SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem"

Transkrypt

1 SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

2 Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania Wymagania ogólne Wymagania od dostawcy Wymagania wobec sprz tu Cz serwerowa Minimalne wymagania dla szafy serwerowej Za enia minimalne dla ka dego z serwerów hostuj cych Za enia minimalne dla serwera zarz dzaj cego z funkcj serwera backupu Za enia minimalne dla systemu ta mowego Za enia minimalne dla macierzy dyskowych Urz dzenia sieciowe Za enia minimalne dla dostawy i instalacji po czenia wiat owodowego Za enia minimalne dla sieci SAN (Storage Area Network) Za enia minimalne dla sieci LAN Za enia minimalne dla sieci WAN Komputery Stacja robocza I 24 szt Stacja robocza II 28 szt Stacja robocza III 12 szt Stacja robocza IV 76 szt Stacja robocza V 6 szt Stacja robocza VI 3 szt Stacja robocza VII 1 szt Monitory Monitory I (23 cale) 140 szt Monitory II (27 cali) 6 szt Osprz t do komputerów uchawki z mikrofonem szt Zestaw blokuj cy komputer stacjonarny i peryferia 64 szt Kolektor danych z laserowym czytnikiem kodów kreskowych 1 szt Oprogramowanie i klawiatura dla osób niewidomych i s abowidz cych 2 szt Czytniki kodów kreskowych 50 szt

3 Drukarki termotransferowe i termiczne Urz dzenie dla osób niewidomych i s abowidz cych wraz z klawiatur Klawiatura Skanery Skaner do formatu A0 z komputerem zarz dzaj cym wraz z monitorem - 1 szt Urz dzenie do digitalizacji materia ów o rozmiarze A3 3 szt Skaner ksi kowy A3 2 szt System równoleg y UPS Wymagania wobec oprogramowania Licencje Za enia minimalne dla oprogramowania wirtualizuj cego Za enia minimalne dla oprogramowania backupu Za enia minimalne dla oprogramowania komputerów czytelniczych Zakres wdro enia Cz serwerowa Wdro enie sprz tu Wdro enie oprogramowania Cz sieciowa Wdro enie sprz tu Konfiguracja sprz tu Inne us ugi Konfiguracja stacji roboczych i innych dostarczonych urz dze System powiadamiania i raportowania Procedury Disaster Recovery (DR) Szkolenia Dokumentacja powykonawcza Wsparcie powdro eniowe Wytyczne projektowe obudów urz dze Monitory Monitory K1 - Obudowa komputerowa mocowana do blatu stanowiska czytelniczego na kond. 00, K2 - Obudowa komputerowa lokalizowana w Informatoium - Katalogach, na kond K3, K4 - Obudowa komputerowa ustawiana na pod odze we wn ce mebla na kond. 00, +1, +2,

4 6.6. K3, K4 - Obudowa komputerowa lokalizowana podblatowo przy stanowiskach czytelniczych Czytelni Multimedialnej na kond Mysz komputerowa Klawiatura...70 Za cznik 1 szczegó owy opis macierzy dyskowych...72 Za cznik 2 szczegó owy opis szaf serwerowych

5 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania Lp. Nazwa Ilo 1. Szafa rakowa na serwer 7szt. 2. Serwer hostuj cy 3szt. 3. Serwer zarz dzaj cy z funkcj serwera backupu 1szt. 4. System ta mowy 1szt. 5. Macierz produkcyjna 1kpl. 6. Macierz dyskowa (skany) 1kpl. 7. Router z funkcj firewalla 1szt. 8. Router VPN do filii 28szt. 9. Komputer stacja robocza I 24szt. 10. Komputer stacja robocza II 28szt. 11. Komputer stacja robocza III 12szt. 12. Komputer stacja robocza IV 76szt. 13. Komputer stacja robocza V 6szt. 14. Komputer stacja robocza VI 3szt. 15. Komputer stacja robocza VII 1szt. 16. Monitor I (23 cale) 140szt. 17. Monitor II (27 cali) 6szt. 18. S uchawki z mikrofonem 150szt. 19. Zestaw blokuj cy komputer stacjonarny i peryferia 64szt. 20. Kolektor danych z laserowym czytnikiem kodów kreskowych 1kpl. 21. Czytnik kodów kreskowych 50szt. 22. Stacjonarna drukarka kodów kreskowych wraz z nawijakiem 1szt. 23. Stacjonarne drukarki termiczne 4szt. 5

6 24. Urz dzenie dla osób niewidomych i s abo widz cych wraz z klawiatur 1kpl. 25. Klawiatura dla osób niewidomych i s abo widz cych 2kpl. 26. Skaner do formatu A0 z komputerem zarz dzaj cym wraz z monitorem 1kpl. 27. Urz dzenie do digitalizacji materia ów o rozmiarze A3 3szt. 28. Skaner ksi kowy A3 2szt. 29. System równoleg y UPS 2kpl. 30. Licencja serwerowa-microsoft Windows Server Enterprise 2008R2 SNGL OLP NL Acdmc 31. Licencja serwerowa-microsoft SQL Server Enterprise 2008R2 SNGL OLP NL Acdmc 32. Licencja serwerowa-microsoft Exchange Server Standard 2010 SNGL OLP NL Acdmc 33. Licencja serwerowa-microsoft SharePoint Server 2010 SNGL OLP NL Acdmc 34. Licencja serwerowa-microsoft Lync Server Standard 210 SNGL OLP NL Acdmc 4szt. 2szt. 1szt. 1szt. 1szt. 35. Licencja dost powa-microsoft Core CAL User CAL 200szt. 36. Licencja dost powa-microsoft Windows Server External Connector Licencja dost powa-microsoft SQL CAL 2008R2 Device CAL 4szt. 200szt. 38. Licencja dost powa-microsoft Office Pro Plus szt. 39. Oprogramowanie specjalistyczne 1kpl 40. Po czenie wiat owodowe 1kpl. 41. Switche modularne 1kpl. 42. Access Point 3szt. 43. Wdro enie 1kpl. 6

7 2. Wymagania ogólne Okre lone zosta y nast puj ce grupy funkcjonalne: 1. Serwery, macierze dyskowe, inne urz dzenia pami ci masowej pracuj ce w sieci SAN Storage Area Network. 2. Prze czniki sieciowe Fibre Channel. 3. Komputery u ytkowników ko cowych, notebooki. 4. Prze czniki sieciowe modularne oraz urz dzenia sieci bezprzewodowej. 5. Router z funkcj firewall. Zaleca si, aby proponowane urz dzenia w zakresie poszczególnych grup funkcjonalnych pochodzi y od jednego producenta. Dopuszcza si rozwi zanie równowa ne sk adaj ce si z elementów wielu producentów w ramach jednej grupy funkcjonalnej pod warunkiem zachowania pe nej kompatybilno ci produktów cz stkowych wchodz cych w sk ad rozwi zania informatycznego w ca ym okresie ich u ytkowania. Wszystkie zaproponowane urz dzenia musz by obj te gwarancj jako ci producenta oraz by wyprodukowanymi zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO lub równowa nymi. Przy realizacji dostaw sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem nale y uwzgl dni wymogi projektowe obudów sprz tu komputerowego okre lone w punkcie 5. Wykonawca jest zobowi zany przed przyst pieniem do realizacji przedstawi do akceptacji przedstawiciela Zamawiaj cego: dokumenty potwierdzaj ce spe nienie parametrów technicznych, u ytkowych, jako ciowych i estetycznych okre lonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, rysunki warsztatowe w przypadku wyposa enia wymagaj cego monta u, odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne, Wszystkie dokumenty powinny by wa ne w dniu sk adania ofert oraz w dniu instalacji urz dzenia, powinny dotyczy kompletnego urz dzenia zarówno w zakresie cz ci sk adowych jak i ca ci. urz dzenia powinny by dostarczone wraz z instrukcj obs ugi oraz instrukcj konserwacji i czyszczenia, w przypadku dostawy urz dze, których obs uga wymaga przeszkolenia lub specjalistycznych uprawnie Wykonawca uwzgl dni w ofercie przeprowadzenie niezb dnego szkolenia dla personelu obs uguj cego w przypadku urz dze wymagaj cych okresowych przegl dów Wykonawca do czy w formie opisowej zakres oraz harmonogram konserwacji i wymiany pomocniczych elementów sk adowych wg. instrukcji u ytkowania 2.1. Wymagania od dostawcy Oferent musi posiada co najmniej 2 pracowników posiadaj cych wiedz z zakresu czynno ci wdro enia potwierdzone certyfikatami producentów z zakresu proponowanych systemów operacyjnych oraz proponowanych rodowisk wirtualnych. Dane personalne ww. pracowników wraz z wymienionymi certyfikatami producentów Wykonawca zobowi zany jest dostarczy przed podpisaniem umowy. 7

8 3. Wymagania wobec sprz tu 3.1. Cz serwerowa Ca infrastruktury montowana w szafie serwerowej (posta rack). Platforma sk adaj ca si z trzech serwerów fizycznych hostuj cych maszyny wirtualne oraz serwera zarz dzaj cego pe ni cego jednocze nie funkcje serwera backupu Minimalne wymagania dla szafy serwerowej Zamówienie dotyczy 7 szaf po czonych ze sob w trzech segmentach szczegó owo opisanych w za czniku nr 2 Szczegó owy opis szaf serwerowych. Gwarancja jako ci producenta: minimum 3-letnia gwarancja jako ci producenta Za enia minimalne dla ka dego z serwerów hostuj cych Dwa procesory minimum sze ciordzeniowe w architekturze x86, ka dy z nich osi gaj cy w testach wydajno ciowych Passmark CPU Mark wynik minimum 8646 pkt. Wymagane aby dokument z testów Passmark CPU Mark potwierdzaj cy uzyskany wynik za czy do dokumentacji. 96GB pami ci RAM. Dwa dyski hot-plug SAS 300GB/10 000rpm pracuj ce w RAID1. Nap d optyczny DVD z funkcj nagrywania. Dwie karty Fibre Channel 8Gbps. 2 porty NIC 1Gbps RJ45 oraz 1 port 10Gbps (konektor oraz medium wspó pracuj ce z zaproponowanymi prze cznikami sieci LAN). Redundantne zasilacze. Sprz towo realizowany modu zdalnego zarz dzania i dost pu do serwera (video, klawiatura, nap d optyczny) z ewentualnymi licencjami umo liwiaj cymi korzystanie z funkcji zdalnego dost pu. Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu w trybie on-site, NextBusinessDay 5x9 (z us ug w miejscu instalacji sprz tu, przez 5 lat z podj ciem reakcji nast pnego dnia roboczego. Zg oszenia do serwisu 5 dni w tygodniu (dni robocze) w ci gu 9h pracy serwisu) Za enia minimalne dla serwera zarz dzaj cego z funkcj serwera backupu Jeden procesor minimum sze ciordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach wieloprocesorowych, o wydajno ci równowa nej lub lepszej procesorowi Intel Xeon X GB pami ci RAM. Dwa dyski hot-plug SAS 600GB/10 000rpm pracuj ce w RAID1, kontroler umo liwiaj cy prac w RAID5 oraz 6 z 512MB pami ci podr cznej z podtrzymaniem bateryjnym. Nap d optyczny DVD z funkcj nagrywania. Dwie karty Fibre Channel 8Gbps. 2 porty NIC 1Gbps RJ45 oraz 1 port 10Gbps (konektor oraz medium wspó pracuj ce z zaproponowanymi prze cznikami sieci LAN). Redundantne zasilacze. 8

9 Sprz towo realizowany modu zdalnego zarz dzania i dost pu do serwera (video, klawiatura, nap d optyczny) z ewentualnymi licencjami umo liwiaj cymi korzystanie z funkcji zdalnego dost pu. Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu w trybie on-site, NextBusinessDay 5x9 (z us ug w miejscu instalacji sprz tu, przez 5 lat z podj ciem reakcji nast pnego dnia roboczego. Zg oszenia do serwisu 5 dni w tygodniu (dni robocze) w ci gu 9h pracy serwisu) Za enia minimalne dla systemu ta mowego Biblioteka dwu-nap dowa LTO5 z interfejsami FC 8Gbps i 48 slotami na ta my wspó pracuj ca z oprogramowaniem kopii zapasowych, celem realizacji uk adu DiskToDiskToTape. Redundantne zasilacze. Ta my LTO5 w ilo ci 60 sztuk. Ta ma czyszcz ca w ilo ci 3 sztuk. Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu w trybie on-site, NextBusinessDay 5x9 (z us ug w miejscu instalacji sprz tu, przez 5 lat z podj ciem reakcji nast pnego dnia roboczego. Zg oszenia do serwisu 5 dni w tygodniu (dni robocze) w ci gu 9h pracy serwisu) Za enia minimalne dla macierzy dyskowych Dwie macierze dyskowe tego samego typu pod czone do sieci SAN, wymienione w szczegó owej specyfikacji (w Za czniku numer 1 Szczegó owy opis macierzy dyskowych) jako macierz produkcyjna oraz macierz skanów. Macierz produkcyjna posiada: 36 dysków SAS lub FC 3,5 300GB rpm oraz 10 dysków 3,5 SAS (NL-SAS) lub FC 2TB 7200rpm. Macierz skanów posiada: 48 dysków SAS (NL-SAS) lub FC 3,5 2TB 7200rpm. Dodatkowe, zapasowe dyski twarde, identyczne z u ytymi w powy szych macierzach: 2 dyski SAS lub FC 3,5 300GB rpm oraz 3 dyski 3,5 SAS (NL- SAS) lub FC 2TB 7200rpm. Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu w trybie on-site, NextBusinessDay 5x9 (z us ug w miejscu instalacji sprz tu, przez 5 lat z podj ciem reakcji nast pnego dnia roboczego. Zg oszenia do serwisu 5 dni w tygodniu (dni robocze) w ci gu 9h pracy serwisu) Urz dzenia sieciowe Za enia minimalne dla dostawy i instalacji po czenia wiat owodowego Dostawa i instalacja po czenia wiat owodowego pomi dzy serwerowni (pomieszczenie A), a prze cznic sieci POZMAN w pomieszczeniu B. Po czenie wiat owodowe nale y wykona kablem stacyjnym z sze cioma w óknami wiat owodowymi jednomodowymi (kabel 6j). Zakres prac obejmuje: o Dostawa i instalacja koryt monta owych pomi dzy szaf instalacyjn nr C w pomieszczeniu serwerowni, a prze cznic sieci POZMAN w pomieszczeniu B. Szczegó owe miejsca instalacji koryt monta owych nale y uzgodni z Zamawiaj cym. o Wykonanie przewiertów przez ciany i stropy, które b niezb dne do instalacji po czenia wiat owodowego 9

10 o Dostawa prze cznicy wiat owodowej 19-calowej i jej instalacja w szafie instalacyjnej nr C w pomieszczeniu serwerowni o Dostawa kabla wiat owodowego z sze cioma w óknami wiat owodowymi jednomodowymi i jego instalacja w korytach monta owych o Zako czenie kabla z czami SC/PC na zainstalowanej prze cznicy wiat owodowej w pomieszczeniu serwerowni o Zako czenie kabla FC/PC w istniej cej prze cznicy wiat owodowej sieci POZMAN w pomieszczeniu B Dostawa 10 patchcordów wiat owodowych 2j o d ugo ci 3m zako czonych na jednym ko cu z czami SC/PC, a na drugim z czami LC Oferenci mog przeprowadzi wizj lokaln w miejscach instalacji w uzgodnionym z Bibliotek terminie Za enia minimalne dla sieci SAN (Storage Area Network) Dwa prze czniki SAN Fibre Channel 8Gbps, ka dy z o mioma obsadzonymi i licencjonowanymi portami 2/4/8Gbps (short range), z mo liwo ci rozbudowy ka dego prze cznika powy ej 20 portów Aktywna licencja Full Fabric. Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu w trybie on-site, NextBusinessDay 5x9 (z us ug w miejscu instalacji sprz tu, przez 5 lat z podj ciem reakcji nast pnego dnia roboczego. Zg oszenia do serwisu 5 dni w tygodniu (dni robocze) w ci gu 9h pracy serwisu) Za enia minimalne dla sieci LAN Min. 48 portów 10/100/1000Mbps RJ45 + PoE, realizowane modu ami/urz dzeniami 24-portowymi. Min. 528 portów 10/100/1000Mbps RJ45, realizowane modu ami/urz dzeniami 24-lub 48-portowymi Min. 8 portów 10Gbps umo liwiaj ce pod czenie serwerów. 3 urz dzenia typu AccessPoint zasilane przez PoE, z mo liwo ci monta u zewn trznej anteny. Urz dzenia musz umo liwia w przysz ci zarz dzanie nimi za po rednictwem kontrolera WiFi, tego samego producenta co prze czniki LAN. Urz dzenia typu AccessPoint zgodne ze standardami: a, b, g i n. Mo liwo monta u kontrolera WiFi. Po czenia pomi dzy prze cznikami musz by realizowane z pr dko ci 10Gbps lub wi ksz. Urz dzenia b znajdowa si w dwóch ró nych lokalizacjach (ró ne pi tra budynku). Urz dzenia z co najmniej jednej lokalizacji powinny oferowa mo liwo zarz dzania jako jedno urz dzenie logiczne (stackable). Producent sprz tu powinien udost pni oprogramowanie do centralnego zarz dzania wszystkimi urz dzeniami. Gwarancja jako ci producenta na ca y okres u ytkowania sprz tu z czasem reakcji serwisu w nast pny dzie roboczy. W przypadku braku mo liwo ci naprawy, gwarancja wymiany na nowy sprz t. 10

11 Urz dzenie musi pochodzi z legalnego ród a, zakupione w autoryzowanym kanale sprzeda y producenta w Polsce i obj te standardowym pakietem us ug gwarancyjnych zawartych w cenie urz dzenia i wiadczonych przez sie serwisow producenta na terenie Polski. Aktualizacje oprogramowania dost pne na stronie WWW producenta. Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu w trybie on-site, NextBusinessDay 5x9 (z us ug w miejscu instalacji sprz tu, przez 5 lat z podj ciem reakcji nast pnego dnia roboczego. Zg oszenia do serwisu 5 dni w tygodniu (dni robocze) w ci gu 9h pracy serwisu) Za enia minimalne dla sieci WAN Dedykowany router sprz towy, zapewniaj cy poziom dost pno ci HA, spe niaj cy nast puj ce wymagania: Urz dzenie powinno pe ni rol ciany ogniowej ledz cej stan po cze z funkcj weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji. Urz dzenie nie powinno posiada ograniczenia na ilo jednocze nie pracuj cych ytkowników w sieci chronionej. Powinno by oparte o dedykowany system operacyjny. Urz dzenie musi posiada co najmniej pi portów 10/100 FastEthernet. Powinno posiada dedykowane dwa porty dla pod czenia konsoli oraz dla uzyskania zdalnego dost pu przez modem asynchroniczny. Powinno posiada co najmniej jeden port USB dla przysz ych zastosowa (tokeny, etc.). Powinno posiada co najmniej 1GB DRAM oraz 256MB Flash. Urz dzenie powinno udost pnia funkcjonalno ci ochrony antywirusowej i antyspyware owej z licencj na co najmniej 500 u ytkowników z subskrypcj na 2 lata. Urz dzenie powinno posiada funkcjonalno ochrony antyspamowej, filtrowania i blokowania odwo do niepo danych adresów URL oraz filtrowania zawarto ci poczty elektronicznej dla 500 u ytkowników z subskrypcj na 2 lata. Urz dzenie musi posiada zintegrowane sprz towe wsparcie dla szyfrowania. Urz dzenie powinno mie mo liwo operowania jako transparentna ciana ogniowa warstwy drugiej ISO OSI. Urz dzenie powinno umo liwia terminowanie co najmniej 250 jednoczesnych sesji VPN opartych o protokó IPSec. Urz dzenie powinno obs ugiwa co najmniej jednoczesnych sesji/po cze z pr dko ci co najmniej 8000 po cze na sekund. Przepustowo obs ugiwana przez urz dzenie w trybie zapory ogniowej (firewall) nie powinna by mniejsza ni 300 Mbps i jednocze nie 160 Mbps dla ruchu szyfrowanego symetrycznymi algorytmami 3DES/AES. Wraz z urz dzeniem powinno by dostarczane oprogramowanie klienta VPN, umo liwiaj ce instalacj go i zestawienie do urz dzenia po cze VPN z komputerów osobistych PC pracuj cych pod kontrol systemów operacyjnych Windows, Solaris i Linux, a tak e komputerów Mac. Oprogramowanie to powinno pochodzi od tego samego producenta, co oferowane urz dzenie i powinno by obj te jego jednolitym wsparciem technicznym. 11

12 Urz dzenie powinno umo liwia obs ug co najmniej 100 interfejsów VLAN w standardzie 802.1Q. Urz dzenie powinno w celu redundancji umo liwia implementacj funkcji niezawodno ci pary takich urz dze, czyli tzw. failoveru dzia aj cego w trybie active/standby lub active/active. Urz dzenie powinno umo liwia obs ug minimum 2 wirtualnych instancji firewall i umo liwia rozbudow do co najmniej 5 wirtualnych instancji firewall. Powinno dokonywa inspekcji ruchu g osowego w zakresie protoko ów H.323, SIP, SCCP, MGCP, TAPI, JTAPI. Urz dzenie powinno mie mo liwo blokowania aplikacji typu internetowy komunikator wykorzystuj cych port 80 (np.: Skype, MSN). Urz dzenie powinno mie mo liwo blokowania aplikacji typu peer-to-peer (np: Kaaza, edonkey). Urz dzenie powinno mie mo liwo inspekcji protoko ów HTTP oraz FTP na niestandardowych portach. Urz dzenie powinno zapewnia wsparcie dla list kontroli dost pu dla IPv6. Urz dzenie powinno by zarz dzalne przy wykorzystaniu dedykowanej aplikacji umo liwiaj cej p ynn (z u yciem kreatorów) konfiguracj poszczególnych funkcji urz dzenia. Urz dzenie powinno by przystosowane do monta u w 19-calowej szafie serwerowej i nie zajmowa wi cej miejsca ni 1U. Minimum 5 letnia gwarancja jako ci producenta sprz tu w trybie on-site, NextBusinessDay 7x24 (z us ug w miejscu instalacji sprz tu, przez 5 lat z podj ciem reakcji nast pnego dnia roboczego. Zg oszenia do serwisu 7 dni w tygodniu (dni robocze) w ci gu 24h pracy serwisu) Routery VPN dla oddzia ów Wymagane jest 28 urz dze, po jednym dla ka dego z oddzia ów, w celu integracji systemu informatycznego. Wszystkie z proponowanych urz dze musz pochodzi od jednego producenta lub posiada identyczny interfejs zarz dzaj cy o pe nej kompatybilno ci dla wszystkich urz dze. Urz dzenie powinno by dedykowanym ruterem o sta ej konfiguracji sprz towej. Powinno by oparte o dedykowany system operacyjny. Urz dzenie musi posiada port DSL WAN mog cy pracowa w ka dym z trybów wymienionych poni ej: o ADSL2, o ADSL2+, o VDSL. Port DSL musi by w ciwy dla po cze DSL zestawianych w oparciu o analogow lini telefoniczn (POTS) Urz dzenie musi obs ugiwa 4 wirtualne obwody (virtual circuit) ATM Urz dzenie musi wykonywa routing pakietów IPv4 z wydajno ci min pakietów na sekund. Urz dzenie musi realizowa funkcje NAT, PAT i Application Layer Gateway. Urz dzenie musi umo liwia statyczne wpisanie tras routingu dla danych prefixów IPv4. 12

13 Urz dzenie musi obs ugiwa w pe ni protoko y routingu RIPv1 i RIPv2. Urz dzenie musi obs ugiwa protokó VRRP. Urz dzenie musi obs ugiwa (mie mo liwo terminowania) ruchu GRE. Urz dzenie musi realizowa funkcje ciany ogniowej z inspekcj ruchu uwzgl dniaj stan po cze. Urz dzenie musi realizowa funkcje zapory ogniowej w oparciu o zdefiniowane strefy. Urz dzenie musi posiada co najmniej cztery porty prze cznika 10/100 FastEthernet. Urz dzenie musi umo liwia kopiowanie ruchu faktycznie wchodz cego/wychodz cego na porcie prze cznika na inny port dla celów diagnostyki sieci (port mirroring, SPAN). Urz dzenie musi umo liwia tworzenie list kontroli dost pu dla IPv4 z uwzgl dnieniem parametrów ramek (pakietów) z warstw L2, L3 i L4 modelu OSI oraz wykorzystania niniejszych list w mechanizmach bezpiecze stwa, routingu oraz QoS (dla celów identyfikacji i klasyfikacji). Powinno posiada dedykowany port dla pod czenia konsoli lub dla uzyskania zdalnego dost pu przez modem asynchroniczny. Powinno posiada co najmniej jeden port USB 1.1 dla przysz ych zastosowa (tokeny, etc.). Powinno posiada co najmniej 256 DRAM z mo liwo ci rozbudowy do 768MB oraz 128MB pami ci typu flash z mo liwo ci rozbudowy do 512MB. Urz dzenie powinno umo liwia terminowanie co najmniej 20 jednoczesnych sesji VPN opartych o protokó IPSec. Szyfrowanie dla po cze VPN dla algorytmów DES, 3DES, AES 256 powinno odbywa si w oparciu o sprz towy, wbudowany dedykowany akcelerator. Wraz z urz dzeniem powinno by dostarczane dedykowane do tego urz dzenia oprogramowanie klienta VPN, umo liwiaj ce instalacj go i zestawienie do urz dzenia po cze VPN z komputerów osobistych PC pracuj cych pod kontrol systemów operacyjnych Windows, Solaris i Linux, a tak e komputerów Mac.. Urz dzenie powinno umo liwia obs ug sieci VLAN w standardzie 802.1Q. Urz dzenie powinno by zarz dzalne przy wykorzystaniu dedykowanej aplikacji umo liwiaj cej p ynn (z u yciem kreatorów) konfiguracj poszczególnych funkcji urz dzenia. Urz dzenie musi umo liwia zarz dzanie urz dzeniem z wykorzystaniem protoko ów Telnet, Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3), Secure Shell (SSH) Protoco, oraz http. Urz dzenie musi obs ugiwa protoko y RADIUS i TACACS Komputery Stacja robocza I 24 szt. Komputer o minimalnych parametrach: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. yta g ówna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposa ona w min. 1 z cze PCI Express 2.0 x16 low profile, 1 z cze PCI Express 2.0 x4 (Mech.x16) low profile, 1 z cze PCI Express x1 low profile, 1 13

14 cze PCI (32 bit/33mhz) low profile, 4 z cza DIMM DDR MHz pracuj ce w systemie dwukana owym, obs uga do 32GB pami ci RAM, min. 5 czy SATA NCQ, AHCI w tym co najmniej 1 szt. SATA III (6Gbit) oraz 1 szt. esata. 2. Chipset Dostosowany do oferowanego procesora 3. Procesor Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, osi gaj cy: w te cie SysMark2007 Preview Rating wynik minimum 276 punktów, oraz w te cie SysMark2007 Preview Productivity minimum 281 punktów. Wymagane aby dokument potwierdzaj cy wyniki testów Sysmark na konfiguracj identyczn z oferowan za czy do dokumentacji. Wymagania dla testu wydajno ciowego: Test wydajno ciowy przeprowadzony programem firmy BAPCo SYSmark2007 Preview w wersji Test przeprowadzany na oferowanym zestawie komputerowym z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 PL wersja 32 bit (instalacja standardowa, zalecana przez producenta systemu operacyjnego) oraz przy ustawionej rozdzielczo ci ekranu - i jako ci kolorów - najwy sza (32 bity). Wszystkie podzespo y oferowanego zestawu musz pracowa w zakresie parametrów ustawionych przez producenta danego podzespo u. Niedozwolony jest tzw. overclocking tj. podwy szenie cz stotliwo ci taktowania procesora, karty graficznej, szyny systemowej lub jakiegokolwiek innego podzespo u ponad warto ci ustawione przez jego producenta. 4. Pami RAM 4 GB DDR MHz 5. Dysk twardy Min. 320 GB SATA III 7200rpm NCQ, zawieraj cy partycj RECOVERY umo liwiaj odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych no ników 6. Karta graficzna Zintegrowana z procesorem lub dedykowana, z pami ci wspó dzielon do co najmniej 1,5 GB. Wsparcie dla DUAL DISPLAY oraz zgodno z DirectX 10.1, HDCP, OpenGL Karta d wi kowa Karta d wi kowa zintegrowana z p yt g ówn lub dedykowana, zgodna z High Definition, 5.1 surround sound, obudowa wyposa ona w pe ni funkcjonalny g nik (g nik ma by wbudowany, nie dopuszcza si rozwi zania wbudowanego w zatok 5,25 lub 3,5 ) 8. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana lub dedykowana) Wspieraj ca funkcj Wake on LAN (funkcja w czana przez u ytkownika) i PXE Porty Audio: wej cie 1 szt. Audio: wej cie mikrofonowe 1 szt. 14

15 Audio: wyj cie 1 szt. Przód obudowy audio: mikrofon 1 szt. Przód obudowy audio: s uchawki 1 szt. USB 2.0 wszystkich 14 szt., w tym: o USB z przodu obudowy 4 szt. o USB z ty u obudowy 8 szt. o USB wewn trz obudowy 2 szt. Display Port DVI 1 szt. (DVI-I) Mouse / Keyboard (PS/2) 2 szt. Ethernet (RJ-45) 1 szt. Fabrycznie wbudowany czytnik SMART CARD 10. Klawiatura Klawiatura USB w uk adzie polski programisty trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej 11. Mysz Mysz optyczna USB z pi cioma klawiszami oraz rolk (scroll) trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej 12. Nap d optyczny Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania p yt 13. Obudowa, zasilacz 14. System operacyjny Typu SFF (Small Form Factor), fabrycznie przystosowana do pracy w uk adzie pionowym i poziomym (1 x 5,25 zewn trzne, 1 x 3,5 zewn trzne i 1 x 3,5 wewn trzne) Modu konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwala na demonta kart rozszerze i nap dów optycznych, i dysków twardych bez konieczno ci u ycia narz dzi (wyklucza si u ycia wkr tów i rub oraz rub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi by otwierana bez konieczno ci ycia narz dzi (wyklucza si u ycie standardowych wkr tów, rub motylkowych) Obudowa musi umo liwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz k ódki (oczko w obudowie do za enia k ódki) Zasilacz o mocy max. 280W Active PFC i sprawno ci co najmniej 90 % przy 50 % obci eniu, zasilacz wyposa ony w wyj cie do pod czenia monitora Czujnik otwarcia obudowy Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny niewymagaj cy aktywacji za pomoc telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Do czony no nik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7 oraz XP, P yty Recovery umo liwiaj ce instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. 15. BIOS Mo liwo odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego, urz dze zewn trznych informacji na temat: zainstalowanego procesora, pami ci operacyjnej RAM wraz z informacj o obsadzeniu slotów pami ci, MAC adres karty sieciowej, rozwi zanie sprz towe zintegrowane w p ycie g ównej komputera zapewniaj ce mo liwo przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez po rednictwa jakichkolwiek urz dze zewn trznych i w sytuacji, gdy obraz 15

16 16. Bezpiecze stwo i zarz dzanie na monitorze nie jest wy wietlany i/lub nie ma mo liwo ci wprowadzania znaków za pomoc konsoli tekstowej W pami ci Flash, funkcja blokowania wej cia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewn trznych urz dze Mo liwo, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego urz dze zewn trznych, ustawienia has a na poziomie u ytkownika, administratora oraz dysku twardego. Mo liwo w czenia/wy czenia zintegrowanej karty d wi kowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, pod czonych do niego, urz dze zewn trznych. Mo liwo wy czania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajduj cych si na przodzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewn trznych, tylko nieu ywanych Mo liwo zmiany trybu pracy dysku twardego: na prac zapewniaj najwi ksz wydajno, na prac zmniejszaj poziom ha asu generowanego przez dysk twardy. Zintegrowany z p yt g ówn dedykowany uk ad sprz towy s cy do tworzenia i zarz dzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada mo liwo szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy u yciu klucza sprz towego. Zintegrowana sprz towa technologia umo liwiaj ca zdalny dost p do komputerów pod czonych do sieci LAN niezale nie od stanu w czenia lub wy czenia komputera oraz niezale nie od stanu czy obecno ci systemu operacyjnego (nawet gdy nie maj systemu operacyjnego, dysku twardego lub wy czone). Zintegrowana sprz towa technologia zarz dzania i monitorowania komputerem na poziomie sprz towym, musi realizowa nast puj ce wymogi: 17. Oprogramowanie dodatkowe monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pami, HDD, wersje BIOS p yty g ównej, zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny update BIOS u, zdalne przej cie konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu adowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarz dzaj cym, ww. funkcje dost pne przy wy czonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym. Dodatkowe w pe ni funkcjonalne oraz nieodp atne licencyjnie oprogramowanie producenta sprz tu pozwalaj ce na: Diagnostyk usterek typu hardware z poziomu DOS W pe ni automatyczn instalacj sterowników urz dze opart o automatyczn detekcj posiadanego sprz tu Zarz dzanie sprz tem IT oraz inwentaryzacj posiadanego sprz tu wraz z zainstalowanymi podzespo ami czy oprogramowaniem 18. Certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprz tu (za czy dokument potwierdzaj cy spe nianie wymogu) 16

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2. Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZ CI 2 Dostawa sprz tu komputerowego i oprogramowania, wraz z monta em i wdro eniem Spis tre ci 1. Wykaz sprz tu i oprogramowania...5 2. Wymagania ogólne...7

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Stacja robocza typ I szt. 1 Nazwa komponentu Typ Płyta główna Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Parametry masowej Wydajność grafiki Wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ DAT-2151-4/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła WyŜsza w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do miejsc wskazanych przez zamawiającego. 3. Zamawiający dokona

Bardziej szczegółowo

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4

1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x 600 dpi. minimum 30 str. na min A4 3 Maksymalna wydajnośd miesięczna minimum 5000 str. A4 Załącznik nr 7 Pakiet nr 1 Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Nazwa sprzętu: 1. Drukarka monochromatyczna Numer Rodzaj Wymagana wartośd Potwierdzenie spełniania 1 Rozdzielczośd wydruku minimum 600 x

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. Specyfikacja ilościowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wyposażenie sieci informatycznej: 1.1. Przełączniki sieciowe szt. 2 1.1.1. Przełącznik sieciowy główny 1.1.2. Przełącznik sieciowy pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł (pieczęć Wykonawcy [ów]) FORMULARZ CENOWY dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zarządzanych przełączników sieciowych, sieciowej pamięci dyskowej SAN/NAS dla Stołecznego Zarządu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. /pieczęć oferenta/ Formularz cenowy. 1) Komputer: 78 sztuk. Wymagane minimalne parametry techniczne.

Załącznik nr 3. /pieczęć oferenta/ Formularz cenowy. 1) Komputer: 78 sztuk. Wymagane minimalne parametry techniczne. /pieczęć oferenta/ Załącznik nr 3 Formularz cenowy 1) Komputer: 78 sztuk Nazwa komponentu Płyta główna Chipset Procesor Wymagane minimalne parametry techniczne Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo