REGULAMIN BIEGU RODZINNEGO BIEG PO NOWE ŻYCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN BIEGU RODZINNEGO BIEG PO NOWE ŻYCIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN BIEGU RODZINNEGO BIEG PO NOWE ŻYCIE 1. Nazewnictwo z objaśnieniami: Bieg po Nowe Życie - to projekt społeczny na rzecz promocji działao prozdrowotnych, edukacji w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizacji społeczeostwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego. Udział w nim biorą gwiazdy małego i dużego ekranu, aktorzy, muzycy, artyści kabaretowi, dziennikarze i sportowcy oraz osoby po transplantacji. Bieg po Nowe Życie ma formułę zamkniętą. Bieg rodzinny zwany w regulaminie Biegiem jest częścią Biegu po Nowe Życie adresowaną do biegających rodzin i ma formułę sztafetową, otwartą. Rodzina w biegu rodzinnym występuje tylko i wyłącznie składzie trzyosobowym w pokrewieostwie i powinowactwie: pradziadek, prababka, dziadek, babka, ojciec, matka, wujek, ciotka, teśd, teściowa, brat, siostra, kuzyn, kuzynka, szwagier, szwagierka, syn, córka, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, zięd, synowa, wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka. 2. Organizatorem Biegu w ramach Biegu po Nowe Życie jest Centrum Promocji AK-Pol z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Batorego 8, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej pod numerem 46571, NIP , REGON zwane w dalszej części regulaminu Organizatorem. 3. Bieg odbędzie się 21 września 2014 na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie, na trasie ze startem i metą w okolicach amfiteatru. Długośd trasy wynosi 3 x około 1200 metrów. 4. Celem ogólnym biegu jest promocja zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie biegania. Celem szczegółowym biegu jest wsparcie w ramach projektu społecznego Bieg po Nowe Życie polskiej transplantologii, edukacja w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizacja społeczeostwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu i przeszczepu rodzinnego.

2 5. Program biegu niedziela 21 września 2014 Łazienki Królewskie 8:30 otwarcie biura zawodów weryfikacja rodzin 10:30 zamknięcie weryfikacji rodzin 11:00 start biegu sztafetowego Ok. 12:00 dekoracja 6. Mapa trasy zostanie opublikowana na stronie internetowej biegu nie później niż 1 września Na mapie trasy zostaną także naniesione lokalizacje biura zawodów i biura weryfikacji rodzin oraz miejsca na złożenie depozytu. 7. Wpłata, której uiszczenie uprawnia do udziału w biegu rodzinnym wynosi 150 zł /słownie: sto pięddziesiąt złotych/ za rodzinę trzyosobową. 8. Wpłata o której mowa w punkcie 7 Regulaminu podlega podziałowi wg następującego schematu: a) 75 zł wpłaty /słownie: siedemdziesiąt pięd złotych/ każdej rodziny stanowi opłata wpisowa. b) 75 zł wpłaty /słownie: siedemdziesiąt pięd złotych/ każda rodzina wpłaci w formie darowizny bezpośrednio na konto Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus w Warszawie /rodzina startująca w biegu czyli darujący nie ponoszą żadnych dodatkowych świadczeo finansowych związanych z przekazaną darowizną/. Wpłata zostanie pomniejszona o prowizję operatora systemu płatności internetowych. 9. Formularz zapisów do udziału w biegu jest dostępny na stronie internetowej biegu. Zapisy prowadzone będą tylko za pośrednictwem formularza internetowego. Organizator nie przewiduje innej formy zapisów. Organizator wdrożył na potrzeby wydarzenia system płatności internetowych. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi z wyłączeniem jednego przypadku odwołania wydarzenia z winy Organizatora. Wtedy jest on zobligowany do zwrotu na rzecz rodziny opłaty wpisowej, o której mowa w punkcie 7.

3 10. Organizator określa górny limit rodzin na 100 /sto rodzin/. Po osiągnięciu limitu zapisy zostaną zamknięte, o czym organizator poinformuje na stronie internetowej biegu. W innym przypadku zapisy będą prowadzone do 17 września Prawo startu w biegu ma każdy, kto w dniu jego rozpoczęcia to jest 21 września 2014 ma ukooczone 10 lat, przy czym uczestnicy niepełnoletni do 18 roku życia startują pod warunkiem posiadania i złożenia w biurze weryfikacji oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności do udziału w wydarzeniu podpisane przez rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialnośd. Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej biegu. 12. Uczestnicy wydarzenia akceptując niniejszy regulamin oświadczają, że nie ma przeciwwskazao medycznych co do ich udziału w biegu. Organizator mając świadomośd, że udział w biegu jest związany z wysiłkiem fizycznym, zaleca uczestnikom dokonanie stosownych badao medycznych lub konsultacji lekarskiej przed rozpoczęciem biegu. 13. Organizator zapewnia bezpłatną pomoc medyczną dla wszystkich uczestników biegu w trakcie jego trwania. 14. Rodziny startują w numerach startowych, które będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeo. Każda rodzina startuje z pałeczką sztafetową, w której umieszczony zostanie czip. Numer musi zostad umieszczony przez uczestnika w przedniej części koszulki, tak by był widoczny. Numeru nie wolno w żaden sposób modyfikowad. Numery przydzielone w procesie rejestracji będą wydawane w dniu zawodów, w biurze weryfikacji, po okazaniu przez uczestnika dowodu tożsamości, legitymacji szkolnej oraz w przypadku osób niepełnoletnich stosownego oświadczenia zgodnie z punktem 8 niniejszego regulaminu. Przebywanie na trasie bez numeru startowego jest niedozwolone. W takim przypadku osoby będą proszone przez obsługę techniczną biegu o opuszczenie trasy.

4 15. Rodziny rywalizują w biegu sztafetowym w składach trzyosobowych: każdy członek rodziny ma do pokonania pętlę o długości około 1200 m, start kolejnego członka rodziny następuje w strefie zmian po przekroczeniu linii pomiarowej i przekazaniu pałeczki sztafetowej z czipem. O kolejności zajętych miejsc decyduje czas łączny całej rodziny. Start pierwszej zmiany kolejnych sztafet rodzinnych następuje co 30 sekund. 16. Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, na który złożą się: Torba na pakiet startowy Numer startowy z czipem Cztery agrafki do przypięcia numeru startowego Koszulka techniczna /opis koszulki zostanie opublikowany na stronie internetowej nie później niż 1 września/ Okolicznościowy medal Butelka wody o pojemności 0,5 litra /zawodnik otrzyma ją po przybiegnięciu na metę/ Worek na depozyt Organizator gwarantuje uczestnikom, którzy zapiszą się do udziału w biegu nie później niż 5 września 2014 koszulkę techniczną zgodną z rozmiarem podanym w formularzu zapisów. Organizator nie gwarantuje koszulki technicznej zgodnej z rozmiarem podanym w formularzu zapisów wszystkim tym, którzy zapiszą się do udziału w biegu w dniach 6-17 września. W tym drugim przypadku koszulki techniczne będą przydzielane w zależności od posiadanych rozmiarów. Wszyscy uczestnicy, którzy ukooczą bieg, otrzymają certyfikat jego ukooczenia do pobrania ze strony internetowej. 17. Pakiety startowe będzie można odebrad w biurze weryfikacji zawodników 21 września od 8:30 do 10:30. Lokalizacja biura weryfikacji zostanie umieszczona na mapie trasy. Mapa trasy zostanie opublikowana na stronie internetowej nie później niż 1 września. Aby odebrad pakiet startowy każdy Uczestnik musi posiadad dokument tożsamości zgodny z danymi zawartymi w formularzu zapisów oraz podpisad potwierdzenie zapisu, które otrzyma w biurze weryfikacji zawodników.

5 Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadad oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności do udziału w wydarzeniu podpisane przez rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialnośd. Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej biegu. 18. Uczestnicy będą mogli złożyd swoje rzeczy osobiste w depozycie. Lokalizacja miejsca depozytu zostanie umieszczona na mapie trasy. Mapa trasy zostanie opublikowana na stronie internetowej nie później niż 1 września. Rzeczy muszą byd włożone do worka na depozyt, który każdy Uczestnik otrzyma w pakiecie startowym. Worek na depozyt będzie posiadał taki sam numer, jak numer startowy Uczestnika. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy po okazaniu numeru startowego. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych, dokumentów i pieniędzy. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, dokumenty i pieniądze pozostawione w depozycie. 19. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW dla uczestników biegu. 20. Uczestnicy startują w biegu na własny koszt. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie. Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia dla uczestników biegu. 21. Organizator mając na względzie cel biegu, którego podstawą finansowania jest wsparcie partnerów oraz to, że przekaże 50% kwoty wpisowego każdej rodziny uczestniczącej w wydarzeniu na rzecz rozwoju polskiej transplantologii /cel opisany w punkcie 4./ nie przewiduje nagród finansowych ani rzeczowych dla rodzin. Rodziny, którzy ukooczą wydarzenie na miejscach 1-3 zostaną uhonorowani dedykowanymi medalami i pucharami. 22. Ze względu na konfigurację i przebieg trasy nie jest możliwy start osób niepełnosprawnych na wózkach. Organizator nie dopuszcza do startu osób na rolkach oraz z kijkami do nordic walking.

6 23. Osoby obecne podczas biegu są zobowiązane zachowywad się w sposób nie zagrażający bezpieczeostwu innych osób obecnych, a w szczególności przestrzegad postanowieo regulaminu biegu. Na teren wydarzenia nie wolno wnosid żadnych środków odurzających i napojów alkoholowych. Osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających lub napojów alkoholowych nie zostaną dopuszczone do startu w biegu. 24. Osoby przebywające na terenie biegu mają obowiązek stosowania się do zaleceo pracowników ochrony oraz przedstawicieli organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeostwa i porządku. 25. Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm. akceptacja niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie promocji biegu. Jednocześnie każdy z uczestników wydarzenia ma prawo do wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania. Jednocześnie zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika biegu oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz udzielenie organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zamieszczanie i publikowanie zdjęd, materiałów, wywiadów i nagrao na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach, w radiu i telewizji, na wystawach. Wszelkie powyższe materiały mogą byd wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane relacjami sponsorskimi i partnerskimi. Akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową wszelkich informacji o biegu. 26. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life

Organizatorem biegu jest Centrum Opatrzności Bożej. Współorganizatorem i producentem Fundacja Action-Life 1. CEL IMPREZY 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja biegania wśród mieszkańców Warszawy. 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności. 4. Promowanie atrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON:

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON: Regulamin 4. Półmaratonu Dwóch Mostów I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 2. Promocja miasta

Bardziej szczegółowo

IV Bieg Skawiński na Rolkach

IV Bieg Skawiński na Rolkach Regulamin!!! IV Bieg Skawiński na Rolkach w ramach XIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 9 maja 2015r. I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Gmina Skawina.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

I. Organizator. II. Partner generalny. III. Cele

I. Organizator. II. Partner generalny. III. Cele I. Organizator 1. Organizatorem imprezy Biegów Integracja poprzez sport, zwanej dalej Biegiem, jest Zespół Szkół w Ruszowie z siedzibą przy ul. Zgorzeleckiej 2 w Ruszowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie

Bardziej szczegółowo

EuCO Susz Triathlon 2015

EuCO Susz Triathlon 2015 EuCO Susz Triathlon 2015 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej i młodzieżowców (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim (grupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 5-10-15 RUN

REGULAMIN 5-10-15 RUN REGULAMIN 5-10-15 RUN ORGANIZATORZY: Inception A. Gortel-Maciuk, M. Kosioski, A. Szmitka sp. j. Patronat honorowy: Gmina Wyry TERMIN I MIEJSCE Data: Miejsce rozgrywania biegu: Miejsce startu i mety: 13.09.2015r.

Bardziej szczegółowo

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia r e g u l a m i n Biegu na 10 km. 2015 I. Organizator Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12

Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12 Regulamin: 2. Górska Pętla UBS 12:12 1. CEL IMPREZY Promocja walorów turystycznych rejonu Beskidów Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji Promocja Gminy Brenna Promocja aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wybieram więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą Wybieram więcej ( Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r.

REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r. REGULAMIN PIKNIK RODZINNY Z TURNIEJEM GOLF I MINIGOLF Słubice 16.08.2015 r. CEL ZAWODÓW: aktywizacja środowiska sportowego powiatu słubickiego; popularyzacja golfa i minigolfa wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY

REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONFERENCJI GROWTH EXPERTS ACADEMY 1.1.Postanowienia niniejszego Regulaminu Konferencji Growth Experts Academy mają zastosowanie wobec Uczestników konferencji Growth Experts

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność

Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność Regulamin konferencji Nowoczesny Dyrektor mobilność, bezpieczeństwo, innowacyjność 23-24 marca 2015 r. Ożarów Mazowiecki v. 1/10/14 z dnia 30.10.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo