REGULAMIN STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE W S P A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE W S P A"

Transkrypt

1 REGULAMIN STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE W S P A Regulamin uchwalony przez Senat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na posiedzeniu w dniu 04 kwietna 2008 r. (uchwała nr 5/2008) ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE Zasady i warunki przyjęcia na studia określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) oraz Statut Uczelni. 2. Przyjęcie na studia jest uzależnione od: 1) posiadania świadectwa dojrzałości uprawniającego do podjęcia studiów wyższych, 2) złożenia podania o przyjęcie na studia, będącego przejawem woli zawarcia z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie umowy o kształcenie, zwanej dalej umową, 3) przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie studiów, 4) wniesienia opłaty wpisowej, 5) złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu wstępnego (egzaminów wstępnych) jeżeli taki egzamin jest wymagany na wybranym kierunku studiów Przyjęcie na studia następuje na podstawie decyzji Rektora z chwilą wpisania na listę studentów oraz złożenia ślubowania. 2. Student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest dokumentem potwierdzającym przebieg studiów, uzyskane zaliczenia i zdane egzaminy. 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje na podstawie decyzji Rektora, od której zainteresowanemu przysługuje w terminie 14 dni od jej doręczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Najwyższym zwierzchnikiem studentów w Uczelni jest Rektor. Sprawuje on nadzór nad procesem dydaktycznym. 2. Kanclerz sprawuje nadzór nad administracją i finansami Uczelni. 3. Rektor i Kanclerz spełniają swe funkcje za pośrednictwem Biura Obsługi Studiów i innych służb administracyjnych. 4. Rektor może powierzyć nadzór nad procesem dydaktycznym Prorektorowi. 5. Opiekunowie kierunków wyznaczani przez Rektora koordynują proces dydaktyczny oraz przewodniczą pracom Rad Programowych w zakresie poszczególnych kierunków studiów Reprezentantem ogółu studentów jest Samorząd Studencki. 2. Samorząd Studencki działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez organ uchwałodawczy samorządu studentów. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Senat jego zgodności z ustawą i Statutem. 3. Władze Samorządu Studenckiego mają prawo występowania z wnioskami do Rektora i Kanclerza w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni. 4. Reprezentantami poszczególnych roczników studentów są również starostowie.

2 ROZDZIAŁ 2. ORGANIZACJA STUDIÓW Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku, z zastrzeżeniem 28. Roczny plan zajęć przewiduje dwie przerwy, połączone ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Ferie mogą być planowane w innych terminach. 2. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry. 3. Szczegółowy harmonogram zajęć na dany rok akademicki ustala w formie zarządzenia Rektor Studia odbywają się według planów studiów i programów nauczania ustalonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i postanowieniami Statutu. 2. Program nauczania określa przedmioty, egzaminy, zaliczenia i praktyki obowiązujące każdego studenta oraz zawiera informacje dotyczące: 1) czasu trwania studiów, 2) kolejności realizacji przedmiotów, 3) sposobu i form zaliczania poszczególnych przedmiotów, 4) warunków zaliczania poszczególnych lat lub semestrów, 5) liczby godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu, 6) liczby punktów ECTS uzyskiwanych za dany przedmiot. 3. Program nauczania jest dokumentem powszechnie dostępnym w Bibliotece oraz w Biurze Obsługi Studiów. 4. Szczegółowy plan studiów, rozkład oraz obsada zajęć podawane są do wiadomości nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem danego semestru. 5. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w języku polskim, przy czym zajęcia z przedmiotów obieralnych mogą być również prowadzone w języku obcym. 6. Student może studiować w ramach indywidualnej organizacji studiów polegającej na realizacji programu nauczania dla danego kierunku według innego porządku i organizacji, za uprzednią zgodą Rektora. Szczegółowe przesłanki uprawniające do ubiegania się o indywidualną organizację studiów ustala Rektor w formie zarządzenia. 7. Student ma prawo wyboru specjalizacji, które są integralną częścią programu nauczania. Warunkiem otwarcia określonej specjalizacji jest wystarczająca liczba studentów zainteresowanych studiowaniem specjalizacji, ustalana przez Rektora. 8. Uczelnia prowadzi kształcenie na wszystkich kierunkach studiów w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Dane dotyczące liczby punktów uzyskiwanych za dany przedmiot zawarte są w programach nauczania, zaś szczegółową procedurę przyznawania punktów ECTS określa odrębny regulamin wydany przez Rektora w formie zarządzenia. ROZDZIAŁ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA Student ma prawo do: 1) zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań naukowych oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń, zbiorów bibliotecznych i innych środków dydaktycznych, jak też z pomocy nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych, 2) otrzymania pomocy materialnej, po spełnieniu warunków szczegółowo określonych w odrębnym regulaminie przyznawania pomocy materialnej, 3) udziału w pracach Samorządu Studenckiego, 4) zrzeszania się w organizacjach i stowarzyszeniach oraz uczestniczenia w ruchu naukowym i akademickim, 5) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, 6) zmiany trybu oraz kierunku studiów, o ile uzyska zgodę Rektora. 2. Ponadto studentowi przysługują wszelkie uprawnienia, których źródłem są powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3 8. 1. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się, jakie stwarza Uczelnia oraz postępowanie zgodne z treścią ślubowania i regulaminu studiów. 2. Student w szczególności zobowiązany jest do: 1) uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych organizowanych przez Uczelnię, 2) zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób systematyczny, 3) dbania o godność własną i dobre imię Uczelni, 4) przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni, 5) poszanowania mienia Uczelni, 6) okazania na żądanie pracownika Uczelni legitymacji studenckiej lub indeksu, a w przypadku ich braku, innego dowodu tożsamości, 7) terminowego wnoszenia wpisowego, czesnego i innych opłat określonych w umowie. 3. Student, który nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z żadnego innego tytułu, określonego w przepisach obowiązujących w tym zakresie jest obowiązany złożyć niezwłocznie stosowne oświadczenie w Biurze Obsługi Studiów, w celu zgłoszenia go do ubezpieczenia przez Uczelnię Student może w każdym czasie zrezygnować z studiów. Rezygnacja powinna nastąpić w formie pisemnego oświadczenia studenta, pod rygorem nieważności. 2. Za uchybianie godności studenta oraz naruszanie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną. Organizację, sposób i tryb postępowania przed komisją określają przepisy ustawy oraz Statut. 3. Poważne naruszenie regulaminu studiów może spowodować usunięcie studenta z Uczelni. O usunięciu studenta decyduje komisja dyscyplinarna, po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego. 4. Od decyzji komisji dyscyplinarnej o usunięciu z Uczelni studentowi przysługuje prawo odwołania się do Rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Studenci innych szkół wyższych, w tym zagranicznych, mogą przenieść się do Uczelni za zgodą Rektora. 2. Warunkiem przeniesienia jest przedstawienie indeksu lub innego wykazu zaliczeń i egzaminów potwierdzonego przez opuszczaną uczelnię oraz uzyskanie wpisu na dany rok studiów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Uczelnia występuje w takim przypadku do opuszczanej uczelni o przesłanie dokumentów studenta. 3. W przypadku braku wiarygodnego potwierdzenia zaliczeń i egzaminów uzyskanych na innych uczelniach rozpoczęcie studiów możliwe jest wyłącznie od pierwszego semestru Student może podjąć kształcenie równocześnie na innym kierunku studiów lub przenieść się na inny kierunek studiów, po uzyskaniu zgody Rektora. 2. W przypadkach wskazanych w ust. 1 Rektor określa różnice programowe oraz termin ich uzupełnienia przez studenta. ROZDZIAŁ 4. ZALICZENIA i EGZAMINY Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki. 2. Zaliczanie roku akademickiego odbywa się w terminie przewidzianym w harmonogramie danego roku akademickiego, o którym mowa w 5 ust Warunkiem zaliczenia roku akademickiego jest pozytywne złożenie przewidzianych w programach nauczania i planach studiów egzaminów i zaliczeń oraz uzyskanie przez studenta nominalnej liczby punktów ECTS wymaganej do rejestracji na kolejny rok studiów, wskazanej w odrębnym regulaminie, o którym mowa w 6 ust. 8.

4 4. Brak wpisu w indeksie jest równoznaczny z brakiem zaliczenia, tj. uzyskaniem dorobku zerowego ECTS z danego przedmiotu. 5. Zajęcia dydaktyczne są zaliczane przez nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia. Prowadzący zajęcia nie może dopuścić studenta do egzaminu/zaliczenia, w przypadku braku jego nazwiska w protokole egzaminu/zaliczenia, sporządzanym przez Biuro Obsługi Studiów. 6. Warunki i zasady zaliczania określonych zajęć dydaktycznych podają do wiadomości studentom nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu, zaś uzgodnione ze studentami terminy zaliczeń i egzaminów podawane są do wiadomości studentów poprzez umieszczenie stosownych informacji na tablicy ogłoszeń dla danego kierunku, za pośrednictwem elektronicznego systemu informacyjnego Uczelni (internetowy moduł Student ) lub bezpośrednio przez egzaminatora, w terminie nie krótszym niż 14 dni od wyznaczonego egzaminu/ zaliczenia. 7. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z danego przedmiotu. 8. Praktyki zawodowe stanowią element procesu dydaktycznego i również podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Praktyki organizuje i zalicza Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk, w oparciu o programy zatwierdzone przez Rektora ) Podstawowe zasady przeprowadzania egzaminów i dokonywania zaliczeń ustala Rektor. 2) O wynikach egzaminów i zaliczeń studenci są informowani poprzez umieszczenie stosownych informacji (nie naruszających dóbr osobistych studentów) na tablicy ogłoszeń dla danego kierunku, za pośrednictwem elektronicznego systemu informacyjnego Uczelni (internetowy moduł Student ) lub bezpośrednio przez egzaminatora w terminie 14 dni od przeprowadzenia egzaminu/ zaliczenia Sesje egzaminacyjne zwykłe i poprawkowe organizowane są w terminach przewidzianych w szczegółowych harmonogramach danego roku. 2. Egzaminy w pierwszym terminie nie powinny odbywać się w czasie obowiązkowych zajęć studenta. 3. W przypadku nie zaliczenia zajęć z przedmiotu objętego egzaminem w przewidzianym terminie student przystępuje do zaliczenia w terminie poprawkowym. 4. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego. 5. Student ma prawo przystąpienia do dwóch terminów poprawkowych (zaliczeń i egzaminów) oraz do egzaminu/ zaliczenia komisyjnego w przypadku złożenia przez studenta wniosku umotywowanego w szczególności brakiem obiektywnej oceny wiadomości studenta. 6. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu lub zaliczenia powoduje skutki równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu/zaliczenia oceny niedostatecznej. 7. Nieobecność na zaliczeniu lub egzaminie może być usprawiedliwiona przez egzaminatora w przypadku wystąpienia istotnego wydarzenia losowego. Student zobowiązany jest do przedstawienia stosownego zaświadczenia potwierdzającego zaistnienie takiego wydarzenia nie później niż w ciągu 14 dni od daty zaliczenia/egzaminu lub od dnia, w którym ustała przyczyna nieobecności studenta. 8. W przypadku usprawiedliwienia nieobecności, studentowi przysługuje utracony termin egzaminu/ zaliczenia. 9. W przypadku braku usprawiedliwienia w przewidzianym terminie lub nieuznania przez egzaminatora wskazanej przez studenta przyczyny jego nieobecności za usprawiedliwiającą, egzaminator wstawia do protokołu oraz indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta ocenę niedostateczną. W takim przypadku studentowi przysługuje prawo odwołania się do Rektora. 15. Brakującą ocenę z zaliczenia lub egzaminu z przedmiotu, po wyczerpaniu limitu możliwości zaliczeń i/lub egzaminów poprawkowych, student może uzyskać poprzez ponowne przystąpienie do zaliczeń lub egzaminów, po powtórnym odbyciu zajęć z danego przedmiotu.

5 Egzaminy i zaliczenia kończą się jedną z następujących ocen: 1) bardzo dobry - 5,0 (bardzo dobry); 2) dobry plus - 4,5 (dobry plus); 3) dobry - 4,0 (dobry); 4) dostateczny plus - 3,5 (dostateczny plus); 5) dostateczny - 3,0 (dostateczny); 6) niedostateczny - - 2,0 (niedostateczny). 2. Oceny ze wszystkich egzaminów i zaliczeń wpisywane są do indeksu, kart okresowych osiągnięć studenta i protokołów wyłącznie przez prowadzącego zajęcia lub osobę wyznaczoną przez Rektora. 3. Student jest obowiązany zachować należytą staranność, aby dokumenty potwierdzające przebieg jego studiów nie trafiały do rąk osób postronnych. O wszelkich wątpliwościach związanych z dokumentacją student ma obowiązek natychmiast poinformować pracowników Biura Obsługi Studiów. ROZDZIAŁ 5. TRYB ODWOŁAWCZY Na wniosek studenta złożony na piśmie w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu, Rektor zarządza egzamin komisyjny, który powinien odbyć się w terminie 7 dni od złożenia wniosku. 2. Rektor może zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy. 3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przedstawiciel Rektora jako przewodniczący, opiekun kierunku lub osoba przez niego delegowana oraz nauczyciel akademicki uprzednio egzaminujący studenta. W przypadku braku możliwości udziału w egzaminie nauczyciela akademickiego uprzednio egzaminującego studenta Rektor wyznacza w jego miejsce innego nauczyciela akademickiego z danego przedmiotu. 4. Student może zgłosić udział przedstawiciela Samorządu Studentów jako obserwatora egzaminu komisyjnego. 5. Decyzja komisji egzaminacyjnej jest ostateczna Student, który nie zaliczył danego roku studiów w wyznaczonym przez Rektora terminie może zostać warunkowo wpisany na kolejny rok studiów, jeżeli liczba niezaliczonych przedmiotów nie jest większa niż trzy. 2. Rektor może wydać w stosunku do studenta, o którym mowa w ust. 1 inną decyzję, tj.: 1) zezwalającą na powtórzenie roku lub semestru, 2) o skreśleniu z listy studentów. 3. Student powtarzający rok nie ma obowiązku ponownego uczęszczania oraz zdawania egzaminów i zaliczeń z przedmiotów, z których otrzymał uprzednio pozytywne oceny, o ile nie uległ zmianie program nauczania Student zostaje skreślony z listy studentów w przypadku: 1) niepodjęcia studiów, 2) rezygnacji ze studiów, 3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, 4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni, 2. Student może zostać skreślony z listy studentów w przypadku: 1) stwierdzenia braku postępów w nauce, 2) nieuzyskania zaliczenia roku akademickiego w określonym przez Rektora terminie, 3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 3. Niepodjęcie studiów i brak postępów w nauce stwierdza się na podstawie uzyskanych przez pracowników Biura Obsługi Studiów danych, zawartych w kartach okresowych osiągnięć

6 studenta, indeksie oraz protokołach z przeprowadzonych zaliczeń i egzaminów. Niezłożenie przez studenta w określonym przez Rektora terminie indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta do Biura Obsługi Studiów jest równoznaczne z niezaliczeniem roku i może być podstawą do skreślenia studenta. 4. Decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów podejmuje Rektor. 5. Od decyzji, o której mowa w ust. 3 przysługuje studentowi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy; decyzja Rektora wydana w tym trybie jest ostateczna. ROZDZIAŁ 6. URLOPY Studentowi, na jego umotywowany wniosek może być udzielony urlop (krótkoterminowy lub długoterminowy). 2. Urlopu udziela Rektor, w przypadkach uzasadnionych istniejącymi przeszkodami w odbywaniu nauki. 3. Udzielenie urlopu automatycznie przesuwa termin planowanego ukończenia studiów. 4. Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu. W trakcie urlopu student zachowuje ważną legitymację studencką oraz uprawnienia do opieki lekarskiej w akademickiej służbie zdrowia. 5. Czas trwania urlopu jest uzależniony od potrzeb studenta i możliwości uczelni w zakresie zapewnienia kształcenia na tym samym kierunku studiów w przyszłości. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontynuacji studiów z powodu zamknięcia danego kierunku. 6. Urlopu udziela się na okres jednego roku. Urlop może być przedłużony na dalszy okres czasu, każdorazowo na umotywowany wniosek studenta. 7. W przypadku zmian w programach nauczania, student przebywający na urlopie, po powrocie na studia zobowiązany jest do uzupełnienia różnic programowych wskazanych przez Rektora. 8. Student, który ubiega się o urlop powinien mieć zaliczony przynajmniej jeden semestr nauki i ma obowiązek złożenia do Biura Obsługi Studiów indeksu wraz z kartami okresowych osiągnięć studenta. ROZDZIAŁ 7. PRACA DYPLOMOWA Na ostatnim roku studiów student obowiązany jest przygotować i obronić pracę dyplomową. 2. Rektor na wniosek promotora może przesunąć termin złożenia pracy w razie: 1) długotrwałej choroby studenta, 2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z innych uzasadnionych przyczyn. 3. Szczegółowe kwestie dotyczące prowadzenia i obrony prac dyplomowych ustala odrębny regulamin Student przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem wyznaczonego przez Rektora nauczyciela akademickiego promotora na wniosek opiekuna kierunku. Praca dyplomowa może być przygotowana w języku obcym, po uzyskaniu przez studenta uprzedniej zgody promotora oraz opiekuna kierunku. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może na wniosek studenta zmienić jego promotora. 3. Tematy prac dyplomowych powinny być ustalone przez osoby upoważnione do ich prowadzenia i zatwierdzone przez opiekunów kierunków przed terminem zakończenia zajęć w przedostatnim semestrze studiów dla danego kierunku. 4. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę: 1) specjalizacja wybrana przez studenta,

7 2) zainteresowania studenta, 3) realne możliwości wykonania danej pracy. 5. Student składa pracę dyplomową najpóźniej do 31 stycznia na studiach kończących się semestrem zimowym lub do 31 lipca na studiach kończących się semestrem letnim. W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin oddania pracy dyplomowej o 2 miesiące w przypadku studiów siedmiosemestralnych oraz o 3 miesiące w przypadku studiów sześciosemestralnych. Student musi wówczas złożyć odpowiednio do dnia 31 stycznia albo do dnia 31 lipca stosowne podanie i uzyskać zgodę Rektora. 6. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w obowiązującym terminie, zostaje z dniem 1 sierpnia na studiach kończących się semestrem letnim, a z dniem 1 lutego na studiach kończących się semestrem zimowym skreślony z listy studentów, z zastrzeżeniem ust. 5 zdanie 2, nie tracąc prawa do złożenia pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego w ciągu roku od daty skreślenia. 7. W przypadku nie złożenia pracy w ciągu roku od daty skreślenia, student traci prawo do złożenia pracy i egzaminu dyplomowego. Może on wznowić studia w ciągu następnych 5 lat, uzupełniając ewentualne różnice programowe. Po upływie 5 lat od utraty statusu studenta student może przystąpić do egzaminu dyplomowego powtarzając naukę od semestru piątego oraz uzupełniając ewentualne różnice programowe. 8. W razie nieobecności promotora, mającej wpływ na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Opiekun kierunku wyznacza osobę, która przejmuje obowiązki związane z opieką nad pracą dyplomową i ewentualnie przedłuża termin złożenia pracy. 9. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor i recenzent. W przypadku negatywnej oceny recenzenta o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje Rektor, który powinien zasięgnąć opinii drugiego recenzenta. ROZDZIAŁ 8. EGZAMIN DYPLOMOWY Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest: 1) zdanie egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie nauczania, tj. uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS, 2) uzyskanie ocen co najmniej dostatecznych z pracy dyplomowej, 3) uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni. 2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed co najmniej trzyosobową komisją, w skład której wchodzą: opiekun kierunku lub wskazana przez niego osoba jako przewodniczący komisji, promotor oraz recenzent. 3. Termin egzaminu wyznacza przewodniczący komisji. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia pracy. 4. Egzamin dyplomowy odbywa się na terenie Uczelni Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. 2. Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się oceny opisane w W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego Rektor wyznacza nowy termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem 1 miesiąca i nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 2. W przypadku nie zdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie, Rektor wydaje decyzję o: 1) zezwoleniu na powtórzenie ostatniego roku studiów, bez konieczności powtórnego odbywania praktyki zawodowej, 2) skreśleniu z listy studentów.

8 Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem, co najmniej dostatecznym. 2. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku oraz poziomie studiów. 3. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, zgodnie z zasadą: 1) do 3,30 dostateczny (3,0); 2) od 3,31 do 3,70 dostateczny plus (3,5) przy średniej ocen ze studiów od 3,36; 3) od 3,71 do 4,20 dobry (4,0) przy średniej ocen ze studiów od 3,51; 4) od 4,21 do 4,50 dobry plus (4,5) przy średniej ocen ze studiów od 3,76; 5) od 4,51 do 5,00 bardzo dobry (5) przy średniej ocen ze studiów od 4, Na ostateczną ocenę ze studiów składają się: 1) w 50% wyniki wszystkich zaliczeń i egzaminów uzyskanych w trakcie okresu studiów w tym także oceny niedostateczne poprawione, 2) w 25% ocena pracy dyplomowej, 3) w 25% ocena z egzaminu końcowego. ROZDZIAŁ 9. PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 27. Do studiów niestacjonarnych stosuje się odpowiednio przepisy powyższe, o ile postanowienia niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 28. Zajęcia na studiach niestacjonarnych mogą rozpoczynać się z początkiem września danego roku kalendarzowego. Nie stanowi to naruszenia Egzaminy mogą odbywać się również w dni powszednie (poniedziałek piątek). 30. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej należy, poza przesłankami wymienionymi w 22 ust. 4, brać pod uwagę również w miarę możliwości potrzeby zakładu pracy, w którym student jest zatrudniony. ROZDZIAŁ 10. PRZEPISY KOŃCOWE Od decyzji Rektora, o których mowa w niniejszym regulaminie przysługuje studentowi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. W sprawach dotyczących toku studiów nieuregulowanych przepisami regulaminu studiów decyzje podejmuje Rektor. 32. Regulamin wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego, po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej

Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Warszawa, 08 luty 2008r. 1 SPIS TREŚCI 1 Przepisy ogólne 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Warszawa, 14 lutego 2012 1 SPIS TREŚCI 1 Przepisy ogólne 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Regulamin studiów Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Warszawa, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI 1 Przepisy ogólne 2 Organizacja studiów

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Regulamin Studiów Podyplomowych ZARZĄDZENIE NR 2/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 12.01.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów Dokształcających Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 3/XC/2015 Senatu PWSZ w Chełmie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Załącznik do Uchwały nr 27/2010 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 listopada 2010 r. Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających I. Przepisy ogólne 1 Do prowadzenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach Regulamin studiów podyplomowych Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawowymi aktami prawnymi określającymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 34/2014 z dn. 29.12.2014 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Rzeszów, październik 2015 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do uchwały Nr XXVII/179/14 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 grudnia 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin studiów podyplomowych opracowany został na podstawie art. 8 ust. 6, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Regulamin studiów podyplomowych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. W Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej na studiach podyplomowych mogą studiować wyłącznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, który opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. POLITECHNIKA LUBELSKA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Lublin, 2006 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Warszawa 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie (WMSB), zwana dalej Uczelnią, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej. w Białymstoku. Rozdział l

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej. w Białymstoku. Rozdział l Regulamin studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku Rozdział l Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy regulamin stosuje się do kierunków studiów, poziomów kształcenia i form studiów wyższych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 10/2015 Senatu WSAP z dnia 21.11.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce Regulamin Studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH. ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 27.09.2012r. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu WSPS z dnia: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R.

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ SENATU Z DNIA 26 KWIETNIA 2012 R. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin studiów doktoranckich opracowany

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r.

UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 28 września 2006 r. UCHWAŁA NR 107/2006 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego Działając na podstawie art. 62 ust.1

Bardziej szczegółowo

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ. Uchwała NR AR 001-8 XII/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 grudnia 2015 roku ws. zmiany Uchwały NR AR001-3 VI/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie. Regulamin Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie. Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Regulamin Studiów Podyplomowych Szczecin 2012 I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Przepisy ogólne II. Prawa, obowiązki studenta, kary dyscyplinarne III. Czas trwania roku akademickiego

Spis treści I. Przepisy ogólne II. Prawa, obowiązki studenta, kary dyscyplinarne III. Czas trwania roku akademickiego Spis treści I. Przepisy ogólne... 3 II. Prawa, obowiązki studenta, kary dyscyplinarne... 3 III. Czas trwania roku akademickiego... 5 IV. Organizacja roku akademickiego... 5 V. Zaliczenia i egzaminy...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Warszawskiej Szkoły Filmowej z dn. 13 kwietnia 2016 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA 1 Wstęp 1. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dn. 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 9/2012 z dnia 1.06.2012 r. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin uwzględnia zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Regulamin Studiów Podyplomowych PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, zwanej dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ

Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ Regulamin sesji egzaminacyjnej Wydziału Prawa i Administracji UŁ (wprowadzony zarządzeniem nr 10 Dziekana WPiA UŁ z dnia 9 grudnia 2013 r. ze zmianami ) A. Zakres egzaminów i zaliczeń (pkt. 1-6) B. Termin

Bardziej szczegółowo

Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW

Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW Przyjęty uchwałą nr RS-6-VI/2012 Rady Seminarium Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie w dniu 12 czerwca 2012 roku zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dyscyplina: instrumentalistyka

Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dyscyplina: instrumentalistyka Załącznik do Uchwały nr 10 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2016 roku Regulamin studiów STUDIA DOKTORANCKIE w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I.

REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Zał. 1 do uchwały 3/2010 REGULAMIN Środowiskowych Studiów Doktoranckich Stacjonarnych i Niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33/2014. Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 24 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 33/2014. Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 24 kwietnia 2014r. Zarządzenie nr 33/2014 Rektora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 24 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów I i II stopnia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej obowiązującego studentów kontynuujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH Katowice, 01.10.2015 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przepisy ogólne..3 II. III. IV. Rekrutacja na studia podyplomowe....5 Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE PROMOCJA I PROFILAKTYKA ZDROWOTNA, EPIDEMIOLOGIA I HIGIENA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Zasady odbywania studiów podyplomowych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/4/2011/2012 T U R Y S T Y K I I H O T E L A R S T W A W G D AŃSKU

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/4/2011/2012 T U R Y S T Y K I I H O T E L A R S T W A W G D AŃSKU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/4/2011/2012 W YŻSZA SZKOŁA T U R Y S T Y K I I H O T E L A R S T W A W G D AŃSKU REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Przepisy ogólne... 3 II. Prawa, obowiązki studenta, kary

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie: 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN STUDIÓW. w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie: 1. Przepisy ogólne REGULAMIN STUDIÓW w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie: 1. Przepisy ogólne 1 1. Przyjęcie w poczet studentów Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, zwanej dalej uczelnią następuje

Bardziej szczegółowo

Brak regulacji w Regulaminie. Utrata statusu Studenta wiązała się z konicznością zwrotu legitymacji w ciągu miesiąca. 3 ust. 6.

Brak regulacji w Regulaminie. Utrata statusu Studenta wiązała się z konicznością zwrotu legitymacji w ciągu miesiąca. 3 ust. 6. Drodzy Studenci! W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zmianie uległ Regulamin Studiów. Zmiany obowiązują od 1 października 2012 r. W procesie uchwalania Regulaminu Studiów aktywny

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 2014/2015 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 1 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ORGANIZACJA NAUKI... 2 PRAWA

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2012 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bankowa we

Bardziej szczegółowo

poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora,

poddanie się okresowym badaniom lekarskim w terminie wyznaczonym zarządzeniem rektora, Załącznik nr 1 Wykaz wprowadzonych uchwałą Senatu AWF z dnia 17 marca 2009 r. nr 51/2008/2009 zmian w obowiązującym Regulaminie Studiów AWF w Warszawie W 7 ust. 1 pkt 4 zmieniono zapis: Zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

1. Zakres regulacji. 2. Wpis na kolejny etap studiów, warunkowe zaliczenie etapu studiów

1. Zakres regulacji. 2. Wpis na kolejny etap studiów, warunkowe zaliczenie etapu studiów Uchwała nr Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ekonomicznej w Środzie Wlkp. (WWSSE), zwany w treści Regulaminem, określa w szczególności:

Ekonomicznej w Środzie Wlkp. (WWSSE), zwany w treści Regulaminem, określa w szczególności: Regulamin Studiów Podyplomowych Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin Studiów Podyplomowych Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno

Bardziej szczegółowo

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów 48 1. Studia I stopnia odbywane w Uczelni kończą się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej lub inżynierskiej) i egzaminu dyplomowego na kierunkach/specjalnościach,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 19/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 19/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 25 kwietnia 2012 r. SR-0002-19/12 Uchwała nr 19/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2016 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 30 marca 2016 r. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Akademii Humanistycznej. Nr 22 /2009 z dnia 2 lipca 2009 r.

Zarządzenie Rektora Akademii Humanistycznej. Nr 22 /2009 z dnia 2 lipca 2009 r. AKADEMIA HUMANlS ryczna im Aleksandra Gieysztora BIURO REK rolu ul. DaszyńskIego 17,06-100 Pułtusk tel.!fax (0-23) '9298 13l 'l) 9 5 98 AH-BR- 3j /09 Zarządzenie Rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach (wprowadzony uchwałą Senatu WSAP nr 4/2003 z dnia 29 III 2003 r., zmiany: uchwała Senatu WSAP nr 17/2004 z dnia 19 XI

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Civitas

Regulamin studiów podyplomowych Collegium Civitas Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Collegium Civitas nr 277 z dn. 25.04.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych Collegium Civitas Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Collegium Civitas, zwane dalej Uczelnią lub

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych

Regulamin Studiów Podyplomowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu Nr 3/2016/2017r. Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie KRAKÓW 2017 R. 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

REGULAMIN STUDIÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu REGULAMIN STUDIÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Przyjęcie w poczet studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zwanej dalej uczelnią następuje z chwilą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH GNIEŹNIEŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ MILENIUM I. Przepisy ogólne 1 1. Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba legitymująca się dyplomem

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Regulamin. Studiów. REGULAMIN.indd 1 2009-01-07 15:06:01

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Regulamin. Studiów. REGULAMIN.indd 1 2009-01-07 15:06:01 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Regulamin Studiów REGULAMIN.indd 1 2009-01-07 15:06:01 REGULAMIN.indd 2 2009-01-07 15:06:01 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu 3 Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Akademii Morskiej w Gdyni. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów w Akademii Morskiej w Gdyni. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów w Akademii Morskiej w Gdyni I. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Gdyni, zwanej dalej Akademią, następuje na zasadach określonych przez Senat. 2. Osoby

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE REGULAMIN STUDIÓW

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE REGULAMIN STUDIÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE REGULAMIN STUDIÓW Spis treści: 1. Przepisy ogólne... 1 2. Organizacja studiów... 2 3. Prawa i obowiązki studenta... 2 4. Zaliczanie semestru... 5 A. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wrocław 2015 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Bankowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2013 roku (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik nr 1 do uchwały Nr 113 Senatu UŚ z dnia 28 lutego 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru na studia podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY. przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof.

STANDARDY. przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. STANDARDY przygotowania prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera 1. PRACA DYPLOMOWA Postanowienia ogólne 1 1. Każdy student

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Regulamin Studiów Podyplomowych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik do Umowy o prowadzeniu Studiów Podyplomowych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas zawartej pomiędzy Instytutem Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW UW MSC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW UW MSC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN STUDIÓW UW MSC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej (WSDG), zwana dalej Uczelnią, jest niepaństwową szkołą wyższą wpisaną pod nr 106 do rejestru uczelni niepaństwowych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 6 Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2011 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE STUDENTOM STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZAMAWIANYM INFORMATYKA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 859 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 392 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku 1 Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA REGULAMIN STUDIÓW

SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA REGULAMIN STUDIÓW SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA REGULAMIN STUDIÓW SOPOT 2010 SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA REGULAMIN STUDIÓW Na podstawie uchwały Senatu Sopockiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Sopocie z dnia 23.06.2010 roku oraz decyzji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WIELKOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ W ŚRODZIE WLKP. 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN STUDIÓW WIELKOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ W ŚRODZIE WLKP. 1. Przepisy ogólne REGULAMIN STUDIÓW WIELKOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ W ŚRODZIE WLKP. 1. Przepisy ogólne 1 Osoba przyjęta na studia w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno Ekonomicznej w Środzie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Studiów Podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, dalej jako: SWPS organizuje, zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN. Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87. Senatu UŚ z dnia 22 kwietnia 2008 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru na studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UP nr 57/2006 z dnia 22.12. 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów podyplomowych opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW w WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA I MARKETINGU w SOCHACZEWIE

REGULAMIN STUDIÓW w WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA I MARKETINGU w SOCHACZEWIE REGULAMIN STUDIÓW w WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA I MARKETINGU w SOCHACZEWIE 1. PRZYJĘCIE NA STUDIA 1 1. Zasady i warunki przyjęcia na studia określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN STUDIÓW. 1. Przepisy ogólne REGULAMIN STUDIÓW 1. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin stosuje się do wszystkich kierunków studiów, poziomów kształcenia i form studiów wyższych prowadzonych przez Polsko Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej

Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej Rzeszów 2012 ZARZĄDZENIE Nr 5/2012 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku)

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) VII. PRACA DYPLOMOWA 42 1. W zależności od poziomu studiów student wykonuje pracę

Bardziej szczegółowo