nr 04 (54) Kwiecieñ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 04 (54) Kwiecieñ 2014"

Transkrypt

1 nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 miesiêcznik bezp³atny - nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN Wywiad z Prezydentem S³awomirem Pajorem Bêd¹ nowe chodniki Plac zabaw z marzeñ ju nied³ugo strona 4-5 strona 3

2 2 Volkswagen poza Stargardem Aktualnoœci Niemiecki koncern samochodowy og³osi³ decyzjê dotycz¹c¹ lokalizacji fabryki w Polsce, której budowa rozpocznie siê jeszcze w tym roku. Do koñca mo liwoœæ realizacji inwestycji w Stargardzie by³a powa nie rozwa ana. Ostatecznie wybrano Wrzeœniê w Wielkopolsce. - Volkswagen jest w tym regionie obecny ju od dwudziestu lat. Fabryka w Antoninku pod Poznaniem przez ten czas wypracowa³a m.in. system po³¹czeñ kooperacyjnych. To mocny argument uwa a Prezydent Miasta, S³awomir Pajor. Analizy prowadzone przez Volkswagena trwa³y d³ugo. Zainteresowanie naszymi terenami przez ten koncern pokazuje wyraÿnie, e przygotowaliœmy tak¹ ofertê inwestycyjn¹, która jest w stanie zainteresowaæ najwiêkszych. W tym konkretnym przypadku spe³niliœmy wszystkie oczekiwania Volkswagena, które le a³y po naszej stronie. Decyduj¹ce okaza³y siê jednak czynniki, na jakie nie mieliœmy wp³ywu, m.in. bliskoœæ kooperantów i dzia³aj¹cy ju zak³ad w Poznaniu mówi Prezydent S³awomir Pajor. Prace nad przygotowaniem oferty dla koncernu oraz negocjacje trwa³y szeœæ miesiêcy. Zaanga owaniem w pozyskanie Volkswagena dla za- Telekonferencja w czasie której og³oszono decyzjê inwestora chodniopomorskiego i Stargardu wykaza³o siê wiele osób i instytucji. - Zwyciê y³y te czynniki, które nie le ¹ po naszej stronie sama lokalizacja, istniej¹cy w Poznaniu zak³ad Volkswagena oraz funkcjonuj¹cy w pobli u kooperanci. Kluczowa wydaje siê byæ równie kwestia bliskoœci kadry. Tam, na miejscu, s¹ dostêpni pracownicy koncernu, którzy przygotuj¹ ca³y rozruch technologiczny nowej fabryki mówi³ podczas dzisiejszej konferencji prasowej Olgierd Geblewicz, Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego. Pocz¹tkowo pod uwagê brano kilka lokalizacji fabryki. Ostatecznie Stargard konkurowa³ jedynie z Wrzeœni¹. Nie ukrywam, e a³ujemy, poniewa sporo pracy i wysi³ku w³o yliœmy w przygotowanie tej oferty inwestycyjnej. Z drugiej strony jest jednak tak e satysfakcja, e do samego koñca braliœmy udzia³ w grze. Fakt, e byliœmy jedn¹ z dwóch lokalizacji w Polsce nie pozostaje bez znaczenia mówi Prezydent S³awomir Pajor. Podczas telekonferencji ze strony przedstawicieli koncernu pad³y zapewnienia o powa nych atutach Stargardu. Bez w¹tpienia tego rodzaju opinie mog¹ mieæ istotny wp³yw na kontakty z kolejnymi inwestorami. Marsza³ek Olgierd Geblewicz podkreœla tak e, e prace przy przygotowaniu oferty dla Volkswagena przynios¹ konkretne korzyœci w przysz³oœci, m.in. w postaci wzbudzenia zainteresowania terenami w Stargardzie przez natêpne firmy. W czasie telekonferencji, zwi¹zanej z og³oszeniem decyzji inwestora, Wicepremier Janusz Piechociñski zadeklarowa³, e nied³ugo z³o y wizytê Prezydentowi S³awomirowi Pajorowi. Pan Premier powiedzia³ dziœ tak e, e jest pewien, i nied³ugo w Stargardzie pojawi siê wielki inwestor oznajmi³ Olgierd Geblewicz. Marsza³ek wyrazi³ równie uznanie dla dzia³añ podejmowanych przez Prezydenta Stargardu i jego zespó³. - Bardzo dziêkuje Prezydentowi S³awomirowi Pajorowi za fantastyczn¹ wspó³pracê. Wymaga³a ona natychmiastowych reakcji i interakcji. Tak w³aœnie by³o powiedzia³ Olgierd Geblewicz. - Myœlê, e czekaj¹ nas jeszcze dobre wiadomoœci w kwestii inwestycji. Bardzo dziêkujê za wsparcie ze strony wszystkich osób i wielu instytucji na ca³ej drodze starañ o pozyskanie Volkswagena mówi Prezydent S³awomir Pajor. Zdjêcie: UM w Stargardzie Nagroda za sukces dla Pauliny Paulina Kaczyñska, zawodniczka LKS Pomorze, zosta³a doceniona przez dzia³aj¹c¹ przy Urzêdzie Miejskim Komisjê ds. przyznania stypendiów i nagród za szczególne osi¹gniêcia sportowe. Biegaczka niedawno zdoby³a srebrny medal podczas 58 Halowych Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski Seniorów. Prezydent S³awomir Pajor zaprosi³ reprezentantkê naszego miasta na spotkanie, podczas którego przekaza³ list gratulacyjny oraz nagrodê w wysokoœci 3500 z³otych. Wyró nienie przyznano Paulinie Kaczyñskiej za wyj¹tkowe osi¹gniêcia, zw³aszcza za zdobycie w lutym srebrnego medalu podczas mistrzostw w Sopocie. Prezydent z³o y³ tak e gratulacje na rêce Zbigniewa Krzyœka, który jest trenerem dobrze rokuj¹cej zawodniczki. Reprezentantka LKS Pomorze prowadzi obecnie intensywne treningi przed startem w Mistrzostwach Polski Seniorów w biegu na m, które odbêd¹ siê w maju w Postominie. Zdjêcie: T. Surma s.2 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014

3 3 Aktualnoœci Jeszcze w tym roku znacznej poprawie ulegnie stan chodników w kilku miejscach Stargardu. Remontowane bêd¹ tak e alejki w Parku Chrobrego. Miasto przeznaczy na ten cel ponad z³otych. Ponad milion z³otych na chodniki do koñca roku W ci¹gu najbli szych kilku miesiêcy prowadzone bêd¹ remonty ci¹gów komunikacyjnych dla pieszych: - przy ul. Traugutta i Niemcewicza, - przy ul. Konarskiego, - przy Alei o³nierza Bocznej, oraz fragmentu samej Alei o³nierza. Nowy chodnik zostanie wybudowany natomiast przy ul. Niepodleg³oœci na odcinku od ul. Powstañców Warszawy, w kierunku granic miasta. Prace te maj¹ poch³on¹æ ponad milion z³otych. Lepiej bêdzie tak e w Parku Chrobrego. W okolicy wie y ciœnieñ wykonane zostan¹ nowe alejki. Ruszy³y ju prace zwi¹zane z budow¹ ci¹gów komunikacyjnych na Nowym Cmentarzu. Obie inwestycje bêd¹ kosztowa³y oko³o z³otych. Inni zarz¹dcy dróg równie zamierzaj¹ realizowaæ roboty, w efekcie których piesi zyskaj¹ mo liwoœæ bezpieczniejszej i wygodniejszej komunikacji. Zarz¹d Dróg Powiatowych przebuduje chodniki przy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Struga do ul. Limanowskiego. Zaplanowano tak e remont ci¹gów przy ul. Warszawskiej (przy Komendzie Powiatowej Policji) oraz przy ul. Sikorskiego po lewej stronie w kierunku Alei Dêbowej. Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg Wojewódz- W Stargardzie do dyspozycji m³odych mieszkañców jest 16 placów zabaw w tym 8 zlokalizowanych przy szko³ach podstawowych. Ten w Parku Chrobrego jest jednym z najliczniej uczêszczanych przez rodziców z dzieæmi. Rozbudowa znacznie podniesie jego atrakcyjnoœæ zarówno dla maluchów, jak i nieco starszych stargardzian. Projekt zak³ada m.in. monta zjazdu linowego, specjalnego linarium, ³awek balansuj¹cych oraz bujaków w kszta³cie zwierz¹tek. Urz¹dzenia zostan¹ rozmieszczone na wolnym terenie zielonym, s¹siaduj¹cym z istniej¹cym ju placem zabaw. Nowe miejsce ma byæ sprofilowane w kierunku dzieci starszych. Na istniej¹cej czêœci zostan¹ natomiast dostawione dodatkowe urz¹dzenia dla dzieci m³odszych. Na ca³ym terenie powstanie bezpieczne, naturalne - piaskowe pod³o e. Przetarg na wykonanie prac wygra³a firma wyspecjalizowana w budowie placów zabaw - FUX System z Gorzowa Wielkopolskiego. Inwestycja poch³onie prawie z³. W drugiej po³owie marca dokonano przegl¹dów technicznych wszystkich miejskich placów zabaw. Obecnie usuwane s¹ stwierdzone usterki stwarzaj¹ce zagro enie. Wymieniane s¹ poszczególne, zniszczone elementy, m.in. huœtawki. Dostarczany jest tak e œwie y piasek do piaskownic. Ju nied³ugo stan tego chodnika ulegnie znacznej poprawie kich wybuduje chodnik przy ul. Staszica na odcinku od ul. Œl¹skiej do ul. Warszawskiej. Dodatkowo - na istniej¹cym odcinku - ten ci¹g komunikacyjny zostanie przebudowany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie planuje prac zwi¹zanych z chodnikami, jednak za³o y³a budowê œcie ki rowerowej od ul. Bydgoskiej, w kierunku ul. Gdañskiej i Gdyñskiej. Zdjêcie: UM w Stargardzie Plac zabaw z marzeñ w Parku Chrobrego ju nied³ugo Jeszcze przed d³ugim majowym weekendem do u ytku maj¹ zostaæ oddane nowe i atrakcyjne urz¹dzenia do zabawy w Parku Chrobrego. Inspiracj¹ do stworzenia projektu miejsca by³y prace dzieci bior¹cych udzia³ w konkursie plastycznym Plac zabaw z moich marzeñ. Zak³ad Us³ug Komunalnych, który zarz¹dza miejskimi placami zabaw jest w trakcie aktualizacji harmonogramów ich utrzymania i konserwacji. W kwietniu i na pocz¹tku maja wszystkie urz¹dzenia dla dzieci zostan¹ poddane renowacji. W pierwszej kolejnoœci poprawie ulegnie stan huœtawek, zje d alni i innych elementów w parku Boles³awa Chrobrego. W nastêpnej kolejnoœc w parku 3 Maja, W tym miejscu nied³ugo stan¹ nowe urz¹dzenia do zabawy w parku Jagielloñskim oraz w póÿniejszym okresie na zieleñcach przy ul. wirki i Wigury, os. Kopernika i przy ul. eromskiego. Oprócz tego na prze³omie kwietnia i maja planowana jest wymiana kilku urz¹dzeñ zabawowych w parku 3 Maja - od strony ul. Skarbowej. Zdjêcie: archiwum UM w Stargardzie ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014 s.3

4 4 Rozwój miasta musi byæ zrównowa ony Wywiad W tym roku mija 12 lat odk¹d prezydentem Stargardu jest S³awomir Pajor. Na kilka miesiêcy przed koñcem swojej trzeciej kadencji opowiada m.in. o zrealizowanych planach i dalszych zamiarach. Zwraca tak e uwagê na potrzebê prowadzenia ci¹g³ych dzia³añ w kierunku rozwoju gospodarczego miasta. Odnosi siê równie do kwestii zwi¹zanych z fabryk¹ Volkswagena w Stargardzie. - Panie Prezydencie, spotykamy siê na kilka miesiêcy przed koñcem Pana trzeciej kadencji. Zanim porozmawiamy o bie ¹cych sprawach z ycia Miasta, proszê o podsumowanie w paru zdaniach tych ostatnich czterech lat. - S³awomir Pajor: Bior¹c pod uwagê wiele podjêtych i zrealizowanych inicjatyw, nie by³oby ³atwo ograniczyæ siê do kilkuzdaniowego podsumowania. Realizujemy zrównowa ony program spo³eczno - gospodarczego rozwoju miasta w ka dej sferze jego ycia. Efektami s¹ nieprzypadkowe, a zamierzone i zaplanowane, konsekwentne dzia³ania z wyznaczonymi priorytetami. G³ównym jest oczywiœcie rozwój gospodarczy. Stargard ca³y czas pozostaje miastem na dorobku. Jego rozwój jest w du ym stopniu zale ny od powstawania kolejnych miejsc pracy. To w³aœnie one oraz konkurencja wœród pracodawców ma bezpoœrednie prze³o enie na zamo noœæ mieszkañców i ich si³ê nabywcz¹. Oczywiste jest, e im wiêksza si³a nabywcza mieszkañców, tym mocniejsza staje siê lokalna gospodarka. Korzystaj¹ z tego zarówno us³ugodawcy, jak i rzemieœlnicy oraz kupcy. W koñcu korzysta na tym równie miasto, maj¹c dziêki temu wiêksze mo liwoœci inwestycyjne. Podejmuj¹c w 2003 r. decyzjê o utworzeniu parków przemys³owych, konsekwentnie wprowadzamy tê ideê w ycie. Na terenach obu parków powsta³o do tej pory oko³o 30 zak³adów pracy, w których zatrudnienie znalaz³o blisko 3000 osób. Ma to swoje odzwierciedlenie równie w rosn¹cych z roku na rok dochodach przyapdaj¹cych na jednego mieszkañca. W roku 2003 by³a to kwota 656 z³, w roku z³, a dane za rok 2013 wskazuj¹, i bêdzie to ju oko³o 1330 z³. Jest to potwierdzeniem s³usznoœci kierunku naszych dzia- ³añ, jak i koniecznoœæ ich kontynuacji. Stargard w okresie transformacji utraci³ najwiêkszych pracodawców, jakimi byli m.in. ZNTK czy Luxpol. Zwi¹zanych z tym z³o onych problemów nie da siê rozwi¹zaæ w ci¹gu krótkiego okresu czasu. Aby zachêcaæ kolejnych inwestorów i pomagaæ ju funkcjonuj¹cym, musimy inwestowaæ w infrastrukturê na terenach przemys³owych. Nie zapominaj¹c oczywiœcie o innych wa nych dla mieszkañców sprawach. - Wa nych, czyli dotycz¹cych jakich sfer ycia? - S. P.: Przez ostatnie lata podejmowaliœmy bardzo du o ró norodnych dzia³añ, maj¹cych na celu m.in. poprawê warunków w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych, systematycznie je modernizuj¹c, czy buduj¹c boiska przyszkolne oraz place zabaw przy ka dej ze szkó³ podstawowych. Poddaliœmy rewitalizacji kolejne obiekty zabytkowe, m.in. Bramê Wa³ow¹ i Portow¹, a tak- e Bastejê wraz z murami obronnymi. Rewitalizacji poddane zosta³y równie budynki w œródmieœciu - kwarta³ pomiêdzy ulicami Wojska Polskiego, Pi³sudskiego i Mickiewicza. Stale rozwijamy programy bezpoœrednio skierowane do osób wy- magaj¹cych wsparcia. Mocno anga ujemy siê we wspó³pracê z organizacjami pozarz¹dowymi. Unowoczeœniliœmy system obs³ugi klientów w Urzêdzie Miejskim, tworz¹c profesjonalne Biuro Obs³ugi Klienta oraz poddaj¹c gruntownej modernizacji Ratusz Miejski. Staramy siê, aby przy okreœlonych mo liwoœciach bud etowych tych inwestycji i zmian w Stargardzie by³o jak najwiêcej. Nie mo na pomin¹æ faktu, e od 2009 roku realizowany jest program polegaj¹cy na likwidacji piecyków gazowych, s³u ¹cych do podgrzewania wody w mieszkaniach komunalnych. Po modernizacji ciep³a woda u ytkowa p³ynie do lokali z miejskiej sieci ciep³owniczej. W ci¹gu czterech lat pod³¹czono w sumie 99 budynków, co daje ponad cztery tysi¹ce mieszkañ. W tej chwili program zosta³ zrealizowany w 95 procentach i do tej pory poch³on¹³ ju ponad 10 milionów z³otych. W tym roku instalacja ciep³ej wody u ytkowej bêdzie wykonana w kolejnych 8 budynkach. - Wymienia Pan wiele obiektywnych sukcesów, jednak to, e Stargardzie nie powstanie fabryka Volkswagena pozostawia pewien niedosyt. - S. P.: Powstanie tej fabryki rzeczywiœcie by³oby krokiem milowym, jeœli chodzi o rozwój Stargardu. Szanujemy jednak decyzje koncernu. W tej sprawie zrobiliœmy wszystko, co by³o mo - liwe. Prace nad przygotowaniem indywidualnej oferty i negocjacje trwa³y pó³ roku. Ostatecznie zadecydowa³y warunki, na które nie mieliœmy wp³ywu. W Wielkopolsce, gdzie zak³ad powstanie, Volkswagen obecny jest od ponad dwudziestu lat i ma tam dostêp do kadry niezbêdnej do sprawnego rozruchu produkcji. Blisko dzia³a tak- e sieæ kooperantów. Myœlê, e te niezale ne od nas czynniki by³y decyduj¹ce. Nie mniej jednak uwa am, e naszym zyskiem w ca³ej tej sytuacji jest fakt, i informacja o tym, e Stargard posiada na dzieñ dzisiejszy bardzo dobr¹ ofertê inwestycyjn¹, spe³niaj¹c¹ warunki dla ka dej inwestycji, zosta³a bardzo mocno rozpowszechniona. Nie ustajemy w dzia³aniach maj¹cych na celu pozyskiwanie kolejnych inwestorów. Istotna by³a równie mobilizacja i zaanga owanie wielu instytucji i podmiotów, z którymi wspó³pracowaliœmy. To na pewno bêdzie procentowa³o w przysz³oœci mam nadziejê, e w niedalekiej. Warto tak e pamiêtaæ, i mimo wspomnianej negatywnej decyzji, w Stargardzie buduj¹ siê jednak kolejne fabryki. Ju niebawem bo w kwietniu na terenach dawnego lotniska swój zak³ad otworzy firma Hydroline, a w trakcie budowy - za rondem 15. Po³udnik, jest m.in. Van Heyghen Stal. - Mówi Pan o tworzeniu sprzyjaj¹cych warunków dla du ych koncernów i znanych firm, czy z podobnego wsparcia mog¹ skorzystaæ tak e firmy, które nie s¹ ulokowane na terenach parków przemys³owych? - S. P.: Z pomocy kierowanej do inwestorów dzia³aj¹cych na terenach parków przemys³owych mog¹ korzystaæ tak e firmy lokalne, rozpoczynaj¹ce dzia³anoœæ na innych obszarach w mieœcie. s.4 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014

5 5 Wywiad W Stargardzie obowi¹zuje Uchwa³a Rady Miejskiej o pomocy przedsiêbiorcom, którzy tworz¹ nowe miejsca pracy i rozbudowuj¹ swoje przedsiêbiorstwa. Poza tym wspieramy te tych, którzy maj¹ przejœciowe problemy. Tylko w ubieg³ym roku udzielono pomocy publicznej 34 przedsiêbiorcom na ogóln¹ kwotê blisko miliona oœmiuset tysiêcy z³otych. 12 z nich skorzysta³o ze zwolnienia od podatku od nieruchomoœci, natomiast 22 otrzyma³o ulgi w formie roz³o enia na raty lub umorzenia zobowi¹zañ podatkowych. Z tej pomocy nie mog¹ jednak skorzystaæ sklepy wielkopowierzchniowe, banki oraz stacje paliw. - Daje siê s³yszeæ, e przedk³ada Pan inwestycje w parki przemys³owe przed innymi inwestycjami w mieœcie, m.in. w chodniki i ulice. Wci¹ bez rozwi¹zania pozostaje tak e kwestia modernizacji amfiteatru. - S. P.: Traktujê tê kwestiê jako pytanie o priorytety, o których ju w tej rozmowie wspomnia- ³em co jest wa ne, a co najwa niejsze. Nie stawia³bym tej sprawy równie w ten sposób. Nie mo emy pozwoliæ sobie na komfortow¹ sytuacjê realizacji wszystkich celów na takim samym poziomie zaanga owania œrodków finansowych. Mimo tego, podejmujemy dzia³ania, aby takiego rodzaju inwestycji nie brakowa³o. Przypomnê, e ³¹czna kwota jedynie w okresie ostatnich trzech lat i roku bie ¹cego, jak¹ wydajemy na inwestycje przekracza 210 milionów z³otych. Tylko w tym roku realizujemy m.in. modernizacjê oczyszczalni, budowê nowoczesnej instalacji do unieszkodliwiania odpadów, przebudowê ulic Spokojnej oraz Spó³dzielczej. Przygotowujemy siê do remontu M³odzie owego Domu Kultury oraz kolejnych dróg i chodników. Budujemy równie now¹ trybunê na stadionie pi³karskim. Pod koniec ubieg³ego roku we wspó³pracy z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich zrealizowano budowê ronda na skrzy owaniu ulic Broniewskiego, Niepodleg³oœci i Ró anej oraz budowê tunelu dla pieszych. W ramach tego dzia³ania zlikwidowano tak e sygnalizacjê œwietln¹ pod wiaduktem przy ul. Warszawskiej. Wystarczy pójœæ na Starówkê i zobaczyæ, e obraz tego miejsca jest zupe³nie inny, ni przed laty sam Rynek, ale tak e ulice Chrobrego i Grodzka. W tym rejonie miasta na pewno istotnym elementem by³ tak e remont budynku Bastei i oddanie do dyspozycji ciekawej i najnowoczeœniejszej w regionie ekspozycji muzealnej. - Dlaczego nie poprawia siê stan amfiteatru? - S. P.: Znów nale a³oby podj¹æ kwestiê priorytetów. Modernizacja tego obiegtu to wielomilionowa inwestycja, któr¹ chcemy zrealizowaæ. W tym wypadku niezbêdne jest jednak wsparcie œrodków unijnych. W sumie do tej pory pozyskaliœmy na ró nego rodzaju dzia³ania dofinansowanie z Unii Europejskiej oscyluj¹ce w okolicach kwoty 100 milionów z³otych. Jeœli tylko pojawi siê kolejna szansa a w przypadku Amfiteatru podejmowaliœmy próby dwukrotnie to na pewno z niej skorzystamy. Obecnie szukamy dla tego rozwi¹zania partnera po stronie niemieckiej. - Wiadomo ju, e po niebezpiecznych wydarzeniach przy ul. Szczeciñskiej szykuj¹ siê pewne zmiany. - S. P.: W nied³ugim czasie przy ul. Szczeciñskiej na dwóch przejœciach dla pieszych zostanie zamontowana sygnalizacja œwietlna. Równie inne przejœcia bêd¹ lepiej doœwietlone i oznaczone. Trzeba jednak pamiêtaæ, e bez wzglêdu na to, jakiego rodzaju œrodki bezpieczeñstwa zastosujemy ogromne znaczenie maj¹ finalnie i tak uczestnicy ruchu. Wszyscy, nie tylko zarz¹dcy dróg, ale tak e kierowcy i piesi s¹ przecie odpowiedzialni za bezpieczeñstwo. Na jego poprawê wp³ywaj¹ równie zmiany ruchu na skrzy owaniach. Przypomnê, e w okresie ostatnich lat na terenie miasta wybudowano 8 rond, a w planach s¹ kolejne. - Byæ mo e narzêdziem mog¹cym pobudziæ kierowców do poczucia odpowiedzialnoœci by- ³oby ustawienie fotoradarów przy drogach miejskich? - S. P.: Nie jestem przeciwny fotoradarom. Wyra am natomiast sprzeciw, eby pos³ugiwa³a siê nimi Stra Miejska. Ona ma jasno okreœlone funkcje i wiele zajêæ. Zale y mi na tym, aby siê dobrze z nich wywi¹zywa³a. Od prowadzenia kontroli radarowych wed³ug mnie jest policja, z któr¹ jestem gotowy wspó³pracowaæ równie w tej kwestii. - W Stargardzie jest kilka miejsc, które delikatnie rzecz ujmuj¹c nie s¹ estetyczne. Temat wygl¹du terenu po dworcu PKS lub po warsztatach przy ul. Szczeciñskiej powraca regularnie. - S. P.: Proszê pamiêtaæ o tym, e niezagospodarowane tereny w mieœcie maj¹ swoich w³aœcicieli. W tych dwóch wymienionych przypadkach s¹ one w rêkach prywatnych. Swego czasu zosta³y sprzedane wyjaœniê, e nie przez Miasto. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, jedyne, co mo emy zrobiæ, to regularnie próbowaæ dotrzeæ do w³aœcicieli i obligowaæ do utrzymania terenu w nale ytym porz¹dku. Nie mamy jednak mo liwoœci ingerowania w estetykê, czy te stan techniczny. To s¹ w³aœciwoœci nadzoru budowlanego. Warto pamiêtaæ o tym, e zdarza siê, i niepodejmowanie dzia³añ na danym terenie przez d³u szy czas wi¹ e siê niekiedy z polityk¹ i zamiarami, b¹dÿ mo liwoœciami inwestora. Za poœrednictwem Stra y Miejskiej przypominamy w³aœcicielom o obowi¹zku utrzymania ³adu. Procedury jak ju powiedzia³em s¹ jednak z³o one. Mimo to, korzystamy z nich. Oczywiœcie bolejê, e taka konstrukcja prawno systemowa wp³ywa na estetykê miasta. - Czy jest Pan zadowolony ze stanu porz¹dku na terenach, za które odpowiada Miasto? - S. P.: Zdajê sobie sprawê, e nie wszêdzie jest idealnie. Chocia prowadzimy regularne i przemyœlane dzia³ania, aby w mieœcie by³o czysto, nie brakuje miejsc zaœmiecanych. Stra nicy Miejscy wiedz¹ doskonale, i kwestia porz¹dku, w przeciwieñstwie do radarów, jest jednym z podstawowych elementów ich dzia³ania. S¹dzê, e w tym miejscu warto zwróciæ siê równie do tych, którzy oceniaj¹ pracê s³u b odpowiedzialnych za utrzymanie czystoœci na naszych terenach. Œmieci nie pojawiaj¹ siê samoistnie np. na chodnikach czy zieleñcach. Wiele zale y od nas samych. S¹ niedoci¹gniêcia, ale staramy siê doskonaliæ s³u - by odpowiedzialne, aby dba³y, by czysto by³o wszêdzie. - Czy uwa a Pan, e liczba galerii handlowych w Stargardzie powinna byæ wiêksza? - S. P.: Z centrami handlowymi potrzebny jest rozs¹dek i umiar. Trzeba odpowiedzieæ sobie na oczywiste pytanie czy nale y skupiæ siê na tworzeniu miejsc, w których mo na wydawaæ pieni¹dze, czy skoncentrowaæ na takich, w których mo na zarabiaæ. Nie jestem przeciwnikiem du ych centrów handlowych, czy sklepów wielkopowierzchniowych, jednak uwa am, e trzeba zachowaæ odpowiedni¹ kolejnoœæ najpierw zarabiamy, póÿniej myœlimy, gdzie te œrodki wydawaæ. Wed³ug mnie powstawanie galerii handlowych na tê chwilê nie jest najwa niejszym elementem, jeœli chodzi o rozwój miasta. - Porozmawiajmy o gospodarce przestrzennej Stargardu. Pewien czas temu pojawi³y siê informacje na temat planów zamkniêcia ul. Wyszyñskiego dla ruchu pojazdów. - S. P.: Nie ma adnych rozstrzygniêæ w kwestii utworzenia deptaka przy ul. Wyszyñskiego. Jedyny projekt, w którym taki pomys³ siê pojawi³, to koncepcja urbanistyczno architektoniczna, jaka wygra³a konkurs na wizjê zagospodarowania centrum miasta. W tej chwili jest ona jednak na bardzo du ym poziomie ogólnoœci. To jedynie wizja i bardzo ogólne pomys³y jej autorów. Jeœli okaza³oby siê, i dyskusja dotycz¹ca utworzenia w Stargardzie deptaka bez wzglêdu na to w którym miejscu mia³by powstaæ powinna siê odbyæ, bêd¹ mieli w niej mo liwoœæ udzia³u wszyscy zainteresowani zarówno mieszkañcy jak i kupcy. Ich decyzje bêd¹ brane pod uwagê podobnie, jak mia³o to miejsce w innych sprawach. - W ubieg³ym roku uda³o siê Panu i Pana wspó³pracownikom nawi¹zaæ œcis³¹ wspó³pracê z mieszkañcami. Nowoœci¹ w Stargardzie by³a inicjatywa bud etu obywatelskiego. Czy osi¹gnêliœcie zamierzone cele? - S. P.: Odpowiedzi¹ na to pytanie bêdzie satysfakcja osób, które skorzystaj¹ ze zrealizowanych inwestycji. Istotny jest tak e fakt, e mechanizm bud etu obywatelskiego udowodni³, i mieszkañcy chc¹ braæ sprawy w swoje rêce. Zg³osili ponad 160 propozycji, z czego po³owa zosta³a poddana pod g³osowanie. W samym wyborze wziê³o udzia³ blisko 8000 stargardzian. To œwietnie buduje ideê spo³eczeñstwa obywatelskiego i co wa ne realnie oddaje decyzyjnoœæ w rêce mieszkañców. To oni najlepiej przecie wiedz¹, czego potrzebuj¹ w swojej najbli szej okolicy. Ju w czerwcu do u ytku oddana zostanie pierwsza inwestycja wykonana w ramach tej inicjatywy sto³y do gry przy Szkole Podstawowej nr 1. Do koñca wakacji powinny byæ ukoñczone pozosta- ³e. Sukces pierwszej edycji akcji przekona³ nas, e w tym roku nale y j¹ kontynuowaæ. Tak te siê stanie. Zaczniemy w czerwcu, byæ mo e z nieco zmodyfikowanymi obszarami, co pozwoli³oby na realizacjê wiêkszej iloœci inwestycji. Na pewno tak e kwota przeznaczona na bud et obywatelski bêdzie wiêksza. Rozmawia³ Piotr Styczewski ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014 s.5

6 6 Wybory do Europarlamentu z nowymi obwodami PRAKTYCZNY PORADNIK MIEJSKI - Kodeks wyborczy wprowadzi³ tak e inne rozwi¹zania, które mia³y na celu m.in. umo liwienie udzia³u w wyborach wiêkszej grupie osób niepe³nosprawnych i w podesz³ym wieku. - Z. R.: Jest kilka rozwi¹zañ, z których w tych konkretnych przypadkach mo emy skorzystaæ. Pierwsza kwestia to mo liwoœæ wyboru przez osobê niepe³nosprawn¹ w³aœciwej dla siebie komisji wyborczej. Spoœród 32 komisji obwodowych w Stargardzie, 13 jest dostosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Taki wniosek mo na z³o yæ w Ratuszu Miejskim nie póÿniej ni w 14 dniu przed dniem wyborów - w przypadku wyborów do parlamentu europejskiego do dnia 14 maja. Kolejne udogodnienie dotyczy mo - liwoœci g³osowania korespondencyjnego. G³osowaæ w ten sposób mog¹ osoby niepe³nosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci. Zamiar g³osowania korespondencyjnego powinien byæ zg³oszony do 21 dnia przed dniem wyborów - do 4 maja. Takie zg³oszenie mo e byæ dokonane ustnie (telefonicznie), pisemnie lub w formie elektronicznej. Osoby, które zg³osz¹ taki zamiar otrzymaj¹, do r¹k w³asnych, tzw. pakiet wyborczy. 25 maja odbêd¹ siê Wybory pos³ów do Parlamentu Europejskiego, które zostan¹ przeprowadzone przy nowym podziale miasta na obwody do g³osowania. Przepisy z 5 stycznia 2011 r. wprowadzaj¹ce ustawê Kodeks wyborczy spowodowa³y koniecznoœæ utworzenia jednomandatowych okrêgów wyborczych w miastach nie bêd¹cych miastami na prawach powiatu. Ta rewolucja wyborcza zmienia w sposób doœæ zasadniczy dotychczasowy podzia³ miasta na obwody. O nowych zasadach opowiada Zdzis³aw Rygiel, sekretarz miasta i urzêdnik wyborczy. - Co w praktyce oznaczaj¹ te zmiany dla mieszkañców? - Zdzis³aw Rygiel: Wprost oznacza to, i wielu mieszkañców bêdzie mog³o oddaæ g³os w wyborach w innych, ni do tej pory komisjach wyborczych. Zmiany, które zobowi¹zani byliœmy wprowadziæ, musia³y uwzglêdniaæ nowy podzia³ miasta na jednoman- datowe okrêgi wyborcze. Dlatego te prosimy mieszkañców o dok³adne zapoznanie siê z obowi¹zuj¹cym podzia³em miasta na obwody do g³osowania. Ju w tym numerze Stargardzkiego Informatora Samorz¹dowego zamieszczamy pe³en wykaz obwodów oraz przypisanych im ulic. Te informacje powtórzymy jeszcze w kolejnym numerze SiS-u oraz w obwieszczeniach, które pojawi¹ siê przed samymi wyborami. U³atwienia w g³osowaniu dla osób niepe³nosprawnych - Mo na te zag³osowaæ udzielaj¹c pe³nomocnictwa. - Z. R.: Rzeczywiœcie, kodeks wyborczy ustali³ równie zasady dotycz¹ce g³osowania przez pe³nomocnika. To rozwi¹zanie skierowane jest nie tylko do osób niepe³nosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci. Dotyczy tak e równie do wyborców, którzy najpóÿniej w dniu g³osowania ukoñczyli 75 lat. W tym przypadku nale y pamiêtaæ, i pe³nomocnikiem mo e byæ tylko osoba wpisana do rejestru wyborców. Nie musi byæ to cz³onek rodziny. Akt pe³nomocnictwa spisywany jest w obecnoœci pe³nomocnika oraz osoby udzielaj¹cej pe³nomocnictwa przez urzêdnika wyborczego, upowa nionego przez prezydenta miasta do sporz¹dzenia takiego aktu. Wniosek w tej sprawie mo na zg³osiæ najpóÿniej na 10 dni przed dniem wyborów czyli do 15 maja. - Jeœli mieszkañcy w tych kwestiach, b¹dÿ innych dotycz¹cych zbli aj¹cych siê wyborów, bêd¹ mieli jakiekolwiek pytania to gdzie powinni je kierowaæ? - Z. R.: W¹tpliwoœci mo na kierowaæ bezpoœrednio do Biura Obs³ugi Klienta w Urzêdzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17, osobiœcie b¹dÿ telefonicznie dzwoni¹c na numer (91) Do dyspozycji pozostaje równie urzêdnik wyborczy (Zdzis³aw Rygiel, sekretarz miasta przyp. PSt.) oraz pracownicy Biura Prezydenta Miasta, którzy realizuj¹ wszystkie czynnoœci zwi¹zane z organizacj¹ wyborów na terenie naszego miasta. Rozmawia³ Piotr Styczewski Zdjêcie: UM w Stargardzie Niepe³nosprawni wyborcy mog¹ g³osowaæ osobiœcie w lokalu wyborczym w obwodzie g³osowania w³aœciwym dla swojego miejsca zamieszkania. Istnieje tak e mo liwoœæ wyboru dowolnego lokalu spoœród trzynastu dostosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych. W tym celu powinien on z³o yæ w Urzêdzie Miejskim wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie w³aœciwym dla tego lokalu wyborczego. Lista wszystkich lokali obwodowych komisji wyborczych, wraz z wyszczególnieniem tych dostêpnych osobom niepe³nosprawnym, znajduje siê na kolejnych stronach Stargardzkiego Informatora Samorz¹dowego. Aby móc g³osowaæ poza swoim obwodem, najpóÿniej do 12 maja nale y z³o yæ pisemny wniosek w Urzêdzie Miejskim (od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 8:00 16:00). Urz¹d Miejski Rynek Staromiejski 1 (pokój nr 1) Stargard Szczeciñski tel. (91) i W lokalu wyborczym istnieje równie mo liwoœæ oddania g³osu przez osobê niepe³nosprawn¹ przy u yciu nak³adki na kartê do g³osowania sporz¹dzonej w alfabecie Braille'a. Taki zamiar trzeba jednak równie zg³osiæ najpóÿniej do 12 maja. Niepe³nosprawnemu wyborcy, mo e pomagaæ w g³osowaniu inna osoba, w tym tak e niepe³noletnia. Wsparcie to mo e mieæ jednak tylko techniczny charakter. W adnym wypadku nie mo e ono polegaæ na sugerowaniu sposobu g³osowania lub na g³osowaniu w zastêpstwie wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na yczenie osoby niepe³nosprawnej w pomieszczeniu za zas³on¹ przebywa³a osoba udzielaj¹ca pomocy. Nie mo e to byæ jednak cz³onek komisji, ani m¹ zaufania. s.6 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014

7 7 PRAKTYCZNY PORADNIK MIEJSKI G³osowanie korespondencyjne Osoby posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci mog¹ zag³osowaæ bez wychodzenia z domu. Do 5 maja musz¹ zg³osiæ taki zamiar do Urzêdu Miejskiego. G³osowaæ korespondencyjnie mog¹ wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, w tym tak e legitymuj¹cy siê orzeczeniem organu rentowego o: - ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, - niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji, - zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów. Tak¹ mo liwoœæ maj¹ równie osoby o sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny. Zamiar g³osowania korespondencyjnego trzeba zg³osiæ do Urzêdu Miejskiego najpóÿniej do 5 maja. Mo na to zrobiæ osobiœcie: w Biurze Obs³ugi Klienta UM (od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 8:00 16:00), na piœmie faksem lub mailowo. Specjalny druk mo na pobraæ ze strony internetowej oraz bezpoœrednio w Urzêdzie Miejskim. Urz¹d Miejski ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciñski fax (091) e mail: Zg³oszenie musi zawieraæ dane wyborcy: - nazwisko i imiê (imiona), - imiê ojca, - datê urodzenia, - numer ewidencyjny PESEL, - oœwiadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie (dotyczy osób zameldowanych poza Stargardem, wydawane w urzêdzie w³aœciwym dla miejsca zameldowania), - oznaczenie wyborów, których dotyczy zg³oszenie (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014), - adres sta³ego zamieszkania, na który ma byæ wys³any pakiet wyborczy. Do zg³oszenia nale y do³¹czyæ kopiê aktualnego orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci. W razie potrzeby mo na tak e wskazaæ zapotrzebowanie na nak³adkê na kartê do g³osowania, sporz¹dzon¹ w alfabecie Braille'a. Pakiet wyborczy zostanie dorêczony do r¹k w³asnych wnioskodawcy najpóÿniej 18 maja. Po oddaniu g³osu kartê do g³osowania nale y umieœciæ w kopercie oznaczonej Koperta na kartê do g³osowania i j¹ zakleiæ. Nastêpnie umieœciæ j¹ w kopercie zwrotnej, zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do przesy³ki nale- y tak e w³o yæ oœwiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g³osu. Tak przygotowan¹ korespondencjê najpóÿniej do 23 maja odbierze przedstawiciel Poczty Polskiej (termin ustala siê w momencie dorêczania pakietu wyborczego). Istnieje tak e mo liwoœæ dostarczenia osobistego koperty zwrotnej do w³aœciwej obwodowej komisji wyborczej. WA NE G³osowaæ korespondencyjne nie mog¹ wyborcy niepe³nosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach g³osowania utworzonych w zak³adach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo³ecznej, zak³adach karnych i aresztach œledczych oraz domach studenckich, a tak- e w obwodach na polskich statkach morskich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pe³nomocnictwa do g³osowania. W obwodach g³osowania utworzonych za granic¹ g³osowaæ korespondencyjnie mog¹ wszyscy wyborcy wyra aj¹cy chêæ g³osowania w tej formie. Jak upowa niæ kogoœ do g³osowania w swoim imieniu? Tak¹ mo liwoœæ maj¹ osoby niepe³nosprawne oraz te, które najpóÿniej w dniu wyborów ukoñcz¹ 75 lat. Wyborcy zainteresowani tym sposobem g³osowania musz¹ do 15 maja w Urzêdzie Miejskim z³o yæ wniosek o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa. Jego druk jest dostêpny w UM oraz na stronie internetowej Oprócz wniosku trzeba z³o yæ równie : - pisemn¹ zgodê osoby maj¹cej byæ pe³nomocnikiem na przyjêcie pe³nomocnictwa (druk do pobrania w UM oraz na stronie internetowej - kopiê aktualnego orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci, je eli wyborca udzielaj¹cy pe³nomocnictwa w dniu g³osowania nie bêdzie mia³ ukoñczonych 75 lat, - kopiê zaœwiadczenia o prawie do g³osowania wydanego osobie maj¹cej byæ pe³nomocnikiem, je eli osoba ta nie jest ujêta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielaj¹cy pe³nomocnictwa. Dokumenty mo na z³o yæ osobiœcie w Biurze Obs³ugi Klienta UM (od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 8:00 16:00), na piœmie faksem lub mailowo. Urz¹d Miejski ul. Czarnieckiego Stargard Szczeciñski tel. (91) do 88 fax (91) e mail: Zanim dojdzie do z³o enia wniosku i wskazania pe³nomocnika lub przyjêcia pe³nomocnictwa, warto zapoznaæ siê z poni szymi zasadami: - g³osowaæ przez pe³nomocnika mo na tylko w kraju, - pe³nomocnikiem mo e byæ osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do g³osowania lub posiadaj¹ca zaœwiadczenie o prawie do g³osowania, - pe³nomocnikiem nie mo e byæ osoba wchodz¹ca w sk³ad komisji obwodowej w³aœciwej dla obwodu g³osowania osoby udzielaj¹cej pe³nomocnictwa do g³osowania, a tak e mê owie zaufania, jak równie osoby kandyduj¹ce w wyborach, - pe³nomocnictwo mo na przyj¹æ tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, je eli co najmniej jedn¹ z nich jest wstêpny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstêpny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), ma³ onek, brat, siostra lub osoba pozostaj¹ca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pe³nomocnika. WA NE Istnieje mo liwoœæ cofniêcia udzielonego pe³nomocnictwa. Aby to zrobiæ, najpóÿniej do 23 maja nale y z³o yæ w Urzêdzie Miejskim oœwiadczenie lub dorêczyæ je w³aœciwej obwodowej komisji wyborczej w dniu g³osowania. Wyborca, który udzieli³ pe³nomocnictwa mo e g³osowaæ osobiœcie w lokalu wyborczym, je eli wczeœniej nie odda³ g³osu pe³nomocnik. G³osowanie osobiste przez wyborcê powoduje wygaœniêcie pe³nomocnictwa. G³osowania przez pe³nomocnika nie przeprowadza siê w obwodach g³osowania utworzonych w zak³adach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo³ecznej, zak³adach karnych i aresztach œledczych oraz domach studenckich. ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014 s.7

8 8 PRAKTYCZNY PORADNIK MIEJSKI PODZIA MIASTA STARGARD SZCZECIÑSKI NA STA E OBWODY G OSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH OBWÓD G OSOWANIA NR 1 - Przedszkole Miejskie nr 5 - ul. Lechicka 11 Ulice: Pogodna, Przedwioœnie OBWÓD G OSOWANIA NR 2 - Szko³a Podstawowa nr 7 - Plac Majdanek 13: Ulice: Aleja Gryfa, Gi ynek, Hugona Ko³³¹taja, Jesienna, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Lechicka, Letnia, Oœwiaty, park Stefana Batorego, plac Majdanek, Szymona Konarskiego, Tadeusza Koœciuszki, Wiosenna OBWÓD G OSOWANIA NR 3 - Œwietlica Spó³dzielni Mieszkaniowej Osiedle Zachód A 7: Ulice: Aleja o³nierza, Aleja o³nierza Boczna, Ksiêdza Jerzego Popie³uszki, Mieszczañska, osiedle Genera³a Józefa Hallera, 9 Zaodrzañskiego Pu³ku Piechoty, U³anów Jaz³owieckich OBWÓD G OSOWANIA NR 4 - Gimnazjum nr 3 - ul. Szkolna 2 Ulice: Batalionów Ch³opskich, Czwartaków, Genera³a Henryka D¹browskiego, Genera³a Józefa Bema, Kaszubska, Krakowska, 11 Listopada, Mazurska, Obroñców Westerplatte, Partyzantów, Pierwszej Brygady, plac S³oneczny, plac Zgody, Podchor¹ ych, Rac³awicka, Ró ana, Spokojna, Szkolna, S³oneczna, Szczeciñska od nr 6 do nr 44 oraz od nr 9 do nr 35, Towarowa, Zwyciêzców OBWÓD G OSOWANIA NR 5 - Gimnazjum nr 4 - Osiedle Zachód B15: Ulice: Osiedle Zachód - numery budynków B14, B15, B16, B17, B18 OBWÓD G OSOWANIA NR 6 - Zespó³ Szkó³ nr 2 - Osiedle Zachód B15/a Ulice: Osiedle Zachód - numery budynków B19, B20, B21, B22, B24, B 25, B26, B 27 OBWÓD G OSOWANIA NR 7 - Przedszkole Miejskie nr 4 - Osiedle Zachód B2: Ulice: Osiedle Zachód numery budynków B1, B2, B3, B4, B5 OBWÓD G OSOWANIA NR 8 - Przedszkole Miejskie nr 3 - Osiedle Zachód A 18: Ulice: Osiedle Zachód numery budynków B6, B8, B9, B10, B11, B12, B13 OBWÓD G OSOWANIA NR 9 - Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych - Osiedle Zachód A 5 Ulice: Osiedle Zachód numery budynków A2, A9, A10, A11, A12, A13, A21 OBWÓD G OSOWANIA NR 10 - Przedszkole Miejskie nr 6 - ul. Stanis³awa Niewiadomskiego: Ulice: Bornholmska, Cieplna, Fryderyka Chopina, Hanzeatycka, Józefa Nowakowskiego, Kupiecka, Ludomira Ró yckiego, Mieczys³awa Kar³owicza, Nasienna, Polska, Przemys³owa, Rondo 15 Po³udnik, Skandynawska, Sk³adowa, Stanis³awa Niewiadomskiego, Stralsundzka, Us³ugowa, Zygmunta Noskowskiego OBWÓD G OSOWANIA NR 11 - Szko³a Podstawowa nr 4 - ul. Wielkopolska 30: Ulice: Feliksa Nowowiejskiego, Henryka Wieniawskiego 22-30, 1-31, Ignacego Paderewskiego, Karola Kurpiñskiego, Karola Szymanowskiego, Stanis³awa Moniuszki, Szczeciñska od nr 80 do nr 136, Wielkopolska nr 23 i nr 25 oraz od nr 27 do nr 45 OBWÓD G OSOWANIA NR 12 - OHP Oœrodek Szkolenia i Wychowania - ul. Jugos³owiañska 22a: Ulice: Bu³garska, Czeska, Jugos³owiañska, u ycka, plac Lubelski, Serbska, S³owacka, Szczeciñska od nr 45 do nr 76, Wileñska OBWÓD G OSOWANIA NR 13 - Gimnazjum Gminy Stargard - ul. Ceglana 11: Ulice: Ceglana, Henryka Wieniawskiego od nr 2 do nr 20, Kubañska, Mazowiecka, Rumuñska, Wêgierska, Wielkopolska od nr 1 do nr 22 oraz nr 24 i nr 26 OBWÓD G OSOWANIA NR 14 - Stargardzkie Centrum Kultury - ul. Pi³sudskiego 105 (sala baletowa) Ulice: Dworcowa od nr 13 do nr 34, Juliusza S³owackiego OBWÓD G OSOWANIA NR 15 - Stargardzkie Centrum Kultury - ul. Pi³sudskiego 105 (sala ma³a scena) Ulice: Marii Konopnickiej, Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego od nr 12 do nr 34 oraz od nr 86 do nr 104, Miko³aja Reja, plac Targowy OBWÓD G OSOWANIA NR 16 - Szko³a Podstawowa nr 1 - ul. Henryka Sienkiewicza 8 (wejœcie od ul. Kwiatowej): Ulice: Artura Grottgera, Henryka Sienkiewicza od nr 1 do nr 5, Jacka Malczewskiego, Józefa Che³moñskiego, Jana Matejki, osiedle Miko³aja Kopernika, Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego od nr 39 do nr 81, Olgi Boznañskiej, Podleœna, Podmiejska, Sybiraków, Tadeusza Makowskiego, Wojciecha Kossaka OBWÓD G OSOWANIA NR 17 - Szko³a Podstawowa nr 1 - ul. Henryka Sienkiewicza 8 (wejœcie od ul. Sienkiewicza): Ulice: Adama Asnyka, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza nr 5A oraz od nr 6 do nr 13, Jana Kasprowicza, Kwiatowa, Majora Henryka Sucharskiego, Owocowa, Pó³nocna, Warzywna, Wojska Polskiego od nr 34 do nr 116 oraz od nr 41 do nr 119 s.8 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014

9 9 PRAKTYCZNY PORADNIK MIEJSKI OBWÓD G OSOWANIA NR 18 - Œrodowiskowy Dom Samopomocy - ul. Brzozowa 26 Ulice: Boles³awa Prusa, Brzozowa, Gospodarska, Ignacego ukasiewicza, Juliana Przybosia, Ludwika Waryñskiego, Macieja Boryny, Marii D¹browskiej, Modrzewiowa, Mokrzyca, Miodowa, Polna, Pomorska, RzeŸnicza, Sportowa, Stefana eromskiego, Topolowa, Torfowa, W³adys³awa Reymonta, Zenona Przesmyckiego OBWÓD G OSOWANIA NR 19 - Szko³a Podstawowa nr 3 ul. Boles³awa Limanowskiego 7: Ulice: Andrzeja Struga, Jana Kochanowskiego, M³yñska, Nadbrze na, Ogrodowa, Stefana Okrzei OBWÓD G OSOWANIA NR 20 - Gimnazjum nr 2 - ul. Boles³awa Limanowskiego 9: Ulice: Boles³awa Limanowskiego, plac Juliusza S³owackiego, Œrodkowa, Wojska Polskiego od nr 2 do nr 32 oraz od nr 5 do nr 39, Zakole, Zygmunta Krasiñskiego OBWÓD G OSOWANIA NR 21 - Œwietlica Rejonu Dróg Krajowych - ul. Bydgoska 13/15: Ulice: aleja Spacerowa, Bydgoska, Daleka, Gdañska, Gdyñska, Graniczna, Grudzi¹dzka, Grunwaldzka, Jana Kiliñskiego, Klonowa, Krzywa, ¹kowa, Marii Sk³odowskiej Curie, Micha³a Drzyma³y, Morska, Na Grobli, Ochronna, Robotnicza, Rolnicza, Rzemieœlnicza, Szosa Maszewska, Œwiatope³ka, Wiœniowa, Zródlana OBWÓD G OSOWANIA NR 22 - Szko³a Podstawowa nr 5 - ul. Kuœnierzy 7: Ulice: Basztowa, Boles³awa Chrobrego od nr 8 do nr 18, Garncarska, Kuœnierzy, Szewska, W³osiennicza OBWÓD G OSOWANIA NR 23 - Przedszkole Miejskiej nr 1 - ul. Spichrzowa 6 Ulice: Kasztelañska, Kazimierza Wielkiego, Klasztorna, Park Zamkowy, Portowa, Prz¹dki, Spichrzowa, Wita Stwosza OBWÓD G OSOWANIA NR 24 - Pañstwowa Szko³a Muzyczna I i II stopnia - ul. Kazimierza Wielkiego 13 Ulice: Boles³awa Chrobrego od nr 3 do nr 7, Grodzka, Kramarska, park Boles³awa Chrobrego, Rynek Staromiejski, Stra nicza, Œwiêtego Jana Chrzciciela, W³adys³awa okietka OBWÓD G OSOWANIA NR 25 - Przedszkole Miejskie nr 2 - ul. Mieszka I 2 Ulice: Aleja S³owicza, Boles³awa Krzywoustego, Mariacka, Mieszka I, park Piastowski, P³atnerzy, Pocztowa, Prezydentów RP Lecha Kaczyñskiego i Ryszarda Kaczorowskiego, Sukiennicza, Warowna, Z³otników OBWÓD G OSOWANIA NR 26 - Gimnazjum nr 1 - ul. Popiela 2: Ulice: Anny Jagiellonki, Aleja Dêbowa, D¹brówki, Genera³a W³adys³awa Andersa, Genera³a W³adys³awa Sikorskiego, Jagielloñska, Jesionowa, Juliana Tuwima, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Nowowiejska, Obwodnica Staromiejska, Okrê na, park Jagielloñski, park Popiela, Parkowa, Popiela, Piwna, Stanis³awa Wyspiañskiego, Wiejska, W³adys³awa Orkana, Zofii Na³kowskiej, eglarska OBWÓD G OSOWANIA NR 27 - II Liceum Ogólnokszta³c¹ce - ul. Mieszka I 4 Ulice: Hetmana Stefana Czarnieckiego, Ksiêcia Barnima I, Ksiêcia Bogus³awa IV, abêdzia, park 3 Maja, plac Œwiêtego Ducha, Sadowa, Skarbowa, Stanis³awa Staszica, Œl¹ska, Warszawska OBWÓD G OSOWANIA NR 28 - Zespó³ Szkó³ Katolickich - ul. Wojska Polskiego 3: Ulice: Adama Mickiewicza, Dworcowa od nr 9 do nr 12, Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego od nr 2 do nr 11, osiedle Tysi¹clecia, plac Wolnoœci, skwer Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II OBWÓD G OSOWANIA NR 29 - Szko³a Podstawowa nr 6 - ul. Armii Krajowej 1 (wejœcie od strony ul. Kazimierza Wierzyñskiego) Ulice: Armii Krajowej, Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyñskiego, Ksiêdza Jana Twardowskiego, 5 Marca, Powstañców Warszawy, Rotmistrza Witolda Pileckiego OBWÓD G OSOWANIA NR 30 - Szko³a Podstawowa nr 6 - ul. Armii Krajowej 1 (wejœcie od strony ul. Armii Krajowej): Ulice: Antoniego S³onimskiego, Bohaterów Getta Warszawskiego, Bohaterów Monte Cassino, Boles³awa Leœmiana, Cypriana Kamila Norwida, Genera³a Augusta Emila Fieldorfa, Genera³a Franciszka Kleeberga, Genera³a Stefana Grota Roweckiego, Genera³a Tadeusza Kutrzeby, Harcerska, Jana Brzechwy, Janusza Korczaka, Janusza Kusociñskiego, Jaros³awa Iwaszkiewicza, Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego, Krzysztofa Kamila Baczyñskiego, Lazurowa, Leona Kruczkowskiego, Leopolda Staffa, Magnoliowa, 9 Maja, Majora Hubala, Niepodleg³oœci, plac Bohaterów II Wojny Œwiatowej, Rondo NZSS Solidarnoœæ, Saperów, Spó³dzielcza, Stanis³awa Ignacego Witkiewicza, Stefana Starzyñskiego, Szarych Szeregów, Witolda Gombrowicza, W³adys³awa Broniewskiego od nr 1 do nr 3, Zbigniewa Herberta OBWÓD G OSOWANIA NR 31 - Szko³a Podstawowa Nr 8 - ul. Romualda Traugutta 16 Ulice: Genera³a Leopolda Okulickiego, G³ówna, Joachima Lelewela, Kolejowa, Kosmonautów, Juliana Ursyna Niemcewicza, Lotników, Metalowa, Most Kamienny, Romualda Traugutta, W³adys³awa Broniewskiego od nr 10 do nr 29 OBWÓD G OSOWANIA NR 32 - Zespó³ Szkó³ nr 5 Centrum Kszta³cenia Praktycznego - ul. Jana Œniadeckiego 4 6: Ulice: Czes³awa Tañskiego, Czes³awa Witoszyñskiego, Eskadrowa, Jana Œniadeckiego, Stanis³awa Rogalskiego, Stanis³awa Skar yñskiego, Stefana Drzewieckiego, wirki i Wigury ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014 s.9

10 10 Odbiór œmieci czêœciej. SprawdŸ harmonogram Aktualnoœci Od marca odbiór odpadów selektywnie gromadzonych w systemie workowym odbywa siê co tydzieñ, wed³ug okreœlonego harmonogramu. W tym samym czasie odbierane s¹ odpady opakowaniowe oraz zielone. Worki z odpadami (z naklejonym kodem kreskowym) nale y wystawiæ do godz. 7:00 w dniu odbioru przed posesj¹, w altanie œmietnikowej lub w miejscu gromadzenia odpadów, do których zapewniony jest bezpoœredni dojazd i dostêp pracowników odbieraj¹cych odpady. W przypadku, gdy wyznaczony dla danej nieruchomoœci dzieñ odbioru odpadów przypada na dzieñ wolny od pracy, wówczas odbiór odpadów bêdzie realizowany w pierwszy dzieñ roboczy nastêpuj¹cy po dniu wolnym. Odbiory nastêpuj¹ce po tym dniu zostan¹ przesuniête zgodnie z powy sz¹ zasad¹ na kolejne dni (w takich przypadkach soboty s¹ dniami pracuj¹cymi). W przypadku awarii sprzêtu lub opóÿnieñ w realizacji harmonogramów, informacja o terminie realizacji odbioru bêdzie dostêpna w Biurze Obs³ugi Mieszkañców przy ul. Bogus³awa IV 15 oraz na stronie lub Informacje techniczne dotycz¹ce odbioru odpadów komunalnych oraz harmonogramów odbioru poszczególnych frakcji odpadów mo na uzyskaæ u Operatora systemu tj. w: MPGK Sp. z o.o., Biurze Obs³ugi Mieszkañców (BOM) przy ul. Bogus³awa IV 15 w Stargardzie Szczeciñskim (tel wew. 551 lub 552). Wszelkie wnioski, interwencje i skargi dotycz¹ce funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nale y kierowaæ do Zarz¹dzaj¹cego systemem tj. do Zarz¹du Us³ug Komunalnych w Stargardzie Szczeciñskim, Biura Obs³ugi Klienta (BOK) przy ul. Pierwszej Brygady 35 (tel lub 40). Mieszkañcy objêci gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych maj¹ mo liwoœæ bezp³atnego przekazania, we w³asnym zakresie, odpadów wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych (tj. odpady opakowaniowe, zielone, wielkogabarytowe, niebezpieczne, opony) do EKOPUNK- TU, czynnego 24 h na dobê, zlokalizowanego przy ul. Bogus³awa IV 15 (baza Zak³adu Oczyszczania Miasta). (ZUK) PONIEDZIA EK Rejon 1 - OKOLICE OS. CHOPINA ulice: Bornholmska, Bu³garska, Ceglana, Chopina, Czeska, Jugos³owiañska, Kar³owicza, Kaszubska, Kubañska, Kupiecka, Kurpiñskiego, u ycka, Mazowiecka, Mazurska, Moniuszki, Niewiadomskiego, Noskowskiego, Nowakowskiego, Nowowiejskiego, Obroñców Westerplatte, Paderewskiego, Pierwszej Brygady, Plac Zgody, Polska, Ró yckiego, Rumuñska, Serbska, S³owacka, Szczeciñska, Szymanowskiego, Towarowa, Wêgierska, Wielkopolska, Wieniawskiego, Wileñska. WTOREK Rejon 2 - OKOLICE CENTRUM ulice: Asnyka, Boryny, Brzozowa, Che³moñskiego, D¹browskiej, Dworcowa, Gospodarska, Grottgera, Kasprowicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kossaka, Krasiñskiego, Kwiatowa, Limanowskiego, ukasiewicza, Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Mickiewicza, Miodowa, M³yñska, Modrzewiowa, Mokrzyca, Nadbrze na, Ogrodowa, Okrzei, Orzeszkowej, os. Kopernika, Owocowa, Pi³sudskiego, Podleœna, Podmiejska, Polna, Pomorska, Pó³nocna, Prusa, Przesmyckiego, Przybosia, Reja, Reymonta, RzeŸnicza, Sienkiewicza, S³owackiego, Sportowa, Sucharskiego, Œrodkowa, Topolowa, Torfowa, Waryñskiego, Warzywna, Wojska Polskiego, Zakole, eromskiego. ŒRODA Rejon 3 - OKOLICE OS. LETNIEGO I KLUCZEWO ulice: 11-go Listopada, Aleja Gryfa, Aleja o³nierza, Aleja o³nierza-boczna, Batalionów Ch³opskich, Bema, Czwartaków, D¹browskiego, Gi ynek, Jesienna, Ko³³¹taja, Konarskiego, Koœciuszki, Krakowska, Kraszewskiego, Lechicka, Letnia, Mieszczañska, Oœwiaty, Partyzantów, Plac Majdanek, Plac S³oneczny, Podchor¹ ych, Pogodna, Popie³uszki, Przedwioœnie, Rac³awicka, Ró ana, S³oneczna, Spokojna, Szkolna, Tetmajera, Wiosenna, Zwyciêzców, Drzewieckiego, G³ówna, Kolejowa, Kosmonautów, Lelewela, Lotników, Niemcewicza, Okulickiego, Rogalskiego, Skar yñskiego, Œniadeckiego, Tañskiego, Traugutta, Witoszyñskiego, wirki i Wigury. CZWARTEK Rejon 4 - OKOLICE STAREGO MIASTA ulice: Aleja Dêbowa, Andersa, Anny Jagiellonki, Bydgoska, Czarnieckiego, D¹brówki, Jagielloñska, Jesionowa, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Ksiêcia Bogus³awa IV, abêdzia, Na³kowskiej, Nowowiejska, Okrê na, Orkana, Piwna, Popiela, Sikorskiego, Skarbowa, Staszica, Œl¹ska, Tuwima, Warowna, Warszawska, Wiejska, Wyspiañskiego, Chrobrego, Daleka, Drzyma³y, Garncarska, Gdañska, Gdyñska, Graniczna, Grodzka, Grudzi¹dzka, Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Kiliñskiego, Klasztorna, Klonowa, Krzywoustego, Kuœnierzy, ¹kowa, okietka, Mariacka, Mieszka I, Morska, Na Grobli, Ochronna, P³atnerzy, Pocztowa, Portowa, Robotnicza, Rzemieœlnicza, Skarbowa, Sk³odowskiej, Spichrzowa, Stra nicza, Struga, Szewska, Szosa Maszewska, Œwiatope³ka, Wiœniowa, Wyszyñskiego, Z³otników, Zródlana. PI TEK Rejon 5 OKOLICE OS. PYRZYCKIEGO ulice: 5 Marca, Armii Krajowej, Baczyñskiego, Broniewskiego, Brzechwy, Ga³czyñskiego, Gombrowicza, Herberta, Hubala, Iwaszkiewicza, Kruczkowskiego, Lazurowa, Lechonia, Leœmiana, Magnoliowa, Niepodleg³oœci, Norwida, Pileckiego, Powstañców Warszawy, Sadowa, S³onimskiego, Spó³dzielcza, Staffa, Witkiewicza. s.10 ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014

11 Aktualnoœci Bezp³atne zajêcia dla Seniorów Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych we wspó³pracy z lokalnymi organizacjami pozarz¹dowymi organizuje w maju m.in. wyk³ady z zakresu zdrowego stylu ycia oraz instrukta pierwszej pomocy. Spotkania bêd¹ odbywa³y siê w siedzibie Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych przy ul. Szczeciñskiej 17 (Dom Kultury Kolejarza). Osoby zainteresowane udzia³em proszone s¹ o kontakt telefoniczny pod numerem: (91) maja (czwartek), godz. 14:15 16:00 wyk³ad Walka z chorobami do ywieniowymi, m. in. cukrzyca, nadciœnienie têtnicze prowadz¹ca Joanna Œledziona, Dietetyk, technolog ywnoœci, towaroznawca ywnoœci 9 maja (pi¹tek), godz. 10:30 12:30 wy- k³ad Profilaktyka raka piersi prowadz¹cy: Halina Gutowska, Prezes Stowarzyszenia Amazonek Stokrotka oraz Józef Janowski, lekarz ginekolog po³o nik, a tak e Krystyna Jasiuk i Wioletta Grubba, Amazonki ze Stowarzyszenia Amazonek Stokrotka 9 maja (pi¹tek) godz. 12:30 14:00 wyk³ad - Rzucamy palenie prowadz¹cy: Urszula Rusin, Chrzeœcijañska S³u ba Charytatywna w Stargardzie oraz Stanis³aw Sowa, Pastor Koœcio- ³a Adwentystów Dnia Siódmego w Stargardzie maja (pi¹tek) godz. 11:00 12:00 warsztaty Pierwsza Pomoc instrukta i æwiczenia dla Seniora prowadz¹cy: Krystyna Kurek, Instruktor Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzy a w Stargardzie, z udzia³em Szkolnego M³odzie owego Zespo³u Ratowniczego Polskiego Czerwonego Krzy a w Stargardzie z Zespo³u Szkó³ nr 2 w Stargardzie 23 maja (pi¹tek) godz. 10:30 11:30 wyk³ad Bezpieczeñstwo w ruchu drogowym prowadz¹cy: Jacek Staniszewski, Naczelnik Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie 23 maja (pi¹tek) godz. 12:00 12:45 wyk³ad Niebezpieczeñstwo stosowania leków roœlinnych prowadz¹cy: Jerzy Waliszewski, Prezes Stowarzyszenia Zdrowie w Stargardzie, aptekarz Apteka Nowa 30 maja (pi¹tek) godz. 15:00 16:45 wyk³ad Zio³a w lecznictwie prowadz¹ca: Adriana Baszak, zielarz, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Ko³o Stargard (SCWOP) Konkurs dla ambasadorów zdrowia W maju odbêdzie siê dziesi¹ty, jubileuszowy Powiatowy Tydzieñ Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia. Jego celem jest edukacja onkologiczna, propagowanie zasad zdrowego trybu ycia oraz zwiêkszenie aktywnoœci kobiet w korzystaniu z profilaktycznych badañ mammograficznych. Przy okazji wydarzenia odbêdzie siê konkurs na AMBASADORKÊ/AMBASA- DORA zdrowia kobiety. Tydzieñ Walki z Rakiem organizuje Stowarzyszenie Amazonek Stokrotka. Konkurs ma pomóc w dotarciu do jak najwiêkszej liczby kobiet i przybli yæ im wa n¹ rolê mammografii. Do zmagañ mog¹ przyst¹piæ mog¹ osoby - promotorzy, zaanga- owani w zebranie najliczniejszej grupy kobiet (mieszkanek Stargardu), które poddadz¹ siê mammografii. Zadaniem promotorów jest pozyskanie, zachêcenie i stworzenie listy kobiet ze swoich œrodowisk, zak³adów pracy, firm czy s¹siedztwa, które poddadz¹ siê badaniom mammograficznym w terminach 7 oraz 24 maja 2014 r. Wtedy mammobus bêdzie stacjonowa³ w Stargardzie. Na zwyciêzców czekaj¹ ciekawe nagrody. Osoby zainteresowane udzia³em w konkursie powinny w terminie do 20 kwietnia zg³osiæ swoj¹ kandydaturê do Stowarzyszenia Amazonek Stokrotka. W konkursie uczestniczyæ mog¹ równie so³ectwa powiatu stargardzkiego (zg³oszone przez swoich so³tysów). Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ w siedzibie Stowarzyszenia Amazonek Stokrotka przy ul. Plac Majdanek 7 lub pod numerem telefonu (91) (Stokrotki) Bezp³atna Szko³a Rodzenia Trwaj¹ zapisy na bezp³atne kursy dla przysz³ych rodziców. Ich koszty pokryje Miasto. Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê w cyklu oœmiotyg odniowym w stargardzkim szpitalu. Niedawno ruszy³a kolejna edycja akcji dla przysz³ych rodziców. Zajêcia zaplanowano w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27 (budynek H). Mieszkanki miasta spodziewaj¹ce siê potomstwa mog¹ wraz z partnerami liczyæ na fachowe i profesjonalne wsparcie oraz przygotowanie do nowej roli yciowej. Zespó³ prowadz¹cy zajêcia w Szkole Rodzenia sk³ada siê z wykwalifikowanego personelu, do którego nale ¹: lekarze, po³o ne, psycholog i fizjoterapeuta. Cykl zajêæ Szko³y Rodzenia trwa osiem tygodni, a jedno spotkanie, to dwie godziny wyk³adów teoretycznych, po³¹czonych z æwiczeniami praktycznymi. Zajêcia prowadzone s¹ dla samych kobiet (we wtorki) oraz dla kobiet z partnerami (w czwartki). Zapisy oraz dodatkowe informacje mo na uzyskaæ pod numerem telefonu: (91) , b¹dÿ pod adresem e - mail: Zdjêcie: SPWZOZ w Stargardzie/archiwum ZMIENIAMY STARGARD - Stargardzki Informator Samorz¹dowy - nr 04/2014 s.11

12 12 Zapowiedzi STARGARDZKI INFORMATOR SAMORZ DOWY s.12 Wydawca: Urz¹d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim Redaktor Naczelny: Zdzis³aw Rygiel - Sekretarz Miasta Adres: Urz¹d Miejski w Stargardzie Szczeciñskim, ul. Czarnieckiego 17, Stargard Szczeciñski Kontakt: tel.: ,

Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 07 marca 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 07 marca 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 07 marca 2014 r. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

PODZIAŁ MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ SIEDZIB OWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Załącznik do uchwały Nr XXXVII/444/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 marca 2014 r. PODZIAŁ MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 16 kwietnia 2014 roku

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 16 kwietnia 2014 roku OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 16 kwietnia 2014 roku Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 251, poz. 112, Nr 26, poz. 134,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 10 kwietnia 2015 roku

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 10 kwietnia 2015 roku OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 10 kwietnia 2015 roku Na podstawie art. 16 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wykaz ulic na terenie Miasta Stargard Szczeciński z ich długościami

Wykaz ulic na terenie Miasta Stargard Szczeciński z ich długościami Wykaz ulic na terenie Miasta Stargard Szczeciński z ich długościami Lp. Nazwa ulicy Długość [m] Uwagi 1 11 Listopada 647,00 2 5 Marca 89,00 od Pileckiego do Powstańców Warszawy 3 9 Zaodrzańskiego Pułku

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 1 stycznia 2013 r. DROGI KRAJOWE 1 Bydgoska 2 Marii Skłodowskiej Curie 3 Gdańska 4 Gdyńska

Stan na dzień 1 stycznia 2013 r. DROGI KRAJOWE 1 Bydgoska 2 Marii Skłodowskiej Curie 3 Gdańska 4 Gdyńska Stan na dzień 1 stycznia 2013 r. DROGI KRAJOWE 1 Bydgoska 2 Marii Skłodowskiej Curie 3 Gdańska 4 Gdyńska DROGI WOJEWÓDZKIE 1 Władysława Broniewskiego 2 Stanisława Staszica 3 Szosa Maszewska 4 Warszawska

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

1. I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

1. I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. PA STWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-44/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepe nosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 1 11-go Listopada 10 czwartek 2 11-go Listopada 11 czwartek 3 11-go Listopada 12 czwartek 4 11-go Listopada 13 czwartek 5 11-go Listopada 14 czwartek 6 11-go Listopada 15 czwartek 7 11-go Listopada 16

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ GMINA MIASTO LĘBORK REJON I ALEJA WOLNOŚCI, ARMII KRAJOWEJ, I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, BASZTOWA, BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BIESZKI, CZOŁGISTÓW, DERDOWSKIEGO, DRZYMAŁY, DWORCOWA, E. PLATER, FINDERA, FRANCISZKAŃSKA, GŁOWACKIEGO,GROTTGERA,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 07 kwietnia 2016 roku

WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 07 kwietnia 2016 roku WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 07 kwietnia 2016 roku 1. OBOWIĄZUJĄCE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 31 sierpnia 2011 roku do dnia 26 września 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 31 sierpnia 2011 roku do dnia 26 września 2011 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 31 sierpnia 2011 roku do dnia 26 września 2011 roku W okresie między sesjami wydano 36 zarządzeń, zatwierdzono 11 wniosków,

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza G ucho az o uprawnieniach wyborców niepe nosprawnych

Informacja Burmistrza G ucho az o uprawnieniach wyborców niepe nosprawnych Informacja Burmistrza G ucho az o uprawnieniach wyborców niepe nosprawnych Burmistrz G ucho az informuje o uprawnieniach wyborców niepe nosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Krasnymstawie ma prawo do uzyskiwania informacji o: - terminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2016 PN WT ŚR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

STYCZEŃ 2016 PN WT ŚR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Borkowo + ul.przyjazna (Żukowo) 4 5 6 7 8 9 10 25 26 27 WT ŚR CZ PT SO 4 5 6 7 ND WT ŚR CZ PT 4 5 6 SO ND Babi Dół +Glincz +Rutki WT ŚR CZ PT SO 4 5 7 8 9 10 25 26 27 4 5 6 7 4 5 6 ND Żukowo Rejon 1 ŻUKOWO

Bardziej szczegółowo

1. Ustalenia przebiegu i zaliczeniu do kategorii dróg gminnych następujących ulic:

1. Ustalenia przebiegu i zaliczeniu do kategorii dróg gminnych następujących ulic: Łomża dnia. marca 2009r. GKO.7040-9-3/09 Rada Miejska Łomży W załączeniu przedstawiam projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łomży w sprawie dotyczącej ustalenia przebiegów dróg gminnych i powiatowych oraz zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr NR XLVIII/514/ Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 października

Uchwała Nr NR XLVIII/514/ Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 października Uchwała Nr NR XLVIII/514/2006... Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 października 2006... w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Jednym s³owem od 1 stycznia!

Jednym s³owem od 1 stycznia! nr 08 (70) Sierpieñ 2015 miesiêcznik bezp³atny - nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Jednym s³owem od 1 stycznia! Stargard Szczeciñski czy Stargard? Od 1 stycznia 2016 roku nazwa naszego miasta zostanie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w ie N.II.AP.0-9/0, dnia 9 września 00 r. OGŁOSZENIE o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07-09-00 r. na wykonanie robót geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Na podstawie art. 37a 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania...

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania... .../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) W N I O S E K o p r z y z n a n i e d o f i n a n s o w a n i a z e ś r o d k ó w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy)

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy) Załącznik Nr 3 do Regulaminu PFOŚiGW KARTA INFORMACYJNA ZADANIA Wniosek o dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Raciborzu zadania pn....... dnia... (miejscowość)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2011 r. Druk Nr 9/4 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Słupska. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Szkoły zapraszają MARZEC:

Szkoły zapraszają MARZEC: Szkoły zapraszają MARZEC: We wszystkich dzielnicach szkoły oferują dni otwarte dla rodziców i dzieci oraz zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli nauczania początkowego w szkołach dla wychowanków

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 108/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU w sprawie ustalenia ogólnych zasad porządkowych dotyczących organizowania ogródków gastronomicznych, samodzielnych punktów gastronomicznych oraz stoisk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo