7. Zarządzenie R-31/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. Zarządzenie R-31/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/RW/2018 z dnia Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 1. Podstawy prawne otwierania i prowadzenia przewodu doktorskiego 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U nr 65 poz. 595, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005, nr 164, poz z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Dz.U. 2018, poz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U nr 179 poz. 1065). 5. Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz nazwy nadanych stopni ogłoszony przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów 6. Zarządzenie R-41/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie: zasad finansowania przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu profesora przeprowadzanych przez wydziały Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz ustalenia wzoru oświadczenia pracowników UTH Rad. dotyczących dofinansowania przewodów i postępowań prowadzonych w UTH Rad. i w innych jednostkach. 7. Zarządzenie R-31/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-3/3/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów dla osób, którym nadano stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. 2. Procedura wszczęcia przewodu doktorskiego 1. Przewód doktorski może być wszczęty na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, zwanej dalej kandydatem. Wniosek powinien być zgodny ze wzorem określonym w aneksie Kandydat, wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego, przedstawia dziekanowi: 1) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego, a w przypadku uzyskania Diamentowego Grantu w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata lub równorzędnego,

2 2) proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma obyć wszczęty przewód, 3) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, lub osób do pełnienia funkcji promotora i promotora pomocniczego, 4) wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, 5) oświadczenie, czy uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie ekonomia; w przypadku uprzedniego ubiegania się informację o przebiegu przewodu doktorskiego, 6) opinię opiekuna naukowego zawierająca charakterystykę rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem stopnia jej zaawansowania oraz zgodę na pełnienie funkcji promotora, 7) życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy naukowej i zawodowej, 8) zobowiązanie pokrycia kosztów przewodu doktorskiego (dotyczy osób określonych w 1 i 2 rozporządzenia R-41/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 28 września 2015 r.) 9) protokół z seminarium naukowego, o którym mowa w ust Kandydat, wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego może przedstawić dziekanowi: 1) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora); kandydat, który przedstawi certyfikat jest zwolniony z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego 2) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski. 4. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz załącznikami kandydat składa za pośrednictwem kierownika Biura Obsługi Studenta nr 2 (zwanym dalej BOS). Kierownik BOS sprawdza wniosek pod względem formalnym i przedkłada dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. 5. Za zgodą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski. 6. Kandydat, który złożył wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski przedstawia certyfikaty potwierdzające biegłą znajomość tego języka przez kandydata i opiekuna naukowego. 7. Kandydat przed wszczęciem przewodu doktorskiego prezentuje założenia pracy doktorskiej podczas seminarium naukowego, zorganizowanego w Katedrze wskazanej przez dziekana. Celem seminarium jest dyskusja nad tematem i koncepcją rozprawy doktorskiej oraz stwierdzenie czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych uprawnień, a także ocena poziomu naukowego kandydata i stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej. Seminarium jest protokołowane przez osobę wyznaczoną przez kierownika Katedry. Do protokołu do-

3 łącza się listę obecności uczestników seminarium. W seminarium uczestniczy opiekun naukowy kandydata oraz kandydat na promotora pomocniczego. 8. Wnioski z seminarium naukowego, o którym mowa w ust. 7, oraz opinię o projekcie rozprawy doktorskiej i celowości wszczęcia przewodu doktorskiego przedstawia kierownik Katedry dziekanowi. 9. Dziekan umieszcza w porządku obrad Rady Wydziału punkt dotyczący wszczęcia przewodu doktorskiego z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz imienia i nazwiska osób proponowanych na funkcję promotora i promotora pomocniczego. 10. Po wszczęciu przewodu doktorskiego Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych wyznacza promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem. Rada Wydziału może wyznaczyć także promotora pomocniczego w celu sprawowania pomocniczej funkcji w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników. 11. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie dyscypliny naukowej, w której prowadzony jest przewód lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim. W przypadku uzyskania przez promotora pomocniczego stopnia doktora habilitowanego, Rada Wydziału podejmuje uchwałę o zmianie promotora pomocniczego. 12. Uchwały o wszczęciu przewodu, wyznaczeniu promotora i promotora pomocniczego podejmuje się w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 13. Jeżeli w trakcie przygotowywania rozprawy zaistnieją powody do zmiany tematu rozprawy, Rada Wydziału podejmuje stosowną uchwałę na wniosek kandydata zaopiniowany przez promotora, a w przypadku uczestnika studiów doktoranckich, także przez kierownika Studiów Doktoranckich. 14. Zasady przeprowadzania wspólnych przewodów doktorskich, o których mowa w art. 14a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, określa się w porozumieniu pomiędzy jednostkami prowadzącymi przewód. 3. Powołanie komisji egzaminacyjnych 1. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, na wniosek dziekana, powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie (zwane dalej komisjami egzaminacyjnymi ), w tym ich przewodniczących, w zakresie: 1) dyscypliny podstawowej w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie ekonomii, w tym promotora, 2) dyscypliny dodatkowej w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, 3) nowożytnego języka obcego w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej. 2. W posiedzeniach komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. 3. Obcokrajowiec może składać egzamin z języka polskiego lub nowożytnego języka obcego innego niż jego język ojczysty.

4 4. Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego będący potwierdzeniem kompetencji językowej kandydata, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia, przeprowadza się według następującej procedury: 1) autoprezentacja i omówienie pracy doktorskiej, 2) tłumaczenie fragmentu tekstu naukowego napisanego w języku polskim na język obcy oraz napisanego w języku obcym na język polski, 3) rozmowa z egzaminatorem na temat przetłumaczonego tekstu, 4) wypowiedź na wybrany temat dotyczący współczesnych problemów ekonomicznych. 5. Egzaminy doktorskie są oceniane według następującej skali ocen: bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna, przy czym w zakresie kompetencji językowej kandydata stosuje się następujące kryteria: 1) bardzo dobra zdający posługuje się płynnie językiem, wykazuje szeroki zasób słownictwa, nie ma żadnych trudności w rozumieniu, popełnia nieliczne błędy gramatyczne nie mające wpływu na komunikatywność wypowiedzi. 2) dobra zdający posługuje się dosyć płynnie językiem, wykazuje dość duży zasób słownictwa, nie ma żadnych trudności w rozumieniu, popełnia błędy gramatyczne nie mające jednak wpływu na komunikatywność wypowiedzi. 3) dostateczna zdający posługuje się językiem niezbyt płynnie, wykazuje nieco ograniczony zasób słownictwa, pewne trudności w rozumieniu oraz popełnia dosyć dużo błędów gramatycznych nie zniekształcających jeszcze komunikatywności wypowiedzi. 4) niedostateczna zdający ma trudności w posługiwaniu się językiem, wykazuje zbyt mały zasób słownictwa, ma trudności w rozumieniu, popełnia dużo błędów gramatycznych o jakości powodującej zniekształcenie i ograniczenie komunikatywności wypowiedzi. 6. Egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału. Terminy egzaminów doktorskich ustala dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi. 7. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż jeden raz. 8. Nieobecność nieusprawiedliwiona na egzaminie doktorskim jest równoznaczna z negatywną oceną z egzaminu i stanowi podstawę do podjęcia przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych uchwały o zamknięciu przewodu doktorskiego. O usprawiedliwieniu nieobecności decyduje dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. 9. Kandydat, który przedstawił właściwy certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego jest zwolniony z egzaminu. Nie dopuszcza się zwolnienia z pozostałych egzaminów, w tym zdanych w innym przewodzie doktorskim. 10. Każdy egzamin odbywa się w obecności wszystkich członków komisji egzaminacyjnej. 11. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z przeprowadzonego egzaminu, który podpisują wszyscy członkowie komisji. W protokole umieszcza się zadane pytania i ocenę odpowiedzi na poszczególne pytania oraz ogólny wynik egzaminu.

5 4. Przedłożenie rozprawy doktorskiej 1. Przed przedłożeniem zakończonej rozprawy doktorskiej promotorowi, Kandydat prezentuje ostateczną wersję rozprawy na seminarium naukowym w Katedrze wskazanej przez dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Prezentacja obejmuje co najmniej układ i strukturę rozprawy, jej cele, sposób weryfikacji hipotez badawczych i tezy, wnioski z przeprowadzonych badań. W seminarium powinno uczestniczyć co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz promotor i promotor pomocniczy, o ile został wyznaczony. 2. Kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w formie elektronicznej i w formie papierowej. 3. Promotor przedstawia dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych rozprawę doktorską wraz z pisemną opinią. 4. Rozprawę doktorską przedstawioną dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, kandydat składa w sześciu egzemplarzach w BOS. 5. Rozprawa doktorska powinna zostać wydrukowana dwustronnie i oprawiona w okładki zgodne ze wzorem ustalonym dla Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. 5. Wyznaczenie recenzentów 1. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. 2. Recenzentem może być może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej, w której wszczęty został przewód doktorski lub dyscypliny pokrewnej. 3. Recenzentem w przewodzie doktorskim nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 6. Komisja doktorska 1. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych powołuje komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej (zwaną dalej komisją doktorską ). 2. Komisja doktorska, liczącej co najmniej siedem osób, składa się z: a) członków rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewnej dyscypliny naukowej, b) recenzentów rozprawy doktorskiej c) promotora. 3. W posiedzeniach komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez dziekana Nauk Ekonomicznych i Prawnych.

6 7. Przyjęcie rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony 1. Komisja doktorska po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony (zwanej dalej obroną) oraz wyznacza termin obrony. 2. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. 3. Po przyjęciu rozprawy doktorskiej, komisja doktorska zamieszcza na stronie internetowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych recenzje i streszczenie rozprawy oraz przekazuje jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej do Biblioteki Głównej, w celu w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią. 4. Komisja doktorska zawiadamia, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony, o terminie i miejscu jej przeprowadzenia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie ekonomia, promotora, recenzentów i kandydata oraz wywiesza ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. W zawiadomieniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz o zamieszczeniu recenzji i streszczenia rozprawy doktorskiej na stronie internetowej Wydziału. 8. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 1. Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora i promotora pomocniczego. W posiedzeniu mogą uczestniczyć osoby zaproszone oraz inne osoby zainteresowane obroną pracy doktorskiej. 2. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący komisji doktorskiej. 3. Porządek publicznej obrony obejmuje: 1) otwarcie posiedzenia: powitanie kandydata, promotora, recenzentów, członków komisji i gości, 2) przedstawienie kandydata i dotychczasowego przebiegu przewodu doktorskiego, 3) prezentację głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej, 4) prezentację recenzji w przypadku nieobecności recenzenta, przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji, 5) ustosunkowanie się kandydata do krytycznych uwag recenzentów i odpowiedź na pytania recenzentów, 6) dyskusja nad rozprawą, w której mogą brać udział wszyscy obecni na posiedzeniu pytania i wypowiedzi merytoryczne dotyczące rozprawy, 7) odpowiedź kandydata na pytania zadane podczas dyskusji na rozprawą i jego wypowiedź końcowa 9. Wniosek o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych i wyróżnienie rozprawy 1. Niezwłocznie po zakończeniu publicznej obrony, odbywa się posiedzenie niejawne komisji doktorskiej. Porządek posiedzenia obejmuje: 1) dyskusję na rozprawą doktorską i przebiegiem publicznej obrony, 2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 3) przygotowanie projektu uchwały Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie, w której prowadzony jest przewód,

7 4) przygotowanie projektu uchwały Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej. 2. W przypadku nieprzyjęcia publicznej obrony komisja doktorska nie przystępuje do głosowania nad projektami uchwał, o których mowa w ust. 1, p. 3) i 4). 3. Warunkiem głosowania nad przyjęciem projektu uchwały Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej jest pisemny wniosek, wraz z uzasadnieniem, zawarty w co najmniej jednej recenzji. 4. Projekt uchwały w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej kieruje się do Rady Wydziału, jeśli za jego przyjęciem głosowało więcej niż 2/3 członków komisji doktorskiej. 5. Przewodniczący komisji doktorskiej przedstawia treść podjętych uchwał w miejscu publicznej obrony, niezwłocznie po zakończenie niejawnego posiedzenia komisji doktorskiej. 10. Nadanie stopnia doktora i wyróżnienie rozprawy 1. Przewodniczący komisji doktorskiej prezentuje na posiedzeniu Rady Wydziału treść podjętych uchwał oraz przebieg publicznej obrony. 2. Rada Wydziału podejmuje uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie, w której prowadzony jest przewód oraz o ewentualnym wyróżnieniu rozprawy. 3. Osoba, w stosunku do której podjęto uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych otrzymuje dyplom zgodny ze wzorem określonym przez Senat Uczelni. 11. Tryb podejmowania uchwał 1. Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami w przedmiocie: 1) wszczęcia przewodu doktorskiego, 2) wyznaczenia promotora, 3) wyznaczenia promotora pomocniczego, 4) wyznaczenia recenzentów, 5) powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie, 6) powołania komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej, 7) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, 8) przyjęcia publicznej obrony, 9) przyjęcia projektu uchwały Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych, 10) przyjęcia projektu uchwały Rady Wydziału w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej, 11) nadania stopnia doktora nauk ekonomicznych, 12) wyróżnienia rozprawy 2. Uchwały wymienione w ust, 1, pkt. 7), 8), 9) i 10) podejmuje komisja doktorska. 3. Uprawnionymi do głosowania w czynnościach przewodu doktorskiego są członkowie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych, posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz promotor i recenzenci rozprawy doktorskiej, a w sprawie uchwał wymienionych w ust. 2 członkowie komisji doktorskiej. 4. Wszystkie uchwały za wyjątkiem wymienionych w ust. 1, pkt. 5) i 6) są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwały wymienione w ust. 1 pkt. 5) i 6) podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością od-

8 danych głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Uchwała wymieniona w ust. 1, pkt 10) w trybie przedstawionym w 9, ust Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Rady Wydziału, na którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych przekazuje do Działu Rozwoju Kadry Naukowej zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora, które w formie elektronicznej przesyłane jest do systemu POLON. 6. W ciągu 14 dni od posiedzenia Rady Wydziału, na którym podjęto uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, kierownik BOS przekazuje do Działu Rozwoju Kadry Naukowej kompletną dokumentację dotycząca przeprowadzonego przewodu doktorskiego. Po weryfikacji kompletności ww. dokumentacji, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, przekazuje ją do archiwum. 12. Postanowienia końcowe 1. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych może nie powoływać komisji doktorskiej. W takim przypadku Rada Wydziału realizuje wszystkie czynności przewodu doktorskiego, z tym, że uchwał wymienionych w ust. 1, pkt. 8 i 9 nie podejmuje się. 2. Obsługę administracyjną przewodu doktorskiego oraz archiwizację dokumentów zapewnia BOS. 3. Protokół komisji doktorskiej sporządza osoba wyznaczona przez dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. 4. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji przekazuje wszystkie recenzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w formie elektronicznej. 5. Zawiadomienia recenzentów o posiedzeniach komisji doktorskiej dokonuje się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pozostali członkowie komisji doktorskiej zawiadamiani są pocztą elektroniczną ( ). W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez recenzentów, zawiadomienia wysyła się pocztą elektroniczną ( ). 6. W przypadku odmowy przyjęcia uchwał, o których mowa w 11 ust. 1, pkt. 1)-4), 7), 8) i 11), dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych zawiadamia pisemnie kandydata o tej decyzji i jej uzasadnieniu. Kandydat może wnieść odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. 7. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązuje przepisy dotyczące stopni naukowych i przewodów doktorskich.

Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Załącznik do uchwały nr 53/RW/2013 z dnia 03.07.2104 Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy, procedury nadawania stopnia doktora,

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym 1 Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podstawy prawne

Regulamin przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podstawy prawne Regulamin przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawy prawne 1 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawa 1, wykaz dorobku naukowego oraz inne

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawa 1, wykaz dorobku naukowego oraz inne Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. ze zm. Uchwałą Nr 12/2017 z dnia 8.03.2017 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty: Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 21 czerwca 2013 r. Procedura obligatoryjna od 1 października 2013 r. Przeprowadzenie czynności

Bardziej szczegółowo

TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO przyjęty przez Radę Naukową ISNS UW w dniu 5 kwietnia 2017 I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego Procedura przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatwierdzona przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 17 lutego 2017 r. Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK I. Zasady ogólne Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK 1. Przewód doktorski przeprowadza i stopień nadaje Rada Wydziału, w zakresie posiadanych uprawnień. 2. Czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Podstawy prawne: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku

Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni Załącznik do uchwały Rady Wydziału nr 19/2011/RWN z dnia 19.05.2011 r. Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Zatwierdzono na posiedzeniu RN dn. 8 kwietnia 2016 Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA 1. Osoba ubiegająca się o otwarcie przewodu doktorskiego w Głównym Instytucie Górnictwa występuje do Naczelnego Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku uchwalony przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego w dniu

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych Symbol: WSZJK- SDR- NS-1 Wydanie: Data: 2017-11-22 Stron: 1/2017 7 1. CEL Celem procedury jest określenie zakresu działań w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg)

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg) Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg) 1. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku.

REGULAMIN. postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę IS UW w dn. 5 maja 2015 r., zgodny ze stanem prawnym na 5 maja 2015 r., określonym

Bardziej szczegółowo

Procedura doktorska. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz

Procedura doktorska. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz Procedura doktorska Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu Zabrze, 18.01.2018 Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu 1. Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1 Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1 z dnia 22 listopada 2012r. I. Podstawa prawna 1 1. Wydział Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę Naukową IS UW w dniu 6 marca 2018 r., zgodny ze stanem prawnym na 6 marca 2018

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE Załacznik do Uchwały nr 30/2012/2013 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2013 r. TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN Załącznik do uchwały Rady Naukowej ISP PAN nr 136 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Zaopiniowane przez Radę Naukową IMŻ Uchwała nr 6/154 z dnia 5 lipca 2016

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2016 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 20 stycznia 2016 roku Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r. Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu określającego warunki

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

I. Czynności w przewodzie doktorskim

I. Czynności w przewodzie doktorskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27.05.2014r. Regulaminu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w dyscyplinach

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w przewodzie doktorskim

Tryb postępowania w przewodzie doktorskim Tryb postępowania w przewodzie doktorskim Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. z 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r.] Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

2. Stopień doktora nadaje się osobie, która:

2. Stopień doktora nadaje się osobie, która: 1 Uchwała Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 7/2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wewnętrznej procedury przeprowadzania przewodu

Bardziej szczegółowo

Procedura przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii UEP

Procedura przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii UEP Procedura przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii UEP 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia lub finanse na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Symbol: WSZJK-PD- MW-1 Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego Data: 16.02.2014 Wydanie: Stron: 1/2015

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Wszczęcie przewodu doktorskiego 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH RADA WYDZIAŁU WL I 19.10.2011 EWO AKTY PRAWNE USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski;

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski; Załącznik do Uchwały nr 99 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii z dnia 3 lipca 2012 r. z późn. zmianami Procedura przy postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016, Dz.U poz. 1586,

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016, Dz.U poz. 1586, Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 października 2018 roku w sprawie: procedury przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK I. Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 131 Rady Wydziału Nauk o Ziemi z dnia 6.12.2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK 1. Przewód doktorski przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1 1. Przewody doktorskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Przewody doktorskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 20.06.2016r. REGULAMIN OTWIERANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego A. Postanowienia wstępne I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N. Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N. Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii Część 1. Przepisy Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 108/2011 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 27 października 2011 r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) Lp. 1. 2. 3. Kroki procedury Seminarium poprzedzające wszczęcie przewodu doktorskiego Wszczęcie przewodu Doktorskiego

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich

I. Ogólne zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich Regulamin przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2011 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 121/2017 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 12 lipca 2017 roku PROCEDURA

Załącznik do Uchwały Nr 121/2017 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 12 lipca 2017 roku PROCEDURA PROCEDURA określająca warunki i szczegółowy tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zatwierdzona w dniu 12 lipca 2017

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 78/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 14 października 2015 r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk Działając w oparciu o: Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/IV/2016 z dn.21.04.2016r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE Instytut

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 9 kwietnia 2013 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie I. Postanowienia wstępne 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Uchwała. w sprawie procedury przeprowadzania przewodów doktorskich w IPs UJ

Uchwała. w sprawie procedury przeprowadzania przewodów doktorskich w IPs UJ Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12.01.2012, z późn. zmianami z dn. 18.12.2014, 24.09.2015,18.02.2016, 06.10.2016 oraz 06.04.2017 w sprawie procedury przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N. Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N. Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii Część 1. Przepisy Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich

Bardziej szczegółowo

ZASADY OTWIERANIA PRZEWODU I PRZEBIEGU PROCEDURY DLA KANDYDATÓW SPOZA IS UAM.

ZASADY OTWIERANIA PRZEWODU I PRZEBIEGU PROCEDURY DLA KANDYDATÓW SPOZA IS UAM. ZASADY OTWIERANIA PRZEWODU I PRZEBIEGU PROCEDURY DLA KANDYDATÓW SPOZA IS UAM. 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego do Dyrektora Instytutu Socjologii UAM (proponowany temat pracy oraz propozycja

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM I. DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA WYMAGANE DOKUMENTY: Kandydat składa w Dziekanacie Wydziału Wokalno-Aktorskiego 3 komplety dokumentów w wersji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6/2015 Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora z dnia 29 maja 2015 r.

Uchwała nr 6/2015 Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora z dnia 29 maja 2015 r. Uchwała nr 6/2015 Senatu Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora z dnia 29 maja 2015 r. 1. Senat Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora uchwala Regulamin seminariów doktorskich w Akademii

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 3/2017 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 25 stycznia 2017 r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1 Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1 z dnia 13 lipca 2016r. I. Podstawa prawna 1 1. Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Rady Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa z dnia 13.05.2014 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1. Wstęp 1.1. Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego (zwanego dalej przewodem), obowiązujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH wg. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały Senatu nr 2/VI/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE NAUK SPOŁECZNYCH PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE Instytut

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska ZARZĄDZENIE DZIEKANA NR 40/2012-2016 z dnia 30 stycznia 2015 r. Na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 65

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Podstawa opracowania:

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Podstawa opracowania: PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Podstawa opracowania: 1. Ustawa z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 3/18/2018 Rady Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z dnia 17 stycznia 2018 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1 1. Przewody doktorskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWODÓW DOKTORSKICH W INSTYTUCIE ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN

REGULAMIN PRZEWODÓW DOKTORSKICH W INSTYTUCIE ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN REGULAMIN PRZEWODÓW DOKTORSKICH W INSTYTUCIE ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady wszczynania i przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 1/19/2014 Rady Wydziału Architektury PB z dn12.02.2014 r. i Uchwały nr 2/23/2014 z dn.26.02.2014 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO PRZEWODU DOKTORSKIEGO PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

PRZYGOTOWANIE DO PRZEWODU DOKTORSKIEGO PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU PRZYGOTOWANIE DO PRZEWODU DOKTORSKIEGO PRZEPROWADZANEGO NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU 2 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

PROCEDURY W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki PROCEDURY W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza

Bardziej szczegółowo

4. Rada Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego

4. Rada Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego Uchwała Nr AWWF-2-XII/2008 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 grudnia 2008 roku dotycząca procedury czynności w przewodach doktorskich

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU

ZASADY PROWADZENIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU ZASADY PROWADZENIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

Przewód doktorski na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora krok po kroku

Przewód doktorski na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora krok po kroku Przewód doktorski na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora krok po kroku Podstawa prawna: Ustawa nowa Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo