SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych 1

2 I. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Sztabin podmiot realizujący Urząd Gminy Sztabin ul. Augustowska Sztabin tel: faks: godziny urzędowania: poniedziałek piątek 7:00 15:00 strona internetowa: Adres do korespondencji : Urząd Gminy Sztabin ul. Augustowska Sztabin II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zm), zwanej dalej ustawą. Zamówienie o wartości mniejszej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12 lipca 2013 r. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Określenie Przedmiotu Zamówienia Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Sztabin. Łącznie 125 instalacji solarnych, na 125 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót i dokumentacjami technicznymi (załącznik nr 1 do SIWZ), 1) Budynki mieszkalne: a) Instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 72 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi: zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe ( pow. całkowita apertury min. 1,39 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 67%) - 2 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja, b) Instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 52 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi: zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,87 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 67%) - 2 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 400 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja, 2) Budynki użyteczności publicznej. ( Urząd Gminy Sztabin ) Instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 1 kompletu, w skład jednego kompletu wchodzi: zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,87 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 67%) - 2 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 400 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja, W zakresie inwestycji należy przewidzieć Montaż kolektorów na wyszczególnionych obiektach na konstrukcjach wsporczych przewidzianych przez producenta odpowiedniej do miejsca instalacji ( na dachach, ścianach budynków i na gruncie ). 2

3 3) Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. W niniejszym zamówieniu nie występują obiekty w zabudowie jednorodzinnej o powierzchni powyżej 300 m 2 Wszystkie wymienniki z dwiema wężownicami podłączyć z obiegiem solarnym i obiegiem kotłowym - należy ująć wpięcie wymiennika do c.w.u. i instalacji kotłowej centralnego ogrzewania. Budynki na których instalowane będą zestawy solarne wyposażone są w kotły na paliwo stałe. W ramach zamówienia nie przewiduje się wspomagania instalacji centralnego ogrzewania przez zamontowany system solarny. Przygotowanie miejsca posadowienia zasobnika solarnego oraz zagwarantowanie w miejscu instalacji zasobnika solarnego odpowiednich warunków pracy leży po stronie właściciela obiektu. Udostępnienie miejsca instalacji zbiornika leży po stronie użytkownika instalacji tj. możliwości dostarczenia zbiornika w miejscu jego posadowienia oraz uprzątnięcia mebli lub innych przedmiotów w miejscu posadowienia. Przygotowanie podłoża pod zbiornik również należy do użytkownika instalacji. Przygotowanie podłoża do instalacji kolektorów leży po stronie Wykonawcy. Po stronie wykonawcy są również prace związane z prowadzeniem instalacji solarnej od kolektorów do zbiornika itp. Zamawiający nie posiada informacji na temat liczby pokryć dachowych wykonanych eternitem. Wykonawca musi zapewnić system montaży kolektorów do połaci dachowej wykonanej z różnych materiałów. 4) Okres gwarancji na zrealizowane zamówienie. okres gwarancji: 60 miesięcy. 5 lat gwarancji na zainstalowane kolektory, 5 lat gwarancji na zasobnik ciepłej wody użytkowej, 5 lat gwarancji na zespoły pompowo-montażowe i naczynie przeponowe, 5 lat gwarancji na wykonane roboty instalacyjne, W okresie gwarancji tj. 60 miesięcy Zamawiający wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawcę w ramach zaproponowanej ceny za wykonanie całości zadania. W zakresie prowadzenia serwisu zawierają się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami instalacji i wymianą niezbędnych jego elementów w celu zachowania pięcioletniego okresu gwarancyjnego. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej załącznik nr1 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiar robót ma charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega sobie, iż cena oferowanego zestawu jest ceną ryczałtową niezmienną, natomiast długości przewodów przyłączeniowych zestawu solarnego przyjęte w przedmiarach są wielkościami uśrednionymi, w związku z czym mogą różnić się w poszczególnych budynkach, a co się z tym wiąże mogą ulec zmianie w zależności od wysokości budynku oraz trasy ich prowadzenia. Fakt ten należy uwzględnić dokonując kalkulacji kosztów. 5. Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku budynków mieszkalnych, możliwość zmiany lokalizacji wykonywanych instalacji solarnych. Powyższa zmiana nie wpłynie na ilość planowanych do wykonania instalacji solarnych. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ, dokumentacji projektowej i jakości potwierdzonej certyfikatem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał ( wyrób) jest 3

4 równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającego ofertę. Kolektor powinien charakteryzować się budową i parametrami nie gorszymi niż: System kolektora: Heat Pipe Sprawność optyczna w odniesieniu do powierzchni absorbera nie mniejsza niż 79,5% Współczynnik strat liniowych ciepła a 1 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 1,985 W/m 2 K Współczynnik strat nieliniowych ciepła a 2 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 0,0117 W/m 2 K 2 Współczynnik strat liniowych ciepła a 1 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 1,696 W/m 2 K Współczynnik strat nieliniowych ciepła a 2 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 0,0099 W/m 2 K 2 Grubość szkła rury min. 1,5 mm Maksymalne ciśnienie robocze 12 bar. obudowa odporna na korozję np. aluminiowa powierzchnia apertury: min. 3,74 m2 (2 płyty po 20 rur dla zasobnika 400 l ), min. 2,78 m2 ( 2 płyty po 15 rur dla zasobnika 300 l ) roczny uzysk słoneczny 560 kwh/m², powierzchni czynnej (efektywnej) kolektora, Charakterystyka wydajnościowa kolektora musi spełniać następujące wymagania minimalne Dla 1 płyty wykonanej z 20 rur: Wydajność kolektora (W) Natężenie promieniowania słonecznego 1000 W/m 2 10 K 1240 Tm-Ta (K) 30 K K 1068 Dla 1 płyty wykonanej z 15 rur: Natężenie promieniowania słonecznego Wydajność kolektora [W] 1000 W/m 2 10 K 930 Tm Ta [K] 30 K K 801 Parametry techniczne zbiornika solarnego Miejsce na czujniki temperatury Min. powierzchnia dolnej wężownicy solarnej (300l/400l) Min. powierzchnia górnej wężownicy (300l/400l) 2 rurki osłonowe DN10 umiejscowione w połowie wysokości obu wężownic 1,6/1,6 m2 0,65/0,65 m2 4

5 Gwarancja Min. 5 lat Poziomowanie zasobnika Nóżki regulowane Max. Średnica zasobnika (300l/400l) bez izolacji 530/530 mm Max. ciśnienie robocze wężownicy 16 bar Materiał zbiornika Stal emaliowana Zabezpieczenie antykorozyjne Anoda magnezowa Parametry techniczne grupy pompowej dwudrogowej - przeznaczonej do instalacji solarnej i służącej do wymuszenia przepływu nośnika ciepła w obiegu hydraulicznym kolektorów i podgrzewacza c.w.u. max temperatura pracy 120 o C max ciśnienie pracy 6 bar regulator przepływu (rotametr) o zakresie 8 38 l/min, grupę bezpieczeństwa z wbudowanym manometrem 0-10 bar i solarnym zaworem bezpieczeństwa 6 bar., zawory kulowe z wbudowanym zaworem zwrotnym i termometrami na zasilaniu i powrocie, uchwyty naścienne i izolację. W celu potwierdzenia, że oferowane kolektory słoneczne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wymaga się od Wykonawców załączenia do oferty: Deklaracji zgodności na znak CE oferowanego zbiornika solarnego oraz grupy pompowej dwudrogowej Karty katalogowe dla proponowanego zbiornika solarnego oraz grupy pompowej dwudrogowej Certyfikatu wydanego przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą potwierdzający spełnienia wymagań zawartych minimum w normach PN-EN , PN-EN ; Sprawozdania z badań proponowanego typu kolektora słonecznego, na zgodność z pełną normą PN EN ;2 ( test jakościowy i cieplny ) wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub europejski certyfikat potwierdzający zgodność z powyższą normą ( np. Solar Keymark lub równoważny). Dokumentu potwierdzającego osiągniecie wymaganego uzysku energetycznego przedstawionych w ofercie zestawów solarnych wykonanego poprzez sporządzenie symulacji za pomocą programu komputerowego np. Getsolar lub równoważny np. Tsol. Symulacje dla poszczególnych zestawów solarnych przedstawiono w załączonej dokumentacji technicznej. Przedstawione w ofercie symulacje powinny zawierać wyniki: stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej o wartości nie gorszej niż przedstawione w symulacjach przy takich samych założonych danych wyjściowych. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. IV. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2014 roku. 5

6 V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako Wykonawca w okresie jednego roku kalendarzowego minimum 80 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych na budynkach lub minimum dwie instalacje kolektorów słonecznych o wartości nie mniejszej niż zł każda 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Zamawiający oceni warunek za spełniony, gdy Wykonawcy ubiegający się dysponuje minimum jedną osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia w postaci narzędzi i urządzeń - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż zł. przedstawi informację z banku o posiadaniu dostępu do środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż zł. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków, określonych w ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie, warunek określony w ust.1 pkt 2) powinien spełnić w całości przynajmniej jeden z wykonawców. Warunki określone w ust. 2 powinien spełniać każdy z tych Wykonawców samodzielnie. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi według formuły ; spełnia nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów.\ 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, a także stosowne dokumenty ( dotyczące osób trzecich) na potwierdzenie spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o których mowa w pkt. 2 6

7 6. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiegokolwiek zakresu zamówienia podwykonawcom według wyboru wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tego zakresu zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. ( wg załącznika nr 9) VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty: 1) Oświadczenie, że wykonawca spełnienia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru określonego w Załączniku Nr 3 do SIWZ 2) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem, robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ). ( Dowodami potwierdzającymi prawidłowo zrealizowanych robót polegających na montażu kolektorów słonecznych na budynkach ( np. w ramach programu NFOŚ i GW ) będą: poświadczenie, inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, w szczególności protokół odbioru wykonanych robót i prawidłowo wystawiona faktura VAT dla każdej wystawionej instalacji. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, ( sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ), a także oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia. 4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie niższą niż PLN. 5) Informację z banku o posiadaniu dostępu do środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż zł. 6) Deklarację zgodności na znak CE oferowanego zbiornika solarnego oraz grupy pompowej dwudrogowej 7) Karty katalogowe dla proponowanego zbiornika solarnego oraz grupy pompowej dwudrogowej. 8) Certyfikat wydany przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą potwierdzający spełnienia wymagań zawartych minimum w normach PN-EN , PN-EN ; 9) Sprawozdanie z badań proponowanego typu kolektora słonecznego, na zgodność z pełną normą PN EN ;2 ( test jakościowy i cieplny ) wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub europejski certyfikat potwierdzający zgodność z powyższą normą ( np. Solar Keymark lub równoważny). 10) Dokument potwierdzający osiągniecie wymaganego uzysku energetycznego przedstawionych w ofercie zestawów solarnych wykonanego poprzez sporządzenie symulacji za pomocą programu komputerowego np. Getsolar lub równoważny np. Tsol. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru określonego w Załączniku Nr 4 do SIWZ 7

8 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy przedłożyć oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej. Do oświadczenia należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii). 4. Oferty wspólne. 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionej przez notariusza kopii). 3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. 4) Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę, zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia, b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. W porozumiewaniu się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obowiązuje zasada pisemności. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w formie faksu lub drogą elektroniczną, jednak każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W sytuacji, gdy wezwana strona nie potwierdzi ich otrzymania, to dla potrzeb ustalenia obowiązujących terminów będzie brana pod uwagę data uwidoczniona na wydruku z faksu lub przekazu elektronicznego. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub adres: 4. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Janusz Lotkowski inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji tel

9 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego. 8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ. VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie ,00 zł ( trzydzieści tysięcy złotych 00/100 ). 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: BS AUGUSTÓW Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 3. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych formach należy w oryginale złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 17, kopię załączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ww. ustawy, winny one zawierać szczególności określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy i Zamawiającego, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty należności na pierwsze żądanie (wezwanie) Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania ww. wezwania. 5. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy Pzp w art. 46 ust. 4a i 5. IX. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta winna odpowiadać warunkom określonym w ustawie i spełniać wymagania określone w SIWZ. 2. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 3. Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Wszystkie załączniki do oferty winny być napisane w sposób czytelny i trwały, w języku polskim. 5. Każda poprawka w treści oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. muszą być parafowane przez Wykonawcę. 6. Zaleca się by wszystkie strony załączników do oferty były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający zdekompletowaniu ich zawartości, a każda strona oferty winna być czytelnie opatrzona kolejnym numerem. 7. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis, pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 8. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 9. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 10. Oferta powinna być złożona w kopercie, zabezpieczona poprzez zaklejenie, zawierać adres Urzędu Gminy Sztabin, oznaczenie Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych nazwę i pełny adres Wykonawcy oraz zapis nie otwierać przed 9

10 publicznym otwarciem ofert w dniu 27/08/2013 r. godz Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały wykonawcę. 11. Ofertę Wykonawcy złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy bez otwierania. 12. Kompletna oferta musi zawierać: 1) Parafowany i podpisany Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z CEIDG, 5) Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. 6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 8) Wykaz wykonanych robót budowlanych z zakresu przedmiotu zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ( np. referencje ) 9) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, 10) Informacja dotycząca części zamówienia które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom jeżeli dotyczy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 11) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 12) Informację banku o posiadaniu dostępu do środków finansowych lub zdolność kredytową. 13) Stosowne Pełnomocnictwo(a). 14) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 15) Deklarację zgodności oferowanych kolektorów słonecznych wystawioną przez producenta, 16) Karty katalogowe dla proponowanego zbiornika solarnego oraz grupy pompowej dwudrogowej. 17) Certyfikat wydany przez akredytowaną Jednostkę ; 18) Sprawozdanie z badań proponowanego typu kolektora słonecznego, 19) Dokument potwierdzający osiągniecie wymaganego uzysku energetycznego. 20) Dowód wniesienia wadium 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski 14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a które wykonawca zastrzega, jako nie mogące być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003r. nr 153, poz.1503 z późń. zm.) oraz zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. 15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z oznaczeniem ; ZMIANA. Wykonawca może wycofać złożona przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert poprzez pisemne powiadomienie złożone według tych samych zasad jak składana oferta z oznaczeniem WYCOFANIE. Oferty wycofane nie będą otwierane. 10

11 XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, sekretariat pok. Nr 17 ( I piętro) 27 sierpnia 2013 r., do godz ) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2013 o godz w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, sala konferencyjna. 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty za realizację przedmiotu zamówienia przedstawiona w formularzu oferty, będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 2. Cena zawarta w formularzu oferty o którym mowa powyżej musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia zgodnie z cz. III SIWZ oraz zawierać podatek VAT. 4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT ) 5. Zamawiający oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty. 6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 7. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowanie ceny oferty z należyta starannością. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania. 1. Kryterium oceny ofert jest cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia 100% 2. Ocena poszczególnych ofert będzie obliczona według. następującego najniższa cena ofertowa brutto (wśród ofert rozpatrywanych) C= x 100 cena oferty badanej 3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 5. W przypadku gdy kilka ofert uzyska jednakową ilość punktów i będą to oferty najkorzystniejsze, Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 91 ust. 5 i 6 ustawy Pzp. 6. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli zachodzić będzie co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli : 1) jest niezgodna z ustawą; 11

12 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 2, po którego upływie umowa może być zawarta. XIV. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawcę, wskazując miejsce, termin i godzinę podpisania umowy. 2. Przy podpisywaniu umowy wymagane będzie od wykonawcy w przypadku złożenia oferty wspólnej umowa regulująca współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę. 3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym zakresie: 1) co do terminu wykonania prac objętych umową, terminu wykonania odbioru robót oraz zasad wypłaty wynagrodzenia wykonawcy ( lecz nie jego wysokości) następujących przypadkach: a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac takich jak m.in: wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny sposób je spowalniający, a w szczególności: niesprzyjające warunki atmosferze (np. długotrwałe opady deszczu ), klęski żywiołowe (powódź, huragan) itp. koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, koniecznością wykonania zamówień dodatkowych; b) z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym: powodujących konieczność wydłużenia procesu budowlanego ( dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy chyba, że w/w zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie) dotyczących zasad rozliczeń stron umowy 2) co do zakresu robót objętych umową i wysokości wynagrodzenia odnośnie zmiany wartości i ilości robót odbieranych protokołami częściowymi, określonych w 3 pkt. 7 projektu umowy 12

13 3) co do zakresu robót objętych umową i wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy ich wykonanie w całości stanie się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania 4) co do oznaczenia stron wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taka zmianę 5) co do osób reprezentujących strony w procesie budowlanym ( kierownik robót, itp.) 6) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: zmiana obowiązującej stawki VAT; zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego w wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane roboty oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi robotami. Warunki dokonywania zmian: inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie powinno zostać wniesione w następujących formach (forma do wyboru wykonawcy): a) pieniądzu poprzez wpłatę na rachunek bankowy: BS AUGUSTÓW b) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowej, d) gwarancji ubezpieczeniowej, e) poręczeniu udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno zostać wniesione przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Podczas zawarcia umowy osoby uprawnione powinny dysponować potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2 pkt 2-5 ww. ustawy, winny one zawierać szczególności określenie inwestycji (jej nazwę), nazwę Wykonawcy i Zamawiającego, wysokość gwarantowanej kwoty zabezpieczenia, termin ważności gwarancji z podziałem na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i należytego usunięcia wad oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty należności na pierwsze żądanie (wezwanie) Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania ww. wezwania. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno uwzględniać czas niezbędny do przeprowadzenia odbioru końcowego tj. nie mniej niż 21 dni od umownego terminu zakończenia robót. XVI. Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do umowy. XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. 13

14 Nr 113, poz. 759 z późn. zmian. ) przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w DZIALE VI przywołanej ustawy. 2. W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, c) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Przed upływem terminu do składania ofert, w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszających wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Inne informacje: 1. Zamówienie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata w zakresie działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. 2. Zgodnie z zasadami tego programu podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym, dlatego też dla Zamawiający rozliczać się będzie wartościami brutto łącznie z podatkiem VAT, dlatego też w dokumentach wchodzących w skład SIWZ wymienia się tylko kwotę brutto. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć prawidłową i obowiązującą stawkę podatku VAT. Faktura wystawiona będzie dla Gminy Sztabin, a w opisie faktury będzie wymieniona nazwa zadania określona w zamówieniu. W protokole odbioru będą wymienione poszczególne obiekty na których będą zamontowane zestawy solarne. 3. Zakończenie realizacji umowy: do 30 kwietnia 2013 r. 4. Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi dwoma fakturami częściowymi i fakturą końcową po zakończeniu realizacji zamówienia. 5. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, w przypadku korzystnych warunków pogodowych, planuje się wykonanie w 2013 r. około 85 zestawów, a pozostałe 43 zestawy w 2014 roku. 6. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury. Wykaz załączników: 1. Przedmiar robót, dokumentacja techniczne, Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( w oddzielnych plikach w formacie PDF ) 2. Formularz oferty 3. Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 4. Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 5. Wzór umowy 6. Wykaz wykonanych robót 7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 8. Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom. 9. Kalkulacja kosztów 10. Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej Sporządził: Janusz Lotkowski Zatwierdził: Tadeusz Drągiewicz 14

15 Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa wykonawcy: O F E R T A Siedziba wykonawcy: Miejscowość: Ulica: nr domu: nr lokalu: Kod pocztowy: Tel. Fax. Strona www. Do: Gmina Sztabin ul. Augustowska 53, Sztabin Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OAG OZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. na terenie gminy Sztabin OFERUJEMY: realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie brutto: Cena Kwotowo Słownie Brutto Cena podana powyżej jest ceną skalkulowaną na podstawie kalkulacji cenowej będącej załącznikiem nr 9 do oferty Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 kwietnia 2014 r. Warunki płatności: 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 15

16 Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że: cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w szczególności dotyczące postanowień umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z załączonym do SIWZ projektem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni, gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do zawarcia umowy, uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. udzielamy 60 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty: 1. Kalkulacja cenowa. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 4. Odpis z rejestru działalności lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 5. Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 6. Zaświadczenie z urzędu skarbowego. 7. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 8. Wykaz wykonanych robót budowlanych z zakresu przedmiotu zamówienia 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia 10. Informacja dotycząca części zamówienia które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 11. Opłacona polisa ubezpieczeniowa 12. Informacja banku 13. Deklaracja zgodności oferowanych kolektorów słonecznych wystawioną przez producenta, 14. Karta katalogowa zbiornika solarnego oraz grupy pompowej dwudrogowej, 15. Certyfikat wydany przez akredytowaną Jednostkę, 16. Sprawozdanie z badań proponowanego typu kolektora słonecznego, 17. Dokument potwierdzający osiągniecie wymaganego uzysku energetycznego. 18. Dowód wniesienia wadium (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 16

17 (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków zamówienia i warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OAG OZ prowadzonego przez Gminę Sztabin, pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych reprezentując firmę..... stosownie do treści art. 44, w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dn r. Prawo zamówień publicznych, jako upoważniony przedstawiciel reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej... (podpisy osób upoważnionych) 17

18 (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust 1 Ustawy prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OAG OZ prowadzonego przez Gminę Sztabin, pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych reprezentując firmę..... jako upoważniony przedstawiciel reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie przesłanek zawartych art. 24 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych... (podpisy osób upoważnionych) 18

19 UMOWA Nr /2013 O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik nr 5 do SIWZ W dniu roku w Sztabinie, pomiędzy Gminą Sztabin, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: Tadeusza Drągiewicza Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Truszkowskiej, oraz... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... została zawarta umowa o treści następującej będąca wynikiem przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego znak OAG OZ, 1 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty ujęte zadaniem pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych zwane dalej przedmiotem umowy, zgodnie z projektami technicznymi, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, ofertą Wykonawcy (stanowiącymi załączniki do umowy), ustawą Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy, obowiązującymi Polskimi Normami. 2. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie dokumentacji przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do wskazanych materiałów: stosowne certyfikaty, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia ilości i rodzajów robót wykazanych w dokumentacji projektowej Strony ustalają terminy realizacji: 1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy ( przekazanie placu budowy ) do dziesiątego dnia roboczego po podpisaniu umowy, to znaczy do dnia r. 2) zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2014 r. 3) Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu wniosku o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem. 19

20 2. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 3. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania świadczenia nie jest niczym zagrożony Wynagrodzenie ryczałtowe WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu umowy uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, wynosi kwotę:.. zł./brutto/ (słownie:...) łącznie z podatkiem VAT. 2. Wartość wynagrodzenia gwarantuje pełne wykonanie zakresu rzeczowego spełniającego funkcje przewidziane dokumentacją techniczną i specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wynagrodzenie uwzględnia płatność za wszystkie obowiązki WYKONAWCY oraz koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót, w szczególności: 1) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu na którym prowadzone będą roboty, 2) Koszt robót budowlanych na okres budowy, 3) Koszt naprawy urządzeń podziemnych, naniesionych w projekcie lub wskazanych przez właścicieli, uszkodzonych w trakcie budowy, 4) Podatek VAT, 5) Koszt urządzenia placu budowy, 6) Koszt urządzenia zaplecza budowy, 7) Inflację w okresie realizacji robót, 8) Koszt ubezpieczenia budowy, 9) Koszt utrzymania i dozoru placu budowy, 10) Koszt naprawy ogrodzeń uszkodzonych, 11) Finansowanie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej oraz środków łączności, 12) Prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez względu na zmiany poziomu cen materiałów, cen najmu sprzętu budowlanego i stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy. 4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia na wykonanie zaprojektowanych rozmiarów rzeczowych będących przedmiotem umowy. 5. Zmiana wartości wynagrodzenia WYKONAWCY określona w ust. 1 będzie mogła nastąpić wyłącznie w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO rozmiarów rzeczowych zamówienia. 3. Warunkiem zapłaty należności WYKONAWCY jest pozytywny odbiór wykonanych robót i wystawienie faktury. 4. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy nr w terminie 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury. 6. Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe wykonanych przez Wykonawcę robót, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu części robót potwierdzonych protokołem odbioru częściowego. Zamawiający dopuszcza rozliczenie robót częściowych na podstawie maksymalnie dwóch protokołów częściowych. Wartość 20

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo