SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy r. do r. KRAKÓW, 12 marca 2014 roku

2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ARAMUS SA za rok obrotowy od r. do r. I PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE NAZWA (firma) ARAMUS Spółka Akcyjna (zwana dalej Spółką) W dniu 5 listopada 2013 roku na mocy uchwały nr 6 objętej Aktem Notarialnym Rep. A Nr 16555/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA wyraziło zgodę na zmianę firmy spółki z PÓŁNOC Nieruchomości SA na ARAMUS SA. W dniu 3 marca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu zmiany firmy (postanowienie o sygnaturze akt KR.XI NS-REJ.KRS/3101/14/728 FORMA PRAWNA Spółka Akcyjna KRAJ Polska PRZEPISY PRAWA ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIAŁA SPÓŁKA Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz z późn. zm.), Statut Spółki, inne przepisy dotyczące Spółek prawa handlowego. KRS NIP REGON PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD Z) SIEDZIBA Kraków ADRES Ul. Balicka 35, Kraków TELEFON/FAX +48 prefix Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 2

3 ADRES STRONY INTERNETOWEJ - obecnie ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ CZAS TRWANIA JEDNOSTKI Nieograniczony OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM Okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz okres porównywalny od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku ORGANY SPÓŁKI Zarząd W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu wchodzili: Piotr Sumara Prezes Zarządu Magdalena Sumara Członek Zarządu Rada Nadzorcza Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji wybrani zostali uchwałami nr 13,14,15,16,17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2013 roku na wspólną trzyletnią kadencję. W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Łukasz Pięta Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Sroga Członek Rady Nadzorczej Marcin Zadęcki Członek Rady Nadzorczej Tomasz Błeszyński Członek Rady Nadzorczej Łukasz Kozak Członek Rady Nadzorczej KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Tab. Struktura kapitału zakładowego SERIA/ RODZAJ AKCJI RODZAJ UPRZYWILE - JOWANIA AKCJI LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU- JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW A AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 akcja = 2 głosy na WZA ,00 31,35% ,00 47,73% B AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak ,00 40,44% ,00 30,79% C AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak ,00 28,21% ,00 21,48% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 3

4 AKCJONARIAT (STRUKTURA) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% w kapitale zakładowym, wg stanu wiedzy Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania. Tab. Akcjonariat struktura LP NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU- JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 1 Piotr Sumara ,00 34,91% ,00 38,51% 2 Konrad Sumara ,00 32,60% ,00 36,75% 3 Akcje Własne ,00 0,39% ,00 0,30% 4 Pozostali Akcjonariusze ,00 32,09% ,00 24,43% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 4

5 II AKTUALNA I PRZEWIDYWANEA SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA Główne segmenty działalności spółki ARAMUS SA (Spółka): 1. Zarządzanie aktywami (udziały w spółkach) 2. Inwestycje w nieruchomości, 3. Wynajem własnych powierzchni komercyjnych Schemat: Segmenty działalności spółki ARAMUS SA Zarządzanie aktywami Inwestycje w nieruchomości Wynajem własnych powierzchni komercyjnych Konsolidacja sporządzonego sprawozdania finansowego za 2013 roku objęła spółkę ARAMUS S.A. oraz spółki zależne PROSPECTOR Sp. z o.o. i ARAMUS Investments Sp. z o.o. Ponadto począwszy od czwartego kwartału 2013 roku konsolidacją objęta została spółka zależna PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o., utworzona dnia 1 października 2013 roku. ARAMUS S.A. pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzała po pierwszym kwartale 2013 roku, w okresach wcześniejszych nie były sporządzane skonsolidowane sprawozdania finansowe. ARAMUS S.A. korzystała z przysługującego zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Spółka w 2013 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 4,4 mln PLN, co oznacza spadek poziomu przychodów ze sprzedaży o 3% w stosunku do osiągniętych w 2012 roku. Pomimo nieznacznego spadku przychodów ze sprzedaży, Spółka osiągnęła w 2013 roku wzrost zysku ze sprzedaży o 5,5%,który ukształtował się na poziomie 559 tys. PLN. Jeszcze lepsze wyniki Spółka osiągnęła na pozostałych poziomach działalności. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 587,8 tys. PLN i był wyższy od osiągniętego w 2012 roku o 19,6%, zysk netto wyniósł 670 tys. PLN co oznacza dynamikę wzrostu o 18 % a zysk na poziomie EBITDA wyniósł 759,5 tys. PLN zwiększając się tym samym o 7,36%. 60% przychodów ze sprzedaży Spółki, stanowiły przychody ze sprzedaży towarów tj. nieruchomości zakupionych celem odsprzedaży. Przychody z tego tytułu w spółce ARAMUS SA w 2013 roku wyniosły 2,67 mln PLN. Do dnia sporządzenia sprawozdania, w dniu 28 lutego 2014 roku, zgodnie ze zaktualizowaną w dniu 25 września 2013 roku strategią działania Grupy PÓŁNOC Nieruchomości, zatwierdzoną mocą postanowień Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego dnia 16 stycznia 2014 roku, spółka zależna ARAMUS Investments Sp. z o.o. została połączona ze spółką PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Połączenie zostało zarejestrowane dnia 28 lutego mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, sygnatura akt KR.XI NS-REJ.KRS/3362/14/257) W celu zabezpieczenia finansowania działalności inwestycyjnej Spółki w dnu 31 grudnia 2013 roku Spółka zawarła umowy pożyczek długoterminowych z Piotrem Sumarą i Konradem Sumarą, na łączną kwotę 4,8mln PLN, co zwiększyło poziom zobowiązań długoterminowych spółki dominującej, dając jednocześnie Spółce dodatkowe źródło finansowania prowadzonej z każdym rokiem coraz bardziej intensywnie działalności inwestycyjnej. Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 5

6 W 2013 roku Spółka kontynuowała rozwój sieci PÓŁNOC Nieruchomości (Sieć) W pierwszym kwartale 2013 roku, Spółka otwarła placówkę w Zabrzu. Otwierając w drugim kwartale 2013 roku placówkę w Katowicach, Spółka umocniła swoją pozycję na terenie województwa górnośląskiego. W trzecim kwartale Spółka udzieliła licencji na prowadzenie biura w Lubinie. Nowo otwarte biuro jest już trzecim biurem działającym na Dolnym Śląsku pod marką PÓŁNOC Nieruchomości. Spółka prowadziła rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi prowadzeniem biur nieruchomości pod marką Północ Nieruchomości. j. Na koniec roku Sieć obejmowała 36 placówek. W 2013 roku Sieć pośredniczyła w obrocie nieruchomościami o łącznej wartości 216 mln co oznacza wzrost wartości o 15% rok do roku. Zgodnie ze zaktualizowaną w 25 września 2013 roku Strategią działania Grupy, a zatwierdzoną mocą postanowień uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego dnia 5 listopada 2013 roku, Departament pośrednictwa przeniesiony został do nowoutworzonej spółki PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o. z mocą na dzień wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, co miało miejsce dnia 31 stycznia 2014 roku. W 2013 roku Spółka prowadziła również działalność inwestycyjną. Działalność inwestycyjna rozumiana jako zakup nieruchomości lub udziałów w spółkach działających w branży nieruchomości. W analizowanym okresie aktywność ta była mniejsza, w związku z faktem aktywizowania w tym zakresie spółki zależnej ARAMUS Investments Sp. z o.o. która na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA z dnia 16 stycznia 2014 roku, z mocą na 28 lutego 2014 roku, została połączona z PÓŁNOC Nieruchomości SA ( postanowienie Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS sygnatura akt KR.XI NS- KR.XI NS-REJ.KRS/3362/14/257 ) Na dzień 31 grudnia 2013 roku w ramach całej Grupy, stan posiadanych nieruchomości według wartości księgowej wyniósł 16 mln PLN. Poza inwestycjami w nieruchomości przedmiotem zainteresowania Spółki są również spółki działające w sektorze nieruchomości. Na dzień roku ARAMUS S.A. posiada udziały w spółkach: Tab. Podmioty zależne Grupy Nazwa podmiotu PROSPECTOR Sp. z o.o. Siedziba Legnica ul. Piastowska 20a udział % w ogólnej liczbie udziałów Wartość bilansowa udziałów /akcji 100% ,01 ARAMUS INVESTMENTS Sp. z o.o. PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o Kraków ul. Balicka Kraków ul. Balicka % ,50 100% 5 227,64 W 2013 roku Spółka była niezwykle aktywna w segmencie zarządzania nieruchomościami. Aktywność ta odbywała się szczególnie poprzez spółkę zależną PROSPECTOR Sp. z o.o. W 2013 roku spółka zależna PROSPECTOR Sp. z o.o., działająca na rynku dolnośląskim oraz w województwie małopolskim, pozyskała 12 budynków. W 2013 roku, ogółem spółka pozyskała ,51 m2 powierzchni użytkowej do zarządzania. Na koniec 2013 roku spółka PROSPECTOR Sp. z o.o. zarządzała 205 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 158,3 tys. m2. W analizowanym okresie spółka PROSPECTOR Sp. z o.o. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1 mln PLN co oznacza wzrost o 8 % w stosunku do 2012 roku. Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 6

7 WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI Tab. Wybrane dane finansowe jednostkowe Lp Wybrane dane finansowe Stan na ( w zł) Stan na ( w zł) 1 Kapitał własny , ,40 2 Należności długoterminowe , ,00 3 Należności krótkoterminowe , ,18 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,52 5 Zobowiązania długoterminowe , ,00 6 Zobowiązania krótkoterminowe , ,39 7 Środki trwałe , ,54 8 Towary , ,74 Tab. Wybrane dane finansowe jednostkowe Lp Wybrane dane finansowe ( w zł) ( w zł) 1 Przychody netto ze sprzedaży , ,17 2 Zysk/ strata ze sprzedaży , ,26 3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej , ,52 4 EBITDA , ,32 5 Zysk/ starta brutto , ,23 6 Zysk/ strata netto , ,23 7 Amortyzacja , ,80 III OCENA UZYSKIWANYCH EFEKTÓW- ANALIZA WSKAŹNIKOWA Nazwa wskaźnika Wzór wskaźnika Kryterium prezentacji obrotowy Wskaźniki rentowności Rentowność majątku ROA wynik finansowy netto x100% 5-8 procent 4,15% 2,75% 5,54% aktywa ogółem Rentowność kapitału własnego ROE Rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto x100% 15- kapitał własny 25 procent 6,58% 5,95% 5,98% wynik finansowy netto x100% 3-8 procent 15,18% 12,39% 8,29% przychody ze sprzedaży Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 7

8 Wskaźnik płynności bieżącej (I) Wskaźnik płynności szybkiej (II) Wskaźnik płynności natychmiastowej(iii) Wskaźniki płynności finansowej aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 miesięcy 1,2- zobow. Krótkoterm*.- zobow.krótkoterm 2,0 pow.12 m-cy krotność 7,9 0,44 14,04 aktywa obrotowe - zapasy - krótkoterm. RMK czyyne - należń. z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-cy 1,0 krotność 1,97 0,12 6,49 zobowiązania krótkoterminowe*- zobowiązania z tyt. dostaw i usług pow.12 m-cy inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe*- zobowiązania z tyt. dostaw i usług pow.12 m-cy Wskaźniki rotacji (obrotowości) 1,0 krotność 0,27 0,09 4, Szybkość obrotu należnościami średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni w dniach przychody netto ze sprzedaży Stopień spłaty zobowiązań średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży w dniach Szybkość obrotu zapasami Wskaźnik ogólnego zadłużenia Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego średni stan i zapasów x 365 dni przychody netto ze sprzedaży Wskaźniki zadłużenia zobowiązania ogółem x 100% aktywa ogółem zobowiązania ogółem x 100% kapitał własny *przyjęte zobowiązania krótkoterminowe dla wyliczenia wskaźników płynności stanowią sumę: a) krótkoterminowych rezerw poz. BI2i3 pasywów, b) krótkoterminowych zobowiązań poz.biii pasywów c) krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych poz. B.IV 2 pasywów w dniach procent 36,92% 53,77% 7,29% procent 58,54% 116,32% 7,86% W 2013 roku wskaźniki rentowności uległy znacznej poprawie. Wskaźnik rentowności majątku ROA wyniósł 4,15% i uległ poprawie aż o 51% w stosunku do 2012 roku, wskaźnik rentowności kapitału własnego uległ poprawie o 11% a rentowności netto sprzedaży o 23% rok do roku. Wskaźniki płynności również przyjęły w 2013 roku wartości dodatnie i również uległy znacznej poprawie w stosunku do 2012 roku. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 7,9 a wskaźnik płynności szybkiej 1,97. Wskaźnik płynności natychmiastowej również uległ znacznej poprawie i wyniósł 0,27, lecz wciąż pozostaje poniżej preferencyjnego poziomu. ARAMUS SA posiada zobowiązanie z tytułu pożyczek w wysokości ,82 PLN powstałe w wyniku nowacji zobowiązań na pożyczki. Pożyczki te mają charakter długoterminowy i 6- miesięczny okres wypowiedzenia. Jest to okres wypowiedzenia, który stanowi wystarczające zabezpieczenie przed utratą płynności, w razie wypowiedzenia umowy pożyczki. Jest to wystarczający czas na ściągnięcie posiadanych należności, sprzedaż aktywów obrotowych towarów, czy w razie potrzeby środków trwałych lub posiadanych udziałów, w celu zaspokojenia zobowiązania. Spółka dominująca posiada również zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki od spółki zależnej PROSPECTOR Sp. z o.o w wysokości , 81 PLN oraz kredyt w Alior Bank w wysokości ,92 PLN. Pożyczki te opiewają na kwoty które nie stanowią istotnego zagrożenia dla płynności finansowej spółki ARAMUS SA. Wymienione pożyczki wpłynęły istotnie na poziom wskaźników zadłużenia, które jednakże przyjęły wartości dużo niższe niż w 2012 roku. Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 8

9 Wskaźnik ogólnego zadłużenia przyjął bezpieczny poziom 36,92% i poprawił się o 31% w stosunku do 2012 roku. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego na poziomie 58,54% oznacza poprawę o 50% w stosunku do 2012 roku. IV NABYCIE AKCJI WŁASNCYH W dniu 16 maja 2012 roku Zarząd Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA, w ramach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA z dnia 27 maja 2010 roku (uchwała nr 18, uchwała nr 21) rozpoczął skup akcji własnych. Celem nabycia akcji własnych jest realizacja Programu Opcji Menadżerskich. Spółka PÓŁNOC Nieruchomości SA dokonywała skupu akcji własnych do dnia 27 maja 2013 roku. Na dzień sporządzenia sprawozdania spółka nabyła akcji własnych, po średniej cenie nabycia 0,66 PLN, których cena nominalna wynosi 0,50 PLN. Udział skupionych akcji własnych w ogólnej liczbie akcji wynosi 0,39%. W dniu 11 czerwca 2013 roku mocą uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zakończono Program Opcji Menadżerskich, w ramach którego prowadzony był skup akcji własnych. V POSIADANE ODDZIAŁY W analizowanym okresie Grupa nie posiadała oddziałów. VI INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI SPÓŁKI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZDARZENIA ISTOTNIE WYPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI ORAZ PRZEWIDYWANY ROZWÓJ Kluczowym wydarzeniem 2013 roku, było dokonanie w dniu 25 września 2013 roku aktualizacji strategii działania Grupy kapitałowej PÓŁNOC Nieruchomości. Decyzja o zaktualizowaniu strategii, została podjęta przez Zarząd PÓŁNOC Nieruchomości SA. z uwagi na zmieniające się otoczenie w którym funkcjonuje w celu usprawnienia i przyspieszenia rozwoju Grupy w następnych latach. W nowoczesnej gospodarce stała ocena strategii działania oraz wprowadzanie zmian ma znaczny wpływ na realizację i osiągnięcie zamierzonych celów. Zaktualizowana Strategia rozwoju Grupy zakłada: 1. Podjęcie działań mających na celu wydzielenie działalności usługowej obejmującej pośrednictwo i doradztwo na rynku nieruchomości oraz funkcjonowanie sieci franchisingowej biur prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pod marką PÓŁNOC Nieruchomości do odrębnego podmiotu spółki z o.o. która będzie w 100% podmiotem zależnym od PÓŁNOC Nieruchomości SA. Dzięki temu zostanie zrealizowanych kilka celów. Po pierwsze dojdzie do rozbudowania Grupy kapitałowej o nową spółkę. Wydzielenie działalności usługowej Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA do odrębnej spółki pozwoli na sprawniejsze podejmowanie decyzji i zarządzanie tą częścią dotychczasowej działalności Spółki oraz stworzy warunki do bardziej dynamicznego rozwoju sieci PÓŁNOC Nieruchomości (Sieć). Sieć już dziś jest w czołówce ogólnopolskich sieci, a w ciągu kilku najbliższych lat zakładany jest dalszy wzrost wielkości sieci w szczególności na zasadach franchisingu. 2. Spółka PÓŁNOC Nieruchomości SA skoncentruje działalność na zarządzaniu aktywami, działalności inwestycyjnej oraz wynajmie własnych powierzchni. Działalność ta prowadzona będzie przez Spółkę PÓŁNOC Nieruchomości SA oraz podmioty celowe zależne do tego celu powoływane i będzie nakierowana przede wszystkim na zakup i rewitalizację budynków dla celów mieszkaniowych i komercyjnych oraz zakup gruntów rolnych w większych miastach Polski w szczególności w Krakowie i Warszawie. Spółka PÓŁNOC Nieruchomości SA planuje realizować jednorazowe projekty o wartości od 2-8 mln PLN. 3. W zakresie spółki PROSPECTOR Sp. z o.o. planowany jest dalszy rozwój podmiotu poprzez zwiększanie powierzchni zarządzanej w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, w szczególności w Krakowie i Legnicy, a w następnych latach w kolejnych miastach. Zarząd Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA uważa, że wprowadzana zaktualizowana strategia rozwoju jest konieczna i przyniesie widoczne efekty dla spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA w następnych latach w postaci nie tylko zwiększonych przychodów ale i zysków dla Akcjonariuszy, które nieustannie zwiększają Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 9

10 się od kilku lat. W szczególności zauważalne będą rezultaty w postaci dynamiki wzrostu przychodów z działalności inwestycyjnej gdzie każdy zakup przekłada się z opóźnieniem kilku kwartałów na zyskowną sprzedaż. Obecnie realizowane zakupy nieruchomości, te w trakcie negocjacji jak i wszystkie kolejne niewątpliwie będą zauważalne przez Akcjonariuszy przede wszystkim w wynikach Spółki. Aktualizacja strategii rozwoju Grupy PÓŁNOC Nieruchomości została przyjęta dnia 25 września 2013 r. Założenia zaktualizowanej Strategii zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą PÓŁNOC Nieruchomości SA mocą postanowień uchwały nr 9 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 września 2013 roku. Realizując tak przyjęte założenia, w dniu 1 października 2013 roku, powołana została spółka PÓŁNOC & PARTNERZY Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, której właścicielem 100% udziałów jest Spółka PÓŁNOC Nieruchomości SA, a przedmiotem działania jest doradztwo/pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji sprzedaży/wynajmu nieruchomości oraz zarządzanie siecią franchisingową biur pod marką PÓŁNOC Nieruchomości. Na mocy aktu założycielskiego spółki Północ & Partnerzy Sp z o.o. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki pierwszej kadencji powołany został Pan Maciej Trela. W dniu 5 listopada 2013 roku na mocy uchwały nr 5 objętej Aktem Notarialnym Rep. A Nr 16555/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA wyraziło zgodę na zbycie poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA, która jest wyodrębniona i funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA jako Departament Pośrednictwa do nowo założonej spółki PÓŁNOC & PARTNERZY Sp. z o.o. Podniesienie kapitału zakładowego spółki PÓŁNOC & PARTNERZY Sp. z o.o., pokrytego w całości przez wniesioną zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 31 stycznia 2014 roku. W wyniku tych działań od 31 stycznia 2014 roku, doradztwo i pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji sprzedaży/wynajmu nieruchomości oraz sieć biur nieruchomości jest domeną spółki zależnej PÓŁNOC & PARTNERZY Sp. z o.o. W dniu 5 listopada 2013 roku na mocy uchwały nr 6 objętej Aktem Notarialnym Rep. A Nr 16555/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA wyraziło zgodę na zmianę firmy spółki z PÓŁNOC Nieruchomości SA na ARAMUS SA. Zmiana wynikająca z dokonanej dnia 25 września 2013 roku aktualizacji strategii rozwoju Grupy, podyktowana planowanymi zmianami organizacyjnymi, ma na celu lepsze dostosowanie oznaczenia Spółki do przeważającego rodzaju prowadzonej działalności. W dniu 3 marca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu zmiany firmy (postanowienie o sygnaturze akt KR.XI NS-REJ.KRS/3101/14/728 ) W dniu 22 listopada 2013 roku w związku z podjęciem zamiaru połączenia spółek PÓŁNOC Nieruchomości SA oraz ARAMUS Investments Sp. z o.o. podpisany został list intencyjny z jednostką zależną ARAMUS Investments Sp. z o. o. działającą w branży nieruchomości komercyjnych. W dniu 2 grudnia 2013 roku Zarządy łączących się spółek, to jest PÓŁNOC Nieruchomości SA. z siedzibą w Krakowie oraz ARAMUS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia zgodnie z art. 498 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH ). W dniu 18 grudnia 2013 roku zwołane zostało na dzień 16 stycznia 2014 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA, przedmiotem obrad którego było wyrażenie zgody na połączenie spółek. Połączenie miało nastąpić w trybie art pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, (dalej: KSH ), to jest poprzez przejęcie całości majątku spółki ARAMUS Investments Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) przez spółkę PÓŁNOC Nieruchomości SA (spółkę przejmującą). Z uwagi na fakt, iż spółce ARAMUS S.A. przysługuje 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki ARAMUS Investments Sp. z o.o. procedura połączenia miała nastąpić z uwzględnieniem art oraz KSH. Połączenie spółek PÓŁNOC Nieruchomości SA oraz ARAMUS Investments Sp. z o.o. to kolejny krok w realizacji zaktualizowanej w dniu 25 września 2013 roku strategii działania Grupy po realizowanym wydzieleniu działalności usługowej do spółki PÓŁNOC & PARTNERZY Sp. z o.o. Krok ten ma na celu koncentrację działalności inwestycyjnej Grupy, w ramach Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA poprzez połączenie tożsamych działalności, czyli zarzadzania aktywami i działalności inwestycyjnej, które dotychczas były realizowane zarówno przez Spółkę PÓŁNOC Nieruchomości SA jak i Spółkę ARAMUS Investments Sp. z o.o. Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 10

11 Dzięki połączeniu obydwu podmiotów osiągnięte zostaną następujące cele: - nastąpi usprawnienie działalności operacyjnej w ramach jednego silniejszego podmiotu, - wzmocnieniu ulegnie działalność inwestycyjna, z której Spółka PÓŁNOC Nieruchomości SA zakłada, zgodnie z przyjętą strategią z dnia 25 września 2013 roku, czerpać większość przychodów oraz zysków w przyszłych okresach, - dojdzie do skupienia w ramach jednego podmiotu, majątku w postaci portfela nieruchomości i aktywów (udziały w spółkach nieruchomościowych) o szacunkowej wartości rynkowej ok. 25 mln PLN, - umocnienie wizerunku i pozycji w ramach jednego podmiotu, - ewentualne zwiększanie dźwigni finansowej do kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych, - optymalizacja kosztów operacyjnych, - oszczędności na kosztach ogólnego zarządu. W dniu 16 stycznia 2014 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA, na podstawie uchwały 3 nr objętej Aktem Notarialnym 551/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku, wyraziło zgodę na połączenie spółek PÓŁNOC Nieruchomości SA oraz ARAMUS Investments Sp. z o.o. W dniu 28 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS mocą postanowienia KR.XI NS- KR.XI NS-REJ.KRS/3362/14/257 dokonał wpisu połączenia spółek PÓŁNOC Nieruchomości SA oraz ARAMUS Investments Sp. z o.o. W Spółce PÓŁNOC Nieruchomości SA w latach funkcjonował Program Opcji Menedżerskich. W związku z faktem, że Osoby Uprawnione do nabycia warrantów subskrypcyjnych oraz akcji własnych Spółki w ramach Programu Opcji Menedżerskich na lata nie spełniły warunków do ich otrzymania oraz nie są zainteresowane w ich otrzymaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA postanowiło zakończyć funkcjonowanie Programu Opcji Menedżerskich na lata uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 11 czerwca 2013r. W dniu 31 grudnia 2013 roku PÓŁNOC Nieruchomości SA jako pożyczkobiorca zawarł z Piotrem Sumarą jako pożyczkodawcą umowę pożyczki w wysokości ,82 stanowiącą nowację zobowiązania szczegółowo opisanego w raporcie bieżącym nr 25/2013 z 28 czerwca 2013 roku. Umowa pożyczki stanowiąca nowację zobowiązania zgodnie z art. 506 Kodeksu cywilnego została zawarta na następujących warunkach: - kwota pożyczki: ,82 - okres na jaki udzielono pożyczkę: czas nieoznaczony, - oprocentowanie: 3% w skali roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA wyraziło zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Piotrem Sumarą pełniącym funkcję Prezesa Zarządu Spółki ARAMUS SA na podstawie uchwały nr 7 objętej Aktem Notarialnym Rep. A Nr 16555/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku raport bieżący nr 39/2013 z 6 listopada 2013 roku. W dniu 31 grudnia 2013 roku ARAMUS SA jako pożyczkobiorca zawarł również z Konradem Sumarą jako pożyczkodawcą umowę pożyczki w wysokości ,00 (słownie dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy zł.) stanowiącą nowację zobowiązania szczegółowo opisanego w raporcie bieżącym nr 25/2013 z 28 czerwca 2013 roku. Umowa pożyczki stanowiąca nowację zobowiązania zgodnie z art. 506 Kodeksu cywilnego została zawarta na następujących warunkach: - kwota pożyczki: ,00 - okres na jaki udzielono pożyczkę: czas nieoznaczony, - oprocentowanie: 3% w skali roku. Zawarcie w/w umów na celu pozyskanie dodatkowego kapitału w związku z rozszerzaną poprzez połączenie spółek, działalnością inwestycyjną. Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 11

12 VII PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE B SPÓŁKI ZALEŻNE Na ostatni dzień okresu objętego raportem w skład Grupy ARAMUS (Grupa) wchodziły 3 podmioty. 1. PROSPECTOR Sp. z o.o. - spółka zależna ( zwana dalej spółką zależną PROSPECTOR Sp. zo.o.) Podstawową działalnością PROSPECTOR Sp. z o.o. jest zarządzanie nieruchomościami Tab. podstawowe dane spółki zależnej nr 1 PROSPECTOR Sp. z o.o. Nazwa podmiotu Prospector Sp. z o.o. Siedziba Legnica ul. Piastowska nr 20a Wartość bilansowa udziałów/akcji Udział w kapitale własnym Zysk (strata) netto za okres Kapitały własne na r ,01 100% , ,95 2. ARAMUS Investments Sp. z o.o. - spółka zależna ( zwana dalej spółką zależną ARAMUS Investment Sp. z o.o.) Podstawową działalnością ARAMUS Investments Sp. z o.o. jest : zarządzanie aktywami wynajem własnych powierzchni komercyjnych inwestycje na rynku nieruchomości Tab. Podstawowe dane spólki zależnej nr 2 ARAMUS Investments Sp. z o.o. Nazwa podmiotu Aramus Investments Sp. z o.o. Siedziba Kraków ul. Balicka 35 Wartość bilansowa udziałów/akcji Udział w kapitale własnym Zysk (strata) netto za okres Kapitały własne na r ,50 100% , ,49 3. PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o. spółka zależna ( zwana dalej spółką zależną PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o.) Podstawową działalnością spółki PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o. jest doradztwo w przeprowadzaniu transakcji nieruchomości i administracja siecią PÓŁNOC Nieruchomości Tab. Podstawowe dane spółki zależnej PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o. Nazwa podmiotu PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o. Siedziba Kraków ul. Balicka 35 Wartość bilansowa udziałów/akcji Udział w kapitale własnym Zysk (strata) netto za okres Kapitały własne na r 5 227,64 100% 0, ,00 Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 12

13 VIII OPIS PODSTAWOWYCH RYZYK Spółka nie dysponuje kompleksowym zinformatyzowanym systemem zarządzania ryzykiem. Poszczególne rodzaje ryzyk są analizowane odrębnie dla każdego z podejmowanych działań. W Spółce można wyróżnić następujące istotne ryzyka. RYZYKO KREDYTOWE Ryzyko kredytowe Spółki w odniesieniu do należności różni się dla poszczególnych grup kontrahentów, z którymi Spółka kooperuje: sprzedaż towarów handlowych- nieruchomości zabezpieczana jest poprzez zapisy w umowach sprzedaży o poddaniu się egzekucji zgodnie z pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, lub zabezpieczenie zobowiązania hipoteką. Ponadto aby zminimalizować ryzyko opóźnienia w zapłacie należności lub braku zapłaty, stosowane są przedpłaty czy zadatki. Często zakup nieruchomości finansowany jest z kredytów bankowych zatem środki przekazywane są bezpośrednio z banków, co eliminuje ryzyko braku zapłaty. sprzedaż usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami- odbywa się częściowo za gotówkę, co ogranicza ryzyko braku zapłaty, w przypadku płatności przelewowych, skrupulatnie monitorowana jest spłata należności. sprzedaż licencji franchisingowych zabezpieczeniem zapłaty są weksle in blanco. Spółka monitoruje na bieżąco wysokość przeterminowanych należności, w uzasadnionych przypadkach występuje z roszczeniami prawnymi i dokonuje odpisów aktualizujących. RYZYKO WALUTOWE Spółka nie prowadzi transakcji w walutach obcych a więc nie jest narażona na ryzyko walutowe. RYZYKO ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ Na dzień bilansowy Spółka posiadała zobowiązania w wysokości: Spółka posiada zobowiązanie w wysokości ,82 PLN z tytułu nowacji zobowiązań na pożyczki. W wyniki nowacji zobowiązania przekształcone zostały na pożyczki, udzielone przez Piotra Sumarę, Konrada Sumarę. Pożyczki mają charakter długoterminowy, o stałym oprocentowanie w wysokości 3% w skali roku i 6- miesięcznym wypowiedzeniem. Spółka nie stosuje instrumentów finansowych czy też rachunkowości zabezpieczeń w celu minimalizacji ryzyka utraty płynności finansowej. Długi 6-cio miesięczny okres wypowiedzenia umowy stanowi wystarczające zabezpieczenie przed utratą płynności, w razie wypowiedzenia umowy pożyczki. Jest to wystarczający czas na ściągnięcie posiadanych należności, sprzedaż aktywów obrotowych towarów, czy tez nawet środków trwałych lub posiadanych udziałów, w celu zaspokojenia zobowiązania. Spółka posiada również zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki od spółki PROSPECTOR Sp. z o.o w wysokości , 81 PLN oraz kredyt w Alior Bank w wysokości ,92. Są to kwoty które nie stanowią istotnego zagrożenia dla płynności finansowej Spółki ARAMUS SA. RYZYKO ZMIAN CEN W celu minimalizacji skutków wahań cen nieruchomości na przychody, Spółka dywersyfikuje źródła przychodów, zarówno różnicując rodzaje działalności tj. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, rozwój sieci czy inwestycje w nieruchomości. RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STRATEGII ROZWOJU Jednym z elementów strategii jest działalność inwestycyjna czyli zakup nieruchomości i wynajem własnych powierzchni. Przed dokonaniem zakupu dokonywana jest analiza atrybutów nieruchomości w powiązaniu z ceną zakupu, tak aby nieruchomości dawały możliwość sprzedaży w okresie krótkoterminowym. Istnieje ryzyko dokonania błędnej oceny nieruchomości lub ryzyko zmniejszenia Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 13

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.201131.12.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 14 września 2010 roku. Dokument Informacyjny 1 Analizy Online Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, praw do akcji serii B oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY YOUR IMAGE S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Telewizja Niezależna SA z siedzibą w Warszawie

Telewizja Niezależna SA z siedzibą w Warszawie MEMORANDUM INFORMACYJNE Telewizja Niezależna SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 9 października 2013 roku WSTĘP MEMORANDUM INFORMACYJNE EMITENT: Nazwa (firma) Kraj: Siedziba: Polska Warszawa Telewizja

Bardziej szczegółowo