Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ ARCHITEKTONICZNĄ ARANŻACJI WNĘTRZA 1. ORGANIZATOR I PARTNER KONKURSU Organizatorem konkursu na opracowanie projektu wnętrza jest: XCOMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie, Szczecin wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON Zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem konkursu, Partnerem konkursu na opracowanie projektu wnętrza jest: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Budownictwa i Architektury Zwany w dalszej części Regulaminu Partnerem konkursu, 2. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA Miejsce I nagroda w wysokości 5.000,00 złotych Miejsce II nagroda w wysokości 2.000,00 złotych Miejsce III wyróżnienie 2.1. Nagrodzonemu Uczestnikowi konkursu zostanie zapewniona współpraca na etapie realizacji projektu. Uczestnik, którego praca będzie realizowana będzie mógł prowadzić dokumentację fotograficzną realizowanego projektu Każdy z Uczestników konkursu otrzyma dyplom stanowiący zaświadczenie uczestnictwa w konkursie, a każdy z nagrodzonych Uczestników odpowiednie pisemne referencje Zastrzega się, że Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień Nagrodzeni Uczestnicy nie mogą żądać nagród innych niż przewidziane niniejszym regulaminem.

2 2.5. Nagrodę może odebrać tylko nagrodzony Uczestnik. Nagrody nie można przekazać osobie trzeciej Nagrodzeni Uczestnicy wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników. 3. SEKRETARIAT KONKURSU 3.1. Sekretariat konkursu mieści się w biurze Organizatora konkursu przy ul. Arkońskiej Za kontakty z Uczestnikami konkursu i udzielanie wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu odpowiedzialny jest Sekretarz konkursu Joanna Efemberg WARUNKI UCZESTNICTWA 4.1. Do konkursu mogą przystąpić studenci oraz absolwenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Wydziału Budownictwa i Architektury Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik konkursu Każdy Uczestnik, przystępując do konkursu oświadcza na formularzu karty zgłoszeniowej (Załącznik nr 1), że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia. 4.4 Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podanych przez siebie danych. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą. 5. PRZEDMIOT KONKURSU Zaprojektowanie przestrzeni biurowej nowo powstającej siedziby firmy Xcomp 5.1. Rzut budowlany z projektowanymi elementami aranżacji wnętrza - skala 1:50 wraz z opracowaniem układu funkcjonalnego pomieszczeń - przedstawić rozmieszczenie elementów wyposażenia i urządzenia wnętrza (bez podawania wymiarów), na rysunku podać zestawienie wyżej wymienionych elementów (rodzaj, typ i ilość), 5.2. Rzut posadzki - skala 1:50 - przedstawić i zwymiarować układ posadzki z podaniem rodzaju użytych materiałów, dyspozycje kolorystyczne, na rysunku podać zestawienie materiałów (rodzaj, typ i ilość),

3 5.3. Rzut sufitu - skala 1:50 - przedstawić i zwymiarować układ sufitu, podać dyspozycje materiałowokolorystyczne, wykonać fragment przekroju przez sufit, na rzucie rozmieścić oprawy oświetleniowe z podaniem typu projektowanych opraw, 5.4. Widoki ścian - skala 1:10 opracować widoki wszystkich ścian z uwzględnieniem: - elementów wyposażenia oraz urządzenia wnętrza (w tym również rozmieszczenie i rodzaj oświetlenia) - podać/opisać na rysunkach rozwiązania materiałowe i kolorystyczne - podać podstawowe wymiary - szczegółowe rozrysowania zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych oraz meblowej 5.5. Widok perspektywiczny lub wizualizacja - przedstawić widoki ogólne wnętrza wraz z wyposażeniem, 5.6. Opis techniczny - skala 1:20 - opracować opis techniczny jako niezbędne uzupełnienie części graficznej projektu 6. SKŁADANIE PRAC 6.1. Projekt należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach: Projekt, opis i część graficzną należy dostarczyć w teczce o formacie A4. Należy dołączyć karty katalogowe podstawowych materiałów/urządzeń użytych w opracowaniu wraz z cenami lub ich oszacowanie i ewentualnie miejscem zakupu przy założeniu, iż są materiałami/urządzeniami istniejącymi, realnie dostępnymi. Wersję elektroniczną projektu, zapisaną na nośniku informacji płycie CD (pliki winny być zapisane w formacie *jpg lub *pdf) Projekt zgodny z wymaganiami należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora konkursu przy, Szczecin Uczestnik konkursu otrzyma pokwitowanie złożenia pracy. 7. SĄD KONKURSOWY 7.1. Sąd Konkursowy I-go Etapu składa się z pracowników Organizatora konkursu.

4 7.2. Sądem Konkursowym II-go Etapu jest komisja w składzie: Tomasz Dynarski Przewodniczący Joanna Efemberg Sekretarz Przedstawiciel działu handlowego Przedstawiciel działu technicznego 8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURUS 8.1. Etap I 8.2. Etap II Sąd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych na posiedzeniu zamkniętym. Skutkiem dokonania oceny jest wybór trzech prac, z których w II Etapie zostanie wyłonione pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Sąd konkursowy nie będzie oceniał prac konkursowych, które nie spełniają wymagań formalnych Głosowanie odbywać się będzie poprzez przyznanie głosów konkretnym projektom przez pracowników Organizatora konkursu. Głosowanie następuje zwykłą większością głosów Prace konkursowe pozostają anonimowe Gdy w I Etapie jeden z projektów osiągnie 70% i więcej głosów, Etapu II nie przeprowadza się. Przy zaistnieniu powyższych okoliczności zostanie wybierana II i III nagroda Wybór dokonywany przez komisję W przypadku II-etapowego trybu oceny prac konkursowych, na posiedzeniu poświęconym ogłoszeniu wyników konkursu zostaną ujawnione nazwiska autorów prac zakwalifikowanych do II Etapu, a także podane do publicznej wiadomości nazwiska autorów pracy zwycięskiej, ewentualnych prac wyróżnionych, oraz zostaną odtajnione nazwiska autorów wszystkich pozostałych prac Rozstrzygnięcie konkursu zależy od subiektywnego uznania Sądu konkursowego oraz komisji i należy je kwalifikować jako oświadczenie woli wiążące dla Uczestników konkursu W przypadku projektów zajmujących miejsce ex aequo, wygrywa projekt tańszy w realizacji Ogłoszenie wyników zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz na tablicy ogłoszeniowej Partnera konkursu.

5 8.7. Prace konkursowe, które nie uzyskały nagród, będą mogły zostać odebrane w siedzibie Organizatora konkursu, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy, nie wcześniej, niż dwa miesiące po ogłoszeniu wyników konkursu Organizator konkursu unieważni konkurs, jeżeli: nie została złożona żadna praca konkursowa spełniająca warunki niniejszego regulaminu; wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie konkursu nie leży w interesie Organizatora konkursu, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 9. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH walory architektoniczne, umiejętność wpisania w kontekst otoczenia, funkcjonalność, nowatorstwo, koszt realizacji, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, zgodność z regulaminem 10. TERMINARZ KONKURSU r. spotkanie organizacyjne z Organizatorem konkursu, na którym przedstawione zostaną ogólne założenia oraz oczekiwania, r. Etap I, r. Etap II, r. Ogłoszenie wyników konkursu, 11. PRAWA AUTORSKIE 11.1 Każdy Uczestnik przystępujący do konkursu oświadcza (Załącznik nr 1), że: jest autorem nadesłanej pracy, przysługują mu wyłączne prawa autorskie do dostarczonej do siedziby Organizatora konkursu pracy oraz, że nie narusza ona w żaden sposób praw, dóbr osobistych osób trzecich ani przepisów prawa W przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa do nadesłanej przez Uczestnika pracy konkursowej, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Uczestnik Twórcy prac nagrodzonych i wyróżnionych zobowiązują się przenieść na Organizatora konkursu, w drodze odrębnej umowy (Załącznik nr 2), majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych projektów za wynagrodzeniem równym przyznanej nagrodzie pieniężnej i zgadzają się bez zastrzeżeń na wykorzystanie projektów przez Organizatora konkursu i Partnera konkursu w następujących polach eksploatacji: realizacja całości bądź części projektu nagrodzonych Uczestników,

6 obróbka projektu w tym umieszczanie na nim zapisów, kompilacje z innymi pracami, publiczne prezentowanie prac w siedzibie Organizatora konkursu i Partnera konkursu, publiczne prezentowanie prac poza siedzibą Organizatora konkursu i Partnera konkursu, w miejscu i czasie przez nich określonym, jako element wystawy pokonkursowej, zapisywanie prac w pamięci komputera, w celu późniejszego ich wykorzystania przez Organizatora konkursu na zasadach określonych niniejszym regulaminem, publikowanie prac na stronach internetowych Organizatora konkursu, prezentowanie prac jako ilustracji do kampanii reklamowych prowadzonych przez Organizatora konkursu, Nagrodzony Uczestnik konkursu wyraża zgodę na prowadzenie przez Organizatora konkursu dokumentacji dziennikarskiej z prac prowadzonych z wykorzystaniem nagrody, fotografowania i publikowania zdjęć oraz udostępnienie/publikację swojego wizerunku, Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do projektu, w ramach wypłaconej nagrodzonemu Uczestnikowi nagrody, przenosi on, na Organizatora konkursu prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich Nagrodzony Uczestnik upoważnia Organizatora konkursu do wykonania nadzoru autorskiego w stosunku do projektu. Nadzór ten, będzie wykonywany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia Prace konkursowe nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora konkursu bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. Pozostałe prace podlegają zwrotowi Nagrodzeni Uczestnicy konkursu i wyróżnieni wyrażają zgodę na prowadzenie przez Organizatora konkursu dokumentacji z prac prowadzonych z wykorzystaniem zwycięskiego projektu. 12. REALIZACJA NAGRODY I WYRÓŻNIEŃ Kwoty, pomniejszone o 10% zryczałtowany podatek, przypadające na nagrodę zostaną przelane na konta osób, które je otrzymały. Przelew zostanie dokonany po otrzymaniu oryginalnego pokwitowania złożenia pracy, podpisaniu umowy z Organizatorem konkursu o przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z załączonym zapisem elektronicznym pracy Odmowa wykonania obowiązków, o których mowa powyżej równoznaczna jest z nieprzyznaniem Uczestnikowi nagrody lub wyróżnienia.

7 13. UWAGI KOŃCOWE Regulamin konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora konkursu i Patrona konkursu W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora konkursu.

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej

REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej REGULAMIN KONKURSU jednoetapowego o wartości 1700 złotych na opracowanie koncepcji aplikacji mobilnej Wrocław, dnia 01 listopada 2014r. I. Informacje o Organizatorze Tailored Mobile Solutions Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo