nr 04 (54) Kwiecieñ 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 04 (54) Kwiecieñ 2014"

Transkrypt

1 nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 miesiêcznik bezp³atny - nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN Wywiad z Prezydentem S³awomirem Pajorem Bêd¹ nowe chodniki Plac zabaw z marzeñ ju nied³ugo strona 4-5 strona 3

2 2 Volkswagen poza Stargardem Aktualnoœci Niemiecki koncern samochodowy og³osi³ decyzjê dotycz¹c¹ lokalizacji fabryki w Polsce, której budowa rozpocznie siê jeszcze w tym roku. Do koñca mo liwoœæ realizacji inwestycji w Stargardzie by³a powa nie rozwa ana. Ostatecznie wybrano Wrzeœniê w Wielkopolsce. - Volkswagen jest w tym regionie obecny ju od dwudziestu lat. Fabryka w Antoninku pod Poznaniem przez ten czas wypracowa³a m.in. system po³¹czeñ kooperacyjnych. To mocny argument uwa a Prezydent Miasta, S³awomir Pajor. Analizy prowadzone przez Volkswagena trwa³y d³ugo. Zainteresowanie naszymi terenami przez ten koncern pokazuje wyraÿnie, e przygotowaliœmy tak¹ ofertê inwestycyjn¹, która jest w stanie zainteresowaæ najwiêkszych. W tym konkretnym przypadku spe³niliœmy wszystkie oczekiwania Volkswagena, które le a³y po naszej stronie. Decyduj¹ce okaza³y siê jednak czynniki, na jakie nie mieliœmy wp³ywu, m.in. bliskoœæ kooperantów i dzia³aj¹cy ju zak³ad w Poznaniu mówi Prezydent S³awomir Pajor. Prace nad przygotowaniem oferty dla koncernu oraz negocjacje trwa³y szeœæ miesiêcy. Zaanga owaniem w pozyskanie Volkswagena dla za- Telekonferencja w czasie której og³oszono decyzjê inwestora chodniopomorskiego i Stargardu wykaza³o siê wiele osób i instytucji. - Zwyciê y³y te czynniki, które nie le ¹ po naszej stronie sama lokalizacja, istniej¹cy w Poznaniu zak³ad Volkswagena oraz funkcjonuj¹cy w pobli u kooperanci. Kluczowa wydaje siê byæ równie kwestia bliskoœci kadry. Tam, na miejscu, s¹ dostêpni pracownicy koncernu, którzy przygotuj¹ ca³y rozruch technologiczny nowej fabryki mówi³ podczas dzisiejszej konferencji prasowej Olgierd Geblewicz, Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego. Pocz¹tkowo pod uwagê brano kilka lokalizacji fabryki. Ostatecznie Stargard konkurowa³ jedynie z Wrzeœni¹. Nie ukrywam, e a³ujemy, poniewa sporo pracy i wysi³ku w³o yliœmy w przygotowanie tej oferty inwestycyjnej. Z drugiej strony jest jednak tak e satysfakcja, e do samego koñca braliœmy udzia³ w grze. Fakt, e byliœmy jedn¹ z dwóch lokalizacji w Polsce nie pozostaje bez znaczenia mówi Prezydent S³awomir Pajor. Podczas telekonferencji ze strony przedstawicieli koncernu pad³y zapewnienia o powa nych atutach Stargardu. Bez w¹tpienia tego rodzaju opinie mog¹ mieæ istotny wp³yw na kontakty z kolejnymi inwestorami. Marsza³ek Olgierd Geblewicz podkreœla tak e, e prace przy przygotowaniu oferty dla Volkswagena przynios¹ konkretne korzyœci w przysz³oœci, m.in. w postaci wzbudzenia zainteresowania terenami w Stargardzie przez natêpne firmy. W czasie telekonferencji, zwi¹zanej z og³oszeniem decyzji inwestora, Wicepremier Janusz Piechociñski zadeklarowa³, e nied³ugo z³o y wizytê Prezydentowi S³awomirowi Pajorowi. Pan Premier powiedzia³ dziœ tak e, e jest pewien, i nied³ugo w Stargardzie pojawi siê wielki inwestor oznajmi³ Olgierd Geblewicz. Marsza³ek wyrazi³ równie uznanie dla dzia³añ podejmowanych przez Prezydenta Stargardu i jego zespó³. - Bardzo dziêkuje Prezydentowi S³awomirowi Pajorowi za fantastyczn¹ wspó³pracê. Wymaga³a ona natychmiastowych reakcji i interakcji. Tak w³aœnie by³o powiedzia³ Olgierd Geblewicz. - Myœlê, e czekaj¹ nas jeszcze dobre wiadomoœci w kwestii inwestycji. Bardzo dziêkujê za wsparcie ze strony wszystkich osób i wielu instytucji na ca³ej drodze starañ o pozyskanie Volkswagena mówi Prezydent S³awomir Pajor. Zdjêcie: UM w Stargardzie Nagroda za sukces dla Pauliny Paulina Kaczyñska, zawodniczka LKS Pomorze, zosta³a doceniona przez dzia³aj¹c¹ przy Urzêdzie Miejskim Komisjê ds. przyznania stypendiów i nagród za szczególne osi¹gniêcia sportowe. Biegaczka niedawno zdoby³a srebrny medal podczas 58 Halowych Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Seniorów. Prezydent S³awomir Pajor zaprosi³ reprezentantkê naszego miasta na spotkanie, podczas którego przekaza³ list gratulacyjny oraz nagrodê w wysokoœci 3500 z³otych. Wyró nienie przyznano Paulinie Kaczyñskiej za wyj¹tkowe osi¹gniêcia, zw³aszcza za zdobycie w lutym srebrnego medalu podczas mistrzostw w Sopocie. Prezydent z³o y³ tak e gratulacje na rêce Zbigniewa Krzyœka, który jest trenerem dobrze rokuj¹cej zawodniczki. Reprezentantka LKS Pomorze prowadzi obecnie intensywne treningi przed startem w Mistrzostwach Polski Seniorów w biegu na m, które odbêd¹ siê w maju w Postominie. Zdjêcie: T. Surma s.2 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014

3 3 Aktualnoœci Jeszcze w tym roku znacznej poprawie ulegnie stan chodników w kilku miejscach Stargardu. Remontowane bêd¹ tak e alejki w Parku Chrobrego. Miasto przeznaczy na ten cel ponad z³otych. Ponad milion z³otych na chodniki do koñca roku W ci¹gu najbli szych kilku miesiêcy prowadzone bêd¹ remonty ci¹gów komunikacyjnych dla pieszych: - przy ul. Traugutta i Niemcewicza, - przy ul. Konarskiego, - przy Alei o³nierza Bocznej, oraz fragmentu samej Alei o³nierza. Nowy chodnik zostanie wybudowany natomiast przy ul. Niepodleg³oœci na odcinku od ul. Powstañców Warszawy, w kierunku granic miasta. Prace te maj¹ poch³on¹æ ponad milion z³otych. Lepiej bêdzie tak e w Parku Chrobrego. W okolicy wie y ciœnieñ wykonane zostan¹ nowe alejki. Ruszy³y ju prace zwi¹zane z budow¹ ci¹gów komunikacyjnych na Nowym Cmentarzu. Obie inwestycje bêd¹ kosztowa³y oko³o z³otych. Inni zarz¹dcy dróg równie zamierzaj¹ realizowaæ roboty, w efekcie których piesi zyskaj¹ mo liwoœæ bezpieczniejszej i wygodniejszej komunikacji. Zarz¹d Dróg Powiatowych przebuduje chodniki przy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Struga do ul. Limanowskiego. Zaplanowano tak e remont ci¹gów przy ul. Warszawskiej (przy Komendzie Powiatowej Policji) oraz przy ul. Sikorskiego po lewej stronie w kierunku Alei Dêbowej. Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg Wojewódz- W Stargardzie do dyspozycji m³odych mieszkañców jest 16 placów zabaw w tym 8 zlokalizowanych przy szko³ach podstawowych. Ten w Parku Chrobrego jest jednym z najliczniej uczêszczanych przez rodziców z dzieæmi. Rozbudowa znacznie podniesie jego atrakcyjnoœæ zarówno dla maluchów, jak i nieco starszych stargardzian. Projekt zak³ada m.in. monta zjazdu linowego, specjalnego linarium, ³awek balansuj¹cych oraz bujaków w kszta³cie zwierz¹tek. Urz¹dzenia zostan¹ rozmieszczone na wolnym terenie zielonym, s¹siaduj¹cym z istniej¹cym ju placem zabaw. Nowe miejsce ma byæ sprofilowane w kierunku dzieci starszych. Na istniej¹cej czêœci zostan¹ natomiast dostawione dodatkowe urz¹dzenia dla dzieci m³odszych. Na ca³ym terenie powstanie bezpieczne, naturalne - piaskowe pod³o e. Przetarg na wykonanie prac wygra³a firma wyspecjalizowana w budowie placów zabaw - FUX System z Gorzowa Wielkopolskiego. Inwestycja poch³onie prawie z³. W drugiej po³owie marca dokonano przegl¹dów technicznych wszystkich miejskich placów zabaw. Obecnie usuwane s¹ stwierdzone usterki stwarzaj¹ce zagro enie. Wymieniane s¹ poszczególne, zniszczone elementy, m.in. huœtawki. Dostarczany jest tak e œwie y piasek do piaskownic. Ju nied³ugo stan tego chodnika ulegnie znacznej poprawie kich wybuduje chodnik przy ul. Staszica na odcinku od ul. Œl¹skiej do ul. Warszawskiej. Dodatkowo - na istniej¹cym odcinku - ten ci¹g komunikacyjny zostanie przebudowany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie planuje prac zwi¹zanych z chodnikami, jednak za³o y³a budowê œcie ki rowerowej od ul. Bydgoskiej, w kierunku ul. Gdañskiej i Gdyñskiej. Zdjêcie: UM w Stargardzie Plac zabaw z marzeñ w Parku Chrobrego ju nied³ugo Jeszcze przed d³ugim majowym weekendem do u ytku maj¹ zostaæ oddane nowe i atrakcyjne urz¹dzenia do zabawy w Parku Chrobrego. Inspiracj¹ do stworzenia projektu miejsca by³y prace dzieci bior¹cych udzia³ w konkursie plastycznym Plac zabaw z moich marzeñ. Zak³ad Us³ug Komunalnych, który zarz¹dza miejskimi placami zabaw jest w trakcie aktualizacji harmonogramów ich utrzymania i konserwacji. W kwietniu i na pocz¹tku maja wszystkie urz¹dzenia dla dzieci zostan¹ poddane renowacji. W pierwszej kolejnoœci poprawie ulegnie stan huœtawek, zje d alni i innych elementów w parku Boles³awa Chrobrego. W nastêpnej kolejnoœc w parku 3 Maja, W tym miejscu nied³ugo stan¹ nowe urz¹dzenia do zabawy w parku Jagielloñskim oraz w póÿniejszym okresie na zieleñcach przy ul. wirki i Wigury, os. Kopernika i przy ul. eromskiego. Oprócz tego na prze³omie kwietnia i maja planowana jest wymiana kilku urz¹dzeñ zabawowych w parku 3 Maja - od strony ul. Skarbowej. Zdjêcie: archiwum UM w Stargardzie ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014 s.3

4 4 Rozwój miasta musi byæ zrównowa ony Wywiad W tym roku mija 12 lat odk¹d prezydentem Stargardu jest S³awomir Pajor. Na kilka miesiêcy przed koñcem swojej trzeciej kadencji opowiada m.in. o zrealizowanych planach i dalszych zamiarach. Zwraca tak e uwagê na potrzebê prowadzenia ci¹g³ych dzia³añ w kierunku rozwoju gospodarczego miasta. Odnosi siê równie do kwestii zwi¹zanych z fabryk¹ Volkswagena w Stargardzie. - Panie Prezydencie, spotykamy siê na kilka miesiêcy przed koñcem Pana trzeciej kadencji. Zanim porozmawiamy o bie ¹cych sprawach z ycia Miasta, proszê o podsumowanie w paru zdaniach tych ostatnich czterech lat. - S³awomir Pajor: Bior¹c pod uwagê wiele podjêtych i zrealizowanych inicjatyw, nie by³oby ³atwo ograniczyæ siê do kilkuzdaniowego podsumowania. Realizujemy zrównowa ony program spo³eczno - gospodarczego rozwoju miasta w ka dej sferze jego ycia. Efektami s¹ nieprzypadkowe, a zamierzone i zaplanowane, konsekwentne dzia³ania z wyznaczonymi priorytetami. G³ównym jest oczywiœcie rozwój gospodarczy. Stargard ca³y czas pozostaje miastem na dorobku. Jego rozwój jest w du ym stopniu zale ny od powstawania kolejnych miejsc pracy. To w³aœnie one oraz konkurencja wœród pracodawców ma bezpoœrednie prze³o enie na zamo noœæ mieszkañców i ich si³ê nabywcz¹. Oczywiste jest, e im wiêksza si³a nabywcza mieszkañców, tym mocniejsza staje siê lokalna gospodarka. Korzystaj¹ z tego zarówno us³ugodawcy, jak i rzemieœlnicy oraz kupcy. W koñcu korzysta na tym równie miasto, maj¹c dziêki temu wiêksze mo liwoœci inwestycyjne. Podejmuj¹c w 2003 r. decyzjê o utworzeniu parków przemys³owych, konsekwentnie wprowadzamy tê ideê w ycie. Na terenach obu parków powsta³o do tej pory oko³o 30 zak³adów pracy, w których zatrudnienie znalaz³o blisko 3000 osób. Ma to swoje odzwierciedlenie równie w rosn¹cych z roku na rok dochodach przyapdaj¹cych na jednego mieszkañca. W roku 2003 by³a to kwota 656 z³, w roku z³, a dane za rok 2013 wskazuj¹, i bêdzie to ju oko³o 1330 z³. Jest to potwierdzeniem s³usznoœci kierunku naszych dzia- ³añ, jak i koniecznoœæ ich kontynuacji. Stargard w okresie transformacji utraci³ najwiêkszych pracodawców, jakimi byli m.in. ZNTK czy Luxpol. Zwi¹zanych z tym z³o onych problemów nie da siê rozwi¹zaæ w ci¹gu krótkiego okresu czasu. Aby zachêcaæ kolejnych inwestorów i pomagaæ ju funkcjonuj¹cym, musimy inwestowaæ w infrastrukturê na terenach przemys³owych. Nie zapominaj¹c oczywiœcie o innych wa nych dla mieszkañców sprawach. - Wa nych, czyli dotycz¹cych jakich sfer ycia? - S. P.: Przez ostatnie lata podejmowaliœmy bardzo du o ró norodnych dzia³añ, maj¹cych na celu m.in. poprawê warunków w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych, systematycznie je modernizuj¹c, czy buduj¹c boiska przyszkolne oraz place zabaw przy ka dej ze szkó³ podstawowych. Poddaliœmy rewitalizacji kolejne obiekty zabytkowe, m.in. Bramê Wa³ow¹ i Portow¹, a tak- e Bastejê wraz z murami obronnymi. Rewitalizacji poddane zosta³y równie budynki w œródmieœciu - kwarta³ pomiêdzy ulicami Wojska Polskiego, Pi³sudskiego i Mickiewicza. Stale rozwijamy programy bezpoœrednio skierowane do osób wy- magaj¹cych wsparcia. Mocno anga ujemy siê we wspó³pracê z organizacjami pozarz¹dowymi. Unowoczeœniliœmy system obs³ugi klientów w Urzêdzie Miejskim, tworz¹c profesjonalne Biuro Obs³ugi Klienta oraz poddaj¹c gruntownej modernizacji Ratusz Miejski. Staramy siê, aby przy okreœlonych mo liwoœciach bud etowych tych inwestycji i zmian w Stargardzie by³o jak najwiêcej. Nie mo na pomin¹æ faktu, e od 2009 roku realizowany jest program polegaj¹cy na likwidacji piecyków gazowych, s³u ¹cych do podgrzewania wody w mieszkaniach komunalnych. Po modernizacji ciep³a woda u ytkowa p³ynie do lokali z miejskiej sieci ciep³owniczej. W ci¹gu czterech lat pod³¹czono w sumie 99 budynków, co daje ponad cztery tysi¹ce mieszkañ. W tej chwili program zosta³ zrealizowany w 95 procentach i do tej pory poch³on¹³ ju ponad 10 milionów z³otych. W tym roku instalacja ciep³ej wody u ytkowej bêdzie wykonana w kolejnych 8 budynkach. - Wymienia Pan wiele obiektywnych sukcesów, jednak to, e Stargardzie nie powstanie fabryka Volkswagena pozostawia pewien niedosyt. - S. P.: Powstanie tej fabryki rzeczywiœcie by³oby krokiem milowym, jeœli chodzi o rozwój Stargardu. Szanujemy jednak decyzje koncernu. W tej sprawie zrobiliœmy wszystko, co by³o mo - liwe. Prace nad przygotowaniem indywidualnej oferty i negocjacje trwa³y pó³ roku. Ostatecznie zadecydowa³y warunki, na które nie mieliœmy wp³ywu. W Wielkopolsce, gdzie zak³ad powstanie, Volkswagen obecny jest od ponad dwudziestu lat i ma tam dostêp do kadry niezbêdnej do sprawnego rozruchu produkcji. Blisko dzia³a tak- e sieæ kooperantów. Myœlê, e te niezale ne od nas czynniki by³y decyduj¹ce. Nie mniej jednak uwa am, e naszym zyskiem w ca³ej tej sytuacji jest fakt, i informacja o tym, e Stargard posiada na dzieñ dzisiejszy bardzo dobr¹ ofertê inwestycyjn¹, spe³niaj¹c¹ warunki dla ka dej inwestycji, zosta³a bardzo mocno rozpowszechniona. Nie ustajemy w dzia³aniach maj¹cych na celu pozyskiwanie kolejnych inwestorów. Istotna by³a równie mobilizacja i zaanga owanie wielu instytucji i podmiotów, z którymi wspó³pracowaliœmy. To na pewno bêdzie procentowa³o w przysz³oœci mam nadziejê, e w niedalekiej. Warto tak e pamiêtaæ, i mimo wspomnianej negatywnej decyzji, w Stargardzie buduj¹ siê jednak kolejne fabryki. Ju niebawem bo w kwietniu na terenach dawnego lotniska swój zak³ad otworzy firma Hydroline, a w trakcie budowy - za rondem 15. Po³udnik, jest m.in. Van Heyghen Stal. - Mówi Pan o tworzeniu sprzyjaj¹cych warunków dla du ych koncernów i znanych firm, czy z podobnego wsparcia mog¹ skorzystaæ tak e firmy, które nie s¹ ulokowane na terenach parków przemys³owych? - S. P.: Z pomocy kierowanej do inwestorów dzia³aj¹cych na terenach parków przemys³owych mog¹ korzystaæ tak e firmy lokalne, rozpoczynaj¹ce dzia³anoœæ na innych obszarach w mieœcie. s.4 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014

5 5 Wywiad W Stargardzie obowi¹zuje Uchwa³a Rady Miejskiej o pomocy przedsiêbiorcom, którzy tworz¹ nowe miejsca pracy i rozbudowuj¹ swoje przedsiêbiorstwa. Poza tym wspieramy te tych, którzy maj¹ przejœciowe problemy. Tylko w ubieg³ym roku udzielono pomocy publicznej 34 przedsiêbiorcom na ogóln¹ kwotê blisko miliona oœmiuset tysiêcy z³otych. 12 z nich skorzysta³o ze zwolnienia od podatku od nieruchomoœci, natomiast 22 otrzyma³o ulgi w formie roz³o enia na raty lub umorzenia zobowi¹zañ podatkowych. Z tej pomocy nie mog¹ jednak skorzystaæ sklepy wielkopowierzchniowe, banki oraz stacje paliw. - Daje siê s³yszeæ, e przedk³ada Pan inwestycje w parki przemys³owe przed innymi inwestycjami w mieœcie, m.in. w chodniki i ulice. Wci¹ bez rozwi¹zania pozostaje tak e kwestia modernizacji amfiteatru. - S. P.: Traktujê tê kwestiê jako pytanie o priorytety, o których ju w tej rozmowie wspomnia- ³em co jest wa ne, a co najwa niejsze. Nie stawia³bym tej sprawy równie w ten sposób. Nie mo emy pozwoliæ sobie na komfortow¹ sytuacjê realizacji wszystkich celów na takim samym poziomie zaanga owania œrodków finansowych. Mimo tego, podejmujemy dzia³ania, aby takiego rodzaju inwestycji nie brakowa³o. Przypomnê, e ³¹czna kwota jedynie w okresie ostatnich trzech lat i roku bie ¹cego, jak¹ wydajemy na inwestycje przekracza 210 milionów z³otych. Tylko w tym roku realizujemy m.in. modernizacjê oczyszczalni, budowê nowoczesnej instalacji do unieszkodliwiania odpadów, przebudowê ulic Spokojnej oraz Spó³dzielczej. Przygotowujemy siê do remontu M³odzie owego Domu Kultury oraz kolejnych dróg i chodników. Budujemy równie now¹ trybunê na stadionie pi³karskim. Pod koniec ubieg³ego roku we wspó³pracy z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich zrealizowano budowê ronda na skrzy owaniu ulic Broniewskiego, Niepodleg³oœci i Ró anej oraz budowê tunelu dla pieszych. W ramach tego dzia³ania zlikwidowano tak e sygnalizacjê œwietln¹ pod wiaduktem przy ul. Warszawskiej. Wystarczy pójœæ na Starówkê i zobaczyæ, e obraz tego miejsca jest zupe³nie inny, ni przed laty sam Rynek, ale tak e ulice Chrobrego i Grodzka. W tym rejonie miasta na pewno istotnym elementem by³ tak e remont budynku Bastei i oddanie do dyspozycji ciekawej i najnowoczeœniejszej w regionie ekspozycji muzealnej. - Dlaczego nie poprawia siê stan amfiteatru? - S. P.: Znów nale a³oby podj¹æ kwestiê priorytetów. Modernizacja tego obiegtu to wielomilionowa inwestycja, któr¹ chcemy zrealizowaæ. W tym wypadku niezbêdne jest jednak wsparcie œrodków unijnych. W sumie do tej pory pozyskaliœmy na ró nego rodzaju dzia³ania dofinansowanie z Unii Europejskiej oscyluj¹ce w okolicach kwoty 100 milionów z³otych. Jeœli tylko pojawi siê kolejna szansa a w przypadku Amfiteatru podejmowaliœmy próby dwukrotnie to na pewno z niej skorzystamy. Obecnie szukamy dla tego rozwi¹zania partnera po stronie niemieckiej. - Wiadomo ju, e po niebezpiecznych wydarzeniach przy ul. Szczeciñskiej szykuj¹ siê pewne zmiany. - S. P.: W nied³ugim czasie przy ul. Szczeciñskiej na dwóch przejœciach dla pieszych zostanie zamontowana sygnalizacja œwietlna. Równie inne przejœcia bêd¹ lepiej doœwietlone i oznaczone. Trzeba jednak pamiêtaæ, e bez wzglêdu na to, jakiego rodzaju œrodki bezpieczeñstwa zastosujemy ogromne znaczenie maj¹ finalnie i tak uczestnicy ruchu. Wszyscy, nie tylko zarz¹dcy dróg, ale tak e kierowcy i piesi s¹ przecie odpowiedzialni za bezpieczeñstwo. Na jego poprawê wp³ywaj¹ równie zmiany ruchu na skrzy owaniach. Przypomnê, e w okresie ostatnich lat na terenie miasta wybudowano 8 rond, a w planach s¹ kolejne. - Byæ mo e narzêdziem mog¹cym pobudziæ kierowców do poczucia odpowiedzialnoœci by- ³oby ustawienie fotoradarów przy drogach miejskich? - S. P.: Nie jestem przeciwny fotoradarom. Wyra am natomiast sprzeciw, eby pos³ugiwa³a siê nimi Stra Miejska. Ona ma jasno okreœlone funkcje i wiele zajêæ. Zale y mi na tym, aby siê dobrze z nich wywi¹zywa³a. Od prowadzenia kontroli radarowych wed³ug mnie jest policja, z któr¹ jestem gotowy wspó³pracowaæ równie w tej kwestii. - W Stargardzie jest kilka miejsc, które delikatnie rzecz ujmuj¹c nie s¹ estetyczne. Temat wygl¹du terenu po dworcu PKS lub po warsztatach przy ul. Szczeciñskiej powraca regularnie. - S. P.: Proszê pamiêtaæ o tym, e niezagospodarowane tereny w mieœcie maj¹ swoich w³aœcicieli. W tych dwóch wymienionych przypadkach s¹ one w rêkach prywatnych. Swego czasu zosta³y sprzedane wyjaœniê, e nie przez Miasto. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, jedyne, co mo emy zrobiæ, to regularnie próbowaæ dotrzeæ do w³aœcicieli i obligowaæ do utrzymania terenu w nale ytym porz¹dku. Nie mamy jednak mo liwoœci ingerowania w estetykê, czy te stan techniczny. To s¹ w³aœciwoœci nadzoru budowlanego. Warto pamiêtaæ o tym, e zdarza siê, i niepodejmowanie dzia³añ na danym terenie przez d³u szy czas wi¹ e siê niekiedy z polityk¹ i zamiarami, b¹dÿ mo liwoœciami inwestora. Za poœrednictwem Stra y Miejskiej przypominamy w³aœcicielom o obowi¹zku utrzymania ³adu. Procedury jak ju powiedzia³em s¹ jednak z³o one. Mimo to, korzystamy z nich. Oczywiœcie bolejê, e taka konstrukcja prawno systemowa wp³ywa na estetykê miasta. - Czy jest Pan zadowolony ze stanu porz¹dku na terenach, za które odpowiada Miasto? - S. P.: Zdajê sobie sprawê, e nie wszêdzie jest idealnie. Chocia prowadzimy regularne i przemyœlane dzia³ania, aby w mieœcie by³o czysto, nie brakuje miejsc zaœmiecanych. Stra nicy Miejscy wiedz¹ doskonale, i kwestia porz¹dku, w przeciwieñstwie do radarów, jest jednym z podstawowych elementów ich dzia³ania. S¹dzê, e w tym miejscu warto zwróciæ siê równie do tych, którzy oceniaj¹ pracê s³u b odpowiedzialnych za utrzymanie czystoœci na naszych terenach. Œmieci nie pojawiaj¹ siê samoistnie np. na chodnikach czy zieleñcach. Wiele zale y od nas samych. S¹ niedoci¹gniêcia, ale staramy siê doskonaliæ s³u - by odpowiedzialne, aby dba³y, by czysto by³o wszêdzie. - Czy uwa a Pan, e liczba galerii handlowych w Stargardzie powinna byæ wiêksza? - S. P.: Z centrami handlowymi potrzebny jest rozs¹dek i umiar. Trzeba odpowiedzieæ sobie na oczywiste pytanie czy nale y skupiæ siê na tworzeniu miejsc, w których mo na wydawaæ pieni¹dze, czy skoncentrowaæ na takich, w których mo na zarabiaæ. Nie jestem przeciwnikiem du ych centrów handlowych, czy sklepów wielkopowierzchniowych, jednak uwa am, e trzeba zachowaæ odpowiedni¹ kolejnoœæ najpierw zarabiamy, póÿniej myœlimy, gdzie te œrodki wydawaæ. Wed³ug mnie powstawanie galerii handlowych na tê chwilê nie jest najwa niejszym elementem, jeœli chodzi o rozwój miasta. - Porozmawiajmy o gospodarce przestrzennej Stargardu. Pewien czas temu pojawi³y siê informacje na temat planów zamkniêcia ul. Wyszyñskiego dla ruchu pojazdów. - S. P.: Nie ma adnych rozstrzygniêæ w kwestii utworzenia deptaka przy ul. Wyszyñskiego. Jedyny projekt, w którym taki pomys³ siê pojawi³, to koncepcja urbanistyczno architektoniczna, jaka wygra³a konkurs na wizjê zagospodarowania centrum miasta. W tej chwili jest ona jednak na bardzo du ym poziomie ogólnoœci. To jedynie wizja i bardzo ogólne pomys³y jej autorów. Jeœli okaza³oby siê, i dyskusja dotycz¹ca utworzenia w Stargardzie deptaka bez wzglêdu na to w którym miejscu mia³by powstaæ powinna siê odbyæ, bêd¹ mieli w niej mo liwoœæ udzia³u wszyscy zainteresowani zarówno mieszkañcy jak i kupcy. Ich decyzje bêd¹ brane pod uwagê podobnie, jak mia³o to miejsce w innych sprawach. - W ubieg³ym roku uda³o siê Panu i Pana wspó³pracownikom nawi¹zaæ œcis³¹ wspó³pracê z mieszkañcami. Nowoœci¹ w Stargardzie by³a inicjatywa bud etu obywatelskiego. Czy osi¹gnêliœcie zamierzone cele? - S. P.: Odpowiedzi¹ na to pytanie bêdzie satysfakcja osób, które skorzystaj¹ ze zrealizowanych inwestycji. Istotny jest tak e fakt, e mechanizm bud etu obywatelskiego udowodni³, i mieszkañcy chc¹ braæ sprawy w swoje rêce. Zg³osili ponad 160 propozycji, z czego po³owa zosta³a poddana pod g³osowanie. W samym wyborze wziê³o udzia³ blisko 8000 stargardzian. To œwietnie buduje ideê spo³eczeñstwa obywatelskiego i co wa ne realnie oddaje decyzyjnoœæ w rêce mieszkañców. To oni najlepiej przecie wiedz¹, czego potrzebuj¹ w swojej najbli szej okolicy. Ju w czerwcu do u ytku oddana zostanie pierwsza inwestycja wykonana w ramach tej inicjatywy sto³y do gry przy Szkole Podstawowej nr 1. Do koñca wakacji powinny byæ ukoñczone pozosta- ³e. Sukces pierwszej edycji akcji przekona³ nas, e w tym roku nale y j¹ kontynuowaæ. Tak te siê stanie. Zaczniemy w czerwcu, byæ mo e z nieco zmodyfikowanymi obszarami, co pozwoli³oby na realizacjê wiêkszej iloœci inwestycji. Na pewno tak e kwota przeznaczona na bud et obywatelski bêdzie wiêksza. Rozmawia³ Piotr Styczewski ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014 s.5

6 6 Wybory do Europarlamentu z nowymi obwodami PRAKTYCZNY PORADNIK MIEJSKI - Kodeks wyborczy wprowadzi³ tak e inne rozwi¹zania, które mia³y na celu m.in. umo liwienie udzia³u w wyborach wiêkszej grupie osób niepe³nosprawnych i w podesz³ym wieku. - Z. R.: Jest kilka rozwi¹zañ, z których w tych konkretnych przypadkach mo emy skorzystaæ. Pierwsza kwestia to mo liwoœæ wyboru przez osobê niepe³nosprawn¹ w³aœciwej dla siebie komisji wyborczej. Spoœród 32 komisji obwodowych w Stargardzie, 13 jest dostosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Taki wniosek mo na z³o yæ w Ratuszu Miejskim nie póÿniej ni w 14 dniu przed dniem wyborów - w przypadku wyborów do parlamentu europejskiego do dnia 14 maja. Kolejne udogodnienie dotyczy mo - liwoœci g³osowania korespondencyjnego. G³osowaæ w ten sposób mog¹ osoby niepe³nosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci. Zamiar g³osowania korespondencyjnego powinien byæ zg³oszony do 21 dnia przed dniem wyborów - do 4 maja. Takie zg³oszenie mo e byæ dokonane ustnie (telefonicznie), pisemnie lub w formie elektronicznej. Osoby, które zg³osz¹ taki zamiar otrzymaj¹, do r¹k w³asnych, tzw. pakiet wyborczy. 25 maja odbêd¹ siê Wybory pos³ów do Parlamentu Europejskiego, które zostan¹ przeprowadzone przy nowym podziale miasta na obwody do g³osowania. Przepisy z 5 stycznia 2011 r. wprowadzaj¹ce ustawê Kodeks wyborczy spowodowa³y koniecznoœæ utworzenia jednomandatowych okrêgów wyborczych w miastach nie bêd¹cych miastami na prawach powiatu. Ta rewolucja wyborcza zmienia w sposób doœæ zasadniczy dotychczasowy podzia³ miasta na obwody. O nowych zasadach opowiada Zdzis³aw Rygiel, sekretarz miasta i urzêdnik wyborczy. - Co w praktyce oznaczaj¹ te zmiany dla mieszkañców? - Zdzis³aw Rygiel: Wprost oznacza to, i wielu mieszkañców bêdzie mog³o oddaæ g³os w wyborach w innych, ni do tej pory komisjach wyborczych. Zmiany, które zobowi¹zani byliœmy wprowadziæ, musia³y uwzglêdniaæ nowy podzia³ miasta na jednoman- datowe okrêgi wyborcze. Dlatego te prosimy mieszkañców o dok³adne zapoznanie siê z obowi¹zuj¹cym podzia³em miasta na obwody do g³osowania. Ju w tym numerze Stargardzkiego Informatora Samorz¹dowego zamieszczamy pe³en wykaz obwodów oraz przypisanych im ulic. Te informacje powtórzymy jeszcze w kolejnym numerze SiS-u oraz w obwieszczeniach, które pojawi¹ siê przed samymi wyborami. U³atwienia w g³osowaniu dla osób niepe³nosprawnych - Mo na te zag³osowaæ udzielaj¹c pe³nomocnictwa. - Z. R.: Rzeczywiœcie, kodeks wyborczy ustali³ równie zasady dotycz¹ce g³osowania przez pe³nomocnika. To rozwi¹zanie skierowane jest nie tylko do osób niepe³nosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci. Dotyczy tak e równie do wyborców, którzy najpóÿniej w dniu g³osowania ukoñczyli 75 lat. W tym przypadku nale y pamiêtaæ, i pe³nomocnikiem mo e byæ tylko osoba wpisana do rejestru wyborców. Nie musi byæ to cz³onek rodziny. Akt pe³nomocnictwa spisywany jest w obecnoœci pe³nomocnika oraz osoby udzielaj¹cej pe³nomocnictwa przez urzêdnika wyborczego, upowa nionego przez prezydenta miasta do sporz¹dzenia takiego aktu. Wniosek w tej sprawie mo na zg³osiæ najpóÿniej na 10 dni przed dniem wyborów czyli do 15 maja. - Jeœli mieszkañcy w tych kwestiach, b¹dÿ innych dotycz¹cych zbli aj¹cych siê wyborów, bêd¹ mieli jakiekolwiek pytania to gdzie powinni je kierowaæ? - Z. R.: W¹tpliwoœci mo na kierowaæ bezpoœrednio do Biura Obs³ugi Klienta w Urzêdzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17, osobiœcie b¹dÿ telefonicznie dzwoni¹c na numer (91) Do dyspozycji pozostaje równie urzêdnik wyborczy (Zdzis³aw Rygiel, sekretarz miasta przyp. PSt.) oraz pracownicy Biura Prezydenta Miasta, którzy realizuj¹ wszystkie czynnoœci zwi¹zane z organizacj¹ wyborów na terenie naszego miasta. Rozmawia³ Piotr Styczewski Zdjêcie: UM w Stargardzie Niepe³nosprawni wyborcy mog¹ g³osowaæ osobiœcie w lokalu wyborczym w obwodzie g³osowania w³aœciwym dla swojego miejsca zamieszkania. Istnieje tak e mo liwoœæ wyboru dowolnego lokalu spoœród trzynastu dostosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych. W tym celu powinien on z³o yæ w Urzêdzie Miejskim wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie w³aœciwym dla tego lokalu wyborczego. Lista wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych, wraz z wyszczególnieniem tych dostêpnych osobom niepe³nosprawnym, znajduje siê na kolejnych stronach Stargardzkiego Informatora Samorz¹dowego. Aby móc g³osowaæ poza swoim obwodem, najpóÿniej do 12 maja nale y z³o yæ pisemny wniosek w Urzêdzie Miejskim (od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 8:00 16:00). Urz¹d Miejski Rynek Staromiejski 1 (pokój nr 1) Stargard Szczeciñski tel. (91) i W lokalu wyborczym istnieje równie mo liwoœæ oddania g³osu przez osobê niepe³nosprawn¹ przy u yciu nak³adki na kartê do g³osowania sporz¹dzonej w alfabecie Braille'a. Taki zamiar trzeba jednak równie zg³osiæ najpóÿniej do 12 maja. Niepe³nosprawnemu wyborcy, mo e pomagaæ w g³osowaniu inna osoba, w tym tak e niepe³noletnia. Wsparcie to mo e mieæ jednak tylko techniczny charakter. W adnym wypadku nie mo e ono polegaæ na sugerowaniu sposobu g³osowania lub na g³osowaniu w zastêpstwie wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na yczenie osoby niepe³nosprawnej w pomieszczeniu za zas³on¹ przebywa³a osoba udzielaj¹ca pomocy. Nie mo e to byæ jednak cz³onek komisji, ani m¹ zaufania. s.6 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014

7 7 PRAKTYCZNY PORADNIK MIEJSKI G³osowanie korespondencyjne Osoby posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci mog¹ zag³osowaæ bez wychodzenia z domu. Do 5 maja musz¹ zg³osiæ taki zamiar do Urzêdu Miejskiego. G³osowaæ korespondencyjnie mog¹ wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, w tym tak e legitymuj¹cy siê orzeczeniem organu rentowego o: - ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, - niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji, - zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów. Tak¹ mo liwoœæ maj¹ równie osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny. Zamiar g³osowania korespondencyjnego trzeba zg³osiæ do Urzêdu Miejskiego najpóÿniej do 5 maja. Mo na to zrobiæ osobiœcie: w Biurze Obs³ugi Klienta UM (od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 8:00 16:00), na piœmie faksem lub mailowo. Specjalny druk mo na pobraæ ze strony internetowej oraz bezpoœrednio w Urzêdzie Miejskim. Urz¹d Miejski ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciñski fax (091) e mail: Zg³oszenie musi zawieraæ dane wyborcy: - nazwisko i imiê (imiona), - imiê ojca, - datê urodzenia, - numer ewidencyjny PESEL, - oœwiadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie (dotyczy osób zameldowanych poza Stargardem, wydawane w urzêdzie w³aœciwym dla miejsca zameldowania), - oznaczenie wyborów, których dotyczy zg³oszenie (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014), - adres sta³ego zamieszkania, na który ma byæ wys³any pakiet wyborczy. Do zg³oszenia nale y do³¹czyæ kopiê aktualnego orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci. W razie potrzeby mo na tak e wskazaæ zapotrzebowanie na nak³adkê na kartê do g³osowania, sporz¹dzon¹ w alfabecie Braille'a. Pakiet wyborczy zostanie dorêczony do r¹k w³asnych wnioskodawcy najpóÿniej 18 maja. Po oddaniu g³osu kartê do g³osowania nale y umieœciæ w kopercie oznaczonej Koperta na kartê do g³osowania i j¹ zakleiæ. Nastêpnie umieœciæ j¹ w kopercie zwrotnej, zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do przesy³ki nale- y tak e w³o yæ oœwiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g³osu. Tak przygotowan¹ korespondencjê najpóÿniej do 23 maja odbierze przedstawiciel Poczty Polskiej (termin ustala siê w momencie dorêczania pakietu wyborczego). Istnieje tak e mo liwoœæ dostarczenia osobistego koperty zwrotnej do w³aœciwej obwodowej komisji wyborczej. WA NE G³osowaæ korespondencyjne nie mog¹ wyborcy niepe³nosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach g³osowania utworzonych w zak³adach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo³ecznej, zak³adach karnych i aresztach œledczych oraz domach studenckich, a tak- e w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pe³nomocnictwa do g³osowania. W obwodach g³osowania utworzonych za granic¹ g³osowaæ korespondencyjnie mog¹ wszyscy wyborcy wyra aj¹cy chêæ g³osowania w tej formie. Jak upowa niæ kogoœ do g³osowania w swoim imieniu? Tak¹ mo liwoœæ maj¹ osoby niepe³nosprawne oraz te, które najpóÿniej w dniu wyborów ukoñcz¹ 75 lat. Wyborcy zainteresowani tym sposobem g³osowania musz¹ do 15 maja w Urzêdzie Miejskim z³o yæ wniosek o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa. Jego druk jest dostêpny w UM oraz na stronie internetowej Oprócz wniosku trzeba z³o yæ równie : - pisemn¹ zgodê osoby maj¹cej byæ pe³nomocnikiem na przyjêcie pe³nomocnictwa (druk do pobrania w UM oraz na stronie internetowej - kopiê aktualnego orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci, je eli wyborca udzielaj¹cy pe³nomocnictwa w dniu g³osowania nie bêdzie mia³ ukoñczonych 75 lat, - kopiê zaœwiadczenia o prawie do g³osowania wydanego osobie maj¹cej byæ pe³nomocnikiem, je eli osoba ta nie jest ujêta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielaj¹cy pe³nomocnictwa. Dokumenty mo na z³o yæ osobiœcie w Biurze Obs³ugi Klienta UM (od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 8:00 16:00), na piœmie faksem lub mailowo. Urz¹d Miejski ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciñski tel. (91) do 88 fax (91) e mail: Zanim dojdzie do z³o enia wniosku i wskazania pe³nomocnika lub przyjêcia pe³nomocnictwa, warto zapoznaæ siê z poni szymi zasadami: - g³osowaæ przez pe³nomocnika mo na tylko w kraju, - pe³nomocnikiem mo e byæ osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do g³osowania lub posiadaj¹ca zaœwiadczenie o prawie do g³osowania, - pe³nomocnikiem nie mo e byæ osoba wchodz¹ca w sk³ad komisji obwodowej w³aœciwej dla obwodu g³osowania osoby udzielaj¹cej pe³nomocnictwa do g³osowania, a tak e mê owie zaufania, jak równie osoby kandyduj¹ce w wyborach, - pe³nomocnictwo mo na przyj¹æ tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, je eli co najmniej jedn¹ z nich jest wstêpny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstêpny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), ma³ onek, brat, siostra lub osoba pozostaj¹ca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pe³nomocnika. WA NE Istnieje mo liwoœæ cofniêcia udzielonego pe³nomocnictwa. Aby to zrobiæ, najpóÿniej do 23 maja nale y z³o yæ w Urzêdzie Miejskim oœwiadczenie lub dorêczyæ je w³aœciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu g³osowania. Wyborca, który udzieli³ pe³nomocnictwa mo e g³osowaæ osobiœcie w lokalu wyborczym, je eli wczeœniej nie odda³ g³osu pe³nomocnik. G³osowanie osobiste przez wyborcê powoduje wygaœniêcie pe³nomocnictwa. G³osowania przez pe³nomocnika nie przeprowadza siê w obwodach g³osowania utworzonych w zak³adach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo³ecznej, zak³adach karnych i aresztach œledczych oraz domach studenckich. ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014 s.7

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7 nr 05 (31) maj 2012 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Grand Prix dla Pawlaka - str. 2 Noc w Muzeum - str. 2 SANTOS FC w Stargardzie - str. 2 Otwarcie ulicy Prezydentów RP

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie.

Już niebawem turyści i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mogli korzystać ze znakomicie wyposażonego Eurocampingu w Błędowie. Strażnik twojej dzielnicy str. 2 Szansa, którą musimy wykorzystać Rozmowa ze Zbigniewem Podrazą, prezydentem Dąbrowy Górniczej str. 6-7 ISSN 1731-3732 http://www.dabrowa-gornicza.pl GAZETA BEZP ATNA, PA

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

Takim wyborom mówimy: Nie!!!

Takim wyborom mówimy: Nie!!! S³awno Burzliwa komisja i sesja. Radni chcieli zlikwidowaæ przedszkola ale im to nie wysz³o na str 4 Bal charytatywny na rzecz hospicjum, na którym bawi³y siê elity powiatu. Fotoreporta na str 9 Malechowo

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo