Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane"

Transkrypt

1 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice: :text:pl:html Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane (, 2019/S ) Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa i adresy Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina pl. św. Józefa 5 Kalisz Polska Osoba do kontaktów: Anna Macke Tel.: Faks: Kod NUTS: PL416 Adresy internetowe: Główny adres: Sekcja II: Przedmiot II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Nazwa: Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw Numer referencyjny: JRP Główny kod CPV Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Krótki opis: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i budowie hali sortowni na terenie ZUOK Orli Staw. Zamówienie to wchodzi w zakres Projektu pt. Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu S149 1 / 6

2 2 / 6 Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , II oś priorytetowa, działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi Zadanie nr Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest za pomocą Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego II część SIWZ. 3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz ze zm.). 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. 5. Postępowanie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem czystemiasto. 6. Korespondencja kierowana do Zamawiającego w sposób inny niż na adres podany powyżej nie będzie rozpatrywana. 7. Adres poczty elektronicznej podany w pkt I.1) niniejszego ogłoszenia nie służy do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 31/07/2019 VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE OJ/S: 2019/S Sekcja VII: Zmiany VII.1) Informacje do zmiany lub dodania VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Numer sekcji: II.2.4 Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje m.in. zaprojektowanie i: 1) budowę nowej hali sortowni odpadów; 2) budowę nowej wiaty magazynowej poprzez wykorzystanie w pierwszej kolejności elementów zdemontowanej w ramach niniejszego Przedmiotu zamówienia części istniejącej wiaty magazynowej; 3) budowę zadaszenia stacji załadunku kontenerów, 4) budowę infrastruktury technicznej; 5) przebudowę, adaptację i modernizację: a) istniejącego zaplecza rozbiórka części istniejącej wiaty magazynowej, przebudowa nierozebranej części wiaty w zakresie koniecznym do uzyskania jej zamierzonego funkcjonowania, b) istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z lokalizacją nowej hali sortowni i nowej wiaty magazynowej, c) boksów magazynowych na surowce, d) układu drogowego, w tym placu w rejonie nowej hali sortowni. Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w niniejszej sekcji: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: z dopiskiem: Wadium, nr sprawy JRP Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu na wskazane konto Zamawiającego. S149 2 / 6

3 3 / 6 4. Gwarancja wadialna w formie niepieniężnej winna być złożona w oryginale w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Nie dopuszcza się składania gwarancji wadialnej niepieniężnej w formie pisemnej. Pod pojęciem wniesienia gwarancji wadialnej formie niepieniężnej w postaci elektronicznej w oryginale rozumie się wygenerowany elektronicznie (nie zawiera w treści podpisu, pieczątki, parafy, itp.) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania wystawcy gwarancji wadialnej. Tym samym dokument gwarancji wadialnej musi zostać załączony do oferty w systemie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy tego dokumentu (gwaranta). 5. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 6. Wykonawca składa Ofertę poprzez dołączenie do Platformy Zamawiającego: 1) wypełnionego Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do IDW - I części SIWZ); 2) wypełnionego oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.1.1)5. niniejszego ogłoszenia; 3) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt IDW (jeśli dotyczy); 4) pełnomocnictwa, o których mowa w pkt ) IWD (jeśli dotyczy); 5) dokumentu, o którym mowa w pkt IDW (jeśli dotyczy, załącznik nr 9 do IDW - I części SIWZ); 6) dowodu wniesienia wadium, o którym mowa w pkt. 16 IDW; sporządzonych zgodnie z zasadami określonymi w IDW. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje m.in. zaprojektowanie i: 1) budowę nowej hali sortowni odpadów; 2) budowę nowej wiaty magazynowej poprzez wykorzystanie w pierwszej kolejności elementów zdemontowanej w ramach niniejszego Przedmiotu zamówienia części istniejącej wiaty magazynowej; 3) budowę zadaszenia stacji załadunku kontenerów; 4) budowę infrastruktury technicznej; 5) przebudowę, adaptację i modernizację: a) istniejącego zaplecza rozbiórka części istniejącej wiaty magazynowej, przebudowa nierozebranej części wiaty w zakresie koniecznym do uzyskania jej zamierzonego funkcjonowania, b) istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z lokalizacją nowej hali sortowni i nowej wiaty magazynowej, c) boksów magazynowych na surowce, d) układu drogowego, w tym placu w rejonie nowej hali sortowni. Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków w innych częściach tego ogłoszenia, Zamawiający informuje w niniejszej sekcji: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: z dopiskiem: Wadium, nr sprawy JRP Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu na wskazane konto Zamawiającego. 4. Gwarancja wadialna w formie niepieniężnej winna być złożona w oryginale w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności. Nie dopuszcza się składania gwarancji wadialnej niepieniężnej w formie pisemnej. Pod pojęciem wniesienia gwarancji wadialnej formie niepieniężnej w postaci elektronicznej w oryginale rozumie się wygenerowany elektronicznie (nie zawiera S149 3 / 6

4 4 / 6 w treści podpisu, pieczątki, parafy, itp.) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania wystawcy gwarancji wadialnej. Tym samym dokument gwarancji wadialnej musi zostać załączony do oferty w systemie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wystawcy tego dokumentu (gwaranta). 5. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 6. Wykonawca składa Ofertę poprzez dołączenie do Platformy Zamawiającego: 1) wypełnionego Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do IDW - I części SIWZ); 2) wypełnionego oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.1.1)5. niniejszego ogłoszenia; 3) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt IDW (jeśli dotyczy); 4) pełnomocnictwa, o których mowa w pkt ) IWD (jeśli dotyczy); 5) dokumentu, o którym mowa w pkt IDW (jeśli dotyczy, załącznik nr 9 do IDW - I części SIWZ); 6) dowodu wniesienia wadium, o którym mowa w pkt. 16 IDW; - sporządzonych zgodnie z zasadami określonymi w IDW. 7. Kontynuacja warunku z sekcji III.1.3): po punkcie III.1.3)2) lit. b) dodaje się zdanie: Spełnienie warunku opisanego III.1.3) nastąpi po wykazaniu łącznego spełnienia warunków opisanych w pkt III.1.3)1) i III.1.3).2) lit. a) b) ogłoszenia. Numer sekcji: III.1.3 Za spełniających warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który: 1) wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 2 zamówień/zadań, z których każde obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali w konstrukcji stalowej lub żelbetowej lub mieszanej o kubaturze nie mniejszej niż m 3 i o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż m 2 2) skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: a) Projektanta specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającego następujące kwalifikacje: minimum 8 lat doświadczenia w projektowaniu opracowanie w ciągu ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy hali w konstrukcji stalowej lub żelbetowej lub mieszanej o kubaturze nie mniejszej niż m 3 i o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż m 2, która została zrealizowana dla której uzyskano prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone w ustawie z dnia r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz ze zm.) lub posiadającego odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz ze zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z ustawą z dnia r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117); S149 4 / 6

5 5 / 6 b) Kierownika budowy posiadającego następujące kwalifikacje: minimum 8 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi doświadczenie w ciągu ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert na stanowisku kierownika budowy w co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie hali w konstrukcji stalowej lub żelbetowej lub mieszanej o kubaturze nie mniejszej niż m 3 i o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż m 2, która została zrealizowana dla której uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń określone w ustawie z dnia r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz ze zm.) lub posiadającego odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz ze zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z ustawą z dnia r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1117). Okres posiadania doświadczenia zawodowego liczy się od dnia uzyskania uprawnień do dnia składania ofert.spełnienie warunku opisanego III.1.3) nastąpi po wykazaniu łącznego spełnienia warunków opisanych w pkt III.1.3)1) i III.1.3).2) lit. a) b) ogłoszenia. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający uzna Wykonawcę, który: 1) wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 2 zamówień/zadań, z których każde obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali w konstrukcji stalowej lub żelbetowej lub mieszanej o kubaturze nie mniejszej niż m 3 i o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż m 2 2) skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: a) Projektanta specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającego następujące kwalifikacje: minimum 8 lat doświadczenia w projektowaniu opracowanie w ciągu ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy: i) hali w konstrukcji stalowej lub żelbetowej lub mieszanej o kubaturze nie mniejszej niż m 3 i o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000 m 2, lub ii) 2 połączonych konstrukcyjnie (częściowo wspartych na wspólnych fundamentach i słupach) hal w konstrukcji stalowej lub żelbetowej lub mieszanej o kubaturze łącznej nie mniejszej niż m 3 i o powierzchni użytkowej łącznej nie mniejszej niż m 2, która została zrealizowana dla której uzyskano prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń określone w ustawie z dnia r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) lub posiadającego odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz ze zm.) o zasadach S149 5 / 6

6 6 / 6 VII.2) uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z ustawą z dnia r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117); b) Kierownika budowy posiadającego następujące kwalifikacje: minimum 8 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi doświadczenie w ciągu ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert na stanowisku kierownika budowy w co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie hali w konstrukcji stalowej lub żelbetowej lub mieszanej o kubaturze nie mniejszej niż m 3 i o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż m 2, która została zrealizowana dla której uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń określone w ustawie z dnia r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz ze zm.) lub posiadającego odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz ze zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zgodnie z ustawą z dnia r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117). Okres posiadania doświadczenia zawodowego liczy się od dnia uzyskania uprawnień do dnia składania ofert. Numer sekcji: IV.2.2 Data: 19/08/2019 Czas lokalny: 12:00 Data: 20/08/2019 Czas lokalny: 12:00 Numer sekcji: IV.2.6 Data: 17/10/2019 Data: 18/10/2019 Numer sekcji: IV.2.7 Data: 19/08/2019 Czas lokalny: 12:05 Data: 20/08/2019 Czas lokalny: 12:05 Inne dodatkowe informacje: S149 6 / 6

Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:336710-2019:text:pl:html Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S 137-336710 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Legnica: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Polska-Legnica: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:18049-2019:text:pl:html Polska-Legnica: Roboty budowlane 2019/S 010-018049 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Siemianowice Śląskie: Produkty farmaceutyczne 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Siemianowice Śląskie: Produkty farmaceutyczne 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:183301-2019:text:pl:html Polska-Siemianowice Śląskie: Produkty farmaceutyczne 2019/S 077-183301 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Polska-Olsztyn: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:575751-2018:text:pl:html Polska-Olsztyn: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2018/S 249-575751 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Skalmierzyce: Słoneczne moduły fotoelektryczne 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Skalmierzyce: Słoneczne moduły fotoelektryczne 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:69574-2019:text:pl:html Polska-Skalmierzyce: Słoneczne moduły fotoelektryczne 2019/S 031-069574 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Implanty ortopedyczne 2016/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Olsztyn: Implanty ortopedyczne 2016/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293722-2016:text:pl:html Polska-Olsztyn: Implanty ortopedyczne 2016/S 163-293722 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Polska-Katowice: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:246312-2019:text:pl:html Polska-Katowice: Roboty budowlane 2019/S 102-246312 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Urządzenia medyczne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Łódź: Urządzenia medyczne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:573282-2018:text:pl:html Polska-Łódź: Urządzenia medyczne 2018/S 248-573282 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy (, 2017/S

Bardziej szczegółowo

Orli Staw, dnia 15 lipca 2019 roku JRP

Orli Staw, dnia 15 lipca 2019 roku JRP Orli Staw, dnia 15 lipca 2019 roku JRP.271.1.2.2019 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Polska-Siemianowice Śląskie: Urządzenia medyczne 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Siemianowice Śląskie: Urządzenia medyczne 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:242077-2019:text:pl:html Polska-Siemianowice Śląskie: Urządzenia medyczne 2019/S 100-242077 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Sprostowanie

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Sprostowanie 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:199124-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 100-199124

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-119587 SOFTWARE VERSION: 9.11.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:362254-2018:text:pl:html -Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S 158-362254 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Żnin: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Żnin: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:542827-2018:text:pl:html Polska-Żnin: Roboty budowlane 2018/S 238-542827 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WIMARIUSZ NO_DOC_EXT: 2019-074596 SOFTWARE VERSION: 9.11.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: wim@um.swinoujscie.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:351475-2019:text:pl:html Polska-Warszawa: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2019/S 143-351475 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Urządzenia medyczne 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Olsztyn: Urządzenia medyczne 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:193551-2019:text:pl:html Polska-Olsztyn: Urządzenia medyczne 2019/S 081-193551 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy (,

Bardziej szczegółowo

Polska-Bolesław: Pojazdy do transportu odpadów 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bolesław: Pojazdy do transportu odpadów 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:239216-2019:text:pl:html Polska-Bolesław: Pojazdy do transportu odpadów 2019/S 099-239216 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:385506-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2018/S 169-385506 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi (,

Bardziej szczegółowo

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WSS62V9128 NO_DOC_EXT: 2018-016057 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:310565-2018:text:pl:html -: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2018/S 136-310565 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182189-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S 081-182189 Sprostowanie Ogłoszenie zmian

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Gaz ziemny 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Poznań: Gaz ziemny 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:126828-2019:text:pl:html Polska-Poznań: Gaz ziemny 2019/S 055-126828 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy (, 2019/S 050-114204)

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S29 10/02/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 6

Dz.U./S S29 10/02/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 6 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:63767-2018:text:pl:html Polska-Jaworzno: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:327357-2018:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 2018/S 143-327357 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: SPZOZSzpital2 NO_DOC_EXT: 2017-167678 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia_publiczne@szpital2myslowice.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-029485 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubartów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2017/S

Polska-Lubartów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2017/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44368-2017:text:pl:html Polska-Lubartów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Roboty inżynieryjne i budowlane 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Jarocin: Roboty inżynieryjne i budowlane 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:417923-2018:text:pl:html Polska-Jarocin: Roboty inżynieryjne i budowlane 2018/S 185-417923 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:309178-2019:text:pl:html Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2019/S 126-309178 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Krasnystaw: Różne urządzenia i produkty medyczne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Krasnystaw: Różne urządzenia i produkty medyczne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:523976-2018:text:pl:html Polska-Krasnystaw: Różne urządzenia i produkty medyczne 2018/S 229-523976 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Sprostowanie

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Sprostowanie 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:199128-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 100-199128

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S Sprostowanie

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S Sprostowanie 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192361-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S 085-192361

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi drukowania i powiązane 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi drukowania i powiązane 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:100571-2019:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi drukowania i powiązane 2019/S 044-100571 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Olkusz: Usługi związane z odpadami 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olkusz: Usługi związane z odpadami 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:308467-2019:text:pl:html Polska-Olkusz: Usługi związane z odpadami 2019/S 126-308467 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_n0027c52 NO_DOC_EXT: 2019-014870 SOFTWARE VERSION: 9.10.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: a.izbinska@pgk-polaniec.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:18939-2019:text:pl:html -: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S 010-018939 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:443202-2018:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S 196-443202 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy (,

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Polska-Szczecin: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:116688-2019:text:pl:html Polska-Szczecin: Roboty budowlane 2019/S 051-116688 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: MPWIKLUBL NO_DOC_EXT: 2018-173724 SOFTWARE VERSION: 9.9.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zampub@mpwik.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-018073 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:554106-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2018/S 243-554106 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Jaworzno: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane

Polska-Jaworzno: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182326-2018:text:pl:html Polska-Jaworzno: Roboty budowlane 2018/S 081-182326 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S110 12/06/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 5

Dz.U./S S110 12/06/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 5 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251481-2018:text:pl:html Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Lublin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:519004-2017:text:pl:html -Lublin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2017/S 247-519004 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: MPWIKLUBL NO_DOC_EXT: 2018-164606 SOFTWARE VERSION: 9.9.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zampub@mpwik.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.2

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.2 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmzurkro NO_DOC_EXT: 2018-148716 SOFTWARE VERSION: 9.9.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: teresa.kwasik@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2018/S Sprostowanie

Polska-Bełchatów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2018/S Sprostowanie 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:347697-2018:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2018/S 151-347697 Sprostowanie Ogłoszenie zmian

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Materiały medyczne 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Materiały medyczne 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:76184-2019:text:pl:html Polska-Kraków: Materiały medyczne 2019/S 034-076184 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7262-2017:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S 005-007262 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Kluczbork: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Kluczbork: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209121-2017:text:pl:html -Kluczbork: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 2017/S 105-209121 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Implanty ortopedyczne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Implanty ortopedyczne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:554606-2018:text:pl:html Polska-Kraków: Implanty ortopedyczne 2018/S 243-554606 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:474833-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2018/S 208-474833 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-124695 SOFTWARE VERSION: 9.11.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: InstytutOS NO_DOC_EXT: 2018-193696 SOFTWARE VERSION: 9.9.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia@ios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Olej napędowy 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bielsko-Biała: Olej napędowy 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:104880-2019:text:pl:html Polska-Bielsko-Biała: Olej napędowy 2019/S 046-104880 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nkorzpwe NO_DOC_EXT: 2018-XXXXXX SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: pawel.korzeniowski@upwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334697-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2017/S 162-334697 Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:384708-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2018/S 169-384708 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:362453-2018:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S 158-362453 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis:

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Roboty budowlane 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Zielona Góra: Roboty budowlane 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:137924-2019:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Roboty budowlane 2019/S 060-137924 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Implanty chirurgiczne 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Łódź: Implanty chirurgiczne 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242630-2017:text:pl:html Polska-Łódź: Implanty chirurgiczne 2017/S 120-242630 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Podkowa Leśna: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Podkowa Leśna: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:383860-2018:text:pl:html Polska-Podkowa Leśna: Roboty budowlane 2018/S 169-383860 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Mysłowice: Urządzenia medyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Mysłowice: Urządzenia medyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254040-2017:text:pl:html Polska-Mysłowice: Urządzenia medyczne 2017/S 125-254040 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Komorniki: Autobusy niskopodłogowe 2016/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Komorniki: Autobusy niskopodłogowe 2016/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421390-2016:text:pl:html Polska-Komorniki: Autobusy niskopodłogowe 2016/S 231-421390 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub

Bardziej szczegółowo

05/08/2019 S Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego

05/08/2019 S Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego 1 z 6 05.08.2019, 09:18 Usługi - 367487-2019 05/08/2019 S149 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego Legal Basis:

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: spkstaw NO_DOC_EXT: 2018-062584 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: przetargi@krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi związane z odpadami 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bełchatów: Usługi związane z odpadami 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:414212-2018:text:pl:html -Bełchatów: Usługi związane z odpadami 2018/S 183-414212 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419926-2017:text:pl:html Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S 204-419926 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Kraków: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395254-2017:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 2017/S 193-395254 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:300790-2019:text:pl:html -Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S 123-300790 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198657-2017:text:pl:html -: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 100-198657 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:443282-2018:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S 196-443282 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy (,

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane

Roboty budowlane 1 z 7 24.01.2018, 09:39 Roboty budowlane - 31917-2018 24/01/2018 S16 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Świnoujście: Roboty budowlane 2018/S 016-031917

Bardziej szczegółowo

Polska-Łomża: Usługi leasingu finansowego 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łomża: Usługi leasingu finansowego 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:343833-2018:text:pl:html -Łomża: Usługi leasingu finansowego 2018/S 150-343833 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowogród: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowogród: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:484244-2018:text:pl:html -Nowogród: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2018/S 212-484244 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsko-Biała: Usługi recyklingu odpadów 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bielsko-Biała: Usługi recyklingu odpadów 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:535188-2018:text:pl:html Polska-Bielsko-Biała: Usługi recyklingu odpadów 2018/S 234-535188 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Aparatura do mierzenia promieniowania 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Aparatura do mierzenia promieniowania 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:474328-2018:text:pl:html -Gdańsk: Aparatura do mierzenia promieniowania 2018/S 208-474328 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2019/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Roboty budowlane

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2019/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:130735-2019:text:pl:html -: Roboty budowlane 2019/S 057-130735 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania Roboty budowlane Legal Basis:

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmzurkro NO_DOC_EXT: 2019-004047 SOFTWARE VERSION: 9.9.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: teresa.kwasik@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: / NOTIFICATION PUBLICATION: /

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: / NOTIFICATION PUBLICATION: / LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_ngadosha NO_DOC_EXT: 2019-XXXXXX SOFTWARE VERSION: 9.9.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: hanna.gados@centrumzagorze.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Ożarowice: Roboty budowlane w zakresie budynków lotniskowych 2019/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe

Polska-Ożarowice: Roboty budowlane w zakresie budynków lotniskowych 2019/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:273580-2019:text:pl:html -Ożarowice: Roboty budowlane w zakresie budynków lotniskowych 2019/S 111-273580 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Żyrardów: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Żyrardów: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:376195-2018:text:pl:html Polska-: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 2018/S 165-376195 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:481816-2018:text:pl:html -Bytom: Produkty farmaceutyczne 2018/S 211-481816 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Byczyna: Usługi związane z odpadami 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Byczyna: Usługi związane z odpadami 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:398348-2017:text:pl:html Polska-Byczyna: Usługi związane z odpadami 2017/S 194-398348 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ZDWWKAT NO_DOC_EXT: 2019-073103 SOFTWARE VERSION: 9.11.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy specjalne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy specjalne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:210652-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy specjalne 2018/S 093-210652 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-036133 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie transportu drogowego 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie transportu drogowego 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:385774-2018:text:pl:html -Gdańsk: Usługi w zakresie transportu drogowego 2018/S 169-385774 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Usługi Legal

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi związane z odpadami 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bełchatów: Usługi związane z odpadami 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:434249-2018:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi związane z odpadami 2018/S 192-434249 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Paliwa stałe 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Paliwa stałe 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:336068-2018:text:pl:html Polska-Świętoszów: Paliwa stałe 2018/S 147-336068 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Instalacje turbinowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane

Polska-Szczecin: Instalacje turbinowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106383-2017:text:pl:html Polska-Szczecin: Instalacje turbinowe 2017/S 057-106383 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:451618-2018:text:pl:html -: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S 199-451618 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Produkty farmaceutyczne 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Łódź: Produkty farmaceutyczne 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195999-2017:text:pl:html Polska-Łódź: Produkty farmaceutyczne 2017/S 099-195999 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Bolesław: Usługi recyklingu odpadów 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Bolesław: Usługi recyklingu odpadów 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:227558-2019:text:pl:html Polska-Bolesław: Usługi recyklingu odpadów 2019/S 094-227558 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Odznaczenia 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Warszawa: Odznaczenia 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Odznaczenia 2017/S 001-000412 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi projektowania mostów 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi projektowania mostów 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:420958-2016:text:pl:html -Wrocław: Usługi projektowania mostów 2016/S 231-420958 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kluczbork: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Kluczbork: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:476495-2017:text:pl:html -Kluczbork: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 2017/S 229-476495 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:268778-2019:text:pl:html -Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S 110-268778 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmzurkro NO_DOC_EXT: 2019-036913 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: teresa.kwasik@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo