PORADNIK dla remontujących budynek w Sopocie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK dla remontujących budynek w Sopocie"

Transkrypt

1 PORADNIK dla remontujących budynek w Sopocie Projekt EPOurban Integracja prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces rewaloryzacji przestrzeni miejskiej jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej

2 2

3 Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy! 3 W ciągu ostatnich kilku lat nasze miasto przeszło ogromną metamorfozę; stało się bardziej eleganckie, prawdziwie europejskie i przyjazne, zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym. Było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, naszej determinacji i odwadze w wprowadzaniu zmian. Wspólnie udało nam się zrealizować wiele pożytecznych nowych inwestycji dużych, jak budowa mariny czy przebudowa Opery Leśnej, a także małych, ale jakże potrzebnych i widocznych w mieście. Wspólnie udało nam się zrewitalizować zieleń w mieście, odnowić kilkaset zabytkowych kamienic, wybudować nowe chodniki, wyremontować drogi, szkoły i przedszkola. Miasto odczuwalnie wypiękniało. Możemy być dumni z naszego Sopotu. Remonty kamienic to ogromne wyzwanie, zarówno logistyczne, jak i finansowe. Bardzo nam zależy, by miasto nadal, konsekwentnie piękniało. Dlatego by pomóc wspólnotom i mieszkańcom, od 1997 roku realizujemy program rewitalizacji wspierający wspólnoty mieszkaniowe w remontach budynków poprzez refundację części kosztów remontu całkowitego lub remontu elewacji budynku. W ramach programu w latach udało nam się wspólnie wyremontować 355 budynków za kwotę ponad 50 mln zł. My sopocianie jesteśmy liderem w kraju, jeśli chodzi o wykorzystanie środków europejskich. W ostatnich latach byliśmy partnerami wielu projektów, które znacząco wpłynęły na poprawę wizerunku naszego miasta. Jednym z nich jest EPOurban Integracja prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces rewaloryzacji przestrzeni miejskiej, którego celem jest zaangażowanie właścicieli budynków w proces rewitalizacji miasta. Odbywa się to poprzez zapewnienie pełnej informacji oraz udostępnienie planu działania, który umożliwi przeprowadzenie remontu. Poradnik, który oddajemy w Państwa ręce, został przygotowany, by ułatwić przejście przez procedury administracyjne, konieczne do rozpoczęcia remontu budynku mieszkalnego. Znajdą tu Państwo również informacje o dostępnych środkach pomocowych oferowanych przez Gminę Miasta Sopotu na ten cel. Zawsze do Państwa dyspozycji będą dedykowani urzędnicy. Jestem przekonany, że wspólnie dzień po dniu my sopocianie będziemy budować piękniejszy Sopot, nasze miasto. Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

4 4 Budynek w Sopocie = Budynek pod ochroną Miasto Sopot ze względu na reprezentowane przezeń historyczne wartości przestrzenno architektoniczne wpisane zostało jako zespół urbanistyczno krajobrazowy do rejestru zabytków, pod numerem 936, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 12 lutego 1979 roku. Skutkiem tej decyzji przed podjęciem wszelkich prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, planowanych do realizacji na obszarze Sopotu, należy zastosować odpowiednią procedurę oraz uzyskać na nie zgodę Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu. Pod względem zakresu ochrony budynki zlokalizowane w granicach wpisu obszarowego miasta Sopotu do rejestru zabytków można podzielić na trzy zasadnicze grupy: Budynki wpisane indywidualnie do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego ochrona konserwatorska obejmuje w tych budynkach zarówno wnętrze, jak i elewację budynku, a często także jego otoczenie (ogród, ogrodzenie itp.). Warunkiem uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac przy obiekcie jest wykonanie badań oraz programu prac konserwatorskich dla budynku, a ponadto ustanowienie nadzoru konserwatorskiego nad wykonywanymi pracami. Sprawy związane z wydawaniem pozwoleń konserwatorskich dla budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków załatwia bezpośrednio Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku. Budynki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku ochrona konserwatorska budynku obejmuje przede wszystkim elewację i wygląd zewnętrzny. Należy jednak pamiętać,że wszelkie prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół posesji (na przykład wycinka drzew i krzewów czy wymiana ogrodzenia) także wymagają uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Warunkiem uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac przy obiekcie jest wykonanie badań oraz programu prac konserwatorskich dla budynku, a ponadto ustanowienie nadzoru konserwatorskiego nad wykonywanymi pracami (koszty powyższych ponosi właściciel). Sprawy związane z wydawaniem pozwoleń konserwatorskich dla budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków załatwia Konserwator Zabytków Miasta Sopotu.

5 5 Budynki chronione poprzez stosowne zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ponadto sprawy związane z wydawaniem pozwoleń konserwatorskich dla pozostałych budynków niewpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, niewpisanych indywidualnie do Rejestru Zabytków, a znajdujących się w granicach wpisu obszarowego miasta Sopotu do rejestru zabytków załatwia Konserwator Zabytków Miasta Sopotu. Przykładowe prace remontowe, na których wykonywanie należy uzyskać zgodę Konserwatora: wymiana ogrodzenia wymiana okien lub drzwi docieplenie budynku odmalowanie elewacji budynku remont werandy montaż szyldów, reklam remont schodów montaż zadaszenia nad wejściem remont dachu montaż instalacji OZE montaż instalacji na elewacji budynku. Przykładowe obostrzenia wynikające z ochrony konserwatorskiej: konieczność stosowania odpowiednich materiałów dobór kolorystyki historycznie właściwej dla stylu budynku konserwacja zabytkowego detalu architektonicznego zgodnie z programem prac konserwatorskich

6 6 Jak uzyskać zgodę konserwatora na remont budynku? Krok po kroku Krok 1. Konsultacja z Biurem Konserwatora Zabytków Przed przystąpieniem do realizacji remontu budynku zaleca się każdorazowo odbycie konsultacji w Biurze Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, które pozwolą na sprawdzenie prawnej formy ochrony konserwatorskiej budynku. O wydanie wytycznych konserwatorskich do remontu budynku można wystąpić również pisemnie. Informacje o budynkach wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego można również uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. Krok 2. Zatwierdzenie programu prac konserwatorskich 2.1 Budynek wpisany do Rejestru Zabytków lub Gminnej Ewidencji Ochrony Zabytków Miasta Sopotu Konieczne jest wykonanie badań konserwatorskich i programu prac konserwatorskich dla budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych. Program prac konserwatorskich wymaga uzgodnienia z Biurem Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie postanowienia. W tym celu należy złożyć do Biura Konserwatora wniosek o zatwierdzenie programu prac. Dopiero po uzyskaniu postanowienia uzgadniającego program prac konserwatorskich można przystąpić do sporządzenia części architektonicznej projektu budowlanego. Wniosek o uzgodnienie wyników badań i programu prac konserwatorskich może złożyć każdy nawet osoba niebędąca właścicielem budynku. 2.2 Budynek niewpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, niewpisany indywidualnie do Rejestru Zabytków, lecz znajdujący się w granicach wpisu obszarowego miasta Sopotu do rejestru zabytków Poradnik dla remontujących budynek w Sopocie

7 7 Zasadniczo nie jest konieczne wykonywanie badań konserwatorskich ani sporządzanie programu prac konserwatorskich. Zaleca się jednak każdorazowo konsultacje z Biurem Konserwatora Zabytków przed przystąpieniem do prac projektowych w celu uzyskania konkretnych wytycznych związanych z chronionymi wartościami danego budynku. Krok 3. Zatwierdzenie części architektonicznej projektu budowlanego Dotyczy wszystkich budynków z terenu miasta Sopotu, bez względu na formę ochrony. Projekt architektoniczny wymaga zatwierdzenia przez Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie decyzji administracyjnej. Celem uzyskania pozwolenia należy złożyć do KZMS wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac przy budynku znajdującym się w granicach wpisu obszarowego miasta Sopotu do rejestru zabytków. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć: 2 egzemplarze projektu lub dokumentacji rysunkowej, z których 1 pozostanie w Biurze Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu; Jeden z poniższych dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z nieruchomości: a) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; b) aktualny odpis Księgi Wieczystej (maksymalnie trzymiesięczny) i umowa najmu lub dzierżawy (w wypadku tej formy władania nieruchomością) oraz zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, a w wypadku Wspólnoty Mieszkaniowej uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej pozwalająca na roboty budowlane. Upoważnienie udzielone Wnioskodawcy działającemu w imieniu osoby posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oryginał lub uwierzytelniona kopia (w wypadku, gdy zachodzi taka konieczność). Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i praktyki zawodowej osoby wykonującej prace konserwatorskie / prace restauratorskie. Krok 4. Po uzyskaniu odpowiedniej decyzji Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu należy złożyć dokumenty do Wydziału Urbanistyki i Architektury by otrzymać pozwolenie na budowę lub akceptację zgłoszenia.

8 8 Badania konserwatorskie i programy prac konserwatorskich Program prac konserwatorskich ma za zadanie określić stan zachowania budynku i przyczyny zniszczeń, wskazać i przebadać elementy oryginalne, wskazać elementy wtórne oraz te przeznaczone do odtworzenia, a także określić właściwą technologię, konieczne do zastosowania materiały oraz pierwotną kolorystykę obiektu. Program ten zawiera specjalistyczne wytyczne dla architektów do tworzenia dokumentacji projektowej. Przygotowanie programu prac konserwatorskich jest niezbędne do uzyskania od Urzędu decyzji administracyjnej Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, pozwolenia na budowę, jak również uzyskania pomocy finansowej od Gminy Miasta Sopotu. Szczegółowy zakres badań konserwatorskich podany jest w Rozporządzeniu Ministra Kultur i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 11 sierpnia 2011 Nr 165 poz. 987). Program prac konserwatorskich zawiera: wykaz planowanych czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod, materiałów i technik wskazanie i przebadanie elementów oryginalnych, wskazanie elementów do odtworzenia; uzasadnienie koncepcji wyglądu zabytku po przeprowadzeniu prac konserwatorskich uwzględniające uwarunkowania estetyczne, historyczne i funkcjonalne; wytyczne konserwatorskie dla właściciela lub posiadacza budynku zabytkowego określające sposoby i metody sprawowania nad nim opieki. Badania konserwatorskie oraz program prac konserwatorskich wykonywane są na zlecenie i koszt inwestora przez niezależnego specjalistę konserwatora zabytków, dysponującego odpowiednimi uprawnieniami, zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011 roku. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. ul. Kościuszki 4

9 9

10 10 Dotacje konserwatorskie Dotacja może być udzielona w wysokości: Zasady przyznawania dotacji: do 50% nakładów koniecznych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy budynku wpisanym indywidualnie do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego; do 30% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu. Zakres prac, na które może zostać udzielona dotacja podany jest w art. 77 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zwraca się uwagę, iż dotacje konserwatorskie mogą obejmować zarówno wykonanie badań konserwatorskich i przygotowanie koniecznej dokumentacji, jak i same prace konserwatorsko budowlane. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie złożonych wniosków. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu na wymaganym formularzu w terminie do 31 marca roku, w którym przyznane mają zostać dotacje. Wnioski są każdorazowo rozpatrywane merytorycznie przez Komisję Konserwatorską, pod kątem ich kompletności oraz rzeczywistych i niezbędnych potrzeb remontowych, z uwzględnieniem zarówno walorów zabytkowych i architektonicznych budynku oraz znaczenia prac dla jego stanu, jak i wizerunku miasta. O przyznanie dotacji może się ubiegać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca tytuł prawny do budynku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

11 11 Dotacja przyznawana jest jedynie na prace planowane do wykonania. Wnioskodawca nie może mieć zadłużeń finansowych wobec Gminy Miasta Sopotu. Na elewacji budynku zakazuje się umieszczania nośników reklamowych i szyldów. Nie ma możliwości korzystania jednocześnie z innych programów pomocowych oferowanych przez Gminę Miasta Sopotu, za wyjątkiem wypadku, gdy zakres prac objętych dofinansowaniem na danym budynku jest różny. Wykonawca prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych powinien być wyłoniony w drodze postępowania konkursowego i musi posiadać niezbędne kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. Informacji na temat dotacji konserwatorskich udziela: dr Danuta Zasławska, Konserwator Zabytków Miasta Sopotu mail: tel faks oraz pracownicy Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu Urząd Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/ Sopot pokój nr 93, 94 i 100, II piętro

12 12 Dobre praktyki konserwatorskie Kamienica czynszowa przy ul. Malczewskiego 19 Kamienica czynszowa przy ul. Malczewskiego 19 wybudowana na początku XX wieku, jest usytuowana w północnej pierzei ulicy, w ciągu budynków z podobnego okresu w historycznej strefie urbanistycznej Sopotu. Budynek jest dwupiętrowy, murowany i tynkowany. Od strony wschodniej przylega on do sąsiedniej kamienicy pod nr. 17, a od strony zachodniej zwieńczony jest ściętym narożnikiem z niewielkim szczytem ozdobionym sterczyną. Elewację zdobią podwójne ciągi gzymsów, akcentujące poszczególne kondygnacje. Wokół posesji zachował się fragment oryginalnego kutego ogrodzenia z początku XX wieku. Wspólnota Mieszkaniowa z budynku przy ul. Malczewskiego 19 w Sopocie zgłosiła się do Biura Konserwatora Zabytków z wnioskiem o remont elewacji z całkowitym dociepleniem. Przed złożeniem wniosku Inwestor zlecił dla budynku badania konserwatorskie i opracowanie programu prac konserwatorskich koniecznego dla wykonania prawidłowego remontu elewacji. Na podstawie programu prac konserwatorskich i we współpracy z konserwatorem odpowiedzialnym za badania, a także z Biurem Konserwatora Zabytków architekt przygotował wysokiej jakości projekt remontu. Ze stanowiska konserwatorskiego Konserwator Zabytków Miasta Sopotu uznał, iż w wypadku budynku przy ul. Malczewskiego 19 nie ma przeciwwskazań dla docieplenia zewnętrznego o ograniczonej grubości, pod warunkiem odtworzenia pierwotnych gzymsów w specjalistycznych technologiach konserwatorskich na warstwie docieplenia. Przystępując do wykonania remontu, Wspólnota Mieszkaniowa powołała wykwalifikowanego konserwatora do prowadzenia nadzoru nad wykonywanym remontem, by zapewnić odpowiednią realizację założeń i wytycznych technologicznych programu prac konserwatorskich. Ponieważ zarówno Wspólnota Mieszkaniowa, wykonawca prac, jak i osoba pełniąca nadzór konserwatorski na każdym etapie prac kontaktowały się z Biurem Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, remont kamienicy przebiegał szybko i bez komplikacji. Współpraca między wykonawcą robót budowlanych, konserwatorem pełniącym nadzór i członkami Wspólnoty Mieszkaniowej układała się wyjątkowo pomyślnie, co z pewnością wpłynęło na sukces całej inwestycji. Efekt jest bardzo dobry w wyniku remontu udało się zarówno zachować historyczne wartości budynku, wyeksponować jego walory poprzez odtworzenie części utraconego detalu (jak kolorowe szybki w ozdobnych oknach werandy, czy drewniana sterczyna na szczycie) a także poprawić komfort życia mieszkańców, stan oraz wygląd nieruchomości.

13 13

14 14 Dobre praktyki konserwatorskie Kamienica czynszowa przy Al. Niepodległości 688 Kamienica czynszowa przy Al. Niepodległości 668 wybudowana została w 1902 roku i usytuowana jest w zachodniej pierzei ulicy, w historycznej strefie urbanistycznej Sopotu. Budynek jest murowany i tynkowany, a od strony południowej przylega do siostrzanej kamienicy pod nr 686, tworząc z nią spójną bryłę architektoniczną. Elewacja ozdobiona jest delikatnym rysunkiem wgłębień i płycin, a na osi posiada wyjątkowo ciekawą i bogatą dekorację sztukatorską z inicjałami JS w jednym kartuszu oraz przedstawieniem narzędzi ciesielskich i murarskich wokół pszczelego ula w drugim. Dodatkowo w centralnym kartuszu wpisano daty 1902, 1927 oraz dodatkowo datę Schodkowy portal budynku wykonany został z ozdobnej cegły elewacyjnej. Wspólnota Mieszkaniowa z budynku przy Al. Niepodległości 688 w Sopocie zgłosiła się do Biura Konserwatora Zabytków z wnioskiem o remont elewacji z dociepleniem zewnętrznych ścian budynku. Z uwagi na fakt, iż budynek podlega ochronie konserwatorskiej i widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków, Biuro Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu wskazało Wspólnocie Mieszkaniowej warunek przygotowania programu prac konserwatorskich i wykonania badań konserwatorskich na budynku. Dokumenty te musiały zostać przedłożone Konserwatorowi Zabytków przed wydaniem pozwolenia na przeprowadzenie remontu. W wyniku wykonanych badań konserwatorskich pod warstwami wtórnych farb odkryto między innymi pierwotną kolorystkę elewacji (ciemny odcień żółtego piaskowca), bogatą polichromię kartuszy sztukatorskich i oryginalną kolorystykę okien (kolor szmaragdowo-zielony). Na podstawie programu prac konserwatorskich i we współpracy z konserwatorem odpowiedzialnym za badania, a także z Biurem Konserwatora Zabytków architekt wniósł poprawki do pierwotnego projektu remontu. Dzięki temu powstał wysokiej jakości projekt budowlany, zawierający założenia stosowne dla historycznego budynku. Ze stanowiska konserwatorskiego uznano iż w przypadku budynku przy Alei Niepodległości 688 nie może być zgody na docieplenie zewnętrzne na elewacji frontowej, z uwagi na ochronę pierwotnego stylu i estetyki architektury, jej proporcji, podziałów i historycznego detalu. Nie znaleziono natomiast przeciwwskazań dla docieplenia w ograniczonej grubości mało widocznych od ulicy elewacji od strony podwórza, pod warunkiem odtworzenia pierwotnej dekoracji tych ścian na warstwie docieplenia. Przystępując do prac budowlanych i konserwatorskich

15 15

16 16 Kamienica czynszowa przy Al. Niepodległości 688 na budynku Wspólnota Mieszkaniowa powołała wykwalifikowanego konserwator do prowadzenia nadzoru nad całością remontu oraz specjalistyczną ekipę konserwatorską do wykonania prac restauratorskich przy kartuszach sztukatorskich na elewacji frontowej. Udział tych osób w pracach remontowych pozwolił zapewnić odpowiednią realizację założeń i wytycznych programu prac konserwatorskich. Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała na remont dofinansowanie z budżetu Wydziału Strategii Rozwoju Miasta. Tak jak w poprzednio przywołanym przypadku, Wspólnota Mieszkaniowa oraz osoba pełniąca nadzór konserwatorki kontaktowały się na każdym etapie realizacji prac z Biurem Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, dzięki temu remont kamienicy przebiegał bez zbędnych komplikacji. W trakcie prac budowlanych okazało się, iż pod przemurowaniami zachował się oryginalny cokół z ozdobnej cegły licowej, który płynnie łączył się z ceglanym portalem wejściowym. Wspólnota Mieszkaniowa wypełniając obowiązek powiadomienia Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu o nowym odkryciu, zgłosiła tę informację do Urzędu. Mimo, iż prace takie nie były przewidziane w pierwotnym projekcie budowlanym, Wspólnota Mieszkaniowa, będąc świadomą historycznej wartości budynku, zdecydowała się wykonać konserwację ozdobnego cokołu na elewacji frontowej. Dzięki otwartości Inwestora i współpracy z konserwatorami efekt końcowy remontu jest bardzo dobry w wyniku podjętych prac udało się nie tylko poprawić komfort życia mieszkańców, stan oraz wygląd zewnętrzny nieruchomości, ale także zachować historyczne wartości budynku i wyeksponować jego walory poprzez odtworzenie pierwotnej kolorystyki i ozdobnych detali: polichromii na sztukateriach oraz dekoracyjnego cokołu z portalem z cegły elewacyjnej. Jako uwieńczenie prac remontowych, w uzgodnieniu z Biurem Konserwatora Zabytków, wkomponowano w oryginalny kartusz nad drzwiami datę kolejnej renowacji budynku.

17 17

18 18 Przyznawanie refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych Z refundacji części kosztów remontu elewacji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada swój udział i spełniają łącznie niżej podane warunki: udokumentują stosownym zaświadczeniem podpisanym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami dobry stan techniczny izolacji ścian fundamentowych, pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych w zgodzie z zasadami urbanistyczno przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego do budynku i wykonają ogrodzenie posesji, uzyskają decyzję Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu i dostosują się do jego wytycznych przed wykonaniem projektu kolorystyki budynku, właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec Gminy. wykonają rozbiórkę ewentualnej zabudowy substandardowej, na przykład komórki itp. Wnioski o refundację powinny zawierać: uwierzytelnioną kserokopię prawomocnej uchwały wspólnoty dot. remontu elewacji, oświadczenie członków wspólnoty o nieposiadaniu zadłużeń wobec Gminy kosztorys prac remontowych, zaświadczenie o dobrym stanie technicznym izolacji ścian fundamentowych oraz pokrycia dachowego, opierzeń, rynien, i rur spustowych, podpisane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami oraz administratora budynku. decyzję Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu Refundację ustala się w następującej wysokości : do 50% wartości robót wg kosztorysu wstępnego budynki wpisane do rejestru zabytków, do 30% wartości robót wg kosztorysu wstępnego budynki w gminnej ewidencji obiektów zabytkowych, Decyzję o wysokości udzielonej refundacji podejmuje Prezydent Miasta Sopotu w formie promesy. Wnioski z kompletem dokumentów przyjmowane są od 2 stycznia do 30 kwietnia roku, w którym będzie przeprowadzony remont budynku, a prace powinny zostać wykonane do końca października tego roku.

19 Przyznawanie refundacji części kosztów remontów całkowitych budynków wspólnot mieszkaniowych wraz z uporządkowaniem otoczenia 19 Z refundacji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się na obszarze objętym programem rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu, a także wspólnoty położone poza obszarem, których budynki znajdują się w ewidencji obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz posiadają wysokie walory kulturowo historyczne i spełniają następujące kryteria: zgromadziły minimum 10% środków własnych planowanego remontu, złożą wniosek o przyznanie refundacji wraz z wymaganymi załącznikami, właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec gminy, uzyskają pozwolenie Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac w zakresie objętym wnioskiem o refundację w zgodzie z zasadami urbanistyczno przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego i dokonają rozbiórki substandardowej zabudowy. Refundację części kosztów całkowitego remontu części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych zatwierdza się do wysokości 30% ogólnie wydatkowanej kwoty na cel remontowy. Refundacja przyznawana jest na podstawie wniosku o refundację części kosztów całkowitego remontu budynku, do którego należy załączyć: uchwałę wspólnoty w sprawie przystąpienia do remontu, kosztorys prac remontowych, oświadczenie o nieposiadaniu zadłużeń wobec Gminy Pełna informacja o programach w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta Informacji na temat programów pomocowych udzielają: Hanna Chabierska, Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, mail: Agnieszka Przasnyska, Inspektor mail: tel faks Wydział Strategii Rozwoju Miasta Urząd Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/ Sopot pokój nr 69, I piętro

20 20 Dobre praktyki Kamienica czynszowa przy ul. Kopernika 10 Kamienica czynszowa przy ul. Kopernika 10 została wybudowana w 1912 r. Stanowi ona część historycznego układu przestrzennego zespołu zabudowy stanowiącego zamkniętą kompozycję urbanistyczno architektoniczną w kwartale ulic Wybickiego, Kopernika i Krótkiej. Stan elewacji wskazywał na konieczność przeprowadzenia kompleksowego remontu. Zarówno tynki jak i detale architektoniczne wykazywały osłabienie i liczne ubytki. Zły stan budynku negatywnie wpływał na estetykę tego miejsca. Brak działań ukierunkowanych na poprawę stanu kamienicy prowadziłby do jej dalszej degradacji. Wspólnota Mieszkaniowa zgłosiła do Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu zamiar wykonania docieplenia wraz z kompleksowym remontem elewacji. Ponieważ budynek przy ul. Kopernika 10 widnieje w Gminnej Ewidencji Obiektów Zabytkowych Miasta Sopotu, przed przystąpieniem do opracowywania projektu remontu, konieczne było wykonanie badań konserwatorskich. Wspólnota Mieszkaniowa zatrudniła wykwalifikowanego konserwatora, który wykonał badania i sporządził program prac konserwatorskich.w świetle badań stwierdzono, iż elewacji budynku nie da się ochronić. Wyrażono zgodę na całkowite docieplenie kamienicy pod warunkiem bezwzględnego odtworzenia detali architektonicznych elewacji. Architekt przygotowujący projekt remontu współpracował z konserwatorami odpowiedzialnymi za wykonanie badań. W efekcie powstał projekt wysokiej jakości. Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała dotację z Programu Remontów Elewacji prowadzonego przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta. Ponieważ na każdym kroku Wspólnota Mieszkaniowa konsultowała z Biurem Konserwatora swoje zamiary, postępowanie przebiegło szybko i bez komplikacji. Efekt jest bardzo dobry, a jakość wykonania prac na wysokim poziomie. Dzięki przeprowadzeniu remontu została uporządkowana przestrzeń urbanistyczna o znaczeniu historycznym.

21 21

22 22 Dobre praktyki Kamienica czynszowa przy ul. Armii Krajowej 65 Kamienica czynszowa przy ul. Armii Krajowej 65 została wybudowana w 1905 r. Stanowi ona część historycznego układu przestrzennego zespołu zabudowy stanowiącego zamkniętą kompozycję urbanistyczno architektoniczną. Stan budynku określono jako przed-awaryjny. Elewacja budynku była spękana, w wielu miejscach brakowało tynków. Liczne detale architektoniczne obecne niegdyś na elewacji były uszkodzone lub wybrakowane. Zły stan budynku negatywnie wpływał na estetykę tego miejsca. Brak działań ukierunkowanych na poprawę stanu kamienicy prowadziłby do jej dalszej degradacji. Wspólnota Mieszkaniowa zgłosiła do Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu zamiar wykonania termomodernizacji wraz z remontem elewacji. Ponieważ budynek przy ul. Armii Krajowej 65 widnieje w Gminnej Ewidencji Obiektów Zabytkowych Miasta Sopotu, przed przystąpieniem do opracowywania projektu remontu, konieczne było wykonanie badań konserwatorskich, do których wykonania Wspólnota Mieszkaniowa zatrudniła konserwatora zabytków. Projekt ochrony konserwatorskiej zakładał maksymalną ochronę historycznego charakteru kamienicy, dbałość o jej oryginalne fragmenty oraz uzupełnienie ich w miejscach tego wymagających. W świetle przeprowadzonych badań konserwatorskich wyrażono zgodę na docieplenie kamienicy z wyłączeniem elewacji frontowej. Dodatkowo na podstawie badań zaprojektowano detale, które uszlachetniły wygląd budynku. Architekt przygotowujący projekt remontu współpracował z konserwatorami odpowiedzialnymi za wykonanie badań. W efekcie powstał projekt wysokiej jakości, zgodnie z którym przeprowadzono prace remontowe. Oprócz kompleksowego remontu kamienicy, wykonano również konserwację portalu. Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała na remont dofinansowanie z budżetu Wydziału Strategii Rozwoju Miasta oraz Konserwatora Zabytków. Po konsultacjach w Biurze Konserwatora Zabytków zdecydowano się na odtworzenie witraży, na które to prace również uzyskano dofinansowanie. Wspólnota Mieszkaniowa wykazała się dużym zaangażowaniem i świadomością historycznego znaczenia budynku przy ul. Armii Krajowej 65. Dzięki licznym konsultacjom w Biurze Konserwatora, postępowanie administracyjne przebiegło szybko i bez komplikacji.

23 23

24 24 Praktyczne wskazówki dla wspólnot przystępujących do remontu budynku Warto zapoznać się z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotyczącymi praw i obowiązków właściciela zabytkowego budynku Dokładny kosztorys prac, zarówno konserwatorskich, jak i budowlanych, może zostać przygotowany tylko na podstawie szczegółowego projektu, zgodnego z programem prac konserwatorskich Należy pamiętać, że szczegółowe badania i program prac konserwatorskich są podstawą poprawnie wykonanego i trwałego w efektach remontu zabytkowego budynku Wybierając projektanta i wykonawcę prac konserwatorsko remontowych należy kierować się przede wszystkim ich przygotowaniem zawodowym, doświadczeniem i referencjami najniższa cena rzadko idzie w parze z wysoką jakością R e m o n t o w a n i e b u d y n k u z a b y t k o w e g o musi przebiegać przy użyciu materiałów przeznaczonych do renowacji zabytków Warto zaznajomić się z dostępnymi na rynku nowoczesnymi materiałami dociepleniowymi, przeznaczonymi do budynków zabytkowych docieplenie styropianem jest w wielu przypadkach niemożliwe ul. Grunwaldzka 42

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU

PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU PROGRAM REWITALIZACJI ZABYTKOWEGO CENTRUM SOPOTU GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających przyjęty został do realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 10 września 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 10 września 2015 r. Projekt nr 16 z dnia 27 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR XIX/113/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 17 lutego 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR XIX/113/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR XIX/113/2017 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1874 UCHWAŁA NR XXXI/296/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 października 2012 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1874 UCHWAŁA NR XXXI/296/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1874 UCHWAŁA NR XXXI/296/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 22 października 2012 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU. z dnia 22 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU. z dnia 22 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/273/13 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY GMINY LIPNO. z dnia 10 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY GMINY LIPNO. z dnia 10 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY GMINY LIPNO z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 2459 UCHWAŁA NR LXI/634/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 2459 UCHWAŁA NR LXI/634/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 15 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 2459 UCHWAŁA NR LXI/634/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ Nr XXX/412/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 21 czerwca 2013 roku

UCHWAŁ Nr XXX/412/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 21 czerwca 2013 roku UCHWAŁ Nr XXX/412/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie określania zasad i trybu postępowania o udzielanie i rozliczanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA podsumowująca zgłoszone propozycje do materiału roboczego w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji

INFORMACJA podsumowująca zgłoszone propozycje do materiału roboczego w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji INFORMACJA podsumowująca zgłoszone propozycje do materiału roboczego w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji Łódź, 07.02.2017 r. 1 Spis treści 1. Opis przebiegu

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE SPOTKANIE INFORMACYJNE Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2013 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/393/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 5 października 2016 r.

Białystok, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/393/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2016 r. Poz. 3917 UCHWAŁA NR XXV/393/16 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 5 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem wniosku na etapie jego weryfikacji przez Wydział Rozwoju Miasta:

I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem wniosku na etapie jego weryfikacji przez Wydział Rozwoju Miasta: KRYTERIA WERYFIKACJI WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH, WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW. I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/ 235 /2013 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 28 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/ 235 /2013 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 28 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/ 235 /2013 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów

Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów Uwarunkowania prawne prawa i obowiązki właścicieli zabytków w świetle obowiązujących przepisów Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim 22.03.2016 r. przygotowanie: arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz BIURO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/ 60 /2007 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 25 kwietnia 2007 roku

UCHWAŁA NR IX/ 60 /2007 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 25 kwietnia 2007 roku UCHWAŁA NR IX/ 60 /2007 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 409/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 409/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 409/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym

Bardziej szczegółowo

I. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2012:

I. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2012: Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza NABÓR WNIOSKÓW o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie. I.

REGULAMIN. Przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie. I. Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.30.2013 Burmistrza Strzelce Krajeńskich z dnia 29 maja 2013 r. REGULAMIN Przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY SIDRA. z dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY SIDRA. z dnia 22 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY SIDRA z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 7395 UCHWAŁA NR XIII/180/15 RADY GMINY DOPIEWO. z dnia 23 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 7395 UCHWAŁA NR XIII/180/15 RADY GMINY DOPIEWO. z dnia 23 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 7395 UCHWAŁA NR XIII/180/15 RADY GMINY DOPIEWO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. 3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/ewidencji działalności gospodarczej. 4. Nr NIP Nr REGON

WNIOSEK. 3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/ewidencji działalności gospodarczej. 4. Nr NIP Nr REGON .. (Potwierdzenie złożenia wnioski) WNIOSEK o udzielenie w roku... dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/146/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/146/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/146/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 października 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX.4.2015 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 30 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 października 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX.4.2015 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 października 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX.4.2015 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM O NAS REALIZUJEMY ZADANIA W ZAKRESIE : administrowania komunalnym zasobem lokalowym zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, POSIADAMY

Bardziej szczegółowo

l.p. Załącznik nr 1 do uchwały nr V Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca r.

l.p. Załącznik nr 1 do uchwały nr V Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca r. Załącznik nr 1 do uchwały nr V.54.15 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 29015 r. Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 54/PP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2017 roku REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ 1

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu Gmina Miasta Sopotu dokładny adres 81-704 Sopot, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/129/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 21 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXI/129/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 21 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXI/129/2012 Rady Gminy Tczew z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/228/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/228/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/228/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ zmieniająca uchwałę nr XXXIV/210/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY A. DANE O ZABYTKU: 1. NAZWA ZADANIA B. WNIOSKODAWCA:

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY A. DANE O ZABYTKU: 1. NAZWA ZADANIA B. WNIOSKODAWCA: Urząd Miejski w Zabrzu Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze tel./fax 32 37-33-373 e-mail: sekretariat_bkz@um.zabrze.pl Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 640/BKZ/2014

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE. z dnia 28 kwietnia 2014 roku

Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE. z dnia 28 kwietnia 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2593 UCHWAŁA NR XXXVII/315/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

I. CEL i RODZAJ ZADAŃ

I. CEL i RODZAJ ZADAŃ tekst jednolity Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/1383/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 12 lipca 2006 r.

UCHWAŁA NR LXXII/1383/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 12 lipca 2006 r. UCHWAŁA NR LXXII/1383/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/285/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XL/285/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 29 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR XL/285/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. Uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/445/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14 maja 2014 roku

Uchwała Nr XLII/445/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14 maja 2014 roku Uchwała Nr XLII/445/2014 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Zarząd Województwa Łódzkiego Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza konkurs

Ogłoszenie. Zarząd Województwa Łódzkiego Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza konkurs Załącznik do Uchwały Nr 1663/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 grudnia 2016 roku Ogłoszenie Na podstawie 6 ust. 1 Regulaminu określającego zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej robót remontowych części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Wleń

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej robót remontowych części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Wleń Wleń, 12.08.2016r. ZP.7021.14.2016 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej robót remontowych części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Wleń Gmina Wleń, działająca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia r. Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM

Rewitalizacja RAZEM. ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW październik 2012 r. Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie: Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia... r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia... r. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia... r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do pisma Rady MpOIA

Załącznik do pisma Rady MpOIA Załącznik do pisma Rady MpOIA Problem nr 1 Znaczna część niejasności pojawia się podczas kompletowania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. Wątpliwości pojawiają

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 336/2016. Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 października 2016 r. REGULAMIN

Załącznik do Zarządzenia Nr 336/2016. Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 października 2016 r. REGULAMIN Załącznik do Zarządzenia Nr 336/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 października 2016 r. REGULAMIN otwartego naboru wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych do udziału w projekcie partnerskim

Bardziej szczegółowo

Nr w rejestrze zabytków:. Wpis dnia:. 3) DOKŁADNY ADRES ZABYTKU LUB MIEJSCE JEGO PRZECHOWYWANIA:

Nr w rejestrze zabytków:. Wpis dnia:. 3) DOKŁADNY ADRES ZABYTKU LUB MIEJSCE JEGO PRZECHOWYWANIA: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.... Podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI z budżetu Gminy Gryfino na prace konserwatorskie,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku Załącznik do uchwały Nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. Nr wniosku: / Poświadczenie złożenia wniosku /Datownik sekretariatu departamentu właściwego ds. kultury

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/228/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2014 r.

Wrocław, dnia 7 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/228/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 października 2014 r. Poz. 4205 UCHWAŁA NR XXXVII/228/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/210/14

Bardziej szczegółowo

PIERZEJA POŁUDNIOW A RYNKU I UL. RYNEK

PIERZEJA POŁUDNIOW A RYNKU I UL. RYNEK Tabela 6.2 Inwentaryzacja obiektów kubaturowych przeznaczonych do rewitalizacji Uwaga: Wytyczne dla rewitalizacji budynków podane zostały w zakresie obejmującym zalecane do wykonania zadania wynikające

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 3 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3452 UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zabytki sakralne w prawie kościelnym i państwowym i ich wzajemne relacje

Zabytki sakralne w prawie kościelnym i państwowym i ich wzajemne relacje Konferencja Krajowa Potrzeby Konserwatorskie Obiektów Sakralnych na przykładzie makroregionu łódzkiego Łódź, 9-10 grudnia 2005r. Zabytki sakralne w prawie kościelnym i państwowym i ich wzajemne relacje

Bardziej szczegółowo

REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI OD ULICY SIENNEJ 10 W KAMIENICY PRZY ULICY SIENNEJ 10 / MAŁY RYNEK 7

REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI OD ULICY SIENNEJ 10 W KAMIENICY PRZY ULICY SIENNEJ 10 / MAŁY RYNEK 7 Regulamin konkursu ofert na wykonanie zadania dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz Gminy Miejskiej Kraków pn. REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI OD ULICY SIENNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/74/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 20/74/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 20/74/2015 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 września 2015 r. Poz. 5078 UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY POWIATU W ŚREMIE. z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 września 2015 r. Poz. 5078 UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY POWIATU W ŚREMIE. z dnia 28 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 września 2015 r. Poz. 5078 UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY POWIATU W ŚREMIE z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na opracowanie projektu zagospodarowania i rewitalizacji terenu Morskiego Oka w Sopocie. w rejonie ulic Moniuszki i 1 Maja

REGULAMIN KONKURSU. Na opracowanie projektu zagospodarowania i rewitalizacji terenu Morskiego Oka w Sopocie. w rejonie ulic Moniuszki i 1 Maja REGULAMIN KONKURSU Na opracowanie projektu zagospodarowania i rewitalizacji terenu Morskiego Oka w Sopocie w rejonie ulic Moniuszki i 1 Maja Organizator: Gmina Miasta Sopotu Ul. Kościuszki 25/27 81-704

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul.

INFORMACJA nr 1. Data 17.09.2015. Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. INFORMACJA nr 1 Data 17.09.2015 Adresaci Wspólnoty Mieszkaniowe - pl. Nowy Targ 9-27 - ul. Piaskowa 1-13 (numery nieparzyste) - ul. Jodłowa 1 Ponadto otrzymują ZGM Centrum Sp. z o.o. Capital Inc. Sp. z

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku A. DANE WNIOSKODAWCY. A.1. Osoba fizyczna Imię i nazwisko. Miejsce zamieszkania PESEL NIP. Tytuł prawny do zabytku

Data wpływu wniosku A. DANE WNIOSKODAWCY. A.1. Osoba fizyczna Imię i nazwisko. Miejsce zamieszkania PESEL NIP. Tytuł prawny do zabytku Data wpływu wniosku Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Sierpca Nr 300/XL/2013 dnia 27.03.2013r. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY MIASTA SIERPC NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 1. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1823 UCHWAŁA NR XX/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 01/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 01/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 01/2016r. 1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Ciechanowie w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 30 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII.133.2016 RADY GMINY ZBÓJNO z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI MIASTA Regulacje kolorystyki elewacji i dachów oraz ogrodzeń i posadzek w przestrzeniach publicznych, do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego marzec

Bardziej szczegółowo

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014 1.ZGŁASZANA INWESTYCJA Program MIA100 KAMIENIC program remontowy dla nieruchomości gminnych zlokalizowanych w strefie wielkomiejskiej Łodzi na lata

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT PN: Docieplenie budynku, remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich,

Bardziej szczegółowo

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina.

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014 Akcja pilotażowa Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. I. Problematyka akcji pilotażowej. - akcja pilotażowa dotyczyła wspólnego z interesariuszami opracowania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 319 UCHWAŁA NR XXI/93/2016 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 9 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 319 UCHWAŁA NR XXI/93/2016 RADY GMINY NOWA SÓL. z dnia 9 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 319 UCHWAŁA NR XXI/93/2016 RADY GMINY NOWA SÓL z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 352/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 grudnia 2016 r. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Nowej Rudzie

Urząd Miasta w Nowej Rudzie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 366/XLIII/06 z dnia 29 marca 2006 r. Urząd Miasta w Nowej Rudzie WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/193/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/193/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/193/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Katowice: Opracowanie koncepcji rewaloryzacji i adaptacji na cele biurowo-usługowe budynku willowego z początku XX w. położonego w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe

Rewitalizacja RAZEM. Rewitalizacja RAZEM. Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Rewitalizacja RAZEM Szczecińskie TBS Sp. z o.o. Gmina Miasto Szczecin Wspólnoty Mieszkaniowe Wszystkie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę

Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Wniosek o pozwolenie na budowę /rozbiórkę Informacje ogólne Pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót

Bardziej szczegółowo

DOTACJA Z URZĘDU MIASTA W JELENIEJ GÓRZE NA

DOTACJA Z URZĘDU MIASTA W JELENIEJ GÓRZE NA DOTACJA Z URZĘDU MIASTA W JELENIEJ GÓRZE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW Urząd Miasta Jelenia Góra Jelenia Góra, marzec 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr 12/2, ul. Mickiewicza 9).

Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr 12/2, ul. Mickiewicza 9). Gniezno, dnia 22.08.2015r. Teatr im. Al. Fredry ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/216/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/216/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/216/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Informacje ogólne Zmiana pozwolenia na budowę Zmiana pozwolenia na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/187/12 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 30 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr V/20/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w RZESZOWIE U C H W A Ł A 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10 NR IX/1593/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Kolegium Regionalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/4/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 19 września 2016 r.

UCHWAŁA NR V/27/4/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 19 września 2016 r. UCHWAŁA NR V/27/4/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/15 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/15 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 8/1 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 201 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 29 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2193 UCHWAŁA NR VIII.39.2015 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku

UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku UCHWAŁA NR 189/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Gąbin z funduszy pozyskanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 29 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIV/97/12 RADY GMINY RYJEWO z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryjewo na lata 2012-2016. Na podstawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1127 2004.11.18 zm. Dz.U.04.242.2421 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/601/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 23 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/601/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 23 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/601/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR XX/121/2016 RADY GMINY GOMUNICE z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 9 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 9 czerwca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.150.1579 PRZEPISY AKTUALNE (na dzień 31.07.2009 r.) ROZPORZĄ 1) z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/254/2013 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na inwestycje związane z ochroną środowiska usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących

Bardziej szczegółowo