PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 3/2017 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 25 stycznia 2017 r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Podstawa opracowania 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586). 3. Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 30 stycznia 1995 roku (Nr BCK-VI-U-277/94/95) o przyznaniu Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Białostockiej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektrotechnika. 4. Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 maja 2010 roku (Nr BCK-VI-U-760/09) o przyznaniu Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Białostockiej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektronika. 5. Komentarze i uwagi Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (dostępne na stronie internetowej 6. Zarządzenia JM Rektora Politechniki Białostockiej (dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej PB, 1 / 19

2 Wykaz używanych terminów i skrótów W tekście procedury są używane następujące oznaczenia i skróty: 1. Ustawa - Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586); 3. PB - Politechnika Białostocka; 4. WE - Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej; 5. Rada Wydziału - Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej; 6. Dziekan - Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej; 7. Procedura - niniejsza procedura przeprowadzania przewodów doktorskich; 8. Kandydat - osoba ubiegająca się o nadanie stopnia (termin wprowadzony w art. 11 Ustawy oraz 1 ust. 1 Rozporządzenia). 2 / 19

3 CZĘŚĆ 1 ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej elektrotechnika oraz w dyscyplinie naukowej elektronika Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego osobie, która spełnia wymagania określone w art. 12 Ustawy. Przewód doktorski wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia (kandydata). Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie przez kandydata osiągnięć, określonych w art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy Przygotowana rozprawa doktorska musi spełniać wymagania określone w art. 13 Ustawy. Rozprawa doktorska nieprzyjęta przez radę innej jednostki organizacyjnej uprawnionej do nadawania stopnia doktora nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora na WE PB Promotorem w przewodzie doktorskim oraz recenzentem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy w dyscyplinie naukowej elektrotechnika, elektronika lub dyscyplinie pokrewnej, lub osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej spełniająca wymagania określone w art. 20 ust. 8 Ustawy. Wymagane jest, aby tematyka rozprawy mieściła się w zakresie działalności naukowej lub dydaktycznej promotora Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca stopień doktora w dyscyplinie naukowej: elektrotechnika, elektronika lub dyscyplinie pokrewnej, spełniająca wymagania określone w art. 20 ust. 7 Ustawy W przewodzie doktorskim prowadzonym w ramach współpracy międzynarodowej, o którym mowa w art. 14a ust. 1 Ustawy, Rada Wydziału może powołać kopromotora W przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału może powołać drugiego promotora Przepisy dotyczące promotora stosuje się odpowiednio do kopromotora i drugiego promotora zgodnie z treścią art. 20 ust. 4b Ustawy W przewodzie doktorskim przeprowadzanym przez Radę Wydziału powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób niebędących członkami Rady Wydziału, zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest kandydat. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. 3 / 19

4 1.9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata poparty pozytywną opinią promotora, Rada Wydziału może dokonać zmiany tytułu rozprawy doktorskiej we wszczętym przewodzie doktorskim. Jeżeli w przewodzie doktorskim został powołany kopromotor lub drugi promotor niezbędne jest przedłożenie pisemnej, pozytywnej opinii tych osób. Uchwała Rady Wydziału o zmianie tytułu rozprawy jest podejmowana w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych W przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego wspólnie w zakresie jednej lub kilku dyscyplin naukowych, zgodnie z art. 14a Ustawy, zwanego dalej wspólnym przewodem doktorskim, Dziekan występuje do Rady Wydziału z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie stosownego porozumienia. Stronami porozumienia są: Politechnika Białostocka i szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna, której rada wydziału (rada naukowa) przeprowadza wraz z Radą Wydziału wspólny przewód doktorski Zasady ponoszenia kosztów przewodu doktorskiego określają stosowne Zarządzenia Jego Magnificencji Rektora PB Rada Wydziału powołuje w formie uchwały komisję, zwaną dalej komisją doktorską, i przekazuje jej uprawnienia do podejmowania uchwał w przedmiocie: 1) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony; 2) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Komisja doktorska liczy co najmniej 7 członków i składa się z: 1) członków Rady Wydziału posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewna dyscyplina naukowa, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie podstawowej albo pokrewnej dyscypliny naukowej albo z osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej; 2) recenzentów rozprawy doktorskiej; 3) promotora oraz, w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej, drugiego promotora. Dziekan zaprasza na posiedzenia komisji doktorskiej promotora pomocniczego, który może w nich uczestniczyć bez prawa głosu Przewodniczący komisji doktorskiej jest wybierany spośród członków Rady Wydziału powołanych w skład komisji, w oddzielnym tajnym głosowaniu. Przewodniczącym komisji doktorskiej nie może być promotor lub drugi promotor rozprawy doktorskiej. Do obowiązków przewodniczącego komisji doktorskiej należy: 1) organizowanie i kierowanie pracą komisji doktorskiej; 2) przygotowanie kompletu dokumentacji, którą Dziekan, zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia, przekazuje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; 3) prowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej; 4 / 19

5 4) w przypadku nieprzyjęcia przez komisję doktorską rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony przedstawienie sprawy wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału; 5) po przeprowadzeniu obrony złożenie Radzie Wydziału sprawozdania z czynności komisji oraz przedłożenie projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie, w której został wszczęty przewód doktorski; 6) w przypadku nieprzyjęcia obrony pracy doktorskiej przez Komisję, przygotowanie projektu uchwały w sprawie odmowy przyjęcia obrony oraz przedstawienie jej wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału. Przewodniczący komisji doktorskiej jest również uprawniony do podejmowania decyzji we wszelkich sprawach organizacyjnych wynikających z uprawnień komisji, a niewymienionych w Ustawie, Rozporządzeniu, ani w postanowieniach niniejszej procedury Kandydat, którego przewód doktorski został wszczęty przez Radę Wydziału, jest obowiązany przed przyjęciem rozprawy doktorskiej zdać egzaminy doktorskie w zakresie: 1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej; 2) dyscypliny dodatkowej, określonej w uchwale o wszczęciu w przewodu doktorskiego; 3) języka obcego nowożytnego, w przypadku, gdy kandydat nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego. Kandydat, który posiada stosowny certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, jest zobowiązany załączyć kopię certyfikatu do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego. Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego jest zamieszczony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rada Wydziału powołuje w formie uchwały komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie oraz przewodniczących tych komisji w następujący sposób: 1) komisja przeprowadzająca egzamin doktorski w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do których należy ta dyscyplina naukowa, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora; 2) komisja przeprowadzająca egzamin doktorski w zakresie dyscypliny dodatkowej w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa, albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, albo nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej; 5 / 19

6 3) komisja przeprowadzająca egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. Dziekan zaprasza na posiedzenia komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie promotora pomocniczego, który może w nich uczestniczyć bez prawa głosu Do głosowania w sprawach wymienionych w pkt. 1.12, 1.14, 1.16 są uprawnieni członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub osoby, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy. Uprawnienie do głosowania przysługuje także recenzentom, promotorowi rozprawy doktorskiej, kopromotorowi w przewodach prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej, drugiemu promotorowi w przypadku przygotowania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami w przedmiocie: 1) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego w przypadku jego udziału w przewodzie; 2) wyznaczenia recenzentów; 3) przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony; 4) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej; 5) nadania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny naukowej elektrotechnika lub elektronika (zgodnie z dyscypliną naukową, w której został wszczęty przewód doktorski). Uchwały określone w punktach 1, 2 i 5 podejmuje Rada Wydziału. Uchwały określone w punktach 3 i 4 podejmuje właściwa komisja doktorska na podstawie uprawnień przekazanych jej przez Radę Wydziału, zgodnie z pkt Uchwały Rady Wydziału (lub odpowiednio komisji doktorskiej) określone w punktach 1 5 są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania Komisja doktorska może wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy doktorskiej. W tym celu muszą zostać spełnione wszystkie z wymienionych poniżej warunków: 1) złożenie pisemnego wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej sformułowanego w recenzji rozprawy (lub wraz z recenzją) przynajmniej przez jednego recenzenta, 2) brak sprzeciwu pozostałych recenzentów podczas niejawnej części posiedzenia komisji doktorskiej, 3) pozytywny wynik głosowania nad uchwałą komisji doktorskiej o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, 6 / 19

7 4) poparcie wniosku o wyróżnienie rozprawy, wyrażone w tajnym głosowaniu przez co najmniej 3/4 członków komisji doktorskiej, oddających głos w sprawie wyróżnienia podczas niejawnej części posiedzenia. Rada Wydziału głosuje nad wnioskiem komisji doktorskiej o wyróżnienie rozprawy po przyjęciu uchwały o nadaniu stopnia doktora. Wyróżnienie jest przyznawane wówczas, gdy wniosek komisji doktorskiej uzyska akceptację co najmniej 3/4 członków Rady Wydziału uczestniczących w głosowaniu tajnym. Do głosowania nad uchwałą w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej są uprawnieni członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub osoby, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy, a także recenzenci, promotor rozprawy doktorskiej, kopromotor w przewodach prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej, drugi promotor w przypadku przygotowania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej Kandydat może wnieść odwołanie od uchwał, o których mowa w pkt. 1.18, jeżeli są one odmowne. Odwołanie należy wnieść do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady Wydziału, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada Wydziału przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią i aktami przewodu doktorskiego w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy, Centralna Komisja albo utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Radzie Wydziału lub radzie innej jednostki organizacyjnej Wszystkie czynności przewodu doktorskiego (w tym również posiedzenia komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych) są protokołowane. Protokoły te są dołączane do dokumentacji przewodu doktorskiego. Gromadzenie dokumentacji, obsługa administracyjna, wprowadzanie informacji do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on oraz na stronę internetową WE w zakresie czynności przewodu doktorskiego należy do obowiązków pracownika WE wyznaczonego przez Dziekana. 7 / 19

8 CZĘŚĆ 2 SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEWODEM DOKTORSKIM Schemat przebiegu czynności związanych z przewodem doktorskim przeprowadzanym przez Radę Wydziału jest przedstawiony na rysunku 1. WSZCZĘCIE PRZEWODU I WYZNACZENIE PROMOTORA 2.1. Kandydat przedstawia proponowany temat, dyscyplinę naukową, cele i zakres przyszłej rozprawy doktorskiej na zebraniu jednostki organizacyjnej Wydziału, której działalność naukowa jest najbliższa podjętej w pracy tematyce. Seminarium naukowe organizuje kierownik danej jednostki organizacyjnej Wydziału, który przesyła również do wszystkich jednostek organizacyjnych WE zawiadomienie o terminie i temacie seminarium. Zawiadomienie jest wysyłane na co najmniej pięć dni roboczych przed wyznaczoną datą seminarium. Z przebiegu seminarium jest sporządzany protokół zawierający zapis przebiegu dyskusji i wnioski, który wraz z listą obecności na zebraniu włącza się do dokumentacji przebiegu przewodu doktorskiego Kandydat składa Dziekanowi pisemny wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej elektrotechnika albo elektronika, skierowany do Rady Wydziału. Do wniosku o wszczęcie przewodu kandydat załącza: 1) kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub innego równorzędnego, lub dyplomu, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 Ustawy; 2) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty przewód; 3) propozycję dyscypliny dodatkowej, w zakresie której ma być przeprowadzony egzamin doktorski; 4) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim oraz deklarację podjęcia się funkcji promotora złożoną przez proponowaną osobę; 5) ewentualną propozycję osoby do pełnienia funkcji drugiego promotora, w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej, wraz z pisemną deklaracją podjęcia się tej funkcji przez proponowaną osobę; 6) ewentualną propozycję osoby do pełnienia funkcji kopromotora, w przypadku wspólnego przewodu doktorskiego, wraz z pisemną deklaracją podjęcia się tej funkcji przez proponowaną osobę; 7) ewentualną propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora pomocniczego, który spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 7 Ustawy, wraz z pisemną deklaracją podjęcia się tej funkcji przez proponowaną osobę; 8 / 19

9 8) życiorys zawodowy; 9) wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności kandydata, popularyzującej naukę; 10) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat uprzednio ubiegał się o nadanie stopnia naukowego doktora; 11) protokół z seminarium naukowego, o którym mowa w punkcie 2.1 Procedury W szczególnych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, kandydat może przedstawić dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień formalnych do ubiegania się o wszczęcie przewodu doktorskiego, określonych w art. 13 a Ustawy Kandydat będący beneficjentem programu Diamentowy Grant do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza: 1) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu Diamentowy Grant ; 2) opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy Kandydat może do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załączyć: 1) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego znajduje się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia; 2) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy w innym języku niż język polski; 3) opinię osoby posiadającej tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego na temat proponowanej rozprawy doktorskiej oraz celowości wszczęcia przewodu doktorskiego; 4) wykaz uzyskanych osiągnięć naukowych, patentów, a także kopie świadectw ukończenia studiów podyplomowych, specjalistycznych kursów, uprawnień elektrycznych, dokumentów uzyskania specjalizacji zawodowej, itp W przypadku wspólnego przewodu doktorskiego, zgodnie z art. 14a ust. 1 Ustawy, dokumenty wymienione w punktach 2.2, 2.4 i 2.5 oraz inne wymienione w porozumieniu, o którym mowa w punkcie 1.10 Procedury, kandydat przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej wskazanej w porozumieniu Dziekan na posiedzeniu Rady Wydziału przedstawia krótką charakterystykę kandydata, omawia treść złożonych przez kandydata dokumentów oraz prezentuje swoje stanowisko w sprawie wszczęcia przez Radę Wydziału przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora oraz możliwości wyznaczenia drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego zgodnie z propozycjami przedłożonymi przez kandydata Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału funkcję promotora można jednocześnie sprawować w co najwyżej pięciu, a funkcję promotora pomocniczego w co najwyżej dwóch wszczętych przewodach doktorskich Rada Wydziału po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, po ewentualnej dyskusji, podejmuje uchwałę w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego zawierającą: 9 / 19

10 1) określenie tytułu rozprawy, 2) wyznaczenie osoby promotora w celu sprawowania opieki naukowej nad kandydatem; 3) wyznaczenie drugiego promotora w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej; 4) wyznaczenie kopromotora w przypadku wspólnego przewodu doktorskiego; 5) wyznaczenie promotora pomocniczego w przypadku jego udziału w przewodzie; 6) określenie dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej egzaminów doktorskich; 7) zgodę na przedstawienie pracy w języku innym niż polski, wskazanym przez kandydata; 8) zwolnienie z obowiązku zdawania przez kandydata egzaminu z nowożytnego języka obcego, o ile kandydat przedstawił stosowny certyfikat potwierdzający jego znajomość; 9) określenie orientacyjnego terminu złożenia rozprawy Dziekan przekazuje kandydatowi zawiadomienie w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego (zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej procedury), najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty posiedzenia Rady Wydziału, na którym podjęto uchwałę w tej sprawie. WYZNACZENIE RECENZENTÓW ROZPRAWY Kandydat przedkłada promotorom, o których mowa w punktach 1.3, 1.5 i 1.6 procedury, rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku angielskim. Rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej, powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim. W przypadku prac projektowych, konstrukcyjnych lub technologicznych, kandydat składa opis wskazujący problem naukowy, który został w pracy przedstawiony Przedkładana rozprawa doktorska lub jej opis, gdy nie ma ona formy pisemnej, powinna być przygotowana w formie papierowej, zgodnie z ustalonym w PB wzorem wydawniczym, w liczbie 5 egzemplarzy niezbędnych do przeprowadzenia procedury doktorskiej przez Radę Wydziału oraz dodatkowej liczby egzemplarzy równej liczbie promotorów wyznaczonych przez Radę Wydziału zgodnie z punktem 2.9 Procedury. Kopie dokumentów wymienionych w punkcie 2.11, zapisane na informatycznym nośniku danych, należy przekazać promotorowi W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada promotorom, o których mowa w punktach 1.3, 1.5 i 1.6, wraz z dokumentami, o których mowa w punktach 2.11, oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie, zgodnie z 5 ust. 2 Rozporządzenia Promotor przekazuje Dziekanowi 5 egzemplarzy rozprawy doktorskiej w wersji papierowej oraz informacje zapisane na elektronicznym nośniku danych (zgodnie z punktem 2.12 Procedury), wraz z pisemną opinią na temat rozprawy doktorskiej, a w przypadku, o którym mowa w punkcie 2.13 także z oświadczeniami współautorów pracy zbiorowej. Jeżeli w przewodzie doktorskim został powołany 10 / 19

11 kopromotor lub drugi promotor, przekazują oni Dziekanowi pisemne opinie na temat rozprawy doktorskiej Rada Wydziału po zapoznaniu się z opiniami promotora oraz, w przypadku powołania, opiniami kopromotora lub drugiego promotora, po ewentualnej dyskusji, podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy. Kandydatów na recenzentów rozprawy doktorskiej proponuje Dziekan Dziekan, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty posiedzenia Rady Wydziału, na którym podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów, przesyła każdemu z recenzentów egzemplarz rozprawy oraz stosowne pismo z prośbą o zrecenzowanie rozprawy doktorskiej. Dziekan przesyła również każdemu recenzentowi rozprawy doktorskiej informację o obowiązujących na WE zasadach i trybie wyróżniania rozpraw doktorskich. POWOŁANIE KOMISJI DOKTORSKIEJ I KOMISJI EGZAMINACYJNYCH Na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału, po ewentualnej dyskusji, podejmuje uchwały w sprawach: 1) powołania komisji doktorskiej, która (zgodnie z punktami 1.12 i 1.15 Procedury) uzyskuje uprawnienia do podejmowania uchwał w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej; 2) wyboru przewodniczącego komisji doktorskiej; 3) ustalenia zakresu egzaminów doktorskich i powołania komisji egzaminacyjnych oraz przewodniczących tych komisji (zgodnie z punktem 1.16 procedury). EGZAMINY DOKTORSKIE Dziekan, w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi ustala terminy egzaminów doktorskich. Dziekan zawiadamia kandydata oraz członków komisji egzaminacyjnych o terminie każdego z egzaminów. Wzór zawiadomienia o egzaminie określa załącznik nr 2 do procedury. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie studiów doktoranckich prowadzonych w PB. Z przebiegu egzaminów doktorskich komisje egzaminacyjne sporządzają stosowne protokoły (zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do Procedury), które przekazują Dziekanowi W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz. Rada Wydziału rozpatruje taki wniosek na swym najbliższym posiedzeniu, po wysłuchaniu opinii komisji egzaminacyjnej. 11 / 19

12 PRZYJĘCIE ROZPRAWY I DOPUSZCZENIE JEJ DO PUBLICZNEJ OBRONY Recenzent przedstawia recenzję w postaci papierowej wraz z jej kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych w terminie dwóch miesięcy od dnia zlecenia jej sporządzenia. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc Jeżeli recenzja zawiera wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału przekazuje je kandydatowi i promotorom, o których mowa w punktach 1.3, 1.5 i 1.6. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radzie Wydziału, która kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania zlecenia sporządzenia tej recenzji Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej recenzji Dziekan przesyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów kopie wszystkich recenzji oraz kopię streszczenia rozprawy doktorskiej, zapisane na informatycznym nośniku danych. Równocześnie recenzje są udostępniane kandydatowi i zamieszczane na stronie internetowej WE. Recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora Dziekan przekazuje przewodniczącemu komisji doktorskiej: rozprawę doktorską, opinie promotorów (o których mowa w punktach 1.3, 1.5 i 1.6), wszystkie recenzje rozprawy oraz protokoły z egzaminów doktorskich Komisja doktorska, po zapoznaniu się jej członków z rozprawą doktorską, opiniami promotorów, o których mowa w punktach 1.3, 1.5 i 1.6 oraz recenzjami i stwierdzeniu, że kandydat zdał wszystkie wyznaczone egzaminy doktorskie, podejmuje w trakcie posiedzenia, w głosowaniu tajnym, uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do obrony W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony przewodniczący komisji doktorskiej przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału, która podejmuje uchwałę w tej sprawie W przypadku podjęcia uchwały o przyjęciu i dopuszczeniu rozprawy do publicznej obrony, komisja doktorska ustala termin obrony. O dacie i miejscu obrony Dziekan lub przewodniczący komisji doktorskiej zawiadamia kandydata i inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie, w której został wszczęty przewód doktorski oraz wywiesza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie WE na co najmniej 10 dni przed wyznaczonym terminem obrony W dniu podjęcia przez komisję doktorską uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, streszczenie rozprawy doktorskiej umieszcza się na stronie internetowej WE. Streszczenie pozostaje na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania przez Radę Wydziału stopnia doktora Dziekan przekazuje niezwłocznie jeden egzemplarz rozprawy do Biblioteki Głównej PB w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią. 12 / 19

13 2.29. W zawiadomieniu o publicznej obronie oraz w ogłoszeniu podaje się informację o miejscu złożenia rozprawy w Bibliotece Głównej PB oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie internetowej WE. OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I NADANIE STOPNIA DOKTORA Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej, z udziałem co najmniej jednego recenzenta i promotora, o którym mowa w punkcie 1.3. Na posiedzenie są zapraszani wszyscy pracownicy WE posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy. Posiedzenie prowadzi przewodniczący komisji doktorskiej. W posiedzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa liczby członków komisji doktorskiej W przypadku wspólnych przewodów doktorskich, zgodnie z art. 14a ust. 1 Ustawy, obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu wspólnej komisji. Zasady powoływania wspólnej komisji, zgodne z 9 ust. 2 Rozporządzenia, określa porozumienie zawarte między stronami, o którym mowa w punkcie Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku W części publicznej posiedzenia przewodniczący komisji doktorskiej, po omówieniu dotychczasowego przebiegu przewodu doktorskiego, przedstawia sylwetkę kandydata. Następnie kandydat przedstawia główne założenia, tezy i wyniki rozprawy doktorskiej, po czym recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji. Po przedstawieniu wszystkich recenzji, kandydat udziela odpowiedzi na uwagi zawarte w recenzjach. W dalszej kolejności przewodniczący otwiera dyskusję, w której mogą brać udział wszyscy obecni na posiedzeniu, a kandydat udziela odpowiedzi na postawione pytania Po zakończeniu publicznej obrony, komisja doktorska na posiedzeniu niejawnym, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków komisji, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej, w której został wszczęty przewód i przedstawia go Radzie Wydziału W przypadku nieprzyjęcia obrony rozprawy, komisja doktorska przygotowuje uchwałę w sprawie odmowy przyjęcia obrony, którą przestawia wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału, która podejmuje uchwałę w tej sprawie. Najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty posiedzenia Rady Wydziału, na którym podjęto uchwałę, Dziekan przekazuje kandydatowi pisemną informację, zawierającą uchwałę Rady Wydziału o odmowie przyjęcia obrony rozprawy wraz z uzasadnieniem oraz pouczenie o możliwości odwołania się od uchwały zgodnie z p Procedury. 13 / 19

14 2.37. W przypadku wniosku co najmniej jednego z recenzentów o uznanie rozprawy doktorskiej za wyróżniającą i braku sprzeciwu pozostałych recenzentów podczas niejawnej części posiedzenia komisji doktorskiej, komisja przeprowadza w tej sprawie tajne głosowanie. Jeżeli wniosek o wyróżnienie rozprawy uzyska wymaganą większość określoną w pkt niniejszej procedury, komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej i przedstawia go Radzie Wydziału Po zakończeniu niejawnej części posiedzenia komisji doktorskiej, jej przewodniczący informuje ustnie kandydata o przyjęciu lub nieprzyjęciu obrony rozprawy oraz o ewentualnym wniosku o wyróżnienie rozprawy, kierowanym do Rady Wydziału Z obu części posiedzenia komisji doktorskiej jest sporządzany protokół, w którym zostają szczegółowo opisane wyniki dyskusji nad rozprawą, pytania zgłoszone przez obecnych, odpowiedzi kandydata, itd. Do protokółu są załączane listy obecności na obydwu częściach jawnej i niejawnej posiedzenia komisji doktorskiej Na wniosek komisji doktorskiej, w głosowaniu tajnym, Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie nadania kandydatowi stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej, w której został wszczęty przewód. W głosowaniu uczestniczą członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a Ustawy. W głosowaniu biorą również udział promotorzy, o których mowa w punktach 1.3, 1.5 i 1.6 oraz recenzenci rozprawy W przypadku wniosku komisji doktorskiej o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału przeprowadza tajne głosowanie nad uchwałą w tej sprawie. Wyróżnienie jest przyznawane wówczas, gdy za wnioskiem komisji zostanie oddanych co najmniej 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w sprawie nadania stopnia doktora Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. Dziekan przekazuje pisemną informację o decyzji Rady Wydziału osobie, której nadano stopień doktora nauk technicznych, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały (według załącznika nr 4 do procedury) W przypadku wyróżnienia rozprawy doktorskiej Dziekan przekazuje osobie, której nadano stopień doktora, pisemną informację w tej sprawie Osoba, której nadano stopień doktora zobowiązana jest złożyć wypełnioną kartę SYNABA w wersji papierowej, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania właściwej uchwały Rady Wydziału. Dziekan przesyła kartę w formie papierowej, a osoba, której nadano stopień doktora osobiście w formie elektronicznej, do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej PB. 14 / 19

15 ETAP I: wszczęcie przewodu i wyznaczenie promotora Kandydat: 1. przedstawienie tematu rozprawy doktorskiej na seminarium jednostki organizacyjnej WE, której działalność odpowiada tematyce rozprawy; 2. złożenie wniosku do Rady Wydziału o wszczęcie przewodu doktorskiego. Rada Wydziału: 1. podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie elektrotechnika albo w dyscyplinie elektronika. ETAP II: wyznaczenie recenzentów rozprawy, powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych Kandydat: 1. przekazanie promotorom, o których mowa w punktach 1.3, 1.5 i 1.6, egzemplarzy rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem w formie papierowej i na informatycznym nośniku danych; 2. przekazanie promotorom oświadczeń współautorów, gdy przedłożona praca stanowi samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej. Promotor / promotorzy: 1. przekazanie przez promotora do Dziekana egzemplarzy rozprawy doktorskiej, streszczenia pracy i oświadczeń współautorów wraz z pisemną opinią dotyczącą pracy; 2. w przypadku wyznaczenia kopromotora lub drugiego promotora, przekazanie ich pisemnej opinii dotyczącej pracy. Rada Wydziału: 1. wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej; 2. powołanie komisji doktorskiej i jej przewodniczącego; 3. ustalenie zakresu egzaminów doktorskich, powołanie komisji egzaminacyjnych i ich przewodniczących. Dziekan Wydziału: 1. wysłanie rozprawy doktorskiej do recenzentów wraz z informacją o zasadach wyróżniania prac doktorskich na WE; 2. wyznaczenie w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi terminów egzaminów doktorskich. ETAP III: egzaminy doktorskie, przyjęcie rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej obrony Komisje egzaminacyjne: 1. przeprowadzenie egzaminów doktorskich; 2. przekazanie protokołów z egzaminów do Dziekana. Recenzenci: 1. opracowanie i przesłanie w wymaganym terminie recenzji rozprawy doktorskiej. Dziekan Wydziału: 1. przesłanie streszczenia i recenzji do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; 2. umieszczenie recenzji na stronie internetowej WE. Komisja doktorska: 1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony; 2. wyznaczenie terminu publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Dziekan Wydziału: 1. wysłanie zawiadomień o terminie i miejscu publicznej obrony rozprawy; 2. umieszczenie streszczenia rozprawy na stronie internetowej WE; 3. przekazanie egzemplarza rozprawy do Biblioteki Głównej PB. ETAP IV: obrona rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora Komisja doktorska: 1. przeprowadzenie publicznej obrony rozprawy doktorskiej; 2. w przypadku przyjęcia uchwały o obronie rozprawy, przygotowanie projektu uchwały o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie, w której został wszczęty przewód oraz ewentualnie projektu uchwały o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej (w przypadku wniosku komisji doktorskiej o wyróżnienie); 3. w przypadku nieprzyjęcia obrony rozprawy, przygotowanie uchwały Rady Wydziału w sprawie odmowy przyjęcia obrony wraz z uzasadnieniem. Rada Wydziału: 1. w przypadku przyjęcia przez komisję doktorską obrony rozprawy, podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie, w której został wszczęty przewód oraz podjęcie uchwały w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej (w przypadku wniosku komisji doktorskiej o wyróżnienie); 2. w przypadku nieprzyjęcia obrony rozprawy przez komisję doktorską, podjęcie uchwały w tej sprawie. Rys.1. Schemat przebiegu czynności związanych z przeprowadzaniem przewodów doktorskich na WE PB 15 / 19

16 Załącznik nr 1 do procedury przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej ZAWIADOMIENIE o wszczęciu przewodu doktorskiego 1. Nazwa szkoły wyższej - Politechnika Białostocka 2. Nazwa wydziału - Wydział Elektryczny 3. Nazwisko i imię oraz data urodzenia kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych Dokumenty upoważniające do wszczęcia przewodu doktorskiego (dyplom ukończenia studiów wyższych nazwa szkoły wyższej, wydział, rok ukończenia; dokument potwierdzający uzyskanie Diamentowego Grantu, itp.) Zatrudnienie (miejsce pracy, stanowisko) Temat rozprawy doktorskiej Promotor/promotorzy rozprawy (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, funkcja w przewodzie doktorskim) Dyscyplina naukowa, w której został wszczęty przewód doktorski Dyscyplina dodatkowa Język rozprawy doktorskiej: polski/ inny * Zwolnienie z egzaminu z języka obcego nowożytnego: nie/ tak * na podstawie certyfikatu: Data uchwały Rady Wydziału Orientacyjny termin zakończenia przewodu... Białystok, dnia Podpis Dziekana *- niepotrzebne skreślić 16 / 19

17 Załącznik nr 2 do procedury przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej ZAWIADOMIENIE o terminach egzaminów doktorskich Wyznaczam następujące terminy egzaminów doktorskich Pana/Pani dyscyplina podstawowa:.. w dniu:.-.- o godz...., miejsce egzaminu:... ; 2. dyscyplina dodatkowa:. w dniu:.-.- o godz...., miejsce egzaminu:... ; 3. nowożytny język obcy * :. w dniu:.-.- o godz...., miejsce egzaminu:.... Białystok, dnia Podpis Dziekana *- nie wypełniać w przypadku, gdy kandydat nie jest zobowiązany do zdawania egzaminu z języka obcego. 17 / 19

18 Załącznik nr 3 do procedury przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej PROTOKÓŁ z przebiegu egzaminu doktorskiego Pan/i (tytuł zawodowy) (imię i nazwisko) urodzony/a dnia... w......, (miejsce zatrudnienia i stanowisko) zdawał/a egzamin doktorski z... w dniu... przed Komisją Egzaminacyjną w składzie * :... - przewodniczący,... - egzaminator,... - członek komisji,... - członek komisji,... - promotor, drugi promotor lub kopromotor. Pytania: Ogólny wynik egzaminu Ocena odpowiedzi Członkowie Komisji Przewodniczący Komisji... * - lista członków komisji jest określana zgodnie z punktem 1.16 Procedury 18 / 19

19 Załącznik nr 4 do procedury przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockie ZAWIADOMIENIE o nadaniu stopnia naukowego doktora 1. Nazwa szkoły wyższej - Politechnika Białostocka 2. Nazwa wydziału - Wydział Elektryczny 3. Nazwisko i imię oraz data urodzenia osoby, której nadano stopień naukowy doktora nauk technicznych Numer PESEL lub nazwa i numer dokumentu tożsamości Temat rozprawy doktorskiej Data wszczęcia przewodu Data publicznej obrony Data podjęcia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora Data podjęcia uchwały o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej * Określenie nadanego stopnia doktora: obszar wiedzy nauki techniczne dziedzina nauki techniczne dyscyplina... specjalność Promotor/promotorzy rozprawy (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, funkcja w przewodzie doktorskim) Białystok, dnia Podpis Dziekana * punkt 9 jest wprowadzany tylko w przypadku wyróżnionych rozpraw doktorskich 19 / 19

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 78/2015 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 14 października 2015 r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W

NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W NOWELIZACJA USTAWY O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI 18 MARZEC 2011 R. W okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy, procedury nadawania stopnia doktora,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg)

Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg) Szczegółowy tryb przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim (wyciąg) 1. 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa kierownikowi jednostki organizacyjnej wybranej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: Informacja o trybie przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie: 1. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

Bardziej szczegółowo

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawa 1, wykaz dorobku naukowego oraz inne

ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz opinię, o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawa 1, wykaz dorobku naukowego oraz inne Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. ze zm. Uchwałą Nr 12/2017 z dnia 8.03.2017 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku

Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku Uchwała Nr 109a/2013 Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 16 października 2013 roku w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w dyscyplinie historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku uchwalony przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Zatwierdzono na posiedzeniu RN dn. 8 kwietnia 2016 Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Elektrycznego z dnia 23 marca 2016 roku PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK I. Zasady ogólne Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK 1. Przewód doktorski przeprowadza i stopień nadaje Rada Wydziału, w zakresie posiadanych uprawnień. 2. Czynności

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 108/2011 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 27 października 2011 r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym

Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym Zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Humanistycznym 1 Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej "kandydatem", wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. Podstawa opracowania

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. Podstawa opracowania Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2017 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 1 marca 2017 r. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Podstawy prawne: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę IS UW w dn. 5 maja 2015 r., zgodny ze stanem prawnym na 5 maja 2015 r., określonym

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu Zabrze, 18.01.2018 Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu 1. Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO TRYB CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO przyjęty przez Radę Naukową ISNS UW w dniu 5 kwietnia 2017 I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/2016 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 20 stycznia 2016 roku Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) Lp. 1. 2. 3. Kroki procedury Seminarium poprzedzające wszczęcie przewodu doktorskiego Wszczęcie przewodu Doktorskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały nr 3/18/2018 Rady Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej z dnia 17 stycznia 2018 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego

I. Wszczęcie przewodu doktorskiego Procedura przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatwierdzona przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 17 lutego 2017 r. Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku.

REGULAMIN. postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty: Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 21 czerwca 2013 r. Procedura obligatoryjna od 1 października 2013 r. Przeprowadzenie czynności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę Naukową IS UW w dniu 6 marca 2018 r., zgodny ze stanem prawnym na 6 marca 2018

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM I. DOKUMENTACJA SKŁADANA PRZEZ KANDYDATA WYMAGANE DOKUMENTY: Kandydat składa w Dziekanacie Wydziału Wokalno-Aktorskiego 3 komplety dokumentów w wersji

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Zasady i procedura przeprowadzania przewodów doktorskich przez Radę Naukową Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Zaopiniowane przez Radę Naukową IMŻ Uchwała nr 6/154 z dnia 5 lipca 2016

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Podstawa opracowania:

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Podstawa opracowania: PROCEDURA PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Podstawa opracowania: 1. Ustawa z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 1/19/2014 Rady Wydziału Architektury PB z dn12.02.2014 r. i Uchwały nr 2/23/2014 z dn.26.02.2014 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA 1. Osoba ubiegająca się o otwarcie przewodu doktorskiego w Głównym Instytucie Górnictwa występuje do Naczelnego Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego [tekst jednolity z dnia 31 marca 2017 r.] Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych Symbol: WSZJK- SDR- NS-1 Wydanie: Data: 2017-11-22 Stron: 1/2017 7 1. CEL Celem procedury jest określenie zakresu działań w

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1 Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2012/XI/1 z dnia 22 listopada 2012r. I. Podstawa prawna 1 1. Wydział Budownictwa i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r.

Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r. Uchwała nr 85/824/2014 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu określającego warunki

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Procedura doktorska. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz

Procedura doktorska. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz Procedura doktorska Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK I. Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 131 Rady Wydziału Nauk o Ziemi z dnia 6.12.2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Ziemi UMK 1. Przewód doktorski przeprowadza

Bardziej szczegółowo

I. Czynności w przewodzie doktorskim

I. Czynności w przewodzie doktorskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27.05.2014r. Regulaminu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich w dyscyplinach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia UWM w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej Symbol: WSZJK-PD- MW-1 Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego Data: 16.02.2014 Wydanie: Stron: 1/2015

Bardziej szczegółowo

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1 1. Przewody doktorskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Przewody doktorskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w

Bardziej szczegółowo

Postępowanie habilitacyjne procedura

Postępowanie habilitacyjne procedura Postępowanie habilitacyjne procedura Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące

Bardziej szczegółowo

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski;

We wniosku wskazuje: - proponowany temat rozprawy doktorskiej; - propozycję dyscypliny dodatkowej na egzamin doktorski; Załącznik do Uchwały nr 99 Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii z dnia 3 lipca 2012 r. z późn. zmianami Procedura przy postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH wg. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH

AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH AKTUALNE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWODÓW DOKTORSKICH RADA WYDZIAŁU WL I 19.10.2011 EWO AKTY PRAWNE USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich

I. Ogólne zasady przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich Regulamin przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2011 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1

Regulamin realizacji przewodów doktorskich. w Wydziale Budownictwa i Architektury. zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1 Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału nr 2016/VII/1 z dnia 13 lipca 2016r. I. Podstawa prawna 1 1. Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Procedura przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii UEP

Procedura przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii UEP Procedura przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii UEP 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia lub finanse na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU

ZASADY PROWADZENIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU ZASADY PROWADZENIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki

Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora sztuki Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk plastycznych przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1. Wstęp 1.1. Zasady przeprowadzania przewodu doktorskiego (zwanego dalej przewodem), obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1.

Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Procedura przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady wszczęcia i przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1 1. Przewody doktorskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE REGULAMIN WSZCZYNANIA I PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH W KOLEGIUM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN Załącznik do uchwały Rady Naukowej ISP PAN nr 136 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Studiów Politycznych PAN Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 121/2017 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 12 lipca 2017 roku PROCEDURA

Załącznik do Uchwały Nr 121/2017 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 12 lipca 2017 roku PROCEDURA PROCEDURA określająca warunki i szczegółowy tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zatwierdzona w dniu 12 lipca 2017

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO (ZUT) W SZCZECINIE Załacznik do Uchwały nr 30/2012/2013 Rady WBiA ZUT w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2013 r. TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej

Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej Wrocław, grudzień 2015 Podstawa opracowania 1) Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie

Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu profesora na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/17/18 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2017 roku Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Uchwały Nr 49 /2016 RWNP z dnia 21 grudnia 2016 r. Zasady przeprowadzania postępowań habilitacyjnych przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w przewodzie doktorskim

Tryb postępowania w przewodzie doktorskim Tryb postępowania w przewodzie doktorskim Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz.U. z 2016

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ PODSTAWA OPRACOWANIA

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ PODSTAWA OPRACOWANIA Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej nr... z dnia 20.03.2013 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU MECHANICZNEGO WOJSKOWEJ AKADEMII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEZ RADĘ WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ !'Ol III 1 1"11' \III \l.ll..;(q('f \ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ' O 7-21 Załącznik do Uchwały nr 2/10/2016

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODZIE HABILITACYJNYM NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2016-02-01 Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej Prodziekan ds. Nauki, prof. dr hab. inż. arch. Lucyna

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY PRZEPROWADZANIU CZYNNOŚCI W PRZWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUKI O ŻYWNOŚCI UWM W OLSZTYNIE

SCHEMAT TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY PRZEPROWADZANIU CZYNNOŚCI W PRZWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE NAUKI O ŻYWNOŚCI UWM W OLSZTYNIE Załącznik 1. do Uchwały nr 26 Rady Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 października 2016 r. w dotyczącej TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY PRZEPROWADZANIU CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Rady Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa z dnia 13.05.2014 r. Regulamin postępowania w przewodach doktorskich w Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016, Dz.U poz. 1586,

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016, Dz.U poz. 1586, Uchwała Rady Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 4 października 2018 roku w sprawie: procedury przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

2. Stopień doktora nadaje się osobie, która:

2. Stopień doktora nadaje się osobie, która: 1 Uchwała Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 7/2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wewnętrznej procedury przeprowadzania przewodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 stycznia 2018 r. Poz. 261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk Działając w oparciu o: Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego A. Postanowienia wstępne I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej Tryb przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Wszczęcie przewodu doktorskiego 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

4. Rada Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego

4. Rada Wydziału na wniosek dziekana może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego Uchwała Nr AWWF-2-XII/2008 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 grudnia 2008 roku dotycząca procedury czynności w przewodach doktorskich

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie 1

Procedura przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie 1 Załącznik do uchwały Nr 01/12/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Procedura przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni

Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni Załącznik do uchwały Rady Wydziału nr 19/2011/RWN z dnia 19.05.2011 r. Zasady i tryb przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nawigacyjnym Akademii Morskiej w Gdyni 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA ROZDZIAŁ II KOMISJA DS. PRZEWODÓW DOKTORSKICH

ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA ROZDZIAŁ II KOMISJA DS. PRZEWODÓW DOKTORSKICH Regulamin realizacji przewodów doktorskich w Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału Nr 2018/II/02 z dnia 14.02.2018 r. ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

PROCEDURY W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki PROCEDURY W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N. Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N. Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ FIZJOTERAPII R E G U L A M I N Przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Fizjoterapii Część 1. Przepisy Tryb przeprowadzania przewodów doktorskich

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE OCHRONY PRZYRODY PAN

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE OCHRONY PRZYRODY PAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej IOP PAN w kadencji 2015-2018 uchwalony 7 grudnia 2016 r. TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W INSTYTUCIE OCHRONY PRZYRODY PAN Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK

Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK Załącznik nr 2 Do Regulaminu Organizacyjnego WA PK REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH PROCEDURY STARE wg. ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I NFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

WYTYCZNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I NFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ WYTYCZNE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ELEKTRONIKI I NFORMATYKI POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ ORAZ DALSZE ETAPY POSTĘPOWANIA I. Wszczęcie przewodu doktorskiego Osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH W DZIEDZINIE NAUK O ZDROWIU NA WYDZIALE MEDYCZNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO I. PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo