Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji."

Transkrypt

1 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice: :text:pl:html Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2019/S Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Usługi (, 2019/S ) Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa i adresy Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 Świnoujście Polska Osoba do kontaktów: Rafał Łysiak Tel.: Faks: Kod NUTS: PL42 Adresy internetowe: Główny adres: Adres profilu nabywcy: Sekcja II: Przedmiot II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Nazwa: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót pn.: Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu Numer referencyjny: WIM Główny kod CPV Rodzaj zamówienia Usługi Krótki opis: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami, w tym: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej, S126 1 / 5

2 2 / 5 Zarządzanie i kontrolę nad realizacją robót, aż do daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności, Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w Przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek / wad w okresie Przeglądu i Rozliczenia Kontraktów, w ramach zawartych Kontraktów, Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektów i współpracę w tym zakresie z Zamawiającym (Inwestorem), Wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE, w tym w zakresie sprawozdań, Wspieranie Zamawiającego, Skoordynowanie robót. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 28/06/2019 VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE OJ/S: 2019/S Sekcja VII: Zmiany VII.1) Informacje do zmiany lub dodania VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Numer sekcji: II.2.7 Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiącach: 55 Okres w miesiącach: 52 Numer sekcji: III.1.3 Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe b) osób: Wykonawca musi wskazać w ofercie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zam., i które legitymują się kwalifi. zawod., dośw. i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. (i) osoba na stanow. Inżynier Kontraktu: Wymagana liczba osób: 1. Doświad./wymag. zawod.: wykształc. wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne, min. 24 mies. doświad. zaw. przy realiz. lub zarządzaniu 1 zad., którego koszt całk. wynosił min.50 mln zł brutto na stanowisku Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta lub Lidera Zespołu lub na innym stan. kierow. dla proj. polegającego na budowie Obiektu Budowlanego*** (zgodnie z definicją) realizowanego wg FIDIC lub wg war. równoważnych na wszystkich etapach realizacji zad. (ii) osoba na stanow. Inspektor Nadzoru ds. drogowych: Wymagana liczba osób: 2. Doświad./wymagania zawod. dla każdej z w/w osób: Osoba posiadająca uprawnienia budowl. bez ogr. do kier. rob. budowl. w spec. inżynier. drogowej i posiadająca min. 12 mies. dośw. zawod. przy wyk. czynności insp. nadzoru inwestor. lub kier. budowy przy realizacji 1 zad. obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic** min. kl. Z o dł. całk. łącznej min. 5 km od rozpoczęcia**** realizacji do wykonania zadania.* (iii) osoba na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. mostowych: Wymagana liczba osób: 1. Doświad./wymagania zawod.: S126 2 / 5

3 3 / 5 Osoba posiadająca upr. budowl. bez ogr. do kier. rob. budowl. w specj. inżynieryjnej mostowej i posiadająca min.12 mies. dośw. zawod. przy wyk. czynności insp. nadzoru inwestor. lub kier. budowy przy realizacji 1 zad. obejmującego budowę lub przebudowę drogowego obiektów inżynierskich (rozumianego jako most, wiadukt lub estakada) o dł. całk. min. 60 metrów. (iv) osoba na stanowisko Insp. Nadzoru branży sanit. Wymagana liczba osób: 1. Doświad./wymagania zawod.:osoba posiadająca upr. budowl. bez ogr. do kier. rb. spec. instalac. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylac., gaz., wodociąg. i kanalizac. i posiadająca min. 12 mies. dośw. zawod. przy wyk. czynności insp. nadzoru inwestor. lub kier. robót branży sanit. przy realizacji 1 zad. obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic** min. kl. Z o dł. całk. łącznej min. 1km (vi) osoba proponowana na stanowisko Insp. Nadzoru ds. Instalacji el. i elektroenerget.: Wymagana liczba osób: 1. (jedna) Doświad./wymagania zawod.: Osoba posiadająca upr. budowl.bez ogr. do kier. rob. budowl.w spec instal. sieci, instal. i urz.elektrycz i elektroenerget. i posiadająca min.12 mies. dośw. zawod. przy wyk. czynności insp.nadzoru inwestor. lub kier. robót branży el. przy realiz. i 1 zad. obejmującego budowę...1 km b) osób: Wykonawca musi wskazać w ofercie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zam., i które legitymują się kwalifi. zawod., dośw. i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. (i) osoba na stanow. Inżynier Kontraktu: Wymagana liczba osób: 1. Doświad./wymag. zawod.: posiada wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne, posiada minimum 24 (dwadzieścia cztery) miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji lub zarządzaniu jednego zadania, którego koszt całkowity wynosił minimum 50 milionów złotych brutto na stanowisku Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta lub Lidera Zespołu lub na innym stanowisku kierowniczym dla projektu polegającego na budowie lub przebudowie Obiektu Budowlanego*** (zgodnie z definicją) realizowanego wg warunków kontraktowych FIDIC lub według warunków równoważnych na wszystkich etapach realizacji zadania. (...) (iii) osoba proponowana na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. mostowych: Doświadczenie/wymagania zawodowe:osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej i posiadająca minimum 12 miesięczne doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu czynności inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy przy realizacji jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę drogowego obiektów inżynierskich (rozumianego jako most, wiadukt lub estakada) o długości całkowitej min. 60 metrów od rozpoczęcia**** realizacji do zakończenia zadania.* (iv) osoba proponowana na stanowisko Inspektor Nadzoru branży sanitarnej: Doświadczenie/wymagania zawodowe: Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadająca minimum 12 miesięczne doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu czynności inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót branży sanitarnej przy realizacji jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnych lub innych urządzeń służących do odwodnienia o długości całkowitej łącznej min. 1 km (jeden kilometr) od rozpoczęcia**** realizacji do zakończenia zadania.* (v) osoba proponowana na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. Instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych: S126 3 / 5

4 4 / 5 Doświadczenie/wymagania zawodowe: Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadająca minimum 12 miesięczne doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu czynności inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót branży elektroenergetycznej przy realizacji jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych lub budowę albo przebudowę instalacji oświetlenia o długości całkowitej łącznej min. 1 km (jeden kilometr) od rozpoczęcia**** realizacji do zakończenia zadania.* Pozostałe postanowienia sekcji III 1.3 nie ulegają zmianie Numer sekcji: VI.3 Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferta oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 1) Formularze Cenowe Formularz cenowy FC-1 do FC-7 (Tom I, Rozdział 2 SIWZ). 2) Formularz Kryteria pozacenowe - Formularz 2.1 (Tom I, Rozdział 2 SIWZ). Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 SIWZ; 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt SIWZ; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2019 poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta/Poręczyciela/Wystawcy dokumentu. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. S126 4 / 5

5 5 / 5 VII.2) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej: Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferta oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 1) Formularze Cenowe Formularz cenowy FC (Tom I, Rozdział 2 SIWZ). 2) Formularz Kryteria pozacenowe - Formularz 2.1 (Tom I, Rozdział 2 SIWZ). Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 SIWZ; 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt SIWZ; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2019 poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta/Poręczyciela/Wystawcy dokumentu. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. Inne dodatkowe informacje: S126 5 / 5

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WIMARIUSZ NO_DOC_EXT: 2019-074596 SOFTWARE VERSION: 9.11.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: wim@um.swinoujscie.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:206617-2019:text:pl:html Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2019/S 086-206617 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Roboty inżynieryjne i budowlane 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Jarocin: Roboty inżynieryjne i budowlane 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:417923-2018:text:pl:html Polska-Jarocin: Roboty inżynieryjne i budowlane 2018/S 185-417923 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: InstytutOS NO_DOC_EXT: 2018-193696 SOFTWARE VERSION: 9.9.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia@ios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Skalmierzyce: Słoneczne moduły fotoelektryczne 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Skalmierzyce: Słoneczne moduły fotoelektryczne 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:69574-2019:text:pl:html Polska-Skalmierzyce: Słoneczne moduły fotoelektryczne 2019/S 031-069574 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nkozloda NO_DOC_EXT: 2019-064359 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia.publiczne@pozim.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182189-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S 081-182189 Sprostowanie Ogłoszenie zmian

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-124695 SOFTWARE VERSION: 9.11.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty w zakresie budowy dróg 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Poznań: Roboty w zakresie budowy dróg 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:376233-2019:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty w zakresie budowy dróg 2019/S 153-376233 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Legnica: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Polska-Legnica: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:18049-2019:text:pl:html Polska-Legnica: Roboty budowlane 2019/S 010-018049 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: MOSIRMIELEC NO_DOC_EXT: 2017-143553 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: biuro@mosir.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Żnin: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Żnin: Roboty budowlane 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:542827-2018:text:pl:html Polska-Żnin: Roboty budowlane 2018/S 238-542827 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_n0022kim NO_DOC_EXT: 2018-049937 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: t.lebiecki@kompletinwest.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.3 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmzurkro NO_DOC_EXT: 2019-004047 SOFTWARE VERSION: 9.9.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: teresa.kwasik@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Polska-Szczecin: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:116688-2019:text:pl:html Polska-Szczecin: Roboty budowlane 2019/S 051-116688 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmzurkro NO_DOC_EXT: 2018-069754 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: teresa.kwasik@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:366320-2019:text:pl:html Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S 149-366320 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmzurkro NO_DOC_EXT: 2019-042950 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: teresa.kwasik@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:454860-2018:text:pl:html -: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S 200-454860 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7262-2017:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S 005-007262 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania.

Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:492508-2018:text:pl:html Polska-Świnoujście: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S 215-492508 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:336710-2019:text:pl:html Polska-Kalisz: Roboty budowlane 2019/S 137-336710 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane

Roboty budowlane 1 z 7 24.01.2018, 09:39 Roboty budowlane - 31917-2018 24/01/2018 S16 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Świnoujście: Roboty budowlane 2018/S 016-031917

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-036133 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: MOSIRMIELEC NO_DOC_EXT: 2018-015490 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: biuro@mosir.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-033999 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:513924-2018:text:pl:html Polska-Gdynia: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-119587 SOFTWARE VERSION: 9.11.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

P-17-1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B 1 Etap rozbudowy terminalu T2 Wartość zamówienia Rodzaj zamówienia Roboty budowlane oraz projektowanie.

P-17-1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B 1 Etap rozbudowy terminalu T2 Wartość zamówienia Rodzaj zamówienia Roboty budowlane oraz projektowanie. Nazwa zamówienia Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego P-17-1-PO.3 Nadzór nad realizacją Projektu T2B 1 Etap rozbudowy terminalu T2 Wartość zamówienia Rodzaj zamówienia Roboty

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-018073 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:105565-2019:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2019/S 046-105565 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis:

Bardziej szczegółowo

ul. Kontenerowa 7, Gdańsk, woj. Pomorskie z dopiskiem Postępowanie przetargowe P PO.6.

ul. Kontenerowa 7, Gdańsk, woj. Pomorskie z dopiskiem Postępowanie przetargowe P PO.6. Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego Nazwa zamówienia P-17-13-PO.6 Nadzór nad realizacją Projektu RailRMG 1 Etap rozbudowy bocznicy kolejowej DCT Wartość zamówienia Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S )

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S ) 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144153-2018:text:pl:html Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S29 10/02/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 6

Dz.U./S S29 10/02/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 6 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:63767-2018:text:pl:html Polska-Jaworzno: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: cul NO_DOC_EXT: 2017171354 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / Email: anna.lierschbryzek@cul.com.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Gaz ziemny 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Poznań: Gaz ziemny 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:126828-2019:text:pl:html Polska-Poznań: Gaz ziemny 2019/S 055-126828 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy (, 2019/S 050-114204)

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:120559-2017:text:pl:html Polska-Września: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S 064-120559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty w zakresie budowy dróg 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Poznań: Roboty w zakresie budowy dróg 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:343602-2019:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty w zakresie budowy dróg 2019/S 140-343602 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:443202-2018:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S 196-443202 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy (,

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Roboty budowlane 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Polska-Katowice: Roboty budowlane 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:505151-2018:text:pl:html Polska-Katowice: Roboty budowlane 2018/S 221-505151 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: WI NO_DOC_EXT: 2019-029485 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: magdalena.swiatek@wi.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: mpecsa1 NO_DOC_EXT: 2018-024787 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: iwona.sulkowska@mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Bydgoszcz: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:497933-2018:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 2018/S 218-497933 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Szczecin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Szczecin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 500071210-N-2018 z dnia 03-04-2018 r. Szczecin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 536064-N-2018 Data: 26/03/2018

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419926-2017:text:pl:html Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S 204-419926 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.2

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.9.2 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmzurkro NO_DOC_EXT: 2018-148716 SOFTWARE VERSION: 9.9.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: teresa.kwasik@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nokragwo NO_DOC_EXT: 2019-065984 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: wokragly@sdo.com.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Polska-Katowice: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:246312-2019:text:pl:html Polska-Katowice: Roboty budowlane 2019/S 102-246312 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Grudziądz: Urządzenia medyczne 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Grudziądz: Urządzenia medyczne 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:117121-2019:text:pl:html Polska-Grudziądz: Urządzenia medyczne 2019/S 051-117121 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S110 12/06/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 6

Dz.U./S S110 12/06/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 6 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251480-2018:text:pl:html Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 12 ENOTICES_grodwik 26/03/2010- ID:2010-039456 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:146871-2019:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi sprzątania 2019/S 063-146871 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:362254-2018:text:pl:html -Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S 158-362254 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_njakmrio NO_DOC_EXT: 2017-162063 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: mjakubowska@zdkium.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S Sprostowanie

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S Sprostowanie 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192361-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2018/S 085-192361

Bardziej szczegółowo

Polska-Siemianowice Śląskie: Produkty farmaceutyczne 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Siemianowice Śląskie: Produkty farmaceutyczne 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:183301-2019:text:pl:html Polska-Siemianowice Śląskie: Produkty farmaceutyczne 2019/S 077-183301 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 15 ENOTICES_PGKIMSandomierz 02/03/2010- ID:2010-027719 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: me14g NO_DOC_EXT: 2017-063389 SOFTWARE VERSION: 9.4.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zampub@erzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

PL-Dzierżoniów: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S )

PL-Dzierżoniów: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S ) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:358338-2012:text:pl:html PL-Dzierżoniów: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 218-358338 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Polska-Żnin: Roboty budowlane 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Żnin: Roboty budowlane 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:1537-2019:text:pl:html Polska-Żnin: Roboty budowlane 2019/S 002-001537 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:361465-2019:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia awaryjne i zabezpieczające 2019/S 147-361465 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Budowa trzech budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca P-17-1-PO.3

Lista sprawdzająca P-17-1-PO.3 Lista sprawdzająca P-17-1-PO.3 Niniejszym potwierdzamy złożenie następujących dokumentów o treści pozwalającej na potwierdzenie spełnienia przez nas danego wymagania formalnego: Lp. Warunek Dokument wymagany

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S110 12/06/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 5

Dz.U./S S110 12/06/ PL. - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 5 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251481-2018:text:pl:html Polska-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:180079-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2017/S 091-180079 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Nadzór nad robotami budowlanymi 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania.

Polska-Opole: Nadzór nad robotami budowlanymi 2017/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamówienia sektorowe. Wyniki postępowania. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:460174-2017:text:pl:html -Opole: Nadzór nad robotami budowlanymi 2017/S 221-460174 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Zielona Góra: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:459738-2018:text:pl:html -Zielona Góra: Nadzór nad robotami budowlanymi 2018/S 202-459738 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Projekt pn.: Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego Aleja Żytawska w Bogatyni realizowany w ramach Działania 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:474833-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2018/S 208-474833 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowogród: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowogród: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:484244-2018:text:pl:html -Nowogród: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 2018/S 212-484244 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: MZKwToruniuSpzoo1 NO_DOC_EXT: 2018-065043 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail:

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Lotnisko NO_DOC_EXT: 2019-053447 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: e.stangret@airport.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:362453-2018:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2018/S 158-362453 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:300790-2019:text:pl:html -Warszawa: Usługi projektowania architektonicznego 2019/S 123-300790 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.5 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwojcezb NO_DOC_EXT: 2017-143790 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2019/S

Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2019/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:53751-2019:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2019/S 024-053751

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH ZA.271.84.2018 Gliwice, 01-10-2018 r. nr kor. Dotyczy: Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: "Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2019/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2019/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Dostawy 1 / 14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:394403-2019:text:pl:html -Warszawa: Samochody osobowe 2019/S 160-394403 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania Dostawy Legal Basis:

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.3

LANGUAGE: CUSTOMER: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.6.3 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: Q9 NO_DOC_EXT: 2017-139750 SOFTWARE VERSION: 9.6.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: j.urych@tram-silesia.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419048-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 Mars Most Brdowski Spółka z

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334697-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 2017/S 162-334697 Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmzurkro NO_DOC_EXT: 2019-036913 SOFTWARE VERSION: 9.10.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: teresa.kwasik@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2019/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:215137-2019:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2019/S 090-215137 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane

Polska-Opole: Roboty budowlane 2019/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Roboty budowlane 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:238896-2019:text:pl:html Polska-Opole: Roboty budowlane 2019/S 099-238896 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:333530-2018:text:pl:html -Bydgoszcz: Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 2018/S 146-333530 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Legal

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: / NOTIFICATION PUBLICATION: /

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: / NOTIFICATION PUBLICATION: / LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: annakowalczyk NO_DOC_EXT: 2018-XXXXXX SOFTWARE VERSION: 9.9.3 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: akawalowska@zlobki.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:475253-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 228-475253

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA nr kor.: PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą

Oznaczenie sprawy: ZA nr kor.: PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Oznaczenie sprawy: ZA.271.91.2017 nr kor.: PREZYDENT MIASTA GLIWICE OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi kontroli technicznej 2019/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi kontroli technicznej 2019/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi 1 / 12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:250160-2019:text:pl:html -Warszawa: Usługi kontroli technicznej 2019/S 103-250160 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Roboty budowlane 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Opole: Roboty budowlane 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315691-2016:text:pl:html -Opole: Roboty budowlane 2016/S 176-315691 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nkorzpwe NO_DOC_EXT: 2018-XXXXXX SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: pawel.korzeniowski@upwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:443282-2018:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia medyczne 2018/S 196-443282 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy (,

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca P PO.6

Lista sprawdzająca P PO.6 Lista sprawdzająca P-17-13-PO.6 Niniejszym potwierdzamy złożenie następujących dokumentów o treści pozwalającej na potwierdzenie spełnienia przez nas danego wymagania formalnego: Lp. Warunek Dokument wymagany

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo