VADEMECUM. dyrektora. Jarosław Kordziński. Jak sobie radzić na rynku? Marketing. edukacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VADEMECUM. dyrektora. Jarosław Kordziński. Jak sobie radzić na rynku? Marketing. edukacyjny"

Transkrypt

1 VADEMECUM dyrektora Jarosław Kordziński Jak sobie radzić na rynku? Marketing edukacyjny

2 Autor Jarosław Kordziński Redakcja: Weronika Walasek Projekt graficzny serii: Marcin Rusinowski Projekt okładki: Sławomir Skryśkiewicz Rysunek na okładce: Tadeusz Baranowski ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2009 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa, Aleje Jerozolimskie 136 Adres do korespondencji: Warszawa, p. poczt. nr 9 Wydanie pierwsze (2009) Skład i łamanie: Studio Diament

3 Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1. Jaki związek ma szkoła z marketingiem? Marketing nie jest zakazany O czym mówimy? Pojęcie marketingu Cele i zadania marketingu szkolnego Badanie celowości i skuteczności działań marketingowych Rozdział 2. Jak dobrze sprzedać szkołę? Budowanie wizerunku szkoły Sposoby diagnozowania potrzeb Sposoby diagnozowania możliwości Zbiór czynników decydujących o funkcjonowaniu szkoły Pozyskiwanie osób Rozdział 3. Promocja szkoły Podstawy działań promocyjnych Możliwości promocji szkoły w środowisku lokalnym Możliwości stosowania PR-u w szkole Praca zespołowa a szkolny marketing Role i zadania związane z marketingiem na rzecz szkoły Angażowanie nauczycieli do skutecznej promocji szkoły Rola dyrektora w budowaniu wizerunku szkoły Zadania nauczycieli Rola rodziców Rozdział 4. Promocja szkoły scenariusz szkolenia rady pedagogicznej Podsumowanie Bibliografia

4

5 WPROWADZENIE Wchodzimy na teren, który do tej pory zupe nie nie czy si z edukacj na przestrze rynku, zachwalania towaru i sprzeda y. A kiedy kwestie marketingu oraz promocji rozpatruje si w kontek cie tak wa nego zagadnienia, jakim jest misja edukacyjna szko y i o wiatowe pos annictwo nauczycieli, wielu z nas zaczyna si czu jak przekupka na bazarze. Nie jest to odczucie szczególnie komfortowe. Warto jednak spojrze na ca rzecz z innej strony. Przypomnijmy sobie, jak si zachowujemy, kiedy przygotowujemy si na spotkanie z kim wa nym. W wi kszo ci przypadków zastanawiamy si nad tym, jak si ubra, w jaki sposób si zachowa, co powiedzie, by przed szacown osob wypa jak najlepiej. Przypomnijmy sobie, w jaki sposób urz dzamy swoje mieszkanie albo co stawiamy za priorytet, pracuj c w ogrodzie czy na dzia ce chcemy, by zarówno dom, jak i ogród by y atrakcyjne, zadbane, wyró niaj ce si by wzbudza y zainteresowanie, a nawet zachwyt. Przypomnijmy sobie wreszcie, jak wychowujemy swoje dzieci (przynajmniej tak d ugo, jak d ugo daj si przez nas wychowywa ). I w tym wypadku najwa niejsze jest to, by my mogli by z naszych pociech dumni, by osi ga y wszystko, co naszym zdaniem znajduje si w kr gu ich mo liwo ci, by wreszcie by y przez ca y wiat oceniane jako najlepsze, najm drzejsze, naj adniejsze... A teraz warto zada sobie pytanie czy dzia ania tego typu odbieramy jako aktywno marketingow? I dalej czy zachowania te oznaczaj wystawianie na sprzeda tego, co nie powinno by przedmiotem handlu? Oczywi cie odpowied brzmi: Nie. A przecie mo na by tak pomy le, skoro w wielu przypadkach robimy naprawd sporo, by w oczach innych wypa jak najlepiej. Szko a ma wiele atutów, którymi mog aby, a nawet powinna si popisywa. Na co dzie uwa a si, e najwy szym miernikiem warto ci placówek o wiatowych s wyniki egzaminów zewn trznych. Drugi czynnik, o którym s dzi si, e jest decyduj cy w kwestii wyboru szko y, to jej tak zwana baza, czyli budynki i wyposa enie. Niekiedy wskazuje si na wykszta cenie, a ostatnio równie na procent nauczycieli ze stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego. Ka dy z tych wska ników jest wa ny. Najwa niejsze s jednak te czynniki, które s szczególnie istotne dla odbiorców.

6 Efekty kszta cenia zaczynaj by naprawd wa ne na poziomie gimnazjum, a w szczególno ci w szko ach ponadgimnazjalnych, kiedy to wynik egzaminu decyduje o tym, gdzie absolwent danej placówki b dzie móg kontynuowa nauk. Baza odgrywa zawsze du rol. Bowiem na pewno ch tniej rodzice przyprowadzaj dzieci do czystej, jasnej i przestronnej szko y, ni do miejsc szarych, brudnych i ponurych, w których na cianach jest mnóstwo napisów wiadcz cych o tym, e tym miejscu czy w najbli szej okolicy jest wielu, z którymi lepiej nie wchodzi w bli szy kontakt. Warto jednak pami ta, e same budynki nie zaspokajaj potrzeb. Trzeba je wype ni atrakcyjn ofert. Propozycjami, które b d interesuj ce dla uczniów i w których ci b d chcieli naprawd uczestniczy. Wreszcie kwali kacje nauczycieli. Formalnie wa ne, praktycznie nikt nie zast pi nauczyciela, który naprawd lubi swoj prac, a jeszcze bardziej tego, który lubi swoich uczniów. Cho by i mia tylko licencjat i by jedynie nauczycielem sta yst. Warto pami ta, e marketing nie ma na celu pokazania, e jeste my lepsi od innych. Jego rola polega na wykazaniu, e nasza propozycja jest dok adn odpowiedzi na zapotrzebowanie, z jakim przychodz do nas ci, którzy chc skorzysta z naszych us ug. Marketing powinien, rzecz jasna, wskazywa na nasze szczególne walory, ale jednocze nie musi w mo liwie du ym zakresie dostosowa si do oczekiwa tych, których chcieliby my zaprosi do wspólnej pracy s u cej kszta towaniu i wychowywaniu ich dzieci.

7 Rozdział 1 Jaki związek ma szkoła z marketingiem? Marketing nie jest zakazany Marketing nie jest zakazany, co wi cej bez marketingu trudno by oby nam si dzi obej. Sk d wiedzieliby my, co warto obejrze w kinie, gdzie jecha na wakacje czy wreszcie jak szko wybra dla naszego dziecka? W zasadzie ka da forma komunikacji nie tylko reklama, tak e informacja przekazywana z ust do ust jest swego rodzaju marketingiem. Jedno z popularnych stwierdze u ywanych przez specjalistów do spraw marketingu mówi o tym, e najwa niejszym towarem s w istocie klienci. W rzeczywisto ci podobny cel towarzyszy codziennej pracy ka dego nauczyciela, który nieustannie stara si pozyskiwa dla swoich propozycji edukacyjnych kolejne rzesze uczniów. I co wi cej, w wi kszo ci przypadków za najlepsz zap at uznaje on zaanga owanie, rado i widoczne zadowolenie swoich wychowanków z mo liwo ci uczestnictwa w ciekawych zaj ciach. Promocja szko y, marketing edukacyjny, dzia alno zmierzaj ca do zaspokojenia potrzeb i oczekiwa klientów systemu o wiaty to szczególne sposoby komunikowania si z wszystkimi osobami, które, podobnie jak my, pracuj na rzecz wspierania rozwoju uczniów wkraczaj cych w doros o. Na podobnym obszarze dzia aj tak e inne podmioty funkcjonuj ce w szeroko poj tych us ugach, na przyk ad ochrona zdrowia, system pomocy spo ecznej, instytucje odpowiedzialne za ad i bezpiecze stwo. Dzia anie marketingowe w tych wypadkach jest wyj tkowo trudne, poniewa oczekiwania formu owane wobec tych podmiotów s z regu y bardzo zró nicowane. Nie atwo jest te jednoznacznie okre li, jakie powinny by rzeczywiste cechy proponowanych rozwi za. Powy sza sytuacja w pewnym sensie wi e si z tez, e wszyscy chcieliby 7

8 by zdrowi, pi kni i szcz liwi, przy czym poj cia zdrowia, pi kna i szcz cia przez wielu rozumiane s zupe nie inaczej. Tak te jest w szkole. Przede wszystkim warto si odnie do niezwykle zró nicowanej spo eczno ci tych, którzy przekazuj wiedz o szkole. Z jednej strony s to nauczyciele, którzy z natury rzeczy, cho by przez to, e ucz ró nych przedmiotów, proponuj bardzo ró norodn ofert edukacyjn. Z drugiej za strony mamy do czynienia z pracownikami administracji i obs ugi, którzy nie zawsze zdaj sobie spraw, e ich postawa i zachowanie mog mie istotny wp yw na to, w jaki sposób postrzegana jest placówka, w której pracuj. Do grona dostawców informacji na temat szko y z pewno ci nale równie, a mo e przede wszystkim, uczniowie i rodzice. Ich postawa oraz zaanga owanie w ycie szko y w znacznej mierze decyduj o sukcesie marketingowym. Jednym z podstawowych warunków budowania dobrego przekazu na temat swojej szko y jest wspólne ustalenie, co dla danej spo eczno ci jest najwa niejsze, jakimi priorytetami zamierza si kierowa. Pami tam wizyt w szkole, która przyj a nazw Zjednoczonej Europy ka dy jej element otoczenia, wygl d cian na zewn trz i wewn trz budynku, a tak e organizacja zaj, w tym równie zaj dodatkowych oraz przygotowanie imprez rodowiskowych wszystko to podkre la o, jak bardzo szko a, jej nauczyciele oraz uczniowie zwi zani s z przyj t nazw. W efekcie trudno o takiej szkole zapomnie. Nie zapominaj te o niej ani w adze, ani media, ani liczni sponsorzy oraz darczy cy, którzy ch tnie cz swoje nazwiska i nazwy rm z tak bardzo popularnym podmiotem, jakim jest przywo ana placówka. O sukcesie przekazu na temat szko y decyduje przede wszystkim jego spójno i jednolito. Je li w danym rodowisku okre lona szko a oceniana jest przez wszystkich pozytywnie, wówczas potencjalni odbiorcy widz w niej przede wszystkim same walory. Kiedy jednak przekaz jest zró nicowany, dociera do odbiorców selektywnie ci, którzy chc widzie w szkole warto ci pozytywne, skupiaj si tylko na tym, co dobre, a ci którzy maj w tpliwo ci, bardzo atwo odnajduj braki. 8

9 O czym mówimy? Pojęcie marketingu Poj cie marketingu ulega ci g ym zmianom. Wed ug Wikipedii (http://pl.wikipedia.org/wiki/marketing) marketing to: wiadomo, e klient/odbiorca naszych us ug i jego oczekiwania to najwa niejszy element naszej pracy je li nie ma klientów, równie my tracimy racj bytu, o czym przekona y nas w ostatnich latach kolejne ni e demogra czne; wynikaj cy z tej wiadomo ci proces identy kowania i zaspokajania potrzeb klienta przy równoczesnym zapewnieniu zysku organizacji i ci g o ci jej funkcjonowania. Na przyk ad w przypadku szkó ponadgimnazjalnych zawodowych, które w pewnym momencie zacz y si masowo przekszta ca w zespo y szkó ogólnokszta c cych, oznacza to konieczno odbudowania swojej marki, zw aszcza e w wielu przypadkach te szko y maj du y problem z przeprowadzaniem oczekiwanego naboru; techniki wspomagaj ce ten proces: badanie rynku, kszta towanie odpowiedniej oferty, oddzia ywanie na potencjalnych kandydatów czy wreszcie zach canie do skorzystania z tej, a nie innej propozycji; metody te stosuje si po dokonaniu rzeczywistej identy kacji oczekiwa i mo liwo ci zaspokojenia konkretnych potrzeb uczniów. Co wi cej, marketing to takie dzia ania, które wychodz naprzeciw potrzebom obecnych i potencjalnych us ugobiorców. Marketing to równie odgadywanie lub kreowanie nieu wiadomionych potrzeb klientów. Najogólniej mówi c, marketing to sposób komunikowania si z odbiorcami naszych propozycji, polegaj cy na tym, e: nasi potencjalni odbiorcy wiedz dok adnie, czego mog si w naszym przypadku spodziewa cz uczniów wybiera nasz szko, poniewa s pewni, e na przyk ad po niej dostan si na wymarzon uczelni, inni dlatego, e nasza szko a organizuje praktyki zagraniczne; w promocji naszej placówki konsekwentnie podkre lamy cele i osi gni cia zwi zane z najwa niejszymi oczekiwaniami naszych uczniów; mo liwie cz sto promujemy nasz szko poprzez rozmaite ywe dowody uczniów, którzy odnie li sukces lub nauczycieli szczególnie popularnych w rodowisku, maj cych osi gni cia, profesjonalnie przygotowanych do wykonywania swego zawodu. Nadrz dnym celem marketingu jest kszta towanie oferty poprzez ekonomiczn, socjologiczn i psychologiczn analiz rynkowych zachowa klientów. 9

10 Cele i zadania marketingu szkolnego W przypadku szko y najwa niejsze jest rozpoznawanie aspiracji edukacyjnych rodowiska, w tym w szczególno ci aspiracji potencjalnych uczniów. W du o mniejszym stopniu o ofercie szko y decyduj wska niki ekonomiczne, g ównie z tego powodu, e szko a dzia a non pro t, a posiadany bud et z regu y kszta towany jest poza konkretnymi placówkami. Jednak zawsze warto pami ta, e szko a dobrze wypromowana, to szko a wzbudzaj ca du e zainteresowanie potencjalnych sponsorów. To tak e szko a, która mo e zaoferowa wi cej swoim nauczycielom. To wreszcie szko a, do której tra aj dzieci z bardziej zamo nych czy wp ywowych rodzin. Najogólniej mówi c to szko a, której wiedzie si lepiej. Podstawowym celem marketingowym placówki o wiatowej powinno wi c by zabieganie o popraw jako ci oferowanych us ug i zwi zanych z nimi przewidywanych efektów. Uczniowie, ich rodzice, a po cz ci tak e przedstawiciele rodowiska, w którym funkcjonuje szko a, przypatruj si przede wszystkim wynikom osi ganym przez uczniów. Innym wa nym wska nikiem jest ró norodno proponowanych zaj oferowane j zyki i ewentualne ró ne poziomy ich nauczania, mo liwo korzystania ze szkolnej infrastruktury, której nie posiadaj inne placówki (basen, si ownia, nieograniczony dost p do Internetu) itd. Istotne jest równie umiej tne promowanie swoich us ug, w cznie z kreowaniem okre lonych gustów czy pobudzaniem potrzeb uczniów. Przyk adem mo e by dodatkowa oferta wyjazdów zagranicznych czy pracy w ramach projektów mi dzynarodowych. Ponadto dla wielu rodziców du e znaczenie ma tak e oferta wychowawcza szko y, a w szczególno ci gwarancja bezpiecze stwa ich dzieci oraz odpowiednia pro laktyka i konsekwencja w dzia aniach ograniczaj cych nara enie uczniów na kontakt z demoralizacj czy u ywkami. W jednym z du ych miast na Pomorzu istnieje szko a, która ze wzgl du na swoj lokalizacj (du e blokowisko) nie mia a szans, by wygra z innymi konkuruj cymi szko ami w zakresie wysokich efektów kszta cenia. Przymuszona sytuacj lokaln (wspomniane rodowisko) oraz na skutek dobrego przygotowania i determinacji cz ci kadry nauczycielskiej, placówka zdecydowa a si zrobi jak najwi cej, by sta si szko, o której powszechnie b dzie si mówi o, e jest bezpieczna. Zainicjowano szereg szkole dla nauczycieli, wypracowano i zacz to stosowa procedury gwarantuj ce bezpieczny pobyt uczniów, zaproszono ch tnych rodziców do dyskusji na temat odpowiedzialno ci doros ych za bezpieczny rozwój dzieci, 10

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby

Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Zarz dzanie w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji pod red. Piotra Halemby Katowice 2011 KOMITET WYDAWNICZY: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units

Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kreowanie wizerunku

Bardziej szczegółowo

Rola skojarze w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej The role of associations in creating the image of a territorial unit

Rola skojarze w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej The role of associations in creating the image of a territorial unit Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rola skojarze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Ma gorzata Smolarek* STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW STRESZCZENIE Otoczenie, w jakim funkcjonuj ma e fi rmy, sprawia, i aby pokona konkurencj, musz

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo