SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem"

Transkrypt

1 SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

2 Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania Wymagania ogólne Wymagania od dostawcy Wymagania wobec sprz tu Cz serwerowa Za enia minimalne dla ka dego z serwerów hostuj cych Za enia minimalne dla serwera zarz dzaj cego z funkcj serwera backupu Za enia minimalne dla systemu ta mowego Za enia minimalne dla macierzy dyskowych Urz dzenia sieciowe Za enia minimalne dla dostawy i instalacji po czenia wiat owodowego Za enia minimalne dla sieci SAN (Storage Area Network) Za enia minimalne dla sieci LAN Za enia minimalne dla sieci WAN Komputery Stacja robocza I 24 szt Stacja robocza II 28 szt Stacja robocza III 12 szt Stacja robocza IV 76 szt Stacja robocza V 6 szt Stacja robocza VI 3 szt Stacja robocza VII 1 szt Monitory Monitory I (23 cale) 140 szt Monitory II (27 cali) 6 szt Osprz t do komputerów uchawki z mikrofonem szt Zestaw blokuj cy komputer stacjonarny i peryferia 64 szt Kolektor danych z laserowym czytnikiem kodów kreskowych 1 szt Oprogramowanie i klawiatura dla osób niewidomych i s abowidz cych 2 szt Czytniki kodów kreskowych 50 szt Drukarki termotransferowe i termiczne

3 3.6. Urz dzenie dla osób niewidomych i s abowidz cych wraz z klawiatur Klawiatura Skanery Skaner do formatu A1 z komputerem zarz dzaj cym wraz z monitorem - 1 szt Urz dzenie do digitalizacji materia ów o rozmiarze A3 3 szt Skaner ksi kowy A3 2 szt System równoleg y UPS Wymagania wobec oprogramowania Licencje Za enia minimalne dla oprogramowania wirtualizuj cego Za enia minimalne dla oprogramowania backupu Za enia minimalne dla oprogramowania komputerów czytelniczych Zakres wdro enia Cz serwerowa Wdro enie sprz tu Wdro enie oprogramowania Cz sieciowa Wdro enie sprz tu Konfiguracja sprz tu Inne us ugi Konfiguracja stacji roboczych i innych dostarczonych urz dze System powiadamiania i raportowania Procedury Disaster Recovery (DR) Szkolenia Dokumentacja powykonawcza Wsparcie powdro eniowe Wytyczne projektowe obudów urz dze Monitory Monitory K1 - Obudowa komputerowa mocowana do blatu stanowiska czytelniczego na kond. 00, K2 - Obudowa komputerowa lokalizowana w Informatoium - Katalogach, na kond K3, K4 - Obudowa komputerowa ustawiana na pod odze we wn ce mebla na kond. 00, +1, +2,

4 6.6. K3, K4 - Obudowa komputerowa lokalizowana podblatowo przy stanowiskach czytelniczych Czytelni Multimedialnej na kond Mysz komputerowa Klawiatura...70 Za cznik 1 szczegó owy opis macierzy dyskowych...72 Za cznik 2 szczegó owy opis funkcjonalno ci licencji serwerowych i dost powych...78 System operacyjny dla serwerów typ II...78 Serwer relacyjnej bazy danych - typ II...81 Serwer obs ugi poczty elektronicznej...94 Serwer portalu wielofunkcyjnego...98 Serwer komunikacji wielokana owej typ I Pakiet licencji dost powych Licencje dost powe do serwerowego systemu operacyjnego dla nielimitowanej liczby ytkowników Pakiet biurowy

5 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania Lp. Nazwa Ilo 1. Serwer hostuj cy 3szt. 2. Serwer zarz dzaj cy z funkcj serwera backupu 1szt. 3. System ta mowy 1szt. 4. Macierz produkcyjna 1kpl. 5. Macierz dyskowa (skany) 1kpl. 6. Router z funkcj firewalla 1szt. 7. Router VPN do filii 28szt. 8. Komputer stacja robocza I 24szt. 9. Komputer stacja robocza II 28szt. 10. Komputer stacja robocza III 12szt. 11. Komputer stacja robocza IV 76szt. 12. Komputer stacja robocza V 6szt. 13. Komputer stacja robocza VI 3szt. 14. Komputer stacja robocza VII 1szt. 15. Monitor I (23 cale) 140szt. 16. Monitor II (27 cali) 6szt. 17. S uchawki z mikrofonem 150szt. 18. Zestaw blokuj cy komputer stacjonarny i peryferia 64szt. 19. Kolektor danych z laserowym czytnikiem kodów kreskowych 1kpl. 20. Czytnik kodów kreskowych 50szt. 21. Stacjonarna drukarka kodów kreskowych wraz z nawijakiem 1szt. 22. Stacjonarne drukarki termiczne 4szt. 23. Urz dzenie dla osób niewidomych i s abo widz cych wraz 1kpl. 5

6 z klawiatur 24. Klawiatura dla osób niewidomych i s abo widz cych 2kpl. 25. Skaner do formatu A1 z komputerem zarz dzaj cym wraz z monitorem 1kpl. 26. Urz dzenie do digitalizacji materia ów o rozmiarze A3 3szt. 27. Skaner ksi kowy A3 2szt. 28. System równoleg y UPS 2kpl. 29. Licencja serwerowa-microsoft Windows Server Enterprise 2008R2 SNGL OLP NL Acdmc 30. Licencja serwerowa-microsoft SQL Server Enterprise 2008R2 SNGL OLP NL Acdmc 31. Licencja serwerowa-microsoft Exchange Server Standard 2010 SNGL OLP NL Acdmc 32. Licencja serwerowa-microsoft SharePoint Server 2010 SNGL OLP NL Acdmc 33. Licencja serwerowa-microsoft Lync Server Standard 210 SNGL OLP NL Acdmc 4szt. 2szt. 1szt. 1szt. 1szt. 34. Licencja dost powa-microsoft Core CAL User CAL 200szt. 35. Licencja dost powa-microsoft Windows Server External Connector Licencja dost powa-microsoft SQL CAL 2008R2 Device CAL 4szt. 200szt. 37. Licencja dost powa-microsoft Office Pro Plus szt. 38. Oprogramowanie specjalistyczne 1kpl 39. Po czenie wiat owodowe 1kpl. 40. Switche modularne 1kpl. 41. Access Point 3szt. 42. Wdro enie 1kpl. 6

7 2. Wymagania ogólne Okre lone zosta y nast puj ce grupy funkcjonalne: 1. Serwery, macierze dyskowe, inne urz dzenia pami ci masowej pracuj ce w sieci SAN Storage Area Network. 2. Prze czniki sieciowe Fibre Channel. 3. Komputery u ytkowników ko cowych, notebooki. 4. Prze czniki sieciowe modularne oraz urz dzenia sieci bezprzewodowej. 5. Router z funkcj firewall. Zaleca si, aby proponowane urz dzenia w zakresie poszczególnych grup funkcjonalnych pochodzi y od jednego producenta. Dopuszcza si rozwi zanie równowa ne sk adaj ce si z elementów wielu producentów w ramach jednej grupy funkcjonalnej pod warunkiem zachowania pe nej kompatybilno ci produktów cz stkowych wchodz cych w sk ad rozwi zania informatycznego w ca ym okresie ich u ytkowania. Wszystkie zaproponowane urz dzenia musz by obj te gwarancj jako ci producenta oraz by wyprodukowanymi zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO lub równowa nymi. Przy realizacji dostaw sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem nale y uwzgl dni wymogi projektowe obudów sprz tu komputerowego okre lone w punkcie 5. Wykonawca jest zobowi zany przed przyst pieniem do realizacji przedstawi do akceptacji przedstawiciela Zamawiaj cego: dokumenty potwierdzaj ce spe nienie parametrów technicznych, u ytkowych, jako ciowych i estetycznych okre lonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, rysunki warsztatowe w przypadku wyposa enia wymagaj cego monta u, odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne, Wszystkie dokumenty powinny by wa ne w dniu sk adania ofert oraz w dniu instalacji urz dzenia, powinny dotyczy kompletnego urz dzenia zarówno w zakresie cz ci sk adowych jak i ca ci. urz dzenia powinny by dostarczone wraz z instrukcj obs ugi oraz instrukcj konserwacji i czyszczenia, w przypadku dostawy urz dze, których obs uga wymaga przeszkolenia lub specjalistycznych uprawnie Wykonawca uwzgl dni w ofercie przeprowadzenie niezb dnego szkolenia dla personelu obs uguj cego w przypadku urz dze wymagaj cych okresowych przegl dów Wykonawca do czy w formie opisowej zakres oraz harmonogram konserwacji i wymiany pomocniczych elementów sk adowych wg. instrukcji u ytkowania 2.1. Wymagania od dostawcy Oferent musi posiada co najmniej 2 pracowników posiadaj cych wiedz z zakresu czynno ci wdro enia potwierdzone certyfikatami producentów z zakresu proponowanych systemów operacyjnych oraz proponowanych rodowisk wirtualnych. Dane personalne ww. pracowników wraz z wymienionymi certyfikatami producentów Wykonawca zobowi zany jest dostarczy przed podpisaniem umowy. 7

8 3. Wymagania wobec sprz tu 3.1. Cz serwerowa Ca infrastruktury montowana w szafie serwerowej (posta rack). Platforma sk adaj ca si z trzech serwerów fizycznych hostuj cych maszyny wirtualne oraz serwera zarz dzaj cego pe ni cego jednocze nie funkcje serwera backupu Za enia minimalne dla ka dego z serwerów hostuj cych Dwa procesory minimum sze ciordzeniowe w architekturze x86, ka dy z nich osi gaj cy w testach wydajno ciowych Passmark CPU Mark wynik minimum 8646 pkt. Wymagane aby dokument z testów Passmark CPU Mark potwierdzaj cy uzyskany wynik za czy do dokumentacji. 96GB pami ci RAM. Dwa dyski hot-plug SAS 300GB/10 000rpm pracuj ce w RAID1. Nap d optyczny DVD z funkcj nagrywania. W przypadku oferowania macierzy z technologi FC, serwery musz posiada dwie karty Fibre Channel 8Gbps. 2 porty NIC 1Gbps RJ45 oraz 1 port 10Gbps (konektor oraz medium wspó pracuj ce z zaproponowanymi prze cznikami sieci LAN). Redundantne zasilacze. Sprz towo realizowany modu zdalnego zarz dzania i dost pu do serwera (video, klawiatura, nap d optyczny) z ewentualnymi licencjami umo liwiaj cymi korzystanie z funkcji zdalnego dost pu. Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu w trybie on-site, NextBusinessDay 5x9 (z us ug w miejscu instalacji sprz tu, przez 5 lat z podj ciem reakcji nast pnego dnia roboczego. Zg oszenia do serwisu 5 dni w tygodniu (dni robocze) w ci gu 9h pracy serwisu) Za enia minimalne dla serwera zarz dzaj cego z funkcj serwera backupu Jeden procesor minimum sze ciordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach wieloprocesorowych, o wydajno ci równowa nej lub lepszej procesorowi Intel Xeon X GB pami ci RAM. Dwa dyski hot-plug SAS 600GB/10 000rpm pracuj ce w RAID1, kontroler umo liwiaj cy prac w RAID5 oraz 6 z 512MB pami ci podr cznej z podtrzymaniem bateryjnym. Nap d optyczny DVD z funkcj nagrywania. W przypadku oferowania macierzy z technologi FC, serwer musi posiada dwie karty Fibre Channel 8Gbps. 2 porty NIC 1Gbps RJ45 oraz 1 port 10Gbps (konektor oraz medium wspó pracuj ce z zaproponowanymi prze cznikami sieci LAN). Redundantne zasilacze. Sprz towo realizowany modu zdalnego zarz dzania i dost pu do serwera (video, klawiatura, nap d optyczny) z ewentualnymi licencjami umo liwiaj cymi korzystanie z funkcji zdalnego dost pu. 8

9 Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu w trybie on-site, NextBusinessDay 5x9 (z us ug w miejscu instalacji sprz tu, przez 5 lat z podj ciem reakcji nast pnego dnia roboczego. Zg oszenia do serwisu 5 dni w tygodniu (dni robocze) w ci gu 9h pracy serwisu) Za enia minimalne dla systemu ta mowego Biblioteka dwu-nap dowa LTO5 z interfejsami FC 8Gbps lub iscsi i 48 slotami na ta my wspó pracuj ca z oprogramowaniem kopii zapasowych, celem realizacji uk adu DiskToDiskToTape. Redundantne zasilacze. Ta my LTO5 w ilo ci 60 sztuk. Ta ma czyszcz ca w ilo ci 3 sztuk. Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu w trybie on-site, NextBusinessDay 5x9 (z us ug w miejscu instalacji sprz tu, przez 5 lat z podj ciem reakcji nast pnego dnia roboczego. Zg oszenia do serwisu 5 dni w tygodniu (dni robocze) w ci gu 9h pracy serwisu) Za enia minimalne dla macierzy dyskowych Dwie macierze dyskowe tego samego typu pod czone do sieci SAN, wymienione w szczegó owej specyfikacji (w Za czniku numer 1 Szczegó owy opis macierzy dyskowych) jako macierz produkcyjna oraz macierz skanów. Macierz produkcyjna posiada: 36 dysków SAS lub FC 3,5 300GB rpm oraz 10 dysków 3,5 SAS (NL-SAS) lub FC 2TB 7200rpm. Macierz skanów posiada: 48 dysków SAS (NL-SAS) lub FC 3,5 2TB 7200rpm. Dodatkowe, zapasowe dyski twarde, identyczne z u ytymi w powy szych macierzach: 2 dyski SAS lub FC 3,5 300GB rpm oraz 3 dyski 3,5 SAS (NL- SAS) lub FC 2TB 7200rpm. Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu w trybie on-site, NextBusinessDay 5x9 (z us ug w miejscu instalacji sprz tu, przez 5 lat z podj ciem reakcji nast pnego dnia roboczego. Zg oszenia do serwisu 5 dni w tygodniu (dni robocze) w ci gu 9h pracy serwisu) Urz dzenia sieciowe Za enia minimalne dla dostawy i instalacji po czenia wiat owodowego Dostawa i instalacja po czenia wiat owodowego pomi dzy serwerowni (pomieszczenie A), a prze cznic sieci POZMAN w pomieszczeniu B. Po czenie wiat owodowe nale y wykona kablem stacyjnym z sze cioma w óknami wiat owodowymi jednomodowymi (kabel 6j). Zakres prac obejmuje: o Dostawa i instalacja koryt monta owych pomi dzy szaf instalacyjn nr C w pomieszczeniu serwerowni, a prze cznic sieci POZMAN w pomieszczeniu B. Szczegó owe miejsca instalacji koryt monta owych nale y uzgodni z Zamawiaj cym. o Wykonanie przewiertów przez ciany i stropy, które b niezb dne do instalacji po czenia wiat owodowego o Dostawa prze cznicy wiat owodowej 19-calowej i jej instalacja w szafie instalacyjnej nr C w pomieszczeniu serwerowni o Dostawa kabla wiat owodowego z sze cioma w óknami wiat owodowymi jednomodowymi i jego instalacja w korytach monta owych 9

10 o Zako czenie kabla z czami SC/PC na zainstalowanej prze cznicy wiat owodowej w pomieszczeniu serwerowni o Zako czenie kabla FC/PC w istniej cej prze cznicy wiat owodowej sieci POZMAN w pomieszczeniu B Dostawa 10 patchcordów wiat owodowych 2j o d ugo ci 3m zako czonych na jednym ko cu z czami SC/PC, a na drugim z czami LC Oferenci mog przeprowadzi wizj lokaln w miejscach instalacji w uzgodnionym z Bibliotek terminie Za enia minimalne dla sieci SAN (Storage Area Network) Dwa prze czniki w technologii Fibre Channel lub iscsi ka dy o minimalnych parametrach 8Gbps, przeznaczone do utworzenia sieci SAN. Ka dy z nich musi posiada aktywne minimum 8 portów (musz one zosta rozbudowane o niezb dne do dzia ania elementy oraz licencje). Prze czniki musz posiada mo liwo rozbudowy do co najmniej 20 portów. Aktywna licencja Full Fabric. Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu w trybie on-site, NextBusinessDay 5x9 (z us ug w miejscu instalacji sprz tu, przez 5 lat z podj ciem reakcji nast pnego dnia roboczego. Zg oszenia do serwisu 5 dni w tygodniu (dni robocze) w ci gu 9h pracy serwisu) Za enia minimalne dla sieci LAN Min. 48 portów 10/100/1000Mbps RJ45 + PoE, realizowane modu ami/urz dzeniami 24-portowymi. Min. 528 portów 10/100/1000Mbps RJ45, realizowane modu ami/urz dzeniami 24-lub 48-portowymi Min. 8 portów 10Gbps umo liwiaj ce pod czenie serwerów. 3 urz dzenia typu AccessPoint zasilane przez PoE, z mo liwo ci monta u zewn trznej anteny. Urz dzenia musz umo liwia w przysz ci zarz dzanie nimi za po rednictwem kontrolera WiFi, tego samego producenta co prze czniki LAN. Urz dzenia typu AccessPoint zgodne ze standardami: a, b, g i n. Mo liwo monta u kontrolera WiFi. Po czenia pomi dzy prze cznikami musz by realizowane z pr dko ci 10Gbps lub wi ksz. Urz dzenia b znajdowa si w dwóch ró nych lokalizacjach (ró ne pi tra budynku). Urz dzenia z co najmniej jednej lokalizacji powinny oferowa mo liwo zarz dzania jako jedno urz dzenie logiczne (stackable). Producent sprz tu powinien udost pni oprogramowanie do centralnego zarz dzania wszystkimi urz dzeniami. Gwarancja jako ci producenta na ca y okres u ytkowania sprz tu z czasem reakcji serwisu w nast pny dzie roboczy. W przypadku braku mo liwo ci naprawy, gwarancja wymiany na nowy sprz t. Urz dzenie musi pochodzi z legalnego ród a, zakupione w autoryzowanym kanale sprzeda y producenta w Polsce i obj te standardowym pakietem us ug 10

11 gwarancyjnych zawartych w cenie urz dzenia i wiadczonych przez sie serwisow producenta na terenie Polski. Aktualizacje oprogramowania dost pne na stronie WWW producenta. Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu w trybie on-site, NextBusinessDay 5x9 (z us ug w miejscu instalacji sprz tu, przez 5 lat z podj ciem reakcji nast pnego dnia roboczego. Zg oszenia do serwisu 5 dni w tygodniu (dni robocze) w ci gu 9h pracy serwisu) Za enia minimalne dla sieci WAN Dedykowany router sprz towy, zapewniaj cy poziom dost pno ci HA, spe niaj cy nast puj ce wymagania: Urz dzenie powinno pe ni rol ciany ogniowej ledz cej stan po cze z funkcj weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji. Urz dzenie nie powinno posiada ograniczenia na ilo jednocze nie pracuj cych ytkowników w sieci chronionej. Powinno by oparte o dedykowany system operacyjny. Urz dzenie musi posiada co najmniej pi portów 10/100 FastEthernet. Powinno posiada dedykowane dwa porty dla pod czenia konsoli oraz dla uzyskania zdalnego dost pu przez modem asynchroniczny. Powinno posiada co najmniej jeden port USB dla przysz ych zastosowa (tokeny, etc.). Powinno posiada co najmniej 1GB DRAM oraz 256MB Flash. Urz dzenie powinno udost pnia funkcjonalno ci ochrony antywirusowej i antyspyware owej z licencj na co najmniej 500 u ytkowników z subskrypcj na 2 lata. Urz dzenie powinno posiada funkcjonalno ochrony antyspamowej, filtrowania i blokowania odwo do niepo danych adresów URL oraz filtrowania zawarto ci poczty elektronicznej dla 500 u ytkowników z subskrypcj na 2 lata. Urz dzenie musi posiada zintegrowane sprz towe wsparcie dla szyfrowania. Urz dzenie powinno mie mo liwo operowania jako transparentna ciana ogniowa warstwy drugiej ISO OSI. Urz dzenie powinno umo liwia terminowanie co najmniej 250 jednoczesnych sesji VPN opartych o protokó IPSec. Urz dzenie powinno obs ugiwa co najmniej jednoczesnych sesji/po cze z pr dko ci co najmniej 8000 po cze na sekund. Przepustowo obs ugiwana przez urz dzenie w trybie zapory ogniowej (firewall) nie powinna by mniejsza ni 300 Mbps i jednocze nie 160 Mbps dla ruchu szyfrowanego symetrycznymi algorytmami 3DES/AES. Wraz z urz dzeniem powinno by dostarczane oprogramowanie klienta VPN, umo liwiaj ce instalacj go i zestawienie do urz dzenia po cze VPN z komputerów osobistych PC pracuj cych pod kontrol systemów operacyjnych Windows, Solaris i Linux, a tak e komputerów Mac. Oprogramowanie to powinno pochodzi od tego samego producenta, co oferowane urz dzenie i powinno by obj te jego jednolitym wsparciem technicznym. Urz dzenie powinno umo liwia obs ug co najmniej 100 interfejsów VLAN w standardzie 802.1Q. 11

12 Urz dzenie powinno w celu redundancji umo liwia implementacj funkcji niezawodno ci pary takich urz dze, czyli tzw. failoveru dzia aj cego w trybie active/standby lub active/active. Urz dzenie powinno umo liwia obs ug minimum 2 wirtualnych instancji firewall i umo liwia rozbudow do co najmniej 5 wirtualnych instancji firewall. Powinno dokonywa inspekcji ruchu g osowego w zakresie protoko ów H.323, SIP, SCCP, MGCP, TAPI, JTAPI. Urz dzenie powinno mie mo liwo blokowania aplikacji typu internetowy komunikator wykorzystuj cych port 80 (np.: Skype, MSN). Urz dzenie powinno mie mo liwo blokowania aplikacji typu peer-to-peer (np: Kaaza, edonkey). Urz dzenie powinno mie mo liwo inspekcji protoko ów HTTP oraz FTP na niestandardowych portach. Urz dzenie powinno zapewnia wsparcie dla list kontroli dost pu dla IPv6. Urz dzenie powinno by zarz dzalne przy wykorzystaniu dedykowanej aplikacji umo liwiaj cej p ynn (z u yciem kreatorów) konfiguracj poszczególnych funkcji urz dzenia. Urz dzenie powinno by przystosowane do monta u w 19-calowej szafie serwerowej i nie zajmowa wi cej miejsca ni 1U. Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu w trybie on-site, NextBusinessDay 7x24 (z us ug w miejscu instalacji sprz tu, przez 5 lat z podj ciem reakcji nast pnego dnia roboczego. Zg oszenia do serwisu 7 dni w tygodniu (dni robocze) w ci gu 24h pracy serwisu) Routery VPN dla oddzia ów Wymagane jest 28 urz dze, po jednym dla ka dego z oddzia ów, w celu integracji systemu informatycznego. Wszystkie z proponowanych urz dze musz pochodzi od jednego producenta lub posiada identyczny interfejs zarz dzaj cy o pe nej kompatybilno ci dla wszystkich urz dze. Urz dzenie powinno by dedykowanym ruterem o sta ej konfiguracji sprz towej. Powinno by oparte o dedykowany system operacyjny. Urz dzenie musi posiada port DSL WAN mog cy pracowa w ka dym z trybów wymienionych poni ej: o ADSL2, o ADSL2+, o VDSL. Port DSL musi by w ciwy dla po cze DSL zestawianych w oparciu o analogow lini telefoniczn (POTS) Urz dzenie musi obs ugiwa 4 wirtualne obwody (virtual circuit) ATM Urz dzenie musi wykonywa routing pakietów IPv4 z wydajno ci min pakietów na sekund. Urz dzenie musi realizowa funkcje NAT, PAT i Application Layer Gateway. Urz dzenie musi umo liwia statyczne wpisanie tras routingu dla danych prefixów IPv4. Urz dzenie musi obs ugiwa w pe ni protoko y routingu RIPv1 i RIPv2. Urz dzenie musi obs ugiwa protokó VRRP. 12

13 Urz dzenie musi obs ugiwa (mie mo liwo terminowania) ruchu GRE. Urz dzenie musi realizowa funkcje ciany ogniowej z inspekcj ruchu uwzgl dniaj stan po cze. Urz dzenie musi realizowa funkcje zapory ogniowej w oparciu o zdefiniowane strefy. Urz dzenie musi posiada co najmniej cztery porty prze cznika 10/100 FastEthernet. Urz dzenie musi umo liwia kopiowanie ruchu faktycznie wchodz cego/wychodz cego na porcie prze cznika na inny port dla celów diagnostyki sieci (port mirroring, SPAN). Urz dzenie musi umo liwia tworzenie list kontroli dost pu dla IPv4 z uwzgl dnieniem parametrów ramek (pakietów) z warstw L2, L3 i L4 modelu OSI oraz wykorzystania niniejszych list w mechanizmach bezpiecze stwa, routingu oraz QoS (dla celów identyfikacji i klasyfikacji). Powinno posiada dedykowany port dla pod czenia konsoli lub dla uzyskania zdalnego dost pu przez modem asynchroniczny. Powinno posiada co najmniej jeden port USB 1.1 dla przysz ych zastosowa (tokeny, etc.). Powinno posiada co najmniej 256 DRAM z mo liwo ci rozbudowy do 768MB oraz 128MB pami ci typu flash z mo liwo ci rozbudowy do 512MB. Urz dzenie powinno umo liwia terminowanie co najmniej 20 jednoczesnych sesji VPN opartych o protokó IPSec. Szyfrowanie dla po cze VPN dla algorytmów DES, 3DES, AES 256 powinno odbywa si w oparciu o sprz towy, wbudowany dedykowany akcelerator. Wraz z urz dzeniem powinno by dostarczane dedykowane do tego urz dzenia oprogramowanie klienta VPN, umo liwiaj ce instalacj go i zestawienie do urz dzenia po cze VPN z komputerów osobistych PC pracuj cych pod kontrol systemów operacyjnych Windows, Solaris i Linux, a tak e komputerów Mac.. Urz dzenie powinno umo liwia obs ug sieci VLAN w standardzie 802.1Q. Urz dzenie powinno by zarz dzalne przy wykorzystaniu dedykowanej aplikacji umo liwiaj cej p ynn (z u yciem kreatorów) konfiguracj poszczególnych funkcji urz dzenia. Urz dzenie musi umo liwia zarz dzanie urz dzeniem z wykorzystaniem protoko ów Telnet, Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3), Secure Shell (SSH) Protoco, oraz http. Urz dzenie musi obs ugiwa protoko y RADIUS i TACACS Komputery Stacja robocza I 24 szt. Komputer o minimalnych parametrach: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. yta g ówna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposa ona w min. 1 z cze PCI Express 2.0 x16 low profile, 1 z cze PCI Express 2.0 x4 (Mech.x16) low profile, 1 z cze PCI Express x1 low profile, 1 cze PCI (32 bit/33mhz) low profile, 4 z cza DIMM DDR MHz pracuj ce w systemie dwukana owym, obs uga do 32GB pami ci RAM, min. 3 13

14 cza SATA, AHCI w tym co najmniej 1 szt. SATA III (6Gbit). 2. Chipset Dostosowany do oferowanego procesora 3. Procesor Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, osi gaj cy: w te cie SysMark2007 Preview Rating wynik minimum 276 punktów, oraz w te cie SysMark2007 Preview Productivity minimum 281 punktów. Wymagane aby dokument potwierdzaj cy wyniki testów Sysmark na konfiguracj identyczn z oferowan za czy do dokumentacji. Wymagania dla testu wydajno ciowego: Test wydajno ciowy przeprowadzony programem firmy BAPCo SYSmark2007 Preview w wersji Test przeprowadzany na oferowanym zestawie komputerowym z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 PL wersja 32 bit (instalacja standardowa, zalecana przez producenta systemu operacyjnego) oraz przy ustawionej rozdzielczo ci ekranu - i jako ci kolorów - najwy sza (32 bity). Wszystkie podzespo y oferowanego zestawu musz pracowa w zakresie parametrów ustawionych przez producenta danego podzespo u. Niedozwolony jest tzw. overclocking tj. podwy szenie cz stotliwo ci taktowania procesora, karty graficznej, szyny systemowej lub jakiegokolwiek innego podzespo u ponad warto ci ustawione przez jego producenta. 4. Pami RAM 4 GB DDR MHz 5. Dysk twardy Min. 320 GB SATA III 7200rpm NCQ, zawieraj cy partycj RECOVERY umo liwiaj odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych no ników 6. Karta graficzna Zintegrowana z procesorem lub dedykowana, z pami ci wspó dzielon do co najmniej 1,5 GB. Wsparcie dla DUAL DISPLAY oraz zgodno z DirectX 10.1, HDCP, OpenGL Karta d wi kowa Karta d wi kowa zintegrowana z p yt g ówn lub dedykowana, zgodna z High Definition, 5.1 surround sound, obudowa wyposa ona w pe ni funkcjonalny g nik (g nik ma by wbudowany, nie dopuszcza si rozwi zania wbudowanego w zatok 5,25 lub 3,5 ) 8. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana lub dedykowana) Wspieraj ca funkcj Wake on LAN (funkcja w czana przez u ytkownika) i PXE Porty 1 port combo audio wej cie 1 szt./audio: wej cie mikrofonowe 1 szt. Audio: wyj cie 1 szt. Przód obudowy audio: mikrofon 1 szt. Przód obudowy audio: s uchawki 1 szt. 14

15 USB 2.0 wszystkich 10 szt Display Port DVI 1 szt. (DVI-I) Mouse / Keyboard (PS/2) 2 szt. Ethernet (RJ-45) 1 szt. wbudowany czytnik SMART CARD 10. Klawiatura Klawiatura USB w uk adzie polski programisty trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej 11. Mysz Mysz optyczna USB z pi cioma klawiszami oraz rolk (scroll) trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej 12. Nap d optyczny Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania p yt 13. Obudowa, zasilacz 14. System operacyjny Typu SFF (Small Form Factor), fabrycznie przystosowana do pracy w uk adzie pionowym i poziomym (1 x 5,25 zewn trzne, 1 x 3,5 wewn trzne i 1 x 3,5 zewn trzne je li jest niezb dne dla czytnika SMART CARD) Modu konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala na demonta kart rozszerze i nap dów optycznych, i dysków twardych bez konieczno ci u ycia narz dzi (wyklucza si u ycia wkr tów i rub oraz rub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi by otwierana bez konieczno ci ycia narz dzi (wyklucza si u ycie standardowych wkr tów, rub motylkowych) Obudowa musi umo liwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz k ódki (oczko w obudowie do za enia k ódki) Zasilacz o mocy max. 280W Active PFC i sprawno ci co najmniej 90 % przy 50 % obci eniu Czujnik otwarcia obudowy Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny niewymagaj cy aktywacji za pomoc telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Do czony no nik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7 oraz XP, P yty Recovery umo liwiaj ce instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. 15. BIOS Mo liwo odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego, urz dze zewn trznych informacji na temat: zainstalowanego procesora, pami ci operacyjnej RAM wraz z informacj o obsadzeniu slotów pami ci, MAC adres karty sieciowej, rozwi zanie sprz towe zintegrowane w p ycie g ównej komputera zapewniaj ce mo liwo przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez po rednictwa jakichkolwiek urz dze zewn trznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wy wietlany i/lub nie ma mo liwo ci wprowadzania znaków za pomoc konsoli tekstowej W pami ci Flash, funkcja blokowania wej cia do BIOS oraz blokowania 15

16 startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewn trznych urz dze Mo liwo, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego urz dze zewn trznych, ustawienia has a na poziomie u ytkownika, administratora oraz dysku twardego. Mo liwo w czenia/wy czenia zintegrowanej karty d wi kowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego, urz dze zewn trznych. Mo liwo wy czania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajduj cych si na przodzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewn trznych. 16. Bezpiecze stwo i zarz dzanie Zintegrowany z p yt g ówn dedykowany uk ad sprz towy s cy do tworzenia i zarz dzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada mo liwo szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy u yciu klucza sprz towego. Zintegrowana sprz towa technologia umo liwiaj ca zdalny dost p do komputerów pod czonych do sieci LAN niezale nie od stanu w czenia lub wy czenia komputera oraz niezale nie od stanu czy obecno ci systemu operacyjnego (nawet gdy nie maj systemu operacyjnego, dysku twardego lub wy czone). Zintegrowana sprz towa technologia zarz dzania i monitorowania komputerem na poziomie sprz towym, musi realizowa nast puj ce wymogi: 17. Oprogramowanie dodatkowe monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pami, HDD, wersje BIOS p yty g ównej, zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny update BIOS u, zdalne przej cie konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu adowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarz dzaj cym, ww. funkcje dost pne przy wy czonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. Dodatkowe w pe ni funkcjonalne oraz nieodp atne licencyjnie oprogramowanie producenta sprz tu pozwalaj ce na: Diagnostyk usterek typu hardware z poziomu DOS W pe ni automatyczn instalacj sterowników urz dze opart o automatyczn detekcj posiadanego sprz tu Zarz dzanie sprz tem IT oraz inwentaryzacj posiadanego sprz tu wraz z zainstalowanymi podzespo ami czy oprogramowaniem 18. Certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprz tu (za czy dokument potwierdzaj cy spe nianie wymogu) 16

17 i standardy ENERGY STAR 5.0 Oferowane modele komputerów musz posiada certyfikat Microsoft, potwierdzaj cy poprawn wspó prac oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (za czy wydruk ze strony Microsoft WHCL) G no jednostki centralnej mierzona zgodnie z norm ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z norm ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie ja owym (IDLE) wynosz ca maksymalnie 22 db (za czy o wiadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowan jednostk ) Deklaracja zgodno ci CE (za czy do dokumentacji) O wiadczenie producenta zapewniaj ce poprawn prac jednostki 19. Gwarancja jako ci producenta centralnej zarówno w pionie jak i poziomie Zgodno ze standardami DMI2.0 oraz WMI 1.5 ->wymagane dostarczenie karty katalogowej oferowanego sprz tu (dost pnej równie za po rednictwem Internetu) potwierdzaj cej spe nienie powy szego wymagania Potwierdzenie spe nienia kryteriów rodowiskowych, w tym zgodno ci z dyrektyw RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci o wiadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki, w szczególno ci zgodno ci z norm ISO dla p yty g ównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powy ej 25 gram Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu, realizowana na miejscu u klienta czas reakcji nast pny dzie roboczy Firma serwisuj ca musi posiada ISO 9001:2000 oraz ISO na wiadczenie us ug serwisowych wiadczenie producenta komputera, e w przypadku nie wywi zywania si z obowi zków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisuj cej, przejmie na siebie wszelkie zobowi zania zwi zane z serwisem. 20. Wsparcie techniczne producenta Dedykowany numer oraz adres dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, mo liwo weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprz tu, a tak e weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji jako ci oraz statusu napraw urz dzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. Dedykowany numer oraz dla zg osze awarii sprz tu obj tego gwarancj jako ci producenta typu OnSite, czynny 24h na dob przez 365 dni w roku. Pod wskazanym numerem telefonu lub adresem mo na równie uzyska informacje odno nie statusu wykonywanej/zg oszonej naprawy. 17

18 Stacja robocza II 28 szt. Komputer o minimalnych parametrach: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. yta g ówna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposa ona w min. 1 z cze PCI Express 2.0 x16 low profile, 4 z cza DIMM DDR3 1333MHz pracuj ce w systemie dwukana owym, obs uga do 32GB pami ci RAM, min. 3 z cza SATA w tym co najmniej 1 szt. SATA III (6Gbit), AHCI. 2. Chipset Dostosowany do oferowanego procesora 3. Procesor Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, osi gaj cy: w te cie SysMark2007 Preview Rating wynik minimum 274 punkty, oraz w te cie SysMark2007 Preview Productivity minimum 288 punktów. Wymagane aby dokument potwierdzaj cy wyniki testów Sysmark na konfiguracj identyczn z oferowan za czy do dokumentacji. Wymagania dla testu wydajno ciowego: Test wydajno ciowy przeprowadzony programem firmy BAPCo SYSmark2007 Preview w wersji Test przeprowadzany na oferowanym zestawie komputerowym z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 PL wersja 32 bit (instalacja standardowa, zalecana przez producenta systemu operacyjnego) oraz przy ustawionej rozdzielczo ci ekranu - i jako ci kolorów - najwy sza (32 bity). Wszystkie podzespo y oferowanego zestawu musz pracowa w zakresie parametrów ustawionych przez producenta danego podzespo u. Niedozwolony jest tzw. overclocking tj. podwy szenie cz stotliwo ci taktowania procesora, karty graficznej, szyny systemowej lub jakiegokolwiek innego podzespo u ponad warto ci ustawione przez jego producenta. 4. Pami RAM 4 GB 5. Dysk twardy Min. 320 GB SATA III 3, rpm NCQ, zawieraj cy partycj RECOVERY umo liwiaj odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych no ników. Mo liwo fabrycznej instalacji pami ci masowej w postaci dysków 3,5 oraz dysków SSD 6. Karta graficzna Zintegrowana z procesorem lub dedykowana, z pami ci wspó dzielon do co najmniej 1,5 GB. Wsparcie dla DUAL DISPLAY oraz zgodno z DirectX 10.1, HDCP, OpenGL Karta d wi kowa Karta d wi kowa zintegrowana z p yt g ówn lub dedykowana, zgodna z High Definition, obudowa wyposa ona w pe ni funkcjonalny g nik (g nik ma by 18

19 wbudowany, nie dopuszcza si rozwi zania wbudowanego w zatok 5,25 lub 3,5 ) 8. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana lub dedykowana), wspieraj ca funkcj Wake on LAN (funkcja w czana przez u ytkownika) i PXE Porty Audio: wej cie 1 szt. Audio: wyj cie 1 szt. Przód obudowy audio: mikrofon 1 szt. Przód obudowy audio: s uchawki 1 szt. USB 2.0 wszystkich 10 szt. DVI 1szt. (DVI-I) Mouse / Keyboard (PS/2) 2 szt. Ethernet (RJ-45) 1 szt. wbudowany czytnik SMART CARD 10. Klawiatura Klawiatura USB w uk adzie polski programisty trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej 11. Mysz Mysz optyczna USB z pi cioma klawiszami oraz rolk (scroll) trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej 12. Nap d optyczny Nagrywarka DVD +/-RW typu slim wraz z oprogramowaniem do nagrywania p yt 13. Obudowa, zasilacz 14. System operacyjny Typu Ultra Small From Factor (USFF), fabrycznie przystosowana do pracy w uk adzie pionowym i poziomym (1 x 5,25 zewn trzny typu slim, i 1 x 3,5 wewn trzne) Modu konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala na demonta kart rozszerze i dysków twardych bez konieczno ci ycia narz dzi (wyklucza si u ycia wkr tów i rub oraz rub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi by otwierana bez konieczno ci ycia narz dzi (wyklucza si u ycie standardowych wkr tów, rub motylkowych) Obudowa musi umo liwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz k ódki (oczko w obudowie do za enia k ódki) Zasilacz o mocy max. 240W Active PFC i sprawno ci co najmniej 90 % przy 50 % obci eniu Zasilacz zintegrowany z obudow komputera nie dopuszcza si stosowania zasilaczy zewn trznych Zintegrowany zamek z obudow chroni cy przed nieautoryzowanym dost pem Czujnik otwarcia obudowy SMART CARD Reader zintegrowany z obudow Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany System operacyjny niewymagaj cy aktywacji za pomoc telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Do czony no nik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemu Windows 7, yty Recovery umo liwiaj ce instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. Wraz z systemem operacyjnym zainstalowany pakiet Office 2010 Starter 15. BIOS Mo liwo odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego, urz dze zewn trznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pami ci 19

20 16. Bezpiecze stwo i zarz dzanie operacyjnej RAM wraz z informacj o obsadzeniu slotów pami ci, MAC adres karty sieciowej Rozwi zanie sprz towe zintegrowane w p ycie g ównej komputera zapewniaj ce mo liwo przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez po rednictwa jakichkolwiek urz dze zewn trznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wy wietlany i/lub nie ma mo liwo ci wprowadzania znaków za pomoc konsoli tekstowej W pami ci Flash, funkcja blokowania wej cia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewn trznych urz dze Mo liwo, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego urz dze zewn trznych, ustawienia has a na poziomie u ytkownika, administratora oraz dysku twardego Mo liwo w czenia/wy czenia zintegrowanej karty d wi kowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego, urz dze zewn trznych Mo liwo wy czania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajduj cych si na przodzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewn trznych Zintegrowany z p yt g ówn dedykowany uk ad sprz towy s cy do tworzenia i zarz dzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada mo liwo szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy u yciu klucza sprz towego. Zintegrowana sprz towa technologia umo liwiaj ca zdalny dost p do komputerów pod czonych do sieci LAN niezale nie od stanu w czenia lub wy czenia komputera oraz niezale nie od stanu czy obecno ci systemu operacyjnego (nawet gdy nie maj systemu operacyjnego, dysku twardego lub wy czone). Zintegrowana sprz towa technologia zarz dzania i monitorowania komputerem na poziomie sprz towym, musi realizowa nast puj ce wymogi: 17. Oprogramowanie dodatkowe monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pami, HDD wersje BIOS p yty g ównej, zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny update BIOS u, zdalne przej cie konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu adowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarz dzaj cym, ww. funkcje dost pne przy wy czonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. Dodatkowe w pe ni funkcjonalne oraz nieodp atne licencyjnie oprogramowanie producenta sprz tu pozwalaj ce na: Diagnostyk usterek hardware u z poziomu DOS, W pe ni automatyczn instalacj sterowników urz dze opart o automatyczn detekcj posiadanego sprz tu Zarz dzanie sprz tem IT oraz inwentaryzacj posiadanego sprz tu wraz z zainstalowanymi podzespo ami czy oprogramowaniem 18. Certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprz tu (za czy dokument potwierdzaj cy spe nianie wymogu) 20

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389410-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 388000-2014 z dnia 2014-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ostrów Wielkopolski Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy o poniższych parametrach Typ

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt realizowany na podstawie porozumienia ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 1 I. Komputer 15 szt. II. Atrybut Wymagania Typ Procesor Płyta główna/ Gniazda rozszerzeń Komputer stacjonarny Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 4100 punktów w teście Passmark

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy Zestaw Komputerowy nr 1 20szt część 1 sprzęt komputerowy

Projekt Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy Zestaw Komputerowy nr 1 20szt część 1 sprzęt komputerowy Projekt Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy Zestaw Komputerowy nr 1 20szt część 1 sprzęt komputerowy Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gmina Celestynów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz z dostawą zgodnie z zaleceniami Zamawiającego 5 sztuk zestawów komputerowych do Urzędu Gminy. W celu wyliczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2b do SIWZ. Jednostka centralna. Komputer PC z oprogramowaniem. Producent: ... Oferowany typ, model: Wymagania Zamawiającego. Lp.

Załącznik 2b do SIWZ. Jednostka centralna. Komputer PC z oprogramowaniem. Producent: ... Oferowany typ, model: Wymagania Zamawiającego. Lp. Załącznik 2b do SIWZ Część II - Zestawy komputerowe z oprogramowaniem (jednostka centralna, monitor LCD, system operacyjny) 200 szt., monitory LCD profesjonalne - 6 szt., o parametrach: Jednostka centralna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...6

Bardziej szczegółowo

Jednostka. FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wartość brutto PLN

Jednostka. FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki. Załącznik nr 1.1 do SIWZ. Wartość brutto PLN FORMULARZ CENOWY Zadanie nr 1 zestawy komputerów stacjonarnych i drukarki Załącznik nr 1.1 do SIWZ Lp. Rodzaj sprzętu Ilość Jednostka Opis szczegółowy i min. wymagania Zamawiającego Model /typ / producent/

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne

Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Szczegółowy zakres i wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 1 do SIWZ Procesor Płyta główna Pamięć RAM HDD Kontroler macierzowy Napęd optyczny Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 Serwery i oprzyrządowanie oraz oprogramowanie systemowe i bazodanowe dla Portalu

Załącznik Nr 10 Serwery i oprzyrządowanie oraz oprogramowanie systemowe i bazodanowe dla Portalu Załącznik Nr 10 Serwery i oprzyrządowanie oraz oprogramowanie systemowe i bazodanowe dla Portalu System zaoferowany będzie dostarczony w architekturze sprzętowej, systemowej i bazodanowej pozwalającej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Stacja robocza TYP I Liczba sztuk: 130. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Stacja robocza TYP I Liczba sztuk: 130. Oferowany model *.. Producent *.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Stacja robocza TYP I Liczba sztuk: 130 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu Zakres I Czytnik kodów kreskowych 1 Typ czytnika - ręczny - ręczny 2 Źródło światła - dioda laserowa - dioda laserowa 3 Szybkość skanowania - min. 100 skanów na sekundę -. skanów na sekundę 4 Kontrast

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

WAG-2910-13-SW/08 Rzeszów, dn. 9.07.2008 r. Ogłoszenie

WAG-2910-13-SW/08 Rzeszów, dn. 9.07.2008 r. Ogłoszenie WAG-2910-13-SW/08 Rzeszów, dn. 9.07.2008 r. Narodowy Fundusz Zdrowia Podkarpacki Oddział Wojewódzki z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów Ogłoszenie zwany dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli:

Załącznik nr 1.1 oferta techniczna. ... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA. Oferuję dostawę sprzętu w konfiguracji podanej w poniższej tabeli: Nr sprawy PS.3431.26/10 Załącznik nr 1.1 oferta techniczna... (pieczęć wykonawcy) OFERTA TECHNICZNA Zgodnie z treścią SIWZ w ofercie technicznej należy określić szczegółowe rozwiązania zawierające nazwę

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @...

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Specyfikacja techniczna. Komputer stacjonarny 3 sztuki (producent/model)..

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Specyfikacja techniczna. Komputer stacjonarny 3 sztuki (producent/model).. Zał. do oferty Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Specyfikacja techniczna. Komputer stacjonarny 3 sztuki (producent/model).. LP Część składowa/cechy podstawowe Komputer stacjonarny Typ II 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna załącznik nr 3. Wymagania minimalne. 4GB DDR3 Registered DIMMs.

Specyfikacja techniczna załącznik nr 3. Wymagania minimalne. 4GB DDR3 Registered DIMMs. Specyfikacja techniczna załącznik nr 3 1. Serwer kopii zapasowych 1 2 Obudowa Typ procesora Obudowa typu RACK z możliwością zamontowania w standardowej szafie rack 19"(wysokość 5U max). Procesor czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WRAZ Z KALKULACJĄ CENY)

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WRAZ Z KALKULACJĄ CENY) 1 OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (WRAZ Z KALKULACJĄ CENY) ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ I FORMULARZA OFERTY PAKIET I: - PODPAKIET I: X Zestaw komputerowy (19 sztuk) o nazwie... oznaczeniu. producenta

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputery przenośne Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Producent Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Model. Tabela nr 1 L.P. Część składowa sprzętu Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiającego

Bardziej szczegółowo

TOM II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

TOM II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TOM II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputery stacjonarne All in one 85 sztuk Parametr Typ Zastosowanie Wydajność obliczeniowa Wymagania Komputer stacjonarny typu All in one. Komputer będzie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, 27.06.2014 r. PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU UL. WIĘŹNIÓW OŚWIĘCIMIA 20 32-603 OŚWIĘCIM WSZYSCY WYKONAWCY ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Matematyk pracownik wszechstronny Nr POKL.04.01.02. 00 168/12. Lp. Element Opis techniczny elementu

Projekt Matematyk pracownik wszechstronny Nr POKL.04.01.02. 00 168/12. Lp. Element Opis techniczny elementu Jednostka centralna Lp. Element Opis techniczny elementu 1. Procesor 2. 3. Płyta główna Pamięć RAM 4. Dysk twardy - architektura: x86 64bit - min. 2 rdzenie - PassMark CPU Mark: min. 7000 pkt. - gniazdo

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr.1 Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt musi być fabrycznie nowy i spełniać niżej podane parametry techniczne ( minimalne ). Wszystkie wymagania opisane w poniższych pozycjach są wymaganiami minimalnymi

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD 24 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Łączna cena zestawu 1.1 / wartość zestawów 4

Monitor LCD 24 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Łączna cena zestawu 1.1 / wartość zestawów 4 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2008 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze wysokiej wydajności, obliczeniowe oraz przetwarzania graficznego

Bardziej szczegółowo

Poz. 3. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe: drukowanie, kopiowanie, skanowanie

Poz. 3. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe: drukowanie, kopiowanie, skanowanie SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy Poz. 1. Drukarka laserowa monochromatyczna: A4 Prędkość druku min. 24 str./min. Czas wydruki pierwszej strony poniżej 9s min. 250 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis Szczegółowy opis 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 15 Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 )

Zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/20/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Metalurgii

Bardziej szczegółowo

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor:

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/363/4 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w zestaw nr : laptop - opis parametrów w Zadanie 2 zestaw

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY Załącznik Nr 2 do SIWZ ZP/PN/2312/15/2779/2010 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY Dostawa i serwis urządzeń komputerowych do laboratorium komputerowego dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Słownik

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Komputer Stacjonarny PC Nazwa urządzenia (typ i producent)... Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane / model katalogowy opcji * Komputer musi być modelem globalnym, oferowanym

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów dla stacji roboczej administracja 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych i sprawnych tec hnicznie urządzeń komputerowych oraz usługi gwarancyjne tych urządzeń. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3 Lp Wymagania minimalne/ warunek graniczny

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor)

Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor) Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor) Podzespoły jednostki komputerowej Procesor: Proponowane Intel Pentium G3250 3,2 GHz Minimalne wymagane parametry przedmiotu zamówienia określone

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu po zmianie 30.07.2012r.

Specyfikacja techniczna Sprzętu po zmianie 30.07.2012r. Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do wzoru umowy załącznika nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna Sprzętu po zmianie 30.07.2012r. STACJA ROBOCZA TYP 1 Liczba sztuk: 110 STACJA ROBOCZA TYP 1 Nazwa producenta

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

WYKAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WYKAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zał. Nr 5- do SIWZ- dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby WAM OReg Lublin SERWER typu RACK 19 1 szt. 1 Obudowa Obudowa z moŝliwością montaŝu w szafie rack

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1 sztuka serwer NAS. JBOD Hybrid RAID obsługiwany typ RAID RAID 0 maks. ilość dysków twardych. 2 szt. 2 x RJ-45

1 sztuka serwer NAS. JBOD Hybrid RAID obsługiwany typ RAID RAID 0 maks. ilość dysków twardych. 2 szt. 2 x RJ-45 1 sztuka serwer NAS Cecha Gwarancja procesor częstotliwość procesora pojemność pamięci RAM typ pamięci interfejs dysku twardego format szerokości dysku twardego 2 lata Dual Core 1330 MHz DDR3 DIMM Serial

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (nr 5) na dostawę elementu zestawu obliczeniowego węzła obliczeniowego. dla projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE (nr 5) na dostawę elementu zestawu obliczeniowego węzła obliczeniowego. dla projektu ZAPYTANIE OFERTOWE (nr 5) na dostawę elementu zestawu obliczeniowego węzła obliczeniowego dla projektu Przeprowadzenie badań nad technologią Rzeczywistości Wirtualnej dla zwiększenia poczucia obecności

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Część I. 1/ Mysz komputerowa 1szt.

Część I. 1/ Mysz komputerowa 1szt. Część I 1/ Mysz komputerowa 1szt. Podłączenie przewodowe Interfejs: USB Technologia wykrywania ruchu: Laser Ilość przycisków: 6 Interfejsy: 1 x USB - 4-pin USB typ A Kable 1 x kabel USB zintegrowany Gwarancja

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II część zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący zakupu instalacji i dostępu do sieci Internetowej dla 153 beneficjentów ostatecznych (150 beneficjentów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

CZ A. SPRZ T KOMPUTEROWY WRAZ z OPROGRAMOWANIEM

CZ A. SPRZ T KOMPUTEROWY WRAZ z OPROGRAMOWANIEM ... Za cznik Nr do oferty ( piecz Wykonawcy ) Formularz oferty cenowej na dostaw sprz tu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materia ów eksploatacyjnych do drukarek CZ A. SPRZ T KOMPUTEROWY WRAZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do formularza oferty. Formularz Cenowy Wykaz sprzętu z wykazem cen. Komputer przenośny laptop z dedykowaną stacją dokującą

Załącznik nr 1 do formularza oferty. Formularz Cenowy Wykaz sprzętu z wykazem cen. Komputer przenośny laptop z dedykowaną stacją dokującą JRP.231.3.2016.KG Załącznik nr 1 do formularza oferty Formularz Cenowy Wykaz sprzętu z wykazem cen Komputer przenośny laptop z dedykowaną stacją dokującą 1 2 kpl Cena jednostkowa netto za komputer przenośny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT)

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Załącznik nr 1b do SIWZ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) 1. Zestaw komputerowy Komputer PC Ilość sztuk: 10 Nazwa i model komputera:.... 1 2 3 4 5 1. Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86,

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r.

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro Numer sprawy: SP-IN.272.76.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w podziale na 2 zadania I. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy Zestaw nr 1-1 sztuka Stacja robocza np: Dell Vostro 3900 (GBEARMT1601_102) lub równoważny Oferowany typ, model,

Bardziej szczegółowo

1 Komputery 2. 2 Monitory 22 2

1 Komputery 2. 2 Monitory 22 2 ZAŁĄCZNIK NR 10 GRUPA PRODUKTÓW 10 KOMPUTERY I MONIOTORY Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Komputery 2 2 Monitory 22 2 1. Komputer typ 1 o parametrach minimum: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Znak postępowania: RZP.271.13.2012 Do Wykonawców Ożarów Mazowiecki 2012-02-27 Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05-850 Ożarów Mazowiecki ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA O WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego OR.272.5.2011 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Serwer stelażowy szt 1: Obudowa Procesor Płyta główna Pamięć RAM HDD Kontrolery Inne napędy i moduły graficzna

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 26.11.2015r. BO.271-141/15 WSZYSCY WYKONAWCY

Wałbrzych, dnia 26.11.2015r. BO.271-141/15 WSZYSCY WYKONAWCY Wałbrzych, dnia 26.11.2015r. BO.271-141/15 WSZYSCY WYKONAWCY Dotyczy postępowania pn.: Dostawa sprzętu i materiałów wraz z montażem i konfiguracją do budowy serwerowni, sieci LAN, sieci komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. 1.Router

Załącznik nr 2 do SIWZ. 1.Router Załącznik nr 2 do SIWZ 1.Router Przedmiotem zamówienia jest router ze zintegrowanym firewallem, tunelami VPN i mechanizmami QoS dla sieci, której obciążenie nie przekracza 30 tysięcy aktywnych sesji, a

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zamawianego sprzętu

Specyfikacja zamawianego sprzętu Specyfikacja zamawianego sprzętu CZĘŚĆ I 1. Zasilacz UPS 20 sztuk Zasilacz UPS o następującej minimalnej konfiguracji lub równoważny*: 1 Moc wyjściowa 300W / 500 VA 2 Napięcie wyjściowe 230V 3 4 Gniazda

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.: Nr RI.272.34.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn.: Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego/informatycznego dla Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski, tel: +(48 22) 8222123, fax: +(48 22) 6592714 e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl http://www.slcj.uw.edu.pl Warszawa,24.02.2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1.4.1/08062016

Zapytanie ofertowe nr 1.4.1/08062016 Rzeszów, 08.06.2016 r. Fibrain Sp. z o.o. 35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 e-mail: fibrain@fibrain.pl.. Adres/pieczątka firmowa Zamawiającego Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo