PORADNIK dla remontujących budynek w Sopocie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK dla remontujących budynek w Sopocie"

Transkrypt

1 PORADNIK dla remontujących budynek w Sopocie Projekt EPOurban Integracja prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces rewaloryzacji przestrzeni miejskiej jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej

2 2

3 Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy! 3 W ciągu ostatnich kilku lat nasze miasto przeszło ogromną metamorfozę; stało się bardziej eleganckie, prawdziwie europejskie i przyjazne, zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym. Było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, naszej determinacji i odwadze w wprowadzaniu zmian. Wspólnie udało nam się zrealizować wiele pożytecznych nowych inwestycji dużych, jak budowa mariny czy przebudowa Opery Leśnej, a także małych, ale jakże potrzebnych i widocznych w mieście. Wspólnie udało nam się zrewitalizować zieleń w mieście, odnowić kilkaset zabytkowych kamienic, wybudować nowe chodniki, wyremontować drogi, szkoły i przedszkola. Miasto odczuwalnie wypiękniało. Możemy być dumni z naszego Sopotu. Remonty kamienic to ogromne wyzwanie, zarówno logistyczne, jak i finansowe. Bardzo nam zależy, by miasto nadal, konsekwentnie piękniało. Dlatego by pomóc wspólnotom i mieszkańcom, od 1997 roku realizujemy program rewitalizacji wspierający wspólnoty mieszkaniowe w remontach budynków poprzez refundację części kosztów remontu całkowitego lub remontu elewacji budynku. W ramach programu w latach udało nam się wspólnie wyremontować 355 budynków za kwotę ponad 50 mln zł. My sopocianie jesteśmy liderem w kraju, jeśli chodzi o wykorzystanie środków europejskich. W ostatnich latach byliśmy partnerami wielu projektów, które znacząco wpłynęły na poprawę wizerunku naszego miasta. Jednym z nich jest EPOurban Integracja prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces rewaloryzacji przestrzeni miejskiej, którego celem jest zaangażowanie właścicieli budynków w proces rewitalizacji miasta. Odbywa się to poprzez zapewnienie pełnej informacji oraz udostępnienie planu działania, który umożliwi przeprowadzenie remontu. Poradnik, który oddajemy w Państwa ręce, został przygotowany, by ułatwić przejście przez procedury administracyjne, konieczne do rozpoczęcia remontu budynku mieszkalnego. Znajdą tu Państwo również informacje o dostępnych środkach pomocowych oferowanych przez Gminę Miasta Sopotu na ten cel. Zawsze do Państwa dyspozycji będą dedykowani urzędnicy. Jestem przekonany, że wspólnie dzień po dniu my sopocianie będziemy budować piękniejszy Sopot, nasze miasto. Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

4 4 Budynek w Sopocie = Budynek pod ochroną Miasto Sopot ze względu na reprezentowane przezeń historyczne wartości przestrzenno architektoniczne wpisane zostało jako zespół urbanistyczno krajobrazowy do rejestru zabytków, pod numerem 936, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 12 lutego 1979 roku. Skutkiem tej decyzji przed podjęciem wszelkich prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, planowanych do realizacji na obszarze Sopotu, należy zastosować odpowiednią procedurę oraz uzyskać na nie zgodę Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu. Pod względem zakresu ochrony budynki zlokalizowane w granicach wpisu obszarowego miasta Sopotu do rejestru zabytków można podzielić na trzy zasadnicze grupy: Budynki wpisane indywidualnie do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego ochrona konserwatorska obejmuje w tych budynkach zarówno wnętrze, jak i elewację budynku, a często także jego otoczenie (ogród, ogrodzenie itp.). Warunkiem uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac przy obiekcie jest wykonanie badań oraz programu prac konserwatorskich dla budynku, a ponadto ustanowienie nadzoru konserwatorskiego nad wykonywanymi pracami. Sprawy związane z wydawaniem pozwoleń konserwatorskich dla budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków załatwia bezpośrednio Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku. Budynki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku ochrona konserwatorska budynku obejmuje przede wszystkim elewację i wygląd zewnętrzny. Należy jednak pamiętać,że wszelkie prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół posesji (na przykład wycinka drzew i krzewów czy wymiana ogrodzenia) także wymagają uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Warunkiem uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac przy obiekcie jest wykonanie badań oraz programu prac konserwatorskich dla budynku, a ponadto ustanowienie nadzoru konserwatorskiego nad wykonywanymi pracami (koszty powyższych ponosi właściciel). Sprawy związane z wydawaniem pozwoleń konserwatorskich dla budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków załatwia Konserwator Zabytków Miasta Sopotu.

5 5 Budynki chronione poprzez stosowne zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ponadto sprawy związane z wydawaniem pozwoleń konserwatorskich dla pozostałych budynków niewpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, niewpisanych indywidualnie do Rejestru Zabytków, a znajdujących się w granicach wpisu obszarowego miasta Sopotu do rejestru zabytków załatwia Konserwator Zabytków Miasta Sopotu. Przykładowe prace remontowe, na których wykonywanie należy uzyskać zgodę Konserwatora: wymiana ogrodzenia wymiana okien lub drzwi docieplenie budynku odmalowanie elewacji budynku remont werandy montaż szyldów, reklam remont schodów montaż zadaszenia nad wejściem remont dachu montaż instalacji OZE montaż instalacji na elewacji budynku. Przykładowe obostrzenia wynikające z ochrony konserwatorskiej: konieczność stosowania odpowiednich materiałów dobór kolorystyki historycznie właściwej dla stylu budynku konserwacja zabytkowego detalu architektonicznego zgodnie z programem prac konserwatorskich

6 6 Jak uzyskać zgodę konserwatora na remont budynku? Krok po kroku Krok 1. Konsultacja z Biurem Konserwatora Zabytków Przed przystąpieniem do realizacji remontu budynku zaleca się każdorazowo odbycie konsultacji w Biurze Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, które pozwolą na sprawdzenie prawnej formy ochrony konserwatorskiej budynku. O wydanie wytycznych konserwatorskich do remontu budynku można wystąpić również pisemnie. Informacje o budynkach wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego można również uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. Krok 2. Zatwierdzenie programu prac konserwatorskich 2.1 Budynek wpisany do Rejestru Zabytków lub Gminnej Ewidencji Ochrony Zabytków Miasta Sopotu Konieczne jest wykonanie badań konserwatorskich i programu prac konserwatorskich dla budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych. Program prac konserwatorskich wymaga uzgodnienia z Biurem Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie postanowienia. W tym celu należy złożyć do Biura Konserwatora wniosek o zatwierdzenie programu prac. Dopiero po uzyskaniu postanowienia uzgadniającego program prac konserwatorskich można przystąpić do sporządzenia części architektonicznej projektu budowlanego. Wniosek o uzgodnienie wyników badań i programu prac konserwatorskich może złożyć każdy nawet osoba niebędąca właścicielem budynku. 2.2 Budynek niewpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, niewpisany indywidualnie do Rejestru Zabytków, lecz znajdujący się w granicach wpisu obszarowego miasta Sopotu do rejestru zabytków Poradnik dla remontujących budynek w Sopocie

7 7 Zasadniczo nie jest konieczne wykonywanie badań konserwatorskich ani sporządzanie programu prac konserwatorskich. Zaleca się jednak każdorazowo konsultacje z Biurem Konserwatora Zabytków przed przystąpieniem do prac projektowych w celu uzyskania konkretnych wytycznych związanych z chronionymi wartościami danego budynku. Krok 3. Zatwierdzenie części architektonicznej projektu budowlanego Dotyczy wszystkich budynków z terenu miasta Sopotu, bez względu na formę ochrony. Projekt architektoniczny wymaga zatwierdzenia przez Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie decyzji administracyjnej. Celem uzyskania pozwolenia należy złożyć do KZMS wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac przy budynku znajdującym się w granicach wpisu obszarowego miasta Sopotu do rejestru zabytków. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć: 2 egzemplarze projektu lub dokumentacji rysunkowej, z których 1 pozostanie w Biurze Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu; Jeden z poniższych dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z nieruchomości: a) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; b) aktualny odpis Księgi Wieczystej (maksymalnie trzymiesięczny) i umowa najmu lub dzierżawy (w wypadku tej formy władania nieruchomością) oraz zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, a w wypadku Wspólnoty Mieszkaniowej uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej pozwalająca na roboty budowlane. Upoważnienie udzielone Wnioskodawcy działającemu w imieniu osoby posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oryginał lub uwierzytelniona kopia (w wypadku, gdy zachodzi taka konieczność). Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i praktyki zawodowej osoby wykonującej prace konserwatorskie / prace restauratorskie. Krok 4. Po uzyskaniu odpowiedniej decyzji Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu należy złożyć dokumenty do Wydziału Urbanistyki i Architektury by otrzymać pozwolenie na budowę lub akceptację zgłoszenia.

8 8 Badania konserwatorskie i programy prac konserwatorskich Program prac konserwatorskich ma za zadanie określić stan zachowania budynku i przyczyny zniszczeń, wskazać i przebadać elementy oryginalne, wskazać elementy wtórne oraz te przeznaczone do odtworzenia, a także określić właściwą technologię, konieczne do zastosowania materiały oraz pierwotną kolorystykę obiektu. Program ten zawiera specjalistyczne wytyczne dla architektów do tworzenia dokumentacji projektowej. Przygotowanie programu prac konserwatorskich jest niezbędne do uzyskania od Urzędu decyzji administracyjnej Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, pozwolenia na budowę, jak również uzyskania pomocy finansowej od Gminy Miasta Sopotu. Szczegółowy zakres badań konserwatorskich podany jest w Rozporządzeniu Ministra Kultur i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 11 sierpnia 2011 Nr 165 poz. 987). Program prac konserwatorskich zawiera: wykaz planowanych czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod, materiałów i technik wskazanie i przebadanie elementów oryginalnych, wskazanie elementów do odtworzenia; uzasadnienie koncepcji wyglądu zabytku po przeprowadzeniu prac konserwatorskich uwzględniające uwarunkowania estetyczne, historyczne i funkcjonalne; wytyczne konserwatorskie dla właściciela lub posiadacza budynku zabytkowego określające sposoby i metody sprawowania nad nim opieki. Badania konserwatorskie oraz program prac konserwatorskich wykonywane są na zlecenie i koszt inwestora przez niezależnego specjalistę konserwatora zabytków, dysponującego odpowiednimi uprawnieniami, zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011 roku. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. ul. Kościuszki 4

9 9

10 10 Dotacje konserwatorskie Dotacja może być udzielona w wysokości: Zasady przyznawania dotacji: do 50% nakładów koniecznych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy budynku wpisanym indywidualnie do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego; do 30% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu. Zakres prac, na które może zostać udzielona dotacja podany jest w art. 77 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zwraca się uwagę, iż dotacje konserwatorskie mogą obejmować zarówno wykonanie badań konserwatorskich i przygotowanie koniecznej dokumentacji, jak i same prace konserwatorsko budowlane. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie złożonych wniosków. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu na wymaganym formularzu w terminie do 31 marca roku, w którym przyznane mają zostać dotacje. Wnioski są każdorazowo rozpatrywane merytorycznie przez Komisję Konserwatorską, pod kątem ich kompletności oraz rzeczywistych i niezbędnych potrzeb remontowych, z uwzględnieniem zarówno walorów zabytkowych i architektonicznych budynku oraz znaczenia prac dla jego stanu, jak i wizerunku miasta. O przyznanie dotacji może się ubiegać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca tytuł prawny do budynku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

11 11 Dotacja przyznawana jest jedynie na prace planowane do wykonania. Wnioskodawca nie może mieć zadłużeń finansowych wobec Gminy Miasta Sopotu. Na elewacji budynku zakazuje się umieszczania nośników reklamowych i szyldów. Nie ma możliwości korzystania jednocześnie z innych programów pomocowych oferowanych przez Gminę Miasta Sopotu, za wyjątkiem wypadku, gdy zakres prac objętych dofinansowaniem na danym budynku jest różny. Wykonawca prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych powinien być wyłoniony w drodze postępowania konkursowego i musi posiadać niezbędne kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. Informacji na temat dotacji konserwatorskich udziela: dr Danuta Zasławska, Konserwator Zabytków Miasta Sopotu mail: tel faks oraz pracownicy Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu Urząd Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/ Sopot pokój nr 93, 94 i 100, II piętro

12 12 Dobre praktyki konserwatorskie Kamienica czynszowa przy ul. Malczewskiego 19 Kamienica czynszowa przy ul. Malczewskiego 19 wybudowana na początku XX wieku, jest usytuowana w północnej pierzei ulicy, w ciągu budynków z podobnego okresu w historycznej strefie urbanistycznej Sopotu. Budynek jest dwupiętrowy, murowany i tynkowany. Od strony wschodniej przylega on do sąsiedniej kamienicy pod nr. 17, a od strony zachodniej zwieńczony jest ściętym narożnikiem z niewielkim szczytem ozdobionym sterczyną. Elewację zdobią podwójne ciągi gzymsów, akcentujące poszczególne kondygnacje. Wokół posesji zachował się fragment oryginalnego kutego ogrodzenia z początku XX wieku. Wspólnota Mieszkaniowa z budynku przy ul. Malczewskiego 19 w Sopocie zgłosiła się do Biura Konserwatora Zabytków z wnioskiem o remont elewacji z całkowitym dociepleniem. Przed złożeniem wniosku Inwestor zlecił dla budynku badania konserwatorskie i opracowanie programu prac konserwatorskich koniecznego dla wykonania prawidłowego remontu elewacji. Na podstawie programu prac konserwatorskich i we współpracy z konserwatorem odpowiedzialnym za badania, a także z Biurem Konserwatora Zabytków architekt przygotował wysokiej jakości projekt remontu. Ze stanowiska konserwatorskiego Konserwator Zabytków Miasta Sopotu uznał, iż w wypadku budynku przy ul. Malczewskiego 19 nie ma przeciwwskazań dla docieplenia zewnętrznego o ograniczonej grubości, pod warunkiem odtworzenia pierwotnych gzymsów w specjalistycznych technologiach konserwatorskich na warstwie docieplenia. Przystępując do wykonania remontu, Wspólnota Mieszkaniowa powołała wykwalifikowanego konserwatora do prowadzenia nadzoru nad wykonywanym remontem, by zapewnić odpowiednią realizację założeń i wytycznych technologicznych programu prac konserwatorskich. Ponieważ zarówno Wspólnota Mieszkaniowa, wykonawca prac, jak i osoba pełniąca nadzór konserwatorski na każdym etapie prac kontaktowały się z Biurem Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, remont kamienicy przebiegał szybko i bez komplikacji. Współpraca między wykonawcą robót budowlanych, konserwatorem pełniącym nadzór i członkami Wspólnoty Mieszkaniowej układała się wyjątkowo pomyślnie, co z pewnością wpłynęło na sukces całej inwestycji. Efekt jest bardzo dobry w wyniku remontu udało się zarówno zachować historyczne wartości budynku, wyeksponować jego walory poprzez odtworzenie części utraconego detalu (jak kolorowe szybki w ozdobnych oknach werandy, czy drewniana sterczyna na szczycie) a także poprawić komfort życia mieszkańców, stan oraz wygląd nieruchomości.

13 13

14 14 Dobre praktyki konserwatorskie Kamienica czynszowa przy Al. Niepodległości 688 Kamienica czynszowa przy Al. Niepodległości 668 wybudowana została w 1902 roku i usytuowana jest w zachodniej pierzei ulicy, w historycznej strefie urbanistycznej Sopotu. Budynek jest murowany i tynkowany, a od strony południowej przylega do siostrzanej kamienicy pod nr 686, tworząc z nią spójną bryłę architektoniczną. Elewacja ozdobiona jest delikatnym rysunkiem wgłębień i płycin, a na osi posiada wyjątkowo ciekawą i bogatą dekorację sztukatorską z inicjałami JS w jednym kartuszu oraz przedstawieniem narzędzi ciesielskich i murarskich wokół pszczelego ula w drugim. Dodatkowo w centralnym kartuszu wpisano daty 1902, 1927 oraz dodatkowo datę Schodkowy portal budynku wykonany został z ozdobnej cegły elewacyjnej. Wspólnota Mieszkaniowa z budynku przy Al. Niepodległości 688 w Sopocie zgłosiła się do Biura Konserwatora Zabytków z wnioskiem o remont elewacji z dociepleniem zewnętrznych ścian budynku. Z uwagi na fakt, iż budynek podlega ochronie konserwatorskiej i widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków, Biuro Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu wskazało Wspólnocie Mieszkaniowej warunek przygotowania programu prac konserwatorskich i wykonania badań konserwatorskich na budynku. Dokumenty te musiały zostać przedłożone Konserwatorowi Zabytków przed wydaniem pozwolenia na przeprowadzenie remontu. W wyniku wykonanych badań konserwatorskich pod warstwami wtórnych farb odkryto między innymi pierwotną kolorystkę elewacji (ciemny odcień żółtego piaskowca), bogatą polichromię kartuszy sztukatorskich i oryginalną kolorystykę okien (kolor szmaragdowo-zielony). Na podstawie programu prac konserwatorskich i we współpracy z konserwatorem odpowiedzialnym za badania, a także z Biurem Konserwatora Zabytków architekt wniósł poprawki do pierwotnego projektu remontu. Dzięki temu powstał wysokiej jakości projekt budowlany, zawierający założenia stosowne dla historycznego budynku. Ze stanowiska konserwatorskiego uznano iż w przypadku budynku przy Alei Niepodległości 688 nie może być zgody na docieplenie zewnętrzne na elewacji frontowej, z uwagi na ochronę pierwotnego stylu i estetyki architektury, jej proporcji, podziałów i historycznego detalu. Nie znaleziono natomiast przeciwwskazań dla docieplenia w ograniczonej grubości mało widocznych od ulicy elewacji od strony podwórza, pod warunkiem odtworzenia pierwotnej dekoracji tych ścian na warstwie docieplenia. Przystępując do prac budowlanych i konserwatorskich

15 15

16 16 Kamienica czynszowa przy Al. Niepodległości 688 na budynku Wspólnota Mieszkaniowa powołała wykwalifikowanego konserwator do prowadzenia nadzoru nad całością remontu oraz specjalistyczną ekipę konserwatorską do wykonania prac restauratorskich przy kartuszach sztukatorskich na elewacji frontowej. Udział tych osób w pracach remontowych pozwolił zapewnić odpowiednią realizację założeń i wytycznych programu prac konserwatorskich. Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała na remont dofinansowanie z budżetu Wydziału Strategii Rozwoju Miasta. Tak jak w poprzednio przywołanym przypadku, Wspólnota Mieszkaniowa oraz osoba pełniąca nadzór konserwatorki kontaktowały się na każdym etapie realizacji prac z Biurem Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, dzięki temu remont kamienicy przebiegał bez zbędnych komplikacji. W trakcie prac budowlanych okazało się, iż pod przemurowaniami zachował się oryginalny cokół z ozdobnej cegły licowej, który płynnie łączył się z ceglanym portalem wejściowym. Wspólnota Mieszkaniowa wypełniając obowiązek powiadomienia Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu o nowym odkryciu, zgłosiła tę informację do Urzędu. Mimo, iż prace takie nie były przewidziane w pierwotnym projekcie budowlanym, Wspólnota Mieszkaniowa, będąc świadomą historycznej wartości budynku, zdecydowała się wykonać konserwację ozdobnego cokołu na elewacji frontowej. Dzięki otwartości Inwestora i współpracy z konserwatorami efekt końcowy remontu jest bardzo dobry w wyniku podjętych prac udało się nie tylko poprawić komfort życia mieszkańców, stan oraz wygląd zewnętrzny nieruchomości, ale także zachować historyczne wartości budynku i wyeksponować jego walory poprzez odtworzenie pierwotnej kolorystyki i ozdobnych detali: polichromii na sztukateriach oraz dekoracyjnego cokołu z portalem z cegły elewacyjnej. Jako uwieńczenie prac remontowych, w uzgodnieniu z Biurem Konserwatora Zabytków, wkomponowano w oryginalny kartusz nad drzwiami datę kolejnej renowacji budynku.

17 17

18 18 Przyznawanie refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych Z refundacji części kosztów remontu elewacji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada swój udział i spełniają łącznie niżej podane warunki: udokumentują stosownym zaświadczeniem podpisanym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami dobry stan techniczny izolacji ścian fundamentowych, pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych w zgodzie z zasadami urbanistyczno przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego do budynku i wykonają ogrodzenie posesji, uzyskają decyzję Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu i dostosują się do jego wytycznych przed wykonaniem projektu kolorystyki budynku, właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec Gminy. wykonają rozbiórkę ewentualnej zabudowy substandardowej, na przykład komórki itp. Wnioski o refundację powinny zawierać: uwierzytelnioną kserokopię prawomocnej uchwały wspólnoty dot. remontu elewacji, oświadczenie członków wspólnoty o nieposiadaniu zadłużeń wobec Gminy kosztorys prac remontowych, zaświadczenie o dobrym stanie technicznym izolacji ścian fundamentowych oraz pokrycia dachowego, opierzeń, rynien, i rur spustowych, podpisane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami oraz administratora budynku. decyzję Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu Refundację ustala się w następującej wysokości : do 50% wartości robót wg kosztorysu wstępnego budynki wpisane do rejestru zabytków, do 30% wartości robót wg kosztorysu wstępnego budynki w gminnej ewidencji obiektów zabytkowych, Decyzję o wysokości udzielonej refundacji podejmuje Prezydent Miasta Sopotu w formie promesy. Wnioski z kompletem dokumentów przyjmowane są od 2 stycznia do 30 kwietnia roku, w którym będzie przeprowadzony remont budynku, a prace powinny zostać wykonane do końca października tego roku.

19 Przyznawanie refundacji części kosztów remontów całkowitych budynków wspólnot mieszkaniowych wraz z uporządkowaniem otoczenia 19 Z refundacji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się na obszarze objętym programem rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu, a także wspólnoty położone poza obszarem, których budynki znajdują się w ewidencji obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz posiadają wysokie walory kulturowo historyczne i spełniają następujące kryteria: zgromadziły minimum 10% środków własnych planowanego remontu, złożą wniosek o przyznanie refundacji wraz z wymaganymi załącznikami, właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec gminy, uzyskają pozwolenie Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac w zakresie objętym wnioskiem o refundację w zgodzie z zasadami urbanistyczno przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego i dokonają rozbiórki substandardowej zabudowy. Refundację części kosztów całkowitego remontu części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych zatwierdza się do wysokości 30% ogólnie wydatkowanej kwoty na cel remontowy. Refundacja przyznawana jest na podstawie wniosku o refundację części kosztów całkowitego remontu budynku, do którego należy załączyć: uchwałę wspólnoty w sprawie przystąpienia do remontu, kosztorys prac remontowych, oświadczenie o nieposiadaniu zadłużeń wobec Gminy Pełna informacja o programach w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta Informacji na temat programów pomocowych udzielają: Hanna Chabierska, Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, mail: Agnieszka Przasnyska, Inspektor mail: tel faks Wydział Strategii Rozwoju Miasta Urząd Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/ Sopot pokój nr 69, I piętro

20 20 Dobre praktyki Kamienica czynszowa przy ul. Kopernika 10 Kamienica czynszowa przy ul. Kopernika 10 została wybudowana w 1912 r. Stanowi ona część historycznego układu przestrzennego zespołu zabudowy stanowiącego zamkniętą kompozycję urbanistyczno architektoniczną w kwartale ulic Wybickiego, Kopernika i Krótkiej. Stan elewacji wskazywał na konieczność przeprowadzenia kompleksowego remontu. Zarówno tynki jak i detale architektoniczne wykazywały osłabienie i liczne ubytki. Zły stan budynku negatywnie wpływał na estetykę tego miejsca. Brak działań ukierunkowanych na poprawę stanu kamienicy prowadziłby do jej dalszej degradacji. Wspólnota Mieszkaniowa zgłosiła do Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu zamiar wykonania docieplenia wraz z kompleksowym remontem elewacji. Ponieważ budynek przy ul. Kopernika 10 widnieje w Gminnej Ewidencji Obiektów Zabytkowych Miasta Sopotu, przed przystąpieniem do opracowywania projektu remontu, konieczne było wykonanie badań konserwatorskich. Wspólnota Mieszkaniowa zatrudniła wykwalifikowanego konserwatora, który wykonał badania i sporządził program prac konserwatorskich.w świetle badań stwierdzono, iż elewacji budynku nie da się ochronić. Wyrażono zgodę na całkowite docieplenie kamienicy pod warunkiem bezwzględnego odtworzenia detali architektonicznych elewacji. Architekt przygotowujący projekt remontu współpracował z konserwatorami odpowiedzialnymi za wykonanie badań. W efekcie powstał projekt wysokiej jakości. Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała dotację z Programu Remontów Elewacji prowadzonego przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta. Ponieważ na każdym kroku Wspólnota Mieszkaniowa konsultowała z Biurem Konserwatora swoje zamiary, postępowanie przebiegło szybko i bez komplikacji. Efekt jest bardzo dobry, a jakość wykonania prac na wysokim poziomie. Dzięki przeprowadzeniu remontu została uporządkowana przestrzeń urbanistyczna o znaczeniu historycznym.

21 21

22 22 Dobre praktyki Kamienica czynszowa przy ul. Armii Krajowej 65 Kamienica czynszowa przy ul. Armii Krajowej 65 została wybudowana w 1905 r. Stanowi ona część historycznego układu przestrzennego zespołu zabudowy stanowiącego zamkniętą kompozycję urbanistyczno architektoniczną. Stan budynku określono jako przed-awaryjny. Elewacja budynku była spękana, w wielu miejscach brakowało tynków. Liczne detale architektoniczne obecne niegdyś na elewacji były uszkodzone lub wybrakowane. Zły stan budynku negatywnie wpływał na estetykę tego miejsca. Brak działań ukierunkowanych na poprawę stanu kamienicy prowadziłby do jej dalszej degradacji. Wspólnota Mieszkaniowa zgłosiła do Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu zamiar wykonania termomodernizacji wraz z remontem elewacji. Ponieważ budynek przy ul. Armii Krajowej 65 widnieje w Gminnej Ewidencji Obiektów Zabytkowych Miasta Sopotu, przed przystąpieniem do opracowywania projektu remontu, konieczne było wykonanie badań konserwatorskich, do których wykonania Wspólnota Mieszkaniowa zatrudniła konserwatora zabytków. Projekt ochrony konserwatorskiej zakładał maksymalną ochronę historycznego charakteru kamienicy, dbałość o jej oryginalne fragmenty oraz uzupełnienie ich w miejscach tego wymagających. W świetle przeprowadzonych badań konserwatorskich wyrażono zgodę na docieplenie kamienicy z wyłączeniem elewacji frontowej. Dodatkowo na podstawie badań zaprojektowano detale, które uszlachetniły wygląd budynku. Architekt przygotowujący projekt remontu współpracował z konserwatorami odpowiedzialnymi za wykonanie badań. W efekcie powstał projekt wysokiej jakości, zgodnie z którym przeprowadzono prace remontowe. Oprócz kompleksowego remontu kamienicy, wykonano również konserwację portalu. Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała na remont dofinansowanie z budżetu Wydziału Strategii Rozwoju Miasta oraz Konserwatora Zabytków. Po konsultacjach w Biurze Konserwatora Zabytków zdecydowano się na odtworzenie witraży, na które to prace również uzyskano dofinansowanie. Wspólnota Mieszkaniowa wykazała się dużym zaangażowaniem i świadomością historycznego znaczenia budynku przy ul. Armii Krajowej 65. Dzięki licznym konsultacjom w Biurze Konserwatora, postępowanie administracyjne przebiegło szybko i bez komplikacji.

23 23

24 24 Praktyczne wskazówki dla wspólnot przystępujących do remontu budynku Warto zapoznać się z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotyczącymi praw i obowiązków właściciela zabytkowego budynku Dokładny kosztorys prac, zarówno konserwatorskich, jak i budowlanych, może zostać przygotowany tylko na podstawie szczegółowego projektu, zgodnego z programem prac konserwatorskich Należy pamiętać, że szczegółowe badania i program prac konserwatorskich są podstawą poprawnie wykonanego i trwałego w efektach remontu zabytkowego budynku Wybierając projektanta i wykonawcę prac konserwatorsko remontowych należy kierować się przede wszystkim ich przygotowaniem zawodowym, doświadczeniem i referencjami najniższa cena rzadko idzie w parze z wysoką jakością R e m o n t o w a n i e b u d y n k u z a b y t k o w e g o musi przebiegać przy użyciu materiałów przeznaczonych do renowacji zabytków Warto zaznajomić się z dostępnymi na rynku nowoczesnymi materiałami dociepleniowymi, przeznaczonymi do budynków zabytkowych docieplenie styropianem jest w wielu przypadkach niemożliwe ul. Grunwaldzka 42

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających przyjęty został do realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 10 września 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 10 września 2015 r. Projekt nr 16 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1874 UCHWAŁA NR XXXI/296/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 października 2012 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1874 UCHWAŁA NR XXXI/296/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1874 UCHWAŁA NR XXXI/296/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 2459 UCHWAŁA NR LXI/634/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 2459 UCHWAŁA NR LXI/634/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 2459 UCHWAŁA NR LXI/634/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ Nr XXX/412/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 21 czerwca 2013 roku

UCHWAŁ Nr XXX/412/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 21 czerwca 2013 roku UCHWAŁ Nr XXX/412/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie określania zasad i trybu postępowania o udzielanie i rozliczanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

Bardziej szczegółowo

I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem wniosku na etapie jego weryfikacji przez Wydział Rozwoju Miasta:

I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem wniosku na etapie jego weryfikacji przez Wydział Rozwoju Miasta: KRYTERIA WERYFIKACJI WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH, WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW. I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 7395 UCHWAŁA NR XIII/180/15 RADY GMINY DOPIEWO. z dnia 23 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 7395 UCHWAŁA NR XIII/180/15 RADY GMINY DOPIEWO. z dnia 23 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 7395 UCHWAŁA NR XIII/180/15 RADY GMINY DOPIEWO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/146/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/146/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/146/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 października 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX.4.2015 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 30 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 października 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX.4.2015 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 października 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX.4.2015 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu Gmina Miasta Sopotu dokładny adres 81-704 Sopot, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM O NAS REALIZUJEMY ZADANIA W ZAKRESIE : administrowania komunalnym zasobem lokalowym zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, POSIADAMY

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE. z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE. z dnia 28 kwietnia 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. Uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma Rady MpOIA

Załącznik do pisma Rady MpOIA Załącznik do pisma Rady MpOIA Problem nr 1 Znaczna część niejasności pojawia się podczas kompletowania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. Wątpliwości pojawiają

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 września 2015 r. Poz. 5078 UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY POWIATU W ŚREMIE. z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 września 2015 r. Poz. 5078 UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY POWIATU W ŚREMIE. z dnia 28 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 września 2015 r. Poz. 5078 UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY POWIATU W ŚREMIE z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 336/2016. Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 października 2016 r. REGULAMIN

Załącznik do Zarządzenia Nr 336/2016. Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 października 2016 r. REGULAMIN Załącznik do Zarządzenia Nr 336/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 października 2016 r. REGULAMIN otwartego naboru wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim

Bardziej szczegółowo

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014 1.ZGŁASZANA INWESTYCJA Program MIA100 KAMIENIC program remontowy dla nieruchomości gminnych zlokalizowanych w strefie wielkomiejskiej Łodzi na lata

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul.

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. INFORMACJA nr 1 Data 17.09.2015 Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. Jodłowa 1 Ponadto otrzymują ZGM Centrum Sp. z o.o. Capital Inc. Sp. z

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku A. DANE WNIOSKODAWCY. A.1. Osoba fizyczna Imię i nazwisko. Miejsce zamieszkania PESEL NIP. Tytuł prawny do zabytku

Data wpływu wniosku A. DANE WNIOSKODAWCY. A.1. Osoba fizyczna Imię i nazwisko. Miejsce zamieszkania PESEL NIP. Tytuł prawny do zabytku Data wpływu wniosku Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Sierpca Nr 300/XL/2013 dnia 27.03.2013r. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIASTA SIERPC NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB

Bardziej szczegółowo

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina.

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014 Akcja pilotażowa Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. I. Problematyka akcji pilotażowej. - akcja pilotażowa dotyczyła wspólnego z interesariuszami opracowania

Bardziej szczegółowo

REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI OD ULICY SIENNEJ 10 W KAMIENICY PRZY ULICY SIENNEJ 10 / MAŁY RYNEK 7

REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI OD ULICY SIENNEJ 10 W KAMIENICY PRZY ULICY SIENNEJ 10 / MAŁY RYNEK 7 Regulamin konkursu ofert na wykonanie zadania dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz Gminy Miejskiej Kraków pn. REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI OD ULICY SIENNEJ

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na opracowanie projektu zagospodarowania i rewitalizacji terenu Morskiego Oka w Sopocie. w rejonie ulic Moniuszki i 1 Maja

REGULAMIN KONKURSU. Na opracowanie projektu zagospodarowania i rewitalizacji terenu Morskiego Oka w Sopocie. w rejonie ulic Moniuszki i 1 Maja REGULAMIN KONKURSU Na opracowanie projektu zagospodarowania i rewitalizacji terenu Morskiego Oka w Sopocie w rejonie ulic Moniuszki i 1 Maja Organizator: Gmina Miasta Sopotu Ul. Kościuszki 25/27 81-704

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/193/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/193/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/193/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr 12/2, ul. Mickiewicza 9).

Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr 12/2, ul. Mickiewicza 9). Gniezno, dnia 22.08.2015r. Teatr im. Al. Fredry ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE U C H W A Ł A 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10 NR IX/1593/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Kolegium Regionalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016. Na podstawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 01/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 01/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 01/2016r. 1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Ciechanowie w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 30 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr V/20/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT PN: Docieplenie budynku, remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 29 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2193 UCHWAŁA NR VIII.39.2015 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/15 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/15 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 8/1 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 201 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów

Bardziej szczegółowo

DOTACJA Z URZĘDU MIASTA W JELENIEJ GÓRZE NA

DOTACJA Z URZĘDU MIASTA W JELENIEJ GÓRZE NA DOTACJA Z URZĘDU MIASTA W JELENIEJ GÓRZE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW Urząd Miasta Jelenia Góra Jelenia Góra, marzec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Informacje ogólne Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na inwestycje związane z ochroną środowiska usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/123/2012 RADY GMINY WARNICE. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/123/2012 RADY GMINY WARNICE. z dnia 3 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/123/2012 RADY GMINY WARNICE w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Informacje ogólne Zmiana pozwolenia na budowę Zmiana pozwolenia na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1243 UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO. z dnia 30 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1243 UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1243 UCHWAŁA NR VI/48/2015 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KATOWICACH

WNIOSEK DO ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KATOWICACH WNIOSEK DO ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W KATOWICACH o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej pracami, przy zabytku wpisanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie

Bardziej szczegółowo

I. Zasady ogólne składania wniosków o dofinansowanie

I. Zasady ogólne składania wniosków o dofinansowanie Załącznik do uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 17 czerwca 2011 roku Regulamin określa zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie,

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM. Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska ZEZWOLENIE NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Fornalkiewicz, pok. 14 (I piętro), tel. 068 347 45 32 1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r.

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 3158 UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji na przykładzie Miasta Szczecin SPECYFIKA REWITALIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ aspekty społeczne głęboka ingerencja w życie mieszkańców duży opór przed

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

I. CEL I RODZAJ ZADAŃ:

I. CEL I RODZAJ ZADAŃ: ZASADY UDZIELANIA PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIASTA TORUŃ Udzielanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 maja 2015 r. Poz. 2912 UCHWAŁA NR 95.XI.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE,,Zagospodarowanie centrum Miasta Zgorzelec ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Bohaterów Getta. Zgorzelec, dnia 26 marca 2014r. REWITALIZACJA ZGORZELECKIEGO ŚRÓDMIEŚCIA TO, CO JUŻ

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki

Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Zgłoszenie zamiaru budowy/rozbiórki Informacje ogólne Roboty budowlane Za roboty budowlane uważa się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

REMONTY I INNE ROBOTY BUDOWLANE W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH mgr inż. Alicja Podgórska STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 MARCA 2013 R.

REMONTY I INNE ROBOTY BUDOWLANE W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH mgr inż. Alicja Podgórska STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 MARCA 2013 R. REMONTY I INNE ROBOTY BUDOWLANE W PROCEDURACH ADMINISTRACYJNYCH mgr inż. Alicja Podgórska STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 MARCA 2013 R. Zarządzanie obiektem budowlanym to: podejmowanie czynności w zakresie bieżącej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu Zespół pałacowo parkowy w Dąbrówce Wielkopolskiej, gm. Zbąszynek woj. lubuskie Neorenesansowy pałac hrabiów Schwarzenau i park krajobrazowy w zespole pałacowym,

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wypełnić wniosek?

Jak poprawnie wypełnić wniosek? Jak poprawnie wypełnić wniosek? Magdalena Sowińska Wydział ds. Mecenatu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 17.01.2014 Jak poprawnie wypełnić wniosek? Plan prezentacji Zasady ogólne I etap - Ocena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 191/III/1/2009 Zarządu Powiatu Nowosolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. Zasady i procedury udzielania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się

Bardziej szczegółowo

Program Rozwój infrastruktury kultury

Program Rozwój infrastruktury kultury Program Rozwój infrastruktury kultury Celem Programu Rozwój infrastruktury kultury jest wsparcie infrastruktury i poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, szkół i uczelni artystycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/616/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/616/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/616/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 7 marca 013 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r.

Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r. Zarządzenie nr KSIP/0050/3/11 Burmistrza Sandomierza z dnia 01.12.2011 r. w sprawie określenia zasad organizowania w sezonie letnim ogródków gastronomicznych na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr 158/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu Ogrody wokół nas na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 1906 UCHWAŁA NR XX/199/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 24 maja 2016 r.

Rzeszów, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 1906 UCHWAŁA NR XX/199/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 24 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 1906 UCHWAŁA NR XX/199/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT. Zobacz, jak sfinansować instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, wykorzystujące OZE

PROSUMENT. Zobacz, jak sfinansować instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, wykorzystujące OZE Zobacz, jak sfinansować instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, wykorzystujące OZE PROSUMENT PYTANIA I ODPOWIEDZI INFORMACJE PODSTAWOWE Sprawdź, jak wiele się zmienia. Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Ilość lokali ogółem mieszkalnych socjalnych 2008 381 357 24 2009 289 248 41 2010 266 225 41 2011 258 217 41 2012 250 209 41

Ilość lokali ogółem mieszkalnych socjalnych 2008 381 357 24 2009 289 248 41 2010 266 225 41 2011 258 217 41 2012 250 209 41 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE NR LIX/301/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ścinawa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr A/49/2015 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 13 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr A/49/2015 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 13 marca 2015 r. Zarządzenie Nr A/49/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania w 2015 roku osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym z terenu gminy Miasto Puławy dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/354/2014 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/354/2014 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR LI/354/2014 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 5 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Szczecin, dnia 5 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 27 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 2669 UCHWAŁA NR XXVI/231/2016 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r. Projekt do pkt 5 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 4 marca 04 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sierakowice na lata 04 08 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Budujemy pawilon handlowy

Budujemy pawilon handlowy Budujemy pawilon handlowy data aktualizacji: 2014.01.18 W myśl art. 4 ustawy Prawo budowlane, każdy może zabudować nieruchomość gruntową, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nią na cele budowlane, pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do WNIOSKU

Instrukcja do WNIOSKU Materiał pomocniczy dla wnioskodawcy Instrukcja do WNIOSKU W celu prawidłowego wypełniania formularza Wniosku, niezbędne jest znajomość treści ogłoszenia o naborze, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Opolskiego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.55.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.55.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 12 marca 2015 r. UCHWAŁA NR XI.55.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka oraz na stronie internetowej gminy Kobylanka

Niniejszy regulamin zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka oraz na stronie internetowej gminy Kobylanka Regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Kobylanka. 1 Niniejszy Regulamin dotyczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/41/2015 RADY GMINY CZARNY BÓR. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/41/2015 RADY GMINY CZARNY BÓR. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/41/2015 RADY GMINY CZARNY BÓR z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Naprawa uszkodzonego gzymsu na zabytkowym budynku Teatru Starego

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Numer rejestru Ministerstwa:... Program: DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet 1 Data wpływu do Departamentu zarządzającego: Decyzja Ministra: kwota:...

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r.

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r. Rewitalizacja Bielskiej Starówki Sosnowiec czerwiec 2007r. Bielska Starówka z lotu ptaka Informacje ogólne historia miasta Miasto Bielsko lokowane było na prawie niemieckim w XIII w. Od XVII w. datuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany

Regulamin przyznawania nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany Regulamin przyznawania nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany I. Postanowienia ogólne Regulamin ustala zasady i warunki organizacji ogólnopolskiego konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. UCHWAŁA nr XIII/127/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kowalewo Pomorskie.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO OCENY NA PODSTAWIE KRYTERIÓW: FORMALNYACH,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie. UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro Płock, 27 marca 2015 roku Rewitalizacja kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian społecznych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.znp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.znp.edu.pl Warszawa: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (elewacja frontowa) w zabytkowym budynku Dom Broniewskiego przy ul. Kościuszki 24 w Płocku Numer ogłoszenia: 265694-2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

Projekt rewitalizacji założenia parkowego w Pokoju

Projekt rewitalizacji założenia parkowego w Pokoju EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe Ul. Kasztanowa 21 63-421 Przygodzice Projekt rewitalizacji założenia parkowego w Pokoju PLAN REWALORYZACJI Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚĆ 7 7.4 Pawilon Eugena EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo