Badanie stanu prawnego nieruchomo ci fotowoltaiczne, audyt nieruchomo ci, due diligence nieruchomo ci.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie stanu prawnego nieruchomo ci fotowoltaiczne, audyt nieruchomo ci, due diligence nieruchomo ci."

Transkrypt

1 Proces inwestycyjny w fotowoltaice PROGRAM Dzie I recepcja szkolenia/kawa powitalna Sło ce przynajmniej zawsze jest za darmo rodowisko prawne procesu inwestycyjnego w fotowoltaice (z uwzgl dnieniem zmian planowanej ustawy o OZE). Etapy procesu inwestycyjnego w fotowoltaice. Pozyskiwanie gruntów pod inwestycje w fotowoltaice. Bezpieczne korzystanie z nieruchomo ci przeznaczonych pod inwestycje w fotowoltaice. ródła informacji o stanie prawnym i faktycznym nieruchomo ci przeznaczonych pod inwestycje w fotowoltaice. Ksi gi wieczyste zasady funkcjonowania. R kojmia wiary publicznej ksi g wieczystych. Badanie stanu prawnego nieruchomo ci fotowoltaiczne, audyt nieruchomo ci, due diligence nieruchomo ci. przeznaczonych pod inwestycje Korzystanie z cudzych nieruchomo ci formy rzeczowe i obligacyjne Mehr licht! /Goethe/ Słu ebno ci gruntowe. Słu ebno ć przesyłu. U ytkowanie. Najem, dzier awa, u yczenie, umowy nienazwane zastosowanie pod inwestycje fotowoltaiczne. Dzier awa nieruchomo ci Agencji Nieruchomo ci Rolnych. Bezumowne korzystanie z cudzego gruntu. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z cudzego gruntu. Przesłanki odpowiedzialno ci za bezumowne korzystanie z cudzego gruntu. Zasady ustalania wysoko ci wynagrodzenia. Przedawnienie roszcze wła ciciela o zapłat wynagrodzenia. Roszczenia wła cicieli zwi zane z korzystaniem z ich nieruchomo ci. Zapłata za korzystanie z nieruchomo ci. Odszkodowanie za zmniejszenie warto ci nieruchomo ci. Odszkodowanie z tytułu utraconych po ytków. Zasiedzenie nieruchomo ci. Zasiedzenie słu ebno ci. Uzyskiwanie tytułu do nieruchomo ci w drodze orzeczenia s dowego. Uzyskiwanie tytułu do nieruchomo ci w drodze umownej.

2 lunch Po burzy zawsze przychodzi sło ce Budowa farmy fotowoltaicznej na cudzej nieruchomo ci. Umowa przedwst pna. List intencyjny. Zaliczka, zadatek. Stosowane zabezpieczenia umowne. Hipoteka, weksel, zastaw. Dobrowolne poddanie si egzekucji. Kontraktowe sposoby minimalizowania ryzyka przy pozyskiwaniu nieruchomo ci pod inwestycje w fotowoltaice. Neutralizowanie roszcze pochodz cych od wła cicieli nieruchomo ci s siednich. Sposoby minimalizowania ryzyka odpowiedzialno ci odszkodowawczej zwi zanej z funkcjonowaniem inwestycji w fotowoltaice. Dzier awa i najem nieruchomo ci z zasobu Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego. Przetargi publiczne na oddanie w dzier aw lub najem nieruchomo ci z zasobu z zasobu Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego. Procedura zawarcia umowy dzier awy lub najmu nieruchomo ci z zasobu z zasobu Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego. Lokowanie inwestycji fotowoltaicznych na nieruchomo ciach rolnych Sło ce i woda zawsze zdrowia doda Etap rodowiskowy procesu inwestycyjnego w fotowoltaice. Farma fotowoltaiczna a obowi zek uzyskania decyzji rodowiskowej. Farna fotowoltaiczna kontrowersje wokół uznania farmy fotowoltaicznej jako przedsi wzi cia mog cego potencjalnie znacz co oddziaływać na rodowisko. Przesłanki przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko dla farmy fotowoltaicznej. Elementy oceny oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko w przypadku farmy fotowoltaiczn. Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach: Przedsi wzi cia, które wymagaj uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach Termin uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach Elementy wniosku o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach Organ wła ciwy do wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach Udział społecze stwa i jego skutki przy wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach Elementy składowe decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach Fakultatywno ć obowi zku sporz dzania analizy porealizacyjnej.

3 Ocena oddziaływania przedsi wzi cia na obszar Natura2ŃŃŃ w przypadku farmy fotowoltaicznej. Przesłanki przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsi wzi cia na obszar Natura 2000 w przypadku farmy fotowoltaicznej Rodzaje decyzji administracyjnych, które musz być poprzedzone przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsi wzi cia na obszar Natura Przedsi wzi cia, które nie b d znacz co negatywnie oddziaływać na obszar Natura Przedsi wzi cia, które mog znacz co negatywnie oddziaływać na obszar Natura kola Kompensacja przyrodnicza. Przesłanki odmowy uzgodnienia warunków realizacji przedsi wzi cia w przypadku farmy fotowoltaicznej kolacja Dzie II Komu sło ce wieci, temu gwiazd nie potrzeba Znaczenie i charakter prawny studium uwarunkowa i kierunków rozwoju oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym w fotowoltaice. Władztwo planistyczne gminy. Samodzielno ć planistyczna gminy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a prawo własno ci. Ochrona interesów inwestora na etapie przygotowywania oraz po uchwaleniu studium uwarunkowa i kierunków rozwoju oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Instrumenty prawne pozwalaj ce inwestorowi na współdecydowanie o tre ci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan jako instrument realizacji zamierze inwestycyjnych w fotowoltaice. Inwestycje w fotowoltaice jako inwestycje celu publicznego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiana studium uwarunkowa i kierunków rozwoju oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchylenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zast pcze przygotowanie planu miejscowego przez wojewod. Nadzór nad polityk przestrzenn gminy administracyjna i s dowa kontrola legalno ci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4 Ex oriente lux, ex occidente lex wiatło ze wschodu, prawa z zachodu. Inwestycje celu publicznego a inwestycje w fotowoltaice. Kontrowersje wokół mo liwo ci uznania farmy fotowoltaicznej za inwestycj celu publicznego. Walory decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w porównaniu do decyzji o warunkach zabudowy: brak obowi zku spełnienia przesłanek jak przy decyzji o warunkach zabudowy uproszczona i szybsza procedura administracyjna ograniczony kr g stron post powania formalizacja odwołania od decyzji lokalizacyjnej wzmo ona trwało ć decyzji lokalizacyjnej Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: pozytywne i negatywne przesłanki wydania decyzji wniosek o ustalenie lokalizacji terminy składniki decyzji skutki wydania decyzji procedury odwoławcze zmiana ostatecznej decyzji. Farma fotowoltaiczna jako urz dzenie infrastruktury technicznej. Przesłanki i procedura ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w fotowoltaice w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej: pozytywne i negatywne przesłanki wydania decyzji wniosek o ustalenie warunków zabudowy terminy składniki decyzji skutki wydania decyzji procedury odwoławcze zmiana ostatecznej decyzji Przerwa na kaw Jednemu sło ce wieci, drugiemu nawet ksi yc nie bły nie Terminy w post powaniach administracyjnych w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla farmy fotowoltaicznej. Zawieszenie post powania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla farmy fotowoltaicznej. Przenoszenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla farmy fotowoltaicznej na innego inwestora. Zmiana tre ci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla farmy

5 fotowoltaicznej oraz zaskar anie takich decyzji. Wyga ni cie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla farmy fotowoltaicznej. Deklaratoryjny charakter decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla farmy fotowoltaicznej. Procedury odwoławcze zaskar anie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla farmy fotowoltaicznej: etap administracyjny etap s dowo-administracyjny. Ostateczno ć a prawomocno ć decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla farmy fotowoltaicznej Nie chwal dnia przed zachodem sło ca Budowa farmy fotowoltaicznej na zgłoszeniu. Procedura uzyskiwania pozwolenia na budow dla famy fotowoltaicznej: Przesłanki uzyskania pozwolenia na budow ; Wniosek o wydanie pozwolenia na budow ; Termin wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budow ; Terminy w post powaniu o wydanie pozwolenia na budow ; Elementy decyzji w sprawie pozwolenia na budow. Strony post powania w sprawie wydania pozwolenia na budow. Zaskar anie decyzji o pozwoleniu na budow dla farmy fotowoltaicznej. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budow dla na innego inwestora. farmy fotowoltaicznej zako czenie zaj ć, wr czenie słuchaczom certyfikatów uczestnictwa lunch

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem )

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) Zgodnie z tre ci 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Warto ciowych w

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

JAKI TYTU PRAWNY LE Y U PODSTAW KORZYSTANIA Z CUDZEJ NIERUCHOMOŒCI PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO PRZESY OWE?

JAKI TYTU PRAWNY LE Y U PODSTAW KORZYSTANIA Z CUDZEJ NIERUCHOMOŒCI PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO PRZESY OWE? TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 JAROS AW PTAK * JAKI TYTU PRAWNY LE Y U PODSTAW KORZYSTANIA Z CUDZEJ NIERUCHOMOŒCI PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO PRZESY OWE? Problematyka korzystania przez

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Strona w postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy aspekty praktyczne i prawne

Strona w postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy aspekty praktyczne i prawne Adw. Mirosław Narolski Brzezińska Narolski Mariański Adwokaci w Łodzi Strona w postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy aspekty praktyczne i prawne Bezpośrednią motywacją, która skłoniła

Bardziej szczegółowo