SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy r. do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2013r. do 31.12.2013r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy r. do r. KRAKÓW, 12 marca 2014 roku

2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ARAMUS SA za rok obrotowy od r. do r. I PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE NAZWA (firma) ARAMUS Spółka Akcyjna (zwana dalej Spółką) W dniu 5 listopada 2013 roku na mocy uchwały nr 6 objętej Aktem Notarialnym Rep. A Nr 16555/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA wyraziło zgodę na zmianę firmy spółki z PÓŁNOC Nieruchomości SA na ARAMUS SA. W dniu 3 marca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu zmiany firmy (postanowienie o sygnaturze akt KR.XI NS-REJ.KRS/3101/14/728 FORMA PRAWNA Spółka Akcyjna KRAJ Polska PRZEPISY PRAWA ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIAŁA SPÓŁKA Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz z późn. zm.), Statut Spółki, inne przepisy dotyczące Spółek prawa handlowego. KRS NIP REGON PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD Z) SIEDZIBA Kraków ADRES Ul. Balicka 35, Kraków TELEFON/FAX +48 prefix Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 2

3 ADRES STRONY INTERNETOWEJ - obecnie ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ CZAS TRWANIA JEDNOSTKI Nieograniczony OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM Okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz okres porównywalny od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku ORGANY SPÓŁKI Zarząd W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu wchodzili: Piotr Sumara Prezes Zarządu Magdalena Sumara Członek Zarządu Rada Nadzorcza Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji wybrani zostali uchwałami nr 13,14,15,16,17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2013 roku na wspólną trzyletnią kadencję. W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Łukasz Pięta Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Sroga Członek Rady Nadzorczej Marcin Zadęcki Członek Rady Nadzorczej Tomasz Błeszyński Członek Rady Nadzorczej Łukasz Kozak Członek Rady Nadzorczej KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Tab. Struktura kapitału zakładowego SERIA/ RODZAJ AKCJI RODZAJ UPRZYWILE - JOWANIA AKCJI LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU- JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW A AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 akcja = 2 głosy na WZA ,00 31,35% ,00 47,73% B AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak ,00 40,44% ,00 30,79% C AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak ,00 28,21% ,00 21,48% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 3

4 AKCJONARIAT (STRUKTURA) Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% w kapitale zakładowym, wg stanu wiedzy Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania. Tab. Akcjonariat struktura LP NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU- JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 1 Piotr Sumara ,00 34,91% ,00 38,51% 2 Konrad Sumara ,00 32,60% ,00 36,75% 3 Akcje Własne ,00 0,39% ,00 0,30% 4 Pozostali Akcjonariusze ,00 32,09% ,00 24,43% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 4

5 II AKTUALNA I PRZEWIDYWANEA SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA Główne segmenty działalności spółki ARAMUS SA (Spółka): 1. Zarządzanie aktywami (udziały w spółkach) 2. Inwestycje w nieruchomości, 3. Wynajem własnych powierzchni komercyjnych Schemat: Segmenty działalności spółki ARAMUS SA Zarządzanie aktywami Inwestycje w nieruchomości Wynajem własnych powierzchni komercyjnych Konsolidacja sporządzonego sprawozdania finansowego za 2013 roku objęła spółkę ARAMUS S.A. oraz spółki zależne PROSPECTOR Sp. z o.o. i ARAMUS Investments Sp. z o.o. Ponadto począwszy od czwartego kwartału 2013 roku konsolidacją objęta została spółka zależna PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o., utworzona dnia 1 października 2013 roku. ARAMUS S.A. pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzała po pierwszym kwartale 2013 roku, w okresach wcześniejszych nie były sporządzane skonsolidowane sprawozdania finansowe. ARAMUS S.A. korzystała z przysługującego zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Spółka w 2013 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 4,4 mln PLN, co oznacza spadek poziomu przychodów ze sprzedaży o 3% w stosunku do osiągniętych w 2012 roku. Pomimo nieznacznego spadku przychodów ze sprzedaży, Spółka osiągnęła w 2013 roku wzrost zysku ze sprzedaży o 5,5%,który ukształtował się na poziomie 559 tys. PLN. Jeszcze lepsze wyniki Spółka osiągnęła na pozostałych poziomach działalności. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 587,8 tys. PLN i był wyższy od osiągniętego w 2012 roku o 19,6%, zysk netto wyniósł 670 tys. PLN co oznacza dynamikę wzrostu o 18 % a zysk na poziomie EBITDA wyniósł 759,5 tys. PLN zwiększając się tym samym o 7,36%. 60% przychodów ze sprzedaży Spółki, stanowiły przychody ze sprzedaży towarów tj. nieruchomości zakupionych celem odsprzedaży. Przychody z tego tytułu w spółce ARAMUS SA w 2013 roku wyniosły 2,67 mln PLN. Do dnia sporządzenia sprawozdania, w dniu 28 lutego 2014 roku, zgodnie ze zaktualizowaną w dniu 25 września 2013 roku strategią działania Grupy PÓŁNOC Nieruchomości, zatwierdzoną mocą postanowień Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego dnia 16 stycznia 2014 roku, spółka zależna ARAMUS Investments Sp. z o.o. została połączona ze spółką PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Połączenie zostało zarejestrowane dnia 28 lutego mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, sygnatura akt KR.XI NS-REJ.KRS/3362/14/257) W celu zabezpieczenia finansowania działalności inwestycyjnej Spółki w dnu 31 grudnia 2013 roku Spółka zawarła umowy pożyczek długoterminowych z Piotrem Sumarą i Konradem Sumarą, na łączną kwotę 4,8mln PLN, co zwiększyło poziom zobowiązań długoterminowych spółki dominującej, dając jednocześnie Spółce dodatkowe źródło finansowania prowadzonej z każdym rokiem coraz bardziej intensywnie działalności inwestycyjnej. Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 5

6 W 2013 roku Spółka kontynuowała rozwój sieci PÓŁNOC Nieruchomości (Sieć) W pierwszym kwartale 2013 roku, Spółka otwarła placówkę w Zabrzu. Otwierając w drugim kwartale 2013 roku placówkę w Katowicach, Spółka umocniła swoją pozycję na terenie województwa górnośląskiego. W trzecim kwartale Spółka udzieliła licencji na prowadzenie biura w Lubinie. Nowo otwarte biuro jest już trzecim biurem działającym na Dolnym Śląsku pod marką PÓŁNOC Nieruchomości. Spółka prowadziła rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi prowadzeniem biur nieruchomości pod marką Północ Nieruchomości. j. Na koniec roku Sieć obejmowała 36 placówek. W 2013 roku Sieć pośredniczyła w obrocie nieruchomościami o łącznej wartości 216 mln co oznacza wzrost wartości o 15% rok do roku. Zgodnie ze zaktualizowaną w 25 września 2013 roku Strategią działania Grupy, a zatwierdzoną mocą postanowień uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego dnia 5 listopada 2013 roku, Departament pośrednictwa przeniesiony został do nowoutworzonej spółki PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o. z mocą na dzień wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, co miało miejsce dnia 31 stycznia 2014 roku. W 2013 roku Spółka prowadziła również działalność inwestycyjną. Działalność inwestycyjna rozumiana jako zakup nieruchomości lub udziałów w spółkach działających w branży nieruchomości. W analizowanym okresie aktywność ta była mniejsza, w związku z faktem aktywizowania w tym zakresie spółki zależnej ARAMUS Investments Sp. z o.o. która na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA z dnia 16 stycznia 2014 roku, z mocą na 28 lutego 2014 roku, została połączona z PÓŁNOC Nieruchomości SA ( postanowienie Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS sygnatura akt KR.XI NS- KR.XI NS-REJ.KRS/3362/14/257 ) Na dzień 31 grudnia 2013 roku w ramach całej Grupy, stan posiadanych nieruchomości według wartości księgowej wyniósł 16 mln PLN. Poza inwestycjami w nieruchomości przedmiotem zainteresowania Spółki są również spółki działające w sektorze nieruchomości. Na dzień roku ARAMUS S.A. posiada udziały w spółkach: Tab. Podmioty zależne Grupy Nazwa podmiotu PROSPECTOR Sp. z o.o. Siedziba Legnica ul. Piastowska 20a udział % w ogólnej liczbie udziałów Wartość bilansowa udziałów /akcji 100% ,01 ARAMUS INVESTMENTS Sp. z o.o. PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o Kraków ul. Balicka Kraków ul. Balicka % ,50 100% 5 227,64 W 2013 roku Spółka była niezwykle aktywna w segmencie zarządzania nieruchomościami. Aktywność ta odbywała się szczególnie poprzez spółkę zależną PROSPECTOR Sp. z o.o. W 2013 roku spółka zależna PROSPECTOR Sp. z o.o., działająca na rynku dolnośląskim oraz w województwie małopolskim, pozyskała 12 budynków. W 2013 roku, ogółem spółka pozyskała ,51 m2 powierzchni użytkowej do zarządzania. Na koniec 2013 roku spółka PROSPECTOR Sp. z o.o. zarządzała 205 budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 158,3 tys. m2. W analizowanym okresie spółka PROSPECTOR Sp. z o.o. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1 mln PLN co oznacza wzrost o 8 % w stosunku do 2012 roku. Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 6

7 WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI Tab. Wybrane dane finansowe jednostkowe Lp Wybrane dane finansowe Stan na ( w zł) Stan na ( w zł) 1 Kapitał własny , ,40 2 Należności długoterminowe , ,00 3 Należności krótkoterminowe , ,18 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,52 5 Zobowiązania długoterminowe , ,00 6 Zobowiązania krótkoterminowe , ,39 7 Środki trwałe , ,54 8 Towary , ,74 Tab. Wybrane dane finansowe jednostkowe Lp Wybrane dane finansowe ( w zł) ( w zł) 1 Przychody netto ze sprzedaży , ,17 2 Zysk/ strata ze sprzedaży , ,26 3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej , ,52 4 EBITDA , ,32 5 Zysk/ starta brutto , ,23 6 Zysk/ strata netto , ,23 7 Amortyzacja , ,80 III OCENA UZYSKIWANYCH EFEKTÓW- ANALIZA WSKAŹNIKOWA Nazwa wskaźnika Wzór wskaźnika Kryterium prezentacji obrotowy Wskaźniki rentowności Rentowność majątku ROA wynik finansowy netto x100% 5-8 procent 4,15% 2,75% 5,54% aktywa ogółem Rentowność kapitału własnego ROE Rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto x100% 15- kapitał własny 25 procent 6,58% 5,95% 5,98% wynik finansowy netto x100% 3-8 procent 15,18% 12,39% 8,29% przychody ze sprzedaży Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 7

8 Wskaźnik płynności bieżącej (I) Wskaźnik płynności szybkiej (II) Wskaźnik płynności natychmiastowej(iii) Wskaźniki płynności finansowej aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 miesięcy 1,2- zobow. Krótkoterm*.- zobow.krótkoterm 2,0 pow.12 m-cy krotność 7,9 0,44 14,04 aktywa obrotowe - zapasy - krótkoterm. RMK czyyne - należń. z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-cy 1,0 krotność 1,97 0,12 6,49 zobowiązania krótkoterminowe*- zobowiązania z tyt. dostaw i usług pow.12 m-cy inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe*- zobowiązania z tyt. dostaw i usług pow.12 m-cy Wskaźniki rotacji (obrotowości) 1,0 krotność 0,27 0,09 4, Szybkość obrotu należnościami średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni w dniach przychody netto ze sprzedaży Stopień spłaty zobowiązań średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychody netto ze sprzedaży w dniach Szybkość obrotu zapasami Wskaźnik ogólnego zadłużenia Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego średni stan i zapasów x 365 dni przychody netto ze sprzedaży Wskaźniki zadłużenia zobowiązania ogółem x 100% aktywa ogółem zobowiązania ogółem x 100% kapitał własny *przyjęte zobowiązania krótkoterminowe dla wyliczenia wskaźników płynności stanowią sumę: a) krótkoterminowych rezerw poz. BI2i3 pasywów, b) krótkoterminowych zobowiązań poz.biii pasywów c) krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych poz. B.IV 2 pasywów w dniach procent 36,92% 53,77% 7,29% procent 58,54% 116,32% 7,86% W 2013 roku wskaźniki rentowności uległy znacznej poprawie. Wskaźnik rentowności majątku ROA wyniósł 4,15% i uległ poprawie aż o 51% w stosunku do 2012 roku, wskaźnik rentowności kapitału własnego uległ poprawie o 11% a rentowności netto sprzedaży o 23% rok do roku. Wskaźniki płynności również przyjęły w 2013 roku wartości dodatnie i również uległy znacznej poprawie w stosunku do 2012 roku. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 7,9 a wskaźnik płynności szybkiej 1,97. Wskaźnik płynności natychmiastowej również uległ znacznej poprawie i wyniósł 0,27, lecz wciąż pozostaje poniżej preferencyjnego poziomu. ARAMUS SA posiada zobowiązanie z tytułu pożyczek w wysokości ,82 PLN powstałe w wyniku nowacji zobowiązań na pożyczki. Pożyczki te mają charakter długoterminowy i 6- miesięczny okres wypowiedzenia. Jest to okres wypowiedzenia, który stanowi wystarczające zabezpieczenie przed utratą płynności, w razie wypowiedzenia umowy pożyczki. Jest to wystarczający czas na ściągnięcie posiadanych należności, sprzedaż aktywów obrotowych towarów, czy w razie potrzeby środków trwałych lub posiadanych udziałów, w celu zaspokojenia zobowiązania. Spółka dominująca posiada również zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki od spółki zależnej PROSPECTOR Sp. z o.o w wysokości , 81 PLN oraz kredyt w Alior Bank w wysokości ,92 PLN. Pożyczki te opiewają na kwoty które nie stanowią istotnego zagrożenia dla płynności finansowej spółki ARAMUS SA. Wymienione pożyczki wpłynęły istotnie na poziom wskaźników zadłużenia, które jednakże przyjęły wartości dużo niższe niż w 2012 roku. Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 8

9 Wskaźnik ogólnego zadłużenia przyjął bezpieczny poziom 36,92% i poprawił się o 31% w stosunku do 2012 roku. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego na poziomie 58,54% oznacza poprawę o 50% w stosunku do 2012 roku. IV NABYCIE AKCJI WŁASNCYH W dniu 16 maja 2012 roku Zarząd Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA, w ramach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA z dnia 27 maja 2010 roku (uchwała nr 18, uchwała nr 21) rozpoczął skup akcji własnych. Celem nabycia akcji własnych jest realizacja Programu Opcji Menadżerskich. Spółka PÓŁNOC Nieruchomości SA dokonywała skupu akcji własnych do dnia 27 maja 2013 roku. Na dzień sporządzenia sprawozdania spółka nabyła akcji własnych, po średniej cenie nabycia 0,66 PLN, których cena nominalna wynosi 0,50 PLN. Udział skupionych akcji własnych w ogólnej liczbie akcji wynosi 0,39%. W dniu 11 czerwca 2013 roku mocą uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zakończono Program Opcji Menadżerskich, w ramach którego prowadzony był skup akcji własnych. V POSIADANE ODDZIAŁY W analizowanym okresie Grupa nie posiadała oddziałów. VI INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI SPÓŁKI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZDARZENIA ISTOTNIE WYPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI ORAZ PRZEWIDYWANY ROZWÓJ Kluczowym wydarzeniem 2013 roku, było dokonanie w dniu 25 września 2013 roku aktualizacji strategii działania Grupy kapitałowej PÓŁNOC Nieruchomości. Decyzja o zaktualizowaniu strategii, została podjęta przez Zarząd PÓŁNOC Nieruchomości SA. z uwagi na zmieniające się otoczenie w którym funkcjonuje w celu usprawnienia i przyspieszenia rozwoju Grupy w następnych latach. W nowoczesnej gospodarce stała ocena strategii działania oraz wprowadzanie zmian ma znaczny wpływ na realizację i osiągnięcie zamierzonych celów. Zaktualizowana Strategia rozwoju Grupy zakłada: 1. Podjęcie działań mających na celu wydzielenie działalności usługowej obejmującej pośrednictwo i doradztwo na rynku nieruchomości oraz funkcjonowanie sieci franchisingowej biur prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pod marką PÓŁNOC Nieruchomości do odrębnego podmiotu spółki z o.o. która będzie w 100% podmiotem zależnym od PÓŁNOC Nieruchomości SA. Dzięki temu zostanie zrealizowanych kilka celów. Po pierwsze dojdzie do rozbudowania Grupy kapitałowej o nową spółkę. Wydzielenie działalności usługowej Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA do odrębnej spółki pozwoli na sprawniejsze podejmowanie decyzji i zarządzanie tą częścią dotychczasowej działalności Spółki oraz stworzy warunki do bardziej dynamicznego rozwoju sieci PÓŁNOC Nieruchomości (Sieć). Sieć już dziś jest w czołówce ogólnopolskich sieci, a w ciągu kilku najbliższych lat zakładany jest dalszy wzrost wielkości sieci w szczególności na zasadach franchisingu. 2. Spółka PÓŁNOC Nieruchomości SA skoncentruje działalność na zarządzaniu aktywami, działalności inwestycyjnej oraz wynajmie własnych powierzchni. Działalność ta prowadzona będzie przez Spółkę PÓŁNOC Nieruchomości SA oraz podmioty celowe zależne do tego celu powoływane i będzie nakierowana przede wszystkim na zakup i rewitalizację budynków dla celów mieszkaniowych i komercyjnych oraz zakup gruntów rolnych w większych miastach Polski w szczególności w Krakowie i Warszawie. Spółka PÓŁNOC Nieruchomości SA planuje realizować jednorazowe projekty o wartości od 2-8 mln PLN. 3. W zakresie spółki PROSPECTOR Sp. z o.o. planowany jest dalszy rozwój podmiotu poprzez zwiększanie powierzchni zarządzanej w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, w szczególności w Krakowie i Legnicy, a w następnych latach w kolejnych miastach. Zarząd Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA uważa, że wprowadzana zaktualizowana strategia rozwoju jest konieczna i przyniesie widoczne efekty dla spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA w następnych latach w postaci nie tylko zwiększonych przychodów ale i zysków dla Akcjonariuszy, które nieustannie zwiększają Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 9

10 się od kilku lat. W szczególności zauważalne będą rezultaty w postaci dynamiki wzrostu przychodów z działalności inwestycyjnej gdzie każdy zakup przekłada się z opóźnieniem kilku kwartałów na zyskowną sprzedaż. Obecnie realizowane zakupy nieruchomości, te w trakcie negocjacji jak i wszystkie kolejne niewątpliwie będą zauważalne przez Akcjonariuszy przede wszystkim w wynikach Spółki. Aktualizacja strategii rozwoju Grupy PÓŁNOC Nieruchomości została przyjęta dnia 25 września 2013 r. Założenia zaktualizowanej Strategii zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą PÓŁNOC Nieruchomości SA mocą postanowień uchwały nr 9 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 września 2013 roku. Realizując tak przyjęte założenia, w dniu 1 października 2013 roku, powołana została spółka PÓŁNOC & PARTNERZY Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, której właścicielem 100% udziałów jest Spółka PÓŁNOC Nieruchomości SA, a przedmiotem działania jest doradztwo/pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji sprzedaży/wynajmu nieruchomości oraz zarządzanie siecią franchisingową biur pod marką PÓŁNOC Nieruchomości. Na mocy aktu założycielskiego spółki Północ & Partnerzy Sp z o.o. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki pierwszej kadencji powołany został Pan Maciej Trela. W dniu 5 listopada 2013 roku na mocy uchwały nr 5 objętej Aktem Notarialnym Rep. A Nr 16555/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA wyraziło zgodę na zbycie poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA, która jest wyodrębniona i funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA jako Departament Pośrednictwa do nowo założonej spółki PÓŁNOC & PARTNERZY Sp. z o.o. Podniesienie kapitału zakładowego spółki PÓŁNOC & PARTNERZY Sp. z o.o., pokrytego w całości przez wniesioną zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 31 stycznia 2014 roku. W wyniku tych działań od 31 stycznia 2014 roku, doradztwo i pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji sprzedaży/wynajmu nieruchomości oraz sieć biur nieruchomości jest domeną spółki zależnej PÓŁNOC & PARTNERZY Sp. z o.o. W dniu 5 listopada 2013 roku na mocy uchwały nr 6 objętej Aktem Notarialnym Rep. A Nr 16555/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA wyraziło zgodę na zmianę firmy spółki z PÓŁNOC Nieruchomości SA na ARAMUS SA. Zmiana wynikająca z dokonanej dnia 25 września 2013 roku aktualizacji strategii rozwoju Grupy, podyktowana planowanymi zmianami organizacyjnymi, ma na celu lepsze dostosowanie oznaczenia Spółki do przeważającego rodzaju prowadzonej działalności. W dniu 3 marca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu zmiany firmy (postanowienie o sygnaturze akt KR.XI NS-REJ.KRS/3101/14/728 ) W dniu 22 listopada 2013 roku w związku z podjęciem zamiaru połączenia spółek PÓŁNOC Nieruchomości SA oraz ARAMUS Investments Sp. z o.o. podpisany został list intencyjny z jednostką zależną ARAMUS Investments Sp. z o. o. działającą w branży nieruchomości komercyjnych. W dniu 2 grudnia 2013 roku Zarządy łączących się spółek, to jest PÓŁNOC Nieruchomości SA. z siedzibą w Krakowie oraz ARAMUS Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia zgodnie z art. 498 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH ). W dniu 18 grudnia 2013 roku zwołane zostało na dzień 16 stycznia 2014 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA, przedmiotem obrad którego było wyrażenie zgody na połączenie spółek. Połączenie miało nastąpić w trybie art pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, (dalej: KSH ), to jest poprzez przejęcie całości majątku spółki ARAMUS Investments Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) przez spółkę PÓŁNOC Nieruchomości SA (spółkę przejmującą). Z uwagi na fakt, iż spółce ARAMUS S.A. przysługuje 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki ARAMUS Investments Sp. z o.o. procedura połączenia miała nastąpić z uwzględnieniem art oraz KSH. Połączenie spółek PÓŁNOC Nieruchomości SA oraz ARAMUS Investments Sp. z o.o. to kolejny krok w realizacji zaktualizowanej w dniu 25 września 2013 roku strategii działania Grupy po realizowanym wydzieleniu działalności usługowej do spółki PÓŁNOC & PARTNERZY Sp. z o.o. Krok ten ma na celu koncentrację działalności inwestycyjnej Grupy, w ramach Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA poprzez połączenie tożsamych działalności, czyli zarzadzania aktywami i działalności inwestycyjnej, które dotychczas były realizowane zarówno przez Spółkę PÓŁNOC Nieruchomości SA jak i Spółkę ARAMUS Investments Sp. z o.o. Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 10

11 Dzięki połączeniu obydwu podmiotów osiągnięte zostaną następujące cele: - nastąpi usprawnienie działalności operacyjnej w ramach jednego silniejszego podmiotu, - wzmocnieniu ulegnie działalność inwestycyjna, z której Spółka PÓŁNOC Nieruchomości SA zakłada, zgodnie z przyjętą strategią z dnia 25 września 2013 roku, czerpać większość przychodów oraz zysków w przyszłych okresach, - dojdzie do skupienia w ramach jednego podmiotu, majątku w postaci portfela nieruchomości i aktywów (udziały w spółkach nieruchomościowych) o szacunkowej wartości rynkowej ok. 25 mln PLN, - umocnienie wizerunku i pozycji w ramach jednego podmiotu, - ewentualne zwiększanie dźwigni finansowej do kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych, - optymalizacja kosztów operacyjnych, - oszczędności na kosztach ogólnego zarządu. W dniu 16 stycznia 2014 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA, na podstawie uchwały 3 nr objętej Aktem Notarialnym 551/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku, wyraziło zgodę na połączenie spółek PÓŁNOC Nieruchomości SA oraz ARAMUS Investments Sp. z o.o. W dniu 28 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS mocą postanowienia KR.XI NS- KR.XI NS-REJ.KRS/3362/14/257 dokonał wpisu połączenia spółek PÓŁNOC Nieruchomości SA oraz ARAMUS Investments Sp. z o.o. W Spółce PÓŁNOC Nieruchomości SA w latach funkcjonował Program Opcji Menedżerskich. W związku z faktem, że Osoby Uprawnione do nabycia warrantów subskrypcyjnych oraz akcji własnych Spółki w ramach Programu Opcji Menedżerskich na lata nie spełniły warunków do ich otrzymania oraz nie są zainteresowane w ich otrzymaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA postanowiło zakończyć funkcjonowanie Programu Opcji Menedżerskich na lata uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 11 czerwca 2013r. W dniu 31 grudnia 2013 roku PÓŁNOC Nieruchomości SA jako pożyczkobiorca zawarł z Piotrem Sumarą jako pożyczkodawcą umowę pożyczki w wysokości ,82 stanowiącą nowację zobowiązania szczegółowo opisanego w raporcie bieżącym nr 25/2013 z 28 czerwca 2013 roku. Umowa pożyczki stanowiąca nowację zobowiązania zgodnie z art. 506 Kodeksu cywilnego została zawarta na następujących warunkach: - kwota pożyczki: ,82 - okres na jaki udzielono pożyczkę: czas nieoznaczony, - oprocentowanie: 3% w skali roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PÓŁNOC Nieruchomości SA wyraziło zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Piotrem Sumarą pełniącym funkcję Prezesa Zarządu Spółki ARAMUS SA na podstawie uchwały nr 7 objętej Aktem Notarialnym Rep. A Nr 16555/2013 z dnia 5 listopada 2013 roku raport bieżący nr 39/2013 z 6 listopada 2013 roku. W dniu 31 grudnia 2013 roku ARAMUS SA jako pożyczkobiorca zawarł również z Konradem Sumarą jako pożyczkodawcą umowę pożyczki w wysokości ,00 (słownie dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy zł.) stanowiącą nowację zobowiązania szczegółowo opisanego w raporcie bieżącym nr 25/2013 z 28 czerwca 2013 roku. Umowa pożyczki stanowiąca nowację zobowiązania zgodnie z art. 506 Kodeksu cywilnego została zawarta na następujących warunkach: - kwota pożyczki: ,00 - okres na jaki udzielono pożyczkę: czas nieoznaczony, - oprocentowanie: 3% w skali roku. Zawarcie w/w umów na celu pozyskanie dodatkowego kapitału w związku z rozszerzaną poprzez połączenie spółek, działalnością inwestycyjną. Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 11

12 VII PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE B SPÓŁKI ZALEŻNE Na ostatni dzień okresu objętego raportem w skład Grupy ARAMUS (Grupa) wchodziły 3 podmioty. 1. PROSPECTOR Sp. z o.o. - spółka zależna ( zwana dalej spółką zależną PROSPECTOR Sp. zo.o.) Podstawową działalnością PROSPECTOR Sp. z o.o. jest zarządzanie nieruchomościami Tab. podstawowe dane spółki zależnej nr 1 PROSPECTOR Sp. z o.o. Nazwa podmiotu Prospector Sp. z o.o. Siedziba Legnica ul. Piastowska nr 20a Wartość bilansowa udziałów/akcji Udział w kapitale własnym Zysk (strata) netto za okres Kapitały własne na r ,01 100% , ,95 2. ARAMUS Investments Sp. z o.o. - spółka zależna ( zwana dalej spółką zależną ARAMUS Investment Sp. z o.o.) Podstawową działalnością ARAMUS Investments Sp. z o.o. jest : zarządzanie aktywami wynajem własnych powierzchni komercyjnych inwestycje na rynku nieruchomości Tab. Podstawowe dane spólki zależnej nr 2 ARAMUS Investments Sp. z o.o. Nazwa podmiotu Aramus Investments Sp. z o.o. Siedziba Kraków ul. Balicka 35 Wartość bilansowa udziałów/akcji Udział w kapitale własnym Zysk (strata) netto za okres Kapitały własne na r ,50 100% , ,49 3. PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o. spółka zależna ( zwana dalej spółką zależną PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o.) Podstawową działalnością spółki PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o. jest doradztwo w przeprowadzaniu transakcji nieruchomości i administracja siecią PÓŁNOC Nieruchomości Tab. Podstawowe dane spółki zależnej PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o. Nazwa podmiotu PÓŁNOC & Partnerzy Sp. z o.o. Siedziba Kraków ul. Balicka 35 Wartość bilansowa udziałów/akcji Udział w kapitale własnym Zysk (strata) netto za okres Kapitały własne na r 5 227,64 100% 0, ,00 Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 12

13 VIII OPIS PODSTAWOWYCH RYZYK Spółka nie dysponuje kompleksowym zinformatyzowanym systemem zarządzania ryzykiem. Poszczególne rodzaje ryzyk są analizowane odrębnie dla każdego z podejmowanych działań. W Spółce można wyróżnić następujące istotne ryzyka. RYZYKO KREDYTOWE Ryzyko kredytowe Spółki w odniesieniu do należności różni się dla poszczególnych grup kontrahentów, z którymi Spółka kooperuje: sprzedaż towarów handlowych- nieruchomości zabezpieczana jest poprzez zapisy w umowach sprzedaży o poddaniu się egzekucji zgodnie z pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, lub zabezpieczenie zobowiązania hipoteką. Ponadto aby zminimalizować ryzyko opóźnienia w zapłacie należności lub braku zapłaty, stosowane są przedpłaty czy zadatki. Często zakup nieruchomości finansowany jest z kredytów bankowych zatem środki przekazywane są bezpośrednio z banków, co eliminuje ryzyko braku zapłaty. sprzedaż usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami- odbywa się częściowo za gotówkę, co ogranicza ryzyko braku zapłaty, w przypadku płatności przelewowych, skrupulatnie monitorowana jest spłata należności. sprzedaż licencji franchisingowych zabezpieczeniem zapłaty są weksle in blanco. Spółka monitoruje na bieżąco wysokość przeterminowanych należności, w uzasadnionych przypadkach występuje z roszczeniami prawnymi i dokonuje odpisów aktualizujących. RYZYKO WALUTOWE Spółka nie prowadzi transakcji w walutach obcych a więc nie jest narażona na ryzyko walutowe. RYZYKO ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ Na dzień bilansowy Spółka posiadała zobowiązania w wysokości: Spółka posiada zobowiązanie w wysokości ,82 PLN z tytułu nowacji zobowiązań na pożyczki. W wyniki nowacji zobowiązania przekształcone zostały na pożyczki, udzielone przez Piotra Sumarę, Konrada Sumarę. Pożyczki mają charakter długoterminowy, o stałym oprocentowanie w wysokości 3% w skali roku i 6- miesięcznym wypowiedzeniem. Spółka nie stosuje instrumentów finansowych czy też rachunkowości zabezpieczeń w celu minimalizacji ryzyka utraty płynności finansowej. Długi 6-cio miesięczny okres wypowiedzenia umowy stanowi wystarczające zabezpieczenie przed utratą płynności, w razie wypowiedzenia umowy pożyczki. Jest to wystarczający czas na ściągnięcie posiadanych należności, sprzedaż aktywów obrotowych towarów, czy tez nawet środków trwałych lub posiadanych udziałów, w celu zaspokojenia zobowiązania. Spółka posiada również zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki od spółki PROSPECTOR Sp. z o.o w wysokości , 81 PLN oraz kredyt w Alior Bank w wysokości ,92. Są to kwoty które nie stanowią istotnego zagrożenia dla płynności finansowej Spółki ARAMUS SA. RYZYKO ZMIAN CEN W celu minimalizacji skutków wahań cen nieruchomości na przychody, Spółka dywersyfikuje źródła przychodów, zarówno różnicując rodzaje działalności tj. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, rozwój sieci czy inwestycje w nieruchomości. RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STRATEGII ROZWOJU Jednym z elementów strategii jest działalność inwestycyjna czyli zakup nieruchomości i wynajem własnych powierzchni. Przed dokonaniem zakupu dokonywana jest analiza atrybutów nieruchomości w powiązaniu z ceną zakupu, tak aby nieruchomości dawały możliwość sprzedaży w okresie krótkoterminowym. Istnieje ryzyko dokonania błędnej oceny nieruchomości lub ryzyko zmniejszenia Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 13

14 zainteresowania klientów danym rodzajem nieruchomości co może wpłynąć na utrzymywanie zbyt wysokich zapasów oraz mniejsze od zakładanych przychodów z tego źródła. W celu minimalizacji ryzyka Spółka na bieżąco analizuje rynek, wykonuje analizy i szacunki rentowności oraz stopy zwrotu z nieruchomości które są w kręgu zainteresowania inwestycyjnego. Spółka dywersyfikuje również źródła przychodów, zarówno różnicując rodzaje działalności tj. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, rozwój sieci czy inwestycje w nieruchomości. W ramach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Spółka pośredniczy w przeprowadzaniu transakcji kupna/sprzedaży/wynajmu nieruchomości. W uzupełnieniu oferty świadczonych usług, Spółka wykonuje również usługi: kompleksowego pośrednictwa kredytowego w zakresie finansowania nieruchomości. W segmencie inwestycyjnym Spółka lokuje środki w różnego rodzaju nieruchomości. Działania te pozwalają równoważyć skutki spadków wpływów z jednego rodzaju działalności wpływami z innych rodzajów. Kolejny segment to zarządzanie nieruchomościami i pozyskiwanie nowych powierzchni, w którym największym ryzykiem jest zwiększona windykacja i trudności z egzekwowaniem należności od właścicieli lokali za wykonywane usługi. Strategia zakłada rozwój sieci poprzez otwieranie punktów obsługi klienta działających na podstawie podpisanych umów franchisingowych. Spółka sprzedaje licencje na działanie biur nieruchomości pod marką PÓŁNOC Nieruchomości. Istnieje ryzyko działania biur pod marką PÓŁNOC Nieruchomości, w sposób niekorzystnie wpływający na renomę i markę. Spółka minimalizuje ryzyko wnikliwie analizując działalność przyszłych Partnerów a potem przekazując Partnerom działającym w obrębie Sieci, podręczniki operacyjne, organizując szkolenia, wizytując placówki w celu kontroli przestrzegania obowiązujących procedur i standardów. Ponadto umowy franchisingowe przewidują zabezpieczenie min. w postaci podpisywanych przez Partnerów weksli in blanco. Cyklicznie dokonywane wizytacje i audyty funkcjonujących placówek franchisingowych. Z Partnerami nie spełniającymi wymogów Sieci rozwiązywane są umowy franchisingowe. Ma to na celu zapobieganie sytuacji obniżania standardów działania placówek działających w Sieci a także szybszy rozwój Sieci w następnych latach na bazie silnych istniejących placówek posiadających profesjonalne zaplecze kadrowe oraz finansowe. Istnieje również ryzyko wolniejszego od zakładanego rozwoju sieci poprzez otwieranie placówek franchisingowych, co mogłoby wpłynąć na niewystarczający wzrost przychodów z tego źródła. Umowy franchisingowe zawierane są na czas określony. Istnieje niebezpieczeństwo nieprzedłużenia umowy franchisingowej na kolejny okres. Zgodnie z umową franchisingową, Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić o nieprzedłużaniu umowy na dalszy okres na kilka miesięcy przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Zapis ten daje Spółce możliwość znalezienia kolejnego franchisingobiorcy na dany obszar. RYZYKO WZROSTU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I INNYCH KOSZTÓW Koszty działalności na skutek czynników niezależnych od Spółki takich jak: wzrost inflacji, zmiany w systemie podatkowym, zmiany w przepisach prawa, dotyczących działalności prowadzonej przez Spółkę np. wprowadzenie regulacji ograniczających wydawanie decyzji w sprawach zagospodarowania przestrzennego, decyzji budowlanych. W celu przeciwdziałania wzrostowi kosztów działalności, Spółka na bieżąco monitoruje poziom ponoszonych kosztów. Ponadto w 2013 roku Spółka dokonała aktualizacji strategii dążącej również do optymalizacji kosztów działalności poszczególnych spółek w ramach Spółki. RYZYKO ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOSCI NA WŁASNY RACHUNEK ORAZ REALIZOWANYCH USŁUG POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Spółka dokonuje zakupu nieruchomości na własny rachunek w celu ich dalszej odsprzedaży, w związku z czym narażona jest na spory i postępowania sądowe związane z realizowanymi transakcjami, w wyniku których może zostać zobowiązana do zaspokojenia określonych roszczeń. Z tytułu realizowanych usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, Spółka może być narażona na spory i postępowania sądowe z tytułu nienależytego wykonania usługi, lub pozywać w związku z uchylaniem się od zapłaty należnego wynagrodzenia za usługi czy tez próby przez ukrycia faktu realizacji transakcji a tym samym próby uchylenia się od zapłaty za transakcję. Ryzyko narażenia na zobowiązanie do wypłaty świadczeń ograniczane jest przez obowiązkowe ubezpieczenie Spółki oraz licencjonowanych pośredników obrotu nieruchomościami, ryzyko próby obejścia umowy minimalizowane jest stosowaniem odpowiednich zapisów umownych. Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 14

15 RYZYKO ZWIĄZANE Z KADRĄ MENEDŻERSKĄ Jednym z elementów wpływających na wyniki finansowe Spółka jest przygotowanie i zaangażowanie kadry menedżerskiej. Odejście kluczowych pracowników, posiadających wymagane przez Spółkę doświadczenie zawodowe w dziedzinach, w których aktywna jest Spółka stanowi jedno z ryzyk w działalności Spółki. Ewentualna utrata części kluczowych pracowników mogłaby wpłynąć negatywnie na działalność operacyjną. Ryzyko to jest ograniczane poprzez stosowanie prowizyjnych systemów wynagrodzeń, promowanie awansu pracowników w strukturach Spółki i aktywne wspomaganie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników i współpracowników. RYZYKO ZWIĄZANE Z CZYNNIKAMI POLITYCZNYMI I EKONOMICZNYMI W POLSCE I NA ŚWIECIE Działalność Spółki jest uzależniona od takich czynników jak: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, wysokość stopy bezrobocia, poziom stóp procentowych, poziom kursów walutowych, polityki gospodarczej i fiskalnej rządu. Niekorzystne kształtowanie się tych czynników w kolejnych latach może wpływać na spadek popytu na nieruchomości, co może mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki finansowe osiągane przez Spółkę w kolejnych latach. Podwyżki stóp procentowych, osłabienie waluty polskiej, zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów, wstrzymanie akcji kredytowych przez Banki, wpłynąć mogłyby na znaczny spadek popytu na nieruchomości, a tym samym spadek przychodów Spółki. Opisane ryzyko, należy do grupy ryzyk niezależnych od Spółki. Jednakże w celu ograniczenia skutków wystąpienia ryzyka, Spółka dywersyfikuje źródła przychodów. RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZWOJEM I PRZYSZŁYM KSZTAŁTEM RYNKU POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE Ryzyko związane z rozwojem i przyszłym kształtem rynku dotyczy w szczególności takich elementów jak brak licencji zawodowych, skłonność klientów do korzystania z pośrednictwa agencji nieruchomości, skłonność do zawierania przez klientów umów z klauzulą na wyłączność, akceptacja przez klientów sprzedających zapłaty wyższej prowizji w zamian za reprezentowanie wyłącznie ich strony w transakcji. Niewłaściwe lub zbyt późne rozpoznanie tendencji rynkowych przez Spółkę bądź zmiana standardów lub regulacji rynkowych w kierunku niekorzystnym dla agencji pośrednictwa może odbić się niekorzystnie na wynikach finansowych Spółki. RYZYKO WAHAŃ CEN NIERUCHOMOŚCI Jednym z kluczowych czynników wpływających na wyniki finansowe Spółki jest poziom cen nieruchomości i trendy panujące w zakresie zmian tych cen. W przypadku wzrostu cen, co jest łatwo zauważalne na rynku, następuje wyprzedaż oferty, w przypadku spadku cen następuje wykup oferty. Na wtórnym rynku obrotu nieruchomościami, w obu przypadkach, może wystąpić utrudnienie w ustaleniu ceny transakcyjnej miedzy stronami umowy. Wahania cen powodują zmniejszenie lub zwiększenie podaży i popytu, co wpływa na ilość zawieranych transakcji. Spadek cen nieruchomości w połączeniu ze spadkiem skłonności do zawierania transakcji skutkujący zmniejszeniem ich liczby, może odbić się niekorzystnie na wynikach finansowych Spółki. Spółka posiadając kapitał, wykorzystuje sytuację spadku cen nieruchomości, dokonując zakupu nieruchomości po atrakcyjnych cenach, w celu ich dalszej odsprzedaży. W celu minimalizacji skutków wahań cen nieruchomości na przychody, Spółka dywersyfikuje źródła przychodów. Działania te pozwalają równoważyć skutki spadków wpływów z jednego rodzaju działalności zwiększonymi wpływami z innych rodzajów działalności. RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ WARTOŚCI POSIADANYCH AKTYWÓW Spółka cyklicznie dokonuje analizy wartości posiadanych aktywów. W razie potrzeby podejmuje środki mające na celu zapobieżeniu utraty ich wartości. W przypadku jednostki powiązanej jest to min. restrukturyzacja czy dywersyfikacja źródeł przychodów, w przypadku nieruchomości podniesienie ich wartości poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń czy podniesienie ich standardu. Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 15

16 RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTĘPNOŚCIĄ FINANSOWANIA ZA POŚREDNICTWEM KREDYTÓW DLA KLIENTÓW SPÓŁKI Ograniczanie akcji kredytowej przez banki, zaostrzanie kryteriów weryfikacji zdolności kredytowej, to czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową klientów lub zdolność do obsługi zaciągniętych kredytów. Czynniki te mogą spowodować spadek popytu ze strony klientów indywidualnych i w konsekwencji doprowadzić do zmniejszenia wielkości rynku. To z kolei może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki. Spółka, w celu ułatwienia klientom dostępu do kredytów hipotecznych wielu banków, współpracuje z pośrednikami kredytowymi posiadającymi w swej ofercie kredyty hipoteczne wielu banków. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEEFEKTYWNYM DZIAŁANIEM SYSTEMU KSIĄG WIECZYSTYCH Działanie systemu ksiąg wieczystych w Polsce cechuje się niską efektywnością. Często wpisy do ksiąg wieczystych dokonywane są ze znacznym opóźnieniem. Sytuacja taka w ocenie Spółki, może wpłynąć na pewność obrotu nieruchomościami. Może ona bowiem powodować opóźnienia w procesie realizacji zleceń sprzedaży, a w skrajnych przypadkach być nawet przyczyną niedojścia do skutku transakcji sprzedaży wskutek przekroczenia terminów umownych. RYZYKO ZWIĄZANE Z AWARIĄ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Spółka w 2009 roku, oddała do użytku nową, korporacyjną aplikację do zarządzania siecią biur nieruchomości PÓŁNOC umożliwiającą min. dokonywanie eksportów na portale, kojarzenie kupujących z oferującymi nieruchomości, przystosowaną do zarządzania treścią serwisu WWW. Dzięki aplikacji, podstawowe informacje o ofertach nieruchomości z wszystkich Punktów Obsługi Klienta, są dostępne za pośrednictwem jednego oprogramowania. Aplikacja pozwala w trybie on-line aktualizować i prezentować dane o ofertach. Aplikacja jest wyłączna własnością Spółki. Istnieje ryzyko awarii działania aplikacji, co niesie za sobą ryzyko barku dostępu do bazy Klientów a co za tym idzie ryzyko osiągania niższych przychodów w czasie awarii systemu. Spółka ogranicza ryzyko utraty danych w dwojaki sposób: baza danych klientów Spółki znajduje się na specjalnie wynajmowanym od profesjonalnie zajmującego się taką działalnością podmiotu serwerze, Spółka utrzymuje papierową bazę danych klientów. RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KONKURENCJI Rynek nieruchomości w Polsce to rynek o wysokim stopniu konkurencyjności. Ze względu na ilość małych podmiotów gospodarczych działających w branży pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, wciąż jest to rynek bardzo rozdrobniony. Jednakże w ślad za globalizacją różnych sektorów gospodarki, należy się spodziewać konsolidacji i globalizacji także rynku nieruchomości. Spółka narażona jest na konkurencję zarówno małych podmiotów gospodarczych jak i dużych organizmów gospodarczych o zasięgu międzynarodowym, posiadających od kilkudziesięciu do kilkuset biur pracujących w systemie placówek własnych i franchisingowych. Spółka ogranicza oddziaływanie tego rodzaju podmiotów gospodarczych poprzez tworzenie Sieci PÓŁNOC Nieruchomości, w celu wykorzystania atutów funkcjonowania dużych organizmów tj. oferowanie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośrednictwa kredytowego, wycen nieruchomości, dokonywanie obrotu nieruchomościami na własny rachunek, tworząc Sieć PÓŁNOC nieruchomości o zasięgu ogólnopolskim, co umożliwia wymianę danych w obrębie całego kraju, zapewnia niższe koszy reklamy, szkoleń, marketingu. Ryzyko ze strony dużych podmiotów, w tym międzynarodowych agencji nieruchomości, może objawiać się również poprzez chęć przejęcia Partnerów Spółki działających pod marką PÓŁNOC Nieruchomości. Spółka minimalizuje to ryzyko, poprzez zapewnianie w ramach współpracy szeregu korzyści dodatkowych wynikających z współpracy ze Spółką. RYZYKO ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM TZW. SZAREJ STREFY NA RYNKU POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Wykonywanie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie wymaga posiadania licencji w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a jedynie ubezpieczenia. Zaewidencjonowane podmioty gospodarcze, mogą ukrywać część osiąganych przychodów. Na rynku pośrednictwa w obrocie Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 16

17 nieruchomościami może występować tzw. szara strefa, której wielkość ciężko określić. Ewentualny wzrost wielkości szarej strefy w branży może doprowadzić do ograniczenia rynku dla pośredników działających zgodnie z prawem, co w konsekwencji w skrajnym przypadku może doprowadzić do spowolnienia lub ograniczenia ekspansji rynkowej założonej przez Spółkę. RYZYKO CZĘSTYCH ZMIAN PRAWA Ryzyko wiąże się z dużą częstotliwością zmian w przepisach prawa oraz rozbieżnymi jego interpretacjami przez sądy i organy administracji publicznej. Przyszłe zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa regulującego gospodarkę i obrót nieruchomościami oraz prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą wywołać negatywne skutki dla działalności Spółki. Przepisy prawa polskiego podlegają częstym zmianom mającym na celu ich dostosowanie do prawa Unii Europejskiej. Zmiany te mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej Grupy. Wejście w życie nowej regulacji może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów oraz rozbieżnymi lub niekorzystnymi dla Spółki stanowiskami organów administracji publicznej. RYZYKO PODATKOWE Zmiany w prawie podatkowym mogą mieć istotny wpływ na działalność Spółki. System prawa podatkowego w Polsce jest przedmiotem częstych zmian. Zmiany te oraz trudności interpretacyjne związane ze stosowaniem nowych przepisów utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, w tym planowanie podatkowe, co może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki. Ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż w państwach rozwiniętych, gdzie występuje większa stabilność systemu podatkowego. Ponadto treść przepisów prawa podatkowego umożliwia organom podatkowym dokonywanie niejednoznacznej ich wykładni. Spółka przed podjęciem decyzji, analizuje wykładnie ewentualnie dokonuje konsultacji w przypadku nasuwających się niejasności. RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZEPISAMI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Ryzyko wiąże się z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę w zależnej od wysokości przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, chociażby nieumyślnie, dopuścił się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Ryzyko nałożenia na Spółkę kary wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, katalog zachowań będących praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów nie jest zamknięty, ustawa wylicza takie praktyki tylko przykładowo. Oznacza to, że UOKiK może uznać określone zachowanie rynkowe Spółki za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, mimo że nie jest ono wyraźnie wskazane w ustawie, i nałożyć karę na Spółkę, chociażby Spółka stosowała taką praktykę nieumyślnie. Drugie ryzyko polega na możliwości uznania klauzul umownych zawartych we wzorcach umów, stosowanych przez Spółkę za klauzule niedozwolone (abuzywne). Zdecydowana większość umów zawieranych przez Spółkę to umowy z konsumentami. Zgodnie z kształtującą się linią orzeczniczą sądów, w szczególności Sądu Najwyższego, postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień niedozwolonych należy interpretować rozszerzająco i za niedozwolone uznawać nie tylko postanowienia o brzmieniu pokrywającym się z postanowieniem figurującym w tym rejestrze, lecz także postanowienia podobne. Zakres podobieństwa postanowienia umownego stosowanego przez przedsiębiorcę do postanowienia wpisanego do rejestru może decydować o uznaniu danego postanowienia za niedozwolone. Nawet jeśli w ocenie Spółki postanowienia umowne stosowane przez niego w umowach z konsumentami nie są podobne do postanowień wpisanych do rejestru, istnieje ryzyko, iż UOKiK zakwalifikuje określone postanowienie za niedozwolone i na tej podstawie nałożyć na Spółkę karę. Spółka minimalizuje ryzyko dostosowując na bieżąco umowy do obowiązujących regulacji. RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIERANIEM TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W toku prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach Spółki zawierane są transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym również z podmiotem powiązanym kapitałowo. Transakcje z podmiotami powiązanymi wspomagają efektywne prowadzenie działalności. W aktualnej praktyce gospodarczej niektóre transakcje z podmiotami powiązanymi, pomagają ograniczyć ryzyko gospodarcze w ramach Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 17

18 Spółki. W przyszłości nie można wykluczyć, że transakcje z podmiotami powiązanymi, obarczone będą ryzykiem, mogącym wpłynąć na wyniki Spółki. RYZYKO ZWIĄZANE Z ŁĄCZENIEM FUNKCJI ZARZĄDCZYCH Z WŁAŚCICIELSKIMI W analizowanym okresie osoba pełniąca funkcje Prezesa Zarządu Spółki to osoba posiadająca znaczne pakiety akcji. Zachodzi ryzyko, że łączenie funkcji zarządczych z właścicielskimi może utrudniać podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych. Ryzyko jest ograniczone poprzez sprawowanie funkcji kontrolnych przez Radę Nadzorcza, w skład której wchodzi pięć osób, z których tylko jedna jest powiązana rodzinnie z Prezesem Zarządu. RYZYKO ZWIĄZANE Z ISTNIENIM POWIĄZAŃ RODZINNYCH PPOMIĘDZY CZŁONKIEM RZDY NADZORCZEJ A CZŁONKAMI ZARZĄDU. W analizowanym okresie jednym z członków rady nadzorczej jest brat Członka Zarządu Spółki jednocześnie brat żony Prezesa Zarządu Spółki. Nie można wykluczyć, że takie powiązania rodzinne utrudnią lub ograniczą możliwość prawidłowej kontroli i oceny działań Zarządu. Ryzyko takie jest ograniczone faktem, że skład Zarządu jest wieloosobowy oraz tym, że działania zarządu kontrolowane są przez Radę Nadzorczą, w której czterech z pięciu członków to członkowie niezależni. RYZYKO ZWIĄZANE Z WPŁYWEM WIĘKSZOŚCIOWYCH AKCJONARIUSZY NA SPÓŁKĘ. Akcjonariusze: Piotr Sumara i Konrad Sumara, zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki posiadali na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania łącznie 67,51% akcji Spółki Zakres uprawnień związanych z posiadanym przez wymienione osoby udziałem w kapitale zakładowym Spółki, może doprowadzić do sytuacji, że pozostali akcjonariusze będą mieć mały wpływ na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. IX INFORMACJA W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2009 roku zbiorów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, wprowadzonych na podstawie Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku, Załącznik Nr 1, zmienionych na podstawie Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd Spółki pragnie poinformować, iż doceniając znaczenie zbiorów dobrych praktyk, dokładał wszelkich starań aby zasady o których mowa powyżej, stosowane były przez Spółkę w jak najszerszym zakresie. Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną. W ocenie Spółki poprzez stronę internetową spółki dominującej, inwestorzy mają zapewniony szybki i łatwy dostęp do wszelkich informacji mogących mieć istotne znaczenie zarówno dla funkcjonowania i Spółki jak również osiąganych wyników finansowych. Inwestorzy mają też pełen wgląd do dokumentów korporacyjnych i możliwość kontaktu z przedstawicielami spółki dominującej. Spółka nie dokonywała i nie przewiduje dokonywania transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. (pkt.1).spółka na swojej stronie internetowej zamieszcza projekty uchwał walnego zgromadzenia, podjęte uchwały walnego zgromadzenia, co daje pełną informację na temat przebiegu walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki poprzez stronę internetową spółki dominującej, inwestorzy mają zapewniony szybki i łatwy dostęp do wszelkich istotnych informacji.(pkt.2) Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową na której zamieściła: podstawowe informacje o Spółce i jej działalności (pkt 3.1.), opis działalności spółki dominującej ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Spółka uzyskuje najwięcej przychodów, (pkt.3.2). Udział przychodów z poszczególnych segmentów działalności Spółki, prezentowany w raportach rocznych zamieszczonych na stronie Spółki Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 18

19 opis rynku, na którym działa Spółka, (pkt 3.3.) Na stronie internetowej nie jest zamieszczona wprost informacja o pozycji Spółki na rynku. Informacja ta wynika z przedstawionych rankingów, w jakich brana była pod uwagę Spółka. życiorysy zawodowe członków organów Spółki, (pkt. 3.4.) informację o powiązaniach członków rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (pkt.3.5.) dokumenty korporacyjne Spółki, (pkt 3.6.) zarys planów strategicznych Spółki, (pkt.3.7.) strukturę akcjonariatu dominującej, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, (pkt.3.9.) dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w Spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, (pkt.3.10.) opublikowane raporty bieżące i okresowe, (pkt.3.12.) kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, (pkt 3.13) informację o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z Walnymi Zgromadzeniami Spółki, publikowane były przez Spółkę, w tym na stronie internetowej Spółki co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia, pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, zadawanych przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, (pkt.3.16) informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji Spółki, (pkt 3.20) W 2013 roku Spółka nie przekazywała: informacji na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, (pkt 3.14) informacji na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, (pkt.3.17) informacji o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, (pkt.3.18) dokumentu informacyjnego (prospektu emisyjnego) spółki, opublikowanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy,(pkt 3.21.) Wciągu ostatnich 12 m-cy Spółka nie opublikowała prospektu emisyjnego. Na stronie internetowej Spółki zamieszczony jest prospekt emisyjny z dnia 27 września 2007 roku uchwały walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru która precyzowała cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązała organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.( pkt.12) uchwały walnego zgromadzenia zapewniającej zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. (pkt.13) w przypadku otrzymania przez zarząd Spółki od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w spółce dominującej, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art Kodeksu spółek handlowych. (pkt 13a) dnia ustalenia praw do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy tak ustalonych, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. ( pkt.14) uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. (pkt15) w przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ( Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ) Spółka powinna niezwłocznie opublikować, Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 19

20 w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniająca zaistniała sytuację. (pkt 16a) Zdarzenia te w 2013 roku nie wystąpiły. Spółka w 2013 roku nie stosowała zasad: (pkt 3.19) Spółka powinna przekazywać informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, (pkt.6) Spółka powinna utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. (pkt.7) W przypadku, gdy w Spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Spółka niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. (pkt.8) Spółka powinna zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. (pkt.9.2) Spółka w raporcie rocznym powinna przekazać informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Spółki z tytułu świadczenia wobec Spółki usług w każdym zakresie. Zgodnie z 18 pkt Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, od dnia 6 listopada 2008 roku, Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy. Spółka prowadziła korporacyjną stronę internetową, według wyboru w języku polskim. Raporty bieżące i okresowe były zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.(pkt.4) Informacje zawarte na stronie internetowej zamieszczane były w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Spółka dokonywała aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja była przeprowadzona niezwłocznie. Spółka prowadziła politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka dominująca, poza swoją stroną korporacyjną wykorzystywała indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie (pkt.5) Spółka w raporcie rocznym przekazała informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, (pkt.9.1.) Członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki uczestniczyli w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia, chyba, że wnioski Zarządu dotyczące spraw rozpatrywanych na Walnych Zgromadzeniach, były wcześniej zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. (pkt 10) Przedstawicie Spółki udzielali wywiadów prasowych czy telewizyjnych, odpowiadali na pytania zadawane przez inwestorów przez Internet, natomiast nie było i w chwili obecnej nie ma ustalonego kalendarza konferencji prasowych czy spotkań z analitykami, inwestorami. (pkt.11) Spółka w 2013 roku nie publikowała raportów miesięcznych, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. (pkt 16).Spółka publikowała raporty okresowe: kwartalne i roczne w obowiązujących terminach. Kraków dnia 12 marca 2014 roku Piotr Sumara Prezes Zarządu.. Magdalena Sumara Członek Zarządu Sprawozdanie z działalności ARAMUS SA w 2013 roku 20

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.01.2013r do 31.03.2013r. SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Katowice dn. 14-05- 2013

Katowice dn. 14-05- 2013 Oświadczenie Graphic S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie spółki Telemedycyna Polska S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie odnośnie stosowania

Oświadczenie odnośnie stosowania INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ AIRWAY MEDIX S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT uchwalonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT Oświadczenie i3d SA w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Gdańsk, 19.12.2011 r. Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Nazwa 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE OŚWIADCZE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARAMUS SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARAMUS SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2014r. do r. KRAKÓW, 5 marca 2015 roku I PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ARAMUS (SPÓŁKA) NAZWA (firma) ARAMUS Spółka Akcyjna (zwana

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu na temat stosowania przez GC INVESTMENT S.A. zasad ładu korporacyjnego GC Investment S.A. wprowadziła swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Zarządu NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 2 Dobra praktyka Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za 2011 rok

Raport roczny za 2011 rok Innowacyjna nauka języków obcych LANGLOO.COM S.A. Raport roczny za 2011 rok www.langloo.com Warszawa, 16.04.2012 r. Spis treści: I. Pismo Zarządu... 2 II. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2011... 3

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SMS KREDYT HOLDING S.A. DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT W 2015 ROKU Wrocław, 31 marca 2016 roku Zasada nr Opis Zasady 1 Spółka powinna

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek

Bardziej szczegółowo

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (Spółka) w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Zarząd R&C UNION S.A. poniżej przedstawia informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Rocca S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008r. Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A.

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Odnośnie punktu 1-5 Dobrych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 r. 25 marca 2016 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO...5 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Kraków 14 lutego 2014 r.

Kraków 14 lutego 2014 r. Kraków 14 lutego 2014 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI ZA 4 KWARTAŁ 2013 ROKU Agenda Struktura organizacji Główne segmenty działalności grupy Sieć PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie aktywami,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARAMUS SA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARAMUS SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ARAMUS SA za rok obrotowy 01.01.2015r. do r. KRAKÓW, 10 marca 2016 roku I PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ARAMUS (SPÓŁKA) NAZWA (firma) ARAMUS Spółka Akcyjna (zwana

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Kraków 14 listopada 2013r.

Kraków 14 listopada 2013r. Kraków 14 listopada 2013r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI ZA3KWARTAŁ2013ROKU Agenda Główne segmenty działalności Grupy Północ Nieruchomości Sieć Północ nieruchomości, pośrednictwo nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad. Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA // DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzid przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS za rok obrotowy 01.01.2014r. do 31.12.2014r. KRAKÓW, 5 marca 2015 roku I PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ARAMUS (GRUPA) A SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Firma: Siedziba: Adres: Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Telefon: + 48 (71) 700 05 34 Faks: + 48 (71) 700 03 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kapitał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od r do r.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od r do r. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.07.2009r do 30.09.2009r. ZAWIERAJĄCY: I II III IV WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 roku Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY AUXILIA S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY AUXILIA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 3 czerwca 2016 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo