CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?"

Transkrypt

1 CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹ eniem dla bud etu. My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 3 (1030) 20 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN Indeks z³ (5% VAT) 17 Cieszków. Wjecha³ w pêdz¹cego tira Cztery osoby zosta³y ranne, gdy kierowca mercedesa wjecha³ z impetem w tira. s. 4 Stara Obra. Szukano zaginionego Stu policjantów i stra aków szuka³o 60-letniego Bogdana K., który wyszed³ do sklepu i nie wróci³. Gdzie siê odnalaz³? s. 6 Zduny. Burmistrz Ulatowski powróci³ Poprzedni burmistrz W³adys³aw Ulatowski, który przegra³ ostatnie wybory, zosta³ zatrudniony przez obecnego w³odarza gminy. s. 7 Krotoszyn. Hala pójdzie pod m³otek? Gmina rozwa y sprzeda wys³u onej hali sportowej na terenie dawnej jednostki wojskowej. s. 11 Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki i pierœcionek to nagrody w naszym konkursie. s. 15 Potr¹ci³ ochroniarza z Wodnika 42-letni pracownik MAHLE wyje d aj¹cy z parkingu p³ywalni Wodnik potr¹ci³ ochroniarza. Kamera monitoringu zarejestrowa³a zajœcie. Policja ukara³a sprawcê dwoma mandatami po 50 z³. Tymczasem starszy pracownik ochrony przebywa na zwolnieniu lekarskim. s. 4 Ma³gorzata Grzempowska now¹ dyrektork¹ Powiatowego Urzêdu Pracy s. 3 R E K L A M A Nowa siedziba PCPR Do budynku b. laboratorium badania mleka na ul. Kobierskiej przeniesie siê Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 800 tys. z³ ma kosztowaæ przebudowa, ale projekt musiano odes³aæ do poprawy. s. 11

2 2 Sprawy Telegraf Zduny. 20 stycznia, godz sala Urzêdu Miejskiego, posiedzenie komisji zdrowia, opieki socjalnej i ochrony œrodowiska, dyskusja o projekcie uchwa³y w sprawie zarz¹dzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy. STOP. Kobylin. 20 stycznia, godz , Dzieñ Babci i Dziadka w sali gimnazjum, program artystyczny w wykonaniu grupy teatralnej z Rozdra ewa. STOP. Krotoszyn. 20 stycznia, godz. 9.00, Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra y Po arnej, narada roczna podsumowuj¹ca dzia³alnoœæ stra y w roku STOP. Krotoszyn. 22 stycznia, godz. 9.00, sala Urzêdu Miejskiego, posiedzenie komisji spo³ecznej, przedstawienie informacji z dzia³alnoœci Krotoszyñskiego Oœrodka Kultury. STOP. Krotoszyn. 24 stycznia, godz , 49. edycja Zimowego Rajdu Turystycznego upamiêtniaj¹ca dzia- ³alnoœæ prof. Hieronima awniczaka oraz 70. rocznicê wyzwolenia Krotoszyna. STOP. Nowy plebiscyt Rzeczy Wydarzenie roku 2014 Zmiana po 20 latach burmistrza Krotoszyna SMS o treœci rzk.1 na numer 7148* Objêcie funkcji starosty przez Stanis³awa Szczotkê SMS o treœci rzk.3 na numer 7148 Zmodernizowanie biblioteki w Zdunach SMS o treœci rzk.2 na numer 7148 Zrewitalizowanie rynku w Krotoszynie SMS o treœci rzk.4 na numer 7148 Umowy z NFZ w trakcie podpisywania 45 mln 702 tys. z³ o kontrakty takiej wartoœci wnioskowa³ na ten rok do Narodowego Funduszu Zdrowia Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie. Jak mówi Pawe³ Jakubek, dyrektor SPZOZ, zawarcie, a w³aœciwie przed³u enie na kolejny rok poszczególnych kontraktów zosta³o przez NFZ potwierdzone, choæ jeszcze nie wszystkie umowy podpisano: To jest pewien proces, umowy docieraj¹ do nas sukcesywnie. Dotycz¹ zarówno dzia³alnoœci szpitala, jak i opieki ambulatoryjnej, stacji dializ, pogotowia ratunkowego itd. Jeœli od sumy, o jak¹ wnioskowa- ³a krotoszyñska publiczna s³u ba zdrowia, odj¹æ 1 mln 300 tys. z³ (kontrakt dla dziennego oddzia³u leczenia chemioterapi¹, który dzia³a od 18 grudnia 2014 r.), to wartoœæ kontraktu jest porównywalna z ubieg³oroczn¹. Z nowego oddzia³u leczenia nowotworów korzysta na razie kilkudziesiêciu pacjentów. Ulokowana w budynku dawnej przychodni przy ul. Bolewskiego w Krotoszynie placówka zatrudnia 2 lekarzy (jeden to lekarz dochodz¹cy), 3 pielêgniarki oraz salow¹. Jeœli istnieje potrzeba d³u szej opieki nad chorym, SPZOZ korzysta z pomocy dodatkowych pielêgniarek. W tej chwili trwa doposa anie oddzia³u w meble. Jego oficjalne otwarcie odbêdzie siê w lutym. By wyposa- S. PA ASZ Przyszpitalne l¹dowisko yæ placówkê w specjalistyczny sprzêt medyczny, SPZOZ pozyska³ sponsorów. 100 tys. z³ pochodzi³o od firmy DINO Polska, 30 tys. z³ od PHU Ewa Krotoszyn, 10 tys. z³ przekaza³a Fundacja Szpital Powiatowy w Krotoszynie. Do tego grona do³¹czy³ jeszcze jeden darczyñca 30 tys. z³ zaoferowa³ koncern MAHLE Polska. Przypomnijmy: firma ta w ubieg³ym roku przekaza³a 1 mln z³ na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego dla szpitala powiatowego, a jej prezes, prof. Heinz Junker, odebra³ tytu³ Honorowego Obywatela Krotoszyna. S³awek Pa³asz Krotoszyn. 29 stycznia, godz. 9.00, sala urzêdu miejskiego, posiedzenie komisji rewizyjnej nt. kontroli wydatków rad osiedli i so³eckich ze szczególnym uwzglêdnieniem œrodków pozyskanych na place zabaw oraz si³ownie zewnêtrzne. STOP. Krotoszyn. 5 lutego, godz , Szko³a Podstawowa nr 8, spotkanie podsumowuj¹ce 1. edycjê projektu Cyfrowej Dzieciêcej Encyklopedii Wielkopolan. STOP. Wynik Dariusza Dêbickiego w wyborch na burmistrza Sulmierzyc SMS o treœci rzk.5 na numer 7148 Sukces lewicy w wyborach do Rady Miejskiej w Krotoszynie SMS o treœci rzk.6 na numer 7148 * koszt 1,23 z³ z VAT Styczniowe dy ury Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Krotoszyñskiego oraz jego zastêpców 23 stycznia 2015 r. w godz pokój nr 1 Krzysztof Kasprzak wiceprzewodnicz¹cy 26 stycznia 2015 r. w godz pokój nr 1 Leszek Kulka 29 stycznia 2015 r. w godz pokój nr 1 Leszek Kulka W CZYM RZECZ? Wblaskach i cieniach oœwiaty. W dzisiejszym numerze piszemy o dwóch wa nych sprawach zwi¹zanych z edukacj¹. Jedna dotyczy przedszkola Biedronka (s. 17), druga to sukcesy naszych szkó³ ponadgimnazjalnych w ogólnopolskim rankingu (s.15). W zesz³ym tygodniu gruchnê³a wieœæ, e Przedszkole nr 2 Biedronka w Krotoszynie zostanie od wrzeœnia zlikwidowane. Poinformowali nas o tym zaniepokojeni rodzice. Mówili, e wszystko ju postanowione, adecyzja zapad³a w zaciszu gabinetu burmistrza. W rozmowie z nami Franciszek Marsza³ek oraz szefowa gminnego wydzia³u oœwiaty wyjaœniali, i to tylko wstêpne przymiarki. W³odarz gminy, naciskany przez opiniê publiczn¹ i zasypywany gradem pytañ, opublikowa³ na stronie internetowej Krotoszyna specjalne oœwiadczenie. Jak w nim stwierdzi³, samorz¹d nie podj¹³ adnej decyzji, która stanowi³aby podstawê do zlikwidowania przedszkola, a w³aœnie prowadzona jest analiza sytuacji demograficznej w kontekœcie edukacji przedszkolnej. Zapewni³, e urz¹d nie podejmie w tej sprawie adnej decyzji bez konsultacji zrodzicami przedszkolaków i pracownikami placówki. Nieoficjalnie jednak mówi siê, i jeœli dojdzie do zamkniêcia jakiegoœ przedszkola, to bêdzie nim w³aœnie Biedronka, która wymaga najwiêkszych nak³adów finansowych. Poza tym byæ mo e budynek wykupi³aby firma MAHLE i zorganizowa³a w nim przedszkole. Trzy krotoszyñskie szko³y liceum i dwa technika zosta³y wyró - nione przez miesiêcznik Perspektywy znakami jakoœci. W porównaniu do zesz³orocznego zestawienia obie znacz¹co poprawi³y swoje miejsca wrankingu. ZSP nr 2, otrzymuj¹c tytu³ Srebrnej Szko³y, awansowa³o o 7 miejsc na 165. pozycjê wpolsce, ai LO im. Ko³³¹taja poszybowa³o o22 lokaty w górê na 319. miejsce. Na dobre wyniki z³o y³y siê sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury i egzaminów zawodowych (w przypadku techników). Cieszy równie 3. miejsce w Polsce dla Technikum nr 3 im. Jana Paw³a II w zestawieniu wyników egzaminów zawodowych dla kierunku technik elektryk oraz 7. lokata wogólnopolskim rankingu egzaminów zawodowych. Poprawienie pozycji przez nasze szko³y œrednie w obiektywnym rankingu to bardzo dobra wiadomoœæ dla uczniów trzecich klas gimnazjów, którzy nied³ugo stan¹ przed wyborem miejsca kontynuowania nauki. Sebastian Poœpiech Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Porównaj ceny paliw Ceny paliw z 16 stycznia na wybranych stacjach w Krotoszynie i powiatach s¹siednich Krotoszyn, Raszkowska 4,29 z³ 4,39 z³ 4,29 z³ Krotoszyn, Benicka 4,29 z³ 4,29 z³ 4,29 z³ 2,24 z³ Milicz, Poprzeczna 4,45 z³ 4,48 z³ 4,73 z³ 2,33 z³ Krotoszyn, Zamkowy Folwark 4,29 z³ 4,29 z³ 2,34 z³ Benice, Okrê na 4,29 z³ 4,29 z³ REKLAMA

3 Sprawy 3 Nowa dyrektor PUP zna od kuchni S³awek Pa³asz Urz¹d pracy w Krotoszynie, zdaniem nowo powo³anej dyrektorki Ma³gorzaty Grzempowskiej, nale y do bardzo dobrze skomputeryzowanych. Programy zwi¹zane z obs³ug¹ bezrobotnych, ksiêgowoœci¹ czy archiwizacj¹ danych tworz¹ jeden spójny system. Od 15 stycznia nowym dyrektorem Powiatowego Urzêdu Pracy w Krotoszynie jest Ma³gorzata Grzempowska. Pracê w tej instytucji rozpoczê³a w 1997 r. jako referent. Od 2001 r. zosta³a doradc¹ zawodowym. Z czasem objê³a kierownictwo Centrum Aktywizacji Zawodowej, dzia³u który bezpoœrednio kontaktuje siê z bezrobotnymi. W 2011 r. by³a ju wicedyrektorem. Mo na powiedzieæ, e ca³¹ pracê urzêdu pozna³am od kuchni stwierdza dyrektor. W trakcie pracy równolegle studiowa³a najpierw administracjê samorz¹dow¹ w Wy szej Szkole Bankowej w Poznaniu, póÿniej podjê³a studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego (Wy sza Szko³a Humanistyczna w Lesznie) i zarz¹dzania zasobami ludzkimi (WSH we Wroc³awiu). Powiatowe urzêdy pracy oprócz pieniêdzy na swoj¹ administracjê i wyp³acane zasi³ki dla bezrobotnych otrzymuj¹ z ministerstwa pracy œrodki na zawodow¹ aktywizacjê osób szukaj¹cych pracy. Ich wysokoœæ wynika z tzw. algorytmu obliczanego przez ministerstwo. 5 proc. algorytmu otrzymuj¹ wszystkie poœredniaki. Dodatkowe 2 proc. dostaj¹ te, które mog¹ siê pochwaliæ dobrymi wynikami zwi¹zanymi z efektywnym zatrudnieniem. Urz¹d w Krotoszynie nale y w³aœnie do tej drugiej grupy. W 2014 r. na programy zwi¹zane z aktywizacj¹ bezrobotnych wydano 8,5 mln z³. W tym roku planuje siê pozyskaæ na ten cel 5 mln 235 tys. z³. Dyr. Grzempowska ma wizjê ewolucyjnego zarz¹dzania instytucj¹. Powinniœmy kontynuowaæ w urzêdzie te dzia³ania, które prowadzone by³y dotychczas mówi. Urz¹d w Krotoszynie nale y do Bezrobocie w pow. krotoszyñskim (listopad 2014) Polska 11,4 % Wielkopolska 7,7 % Krotoszyn 8,4 % Iloœæ bezrobotnych REKLAMA bardzo dobrze skomputeryzowanych. Programy komputerowe zwi¹zane s¹ z obs³ug¹ bezrobotnych, ksiêgowoœci¹, archiwizacj¹ danych itd. Wspó³dzia³aj¹ ze sob¹, tworz¹ spójny system, co pozwala na szybk¹ obs³ugê. Oprócz tego, e posiadamy tak¹ bazê elektroniczn¹, jesteœmy nadal zobligowani do wystawiania dokumentów papierowych mówi szefowa PUP-u. Ma³gorzata Grzempowska zast¹pi³a Stefana Witczaka, który by³ dyrektorem od 2011 r. Obecnie d¹ y siê do tego, by jedna osoba doradca klienta przez ca³y czas korzystania bezrobotnego zpomocy urzêdu, mia³a pod swoj¹ piecz¹ wszystkie sprawy petenta. Aby jednak efektywnie dzia³aæ w takim systemie, doradca musia³by zajmowaæ siê grup¹ bezrobotnych. Tymczasem dzisiaj na jednego pracownika przypada ok. 200 osób. Petenci poszczególne sprawy za³atwiaj¹ wiêc w ró nych dzia³ach urzêdu, z ró nymi pracownikami. W najtrudniejszych okresach liczba osób bez pracy w powiecie wynosi³a ponad Na koniec listopada ub. r. by³o ich Stopa bezrobocia pó³tora miesi¹ca temu wynosi³a 8,4 proc. W woj. wielkopolskim kszta³towa³a siê na poziomie 7,7 proc., w kraju 11,4 proc. Dane z koñca grudnia mog¹ byæ nieco gorsze zaznacza szefowa poœredniaka. Grzempowska podkreœla, e pomagaj¹c bezrobotnym, udaje siê wspó³pracowaæ z wieloma przedsiêbiorcami i tworzyæ w powiecie nowe miejsca pracy. Chodzi tu zarówno odu e firmy, jak i niewielkie, kilkuosobowe przedsiêbiorstwa. REKLAMA

4 4 Bezpieczeñstwo Bezczelny kierowca potr¹ci³ ochroniarza Wodnika Sebastian Poœpiech Kierowca wyje d aj¹cy z parkingu Wodnika potr¹ci³ ochroniarza. Ponad 60-letni mê czyzna jest na zwolnieniu lekarskim. Sprawê zg³oszono policji, która ukara³a 42-letniego krotoszynianina, pracownika MAHLE,... dwoma mandatami za wykroczenia. Zdarzenie mia³o miejsce 8 stycznia oko³o godz Po obejrzeniu filmu z monitoringu trudno mieæ z³udzenia, e do potr¹cenia dosz³o umyœlnie, a motywem, którym kierowa³ siê kierowca by³a chêæ unikniêcia zap³aty za korzystanie z parkingu. Jak do tego dosz³o? Podczas kontroli biletów osób korzystaj¹cych z parkingu ochroniarz ujawni³, e w samochodzie skoda octavia, który parkowa³ tu od godzin porannych, wy³o ony jest bilet z wybit¹ godz Wynika³o z tego, e bilet ten nie by³ w³asnoœci¹ kierowcy skody. Ochroniarz zwróci³ siê wiêc do niego i zgodnie z regulaminem nakaza³ zawrócenie i uregulowanie w kasie p³ywalni ok. 6 z³. Przypomnijmy, e przy wjeÿdzie na parking Wodnika ka dy kierowca otrzymuje bilet, który uprawnia go do 3 godzin darmowego pobytu. Za ka d¹ nastêpn¹ godzinê naliczana jest op³ata, któr¹ nale y uregulowaæ w kasie. mê czyzna zacz¹³ na mnie krzyczeæ. Po czym skrêci³ kierownic¹ w lewo i mnie zahaczy³ autem przez co upad³em. Zd¹- y³ jeszcze do mnie krzykn¹æ coœ w stylu No i po co ci to by³o? opowiada pan Edward. Kierowca skody najpierw twierdzi³, e mo e poczekaæ na przyjazd policji, ale potem zmieni³ zdanie. Bardzo niecierpliwi³ siê, e przez kilkadziesi¹t minut patrol nie przyje d a. Zostawi³ wiêc swój numer telefonu i odjecha³. Kierowca skody, ustawi³ siê za innym samochodem, aby wyjechaæ tu za nim, gdy szlaban siê podniesie Nie zatrzyma³ siê przed skrzy owaniem Cztery osoby poszkodowane 13 stycznia ok. godz dosz³o do niezwykle groÿnego wypadku na skrzy owaniu ulic Krotoszyñskiej (droga krajowa nr 15) i Koœciuszki (droga powiatowa) w Cieszkowie. Ul. Koœciuszki od strony Ujazdu jecha³ samochód osobowy mercedes, prowadzony przez 58-letniego mieszkañca Zdun. W aucie znajdowa³y siê jeszcze trzy osoby z Cieszkowa: kobieta i dwóch mê czyzn. Jak informuj¹ miliccy policjanci, z nieustalonych dot¹d przyczyn samochód ten nie zatrzyma³ siê przy znaku STOP. Wjecha³ na skrzy owanie i uderzy³ w bok prawid³owo jad¹cego w stronê Zdun tira. Po zderzeniu mercedes odbi³ siê od ciê arówki i z impetem uderzy³ w œcianê budynku mieszkalnego, uszkadzaj¹c jego elewacjê. Wszystko trwa³o 2 sek., o czym œwiadczyæ mo- e zamieszczony na portalu youtube.com film nagrany przez kierowcê, który jecha³ tu za ciê arówk¹. Uderzony tir, kierowany przez 55- letniego mê czyznê z pow. k³odzkiego, zatrzyma³ siê kilkanaœcie metrów za skrzy owaniem. Wbity w mur budynku samochód osobowy uleg³ powa nemu uszkodzeniu. Zniszczona zosta³a ca³a jego przednia maska. Na miejsce wypadku wezwana zosta³a stra po arna z jednostek zawodowych z Krotoszyna i Milicza oraz zastêpy OSP Cieszków i Zduny. Na miejscu pojawi³a siê policja, a tak- e trzy karetki pogotowia ratunkowego. Przyjecha³y one zarówno z Krotoszyna, jak i z Milicza. Cztery poszkodowane osoby trafi- ³y do szpitali. Kieruj¹cy mercedesem i jad¹ca z nim pasa erka odwiezieni zostali do Milicza, pozostali dwaj pasa erowie trafili do szpitala w Krotoszynie. Lekko ranny kierowca opuœci³ szpital jeszcze tego samego dnia. Kierowca ciê arówki wyszed³ ze zdarzenia bez szwanku, by³ trzeÿwy. Stan trzeÿwoœci kierowcy mercedesa bêdzie znany po przeprowadzeniu badañ pobranej od niego krwi. W czasie policyjnych oglêdzin miejsca wypadku przez oko³o 3 godziny ruch na drodze krajowej nr 15 prowadz¹cej przez Cieszków by³ prowadzony wahad³owo. Obecnie policjanci bêd¹ ustalaæ wszelkie okolicznoœci tego niebezpiecznego wypadku czytamy na stronie internetowej milickiej policji. Jak dowiedzieliœmy siê od Paw³a Jakubka, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, dwom mê - czyznom, których przetransportowano do szpitala w Krotoszynie zosta³a udzielona pomoc w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Po przeprowadzeniu wszechstronnej diagnostyki 46-latek trafi³ na oddzia³ chirurgii i ortopedii. Natomiast 56-letni, drugi mê czyzna z wielonarz¹dowym urazem zosta³ przetransportowany na oddzia³ neurologii do szpitala wojewódzkiego w Kaliszu. (mal) Ochroniarz próbowa³ go zatrzymaæ, ale kierowca nagle ruszy³ i doprowadzi³ do potr¹cenia Co zrobi³ krewki kierowca? Kierowca chcia³ jednak unikn¹æ op³aty i zamiast udaæ siê do kasy, postanowi³ wyjechaæ na si³ê. Chwilê poczeka³ i ustawi³ siê tu za samochodem kombi, który podjecha³ do szlabanu. Jego kierowca przy³o y³ swój bilet do czytnika, co spowodowa³o podniesienie siê szlabanu. Samochód kombi ruszy³, a tu za nim na dziko krewki 42-latek w skodzie. Ochroniarz, który sta³ przy szlabanie, próbowa³ go zatrzymaæ, ale bezskutecznie. Kierowcy skody uda³o siê przejechaæ przed zamkniêciem szlabanu, ale przy okazji potr¹ci³ ochroniarza, który upad³ na jezdniê ul. MAHLE. Zacz¹³ na mnie krzyczeæ Mówi ochroniarz: Powiedzia³em mu, eby siê zatrzyma³ i nie wyje d a³. A ten Ochroniarz po chwili dodaje: Prawdopodobnie jak nagle ruszy³, to odruchowo chwyci³em siê rêk¹ auta i mnie przeci¹gn¹³. Skaleczy³em siê w praw¹ d³oñ, bola³a mnie te koœæ ogonowa. Mê czyzna z jezdni szybko sam siê podniós³. Widzia³ to pracownik dzia³u technicznego Wodnika, który zg³osi³ sprawê dyrektorowi kompleksu. Powiadomiono te policjê. Tylko dwa mandaty W czasie, gdy pracownicy p³ywalni opatrywali rêkê ochroniarzowi, krewki kierowca wróci³ i wszed³ do budynku. Mia³ do mnie pretensje o ca³e zajœcie komentuje ochroniarz. Œwiadkowie mówi¹, e mia³ tak e pretensje do poszkodowanego o pobrudzon¹ w czasie zajœcia czapkê. Policja przes³ucha³a ochroniarza i kierowcê skody, udostêpniono jej tak- e nagranie z monitoringu przy szlabanie. Wed³ug funkcjonariuszy kierowca skody, 42-letni mieszkaniec Krotoszyna, podczas wyjazdu uderzy³ w rêkê pracownika ochrony obiektu, który w nastêpstwie tego przewróci³ siê. Stró e prawa byli wyj¹tkowo pob³a liwi dla sprawcy. Na³o ono dwa mandaty karne na sprawcê po 50 z³ ka dy. Jeden za niezachowanie nale ytej ostro noœci i stworzenie niebezpieczeñstwa na drodze wewnêtrznej, jak¹ jest parking przy krytej p³ywalni. Drugi mandat za szalbierstwo, czyli próbê wy³udzenia danej us³ugi bez uiszczenia op³aty wyjaœnia Teresa Walkowiak z KPP w Krotoszynie. Oba czyny okreœlone s¹ w kodeksie wykroczeñ. Taka agresja pierwszy raz Zajœcia nie chce komentowaæ dyrektor p³ywalni, Jacek Cierniewski, który nie jest stron¹ w tej sprawie, bo ochroniarz jest pracownikiem firmy zewnêtrznej, a wszelkie dzia³ania nale a³y do policji. Brak mi s³ów na takie postêpowanie ucina szef basenu. Nieoficjalnie ustaliliœmy, e do 16 stycznia œwiadkowie zdarzenia pracownicy CSiR oraz MAH- LE nie zostali przes³uchani. S¹ jednak przekonani, e zostan¹ powo³ani na œwiadków, bo ich zdaniem sprawa zapewne trafi do s¹du. W przesz³oœci próby wyje d ania z parkingu bez uiszczenia op³aty zdarza³y siê bardzo rzadko, ale nikt nigdy nie posun¹³ siê do tego stopnia, e œwiadomie potr¹ci³ ingeruj¹cego pracownika ochrony. POLICJA MILICZ Mercedes wbi³ siê elewacjê budynku Ostatnie szkolenie aspiranta Kuleszy 7 stycznia w Sali Tradycji krotoszyñskiej Komendy Powiatowej Policji asp. sztab. Jaros³aw Kulesza, zastêpca naczelnika wydzia³u kryminalnego, przeprowadzi³ ostatnie w swojej karierze policyjnej szkolenie. Na spotkaniu dla funkcjonariuszy pionu dochodzeniowo-œledczego prelegent przekaza³ aktualne informacje i praktyczne wskazówki dotycz¹ce postêpowañ przygotowawczych. Ponadto zapozna³ kolegów ze zmianami w kodeksie postêpowania karnego, które wejd¹ w ycie 1 lipca br. Podczas spotkania podsumowano wyniki pracy dochodzeniówki za 2014 r. W kursie wziêli udzia³: zastêpca komendanta powiatowego m³. insp. Mariusz Jaœniak, naczelnik wydzia³u kryminalnego podinsp. Robert Tyczyñski, szefowie komisariatów oraz posterunków w KoŸminie, Kobylinie i Zdunach, a tak e funkcjonariusze prowadz¹cy postêpowania przygotowawcze wrejonie podleg³ym krotoszyñskiej KPP. Asp. szt. Kulesza po raz ostatni szkoli³ policjantów, bo po 25 latach s³u by przejdzie w lutym na emeryturê. (popi)

5 Dzieñ Babci i Dziadka 5 Nie zapominajmy o dziadkach! Babcia i dziadek to dla wnucz¹t osoby szczególne. Te dwa jak e ró ne pokolenia ³¹czy szczególna wiêÿ. Tu przed zbli aj¹cym siê œwiêtem warto zastanowiæ siê, czy odpowiednio dbamy o te relacje. Ka dy z nas ma wspomnienia zwi¹zane z ukochan¹ babci¹ i wspania³ym dziadkiem. Z regu³y pamiêtamy o ich cierpliwoœci i ws³uchiwaniu siê z yczliwoœci¹ w ka de nasze s³owo. Wielu docenia tak e dobre rady czy dofinansowanie kieszonkowego, choæ nie brakuje i takich wspomnieñ, jak nak³anianie do zjedzenia posi³ku czy nauki tabliczki mno enia. Co im zawdziêczamy? Z badania przeprowadzonego przez CBOS w styczniu 2013 r. wynika, e ponad 70 proc. Polaków ma poczucie wdziêcznoœci wobec swoich dziadków. Za poœwiêcony czas, cenne rady, bezwarunkow¹ mi³oœæ, wspólnie spêdzony czas. Jak wynika z badania, babcia i dziadek przekazuj¹ nam wiedzê o rodzinie (potwierdzi³o to 57 proc. respondentów), wpajaj¹ zasady moralne i wa ne cechy: obowi¹zkowoœæ, pracowitoœæ, samodyscyplinê. Dziadkowie przekazuj¹ nam tak e praktyczne umiejêtnoœci i bardzo czêsto wiedzê historyczn¹, ale przede wszystkim nas rozpieszczaj¹. Wspó³czeœni dziadkowie Choæ wspó³czesny dziadek i babcia coraz czêœciej id¹ z duchem czasu s¹ mobilni, wysy³aj¹ do wnuków sms-y, komunikuj¹ siê z nimi za poœrednictwem telefonów komórkowych i mediów spo³ecznoœciowych jedna rzecz w ich wspólnej relacji siê nie zmieni³a. Pozostali dla swoich wnuków skarbnic¹ wiedzy, maj¹ dla nich du o cierpliwoœci i mi³oœci. Jak podkreœlaj¹ psychologowie, dziadkowie postrzegaj¹ wnuków jako dorobek swojego ycia. Dlatego wielokrotnie mo na od nich us³yszeæ opiniê, e wnuki kocha siê bardziej ni w³asne dzieci. A jak my kochamy dziadków? Na to pytanie warto odpowiedzieæ sobie zw³aszcza w przededniu ich œwiêta. Niezale nie od tego, ile mamy lat, dla ka dego z nas powinien byæ to cudowny powrót do dzieciñstwa, a dla dziadków szczególny czas. Jeœli dawno nie odwiedzaliœmy babci i dziadka, mamy najlepsz¹ okazjê, aby nadrobiæ zaleg³oœci. Koniecznie pamiêtajmy o yczeniach oraz upominku! (popi) Jak œwiêtujemy Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka? Krotoszyñskie szko³y i przedszkola przygotowuj¹ dla dziadków specjalne programy artystyczne. W Polsce Dzieñ Babci obchodzimy 21 stycznia, zaœ Dzieñ Dziadka 22 stycznia. W tym samym czasie swoje œwiêta maj¹ tak e seniorzy w Bu³garii i Brazylii, a w Hiszpanii 26 lipca. We Francji jest to œwiêto ruchome, obchodzone w pierwsz¹ niedzielê marca. Obchody na œwiecie Œwiêtowanie w naszym kraju zainicjowa³ w 1964 r. tygodnik Kobieta i ycie. Rok póÿniej œwiêto zacz¹³ popularyzowaæ Express Poznañski. W 1966 r. równie Express Wieczorny og³osi³ dzieñ 21 stycznia Dniem Babci. W USA oraz Kanadzie odpowiednikiem naszych dni dziadków i babæ jest Narodowy Dzieñ Dziadków, oficjalnie zatwierdzony przez kongres i prezydenta, ustanowiony w 1978 r. przez Jimmy ego Cartera w pierwsz¹ niedzielê po Œwiêcie Pracy, które obchodzone jest w pierwszy poniedzia- ³ek wrzeœnia. Tak wiêc Dzieñ Dziadków obchodzi siê tam we wrzeœniu. W Stanach Zjednoczonych dzieñ ten ma swój oficjalny hymn, a jego symbolem jest niezapominajka. W Wielkiej Brytanii równie obchodzony jest Dzieñ Dziadków. Przypada w pierwsz¹ niedzielê paÿdziernika. O pocz¹tkach Dnia Dziadka w naszym kraju wiadomo niewiele. Œwiêto to przywêdrowa³o do Polski w latach 80. XX wieku, prawdopodobnie z Ameryki, i stopniowo zyskiwa³o na popularnoœci. i w Krotoszynie Chyba wszystkie nasze przedszkola i szko³y podstawowe przygotowuj¹ z okazji œwi¹t dziadków wystêpy artystyczne. Dzieci œpiewaj¹ piosenki, recytuj¹ wierszyki, prezentuj¹ umiejêtnoœci taneczne. Wiêkszoœæ takich uroczystoœci odbêdzie siê 21 stycznia w godzinach po³udniowych, np. jedna z nich w przedszkolu Biedronka o godz Babcie i dziadkowie organizuj¹ równie spotkania we w³asnym gronie. Na œrodowe popo³udnie o godz zaplanowali takowe cz³onkowie klubu Pogodna Jesieñ przy Krotoszyñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Krotoszyñska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera wraz ze stowarzyszeniem Razem zaprasza z kolei 23 stycznia o godz W programie m.in. wystêp kabaretu Razem i program artystyczny przygotowany pod kierunkiem muzyka Grzegorza Polañskiego. (alex)

6 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Wizyta w planetarium. Uczniowie klas I-III szko³y podstawowej ze Starej Obry uczestniczyli w niezwyk³ej lekcji astronomii. Zajêcia odbywa³y siê w planetarium w Potarzycy. Szerzej na ten temat na s. 18. Co siê dzia³o z mieszkañcem Starej Obry? Stu funkcjonariuszy szuka³o zaginionego W œrodê przed tygodniem mieszkañca Starej Obry poszukiwali policjanci i stra acy z ca³ej okolicy. Na szczêœcie wszystko dobrze siê skoñczy³o. 13 stycznia ok. godz Bogdan K., 60-letni mieszkaniec Starej Obry, wyszed³ z domu. Jak siê nieoficjalnie dowiedzieliœmy, powiedzia³ domownikom, e wybiera siê do sklepu. Poniewa d³ugo nie wraca³, po zaniepokojona rodzina zawiadomi³a koÿmiñsk¹ policjê. Jej dzia³ania maj¹ce ustaliæ, gdzie przebywa zaginiony, nie przynios³y skutku. Mê czyzna nie wróci³ do domu na noc, wiêc rankiem 14 stycznia policja rozpoczê³a poszukiwania. Na miejsce skierowano grupê dochodzeniowo-œledcz¹, zabezpieczono DNA mê czyzny do ewentualnej identyfikacji. Sprawdzono dok³adnie ostatnie miejsce pobytu poszukiwanego i spenetrowano las. Sprawdzono te dworzec kolejowy, szpital i noclegowniê relacjonuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, m³. asp. Piotr Szczepaniak. Zaginiêcie mê czyzny postawi³o na nogi wszystkie s³u by ratownicze z naszego regionu. W akcji poszukiwawczej bra³o udzia³ a 50 policjantów (w tym 15 z komendy wojewódzkiej w Poznaniu), 50 stra aków z Ochotniczej Stra y Po arnej w KoŸminie i zawodowej w Krotoszynie, a tak e stra leœna. Mê czyzny poszukiwano przez ponad 6 godzin na obszarze 90 ha lasu w okolicy Starej Obry i Szymanowa. Oko³o po³udnia Ponad 100 osób poszukiwa³o w ubieg³ym tygodniu zaginionego mê czyzny dzia³ania przerwano, poniewa poszukiwany odnalaz³ siê ca³y i zdrowy w Jarocinie. Z nieoficjalnego Ÿród³a dowiedzieliœmy siê, e w Jarocinie rozpozna³a go mieszkanka Starej Obry. Wiedz¹c, e mê czyzna jest poszukiwany, zawiadomi³a policjê. Mê czyzna wróci³ do rodziny, która odebra³a go z jarociñskiej komendy. Najprawdopodobniej zaginiêcie mia³o zwi¹zek z chorob¹ Bogdana K., który leczy³ siê z powodów nerwowych. Ostatni¹ osob¹ zaginion¹ z gminy by³ S³awomir Suszczyñski z KoŸmina. 25 kwietnia 2013 roku ok. godz wyjecha³ z domu samochodem nissan suny. Nie dojecha³ do pracy i nie powróci³, ani nie nawi¹za³ kontaktu ze swoj¹ rodzin¹. (traw) Notatnik Spotkanie dawców krwi. 23 stycznia o godz w Klubie Seniora przy ul. Stêszewskiego 2odbêdzie siê spotkanie organizacyjne Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzêdzie Miasta i Gminy w KoŸminie. Na spotkaniu mile widziani bêd¹ wszyscy cz³onkowie klubu oraz osoby, które chcia³yby dzia³aæ. Koncert noworoczno-karnawa³owy. 24 stycznia o godz w sali kina Mieszko rozpocznie siê koncert Capelli Zamku Rydzyñskiego. Rezerwacja i informacje tel Bilet w przedsprzeda y 20 z³, a w dniu koncertu 25 z³. Najlepsi sportowcy. Na internetowej stronie KoŸmina mo na g³osowaæ na najlepszego sportowca i dru- ynê roku G³os nale y oddaæ do 28 stycznia (godz ). Ka dy mo e g³osowaæ z danego komputera jeden raz dziennie. Najpopularniejsz¹ dru ynê wybran¹ przez internautów poznamy podczas II KoŸmiñskiej Gali Sportu, która odbêdzie siê 3lutego. Konkurs plastyczny. 29 stycznia o godz w oœrodku kultury odbêdzie siê konkurs plastyczny dla dzieci 6-letnich. Uczestnicy bêd¹ malowaæ paluszkami. Walentynki. Rada Rodziców Szko- ³y Podstawowej nr 1 zaprasza na zabawê walentynkow¹. Odbêdzie siê ona 14 lutego o godz w sali bankietowej Dworku Czarny Sad. Koszt 160 z³ od pary, szczegó³y tel Plac zabaw s³u yæ bêdzie wszystkim Po przeniesieniu przedszkola Parkowe Skrzaty na ul. Boreck¹ w KoŸminie plac zabaw na ul. Zamkowej zostanie udostêpniony wszystkim dzieciom. Obecny plac zabaw w parku miejskim jest niewielki, znajduje siê tam kilka urz¹dzeñ do zabawy i piaskownica. Chcia³bym zaj¹æ siê kwesti¹ placu zabaw, uwa am, e obecnie nie jest miejscem atrakcyjnym. Mo - na by doposa yæ i zagospodarowaæ teren, ogrodziæ go jakimœ p³otkiem i zrobiæ zadaszenie nad ³aweczk¹ proponowa³ podczas sesji radny Jacek Zawodny. Burmistrz KoŸmina, Maciej Bratborski, ma jednak inne plany. Po przeniesieniu przedszkola na ul. Boreck¹, obecny plac zabaw Parkowych Skrzatów zostanie wyremontowany, doposa ony i otwarty dla wszystkich. W miejscu obecnego placu zabaw w parku nie bardzo istnieje mo liwoœæ doposa enia, bo nie ma na to miejsca. Lokalizacja placu zabaw przy obecnym przedszkolu te bêdzie lepsza, bo obok trenuj¹ tenisiœci, którzy wyra aj¹ na treningach ró ne emocje, nie wszystkie dzieci powinny to s³yszeæ... odpowiedzia³ burmistrz miasta i gminy Maciej Bratborski. Urz¹dzenia z placu zabaw w parku zostan¹ przeniesione na miejsce przy przedszkolu, dziêki czemu wszystkie dzieci bêd¹ mog³y korzystaæ z du ego miejsca zabaw. Obecnie w KoŸminie najwiêkszy plac zabaw mieœci siê przy osiedlu na ul. Tysi¹clecia, lecz nie bardzo nadaje siê on dla najm³odszych dzieci, bo urz¹dzenia s¹ doœæ wysokie. Piêkne i bogato wyposa one place zabaw mieszcz¹ siê przy koÿmiñskich szko³ach podstawowych, jednak z tych mog¹ korzystaæ tylko uczniowie danych placówek, w pozosta³ych godzinach s¹ zamkniête. (lt) Taniej za œmieci? W³adze uwa aj¹, e budowa PSZOK zmniejszy koszty gospodarki odpadami Na ul. Prostej w KoŸminie powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Skutkiem tej inwestycji ma byæ obni ka cen za odbiór i wywóz œmieci od mieszkañców. Obecnie zbiórk¹ odpadów wielkogabarytowych czy tzw. elektroœmieci zajmuje siê firma Eko-Kar Karola M¹drzaka z Raszkowa, odbieraj¹ca wszystkie odpady z gminy i prowadz¹ca tzw. mobilny PSZOK. Po stworzeniu punktu mieszkañcy bêd¹ mogli w wyznaczonym terminie (prawdopodobniej dwa dni w tygodniu) przywieÿæ odpady wielkogabarytowe, sprzêt aelektroniczny oraz inne odpady, które nie s¹ przeznaczone do worków. Nie bêdzie ju trzeba czekaæ na wyznaczony raz do roku termin odbioru i po remoncie sk³adowaæ niepotrzebne przedmioty w domach. Zgodnie z ustaw¹ PSZOK musi zostaæ uruchomiony do koñca 2016 r. Jesteœmy na etapie projektowym, chcielibyœmy w drugiej po³owie roku rozpocz¹æ budowê, ale za wczeœnie, by mówiæ o dok³adnym terminie mówi wiceburmistrz KoŸmina, Jaros³aw Ratajczak. Dziêki wybudowaniu PSZOK-u system gospodarki odpadami powinniœmy mieæ tañszy. Nie bêdziemy potrzebowaæ ju mobilnego PSZOK-u, wiêc koszty zapewne siê zmniejsz¹, gdy ka dy indywidualnie dowiezie odpady do punktu zbiórki mówi Ratajczak. Zpunktu odbierze je wyznaczona firma. Jeœli zostanie on uruchomiony wtym roku, bêdzie to Eko-Kar, natomiast na rok 2016 zostanie og³oszony przetarg. Punkt najprawdopodobniej obs³ugiwaæ bêd¹ KoŸmiñskie Us³ugi Komunalne. Koszt budowy punktu to ok. 200 tys. z³. Planowana jest te rekultywacja sk³adowiska odpadów worli. Wszystko zale y od tego czy pozwol¹ nam na to finanse. Chcielibyœmy rozpocz¹æ w tym roku, jednak jeœli nam siê to nie uda, mo emy sobie pozwoliæ na rozpoczêcie rekultywacji w przysz³ym roku, bo termin mamy do koñca 2017 r. mówi Jaros³aw Ratajczak. (traw)

7 S³awomir Pa³asz ( Wieœci gminne 7 KOBYLIN Rynek jeszcze poczeka Pani Ela bardzo chce œpiewaæ S.PA ASZ Centrum Kobylina to bardzo ruchliwe miejsce Tak uwa a burmistrz Kobylina, Bernard Jasiñski. A temat ewentualnego remontu centralnego placu miasta wywo³ano na jednym z ostatnich ubieg³orocznych posiedzeñ komisji rady miasta. Józef Ratajczak, so³tys Smolic i radny gminy Kobylin, podkreœli³ wówczas, e rynek wygl¹da nieestetycznie. Nieciekawy jest te stan nale ¹cego do gminy budynku, w którym mieœci siê Klub Seniora. Poprawê estetyki miasta wpisa³ równie do swojego programu wyborczego przegrany kandydat na burmistrza Dawid Skrzypczak z Prawa i Sprawiedliwoœci. Czy mo liwa jest rewitalizacja kobyliñskiego rynku? pytamy burmistrza. Wed³ug niego renowacja rynku nie jest najwa niejszym zadaniem inwestycyjnym stoj¹cym przed gmin¹. Proponujê przede wszystkim zaj¹æ siê budow¹ i przebudow¹ ulic w innych czêœciach miasta stwierdzi³ B. Jasiñski. Podejmuj¹c decyzjê o rozpoczêciu rewitalizacji, trzeba by³oby zrezygnowaæ z innych, wa niejszych przedsiêwziêæ. Z rewitalizacj¹ by³by te inny problem. Przez rynek przebiega niezwykle uczêszczana droga krajowa nr 36, a nie ma ulic, którymi mo na by³oby zorganizowaæ objazd. A ta trwa³aby zapewne kilka miesiêcy. Inn¹ spraw¹ jest remont i wymiana chodników na rynku. Tak¹ inwestycjê by³abym sk³onny przeprowadziæ mówi burmistrz. (spm) El bieta Siama, mieszkanka Srok od dzieciñstwa lubi³a œpiewaæ. Bêd¹c obecnie na rencie, nadal realizuje swoje zainteresowania. Szuka zespo³u muzycznego lub did eja, który by³by zainteresowany podjêciem z ni¹ wspó³pracy. S.PA ASZ Mieszkanka Srok jest osob¹ bardzo pogodn¹, mimo e ma problemy ze wzrokiem (nale y do Polskiego El bieta Siama Zwi¹zku Niewidomych). Talent muzyczny odziedziczy³a najwyraÿniej po swoich rodzicach. Jej tata, który ma obecnie 76 lat, jest organist¹ w koœciele w Skoraszewicach (gmina Pêpowo). Mama równie by³a osob¹ umuzykalnion¹. Pani Ela, gdy wysz³a za m¹, przez blisko 30 lat zajmowa³a siê przede wszystkim wychowywaniem siedmiu synów oraz prowadzeniem domu. Jej m¹ zmar³ w 2004 r. Najstarsze z dzieci ma dzisiaj 28, najm³odsze 18 lat. Pani El bieta jest ju babci¹, ma jednego, ma³ego wnuka. Wczeœniej nie by³o czasu, by zajmowaæ siê œpiewaniem. Teraz chcia- ³abym bardziej poœwiêciæ siê tej pasji, która zawsze mnie poci¹ga³a mówi mieszkanka wioski spod Kobylina. Dotychczas zdarza³o siê, e z powodzeniem amatorsko wystêpowa³a na wielu okolicznoœciowych imprezach. Œpiewa³a m.in. w Domu Pomocy Spo³ecznej w Baszkowie czy te podczas spotkania osób s³abowidz¹cych w Krotoszynie. Najwiêkszym jednak sukcesem by³o zdobycie nagrody Grand Prix podczas ubieg³orocznej edycji imprezy Senior z Inicjatyw¹ za najlepszy wystêp indywidualny. Nagrodê ufundowa³ wówczas pose³ ziemi krotoszyñskiej, Maciej Orzechowski. El bieta Siama zdradza nam, e jej marzeniem jest zaœpiewanie na Dniach Kobylina. Wystêpuj¹c na scenie, korzysta z przygotowanego wczeœniej nagrania podk³adu muzycznego. Bardzo chcia³abym œpiewaæ z jakimœ zespo- ³em muzycznym. Chêtnie podejmê te wspó³pracê z dzid ejem. Szukam takich mo liwoœci mówi El bieta Siama. Osoby, które by³yby zainteresowane podjêciem wspó³pracy z mieszkank¹ Srok, mog¹ siê kontaktowaæ z ni¹ telefonicznie ( ). (mal) S³awomir Pa³asz ( ZDUNY By³y burmistrz znów w urzêdzie Kiedy rusz¹ kebaby? Tomasz Chudy, niedawno wybrany w³odarz gminy Zduny, ju na pocz¹tku swojej pracy zapowiada³, e chcia³by wykorzystaæ doœwiadczenie i wiedzê poprzednika, b. burmistrza W³adys³awa Ulatowskiego. Zapowiedzi te zosta³y niedawno zrealizowane, bowiem W³adys³aw Ulatowski pe³ni funkcjê inspektora oœwiaty w zdunowskim magistracie. Jak wyjaœnia T. Chudy, to sytuacja tymczasowa, która ma siê zmieniæ, gdy zostanie rozstrzygniêty konkurs W³adys³aw Ulatowski znów pracuje w zdunowskim urzêdzie na wspomniane stanowisko: Do momentu rozstrzygniêcia W³adys³aw Ulatowski bêdzie pracowa³ na umowie-zleceniu. Jak przyznaje, nie ma innych planów wobec poprzednika. Wczeœniej obowi¹zki inspektora oœwiaty pe³ni³ sekretarz gminy, który jednak jest teraz na zwolnieniu lekarskim. Burmistrz uzna³ wiêc, e konieczne jest pilne rozwi¹zanie problemu i zapewnienie nadzoru nad placówkami oœwiatowymi, sprawozdawczoœci¹ oraz rozliczaniem dotacji. Zdecydowa³em wiêc o zatrudnieniu w trybie alarmowym pana Ulatowskiego mówi. Nie bez znaczenia by³y doœwiadczenie i wiedza by³ego burmistrza. Odnosz¹c siê do nieobecnoœci sekretarza gminy, T. Chudy doda³, e w najbli szym czasie zamierza wprowadziæ rozwi¹zanie, które zapewni urzêdowi sprawne dzia³anie, szybk¹ obs³ugê klienta oraz terminowe za³atwianie spraw bie ¹cych. Jak okaza³o siê 16 stycznia, w urzêdzie miejskim zatrudniony zosta³ na stanowisku doradcy Jacek Zaj¹ka³a. Doradca zajmowaæ siê bêdzie zadaniami do tej pory przydzielanymi sekretarzowi informuje burmistrz. Jego praca ma polegaæ na organizowaniu pracy urzêdu, nadzorze nad prac¹ oœwiatowych jednostek gminnych oraz samorz¹dowych instytucji kultury. J. Zaj¹ka- ³a bêdzie tak e nadzorowa³ sprawy kadrowe i konsultacje spo³eczne, specjalizowa³ siê w pozyskiwaniu œrodków zewnêtrznych, koordynowa³ i rozwija³ wspó³pracê miêdzynarodow¹. Jacek Zaj¹ka³a by³ wczeœniej przez dwie kadencje wójtem porównywalnej do Zdun pod wzglêdem wielkoœci i charakteru gminy, (chodzi o gminê Kikó³ w pow. lipnowskim, woj. kujawsko-pomorskie red.) a w ostatnich czterech latach lata pe³ni³ funkcjê radnego rady powiatu dodaje T. Chudy. Wyjaœnia tak e, e J. Zaj¹ka³a jest absolwentem Wy szej Szko³y Bankowej (specjalnoœæ zarz¹dzanie systemami logistycznymi), a tak e absolwentem filologii romañskiej i historii na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Doradca burmistrza biegle w³ada jêzykami francuskim i hiszpañskim, a w stopniu œrednim w³oskim i angielskim. (alex) A.FIGLAK Mo e ju nied³ugo firma rozpocznie dzia³alnoœæ w Zdunach Byæ mo e nied³ugo uda siê rozpocz¹æ zapowiadan¹ od lata ubieg³ego roku produkcjê kebabu w Zdunach. W jednym z grudniowych wydañ Rzeczy pisaliœmy o zamiarze rozpoczêcia na pocz¹tku roku produkcji w zdunowskim Euro Doner Poland. Wówczas Katarzyna Pospiech z zarz¹du tej firmy mówi³a, e przedsiêbiorstwo nie chce ruszaæ z inwestycj¹, gdy nie jest ona w stu procentach gotowa. Czekano na zakoñczenie technicznych odbiorów. Ömera Akyüza, niemiecki biznesmen kurdyjskiego pochodzenia, zapowiada³, e pod koniec czerwca w Zdunach bêdzie produkowane miêso drobiowe i cielêcina typu kebab: burgery, kie³baski kebabowe i gotowy produkt dla sieci marketów. Kompletn¹ inwestycjê wyceniono na ok. 12 mln z³. Zak³ad mia³ produkowaæ docelowo 60 t gotowego produktu dziennie, a zatrudnienie mia³o w nim znaleÿæ 350 osób. Zapowiadano wówczas, e wiêkszoœæ za³ogi maj¹ stanowiæ mieszkañcy pow. krotoszyñskiego i okolic. Oko³o 20 specjalistów mia³o byæ z zagranicy, a 18 obs³ugiwaæ administracjê. Jak mówi teraz Katarzyna Pospiech, wszystkie odbiory s¹ ju wykonane i firma dosta³a pozwolenie na u ytkowanie obiektu. Teraz bêdziemy przeprowadzaæ rozruchy technologiczne maszyn i od nich wiele zale- y. Wyjaœnia, e jeœli wszystko pójdzie sprawnie i maszyny bêd¹ pracowa³y tak jak powinny, ju nied³ugo bêdzie mo na liczyæ na rozpoczêcie produkcji. (alex)

8 8 Wieœci gminne Sebastian Poœpiech ( ROZDRA EW Skanalizuj¹ Dzielice Œwiêto babæ i dziadków S.POŒPIECH W tym roku rozpocznie siê pierwszy etap kanalizowania Dzielic. Inwestycja gminy Rozdra ew mo e kosztowaæ do 4 mln z³. Na to przedsiêwziêcie w 2015 r. zaplanowano w bud ecie niemal 1,5 mln z³. Gmina zamierza wyst¹piæ o dofinansowanie zadania z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyst¹pi³y jednak komplikacje. Do tej pory bowiem z tego wsparcia korzysta³y miejscowoœci le ¹ce w obrêbie aglomeracji. O tym, które miejscowoœci w danych gminach do niej nale ¹, decyduje sejmik wojewódzki. Zgodnie z wprowadzymi w PROW zmianami, œrodki na kanalizacjê dostaæ mog¹ miejscowoœci niebêd¹ce w granicach aglomeracji. Aby nie pozbawiæ siê szansy na dofinansowanie, radni gminni podjêli uchwa³ê o wykluczeniu Dzielic z jej terenu. Wójt Mariusz Dymarski przypomnia³, ze gmina najpierw d³ugo stara³ siê o uwzglêdnienie Dzielic w jej granicach. A teraz przepisy siê zmieni³y i trzeba by³o wszystko odwróciæ. Zg³aszaliœmy ten problem w sejmiku, ale nasze pismo i uchwa³a sejmiku rozminê³y siê stwierdzi³ w³odarz na grudniowej sesji Rady Gminy w Rozdra- ewie. A zatem 29 grudnia radni negatywnie zaopiniowali uchwa³ê sejmiku. Bêd¹ oczekiwali na zmianê zgodn¹ z ich stanowiskiem. (popi) Radni 29 grudnia podnieœli rêce za uchwa³¹ wy³¹czaj¹c¹ wieœ z obrêbu aglomeracji Tradycj¹ dzielickiej filli zespo- ³u szkó³ z Rozdra ewa jest uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Przez wiele lat wystêpy dzieci z okazji œwiêta babæ i dziadków ³¹czono z jase³kami. Tym razem zrobiono inaczej. Jase³ka przygotowano i wystawiono w grudniu, jeszcze przez przerw¹ œwi¹teczn¹, a uroczystoœæ dla seniorów zorganizowano 17 stycznia. Licznie przyby³ych goœci powita³a w œwietlicy kierowniczka szko³y, Dorota Kubelec. Podkreœli³a, e dziadek i babci¹ odgrywaj¹ wa ne role w yciu ka dego dziecka: Czêsto to dziadkowie pokazuj¹ dzieciom piêkno œwiata, s¹ ich nastêpnymi po rodzicach przewodnikami i nauczycielami. Za ich trud, poœwiêcenie i w dowód wdziêcznoœci wnukowie przedstawi¹ wszystkim babciom i dziadkom program artystyczny. Jako pierwsze zaprezentowa³y siê przedszkolaki z wierszykami i piosenkami. PóŸniej wyst¹pi³y dzieci szkolne, które pod okiem nauczycielek przygotowa³y minikabaret i tañce. Dzieci wrêczy³y swoim dziadkom drobne upominki. By³ te s³odki poczêstunek przy kawie i herbacie, by³y wspólne zabawy, tañce i œpiewy. Jedn¹ z atrakcji by³a tak e loteria fantowej, której sponsorem by³a Rada Rodziców. (alex) A.FIGLAK A.FIGLAK Dzieci by³y bardzo przejête swoimi rolami Dziadkowie i rodzice z dum¹ patrzyli na swoje pociechy S³awomir Pa³asz ( SULMIERZYCE Radni zaproponuj¹ uchwa³y? Kupili namioty S.PA ASZ W Urzêdzie Miejskim próbowaliœmy dowiedzieæ siê o terminy posiedzeñ komisji gminnych, jak i styczniowej sesji Rady Miejskiej. Us³yszeliœmy, e nie s¹ jeszcze ustalone. To nie wzbudzi³o naszego zdziwienia, gdy w przesz³oœci w wielu gminach sesji nie organizowano co miesi¹c. Od burmistrza Piotra Kaszkowiaka z Platformy Obywatelskiej dowiedzieliœmy siê, e jako w³odarz oczekuje od radnych, którzy do rady dostali siê z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, kreatywnoœci i wziêcia odpowiedzialnoœci za jej dzia³alnoœæ. Burmistrz stwierdzi³, e powinni korzystaæ z inicjatyw uchwa³odawczych, proponuj¹c na komisjach i sesjach autorskie projekty uchwa³ i wskazuj¹c Ÿród³a ich finansowania. Skoro PSL wygra³o wybory niech radni z tej partii proponuj¹, co mam robiæ jako w³adza wykonawcza w naszym mieœcie powiedzia³. Wed³ug wczeœniejszych zapowiedzi, burmistrz mia³ na najbli sz¹ sesjê przygotowaæ i przedstawiæ do dyskusji dwa projekty uchwa³ zwi¹zanych ze sprzeda ¹ nale ¹cej do gminy czêœci budynku, bêd¹cego w wiêkszoœci w³asnoœci¹ by³ego burmistrza, Idziego Kalinowskiego. Piotr Kaszkowiak w trakcie zaprzysiê enia. Na drugim planie Leszek Migaj O sytuacjê w radzie zapytaliœmy Leszka Migaja, prezesa struktur PSL w Sulmierzycach. Nie jest nam po drodze z panem burmistrzem, o wielu sprawach mamy odmienne opinie. Nie mo e jednak byæ tak, e pan burmistrz bêdzie nam narzuca³, co mamy robiæ. To on pracuje w urzêdzie, pobiera za to pensjê i do jego obowi¹zków nale y przygotowywanie projektów uchwa³, które w danej chwili s¹ potrzebne miastu odpowiedzia³. Jak doda³, byæ mo- e obecna sytuacja wynika z tego, e wspó³praca rady z burmistrzem nie zosta³a jeszcze zorganizowana. Na 15 cz³onków rady miasta a 6 radnych jest z PSL, a wed³ug L. Migaja, 3 kolejnych wspó³pracuje z ludowcami. Przewodnicz¹cy rady, Adam Orzeszyñski, który w poprzedniej kadencji by³ g³ównym opozycjonist¹ burmistrza Kaszkowiaka, a teraz dosta³ siê do rady w ramach za³o onego przez siebie komitetu i w tajnym g³osowaniu, najwyraÿniej dziêki g³osom ludowców, zosta³ przewodnicz¹cym, by³ zdziwiony, gdy us³ysza³ od nas o propozycji w³odarza: Kilka dni temu by³em u pana burmistrza i ustaliliœmy, e posiedzenia komisji i sesja odbêd¹ siê pod koniec stycznia lub na pocz¹tku lutego. Trudno mi powiedzieæ, o co chodzi. (mal) Sulmierzycki Dom Kultury zakupi³ cztery du e namioty, które bêdzie u ywa³ podczas organizowanych przez siebie imprez kulturalnych, m.in. podczas festynów czy Dni Sulmierzyc. Dwa z nich maj¹ 12 m d³ugoœci i 6 m szerokoœci. Dwa nastêpne s¹ nieco mniejsze (6x3m). Zakup namiotów mo liwy by³ dziêki unijnemu dofinansowaniu Takie namioty zakupi³ SDK w ramach programu 4 Leader. Oœrodek kultury wnioskowa³ o pieni¹dze na ich kupno poprzez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania Okno Po³udniowej Wielkopolski z siedzib¹ w Krotoszynie, a do której nale ¹ równie Sulmierzyce. Wartoœæ projektu wynios³a 14 tys. 650 z³. Otrzymane dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu zamknê³o siê w kwocie 9 tys. z³. (spm)

9 Sebastian Poœpiech ( Wieœci gminne 9 KROTOSZYN Pisali i mówili po niemiecku Plany Wró ew na ten rok ZS BENICE Po konkursie wszyscy uczestnicy ustawili siê do pami¹tkowej fotografii W Benicach odby³ siê Powiatowy Konkurs Jêzyka Niemieckiego dla Gimnazjalistów. W szranki o tytu³ najlepszego m³odego germanisty na naszym terenie stanêli uczniowie z szeœciu szkó³. Konkurs odby³ siê jeszcze w grudniu ub. roku przed œwiêtami Bo ego Narodzenia. Do Zespo³u Szkó³ w Benicach na dziesi¹t¹ edycjê Powiatowego Konkursu Jêzyka Niemieckiego dla Gimnazjalistów przyjechali uczniowie z szeœciu gimnazjów z powiatu krotoszyñskiego. Konkurs przygotowa³a nauczycielka jêz. niemieckiego w miejscowej placówce oœwiatowej Joanna Kamiñska-Leydy. Wspó³zawodnictwo sk³ada³o siê z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego. W etapie powiatowym wziê³o udzia³ 12 najlepszych gimnazjalistów, którzy przybyli do benickiej szko³y im. Jana Paw³a II wraz ze swoimi opiekunami. Celem konkursu by³o sprawdzenie umiejêtnoœci s³uchania i czytania ze zrozumieniem, znajomoœci s³ownictwa i gramatyki oraz krótkiej rozmowy w jêzyku niemieckim. Turniej mia³ tak- e zwróciæ uwagê uczniów na rolê jêzyków obcych i zachêciæ do dalszej nauki. G³ówn¹ nagrodê zdoby³a uczennica z Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie Kasandra Lis, drugie miejsce zaj¹³ uczeñ Gimnazjum Niepublicznego Filip Augustyniak, natomiast na trzeciej pozycji uplasowa³a siê uczennica Gimnazjum nr 4 Oliwia Furmann. Sponsorami konkursu by³a Samorz¹d Krotoszyna oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkó³ w Benicach.(mac) Wró ewy to jedno z mniejszych so³ectw gminy Krotoszyn. Pomimo tego wiele siê tam dzieje za spraw¹ inicjatyw rady so³eckiej i so³tys Jolanty Paszek. Zesz³y rok zakoñczy³ siê dla nas oddaniem do u ytku nowej drogi powiatowej, wiêc w tym roku bardzo du o nie zrobimy, chocia kilka pomys³ów mamy mówi so³tys Paszek. Wyjaœnia, e oddana w ubieg³ym roku inwestycja za ponad 3 mln z³ ma du e znaczenia dla mieszkañców wioski. Droga Bo acin Wró ewy Lutogniew o d³ugoœci 3,5 km zosta- ³a poszerzona do 5,5 m. S³u y g³ównie mieszkañcom wspomnianych miejscowoœci. Jest równie alternatywnym po³¹czeniem dwóch dróg krajowych (nr 15 i nr 36) przebiegaj¹cych przez powiat. Trasa jest bezpieczna we Wró ewach wykonano podwy szone przejœcia dla pieszych, a w najbardziej newralgicznych miejscach ustawiono barierki ochronne. W planach na ten rok Wró ewy za³o y³y sobie m.in. postawienie sto- ³u do pingponga, remonty w œwietlicy i zorganizowanie zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka. Pomys³ zewnêtrznego sto³u pingpongowego podsunêli cz³onkowie rady so- A.FIGLAK W 2014 r. we wsi zrobiono drewnian¹ altankê rekreacyjn¹ ³eckiej. Nie wybrano jeszcze adnej konkretnej koncepcji, wiêc nie wiadomo, czy stó³ bêdzie betonowy, czy inny. Na pewno nie drewniany, bo na dworze taki nie zda³by egzaminu. Na razie orientujemy siê, jakie s¹ dostêpne oferty wyjaœnia Jolanta Paszek. Kiedy ju zostanie wybrany konkretny model, stanie pomiêdzy boiskiem sportowym a altank¹ rekreacyjn¹ przy œwietlicy. Niewiele osób poza mieszkañcami Wró ew wie, e mamy boisko sportowe oraz drewnian¹ altankê rekreacyjn¹, któr¹ w zesz³ym roku zbudowaliœmy dodaje pani so³tys. Gdy stawiano altankê, zadbano te o odprowadzenie wody, aby nie zalewa³a pobliskiego placu zabaw i terenu wy³o onego kostk¹ brukow¹. J. Paszek mówi o planowanych pracach w œwietlicy: Bêdziemy cyklinowaæ pod³ogê, bo wierzchnia warstwa jest zniszczona. Chcia³aby tak e, aby wymienione niedawno drzwi wejœciowe ob³o ono klinkierem, co sprawi, e elewacja bêdzie bardziej estetyczna. (alex) Sebastian Poœpiech ( POGORZELA S³awomir Pa³asz ( CIESZKÓW Ucz¹ siê segregowaæ œmieci W Przedszkolu Samorz¹dowym Raj Psotników w Pogorzeli odby³y siê warsztaty prowadzone przez Katarzynê Kaczmarek, podinspektor ds. komunikacji spo³ecznej i edukacji ekologicznej w Komunalnym Zwi¹zku Gmin Regionu Leszczyñskiego. Podczas zajêæ przedszkolaki dowiedzia³y siê, dlaczego warto segregowaæ œmieci, jak to robiæ oraz do jakich worków i pojemników nale y wrzucaæ poszczególne odpady mówi dyrektor przedszkola, Ewa Fi³yk. W przedsiêwziêciu udzia³ wziê³y dzieci z wszystkich grup, przy czym Najm³odsi podczas spotkania z Katarzyn¹ Kaczmarek z Komunalnego Zwi¹zku Gmin Regionu Leszczyñskiego ka da z nich mia³a osobne spotkanie. Podczas warsztatów dzieci zmierzy³y siê z zadaniem, które polega³o na rzetelnym posegregowaniu poszczególnych œmieci. Wa ne by³o, aby pamiêtaæ o wczeœniejszym zgnieceniu plastikowych oraz kartonowych pojemników, a tak e odkrêceniu nakrêtek z butelek i s³oików. Maluchy bardzo chêtnie zaanga owa³y siê w to zadanie i poradzi³y sobie znakomicie. Na zakoñczenie zajêæ zaprezentowany zosta³ film przedstawiaj¹cy proces odzyskiwania szk³a. Wa ne jest uœwiadomienie przedszkolakom, jak istotn¹ rolê odgrywa w³aœciwa segregacja œmieci, a tak e zmotywowanie ich od najm³odszych lat do brania odpowiedzialnoœci za stan œrodowiska. Trzeba przyznaæ, e pogorzelskie przedszkole bardzo aktywnie dzia³a pod wzglêdem kszta³towania u dzieci odpowiedniej postawy ekologicznej. Maluchy chêtnie anga uj¹ siê w ró ne akcje dotycz¹ce ochrony œrodowiska. Zbieramy nakrêtki i makulaturê, a uzyskane pieni¹dze przekazujemy Towarzystwu Osób Niepe³nosprawnych w Pogorzeli, a tak e przeznaczamy na zakup pomocy dydaktycznych. Bierzemy równie udzia³ w konkursie na najwiêksz¹ iloœæ zebranych zu ytych baterii. Nieskromnie powiem, e zajmujemy zawsze czo³owe miejsce twierdzi Ewa Fi³yk. Edyta Siama Sportowy konkurs Do 5 lutego organizacje pozarz¹dowe oraz podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ po ytku publicznego mog¹ sk³adaæ w cieszkowskim Urzêdzie Gminy oferty w konkursie na realizacjê zadañ publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2015 r. Wyznaczono dwa zasadnicze zadania, jakie mog¹ byæ finansowane w ramach konkursu. To szeroko rozumiane upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, na co gmina planuje wydaæ 31 tys. z³, oraz dzia³alnoœæ uczniowskich klubów sportowych (24 tys. z³). Razem mo na wiêc ubiegaæ siê o 55 tys. z³. W ubieg³ym roku na wspomniane zadania Cieszków przeznaczy³ 48 tys. z³. W og³oszeniu konkursowym przy upowszechnianiu kultury fizycznej wymienia siê nastêpuj¹ce dyscypliny sportowe: pi³ka no na, pi³ka siatkowa, koszykówka, tenis ziemny i sto³owy. Lista nie jest jednak zamkniêta. Istnieje mo liwoœæ promowania równie innych dyscyplin. Jeœli chodzi o dzia³alnoœæ uczniowskich klubów sportowych, w regulaminie konkursu znalaz³ siê zapis o popularyzacji zapasów w stylu wolnym oraz tenisa sto³owego. W Cieszkowie dzia³a zapaœniczy UKS Olimpia organizuje co roku w Cieszkowie turniej zapaœniczy UKS Olimpia, którego zawodnicy odnosz¹ znacz¹ce sukcesy na arenach ogólnopolskich i miêdzynarodowych. Mo na wiêc spodziewaæ siê, e z³o y swoj¹ ofertê, podobnie jak klub pi³karski Pogoñ Cieszków czy Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespo³ów Sportowych. W og³oszeniu konkursowym czytamy, e do wniosku o dotacjê nale y do³¹czyæ m.in. merytoryczne i finansowe sprawozdanie z dzia³alnoœci, statut wnioskodawcy oraz deklaracjê okreœlaj¹c¹, czy dane zadanie wykonywane bêdzie odp³atne dla uczestników, czy te nie. (spm)

10 10 Zdrowie APTEKI KROTOSZYN Dy ur pe³ni¹: apteka Nova S³oneczna (ul. Koœciuszki 3, ) do 22 stycznia; apteka Nova 2 (ul. Bolewskiego 2/1, ) od 23 do 29 stycznia. KOBYLIN Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 ( ). Bona, ul. Grunwaldzka 5a ( ). KO MIN WLKP. Apteka Rynkowa, Stary Rynek 1 ( ). Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 ( ). Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 ( ). ORPISZEW Przy Stawnej, ul. Stawna 1 ( ). ROZDRA EW Prima, ul. Krotoszyñska 9 ( ). Medica, ul. KoŸmiñska 10 ( ). SULMIERZYCE Sulmierzycka, ul. Krótka 1 ( ). Nasza Apteka, ul. Rynek 23 ( ). ZDUNY Alifarm, Rynek 19 ( ). Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 ( ). Czy wobec Alzheimera jesteœmy ca³kowicie bezradni? Na chorobê Alzheimera cierpi na œwiecie prawie 15 mln ludzi, a w Polsce ich iloœæ szacuje siê na 250 tys. Specjaliœci przewiduj¹, e na skutek starzenia siê spo³eczeñstw choruj¹cych bêdzie przybywaæ. Spoœród najbardziej znanych postaci dotknê³a ona i doprowadzi³a do œmierci 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana. Na chorobê tê, która dotyka g³ównie osoby w wieku lat, sk³adaj¹ siê zarówno objawy indywidualne, jak i wspólne. Jedn¹ z wczesnych oznak jest trudnoœæ w przypominaniu sobie niedawnych zdarzeñ. PóŸniej pojawiaj¹ siê dra - liwoœæ, agresja, wahania nastroju, trudnoœci jêzykowe, utrata pamiêci d³ugotrwa³ej. Z czasem chorzy wy- ³¹czaj¹ siê z ycia rodzinnego i spo- ³ecznego. Stopniowo dochodzi do zanikania funkcji yciowych, co w efekcie prowadzi do œmierci. Poza pogorszeniem zdolnoœci uczenia siê i pamiêci mog¹ pojawiæ siê tak e trudnoœci w wys³awianiu. Problemy te objawiaj¹ siê poprzez zubo enie s³ownictwa i spadaj¹c¹ fluencjê s³own¹ (p³ynnoœæ wys³awiania), co prowadzi do zubo enia jêzyka mówionego i pisanego. Wystêpuj¹ tak e trudnoœci w koordynacji i planowaniu ruchów, a chorzy wymagaj¹ nadzoru b¹dÿ bezpoœredniej pomocy. Nie wszystkie rodzaje pamiêci na równi podlegaj¹ zaburzeniom. Pamiêæ d³ugotrwa³a jest w mniejszym stopniu objêta chorob¹ ni przywo³ywanie bie ¹cych zdarzeñ. Prognozowanie w konkretnych przypadkach jest o tyle trudne, e choroba charakteryzuje siê odmiennoœci¹ przebiegu. Zanim ujawni siê w pe³ni, przebiega skrycie i bez rozpoznania przez d³ugie lata. Œrednia d³ugoœæ ycia po postawieniu diagnozy wynosi ok. 7 lat. D³u ej, do 14 lat, prze ywa jedynie 3% chorych. Choroba Alzheimera jest znana od pocz¹tku XX w., ale mimo to wiedza o niej jest nadal niewystarczaj¹ca. Wiemy, e jej rezultatem jest stopniowy zanik neuronów w mózgu. Z wiekiem u ka dego cz³owieka komórki te powoli obumieraj¹, ale w obliczu Alzheimera proces ten postêpuje bardzo szybko. W ci¹gu 7-12 lat zanika prawie po- ³owa komórek, co prowadzi bezpoœrednio do stopniowej utraty pamiêci i zdolnoœci poznawczych. Wiemy tak e, e w ok. 20 proc. przypadków choroba ma charakter rodzinny, a na jej rozwój wp³yw ma zarówno oddzia³ywanie na organizm metali, jak R E K L A M A Pierwsza pacjentka niemieckiego psychiatry prof. Alzheimera (1902) i niski poziom hormonów (np. niedoczynnoœæ tarczycy zwi¹zana z niedoborem jodu). Lekarze chorobê Alzheimera dziel¹ na trzy okresy. We wczesnym wystêpuj¹: utrata œwie ej pamiêci, niemo noœæ zapamiêtywania nowych informacji, brak s³ów, zmiany nastroju. W poœrednim utrata zapamiêtywania jest ca³kowita, ale pamiêæ o dawnych wydarzeniach nie zanika do koñca. Chory nie mo e znaleÿæ np. w³asnej ³azienki i zachowuje siê nieprzyjaÿnie wobec otoczenia. W okresie ciê kim pojawia siê niezdolnoœæ do chodzenia i wykonywania prostych czynnoœci. Chorzy nie potrafi¹ jeœæ i po³ykaæ, trac¹ tak e kontrolê nad zwieraczami. Z czasem przestaj¹ mówiæ i maj¹ odle yny. W koñcowym stadium choroby popadaj¹ w œpi¹czkê, w czasie której umieraj¹, zazwyczaj z powodu infekcji. Wed³ug aktualnego stanu wiedzy choroba Alzheimera jest nieuleczalna. Regularne stosowanie najnowszych leków odracza jedynie wyst¹pienia niektórych jej objawów i spowalnia przebieg. Trwaj¹ te obiecuj¹ce prace nad now¹ generacj¹ leków. Jednym z czynników dzia³aj¹cych ochronnie jest wykszta³cenie oraz aktywnoœæ zawodowa lub spo- ³eczna wymagaj¹ca wysi³ku umys³owego. (avicenna) Zamów reklamê na stronie ZDROWIE Tel Tel

11 PCPR przenosi siê na ul. Kobiersk¹ Gospodarka 11 Projekt wróci³ do poprawy S³awek Pa³asz 800 tys. z³ zapisano w projekcie bud etu powiatu krotoszyñskiego na 2015 r. na modernizacjê budynku przy ul. Kobierskiej, w którym dawniej znajdowa³o siê laboratorium producentów mleka. Teraz ma tam siê przenieœæ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jak siê jednak okazuje, projekt techniczny zwi¹zany z przeprowadzeniem tej modernizacji odes³any zosta³ do wykonawcy do poprawy. Gdy laboratorium zyska³o now¹ siedzibê w Kobiernie, budynek przy ul. Kobierskiej przekazany zosta³ przez Skarb Pañstwa w³adzom powiatowym. Jak mówi Krzysztof Kaczmarek, sekretarz powiatu, budynek ten mia³ zostaæ przystosowany do potrzeb PCPR-u. Od dawna zabiegaliœmy, by pozyskaæ wiêksze pomieszczenia dla naszej siedziby potwierdza Andrzej Piotrowski, dyrektor tej instytucji. Ciasno nam tutaj W gmachu na terenie b. jednostki wojskowej PCPR zajmuje dzisiaj 10 lokali (wraz z sal¹ na szkolenia) o ³¹cznej powierzchni 260 m. kw. Dwa pokoje nie posiadaj¹ okien. Pracuje tam 20 osób. Oprócz biur PCPRu dzia³aj¹ tu zespo³y zwi¹zane z orzecznictwem lekarskim. Kiedy Budynek na ul. Kobierskiej czeka na adaptacjê przychodz¹ terminy komisji i przybywaj¹ chorzy, robi siê naprawdê t³oczno. Zmiana siedziby diametralnie usprawni nasz¹ pracê oraz pomo e równie wszystkim tym, którzy przychodz¹ do nas z ró nymi sprawami uwa a Piotrowski. Nowa perspektywa Budynek na ul. Kobierskiej ma 700 m. kw. i posiada trzy kondygnacje. Ze wzglêdu na dawne przeznaczenie znajduj¹ce siê tam pomieszczenia s¹ wiêksze od obecnych biur centrum. W obiekcie jest równie sala, która mog³oby zostaæ zaadaptowana na pomieszczenie szkoleniowe. Mog³yby tam równie odbywaæ siê sesje rady powiatu. Starostwo zleci³o firmie L-Consept z Wroc³awia przygotowanie projektu adaptacyjnego. Opracowanie takie kosztowaæ ma nieca³e 30 tys. z³. Projekt zosta³ ju wykonany i przekazany starostwu, ale odes³ano go do poprawek. Stwierdziliœmy, e w niektórych punktach projektant nie spe³ni³ wymogów nakreœlonych przez nas wspecyfikacji. Sprecyzowaliœmy swoje uwagi i przekazaliœmy je do firmy, która go wykonuje mówi sekretarz Kaczmarek. Praca w takich warunkach nie nale y do komfortowych Co trzeba zmieniæ? Projekt ma powróciæ do 20 stycznia. Uwagi dotyczy³y np. kwestii zwi¹zanych z termomodernizacj¹. Projektant za³o y³, e ca³y budynek powinien zostaæ ocieplony, co poci¹gnê³oby za sob¹ spore koszty, tymczasem jego czêœæ ju posiada ocieplenie. Uwagi dotyczy³y równie budowy podjazdu do windy dla osób niepe³nosprawnych. Te i podobne szczegó³y maj¹ zostaæ skorygowane. Jeœli zostanie to wykonane, starostwo bêdzie mog³o og³osiæ przetarg na przebudowê budynku i dostosowanie go do potrzeb PCPR, w tym równie osób niepe³nosprawnych. Jak mówi sekretarz powiatu, przebudowa mo e kosztowaæ 800 tys. z³. Dodatkowe ok. 150 tys. z³ mo e poch³on¹æ termomodernizacja czêœci budynku. Sekretarz ma jednak nadziejê, e te szacunkowe kwoty na skutek rozstrzygniêæ przetargowych oka ¹ siê jednak ni sze. Poszukamy wsparcia Poza tym sekretarz Kaczmarek zapewnia, e starostwo bêdzie ubiegaæ siê o dofinansowanie zewnêtrzne, co mo e zmniejszyæ nak³ad w³asnych œrodków. Budynek ten bêdzie s³u y³ m.in. osobom niepe³nosprawnym dlatego zwrócimy siê o wsparcie do Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych stwierdza. Hala przy M³yñskiej na sprzeda? Gdy zakoñczy siê budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ nr 3 w Krotoszynie, sala sportowa przy ul M³yñskiej zostanie prawdopodobnie sprzedana. Projekt przystosowania Zespo³u Szkó³ nr 3 w Krotoszynie w ramach lokalnego programu rewitalizacji obejmuje remont szko³y i budowê hali sportowej. Obiekt, którzy powstaje przy szkole, zast¹pi dotychczasow¹ salê gimnastyczn¹ i dodatkowo bêdzie s³u yæ ca³emu miastu. Po zakoñczeniu budowy hali, planowanym na 30 czerwca, sala w by- ³ej jednostce stanie siê dla samorz¹du balastem. Jak mówi skarbnik gminy, Grzegorz Galicki, trzeba j¹ bêdzie sprzedaæ, bo roczny koszt utrzymania obiektu to a 200 tys. z³. Aby budynek móg³ w dalszym ci¹gu spe³niaæ swoj¹ funkcjê, musia³by przejœæ remont. Skarbnik podkreœla te, e ka da krotoszyñska szko³a poza Gimnazjum nr 2 dysponuje sal¹. Jak mówi dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik, Jacek Cierniewski, temat sprzeda y nie jest nowy: Radni byli poinformowani, e po wybudowaniu nowej hali widowiskowo-sportowej logicznym by³oby przejêcie zarz¹dzania ni¹ przez CSiR, a wiêc hala przy ul. M³yñskiej bêdzie zbêdna. Pieni¹dze ze zbycia CSiR przeznaczy na modernizacjê innych swoich obiektów. Zbiegnie siê to z finalizacj¹ zagospodarowania B³onia na oœrodek rekreacyjno-wypoczynkowy dodaje dyr. Cierniewski. Jak mówi skarbnik, powiat krotoszyñski nie wyrazi³ wstêpnego zainteresowania nabyciem sali. Byæ mo e budynek zostanie wystawiony na sprzeda i kupi go jakiœ prywatny przedsiêbiorca. Skarbnik przywo³uje przyk³ad innego obiektu miejskiego, który sta³ pusty przez d³ugi czas. To dawna sto³ówka wojskowa przy ul. Bolewskiego, któr¹ sprzedano prywatnemu przedsiêbiorcy za nieca³e 100 tys. z³. Ten wyremontowa³ go gruntownie i zaadaptowa³ na cele mieszkalne oraz pod najem dla sklepów, apteki i lokalu gastronomicznego. Myœlê, e zainteresowanie biznesu powinno byæ, ale oczywiœcie burmistrz mo e zdecydowaæ inaczej, na przyk³ad e bêdziemy siê staraæ o œrodki unijne mówi G. Galicki. Burmistrz Franciszek Marsza³ek chwilowo nie potwierdza opinii skarbnika. Zapytany o plany sprzeda- y obiektu, nie kryje irytacji. Na dzieñ dzisiejszy nie ma takiego tematu. Ja co rusz s³yszê, e coœ sprzedajemy mówi dodaj¹c, e jak przyjdzie czas, bêdzie zastanawia³ siê nad t¹ spraw¹. (alex, popi) S.PA ASZ Czy w drugiej po³owie roku sala zostanie wystawiona na sprzeda? SprawdŸ ceny skupu ywca wieprzowego z 16 stycznia (ceny netto) waga ywa bita ciep³a (kl. E) waga ywa bita ciep³a (kl. E) Handel i Us³ugi Szymon Kwiatkiewicz, Kobylin 3,50 z³ 5,10 z³ RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki 4,90 z³ DUDA Polski Koncern Miêsny SA, Gr¹bkowo 5,00 z³ Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka 5,00 z³ Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp. 3,50 z³ 4,90-5,00 z³ S.C. Patalas, Grêbów 3,50 z³

12 rocznica zakoñczenia Styczeñ 1945 roku w Baszkowie i Zdunach O Sowietach i Niemcach, którzy zginêli u kresu wojny Pomiêdzy 24 a 27 stycznia 1945 r. wojska radzieckie prowadzi³y walki z Niemcami o zdobycie Baszkowa. Znamy nazwiska 27 o³nierzy Armii Czerwonej, którzy tam zginêli i zostali pochowani w zbiorowej mogile. Ich szcz¹tki ekshumowano w latach 50. XX w. i z³o ono na radzieckim cmentarzu wojskowym w Rawiczu. W styczniu 1945 r. rozpoczê³a siê ofensywa wojsk sowieckich, której celem by³o ostateczne pokonanie hitlerowców i zdobycie Berlina. Front przemieszczaj¹cy siê na zachód przechodzi³ równie przez pow. krotoszyñski. 22 stycznia Sowieci wkroczyli do Sulmierzyc, dzieñ póÿniej do Cieszkowa i Krotoszyna. 24 stycznia zajêli Kobylin. Trzy dni póÿniej weszli do Zdun. Zduny i Baszków zajête Rosjanie wkroczyli do Zdun od strony Sulmierzyc. Wed³ug relacji naocznego œwiadka Stanis³awa Mizery ze Zdun, na wysokoœci basenu k¹pielowego natknêli siê na kilku o³nierzy niemieckich. W wyniku strzelaniny wszyscy Niemcy zginêli. Po opanowaniu miasta Sowieci wys³ali zmotoryzowany patrol w kierunku Baszkowa. Na przedpolach tej wioski napotka³ on na stanowisko karabinu maszynowego. Kiedy Rosjanie podjechali do wioski, otworzono do nich ogieñ. Z kilkuosobowego patrolu ocala³ tylko jeden o³nierz. Baszków opanowany zosta³ przez Rosjan po doœæ krwawych bojach. Dalsze walki toczy³y siê pomiêdzy Baszkowem a Jutrosinem. Zajêcie pól przez armiê sowieck¹ wokó³ tej miejscowoœci uniemo liwi³o hitlerowcom zorganizowanie tam lotniska polowego dla samolotów transportowych. Wspólna mogi³a w Baszkowie Poleg³ych o³nierzy sowieckich w Baszkowie pochowano w parku Pomnik poœwiêcony o³nierzom radzieckim w Baszkowie Poszukiwania zbiorowej mogi³y na b. cmentarzu ewangelickim w Zdunach przez Stowarzyszenie Pomost Ciê ka dola Polaka Ta historia mia³a miejsce przed wojn¹ w KoŸminie, a cz³owiek, który ubiega³ siê o kredyt pochodzi³ z jednej z po³o onych nieopodal wiosek. Cytujemy prawie w ca³oœci artyku³, który opublikowany zosta³ w 180 nr. Nowego Kurjera z 1930 r. (pisownia oryginalna). Twarz nêdzna i zbiedzona. Idzie w³aœciciel 30-morgowego maj¹tku do miasta, by uzyskaæ po yczkê. Niedawno krowa mu pad³a, dziecko chore, trzeba wiêc pieniêdzy i jeszcze raz pieniêdzy. Gmach zupe³nie nowy, napis: Kasa. (...) Co ma byæ? szorstkie pytanie. D³uga litanja nieszczêœæ. Nie mamy pieniêdzy. Stoi pod œcian¹ iczeka. Zaje d a samochód posiadacza ziemskiego. Na stawiane w j. niemieckim pytanie, urzêdnik prowadzi elegancko ubranego pana do gabinetu dyrektora (...). Czego stoicie? Powiedzia³em, e brak pieniêdzy. Wielmo ny panie zaczyna prawie z p³aczem ch³op. No to przyjdÿcie jutro z rêczycielami, mo e coœ dostaniecie. Na drugi dzieñ od rana czeka ch³opina zs¹siadami. Oko³o 11-tej przychodzi p. dyrektor. Figura krêpa z nieodstêpnym cygarem w ustach. Co ma byæ? Znów opis nieszczêœæ. Poratujcie mnie Wielmo ny Panie Dyrektorze, choæ 500 z³otych. Grube cygaro w zêbach p. dyrektora porusza siê nerwowo. Szepce ze swoim zastêpc¹. Wczoraj przyrzek³em panu w³aœcicielowi maj¹tku ziemskiego Der ist doch mein Landsmann! Pan dyrektor uwa a wci¹ jeszcze swój jêzyk rodzinny za oznakê wy szej kultury i chêtnie siê nim w polskim urzêdzie pos³uguje. Ch³op pochyla siê do kolan dyrektora z p³aczem, skoml¹c o pieni¹dze. Pan dyrektor zdenerwowany. Sk¹d mam wzi¹æ pieniêdzy, kiedy nie mamy! Prawda! PrzyjdŸcie za miesi¹c, to mo e coœ dostaniecie. Man kann hier nich richtig arbeiten! Zwraca siê do urzêdnika. Jeszcze tu jesteœ? ryczy dalej dyrektor do struchla³ego ch³opa. Da soll der Dajwel reinschlagen!. Nie mamy pieniêdzy dla takich jak ty!. Gdy ch³op chcia³ jeszcze coœ powiedzieæ, us³ysza³ dosadn¹, czysto polsk¹ odpowiedÿ: Poca³uj mnie Za chwilê ch³op wzdychaj¹c wychodzi, a p. dyrektor po ca³odziennej, ciê kiej pracy idzie w towarzystwie swego Landsmanna na piwo, które czasem siê szampanem nazywa. Toæ za³atwi³ dobry interes. Po yczy³ wed³ug sumienia swego z³.. Opracowa³ Damian Szymczak Imienna lista niemieckich o³nierzy (niepe³na) prawdopodobnie rozstrzelanych w Zdunach (14 osób) Albert Gerlach, ur Heinrich Graulich, ur Amis Harte, ur Richard E. Herzog, ur Karl Kupke Josef Meier, ur Herman J. K. Nerlich (?), ur Willi Peschke, ur Franz W. Rudat, ur Johann Schachner, ur Robert Schmindt, ur Willi Temke Richard Wolf, ur Sergiusz Za³ukajew przylegaj¹cym do pa³acu. Postawiono tam obelisk, który stoi do dziœ. Umieszczono na nim napis: Chwa³a o³nierzom Armii Radzieckiej poleg³ym w walkach o wyzwolenie Ziemi Baszkowskiej w dniach stycznia Z czasem ich szcz¹tki ekshumowano i przeniesiono na rawicki cmentarz. Dok³adna data nie jest znana. Wiadomo, e ekshumacje ze zbiorowych mogi³ rozsianych w okolicach Rawicza rozpoczê³y siê w 1952 r. o³nierze z Baszkowa trafili do kwatery nr 66. Ksiêga pochowanych na cmentarzu o³nierzy armii sowieckiej w Rawiczu zawiera ich nazwiska z pierwszymi literami imion, imiona ojców, daty urodzenia oraz stopnie wojskowe. W jednym przypadku umieszczono pe³ne imiê o³nierza. Najstarszy mia³ 37 lat, najm³odsi do yli lat. Egzekucje Gdy front przesun¹³ siê na zachód i na po³udnie od Zdun, Sowieci w okolicach tego miasta napotykali niemieckie niedobitki. Pojedynczych o³nierzy brano do niewoli lub rozstrzeliwano na miejscu. Tych, których z³apano, Rosjanie zgromadzili przy cmentarzu ewangelickim w Zdunach. Ze zdrowych jeñców formowano kolumny i pod eskort¹ prowadzono do Krotoszyna. Wed³ug wielu œwiadków na pocz¹tku 1945 r. na cmentarzu w Zdunach Sowieci rozstrzelali ok. 40 Niemców. Zw³oki pogrzebane mia³y byæ w zbiorowej mogile. O zaginionych niemieckich o³nierzach informuj¹ dwa dokumenty zawieraj¹ce ich listy. Liczba ofiar zosta³a w nich okreœlona na 31 osób. Pierwszy dokument sporz¹dzi³ 26 marca 1948 r. Polski Czerwony Krzy. Wed³ug niego 7 lutego 1945 r. pochowano 24 niemieckich o³nierzy, 12 lutego natomiast 6 kolejnych. Wiêkszoœæ Lista radzieckich o³nierzy ekshumowanych w Baszkowie (27 osób) Pawe³ E. Alemin, ur J. Amyrko, ur P. Boczkin, ur M. Borisow, ur W. Charkiewicz, ur J. Chitaj, ur M. Dwornik, ur Ch. Kanfow, ur A. Karginow, ur P. Korziuk, ur P. Kruczkow, ur M. owczenko, ur J. Makarow, ur J. Martynienko, ur J. Mas³ow, ur W. Mielnikow, ur Owczynnikow, ur J. Priadkin, ur J. Safanow, ur W. Siewcow, ur J. Soko³ow, ur W. Sozyriew, ur G. Stalnik, ur M. Tehamit³okow, ur R. Tiezin, ur A. Ujanczew, ur A. W³asow, ur z nich okreœlona zosta³a jako o³nierze niezindetynfikowani. Druga lista sporz¹dzona zosta³a przez Niemiecki Ludowy Zwi¹zek Opieki nad Grobami Wojennymi w Kassel. Roztacza on opiekê nad mogi³ami niemieckich o³nierzy poza granicami ich kraju, poszukuje miejsc pochówku zaginionych, tworzy listy ofiar, prowadzi projekty edukacyjne dla m³odzie y. Z obu list z imienia i nazwiska znamy 14 poleg³ych. Mimo czterokrotnych prób poszukiwañ zbiorowej mogi³y w Zdunach przez patrol archeologiczny Stowarzyszenia Pomost, nie odnaleziono tu szcz¹tków niemieckich o³nierzy. S³awek Pa³asz

13 II wojny Œwiatowej 23 stycznia 1945 roku 13 Kto tak naprawdê wyzwoli³ Krotoszyn od Niemców? S.PA ASZ 23 stycznia mija 70. rocznica wyzwolenia Krotoszyna spod okupacji hitlerowskiej. O jej przebiegu opowiada dyrektor Muzeum Regionalnego im. H. awniczka, Piotr Miko³ajczyk. W³adzê w mieœcie powierzono ppor. Kêdzierskiemu Krotoszyn pod wzglêdem historycznym ma mniejszy problem zkwesti¹ wyzwolenia w czasie II wojny œwiatowej ni wiêkszoœæ miast Polski. Jak mówi Piotr Miko³ajczyk, jest to o tyle ³atwiejsza sytuacja, e wyzwolenia naszego miasta nie dokona³a Armia Czerwona, a o³nierze rozwi¹zanej 19 stycznia 1945 Armii Krajowej. Byli o³nierze AK wykorzystali moment, w którym wojsko niemieckie w panice wycofywa³o siê z miasta przed armi¹ radzieck¹ i wyzwolili Krotoszyn mówi Miko³ajczyk. Dodaje tak e, e AK-owcy oswobadzaj¹c miasto, uchronili je przed zniszczeniami, bo Niemcy próbowali dokonaæ zniszczeñ na stacji kolei, aby utrudniæ póÿniejsze przemieszczanie siê Sowietom. Dworca broni³o ok. 30 kolejarzy. Powa ne obra enia odniós³ Edmund Spycha³a, a dowódc¹ grupy by³ b. o³nierz AK Leon Broda. Uciekaj¹cy Niemcy schronili siê na terenie cegielni przy ul. Przemys³owej. Miasto by³o... wyzwolone Kiedy Sowieci wkroczyli do miasta by- ³o ono ju w³aœciwie wyzwolone. W³adzê powierzyli ppor. Kêdzierskiemu, pseudonim Lew. Zdecydowali siê na to, bo jeszcze wtedy wspó³pracowali z AK. Gdy w³adza trafi³a w jego rêce, mieszkañcy zebrali siê na rynku, gdzie odœpiewali hymn pañstwowy i rotê, a na ratuszu zawiesili bia³o-czerwon¹ flagê. Jak wyjaœnia Piotr Miko³ajczyk, przynoszono tam ca³¹ broñ, jak¹ porzucili o³nierze niemieccy. W nocy z 23/24 stycznia ppor. Kêdzierski zorganizowa³ ochotniczy oddzia³, który mia³ zabezpieczyæ miasto przed wycofuj¹cymi siê Niemcami. Zrobi³ siê tutaj straszny kocio³. Byli Niemcy, IV armia, dywizja pancerna i Sowieci opowiada historyk. 24 stycznia 17 osób z grupy ochotników wysz³o na patrol rozpoznawczy wkierunku Starego Krotoszyna. W wyniku ostrzelania na ul. Sowiñskiego zginê³o trzech o³nierzy: Kazimierz Chyba, Antoni Ga³ecki Stajenka na ca³y g³ówny o³tarz (dowódca) i Antoni Klimczak. Pomimo tych ofiar uda³o siê wyprzeæ ostatnich Niemców i zlikwidowaæ punkt oporu objaœnia Piotr Miko³ajczyk. Najwiêkszy w powiecie krotoszyñskim ³óbek jest co roku wystawiany w kobyliñskiej œwi¹tyni oo. Franciszkanów pw. Matki Bo ej przy ³óbku. Bo onarodzeniowa dekoracja zajmuje ca³e prezbiterium i ca³kowicie zakrywa o³tarz g³ówny. W konsekwencji w okresie œwi¹tecznym nie widaæ obrazu przedstawiaj¹cego Maryjê, maleñkiego Jezusa, œw. Józefa, pastuszków i anio³ów. W tym roku postanowiono, e w œwi¹tecznej Kobyliñska grota z kopi¹ obrazu w o³tarzu g³ównym grocie, w centrum prezbiterium zamiast figur Maryi i Józefa umieszczona zostanie kopia kobyliñskiego obrazu Matki Bo ej przy ³óbku. Dzieci¹tko Jezus pokazano jako figurkê. Ca³oœæ umieszczono we wnêtrzu groty zbudowanej nad o³tarzem. W ³óbku mo na odnaleÿæ figury anio³ów, Trzech Króli, pastuszków. Spoœród elementów ruchomych uwagê zwracaj¹ figurki franciszkanów, którzy pi³¹ przecinaj¹ k³odê drzewa. Inny zakonnik r¹bie drwa siekier¹. Jest te œw. Franciszek oraz mnóstwo zwierz¹t. Oprócz parafian koœció³ chêtnie odwiedzaj¹ osoby z okolicy, w tym z Krotoszyna. We franciszkañskiej œwi¹tyni organizowane s¹ liczne koncerty kolêd i pastora³ek. O jednym z nich, w którym udzia³ wziêli seniorzy z Kobylina, Krotoszyna, Kuklinowa, Pogorzeli oraz W¹sosza, pisaliœmy tydzieñ temu. Obraz M.B. przy ³óbku anonimowego autora powsta³ w II po³. XVIII w. Obecny wystrój koœcio³a pochodzi równie z XVIII stulecia. S³awek Pa³asz 24 stycznia Sowiecki czo³g u zbiegu dzisiejszych ulic Krotoszyñskiej i Wolnoœci MUZEUM REGIONALNEX5 Sprytny plan Kêdzierskiego Jeszcze tego samego dnia oddzia³ ppor. Kêdzierskiego zmuszony by³ broniæ siê przed kolejnymi oddzia³ami niemieckimi, które od strony Ostrowa zbli a³y siê do Krotoszyna. By³a to przednia stra kolumny pancernej Hermann Göring. Dla dowódcy stanowi³o to du y problem, bo wiedzia³, e ani miasto, ani jego o³nierze nie s¹ w stanie broniæ siê przed tak silnym wrogiem. Wymyœli³ sposób, jak Niemców zmyliæ. Ustawi³ karabiny maszynowe i o³nierzy w takich miejscach, e Niemcy pomyœleli, i miasto ju zosta³o wczeœniej zajête i jest ufortyfikowane. Tym sposobem ca³y Krotoszyn ominêli i nie dosz³o w nim do walk t³umaczy Piotr Miko³ajczyk. Antoni Ga³ecki Do potyczek dosz³o dzieñ póÿniej, 25 stycznia, na linii Wró ewy-benice-raciborów. Walki te by³y ma³ym sukcesem Niemców, którzy zmusili Sowietów do odwrotu w stronê swoich g³ównych si³. Kazimierz Chyba Tegoroczne miejskie odchody 70. rocznicy wyzwolenia Krotoszyna spod okupacji hitlerowskiej odbêd¹ siê 23 stycznia. O godz z³o- one zostan¹ kwiaty pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ przywódców Polskiego Pañstwa Podziemnego na ratuszu i o godz pod tablic¹ poleg³ych: Kazimierza Chyby, Antoniego Ga³eckiego i Antoniego Klimczaka, przy ul. ul. Przemys³owej. Lazaret, czyli szpital frontowy W tym czasie powsta³ lazaret, czyli szpital polowy. Choæ same walki w okolicach Krotoszyna trwa³y do koñca stycznia, to nawet póÿniej, gdy przenios³y siê na zachód, do miasta przywo ono rannych. Powsta³ on przy ul. Bolewskiego w dzisiejszym szpitalu po³o niczym. Opatrywano i ratowano tam wszystkich rannych, nie robiono ró nicy czy to Polak czy Rosjanin. Bardzo ws³awi³ siê tutaj PCK opowiada szef muzeum. Antoni Klimczak Rannych by³o tak du o, e sam szpital by³ niewystarczaj¹cy. Utworzono tzw. ambulatoria przy ulicach: Kaliskiej, Ko³³¹taja, Mickiewicza, Piastowskiej ina dworcu kolejowym. Rannych liczono w tysi¹cach, a lekarzy by³o troje: Stanis³aw Stryjakowski oraz Alojzy i Maria Wejnertowie. Pomaga³o im wielu studentów medycyny, m.in. póÿniejszy chirurg Gerwazy Œwiderski. Pomocy udziela³y tak e siostry el bietanki. Wys³ucha³a Aleksandra Figlak

14 14 Sprawy Kolêdowanie z Cierniewskim Muzyk kojarzony najczêœciej z gatunkiem muzyki country by³ tym razem goœciem krotoszyñskiej fary. Niedzielny wieczór 11 stycznia, w œwiêto Chrztu Pañskiego, œwi¹tyniê wype³ni³ œpiew piosenek dotykaj¹cych tajemnicy Bo ego Narodzenia. By³a to te okazja do dobrej zabawy. Andrzej Cierniewski to talent z krotoszyñskiej ziemi, a dok³adnie z Sulmierzyc. Ks. pra³at Aleksander Gendera stara³ siê, aby to w³aœnie on zagra³ dla swoich. Ustalaj¹c jeszcze ostatnie szczegó³y koncertu dzieñ wczeœniej, pyta³ jak samopoczucie, na co artysta odpowiedzia³, e przed swoimi zawsze trudniej siê œpiewa. Sam równie to podkreœla³ na pocz¹tku wystêpu. Andrzej Cierniewski to talent z naszej ziemi Mimo to jak na prawdziwego artystê przysta³o nie by³o po nim tego widaæ. Po prostu robi³ swoje. Andrzej Cierniewski ma swój styl. Jego teksty mówi¹ o tym, co dla niego wa ne, nie ukrywa, e œwiêta to nie tylko choinka, ale coœ wiêcej. Zajrzyjmy do tekstów jego piosenek. W jednej z nich œpiewa³: eby serce twoje jak op³atek by³o ( ) jasne i niewinne jak ta œwiêta noc. Albo Jeœli szukasz Betlejem/ w³aœnie znajdziesz je tu/ w ka - dym miejscu na ziemi / dzisiaj rodzi siê Bóg. W tym samym utworze mo na by³o te us³yszeæ: ale ty otwórz drzwi/ by do ciebie móg³ przyjœæ, a tak e cudowne Dzieciê, przeœliczne Dzieciê/ dziœ pokój ludziom na œwiat przyniesie. To, co uderza³o w artyœcie, to budowanie takiej bliskiej relacji ze s³uchaczami przez wplatanie osobistych w¹tków pomiêdzy utworami. Muzyk wprowadzaj¹c do utworu Serce jak op³atek, wspomnia³, e mieszka³ wtedy w Stanach Zjednoczonych, gdy dowiedzia³ siê, e zostanie ojcem chrzestnym. Chcia³, aby kobieta, która wtedy uk³ada³a teksty, napisa³a coœ specjalnie na tê okazjê. Przyjê³a to wyzwanie i tak powsta³ w³aœnie tamten utwór. To e d³ugie lata spêdzi³ w USA, mia³o byæ mo e wp³yw na fakt, e do zebranych zwraca³ siê niekiedy s³owem: rodacy. Parokrotnie wspomina³ równie to miejsce, gdzie zapewne mieszka³ Edmonton. Jedno jest pewne, wieloletnie doœwiadczenie estradowe i przygl¹danie siê innej kulturze sprawi³y, e ze swoich koncertów potrafi zrobiæ show. Chcia³ równie wyzwoliæ radoœæ i spontanicznoœæ ze s³uchaczy, którzy najpierw zastygli w ³awkach, ale póÿniej stopniowo prze³amywali siê, eby wstaæ i klaskaæ. W nie³atwej pracy artysty wspieraj¹ go fantastyczni muzycy i przyjaciele: Janusz Pi¹tkowski, m.in. kompozytor tekstów kolêd, Andrzej Walus, graj¹cy na klawiszach i Witold Wo³k, gitarzysta, od wielu lat koncertuj¹cy razem z Andrzejem Cierniewskim. Podczas czêœci kolêdowej wybrzmia³a kolêda Mizerna cicha, a w czêœci z utworami nie kolêdowymi, s³uchaliœmy O Karolino, a tak e Wszêdzie dobrze, gdzie nas nie ma oraz Panie, Ciebie potrzeba dziœ nam. Anna Szulc Fakultet teologiczny O teœciach S³awek Pa³asz Mówi¹c o przygotowaniu m³odych ludzi do zawarcia ma³ eñstwa niewiele miejsca (albo w ogóle) w koœcielnych katechezach poœwiêca siê relacjom, jakie powinny panowaæ pomiêdzy m³odymi a teœciami. Praktyka pokazuje, e jest to temat doœæ istotny. Jeœli powstaj¹ kawa³y g³ównie o teœciowych w których te przedstawiane s¹ jako Ÿród³o wszelkich problemów i z³a, to coœ musi byæ na rzeczy. Jedne arty s¹ nawet sympatyczne, inne wulgarne. Szkoda czasu na ich powtarzanie. Wspólny ich mianownik sprowadza siê jednak do stwierdzenia, e teœciowie to klin niezgody i nieprzyjaÿni wbijany pomiêdzy ma³ onków. W opowieœciach tych s¹ oni przedstawiani jako osoby bior¹ce stronê mê a lub ony (najczêœciej swoich dzieci) i doprowadzaj¹ce do poró nieñ miêdzy ma³ onkami. A tak byæ nie powinno. Temat jest trudny i obszerny. Nie nale y go te generalizowaæ i twierdziæ, e wszyscy teœciowie tak postêpuj¹. Zaryzykowaæ mo na nawet twierdzenie, e wiêkszoœæ z nich poprawnie uk³ada swoje relacje z dzieæmi, które jak to zwyk³o siê mówiæ wyfrunê³y ju z rodzinnego gniazda. Ograniczymy siê tutaj do trzech tez przydatnych zarówno nowo eñcom, jak i ma³ eñstwom z wieloletnim sta em. No i teœciom oczywiœcie. Teza pierwsza. Jeœli ktoœ decyduje siê na ma³ eñstwo, to musi byæ œwiadomy, e pod ka dym wzglêdem rozpoczyna nowe ycie. Najlepszym rozwi¹zaniem jest oczywiœcie osobne zamieszkanie, choæ nie zawsze jest to mo liwe. Wst¹pienie na now¹ drogê ycia nie oznacza oczywiœcie, e dotychczasowe relacje rodzinne powinny zostaæ zerwane. Chodzi raczej o ich przewartoœciowanie. Dla mê a lub ony, to wspó³ma³ onek staje siê teraz najwa niejszy, a nie rodzice. Pewn¹ niedojrza³oœci¹ s¹ wiêc sytuacje, w których jedna z osób w nieuniknionych ró nicach zdañ bierze stronê swoich rodziców zamiast popieraæ swojego wspó³ma³ onka. Teza druga. Teœciowie powinni mieæ œwiadomoœæ, e ich doros³e dzieci nie s¹ ich w³asnoœci¹ i maj¹ prawo do w³asnej egzystencji. Moment ich odejœcia z domu pod wzglêdem emocjonalnym oraz psychologicznym okazuje siê czêsto bolesnym doœwiadczeniem, jednak nie ma innej drogi. To w³aœnie usamodzielnienie siê w³asnych dzieci jest przecie najwiêkszym sukcesem rodziców! Wielk¹ m¹droœci¹ i doœwiadczeniem yciowym odznaczaj¹ siê teœciowie, którzy mimo poczucia pozornej starty potrafi¹ odnaleÿæ siê na drugim planie. Z czasem odkrywaj¹, e staj¹ siê osobami bardzo potrzebnymi, nadal kochanymi. I nie chodzi tutaj jedynie o to, e zaczn¹ spe³niaæ siê jako babcie czy dziadkowie, zajmuj¹c siê wnukami pod nieobecnoœæ swoich dzieci. Teza trzecia. To od samych ma³- onków zdecydowanie zale y, w jakich relacjach bêd¹ yli ze swoimi rodzicami i teœciami. Na ile pozwol¹ im ingerowaæ w swoje ycie, podejmowane decyzje czy wychowywanie dzieci. To ma³ onkowie musz¹ wyznaczyæ i jasno okreœliæ wyraÿn¹ granicê miêdzy dobrymi i yczliwymi radami, jakie maj¹ prawo im udzielaæ rodzice, a decyzjami, jakie sami podejmuj¹. Rad warto wys³uchaæ, jednak decyzje podejmowaæ nale y wy³¹cznie samodzielnie. Niekonieczne musz¹ one byæ to same z sugestiami teœciów. Nawet, jeœli z czasem okaza³oby siê, e by³y one nietrafiane. Mo e to zabrzmi zbyt drastycznie, ale uczenie siê na w³asnych b³êdach mo e okazaæ siê o wiele cenniejsze i pozytywnie procentuj¹ce na przysz³oœæ ni ustrze enie siê od nich dziêki radom chocia by najm¹drzejszych teœciów. Odeszli do Pana œup Zofia Grzywaczewska, lat 77, Krotoszyn œup Czes³awa Jakubek, lat 86, Janków Zaleœny œup Leszek Marsza³ek, lat 58, Krotoszyn œup Alojzy Stanis³awski, lat 75, Baszków œup Wanda Trawiñska, lat 84, Wielowieœ œup Walenty Wyskok, lat 82, Krotoszyn Z g³êbokim alem zawiadamiamy, e 7 stycznia 2015 r. zmar³a opatrzona Sakramentami œw. moja ukochana ona, nasza Mama, Siostra, Szwagierka, Bratowa, Kuzynka i Ciocia œup Teresa Zwierz prze ywszy lat 69 Msza œw. odprawiona zosta³a 9 stycznia w koœciele parafialnym w Rozdra- ewie, po czym odprowadziliœmy Drog¹ Zmar³¹ na miejsce wiecznego spoczynku. W smutku pogr¹ ona Rodzina REKLAMA REKLAMA

15 Sprawy Technikum i liceum coraz lepsze w rankingach S³awek Pa³asz Fina³ naszego konkursu (6) Wygraj bi uteriê na karnawa³! Ostatni raz umieszczamy fragment zdjêcia atrakcyjnej bi uterii. Czytelnicy, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w losowaniu tych nagród, musz¹ znaleÿæ i wyci¹æ poszczególne czêœci fotografii z poprzednich wydañ, skompletowaæ je i nakleiæ na kartkê pocztow¹ ze swoimi danymi (imiê, nazwisko, adres i numer telefonu). Na koñcu pozostanie tylko dostarczenie zdjêcia do naszej redakcji (ul. Sienkiewicza 2 a, Krotoszyn) i liczenie na ³ut szczêœcia. 15 Bi uteria dla Niej i dla Niego w konkursie Rzeczy! Do wygrania: kolczyki i pierœcionek oraz bransoletka mêska. W styczniu wylosujemy zwyciêzców. Nagrody w naszym konkursie to bi uteria damska (kolczyki i pierœcionek) i mêska (bransoletka) ufundowany przez zak³ad jubilerski Grzegorza KaŸmierczaka z Krotoszna. Wartoœæ ka dej wynosi ok. 400 z³. Jest wiêc o co walczyæ! Zapraszamy do udzia³u w naszym konkursie i rywalizacji o tê niepowtarzaln¹ bi uteriê. (popi) ZSP 2 Uczniowie ZSP nr 2 uczestniczyli w projekcie ECDL Start i uzyskali certyfikat umiejêtnoœci komputerowych W najnowszym rankingu miesiêcznika edukacyjnego Perspektywy dwie szko³y ponadgimnazjalne z Krotoszyna znalaz³y siê wœród najlepszych placówek w Polsce. To Technikum z Zespo³u Szkó³ Ponadgimazjalnych nr 2 oraz I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. H. Ko³³¹taja. Oceniaj¹c technika, brano pod uwagê sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu fina³ów ogólnopolskich, wyniki matur, a tak e egzaminów zawodowych. Jeœli chodzi o licea, uwzglêdniano trzy sk³adniki. Dane do rankingu nie pochodzi³y ze szkó³, ale od komitetów organizuj¹cych olimpiady oraz z zestawieñ okrêgowych komisji egzaminacyjnych, co gwarantowa³o bezstronnoœæ i obiektywizm. Technikum 165. w kraju Na 165. pozycji w kraju oraz 14. w województwie wielkopolskim znalaz³o siê Technikum nr 2 z ZSP nr 2 w Krotoszynie. W rankingu wziê³o udzia³ prawie 2 tys. techników. Szko³a z Krotoszyna uzyska³a 43,55 pkt. na 100 mo liwych. W porównaniu z rokiem poprzednim poprawi³a swoj¹ pozycjê o 11 miejsc. Jeszcze wczeœniej by³a 205. Cieszê siê z pozycji w rankingu, bo potwierdza, e jesteœmy szko³¹ na stabilnym, œrednim, ale dobrym poziomie mówi dyr. placówki, Roman Olejnik. Stwierdza równie, e czêsto m³odzie, która przychodzi do technikum, startuje z nieco ni szego pu³apu ni uczniowie w du ych miastach. Jeœli jednak na egzaminach koñcowych uzyskuje bardzo dobre wyniki, œwiadczy to o naprawdê ciê kiej trzyletniej pracy. Atrzeba pamiêtaæ, e w naszej szkole przygotowuje siê te do trudnych egzaminów zawodowych dodaje R. Olejnik. Liceum 319. Popularny Ko³³¹taj zaj¹³ w rankingu R E K L A M A polskich liceów 319. miejsce w Polsce i 23. w woj. wielkopolskim. Zdoby³ 45,18 pkt. To wynik podobny do tego, jaki uzyska³o technikum. LO równie poprawi³o sw¹ pozycjê. Rok temu sklasyfikowano je na 341. pozycji (jeszcze wczeœniej 287.) Pod uwagê wziêto liceów. Wed³ug dyr. El - biety P³óciennik czêœæ uczniów z Krotoszyna wybiera licea w Kaliszu czy Ostrowie Wlkp. Szko³y te zosta³y jednak sklasyfikowane w rankingu o wiele ni ej ni krotoszyñska. Pozycja LO by³aby jeszcze lepsza, gdyby szko³a mia³a zwyciêzców ogólnopolskich olimpiad. Do fina³ów licealiœci z Krotoszyna dochodzili, jednak ich nie wygrywali. Staramy siê rozwijaæ wspó³pracê z uczelniami wy szymi grupy uczniów bior¹ udzia³ w zajêciach wyjazdowych mówi E. P³óciennik. Takie zajêcia podnosz¹ poziom nauczania, LO wspó³pracuje wiêc z Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Uniwersytetem im. A. Mickiewicza (obie uczelnie z Poznania). REKLAMA

16 S.POŒPIECH 16 Sprawy W po³owie roku ruszy budowa ul. Pó³nocnej Mieszkañcy i radny Augustyniak dopiêli swego W tym roku bêdzie budowana ulica Pó³nocna w Krotoszynie. W bud ecie zabezpieczono na ten cel 420 tys. z³. Na ul. Pó³nocnej na Starym Krotoszynie znajduje siê kilkanaœcie domów jednorodzinnych i kilka zak³adów, m.in. mechaniczny istolarnia. Droga posiada dokumentacjê projektow¹, która zak³ada budowê jezdni o d³ugoœci 530 m o szerokoœci 5 m z betonu asfaltowego. Jezdnia bêdzie ograniczona obustronnym krawê nikiem, a po jednej stronie powstanie chodnik o szerokoœci ok. 1,5 m z kostki brukowej o gruboœci 6 cm. Dodatkowo przewidziane zosta³y wjazdy do posesji równie z kostki brukowej gruboœci 8 cm informuje S³awomir Horyza z wydzia³u inwestycji i rozwoju Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie. Droga zostanie odwodniona przez wybudowanie wpustów ulicznych. W bud ecie Krotoszyna na rok 2015 przewidziano kwotê 420 tys. z³, w ramach której planuje siê wykonaæ pierwszy etap ulicy o d³ugoœci 310 m. Wybudujemy nawierzchniê drogi do ostatniego domu precyzuje S. Horyza. Na pozosta³ych ponad 200 m nie Ta boczna ulica mieœci siê przy wyjeÿdzie z Krotoszyna na Rozdra ew Kobylin Wybior¹ so³tysów Po wyborach samorz¹dowych czas na wybory nowych so³tysów oraz rad so- ³eckich. Zebrania wyborcze w poszczególnych wioskach gminy Kobylin odbêd¹ siê na prze³omie stycznia i lutego. Podajemy terminy najbli - szych. Wiêkszoœæ z nich rozpocznie siê o godz , a ich miejscem bêd¹, poza kilkoma wyj¹tkami, œwietlice. 22 stycznia zebrania odbêd¹ siê w dwóch so³ectwach: Górce i Zdziêtawach. Dzieñ póÿniej mieszkañcy Starego Kobylina wybieraæ bêdê swego so³tysa w Klubie Seniora w Kobylinie. 26 stycznia spotkania takie odbêd¹ siê w Kuklinowie i Berdychowie. W tej drugiej wiosce miejscem zebrania bêdzie mieszkanie so³tysa. 27 stycznia swojego gospodarza wioski i radê so³eck¹ wybior¹ mieszkañcy Wyganowa. Na 28 stycznia zebranie zaplanowano w Srokach, 29 w Rzemiechowie zaœ 30 w Starkówcu. (mal) S. PA ASZ Józef Ratajczak, wieloletni so³tys Smolic ma w tej chwili adnych zabudowañ. Od kilku lat o drogê w imieniu mieszkañców zabiega³ radny S³awomir Augustyniak, tocz¹c potyczki z poprzednim burmistrzem Julianem Joksiem, o czym szeroko informowaliœmy na naszych ³amach. Szczególnie rozgoryczony by³ pod koniec 2013 r., gdy okaza³o siê, e budowa drogi nie znajdzie siê w bud ecie na 2014 r. Mia³ powody do zdenerwowania tym bardziej, e w sprawê zaanga owali siê równie mieszkañcy tej ulicy, którzy zadeklarowali wy³o enie swoich pieniêdzy na dokumentacjê techniczn¹ inwestycji oraz pokrycie czêœci kosztów budowy. Radny z nieukrywan¹ satysfakcj¹ przyj¹³ do wiadomoœci, e inwestycja znalaz³a uznanie w oczach nowego w³odarza, Franciszka Marsza³ka. Kiedy ruszy budowa Pó³nocnej? Termin rozpoczêcia realizacji inwestycji uzale niony jest od wykonania prac zwi¹zanych z budow¹ sieci elektrycznej przez koncern Energa wyjaœnia Andrzej Kaik, naczelnik wydzia³u inwestycji. 21 stycznia w urzêdzie na ul. Ko³³¹taja odbêdzie siê narada koordynacyjna z wszystkimi u ytkownikami mediów podziemnych (energetycznych, telekomunikacyjnych, wodoci¹gowych). Podczas spotkania uszczegó- ³owiony bêdzie harmonogram robót na ten rok, zwi¹zanych z budow¹ drogi oraz z wczeœniejszym uzupe³nieniem infrastruktury podziemnej przez poszczególnych w³aœcicieli sieci. Gdy to zostanie ustalone, urz¹d og³osi przetarg na wykonanie ulicy. Wszystko wskazuje na to, e w po- ³owie br. rozpoczn¹ siê roboty budowlane. Sebastian Poœpiech D.WAWRZYNIAK Przedstawicieli firm zaproszono do gimnazjalnej auli Powitanie roku z przedsiêbiorcami 14 stycznia w auli krotoszyñskiego Gimnazjum nr 2 odby³o siê spotkanie noworoczne przedsiêbiorców z burmistrzem Franciszkiem Marsza³kiem. Dyplomy otrzymali Wies³aw Gembiak i Pawe³ Mikstacki z firmy Gembiak-Mikstacki Stanis³aw G¹siorowski, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Byd³a i Mleka w Warszawie Marek Kaniewski, prezes Itecom sp. zoo El bieta Wybieralska, dyrektorka zak³adu Nutricia Andrzej Czajka, w³aœciciel Max-Polu Gabriela Koœmider, w³aœcicielka Gabi-Plastu Aneta Karkosz, prezeska gostyñskiego Samorz¹dowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych Bartosz Demianiuk, prezes PPHU Ewa Adam Tyrakowski, w³aœciciel A-T Andrzej Kosicki, prezes MAHLE Polska Maciej Hoffmann i Ewa Ratajczyk, w³aœciciele przychodni Familia Karol Piotrowski, w³aœciciel zak³adu zegarmistrzowskiego Karol Kubiak, Kubiak s.c. Budownictwo Krzysztof yskawa i Micha³ yskawa, Cukiernia yskawa D.WAWRZYNIAK Gratulacje i dyplom odbiera Andrzej Czajka, szef Max-Pol Jak na pocz¹tku zaznaczy³ w³odarz miasta, spotkania z przedsiêbiorcami odbywaj¹ siê ju od ponad 20 lat. Podkreœlaj¹ one znaczenie, jakie burmistrz i rada miejska przypisuj¹ podmiotom gospodarczym powiedzia³ do przedsiêbiorców. Niemal po³owa naszego bud etu pochodzi z podatków p³aconych przez mieszkañców. Widzimy pañstwa wysi³ek i doceniamy go. W dalszej czêœci przemówienia zwróci³ uwagê na rozwój gminy w ostatnich latach. Wymieni³ m.in. remonty dróg (np. Bo acin Lutogniew), powstanie ulic Matejki, Morelowej i Wieniawskiego, a tak e rozbudowê œcie ek rowerowych oraz prace koncepcyjne nad wytyczeniem trasy przysz³ej obwodnicy. Mówi³ te o modernizacji Zespo³u Szkó³ nr 3 przy alei Powstañców Wlkp. oraz konsultacjach dotycz¹cych B³onia. Franciszek Marsza³ek podsumowa³ tak e bud et miasta. W ubieg³ym roku wydatki inwestycyjne wynios³y ok. 34 mln z³. W latach ³¹cznie by³o to ok. 144 mln z³. Krotoszyn zaj¹³ 29. miejsce wœród miast powiatowych w rankingu inwestycji infrastrukturalnych pisma samorz¹dowego Wspólnota. Dochody gminy z udzia³u w podatkach PIT, CIT oraz z podatku od nieruchomoœci rosn¹ u nas znacznie szybciej ni œrednia krajowa. To dowód na tempo rozwoju firm i spó³ek na terenie gminy. Wa nym dokonaniem jest zajêcie drugiego miejsca pod wzglêdem wielkoœci udzia³ów w samorz¹dowym funduszu porêczeñ kredytowych w Gostyniu, w którym gmina Krotoszyn ma znaczne udzia³y. Z jego oferty do koñca ubieg³ego roku skorzysta³o blisko 180 krotoszyñskich przedsiêbiorstw, a kwota porêczeñ wynios³a prawie 14 mln z³. Burmistrz zwróci³ uwagê, e dziêki przedsiêbiorcom bezrobocie w ubieg³ym roku w gminie wynios³o tylko 8,1 proc., a Krotoszyn zaj¹³ 10. miejsce w rankingu Rzeczypospolitej najlepiej zarz¹dzanych samorz¹dów. Wspomnia³ tak e o 600-leciu lokacji Krotoszyna. Obchody zaplanowano na czerwiec. Nie ukrywa³ nadziei na zaanga owanie przedsiêbiorców w to wydarzenie. Po yczeniach noworocznych wrêczono przedsiêbiorcom dyplomy. Szczególne gratulacje przekazano Karolowi Piotrowskiemu, którego zak³ad zegarmistrzowski obchodzi 95-lecie dzia³alnoœci. Dobrawa Wawrzyniak

17 Sprawy 17 Czy zlikwiduj¹ przedszkole Biedronka? A.FIGLAK Aleksandra Figlak Pierwsza wzmianka o zamiarze likwidacji jednego z krotoszyñskich przedszkoli pojawi³a siê na spotkaniu, które mia³o miejsce 9 stycznia. Wówczas burmistrz Franciszek Marsza³ek rozmawia³ z przedstawicielami gminnych szkó³ i przedszkoli. Jedno do zamkniêcia Pomys³ zamkniêcia jednego z krotoszyñskich przedszkoli burmistrz uzasadni³ wzglêdami demograficznymi, bowiem gdy wszystkie 6-latki pójd¹ do szko³y, zbêdne bêdzie utrzymywanie wielu oddzia³ów przedszkolnych. Na razie adna decyzja nie zapad³a. Dokonujemy obecnie analizy sytuacji mówi w rozmowie z nami w³odarz gminy. Zapytany o kampaniê wyborcz¹ i ówczesne wypowiedzi, e nie bêdzie zmian w oœwiacie, odpowiada, i mówi³ wtedy tylko o szko³ach. O przedszkolach przeciwnie, e trzeba bêdzie jedno z nich zlikwidowaæ. Jak podkreœla, ostateczna decyzja mo- e zostaæ podjêta tylko przez radnych poprzez odpowiedni¹ uchwa³ê. Decyzja nie zapad³a Póki co, nie zapad³a taka decyzja odpowiada zapytana przez nas o likwidacjê przedszkola Ma³gorzata Mielcarek, szefowa gminnego wydzia³u oœwiaty i spraw spo³ecznych. Wyjaœnia jednak, e faktycznie mia³o miejsce spotkanie z dyrektorami szkó³ i przedszkoli. Przy obecnej liczbie 10 przedszkoli 7 publicznych i 3 prywatnych chcielibyœmy unikn¹æ rozdrobnieñ, gdzie w oddziale jest 13 czy 15 dzieci. Ze wzglêdów ekonomicznych lepiej jest, eby oddzia³ by³ pe³en mówi. Jak dodaje, mo liwe, e pojawi siê koniecznoœæ zamkniêcia jednego z przedszkoli. Wstêpnie wytypowano przedszkole Biedronka, poniewa na jego remont potrzeba najwiêcej pieniêdzy. Zajêcia z rytmiki w Biedronce To jakiœ absurd takimi s³owami rodzice dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola Biedronka w Krotoszynie okreœlaj¹ pomys³ zlikwidowania placówki. Przedszkole Biedronka wymaga nadal remontów. Czy to przyczyni siê do jego zamkniêcia? Konieczne jest jednak wczeœniejsze zorganizowanie spotkañ z rodzicami, dyrekcj¹ przedszkola oraz jego pracownikami. Musimy pamiêtaæ, e jeœli przedszkole mia³oby zostaæ zamkniête, trzeba by³oby rozlokowaæ gdzieœ wszystkie pracuj¹ce tam osoby. Ato nie tylko wychowawcy, ale tak e pracownicy obs³ugi mówi szefowa wydzia³u oœwiaty. Jak dodaje, w¹tpi, by radni podjêli uchwa³ê o likwidacji. Jej zdaniem lepszym rozwi¹zaniem by³oby przeczekanie roku do czasu, gdy do szkó³ pójd¹ wszystkie dzieci 6-letnie. Obecnie do klas pierwszych chodz¹ 6- i 7- latki, a niektóre dzieci otrzymuj¹ odroczenia. Gdyby miejscy radni przychylili siê do propozycji zamkniêcia przedszkola, decyzja musia³aby byæ podjêta do koñca lutego, aby placówka od marca nie wydawa³a kart przyjêæ, a dzieci, które obecnie do niej uczêszczaj¹, mog³y znaleÿæ miejsce w innych przedszkolach. Plac zabaw za swoje Pierwsz¹ i najwa niejsz¹ zmian¹, jaka zasz³a po rozpoczêciu przeze mnie pracy przed 6 laty, by³a wymiana starego wêglowego pieca na gazowy, po- ³¹czona z remontem ca³ej kot³owni mówi Julita Janicka Burzyñska, dyrektorka Biedronki od 2009 r. Miasto w ca³oœci sfinansowa³o remont. Kolejn¹ wa n¹ inwestycj¹ by³ gruntowny remont zmywalni i zainstalowanie nowej kanalizacji. Koszty pokry³o z w³asnych œrodków przedszkole. Zakupiono tak e nowe roboty przemys³owe, potrzebne do przygotowywania posi³ków dla dzieci. W ostatnich latach wyremontowano tak e po jednej sali na parterze i na piêtrze budynku. Remonty te, przy czêœciowym udziale finansowym gminy, zosta³y przeprowadzone od podstaw. Wymieniliœmy pod³ogi, okna, meble, dywany. Kupiliœmy nowe zabawki. W ka dej sali mamy radiomagnetofon, dysponujemy te ekranem oraz sprzêtem audiowizualnym opowiada dyrektorka. Pieni¹dze, jakie przedszkole zebra³o podczas festynu i zabaw, przeznaczono na nowy plac zabaw. Ma³gorzata Mielcarek (wydzia³ oœwiaty) Konieczne jest wczeœniejsze zorganizowanie spotkañ z rodzicami, dyrekcj¹ przedszkola oraz jego pracownikami. Rodzice bêd¹ walczyæ Rodzice przedszkolaków z Biedronki nie zamierzaj¹ akceptowaæ pomys³u burmistrza Marsza³ka. Dla nich zamykanie przedszkola to absurd. To jest przedszkole z tradycjami, które wychowa³o wiele pokoleñ mieszkañców miasta mówi¹. Dodaj¹, e nie bez znaczenia dla nich jest bardzo przyjazna, rodzinna wrêcz atmosfera. Praktycznie wszyscy siê znamy, a nasze dzieci bardzo dobrze siê tu czuj¹. Nie wyobra am sobie posy³ania dzieci do przedszkola prywatnego. Nie staæ mnie, aby za dwoje dzieci p³aciæ prywatnej placówce mówi mama bliÿniaków chodz¹cych do Biedronki. Wszyscy rodzice zgodnie twierdz¹, e bêd¹ walczyæ, aby ich dzieci mog³y korzystaæ w tej placówce z prawa do bezp³atnej edukacji przedszkolnej. Chc¹ spotkaæ siê z burmistrzem i przedstawiæ mu swoje argumenty. Budynek na sprzeda? S³yszeliœmy, e po zamkniêciu przedszkola budynek ma zostaæ sprzedany, a chêtnym na ten obiekt jest bardzo du- a firma mówi¹ rodzice. Dodaj¹, e nieoficjalnie dowiedzieli siê, i po sprzeda y budynek mia³by zostaæ wyremontowany, aby powsta³o w nim firmowe przedszkole MAHLE. Nie bez znaczenia jest lokalizacja obiektu w centrum miasta. Informacje te potwierdza Krzysztof Manista, radny miejski, przewodnicz¹cy komisji spraw spo³ecznych. Jeœli ktoœ chce przej¹æ obiekt, to najpierw gmina musi zlikwidowaæ prowadzon¹ tam dzia³alnoœæ mówi. Jak wyjaœnia, ju jakiœ czas temu rozmawia³ z wiceburmistrzem Ryszardem Czuszke na ten temat, niemniej za rozs¹dniejsze od natychmiastowej likwidacji placówki uwa a wygaszanie jej dzia³alnoœci. Polega³aby na tym, e czekalibyœmy do momentu, a chodz¹ce tam obecnie dzieci skoñcz¹ przedszkoln¹ edukacjê. Za likwidacj¹ przedszkola przemawiaj¹ jego zdaniem wzglêdy ekonomiczne, a g³ównie kosztowny remont elewacji. Radny Manista zapowiada, e przed najbli - szym posiedzeniem komisji spraw spo³ecznych, które zaplanowano na 22 stycznia, poprosi wiceburmistrza o przygotowanie informacji na temat przedszkola Biedronka. Ca³a sprawa mo e siê wyjaœniæ ju na styczniowej sesji rady lub w lutym. Wedle przepisów, najpierw trzeba podj¹æ uchwa³ê o zamiarze likwidacji, póÿniej w³aœciw¹ uchwa³ê o likwidacji placówki. Jeœli Biedronka ma byæ zamkniêta, to uchwa³a o zamiarze likwidacji musi zostaæ podjêta przez radnych do koñca lutego, poniewa w marcu rusza nabór do wszystkich przedszkoli na rok szkolny 2015/2016.

18 18 Sprawy Stara Obra Lekcja w planetarium Wizyta uczniów szko³y w Starej Obrze w planetarium 16 grudnia uczniowie klas I-III szko³y podstawowej ze Starej Obry uczestniczyli w niezwyk³ej lekcji astronomii. Zajêcia odbywa³y siê bowiem w planetarium w Potarzycy (pow. jarociñski). Planetarium im. Andrzeja Owczarka w Potarzycy dzia³a od 1993 r. Jest jednym z 14 dzia³aj¹cych w Polsce i jedynym, które powsta³o przy szkole podstawowej i gimnazjum. Jedynym te na polskiej wsi. Obiekt zosta³ wpisany do rejestru placówek astronomicznych przez Komisjê Wspó³pracy Planetariów Polskich, Polskie Towarzystwo Mi³oœników Astronomii i Miêdzynarodow¹ Uniê Astronomiczn¹. Planetarium jest wyposa one w aparaturê projekcyjn¹ wykonan¹ na zajêciach Szkolnego Ko³a Mi³oœników Astronomii. Obiekt wykorzystuj¹ nauczyciele i uczniowie gimnazjów, szkó³ podstawowych i ponadgimnazjalnych z ca³ej Wielkopolski. Jest pomocny w nauczaniu astronomii, fizyki i geografii. Planetarium w Potarzycy sta³o siê niezwyk³¹ placówk¹, odwiedzan¹ przez uczniów szkó³ podstawowych i œrednich oraz O G O S Z E N I E osoby doros³e, które czêsto po raz pierwszy w yciu maj¹ okazjê uczestniczyæ w seansie i prze yæ tak bliski kontakt z Wszechœwiatem. Odwiedza je rocznie ok. 5 tys. osób. G³ówna forma jego dzia³alnoœci to projekcje rozgwie d onego nieba. Dwa razy w tygodniu odbywaj¹ siê specjalne seanse, poprzedzane blisko dwugodzinnymi lekcjami wstêpnymi. W takiej w³aœnie lekcji uczestniczyli uczniowie szko³y ze Starej Obry. Dowiedzieli siê m.in., jakie konstelacje widaæ na wiosennym, a jakie na zimowym niebie, co to jest Wielki Wóz, gdzie wypatrywaæ Wolarza. Pog³êbili sw¹ astronomiczn¹ wiedzê w najlepszy mo liwy sposób, poniewa nauka przez doœwiadczenie i prze ycie jest najefektywniejsza. Wycieczka by³a niezwyk³ym doœwiadczeniem dla uczniów, którzy pierwszy raz mieli okazjê odwiedziæ tak magiczne miejsce. Dodatkowo ca- ³y nasz pobyt by³ filmowany, a na zakoñczenie wycieczki dwoje uczniów Wiktoria Grzeœkowiak i Mateusz Baranek udzieli³o krótkiego wywiadu panom z telewizji Proart wspomina nauczycielka ze Starej Obry, Natalia Szajber. To niezwyk³e miejsce mieœci siê w s¹siednim powiecie, w odleg³oœci kilkudziesiêciu kilometrów, wiêc z pewnoœci¹ warto siê tam wybraæ i prze yæ niezwyk³¹ przygodê we wszechœwiecie. Liliana Trawiñska OG OSZENIE o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmuj¹cego czêœæ wsi Tomnice w rejonie ulic ¹kowej, Krotoszyñskiej, Ogrodowej i M³yñskiej Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (jt. Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Miejsk¹ w Krotoszynie Uchwa³y Nr XLVIII/411/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krotoszyn obejmuj¹cego czêœæ wsi Tomnice w rejonie ulic ¹kowej, Krotoszyñskiej, Ogrodowej i M³yñskiej, a tak e, e przyst¹piono do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko tego planu oraz e w publicznie dostêpnym wykazie danych o dokumentach zawieraj¹cych informacje o œrodowisku i jego ochronie zamieszczono ww. uchwa³ê. Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy- ej wymienionego planu miejscowego. Wnioski nale y sk³adaæ na piœmie w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7, Krotoszyn w terminie 21 dni od dnia ukazania siê niniejszego og³oszenia. Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy. Burmistrz Krotoszyna Praktyki na promie KoŸmin Parkowe Skrzaty W ka dej z sal odby³a siê przedszkolna Wigilia Choæ œwiêta Bo ego Narodzenia ju dawno minê³y, warto wspomnieæ o tym, jak spêdzi³y je dzieci z Przedszkola Parkowe Skrzaty w KoŸminie. Przede wszystkim poznawa³y tradycje bo onarodzeniowe i uczy³y siê œpiewaæ kolêd. W atmosferze radoœci, wspólnie z nauczycielkami dekorowa- ³y choinkê, wykorzystuj¹c przygotowane w³asnorêcznie ozdoby. 19 grudnia wszystkie grupy zgromadzi³y siê w sali gimnastycznej, gdzie dzieci z grupy abki przedstawi³y jase³ka przygotowane przez pod kierunkiem nauczycielki Katarzyny Olender. Przy dÿwiêkach kolêd i pastora³ek dzieci wprowadzi³y wszystkich w prawdziwie magiczny nastrój. Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem przygl¹da³y siê anio³om, pasterzom i innym postaciom. Jase³ka obejrza³y wszystkie dzieci uczêszczaj¹ce do Parkowych Skrzatów. Wnaszym Ania i Patrycja na promie Pocz¹wszy od tego roku szkolnego uczniowie popularnego miêœniaka zaczêli praktyki na pok³adach statków polskiego armatora UNI- TY LINE, p³ywaj¹cych z Polski do Szwecji na trasie Œwinoujœcie Ystad i Œwinoujœcie-Trelleborg. W okresie od 29 grudnia 2014 do 11 stycznia 2015 r. dwie uczennice krotoszyñskiego Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2, kszta³c¹ce siê w zawodzie technik ywienia i us³ug gastronomicznych Anna Jêdrkowiak i Patrycja Zachwiej odbywa³y praktyki na promie MF SKANIA. Praktyka okaza³a siê dla nich niezwyk³¹ przygod¹ oraz bogatym Ÿród³em nowych doœwiadczeñ. Program podzielony tematycznie obejmowa³ nastêpuj¹ce dzia³y: recepcja, housekeeping, cafeteria dla kierowców, bar i kuchnia. W dziale housekeepingu uczennice odbywa³y szkolenie przy przygotowaniu kabin do przyjêcia pasa erów t³umaczy Przemys³aw Wójcik, wicedyrektor dwójki. Jak us³yszeliœmy, niezwykle ciekawym doœwiadczeniem by³a praca w recepcji. Praktykantki mog³y zapoznaæ siê m.in. z systemem sprzeda y kabin, programowania kluczy oraz obs³ugi kas. Wrestauracji i sekcji dla kierowców serwowa³y dania z bufetu, poza tym obs³ugiwa³y goœci. Obie uczennice nauczy³y siê tak- e carvingu, czyli sztuki rzeÿbienia w owocach i warzywach. Niezapomniana by³a praca podczas nocy sylwestrowej, kiedy to mia³y okazjê pracowaæ pod okiem najlepszych barmanów w Polsce, którzy pokazywali im swoje mistrzowskie umiejêtnoœci. Po zakoñczeniu praktyk uczennice otrzyma³y certyfikaty w jêz. polskim i angielskim potwierdzaj¹ce odbycie praktycznej nauki zawodu w firmie Unity Line. To przedsiêwziêcie jest efektem podpisanej w Szwecji umowy miêdzy polskim przedstawicielstwem firmy Unity Line, a dyrektorem krotoszyñskiego ZSP 2. Sebastian Poœpiech przedszkolu co roku inna grupa przygotowuje przedstawienie. Dzieci z grupy abki zaprezentuj¹ jase³ka rodzicom, natomiast dziadkowie bêd¹ mogli zobaczyæ swoje wnuki w bo onarodzeniowych rolach w Dniu Babci i Dziadka mówi dyrektor przedszkola, Lidia Kwaœnik. Po przedstawieniu dzieci uda³y siê do swoich sal, aby podzieliæ siê op³atkiem i zasi¹œæ przy wigilijnym stole, na którym nie zabrak³o pysznoœci. By³y s³odkie pierniczki, ciastka, owoce, a póÿniej tak e wigilijny obiad. 22 grudnia przedszkolaki odwiedzi³ Gwiazdor, który przyniós³ ze sob¹ wiele prezentów. By³ to niesamowity, pe- ³en wra eñ i emocji dzieñ dla ka dego przedszkolaka. (lt)

19 Z archiwum Rzeczy Kultura 19 Tak narodzi³ siê Autoportret jesienny Ju w 9. wydaniu miesiêcznika Rzecz Krotoszyñska z 1992 r. tekst redakcyjny Autoportet jesienny otwiera³o zdanie: Taki tytu³ nadaliœmy wraz z Krotoszyñskim Oœrodkiem Kultury turniejowi poetyckiemu, do którego zapraszamy m³odych (powy ej 16. roku ycia) i doros³ych mieszkañców naszego miasta. Autork¹ tych s³ów by³a Roma Hyszko i odt¹d przez prawie 20 lat Rzecz wspó³organizowa³a konkurs. Dalej czytamy, e ka dy z autorów móg³ nades³aæ trzy wiersze o dowolnej tematyce. Zapowiadano te, e uroczyste og³oszenie wyników nast¹pi ostatniego dnia jesieni, tj. 20 grudnia w barze O K, o którym dziœ ma³o ju kto pamiêta. Imponuj¹ca, ale z zastrze eniem, e yliœmy wtedy w innym œwiecie, by³a wysokoœæ g³ównej nagrody wynosi³a z³. Jury pierwszego konkursu przewodniczy³a znana poznañska poetka ucja Danielewska, a zasiadali Leszek Ziêtkiewicz i... Rzecz Krotoszyñska nr 86 z 28 grudnia 1995 r.... Roma Hyszko rodzice turnieju w nim tak e Roma Hyszko i Juliusz Poczta. Rozstrzygniêciu turnieju (...) nadano nastrojow¹ oprawê. By³a kawa, na stolikach pali³y siê œwiece. (...) Imprezê uœwietni³a, wystêpuj¹c po raz pierwszy od dawna przed szersz¹ miejscow¹ publik¹, Beata Polañska z fragmentami recitalu Witkacy i œpiewanymi wierszami Baudelaire a czytamy w Rzeczy nr 1/1993. Nagrodzone utwory deklamowa³ Wojciech Szuniewicz, a zdobywcami trzech pierwszych nagród zostali: Leszek Ziêtkiewicz, Bogdan Sosiñski i Zdzis³aw Pawlicki. Wziê- ³o siê to st¹d, e zg³oszeñ by³o bardzo ma³o i szef KOK w geœcie ratunku tak e wys³a³ swoje wiersze. Od samego pocz¹tku utwory by³y szyfrowane. Rok póÿniej przewodnictwo jury na d³ugie lata przejê³a red. Barbara Miczko, specjallistka od kultury w Radiu Merkury, któr¹ wspierali krotoszynianie. Turniej zyskiwa³ ogólnopolski charakter, a autorami nades³anych wierszy byli poeci z Jeleniej Góry, Kalisza, Krakowa czy Wroc³awia. Pierwsze miejsce przyznano Tadeuszowi Zawadowskiemu ze Zduñskiej Woli (by³ cz³onkiem ZLP), ale pojawi³y siê te akcenty krotoszyñskie. Laureatk¹ drugiej nagrody zosta³a 17-letnia uczennica Ko³³¹taja, Monika Jakubek, a wyró nienie przyznano 70-letniemu mieszkañcowi Brzozy Tadeuszowi Kmiecikowi za œmia³oœæ poetyckich wywodów. Na uroczystoœci rozstrzygniêcia turnieju pisa³a (roh) w 45. Barbara Miczko z Radia Merkury wieloletnia szefowa jury wydaniu Rzeczy w kinie Przedwioœnie wyst¹pili: Scena Prezentacji z fragmentami spektaklu Tuwim, Ilona Osta³owska i goœæ z Poznania Pawe³ Dampc. Œpiewa³ tak e Krotoszyñski Chór Kameralny pod dyr. Marka Olejnika. Model spotkania poetów na kolejne lata zosta³ nakreœlony w 1996 r., kiedy to podczas uroczystoœci wrêczenia nagród wyst¹pi³a Anna Chodakowska z monodramem Msza wêdruj¹cego wg Edwarda Stachury. Odt¹d co roku niemal Autoportret jesienny goœci³ znanych w Polsce artystów, chocia by Aloszê Awdiejewa, Marcina Œwietlickiego, Barbarê Wrzesiñsk¹ czy Jacka Wójcickiego z Piwnicy pod Baranami. Sekretarzem turnieju na bardzo d³ugie na d³ugie lata zosta³a Daria Podemska z KOK, nieprzerwanie zasiada³a w nim tak e Roma Hyszko, niekiedy zapraszano autorytety. Jednym z nich by³ Ernest Bryll. Mieliœmy wtedy redakcjê jeszcze w ratuszu, gdy przyszed³ œwie o upieczony dyrektor domu kultury, Leszek Ziêtkiewicz, i zaproponowa³ wspólne zrobienie turnieju. I w³aœnie od tej rozmowy zaczê³o siê wszystko wspomina Roma Hyszko. Ju za kilka dni Autoportret jesienny odbêdzie siê po raz 23. Janusz Urbaniak Czytajmy dzieciom! Krotoszyñska Biblioteka Publiczna zachêca rodziców, by swoim dzieciom od drugiego roku ycia czytali na g³os ksi¹ ki. Daje to du e szanse, e przysz³oœci dzieci polubi¹ czytanie. Kontakt najm³odszych z literatur¹ pomaga rozwijaæ ich jêzyk, wzbogaca s³ownictwo, uczy precyzyjnie wyra- aæ myœli, pobudza fantazjê, pomaga zrozumieæ innych ludzi. Nawyk siêgania po ksi¹ ki czyni m³odego cz³owieka zdolnym do dalszej nauki. Zalecane jest czytanie maluchom Nowe zajêcia w bibliotece przez pó³ godziny dziennie. Jeœli zmieniamy intonacjê, pozwalamy dzieciom na wczuwanie siê w role bohaterów tekstu. Wspólna lektura daje poczucie bezpieczeñstwa, dziêki czemu czytanie bêdzie w przysz³oœci odbierane przez dzieci jako czynnoœæ przyjemna i warta, by poœwiêcaæ jej czas czytamy w informacji przygotowanej przez bibliotekê. Ksi¹ ki nie zast¹pi aden film czy gra komputerowa (mal) Od 20 stycznia uczniowie klas I-IV szkó³ podstawowych mog¹ uczestniczyæ w nowym rodzaju zajêæ proponowanych przez zdunowsk¹ bibliotekê publiczn¹. Kó³ko plastyczne Fantazje na ka - d¹ okazjê poprowadzi Lidia Skrzypczak. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w ka dy wtorek o godz Jak informuj¹ pracownice biblioteki, podczas zajêæ dzieci poznaj¹ wiele technik plastycznych. M.in. bêd¹ robi³y wyklejanki z papieru i bibu³y czy malowa³y w rytm muzyki. (alex) KINA Przedwioœnie stycznia, Noc w muzeum: tajemnica grobowca, USA, komedia/fantasy, godz Wkrêceni 2, Polska, komedia, godz Fotograf, Polska, thriller, godz stycznia, Noc w muzeum: tajemnica grobowca, USA, komedia/fantasy, godz Wkrêceni 2, Polska, komedia, godz stycznia, DKF, Dzikie historie, Argentyna/ Hiszpania, komedia/ thriller, godz stycznia, Wkrêceni 2, Polska, komedia, godz Hiszpanka, Polska, akcja/historia, godz i Exodus: bogowie i królowie, Wielka Brytania/USA, dramat relig., napisy, Donosiciel kulturalny godz (3D). 24 stycznia kino nieczynne 25 stycznia, Wkrêceni 2, Polska, komedia, godz Hiszpanka, Polska, akcja/historia, godz i Exodus: bogowie i królowie, Wielka Brytania/USA, dramat relig., napisy, godz (3D). 26 stycznia, Exodus: bogowie i królowie, Wielka Brytania/USA, dramat relig., napisy, godz (3D). IMPREZY Krotoszyn 21 stycznia, godz , Krotoszyñska Biblioteka Publiczna, spotkanie w ramach Klubu Mam. 24 stycznia, godz , Galeria Refektarz, og³oszenie wyników 23. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego Autoportret Jesienny Krotoszyn Godz , kino Przedwioœnie, koncert zespo³u Œwietliki. Kobierno 31 stycznia, godz , Wiejski Dom Kultury, XIV Festiwal Kolêd i Pastora- ³ek przy Kobierskim ³óbku. WYSTAWY Krotoszyn Do 15 lutego, Galeria Refektarz, wystawa poplenerowa 9. pleneru ceramiczno-malarskiego. Mo liwoœæ zakupu prac. Do 27 marca, Muzeum Regionalne, wystawa Strój i uzbrojenie w okresie lokacji miejskiej Krotoszyna. Rekonstrukcje z kolekcji Pocztu Wierzbiêty.

20 BIBLIOTEKA ZDUNY Kolejne spotkanie w bibliotece Spotkania to nie tylko wspólne picie kawy, ale tak e dyskusje Kurs komputerowy w Baszkowie Baszkowska filia biblioteki ze Zdun zorganizowa³a kolejny kurs komputerowy, w którym uczestnicz¹ osoby w wieku powy ej 50 lat. Na darmowych zajêciach seniorzy ucz¹ siê ich obs³ugi i s¹ zachêcani do korzystania z mo liwoœci, jakie daje internet. Kilkunastu uczestników kursu rozpoczê³o swoj¹ przygodê z komputerami od podstaw. Pierwsze zajêcia poœwiêcono zapoznawaniu siê z klawiatur¹ i sprawnemu pos³ugiwaniu siê myszk¹. (alex) O G O S Z E N I E Co, gdzie, kiedy u seniorów? Wyjazd do Miejskiej Górki. 18 stycznia o godz cz³onkowie Klubu Seniora w Kobylinie wraz z chórem Harfa wyjad¹ do klasztoru oo. Franciszkanów. Dzieñ Babci i Dziadka. 23 stycznia o godz we wspó³pracy z Krotoszyñsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ Stowarzyszenie Razem zaprasza na organizowany przez siebie OG OSZENIE O PRZETARGU Burmistrz Krotoszyna og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej po³o onej w Osuszy. I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomoœci: 1. Nr dzia³ki 260/27 ark. mapy 2 obrêb: Krotoszyn, o pow. 1,0911ha, zapisana w ksiêdze wieczystej KW KZ1R/ /1 II. Opis nieruchomoœci: Przedmiotowa nieruchomoœæ gruntowa jest niezabudowana, czêœciowo zagospodarowana, nieogrodzona, nieutwardzona. Brak mediów. Dojazd drog¹ nieutwardzon¹ o nawierzchni gruntowej. S¹siedztwo stanowi zabudowa przemys³owa oraz pola uprawne. Nieruchomoœæ zlokalizowana w strefie podmiejskiej. III. Przeznaczenie nieruchomoœci i sposób jej zagospodarowania: Dla przedmiotowej nieruchomoœci brak obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania. Dla dzia³ki 260/8 zosta³a wydana decyzja o warunkach zabudowy przez Burmistrza Krotoszyna nr GP z dnia roku ustalaj¹ca warunki zabudowy dla inwestycji obejmuj¹cej budowê budynku magazynowego IV. Termin zagospodarowania nieruchomoœci: Nie okreœla siê. V. Cena wywo³awcza nieruchomoœci w z³otych netto: ,00 z³ (trzystaczterdzieœcipiêætysiêcyz³otych). Nabywca jest zobowi¹zany do uiszczenia obowi¹zuj¹cego podatku VAT od zaproponowanej w przetargu ceny. V. Przetarg odbêdzie siê w dniu 23 lutego 2015 roku w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie ul. Ko³³¹taja 7a pokój nr 7 o godz Upowa nionymi do wziêcia udzia³u w przetargu s¹ wszyscy, którzy wp³ac¹ wadium w wysokoœci ,00 z³ (s³ownie: piêædziesi¹ttysiêcyz³otych).wadium z dopiskiem Przetarg -OSUSZ nale y wp³aciæ najpóÿniej do dnia 19 lutego 2015 roku na konto Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie prowadzonego przez WBK BZ Krotoszyn lub w kasie Urzêdu Miejskiego w Krotoszynie, ul. Ko³³¹taja 7. Wadium wp³acone przez oferenta, który przetarg wygra³ zalicza siê na poczet ceny nabycia, natomiast pozosta³ym uczestnikom przetargu wadium zwraca siê. W przypadku wygrania przetargu i nie przyst¹pienia do zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym dniu wadium ulega przepadkowi. VII. Koszty zwi¹zane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. VIII. Informacje dotycz¹ce przetargu mo na uzyskaæ w godz. od w Urzêdzie Miejskim w Krotoszynie ul. Ko³³¹taja 5 pokój 2 (tel ). Treœæ og³oszenie uka e siê w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Krotoszyna. Burmistrz zastrzega sobie mo liwoœæ zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. FILIA BASZKÓW Seniorzy ze Zdun uczestnicz¹cy w cyklu Spotkania (nie tylko) z pasjami spotkali siê po raz kolejny 15 stycznia. Tym razem rozmawiali o zdrowiu. By³y ciekawostki, by³o rozwi¹zywanie specjalnej krzy ówki, by³a dyskusja o tym, co nam szkodzi, a co pomaga. Uczestnicy czwartkowych spotkañ s¹ nazywani przez pracowników biblioteki pasjonatami. Zauwa aj¹ oni zgodnie, e bardzo wa nym elementem ostatniego spotkania by³o odczytanie artyku³u pt. Kobieta idzie spaæ... Kolejne spotkanie zaplanowano na 29 stycznia o godz (alex) Pierwsze zajêcia to podstawy obs³ugi komputera Burmistrz mgr Franciszek Marsza³ek Dzieñ Babci i Dziadka. Wieczorek walentynkowy. 7 lutego kobyliñskie ko³o Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów organizuje wieczorek walentynkowy, który odbêdzie siê w restauracji Krotosz. Zjazd Absolwentów. 27 czerwca odbêdzie siê spotkanie po latach by³ych uczniów, emerytowanych nauczycieli i pracowników Zespo³u Szkó³ w Orpiszewie. Kobyliñscy seniorzy podczas grudniowego spotkania wigilijnego Bardzo aktywni kobylinianie Frekwencja na spotkaniach cz³onków naszego ko³a wzros³a o 200 procent mówi Urszula Wojciechowska, przewodnicz¹ca kobyliñskiego ko³a Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Nie zabrak³o tak e kolêdowania Aktywnoœæ cz³onków zarz¹dzanego przez ni¹ ko³a jest bardzo du a. Jak mówi, udaje siê tak du o robiæ dziêki wielkiemu zaanga owaniu ca³ego zarz¹du oraz samych seniorów. Spotkania ko³a odbywa³y siê przez ca³y miniony rok. My zawsze spotykamy siê w jakimœ celu. Nie robimy tego dla samego spotkania, tylko zawsze przy pewnych okazjach wyjaœnia przewodnicz¹ca. W roku 2014 kobylinianie organizowali m.in. Dzieñ Babci i Dziadka oraz wieczorki taneczne. Po raz pierwszy wybrali siê na Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, gdzie odbywa³a siê impreza Aktywni 50+. Przy tej okazji zwiedziliœmy miasto, a tak e byliœmy w operetce mówi Wojciechowska. Uczestniczyli tak e w spotkaniu na Œwiêtej Górze w Gostyniu, gdzie mogli spotkaæ siê z seniorami z ca³ej Wielkopolski. Bardzo czêsto odwiedzaj¹ siê z innymi klubami czy ko³ami. Wiele czasu poœwiêcaj¹ swojej ulubionej grze w bulle. Ten rok tak e rozpoczêli aktywnie. Jak mówi przewodnicz¹ca ko³a, byli ju w Jutrosiñskim Domu Kultury, gdzie uczestniczyli w koncercie kolêd i pastora³ek. 18 stycznia wraz z chórem Harfa byli w Miejskiej Górce w klasztorze oo. Franciszkanów. W planach maj¹ tak e Dzieñ Kobiet, œniadanie wielkanocne, Dzieñ Matki czy 10-lecie Rozœpiewanego seniora. Cz³onkowie kobyliñskiego ko³a udadz¹ siê na festyn lotniczy do Micha³kowa. Jednak jak zaznacza Urszula Wojciechowska, najwa niejsz¹ imprez¹, jaka czeka ich w tym roku, bêdzie 50-lecie ko³a, które ma odbyæ siê 7 listopada. Obecnie ko³o mo e dzia³aæ tak prê nie i uczestniczyæ w tak wielu wyjazdach dziêki du emu wsparciu, jakie otrzymuje ze strony Urzêdu Miejskiego w Kobylinie. Na pocz¹tku nie zabiega³am o pomoc od pana burmistrza, jednak w ubieg³ym roku to zrobiliœmy i okaza³o siê, e bardzo du o nam pomaga, g³ównie finansowo. Mo emy liczyæ na wsparcie przy organizacji ró nych wyjazdów mówi Wojciechowska. Na dziœ ko³o liczy ok. 60 cz³onków w wieku lata. (ola)

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie. Wystąpienie pokontrolne. Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, dnia maja 2011 r. Pan Ryszard Ścigała Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów P/10/074 LKR-4101-22-03/2010/2011 Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawia się według listy obecności załączonej do protokołu. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku. -projekt- zał. do uchwały Nr... 2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia...2015 roku Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo