Pol.' 95 re. Ks. A. Baczyñski, T. Szyma OKF Kawiarnia Literacka zaprasza Spotkanie z autorami filmu prowadzenie: Janusz Pawlikowski, Marek Makowski Kawiarnia w Galerii Kawiarnia Literacka zaprasza Sacrum i sztuka. ycie i sztuka - rozmowy o sztuce (promocja ksi¹ ki) prowadzenie: Janusz Pawlikowski, Marek Makowski Kawiarnia w Galerii Codziennie miêdzy a w salach wystawowych, przy stoiskach wystawców odbywaj¹ siê prezentacje i pokazy dla zainteresowanych: - pracowni introligatorskiej Biblioteki Publicznej - czerpania papieru, pisania gêsim piórem - Czerpalnia Art Papier z Gliwic - druku wizytówek - Drukarnia Garmond z Czêstochowy - papierowych prac plastycznych - rêkodzie³o p. El bieta Siemion z Janowa - projekty opracowañ graficznych ksi¹ ek uczniów Pañstwowej Szko³y Sztuk Piêknych w Czêstochowie - komputerowy quiz literacki - Pañstwowa Szko³a Sztuk Piêknych w Czêstochowie - wystawa ekslibrysów Muzeum Czêstochowskie - prezentacja czêstochowskiego Oddzia³u Polskiego Zwi¹zku Filatelistów - promocja hipertekstów stanowiacych po³¹czenie klasycznej powieœci i internetu za pomoc¹ sprzêtu multimedialnego - prowadzenie Mateusz Szkop Rados³aw Nowakowski : "Koniec œwiata wed³ug Emeryka S³awomir Shuty : Blok.art...pl Zenon Fajfer, Katarzyna Bazarnik : "Oka - leczenie Zenon Fajfer, Katarzyna Bazarnik : "O(patrzenie) Zaproszeni wystawcy zaprezentuj¹ bogat¹ ofertê wydawnicz¹. Wœród prezentowanych ksi¹ ek znajda siê publikacje dla dzieci, wydawnictwa akademickie i naukowe, beletrystyka, poezja, wydawnictwa artystyczne. Program imprez mo e ulec zmianie

14 Biblioteka Publiczna im. dra W³adys³awa Biegañskiego Z okazji 70. rocznicy urodzin Haliny Poœwiatowskiej ( ), polskiej poetki, czêstochowianki, Biblioteka Publiczna zaprasza na nastêpuj¹ce imprezy : 9 maja (poniedzia³ek) Spotkanie z poezj¹ Haliny Poœwiatowskiej - Filia biblioteczna nr 7 (Al. Pokoju 16) 15 maja (niedziela) Spotkanie z Mariol¹ Pryzwan, autork¹ ksi¹ ek o Halinie Poœwiatowskiej, m. in. Ja minê, ty miniesz... po³¹czone z projekcj¹ filmów o poetce. Spotkanie bêdzie mia³o miejsce podczas III Regionalnych Dni Ksi¹ ki - Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny maja (poniedzia³ek) Zajêcia dla m³odzie y gimnazjalnej, dotycz¹ce twórczoœci Haliny Poœwiatowskiej (z cyklu Niezwyk³e lekcje ), prowadzone przez studentów polonistyki Akademii Jana D³ugosza w Czêstochowie, pod kierunkiem dr Wigi Bednarkowej. Tydzieñ Bibliotek maja Biblioteka otwarta dla Ciebie Zapraszamy do zwiedzania Biblioteki G³ównej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 22 oraz filii bibliotecznych na terenie ca³ego miasta. Bêdzie mo na poznaæ drogê gromadzonych przez Bibliotekê zbiorów: od zakupu do otrzymania ich przez czytelnika. Te szczególne wycieczki s¹ mo liwe po uprzednim uzgodnieniu z kierownikami placówek. Pogadanki, wystawy, zabawy, uroczystoœci Filia biblioteczna nr 1 (Aleja Niepodleg³oœci 11) - wystawa Ksi¹ ki o ksi¹ ce. Filia biblioteczna nr 5 (ul. Krasiñskiego 4) - zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na pogadanki o ksi¹ kach i pracy bibliotekarza. Filia biblioteczna nr 6 (ul. Orkana 56A) - zachêca dzieci ze szkó³ podstawowych do wziêcia udzia³u w zabawie w bibliotekarza Filia biblioteczna nr 8 (ul. Ksiê ycowa 2) - wystawa Od papirusu do CD - czyli krótka historia ksi¹ ki Filia biblioteczna nr 20 (ul. Gombrowicza 15) - wybór spoœród gimnazjalistów czytelnika roku szkolnego 2004 /2005 Lekcje w bibliotece Filie biblioteczne prowadz¹ zajêcia, podczas których uczniowie maj¹ okazjê zapoznaæ siê z zasobami biblioteki oraz posi¹œæ umiejêtnoœæ wykorzystania ich w yciu codziennym. Filia biblioteczna nr 5 (Krasiñskiego 4) poprowadzi dla przedszkolaków lekcjê o budowie ksi¹ ki. Filie biblioteczne nr 15 (ul. Okulickiego 63 ) i 16 (ul. Krakowska 46/ 50) przygotowa³y zajêcia dla uczniów szkó³ podstawowych na temat katalogów, ich rodzajów i znaczenia. Filie biblioteczne nr 8 (ul. Ksiê ycowa, 29 (ul. Nowowiejskiego 15) i 18 (ul.. Nadrzeczna 46/48) oczekuj¹ na propozycje tematów ze strony nauczycieli. Wycieczki Dzieci z przedszkoli i szkó³ podstawowych przyjmowane bêd¹ przez filie biblioteczne, a m³odzie ze szkó³ ponadpodstawowych przez Bibliotekê G³ówn¹, po wczeœniejszym uzgodnieniu terminów. Warsztaty Filia biblioteczna nr 9 (ul. Nowowiejskiego15) dla dzieci ze szkó³ podstawowych przygotowa³a warsztaty biblioterapeutyczne. Konkursy Znajomoœci¹ œwiata bajek bêd¹ mia³y okazjê wykazaæ siê dzieci w wieku przedszkolnym i z klas 0 - III szkó³ podstawowych w konkursach literackich organizowanych przez filie biblioteczne : nr 7 (Al. Pokoju 16) - nr 12 (ul. Szkolna 1) - nr 16 (ul. Krakowska 46/50) - maj w Bibliotece Publicznej Festiwal bajek Czy wiesz, kto to jest? Baœñ i jej bohaterowie Z okazji Dnia Matki przedszkolaki i dzieci ze szkó³ podstawowych bêd¹ mia³y okazjê podj¹æ wyzwanie wykonania najpiêkniejszej laurki lub portretu w filiach: nr 5 (ul. Krasiñskiego 4) - Kosz pe³en kwiatów nr 7 (Al. Pokoju 16) - Moja mama nr 23 (ul. Ludowa 95) - Portret mojej mamy Gry, zabawy, piêkne czytanie Kukie³kowy teatrzyk dzieciêcy Spó³dzielni Mieszkaniowej Nasza Praca zaprezentuje baœnie Andersena przedszkolakom z dzielnicy Stradom w filii nr 3 (ul. U³añska 1). Zabawy literackie pt.: Festiwal bajek oraz Igraszki Fredrowskie dla dzieci z klas I -III szkó³ podstawowych odbêd¹ siê w filii nr 7 (Aleja Pokoju 16), a piêknego g³oœnego czytania dzieci w wieku przedszkolnym bêd¹ mog³y s³uchaæ w filiach nr 13 (ul. Mireckiego 28) i nr 23 (ul. Ludowa 95). Rowerowa biblioteka filii nr 20 (ul. Gombrowicza 15) przewiezie ksi¹ ki dla dzieci do Przedszkola nr 43 dla ich prezentacji i g³oœnego czytania. Wystawy i wystawki Literackie i biograficzne Filia biblioteczna nr 1 Filia biblioteczna nr 6 Filie biblioteczne nr 7, 10, 15, 18 Filie biblioteczne nr 7, 13 Filia biblioteczna 9 Filia biblioteczna nr 12 Filia biblioteczna nr 13 - Filia biblioteczna nr 15 - Historyczne i okolicznoœciowe Filie biblioteczne nr 1, 5 Filia biblioteczna nr 3 Filie biblioteczne nr 3, 6, 15, 16 Filie biblioteczne nr 7, 10 Filia biblioteczna nr 9 Filia biblioteczna nr 10 Filia biblioteczna nr 20 Biblioteka G³ówna Jan Pawe³ II, papie Eliza Orzeszkowa Adam Bahdaj Józef Pi³sudski - legendy i fakty Moja ulubiona bajka - prace dzieci z Przedszkola nr 27 Cyprian Kamil Norwid Maria D¹browska Mitologia w twórczoœci Jana Parandowskiego Majowe œwiêta Ma³y ilustrator - pokonkursowa wystawa prac dzieci z przedszkoli Zwyciêstwo i wolnoœæ - 60 lat temu zakoñczy³a siê II wojna œwiatowa Jasna Góra w dziejach pañstwa i narodu polskiego Przyroda wokó³ nas - prace dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 39 Dzieñ Matki Biblioteka Osiedlowa Dzielnicy Pó³noc ( ) prezentacja kronik i pami¹tek Szwedzi w Bibliotece Uwaga! Wszystkie zajêcia i imprezy organizowane przez Bibliotekê s¹ bezp³atne. Terminy zajêæ dla dzieci i m³odzie y proponowane przez Bibliotekê ( lekcje biblioteczne, wycieczki, warsztaty, konkursy, gry i zabawy, spotkania, itp.)., do uzgodnienia z kierownikami filii bibliotecznych. BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dra W ADYS AWA BIEGAÑSKIEGO Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 22 tel. (034) ,

15 M³odzie owy Dom Kultury 2 maja (poniedzia³ek) - godz IX Indywidualne M³odzie owe Mistrzostwa Polski w Warcabach Klasycznych 64 pod Patronatem Prezydenta Miasta Czêstochowy - uroczyste zakoñczenie mistrzostw. Miejsce: Zespó³ Szkó³ im. gen. W³adys³awa Andersa, ul. Legionów 58. Organizatorem Mistrzostw jest M³odzie owy Dom Kultury w Czêstochowie, Warcabowy Klub Sportowy przy MDK w Czêstochowie, Polskie Towarzystwo Warcabowe z Gniezna, Polski Zwi¹zek Warcabowy z Miñska Mazowieckiego. 4 maja - 6 maja (œroda-pi¹tek) - godz Gala Piosenki Dzieciêcej Moja Ulubiona Piosenka. Do udzia³u w Gali zapraszamy solistów, solistów z towarzyszeniem chórków lub zespo³ów tanecznych. Uczestnicy konkursu prezentuj¹ piosenkê z podk³adem muzycznym (pó³-playback) lub akompaniamentem instrumentu. Koncert Fina³owy odbêdzie siê 19 maja o godz w sali widowiskowej MDK. Udzia³ w nim wezm¹ wykonawcy wytypowani przez Komisjê Konkursow¹. Zakwalifikowani uczestnicy prezentuj¹ piosenkê wykonywan¹ w eliminacjach. do 6 maja (pi¹tek) Zg³oszenia na XVI Konkurs Twórczoœci Informatycznej. Do konkursu mog¹ byæ zg³oszone prace oraz programy komputerowe opracowane zespo³owo i indywidualnie. Tematyka programów konkursowych powinna obejmowaæ programy nauczania szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. Prace wraz z dokumentacj¹ nale y dostarczyæ na adres: MDK ul. ukasiñskiego 50/68, Czêstochowa do dnia 6 maja br. Og³oszenie wyników i wrêczenie dyplomów odbêdzie siê 20 maja o godz w M³odzie owym Domu Kultury w Czêstochowie. 6 maja (pi¹tek) - godz IX Edycja - Liga Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów w Warcabach 100 polowych - zakoñczenie Ligi. Organizatorem Ligi jest M³odzie owy Dom Kultury w Czêstochowie i Warcabowy Klub Sportowy przy MDK. Rozgrywki zostan¹ przeprowadzone w M³odzie owym Domu Kultury w Czêstochowie, ul. ukasiñskiego 50/68. 7 maja (sobota) - godz III Konkurs Recytatorski Wiersze Mojego Dzieciñstwa. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I - III szkó³ podstawowych. Uczestnicy prezentuj¹ 1 utwór wybranego autora w czasie max. 5 minut maja (œroda - sobota) - godz XXX Jubileuszowy Wojewódzki Przegl¹d Szkolnych Zespo³ów Artystycznych II etap (wojewódzki) organizowany pod Patronatem Marsza³ka Województwa Œl¹skiego, Œl¹skiego Kuratora Oœwiaty w Katowicach, Prezydenta Miasta Czêstochowy. W Przegl¹dzie bior¹ udzia³ wy³¹cznie amatorskie zespo³y dzia³aj¹ce w szko³ach podstawowych, gimnazjach, szko³ach ponadgimnazjalnych oraz w placówkach oœwiatowo wychowawczych maj w M³odzie owym Domu Kultury województwa Œl¹skiego. Koncert Laureatów Jubileuszowego Wojewódzkiego Przegl¹du, w czasie którego og³oszone zostan¹ wyniki artystycznej rywalizacji odbêdzie siê 8 czerwca o godzinie w sali widowiskowej M³odzie owego Domu Kultury. Bior¹ w nim udzia³ zaproszone zespo³y. Organizatorzy przyjmuj¹ zg³oszenia rezerwacji miejsc na widowni do dnia 31 maja 2005 roku. Terminy prezentacji zespo³ów(etap wojewódzki): 11 maja (œroda) - godz zespo³y teatralne szkó³ podstawowych i gimnazjów. 12 maja (czwartek) - godz zespo³y teatralne placówek wychowania pozaszkolnego i szkó³ ponadgimnazjalnych. 13 maja (pi¹tek) - godz zespo³y muzyczne (wokalne, wokalno-instrumentalne, instrumentalne). 14 maja (sobota) godz zespo³y taneczne (miniatura taneczna, widowisko taneczne, inscenizacja taneczna, zespo³y tañca towarzyskiego) wokalno - taneczne i folklorystyczne. Czas trwania wystêpu: zespo³y taneczne, wokalno - taneczne - 1 uk³ad do 5 minut, zespo³y folklorystyczne - 1 uk³ad do 10 minut. 17 maja (wtorek) - godz Edukacja Europejska, Europejskie Warsztaty dla M³odzie y Szkó³ Ponadgimnazjalnych. W programie: Integracja grupy, wprowadzenie do programu M³odzie Za³o enia, sposoby realizacji, metody pracy w grupie miêdzynarodowej, zapoznanie siê z terminami edukacji miêdzykulturowej: ksenofobia, rasizm, tolerancja, stereotypy Burza mózgów poszukiwanie pomys³ów na realizacjê wymian m³odzie owych Ewaluacja, Ÿród³a informacji m³odzie owej. (EURODESK, edukacyjne programy europejskie, przydatne adresy www). Zg³oszenia nale y sk³adaæ do 13 maja br. w sekretariacie M³odzie owego Domu Kultury, ul. ukasiñskiego 50/68 18 maja (œroda) - godz I Zawody w P³ywaniu dla klas III Szkó³ Podstawowych. W zawodach uczestniczyæ mog¹ uczniowie klas trzecich szkó³ podstawowych z Czêstochowy. Zg³oszona dru yna powinna sk³adaæ siê z 6 uczestników (3 ch³opców, 3 dziewcz¹t). Uczestnicy p³yn¹ 25 m. stylem grzbietowym i 25 m. stylem dowolnym. Program zawodów: przyjmowanie potwierdzeñ, rozgrzewka, uroczystoœæ otwarcia zawodów, styl grzbietowy (dziewczêta, ch³opcy) styl dowolny (dziewczêta, ch³opcy) Termin zg³oszeñ pisemnych lub osobistych up³ywa w dniu 11 maja br. Wszystkie osoby korzystaj¹ce z krytej p³ywalni i trybun zobowi¹zane s¹ wchodziæ w obuwiu zmiennym

16 maj w M³odzie owym Domu Kultury Regionalny Oœrodek Kultury 19 maja (czwartek) - godz X Jubileuszowy Konkurs Plastyczny dla Najm³odszych V Konkurs Moja rodzina. Uroczystoœæ podsumowania Konkursu po³¹czona z koncertem Gala Piosenki Dzieciêcej - Moja ulubiona piosenka, który rozpocznie siê o godzinie w sali widowiskowej M³odzie owego Domu Kultury. 25 maja (œroda) - godz Zg³oszenia na IV Zawody P³ywackie PNP Klas II Szkó³ Podstawowych Ju umiemy p³ywaæ. W zawodach mog¹ wzi¹æ udzia³ uczniowie klas drugich szkó³ podstawowych w Czêstochowie, uczestnicy zajêæ w ramach Programu Powszechnej Nauki P³ywania. Przewidziane s¹ 2 konkurencje: 25 m stylem grzbietowym i 25 m stylem dowolnym. Zg³oszenia przyjmowane s¹ do dnia 25 maja 2005 r. Zawody odbêd¹ siê 3 czerwca na p³ywalni M³odzie owego Domu Kultury, ul. ukasiñskiego 50/68. Program zawodów: przyjmowanie potwierdzeñ, rozgrzewka, uroczystoœæ otwarcia zawodów, pierwsze konkurencje styl grzbietowy (dziewczêta, ch³opcy) styl dowolny (dziewczêta, ch³opcy) Wszystkie osoby korzystaj¹ce z krytej p³ywalni i trybun zobowi¹zane s¹ wchodziæ w obuwiu zmiennym. 29 maja (niedziela) - godz Gie³da Akwarystyczna. Spotkanie sympatyków i mi³oœników akwarystyki. Mo liwoœæ zakupu rybek, sprzêtu akwarystycznego i wyposa enia akwariów. WYSTAWY ORGANIZOWANE W GALERII TWÓRCZOŒCI PLASTYCZNEJ DZIECI I M ODZIE Y PANOPTICUM 25 kwietnia - 15 maja Prezentacja prac ko³a plastycznego z Gimnazjum nr 3 w Œwiebodzinie. 19 maja - 8 czerwca V Konkurs "Moja rodzina" - Wystawa pokonkursowa. 16 maja (poniedzia³ek) - godz I Ogólnopolski Konkurs Keyboardowy Czêstochowa Etap ogólnopolski. Miejsce: Filharmonia Czêstochowska Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury w Czêstochowie, Akademia im. Jana D³ugosza Instytut Muzyki w Czêstochowie, Formy Pozaszkolne Pegaz w Czêstochowie 16 maja (poniedzia³ek) - godz Koncert galowy I Ogólnopolskiego Konkursu Keyboardowego. Miejsce: Filharmonia Czêstochowska Patronat honorowy konkursu - Prezydent Miasta Czêstochowy maja (poniedzia³ek - niedziela) XIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Sacrum w literaturze. Przes³uchania fina³owe recytatorów i œpiewaj¹cych poezjê oraz towarzysz¹ce dzia³ania artystyczne i zajêcia warsztatowe 21 maja w koncercie fina³owym zaprezentuj¹ siê najlepsi wykonawcy eliminacji ogólnopolskich. Miejsce: Regionalny Oœrodek Kultury w Czêstochowie, Teatr im A. Mickiewicza w Czêstochowie Organizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie, Regionalny Oœrodek Kultur w Czêstochowie, Stowarzyszenie Przyjació³ Gaude Mater Imprezie patronuj¹: Zakon Ojców Paulinów na Jasnej Górze, Marsza³ek Województwa Œl¹skiego, Prezydent Miasta Czêstochowy, Starosta Czêstochowski na przes³uchania konkursowe. M ODZIE OWY DOM KULTURY ul. ukasiñskiego 50/ 68 tel./fax. (034) , , mdk.czestochowa.bip-gov.pl REGIONALNY OŒRODEK KULTURY ul. Ogiñskiego 13 a tel. (034) , tel./ fax

17 maj - pozosta³a oferta maj - pozosta³a oferta KINO CINEMA CITY WOLNOŒÆ Aleja Koœciuszki 5, tel. (034) Pierwszy w Czêstochowie kompleks kinowy sk³ada siê z 8 sal, które mog¹ pomieœciæ ogó³em 1870 widzów. Najwiêksza sala liczy 333 miejsca, najmniejsza 96. Seanse filmowe odbywaj¹ siê w ró nych salach od godz do godz Szczegó³owy program na stronie internetowej Dyskusyjny Klub Filmowy RUMCAJS 9 maja Za wszelk¹ cenê re. Clint Eastwood dramat USA, 2004, 137 min Historia 30-letniej Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), która próbuje osi¹gn¹æ sukces w kobiecym boksie zawodowym. Akcja filmu rozpoczyna siê, gdy stara siê ona dostaæ pod opiekê znanego trenera Frankie Dunna (Clint Eastwood). Ten jednak kategorycznie odmawia. Maggie zaczyna wiêc bez jego zgody przychodziæ na treningi. 16 maja Kinsay re. Bill Condon dramat USA 2004, 113 min. Historia ycia Alfreda Kinseya (w tej roli Liam Neeson) - jednego z najbardziej znanych i najbardziej kontrowersyjnych badaczy ludzkich zachowañ seksualnych. Podstawow¹ tez¹ badacza by³o to, i deklarowane zachowania seksualne znacznie ró ni¹ siê od rzeczywistych. 23 maja Tulipany re. Jacek Borcuch obyczajowy Polska, 92 min Historia przyjaÿni trzech 60-letnich mê czyzn, którzy pêdz¹c przez ycie nie zauwa yli, e znaleÿli siê u jego kresu. Sentymentalna nieco, ale zarazem optymistyczna opowieœæ o mi³oœci do ycia i o pogodzeniu siê z przemijaniem. T³em zdarzeñ jest wyidealizowany œwiat najwy szych wartoœci. 30 maja Marzyciel re. Marc Forster dramat USA 2004 Marzyciel" to opowieœæ dla doros³ych o doros³ych, którzy odkryli w sobie dzieciêc¹ wra liwoœæ. Pisarz (Johnny Depp) u szczytu literackiej kariery szuka natchnienia do pracy nad now¹ ksi¹ k¹. Spotkanie czaruj¹cej Sylvii (Kate Winslet), matki czwórki ch³opców pozwoli mu odnaleÿæ inspiracjê dla swojej twórczoœci. DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY RUMCAJS Klub Politechnik Aleja Armii Krajowej 23/ 25 Tel. (034) , ; Projekcje filmów w ka dy poniedzia³ek o godz Cena karnetów: miesiêczne 30 z³, kwartalne 70 z³ 30 kwietnia - 3 maja (sobota - wtorek) godz WYSTAWA KWIATÓW I TARGI OGRODNICZE Organizator g³ówny: Stowarzyszenie In ynierów i Techników Ogrodnictwa, Oddzia³ w Czêstochowie Wspó³organizator: Wojewódzka Spó³dzielnia Ogrodniczo- Pszczelarska w Czêstochowie Miejsce: Sale wystawowe i teren L.O. im. H. Sienkiewicza w Czêstochowie (Al. NMP 56) Liczba uczestników (wystawców i sprzedawców) : 63 Artyku³y dominuj¹ce w ofercie ogrodników : - roœliny balkonowe i rabatowe - krzewy i drzewka (owocowe i ozdobne) - akcesoria do upraw ogrodniczych Informacji o imprezie udzielaj¹ : 1. Ma³gorzata Wypych, tel. ( 034) wew Zbigniew Baros, tel. ( 034 ) , kom MUZEA, GALERIE, WYSTAWY MUZEUM PRODUKCJI ZAPA EK ul. Ogrodowa 68, tel. (034) , czynne: pn - pt Pracuj¹ca zabytkowa linia technologiczna z lat 30-tych ubieg³ego stulecia, w po³¹czeniu z zabudowaniami fabrycznymi z XIX wieku czyni Muzeum unikatem na skalê europejsk¹. G³ówn¹ atrakcj¹ jest mo liwoœæ zwiedzania pracuj¹cego zabytkowego parku maszynowego. Dzia³a tu te galeria ze sta³¹ ekspozycj¹ rzeÿb z jednej zapa³ki. Cena biletu: grupowy 2 z³ (dzieci), 5 z³ (doroœli), indywidualny 10 z³ MUZEUM HISTORII KOLEI ul. Pu³askiego 100/120 (Dworzec PKP Czêstochowa - Stradom) Ekspozycja sta³a - zabytkowy sprzêt kolejowy., czynne: wt., czw., sob lub po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami: (034) , MUZEUM ARCHIDIECEZJI CZÊSTOCHOWSKIEJ ul. œw. Barbary 41, tel. (034) Sztuka sakralna Archidiecezji Czêstochowskiej: rzeÿby, kompozycje malarskie, numizmaty, medale. Czynne: wt. - sob. godz Bilet normalny 2 z³, ulgowy 1 z³ MUZEUM HALINY POŒWIATOWSKIEJ Szko³a Podstawowa nr 8, ul. Szczytowa 28/30 tel. (034) , cena biletu - 2 z³ Zwiedzanie Muzeum po wczeœniejszym uzgodnieniu telefonicznym. GALERIA SZTUKI ODLEWNICZEJ im. prof. W. SAKWY Budynek Wydzia³u Metalurgicznego Politechniki Czêstochowskiej Aleja Armii Krajowej 19, tel. (034) Galeria odlewów artystycznych i dekoracyjnych, rzeÿba portretowa i gabinetowa. Najcenniejszym eksponatem jest spi owy dzwon gotycki Maria odlany w 1482 r., zwiedzanie po wczeœniejszym telefonicznym uzgodnieniu. GALERIA ZWI ZKU POLSKICH ART. PLASTYKÓW Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 57; tel. (034) Prace cz³onków ZPAP regionu czêstochowskiego., pon. - pt , sob GALERIA BIBLIOTEKI G ÓWNEJ AKADEMII IM. JANA D UGOSZA Aleja Armii Krajowej 36a Czynna w godzinach otwarcia Biblioteki, wstêp wolny GALERIA LONTY PETRY ul. œw. Rocha 206; tel. (034) Malarstwo Sabiny Lonty., codziennie w godz (w innych godz. po ustaleniu telefonicznym) GALERIA AUTORSKA MARIUSZA CHRZ STKA ul. Popie³uszki 2, Hotel Mercure Patria; tel. (034) , godz

18 maj - pozosta³a oferta maj - pozosta³a oferta GALERIA AUTORSKA E. i L. LEDECKICH ul. Faradaya 51, tel. (034) Malarstwo i p³askorzeÿba ceramiczna (po uzgodnieniu) GALERIA AUTORSKA SEBASTIANA KOTKOWSKIEGO ul. Rac³awicka 3, Restauracja Chiñska - Hera; tel. (034) , godz. od GALERIA EMILIA ul. Targowa 1, kontakt tel pon-pt. - godz , sob - godz GALERIA CAFE SKRZYNKA Kalendarz Lavazza (do po³owy maja) ul. D¹browskiego 1, Pub Skrzynka; tel. (034) GALERIA SZTUKI WSPÓ CZESNEJ NOWA Aleja Koœciuszki 7, tel. (034) Wystawa zbiorowa prac artystów czêstochowskich i krakowskich. Wystawa rzeÿby i metaloplastyki u ytkowej., pon. - pt , sob GALERIA WEJŒCIÓWKA Arkadiusz Zaj¹c - malarstwo i rysunek Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 13, redakcja Gazety Wyborczej, tel. (034) GALERIA 44 ul. Dekabrystów 42, Restauracja 44; tel. (034) Malarstwo Wojciecha Ko³suta., godz PRAWIE GALERIA RZE BY ZAR PRZEDSTUDIO ul. Jasnogórska 23; tel. (034) Ogródek rzeÿb Jerzego Kêdziory. PIWNICE MARGAUX - GALERIA SZTUKI I WINA ul. Mirowska 4, tel. (034) MUZEUM WYOBRA NI TOMASZA SÊTOWSKIEGO ul. O³awska 2, tel. (034) , Galeria autorska Tomasza Sêtowskiego, sta³a ekspozycja prac. Galeria czynna w ka dy pi¹tek w godzinach lub w dowolnym innym terminie po wczeœniejszym umówieniu siê telefonicznie, wstêp wolny. GALERIA DIZAJN Centrum Promocji M³odych ul. Krakowska 11 KONCERTY, WYSTÊPY, SPEKTAKLE Maj - Czerwiec Wystawa Czasy PRL-u. Organizator: Szko³a Podstawowa we Wrzosowej, tel. (034) , p. Magdalena Hadaœ Miejsce: Szko³a Podstawowa we Wrzosowej, ul. Szkolna 4, po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu. 5 maja (czwartek) Jazz Fanaberia Jazzowe impresje na temat The Beatles. Miejsce i organizator: Restauracja Fanaberia, ul. D¹browskiego 7, tel. (034) maja (pi¹tek) - godz Recital pod znakiem musicali. Susana Raso (Hiszpania) - sopran, Richard Hanson (Anglia) - akompaniament Organizator i miejsce: Pub OSLO, ul. Korczaka 14, tel. (034) maja (pi¹tek) - godz Kabaret Grzegorza Halamy. Organizator: Biuro Promocji REPART, tel. (061) Miejsce: Klub Politechnik, Aleja Armii Krajowej 23/ 25 Bilety w cenie: 28 z³ 7 maja (sobota) - godz Recital Micha³a Bajora. Organizator i miejsce: Stajnia Bia³y Borek, Biskupice, ul. Zrêbska 121, tel , Cena biletu:50 z³ 7 maja (sobota) - godz Dzieñ Hutnika - festyn dla pracowników Huty Stali Czêstochowa oraz mieszkañców miasta na Promenadzie Czes³awa Niemena. Zabawa rozpocznie siê o godzinie 15:00 blokiem muzycznym zorganizowanym z myœl¹ o najm³odszych mieszkañcach Czêstochowy. Na scenie wyst¹pi Majka Je owska ze swoim zespo³em, a w trakcie jej wystêpu przeprowadzone bêd¹ konkursy i zabawy dla dzieci. Dodatkow¹ atrakcj¹ bêdzie rozstawiona wioska rycerska i œredniowieczny zamek, w którym bêdzie mo na m.in. oddaæ strza³y z zabytkowej armaty, pograæ na dawnych instrumentach i wzi¹æ udzia³ w turnieju ³uczniczym. Na Promenadzie pojawi¹ siê wœród publicznoœci równie klown i wró ka, którzy dadz¹ pokaz chodzenia na szczud³ach. O godzinie rozpocznie siê pokaz iluzji estradowej Macieja Pola, w efektownej oprawie œwietlnej i muzycznej, pe³en efektów pirotechnicznych i najnowszych osi¹gniêæ techniki magicznej. Oko³o godziny rozpoczn¹ siê koncerty gwiazd wieczoru Kasi Kowalskiej i zespo³u Lady Pank. W przerwie bêdzie mo na wzi¹æ udzia³ w konkursie wiedzy o hutnictwie i wygraæ m.in. weekend w Hotelu Go³êbiewski. Ca³oœæ zakoñczy pokaz laserów i sztucznych ogni na wieczornym niebie oko³o godz Organizator: Huta Stali Czêstochowa, tel. (0 34) maja (œroda) - godz Czy w Wojsku Polskim yje duch Marsza³ka Pi³sudskiego. Wieczór poezji, muzyki i wspólnego œpiewania ukrytych pod sercem piosenek dla uczczenia 70 rocznicy œmierci Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Miejsce: Sala widowiskowa L.O. im. J. S³owackiego, ul. Koœciuszki 8 Organizator: Aleksander Markowski, tel. (34) , œpiewniki w cenie 5 z³ 12 maja (czwartek) - godz Spotkanie z muzyk¹ country. Kanadyjska odmiana muzyki country (ró ni wykonawcy). Miejsce: Sala OPK "Gaude Mater", ul. D¹browskiego 1 12 maja (czwartek) - godz XI Festiwal Szkolnych Zespo³ów Artystycznych Dzieci i M³odzie y Sprawnych Inaczej MUZYCZNA SCENA INTEGRACJI Czêstochowa 2005 pod patronatem Prezydenta Miasta Czêstochowy Tadeusza Wrony oraz Ks. Biskupa Antoniego D³ugosza. Miejsce: Klub Politechnik, Aleja Armii Krajowej 23/

19 maj - pozosta³a oferta maj - pozosta³a oferta Organizator: Samorz¹dowy Oœrodek Doskonalenia, ul.. Kosmowskiej 5, tel. (034) maja (sobota) - godz Pokaz Mody Dzieciêcej i M³odzie owej pod patronatem Prezydenta Miasta Czêstochowy. Miejsce: Sale Urzêdu Stanu Cywilnego Organizator: Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej, tel. (034) maja (wtorek) FAMA - Miejsce: Klub Politechnik, Aleja Armii Krajowej 23/ 25 Koordynator organizatora: Jacek Tomziñski maja (wtorek) - godz Bo wolnoœæ krzy ami siê mierzy... Wieczór poezji, muzyki i wspólnego œpiewania ocalonych od zapomnienia piosenek dla uczczenia 85. rocznicy urodzin Ojca Œwietego Jana Paw³a II i 61. rocznicy polskiego zwyciêstwa w Bitwie o Monte Cassino. Miejsce: Aula przy koœciele Najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej, ul. Micha³owskiego Organizator: Aleksander Markowski, tel. (34) , œpiewniki w cenie 5 z³ 20 maja (pi¹tek) godz II Czêstochowska Noc Bluesowa. z udzia³em gwiazd polskiej sceny bluesowej: ANIKA TRIO w sk³adzie: Anika- gitara/œpiew, Jerzy Styczyñski (D EM)- gitara, Grzegorz Kuks (RIDERS) - gitara BLUESCZ - warszawska formacja bluesowa z liderem S³awkiem Chojeckim (harmonijka) oraz suport czêstochowskiego zespo³u bluesowego. Organizator i miejsce: Pub OSLO, ul. Korczaka 14, tel. (034) Cena biletu: w przedsprzeda y 15 z³, w dniu koncertu 20 z³. 20 maja ( pi¹tek) Wieczór w³oski. Miejsce i organizator: Restauracja Fanaberia, ul. D¹browskiego 7, tel. (034) maja (pi¹tek) Karaoke. Miejsce i organizator: Restauracja Fanaberia, ul. D¹browskiego 7, tel. (034) maja (sobota) Mistrzowie nastroju - piosenki z Kabaretu Starszych Panów. Miejsce i organizator: Restauracja Fanaberia, ul. D¹browskiego 7, tel. (034) KONFERENCJE, SYMPOZJA, SPOTKANIA, WYK ADY 1-15 maja Konferencja internetowa Transformacja koncepcji edukacyjnych wobec idei jednoœci europejskiej Organizator: Wy sza Szko³a Lingwistyczna, ul. Krasiñskiego 14/ 24, tel. (034) Udzia³ bezp³atny 1-31 maja Wystawa poœwiêcona twórczoœci Friedricha Schillera ( ) z okazji 200. rocznicy œmierci Miejsce: Hol G³ówny Wy szej Szko³y Lingwistycznej Organizator: Wy sza Szko³a Lingwistyczna, ul. Krasiñskiego 14/ 24, tel. (034) maja (œroda) godz Dzieñ Piosenki Angielskiej. W ramach Dnia Piosenki Angielskiej przewidziane s¹ projekcje filmów w wersji oryginalnej, konkursy i quizy oraz klub dyskusyjny. Miejsce: Centrum Jêzyków Europejskich Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/ 130, tel. (034) maja (poniedzia³ek) - godz Niemiecki "Stammtisch" czyli spotkania konwersatoryjne na temat polityki i kultury europejskiej z rodowitymi Niemcami skierowane do wszystkich zainteresowanych pog³êbieniem znajomoœci jêzyka niemieckiego poprzez konwersacje. Miejsce: Centrum Jêzyków Europejskich Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/ 130, tel. (034) maja (wtorek) - godz Spotkanie organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych. Miejsce: Urz¹d Miasta Czêstochowy, Sala 409 Organizator: Pe³nomocnik ds. osób niepe³nosprawnych Jolanta Sulema, tel. (034) maja (œroda) - godz "Kszta³cenie nauczycieli w irlandzkim systemie edukacji" - wyk³ad poprowadzi dr Maureen Langan Egan z National University of Ireland, Galway, Irlandia. Prelekcja w jêzyku angielskim. Miejsce: Aula WSL (1 piêtro) Organizator: Wy sza Szko³a Lingwistyczna, ul.. Krasiñskiego 14/ 24, tel. (034) maja (œroda) - godz Dyskusyjny Klub Video - prezentacje anglojêzycznych filmów w wersji oryginalnej. Prezentacjom towarzyszy dyskusja na temat filmu prowadzona w jêzyku angielskim Miejsce: Centrum Jêzyków Europejskich Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/ 130, tel. (034) maja (czwartek) - godz Og³oszenie wojewódzkiego konkursu na stronê internetow¹ biblioteki szkolnej - konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Czêstochowy. Organizatorzy konkursu: Oddzia³ TNBSP w Czêstochowie, Oddzia³ TNBSP w Bielsku-Bia³ej, sekcja Oddzia³u Czêstochowskiego TNBSP w Katowicach. Miejsce og³oszenia konkursu: Biblioteka Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 53 w Czêstochowie, ul. Orkana 95/ 109, tel. (034) ,

20 maj - pozosta³a oferta maj - sport i rekreacja 12 maja (czwartek) - godz Projekcja filmu w dyskusyjnym klubie filmowym WSL (jêzyk angielski) Organizator: Wy sza Szko³a Lingwistyczna, ul. Krasiñskiego 14/ 24, tel. (034) Miejsce: Aula WSL, Klub Filmowy S7 13 maja (pi¹tek) - godz Miêdzynarodowy Dzieñ Pielêgniarki obchody. Miejsce: Urz¹d Miasta Czêstochowy, Sala Sesyjna Organizator: Okrêgowa Izba Pielêgniarek i Po³o nych, tel. (034) maja (poniedzia³ek) - godz Niemiecki "Stammtisch" czyli spotkania konwersatoryjne na temat polityki i kultury europejskiej z rodowitymi Niemcami skierowane do wszystkich zainteresowanych pog³êbieniem znajomoœci jêzyka niemieckiego. Miejsce: Centrum Jêzyków Europejskich Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/ 130, tel. (034) maja (œroda) - godz Wystawa Techniki teleinformatyczne TTI 2005 z okazji Œwiatowego Dnia Telekomunikacji. Na Wystawie pokazane zostan¹ najnowsze osi¹gniêcia teleinformatyki: szeroko pojête urz¹dzenia ³¹cznoœci bezprzewodowej i przewodowej, sprzêt multimedialny, akcesoria, oprogramowanie. Pokazane bêd¹ równie nowe praktyczne mo liwoœci wykorzystania Internetu i telefonii komórkowej. Wystawa po³¹czona bêdzie z prelekcjami. Miejsce: Hol Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Czêstochowskiej, Aleja Armii Krajowej 17 Organizator: Wydzia³ Elektryczny Politechniki Czêstochowskiej, tel./fax (0-34) maja (czwartek) - godz Projekcja filmu w dyskusyjnym klubie filmowym WSL (jêzyk niemiecki) Organizator: Wy sza Szko³a Lingwistyczna, ul. Krasiñskiego 14/ 24, tel. (034) Miejsce: Aula WSL, Klub Filmowy S7 20 maja (pi¹tek) - godz Szkolenie pt. Faktoring bankowy. Na towarzysz¹cej szkoleniu wystawie pokazane zostan¹ najnowsze osi¹gniêcia teleinformatyki: szeroko pojête urz¹dzenia ³¹cznoœci bezprzewodowej i przewodowej, sprzêt multimedialny, akcesoria, oprogramowanie. Zaprezentowane bêd¹ równie nowe praktyczne mo liwoœci wykorzystania Internetu i telefonii komórkowej. Wystawa po³¹czona bêdzie z prelekcjami. Miejsce: RIPH w Czêstochowie, ul. Rejtana 25/35 Organizator: Regionalna Izba Przemys³owo- Handlowa w Czêstochowie, tel./fax (34) , Cena szkolenia: 50 z³, dla cz³onków Izby bezp³atnie. 29 kwietnia - 2 maja OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO Memoria³ im. Marty Hudy do 12 lat Miejsce: Korty tenisowe, ul. 3 Maja 1 Organizator: Czêstochowski Klub Tenisowy Victoria, tel. (034) maja OTWARCIE SEZONU EGLARSKIEGO 2005 W KLASIE OPTYMIST POPULARNY Miejsce: Zbiornik wodny Blachownia Organizator: Czêstochowski Okrêgowy Zwi¹zek eglarski, ul. Broniewskiego 3, tel. (034) maja MAJOWY TURNIEJ TEAMÓW W BRYD U Miejsce: Hotel Mercure Patria, ul. Ks. Jerzego Popie³uszki 2 Organizator: Okrêgowy Zwi¹zek Bryd a Sportowego, ul. œw. Rocha 11 7 maja MITYNG OTWARCIA SEZONU W LEKKIEJ ATLETYCE Miejsce: Miejski Stadion Lekkoatletyczny, Organizator: Czêstochowski Klub Sportowy Budowlani, ul. D¹browskiego 58/64, tel. (034) maja XI TURNIEJ TOP 12 KOBIET W TENISIE STO OWYM Miejsce: Aula Akademii Jana D³ugosza, Aleja Armii Krajowej 13/15 Organizator: Uczelniany Klub Sportowy AZS Akademii Jana D³ugosza, ul. Waszyngtona 4/8, tel. (034) wew maja FESTIWAL TENISA STO OWEGO 13 maja IV JURAJSKA LIGA ROWEROWA DLA SZKÓ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH Miejsce: Czêstochowa Organizator: Kolarski Uczniowski Klub Sportowy Jura, ul. Mielczarskiego 1, tel. (034) maja XI FESTIWAL TENISA STO OWEGO MISTRZOSTWA POLSKI SKRZATÓW I AKÓW MISTRZOSTWA EUROPY DZIENNIKARZY Miejsce: Hala Polonia, ul. Dekabrystów 43 Organizator: Uczelniany Klub Sportowy AZS Akademii Jana D³ugosza, ul. Waszyngtona 4/ 8, tel. (034) wew maja REGATY EGLARSKIE O PUCHAR KLUBU WODNEGO ENIF Miejsce: Zbiornik Wodny Poraj Organizator: Klub Wodny Enif, ul. Bohaterów Katynia 23/ 77, tel. (034) maja X MISTRZOSTWA POLSKI HUTNIKÓW W BADMINTONIE POD PATRONATEM PREZYDENTA TADEUSZA WRONY Miejsce: LO im. M. Kopernika, ul. Nowowiejskiego 15 Organizator: Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Hutnik, tel. (034)

Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie Warsztaty dziennikarskie Dobrych rad nigdy za wiele. Przekonali siê o tym twórcy Niecodziennika, kiedy to w pewien wtorkowy poranek mogli porozmawiaæ z Janem Pleszczyñskim. Niegdyœ dziennikarz Gazety Wyborczej,

Bardziej szczegółowo

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy lipiec, sierpieñ 2008 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE LIPIEC, SIERPIEÑ 2008 POLECAMY SZCZEGÓLNIE:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR IV 2009 nr 4 (64) R. VI Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie Wydawnictwo Antykwa Twórczoœci poetyckiej Adama Kawy przypatrujê siê od

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Dni Błonia 2007. Oferta b³oñskiego festynu by³a bardzo atrakcyjna a ka dy móg³ w niej znaleÿæ coœ dla siebie. To by³ naprawdê udany festyn.

Dni Błonia 2007. Oferta b³oñskiego festynu by³a bardzo atrakcyjna a ka dy móg³ w niej znaleÿæ coœ dla siebie. To by³ naprawdê udany festyn. fot.m. Zdrzy³owski Dni Błonia 2007 Z inicjatywy Burmistrza, Rady Miasta oraz Oœrodka Kultury Poniatówka po raz kolejny B³onie obchodzi³o swoje œwiêto. Przez trzy dni mo na by³o podziwiaæ zarówno wystêpy

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo