PORADNIK dla remontujących budynek w Sopocie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK dla remontujących budynek w Sopocie"

Transkrypt

1 PORADNIK dla remontujących budynek w Sopocie Projekt EPOurban Integracja prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces rewaloryzacji przestrzeni miejskiej jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej

2 2

3 Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy! 3 W ciągu ostatnich kilku lat nasze miasto przeszło ogromną metamorfozę; stało się bardziej eleganckie, prawdziwie europejskie i przyjazne, zarówno mieszkańcom, jak i przyjezdnym. Było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, naszej determinacji i odwadze w wprowadzaniu zmian. Wspólnie udało nam się zrealizować wiele pożytecznych nowych inwestycji dużych, jak budowa mariny czy przebudowa Opery Leśnej, a także małych, ale jakże potrzebnych i widocznych w mieście. Wspólnie udało nam się zrewitalizować zieleń w mieście, odnowić kilkaset zabytkowych kamienic, wybudować nowe chodniki, wyremontować drogi, szkoły i przedszkola. Miasto odczuwalnie wypiękniało. Możemy być dumni z naszego Sopotu. Remonty kamienic to ogromne wyzwanie, zarówno logistyczne, jak i finansowe. Bardzo nam zależy, by miasto nadal, konsekwentnie piękniało. Dlatego by pomóc wspólnotom i mieszkańcom, od 1997 roku realizujemy program rewitalizacji wspierający wspólnoty mieszkaniowe w remontach budynków poprzez refundację części kosztów remontu całkowitego lub remontu elewacji budynku. W ramach programu w latach udało nam się wspólnie wyremontować 355 budynków za kwotę ponad 50 mln zł. My sopocianie jesteśmy liderem w kraju, jeśli chodzi o wykorzystanie środków europejskich. W ostatnich latach byliśmy partnerami wielu projektów, które znacząco wpłynęły na poprawę wizerunku naszego miasta. Jednym z nich jest EPOurban Integracja prywatnych właścicieli budynków mieszkalnych w proces rewaloryzacji przestrzeni miejskiej, którego celem jest zaangażowanie właścicieli budynków w proces rewitalizacji miasta. Odbywa się to poprzez zapewnienie pełnej informacji oraz udostępnienie planu działania, który umożliwi przeprowadzenie remontu. Poradnik, który oddajemy w Państwa ręce, został przygotowany, by ułatwić przejście przez procedury administracyjne, konieczne do rozpoczęcia remontu budynku mieszkalnego. Znajdą tu Państwo również informacje o dostępnych środkach pomocowych oferowanych przez Gminę Miasta Sopotu na ten cel. Zawsze do Państwa dyspozycji będą dedykowani urzędnicy. Jestem przekonany, że wspólnie dzień po dniu my sopocianie będziemy budować piękniejszy Sopot, nasze miasto. Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

4 4 Budynek w Sopocie = Budynek pod ochroną Miasto Sopot ze względu na reprezentowane przezeń historyczne wartości przestrzenno architektoniczne wpisane zostało jako zespół urbanistyczno krajobrazowy do rejestru zabytków, pod numerem 936, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 12 lutego 1979 roku. Skutkiem tej decyzji przed podjęciem wszelkich prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, planowanych do realizacji na obszarze Sopotu, należy zastosować odpowiednią procedurę oraz uzyskać na nie zgodę Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu. Pod względem zakresu ochrony budynki zlokalizowane w granicach wpisu obszarowego miasta Sopotu do rejestru zabytków można podzielić na trzy zasadnicze grupy: Budynki wpisane indywidualnie do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego ochrona konserwatorska obejmuje w tych budynkach zarówno wnętrze, jak i elewację budynku, a często także jego otoczenie (ogród, ogrodzenie itp.). Warunkiem uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac przy obiekcie jest wykonanie badań oraz programu prac konserwatorskich dla budynku, a ponadto ustanowienie nadzoru konserwatorskiego nad wykonywanymi pracami. Sprawy związane z wydawaniem pozwoleń konserwatorskich dla budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków załatwia bezpośrednio Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku. Budynki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku ochrona konserwatorska budynku obejmuje przede wszystkim elewację i wygląd zewnętrzny. Należy jednak pamiętać,że wszelkie prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół posesji (na przykład wycinka drzew i krzewów czy wymiana ogrodzenia) także wymagają uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Warunkiem uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac przy obiekcie jest wykonanie badań oraz programu prac konserwatorskich dla budynku, a ponadto ustanowienie nadzoru konserwatorskiego nad wykonywanymi pracami (koszty powyższych ponosi właściciel). Sprawy związane z wydawaniem pozwoleń konserwatorskich dla budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków załatwia Konserwator Zabytków Miasta Sopotu.

5 5 Budynki chronione poprzez stosowne zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ponadto sprawy związane z wydawaniem pozwoleń konserwatorskich dla pozostałych budynków niewpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, niewpisanych indywidualnie do Rejestru Zabytków, a znajdujących się w granicach wpisu obszarowego miasta Sopotu do rejestru zabytków załatwia Konserwator Zabytków Miasta Sopotu. Przykładowe prace remontowe, na których wykonywanie należy uzyskać zgodę Konserwatora: wymiana ogrodzenia wymiana okien lub drzwi docieplenie budynku odmalowanie elewacji budynku remont werandy montaż szyldów, reklam remont schodów montaż zadaszenia nad wejściem remont dachu montaż instalacji OZE montaż instalacji na elewacji budynku. Przykładowe obostrzenia wynikające z ochrony konserwatorskiej: konieczność stosowania odpowiednich materiałów dobór kolorystyki historycznie właściwej dla stylu budynku konserwacja zabytkowego detalu architektonicznego zgodnie z programem prac konserwatorskich

6 6 Jak uzyskać zgodę konserwatora na remont budynku? Krok po kroku Krok 1. Konsultacja z Biurem Konserwatora Zabytków Przed przystąpieniem do realizacji remontu budynku zaleca się każdorazowo odbycie konsultacji w Biurze Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, które pozwolą na sprawdzenie prawnej formy ochrony konserwatorskiej budynku. O wydanie wytycznych konserwatorskich do remontu budynku można wystąpić również pisemnie. Informacje o budynkach wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego można również uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. Krok 2. Zatwierdzenie programu prac konserwatorskich 2.1 Budynek wpisany do Rejestru Zabytków lub Gminnej Ewidencji Ochrony Zabytków Miasta Sopotu Konieczne jest wykonanie badań konserwatorskich i programu prac konserwatorskich dla budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych. Program prac konserwatorskich wymaga uzgodnienia z Biurem Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie postanowienia. W tym celu należy złożyć do Biura Konserwatora wniosek o zatwierdzenie programu prac. Dopiero po uzyskaniu postanowienia uzgadniającego program prac konserwatorskich można przystąpić do sporządzenia części architektonicznej projektu budowlanego. Wniosek o uzgodnienie wyników badań i programu prac konserwatorskich może złożyć każdy nawet osoba niebędąca właścicielem budynku. 2.2 Budynek niewpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, niewpisany indywidualnie do Rejestru Zabytków, lecz znajdujący się w granicach wpisu obszarowego miasta Sopotu do rejestru zabytków Poradnik dla remontujących budynek w Sopocie

7 7 Zasadniczo nie jest konieczne wykonywanie badań konserwatorskich ani sporządzanie programu prac konserwatorskich. Zaleca się jednak każdorazowo konsultacje z Biurem Konserwatora Zabytków przed przystąpieniem do prac projektowych w celu uzyskania konkretnych wytycznych związanych z chronionymi wartościami danego budynku. Krok 3. Zatwierdzenie części architektonicznej projektu budowlanego Dotyczy wszystkich budynków z terenu miasta Sopotu, bez względu na formę ochrony. Projekt architektoniczny wymaga zatwierdzenia przez Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie decyzji administracyjnej. Celem uzyskania pozwolenia należy złożyć do KZMS wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac przy budynku znajdującym się w granicach wpisu obszarowego miasta Sopotu do rejestru zabytków. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć: 2 egzemplarze projektu lub dokumentacji rysunkowej, z których 1 pozostanie w Biurze Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu; Jeden z poniższych dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z nieruchomości: a) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; b) aktualny odpis Księgi Wieczystej (maksymalnie trzymiesięczny) i umowa najmu lub dzierżawy (w wypadku tej formy władania nieruchomością) oraz zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, a w wypadku Wspólnoty Mieszkaniowej uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej pozwalająca na roboty budowlane. Upoważnienie udzielone Wnioskodawcy działającemu w imieniu osoby posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oryginał lub uwierzytelniona kopia (w wypadku, gdy zachodzi taka konieczność). Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i praktyki zawodowej osoby wykonującej prace konserwatorskie / prace restauratorskie. Krok 4. Po uzyskaniu odpowiedniej decyzji Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu należy złożyć dokumenty do Wydziału Urbanistyki i Architektury by otrzymać pozwolenie na budowę lub akceptację zgłoszenia.

8 8 Badania konserwatorskie i programy prac konserwatorskich Program prac konserwatorskich ma za zadanie określić stan zachowania budynku i przyczyny zniszczeń, wskazać i przebadać elementy oryginalne, wskazać elementy wtórne oraz te przeznaczone do odtworzenia, a także określić właściwą technologię, konieczne do zastosowania materiały oraz pierwotną kolorystykę obiektu. Program ten zawiera specjalistyczne wytyczne dla architektów do tworzenia dokumentacji projektowej. Przygotowanie programu prac konserwatorskich jest niezbędne do uzyskania od Urzędu decyzji administracyjnej Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, pozwolenia na budowę, jak również uzyskania pomocy finansowej od Gminy Miasta Sopotu. Szczegółowy zakres badań konserwatorskich podany jest w Rozporządzeniu Ministra Kultur i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 11 sierpnia 2011 Nr 165 poz. 987). Program prac konserwatorskich zawiera: wykaz planowanych czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod, materiałów i technik wskazanie i przebadanie elementów oryginalnych, wskazanie elementów do odtworzenia; uzasadnienie koncepcji wyglądu zabytku po przeprowadzeniu prac konserwatorskich uwzględniające uwarunkowania estetyczne, historyczne i funkcjonalne; wytyczne konserwatorskie dla właściciela lub posiadacza budynku zabytkowego określające sposoby i metody sprawowania nad nim opieki. Badania konserwatorskie oraz program prac konserwatorskich wykonywane są na zlecenie i koszt inwestora przez niezależnego specjalistę konserwatora zabytków, dysponującego odpowiednimi uprawnieniami, zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011 roku. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. ul. Kościuszki 4

9 9

10 10 Dotacje konserwatorskie Dotacja może być udzielona w wysokości: Zasady przyznawania dotacji: do 50% nakładów koniecznych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy budynku wpisanym indywidualnie do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego; do 30% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy budynku wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu. Zakres prac, na które może zostać udzielona dotacja podany jest w art. 77 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zwraca się uwagę, iż dotacje konserwatorskie mogą obejmować zarówno wykonanie badań konserwatorskich i przygotowanie koniecznej dokumentacji, jak i same prace konserwatorsko budowlane. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie złożonych wniosków. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu na wymaganym formularzu w terminie do 31 marca roku, w którym przyznane mają zostać dotacje. Wnioski są każdorazowo rozpatrywane merytorycznie przez Komisję Konserwatorską, pod kątem ich kompletności oraz rzeczywistych i niezbędnych potrzeb remontowych, z uwzględnieniem zarówno walorów zabytkowych i architektonicznych budynku oraz znaczenia prac dla jego stanu, jak i wizerunku miasta. O przyznanie dotacji może się ubiegać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca tytuł prawny do budynku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

11 11 Dotacja przyznawana jest jedynie na prace planowane do wykonania. Wnioskodawca nie może mieć zadłużeń finansowych wobec Gminy Miasta Sopotu. Na elewacji budynku zakazuje się umieszczania nośników reklamowych i szyldów. Nie ma możliwości korzystania jednocześnie z innych programów pomocowych oferowanych przez Gminę Miasta Sopotu, za wyjątkiem wypadku, gdy zakres prac objętych dofinansowaniem na danym budynku jest różny. Wykonawca prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych powinien być wyłoniony w drodze postępowania konkursowego i musi posiadać niezbędne kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. Informacji na temat dotacji konserwatorskich udziela: dr Danuta Zasławska, Konserwator Zabytków Miasta Sopotu mail: tel faks oraz pracownicy Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu Urząd Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/ Sopot pokój nr 93, 94 i 100, II piętro

12 12 Dobre praktyki konserwatorskie Kamienica czynszowa przy ul. Malczewskiego 19 Kamienica czynszowa przy ul. Malczewskiego 19 wybudowana na początku XX wieku, jest usytuowana w północnej pierzei ulicy, w ciągu budynków z podobnego okresu w historycznej strefie urbanistycznej Sopotu. Budynek jest dwupiętrowy, murowany i tynkowany. Od strony wschodniej przylega on do sąsiedniej kamienicy pod nr. 17, a od strony zachodniej zwieńczony jest ściętym narożnikiem z niewielkim szczytem ozdobionym sterczyną. Elewację zdobią podwójne ciągi gzymsów, akcentujące poszczególne kondygnacje. Wokół posesji zachował się fragment oryginalnego kutego ogrodzenia z początku XX wieku. Wspólnota Mieszkaniowa z budynku przy ul. Malczewskiego 19 w Sopocie zgłosiła się do Biura Konserwatora Zabytków z wnioskiem o remont elewacji z całkowitym dociepleniem. Przed złożeniem wniosku Inwestor zlecił dla budynku badania konserwatorskie i opracowanie programu prac konserwatorskich koniecznego dla wykonania prawidłowego remontu elewacji. Na podstawie programu prac konserwatorskich i we współpracy z konserwatorem odpowiedzialnym za badania, a także z Biurem Konserwatora Zabytków architekt przygotował wysokiej jakości projekt remontu. Ze stanowiska konserwatorskiego Konserwator Zabytków Miasta Sopotu uznał, iż w wypadku budynku przy ul. Malczewskiego 19 nie ma przeciwwskazań dla docieplenia zewnętrznego o ograniczonej grubości, pod warunkiem odtworzenia pierwotnych gzymsów w specjalistycznych technologiach konserwatorskich na warstwie docieplenia. Przystępując do wykonania remontu, Wspólnota Mieszkaniowa powołała wykwalifikowanego konserwatora do prowadzenia nadzoru nad wykonywanym remontem, by zapewnić odpowiednią realizację założeń i wytycznych technologicznych programu prac konserwatorskich. Ponieważ zarówno Wspólnota Mieszkaniowa, wykonawca prac, jak i osoba pełniąca nadzór konserwatorski na każdym etapie prac kontaktowały się z Biurem Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, remont kamienicy przebiegał szybko i bez komplikacji. Współpraca między wykonawcą robót budowlanych, konserwatorem pełniącym nadzór i członkami Wspólnoty Mieszkaniowej układała się wyjątkowo pomyślnie, co z pewnością wpłynęło na sukces całej inwestycji. Efekt jest bardzo dobry w wyniku remontu udało się zarówno zachować historyczne wartości budynku, wyeksponować jego walory poprzez odtworzenie części utraconego detalu (jak kolorowe szybki w ozdobnych oknach werandy, czy drewniana sterczyna na szczycie) a także poprawić komfort życia mieszkańców, stan oraz wygląd nieruchomości.

13 13

14 14 Dobre praktyki konserwatorskie Kamienica czynszowa przy Al. Niepodległości 688 Kamienica czynszowa przy Al. Niepodległości 668 wybudowana została w 1902 roku i usytuowana jest w zachodniej pierzei ulicy, w historycznej strefie urbanistycznej Sopotu. Budynek jest murowany i tynkowany, a od strony południowej przylega do siostrzanej kamienicy pod nr 686, tworząc z nią spójną bryłę architektoniczną. Elewacja ozdobiona jest delikatnym rysunkiem wgłębień i płycin, a na osi posiada wyjątkowo ciekawą i bogatą dekorację sztukatorską z inicjałami JS w jednym kartuszu oraz przedstawieniem narzędzi ciesielskich i murarskich wokół pszczelego ula w drugim. Dodatkowo w centralnym kartuszu wpisano daty 1902, 1927 oraz dodatkowo datę Schodkowy portal budynku wykonany został z ozdobnej cegły elewacyjnej. Wspólnota Mieszkaniowa z budynku przy Al. Niepodległości 688 w Sopocie zgłosiła się do Biura Konserwatora Zabytków z wnioskiem o remont elewacji z dociepleniem zewnętrznych ścian budynku. Z uwagi na fakt, iż budynek podlega ochronie konserwatorskiej i widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków, Biuro Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu wskazało Wspólnocie Mieszkaniowej warunek przygotowania programu prac konserwatorskich i wykonania badań konserwatorskich na budynku. Dokumenty te musiały zostać przedłożone Konserwatorowi Zabytków przed wydaniem pozwolenia na przeprowadzenie remontu. W wyniku wykonanych badań konserwatorskich pod warstwami wtórnych farb odkryto między innymi pierwotną kolorystkę elewacji (ciemny odcień żółtego piaskowca), bogatą polichromię kartuszy sztukatorskich i oryginalną kolorystykę okien (kolor szmaragdowo-zielony). Na podstawie programu prac konserwatorskich i we współpracy z konserwatorem odpowiedzialnym za badania, a także z Biurem Konserwatora Zabytków architekt wniósł poprawki do pierwotnego projektu remontu. Dzięki temu powstał wysokiej jakości projekt budowlany, zawierający założenia stosowne dla historycznego budynku. Ze stanowiska konserwatorskiego uznano iż w przypadku budynku przy Alei Niepodległości 688 nie może być zgody na docieplenie zewnętrzne na elewacji frontowej, z uwagi na ochronę pierwotnego stylu i estetyki architektury, jej proporcji, podziałów i historycznego detalu. Nie znaleziono natomiast przeciwwskazań dla docieplenia w ograniczonej grubości mało widocznych od ulicy elewacji od strony podwórza, pod warunkiem odtworzenia pierwotnej dekoracji tych ścian na warstwie docieplenia. Przystępując do prac budowlanych i konserwatorskich

15 15

16 16 Kamienica czynszowa przy Al. Niepodległości 688 na budynku Wspólnota Mieszkaniowa powołała wykwalifikowanego konserwator do prowadzenia nadzoru nad całością remontu oraz specjalistyczną ekipę konserwatorską do wykonania prac restauratorskich przy kartuszach sztukatorskich na elewacji frontowej. Udział tych osób w pracach remontowych pozwolił zapewnić odpowiednią realizację założeń i wytycznych programu prac konserwatorskich. Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała na remont dofinansowanie z budżetu Wydziału Strategii Rozwoju Miasta. Tak jak w poprzednio przywołanym przypadku, Wspólnota Mieszkaniowa oraz osoba pełniąca nadzór konserwatorki kontaktowały się na każdym etapie realizacji prac z Biurem Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu, dzięki temu remont kamienicy przebiegał bez zbędnych komplikacji. W trakcie prac budowlanych okazało się, iż pod przemurowaniami zachował się oryginalny cokół z ozdobnej cegły licowej, który płynnie łączył się z ceglanym portalem wejściowym. Wspólnota Mieszkaniowa wypełniając obowiązek powiadomienia Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu o nowym odkryciu, zgłosiła tę informację do Urzędu. Mimo, iż prace takie nie były przewidziane w pierwotnym projekcie budowlanym, Wspólnota Mieszkaniowa, będąc świadomą historycznej wartości budynku, zdecydowała się wykonać konserwację ozdobnego cokołu na elewacji frontowej. Dzięki otwartości Inwestora i współpracy z konserwatorami efekt końcowy remontu jest bardzo dobry w wyniku podjętych prac udało się nie tylko poprawić komfort życia mieszkańców, stan oraz wygląd zewnętrzny nieruchomości, ale także zachować historyczne wartości budynku i wyeksponować jego walory poprzez odtworzenie pierwotnej kolorystyki i ozdobnych detali: polichromii na sztukateriach oraz dekoracyjnego cokołu z portalem z cegły elewacyjnej. Jako uwieńczenie prac remontowych, w uzgodnieniu z Biurem Konserwatora Zabytków, wkomponowano w oryginalny kartusz nad drzwiami datę kolejnej renowacji budynku.

17 17

18 18 Przyznawanie refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych Z refundacji części kosztów remontu elewacji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada swój udział i spełniają łącznie niżej podane warunki: udokumentują stosownym zaświadczeniem podpisanym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami dobry stan techniczny izolacji ścian fundamentowych, pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych w zgodzie z zasadami urbanistyczno przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego do budynku i wykonają ogrodzenie posesji, uzyskają decyzję Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu i dostosują się do jego wytycznych przed wykonaniem projektu kolorystyki budynku, właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec Gminy. wykonają rozbiórkę ewentualnej zabudowy substandardowej, na przykład komórki itp. Wnioski o refundację powinny zawierać: uwierzytelnioną kserokopię prawomocnej uchwały wspólnoty dot. remontu elewacji, oświadczenie członków wspólnoty o nieposiadaniu zadłużeń wobec Gminy kosztorys prac remontowych, zaświadczenie o dobrym stanie technicznym izolacji ścian fundamentowych oraz pokrycia dachowego, opierzeń, rynien, i rur spustowych, podpisane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami oraz administratora budynku. decyzję Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu Refundację ustala się w następującej wysokości : do 50% wartości robót wg kosztorysu wstępnego budynki wpisane do rejestru zabytków, do 30% wartości robót wg kosztorysu wstępnego budynki w gminnej ewidencji obiektów zabytkowych, Decyzję o wysokości udzielonej refundacji podejmuje Prezydent Miasta Sopotu w formie promesy. Wnioski z kompletem dokumentów przyjmowane są od 2 stycznia do 30 kwietnia roku, w którym będzie przeprowadzony remont budynku, a prace powinny zostać wykonane do końca października tego roku.

19 Przyznawanie refundacji części kosztów remontów całkowitych budynków wspólnot mieszkaniowych wraz z uporządkowaniem otoczenia 19 Z refundacji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się na obszarze objętym programem rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu, a także wspólnoty położone poza obszarem, których budynki znajdują się w ewidencji obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz posiadają wysokie walory kulturowo historyczne i spełniają następujące kryteria: zgromadziły minimum 10% środków własnych planowanego remontu, złożą wniosek o przyznanie refundacji wraz z wymaganymi załącznikami, właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec gminy, uzyskają pozwolenie Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac w zakresie objętym wnioskiem o refundację w zgodzie z zasadami urbanistyczno przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego i dokonają rozbiórki substandardowej zabudowy. Refundację części kosztów całkowitego remontu części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych zatwierdza się do wysokości 30% ogólnie wydatkowanej kwoty na cel remontowy. Refundacja przyznawana jest na podstawie wniosku o refundację części kosztów całkowitego remontu budynku, do którego należy załączyć: uchwałę wspólnoty w sprawie przystąpienia do remontu, kosztorys prac remontowych, oświadczenie o nieposiadaniu zadłużeń wobec Gminy Pełna informacja o programach w Wydziale Strategii Rozwoju Miasta Informacji na temat programów pomocowych udzielają: Hanna Chabierska, Zastępca Naczelnika Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, mail: Agnieszka Przasnyska, Inspektor mail: tel faks Wydział Strategii Rozwoju Miasta Urząd Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/ Sopot pokój nr 69, I piętro

20 20 Dobre praktyki Kamienica czynszowa przy ul. Kopernika 10 Kamienica czynszowa przy ul. Kopernika 10 została wybudowana w 1912 r. Stanowi ona część historycznego układu przestrzennego zespołu zabudowy stanowiącego zamkniętą kompozycję urbanistyczno architektoniczną w kwartale ulic Wybickiego, Kopernika i Krótkiej. Stan elewacji wskazywał na konieczność przeprowadzenia kompleksowego remontu. Zarówno tynki jak i detale architektoniczne wykazywały osłabienie i liczne ubytki. Zły stan budynku negatywnie wpływał na estetykę tego miejsca. Brak działań ukierunkowanych na poprawę stanu kamienicy prowadziłby do jej dalszej degradacji. Wspólnota Mieszkaniowa zgłosiła do Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu zamiar wykonania docieplenia wraz z kompleksowym remontem elewacji. Ponieważ budynek przy ul. Kopernika 10 widnieje w Gminnej Ewidencji Obiektów Zabytkowych Miasta Sopotu, przed przystąpieniem do opracowywania projektu remontu, konieczne było wykonanie badań konserwatorskich. Wspólnota Mieszkaniowa zatrudniła wykwalifikowanego konserwatora, który wykonał badania i sporządził program prac konserwatorskich.w świetle badań stwierdzono, iż elewacji budynku nie da się ochronić. Wyrażono zgodę na całkowite docieplenie kamienicy pod warunkiem bezwzględnego odtworzenia detali architektonicznych elewacji. Architekt przygotowujący projekt remontu współpracował z konserwatorami odpowiedzialnymi za wykonanie badań. W efekcie powstał projekt wysokiej jakości. Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała dotację z Programu Remontów Elewacji prowadzonego przez Wydział Strategii Rozwoju Miasta. Ponieważ na każdym kroku Wspólnota Mieszkaniowa konsultowała z Biurem Konserwatora swoje zamiary, postępowanie przebiegło szybko i bez komplikacji. Efekt jest bardzo dobry, a jakość wykonania prac na wysokim poziomie. Dzięki przeprowadzeniu remontu została uporządkowana przestrzeń urbanistyczna o znaczeniu historycznym.

21 21

22 22 Dobre praktyki Kamienica czynszowa przy ul. Armii Krajowej 65 Kamienica czynszowa przy ul. Armii Krajowej 65 została wybudowana w 1905 r. Stanowi ona część historycznego układu przestrzennego zespołu zabudowy stanowiącego zamkniętą kompozycję urbanistyczno architektoniczną. Stan budynku określono jako przed-awaryjny. Elewacja budynku była spękana, w wielu miejscach brakowało tynków. Liczne detale architektoniczne obecne niegdyś na elewacji były uszkodzone lub wybrakowane. Zły stan budynku negatywnie wpływał na estetykę tego miejsca. Brak działań ukierunkowanych na poprawę stanu kamienicy prowadziłby do jej dalszej degradacji. Wspólnota Mieszkaniowa zgłosiła do Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu zamiar wykonania termomodernizacji wraz z remontem elewacji. Ponieważ budynek przy ul. Armii Krajowej 65 widnieje w Gminnej Ewidencji Obiektów Zabytkowych Miasta Sopotu, przed przystąpieniem do opracowywania projektu remontu, konieczne było wykonanie badań konserwatorskich, do których wykonania Wspólnota Mieszkaniowa zatrudniła konserwatora zabytków. Projekt ochrony konserwatorskiej zakładał maksymalną ochronę historycznego charakteru kamienicy, dbałość o jej oryginalne fragmenty oraz uzupełnienie ich w miejscach tego wymagających. W świetle przeprowadzonych badań konserwatorskich wyrażono zgodę na docieplenie kamienicy z wyłączeniem elewacji frontowej. Dodatkowo na podstawie badań zaprojektowano detale, które uszlachetniły wygląd budynku. Architekt przygotowujący projekt remontu współpracował z konserwatorami odpowiedzialnymi za wykonanie badań. W efekcie powstał projekt wysokiej jakości, zgodnie z którym przeprowadzono prace remontowe. Oprócz kompleksowego remontu kamienicy, wykonano również konserwację portalu. Wspólnota Mieszkaniowa uzyskała na remont dofinansowanie z budżetu Wydziału Strategii Rozwoju Miasta oraz Konserwatora Zabytków. Po konsultacjach w Biurze Konserwatora Zabytków zdecydowano się na odtworzenie witraży, na które to prace również uzyskano dofinansowanie. Wspólnota Mieszkaniowa wykazała się dużym zaangażowaniem i świadomością historycznego znaczenia budynku przy ul. Armii Krajowej 65. Dzięki licznym konsultacjom w Biurze Konserwatora, postępowanie administracyjne przebiegło szybko i bez komplikacji.

23 23

24 24 Praktyczne wskazówki dla wspólnot przystępujących do remontu budynku Warto zapoznać się z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotyczącymi praw i obowiązków właściciela zabytkowego budynku Dokładny kosztorys prac, zarówno konserwatorskich, jak i budowlanych, może zostać przygotowany tylko na podstawie szczegółowego projektu, zgodnego z programem prac konserwatorskich Należy pamiętać, że szczegółowe badania i program prac konserwatorskich są podstawą poprawnie wykonanego i trwałego w efektach remontu zabytkowego budynku Wybierając projektanta i wykonawcę prac konserwatorsko remontowych należy kierować się przede wszystkim ich przygotowaniem zawodowym, doświadczeniem i referencjami najniższa cena rzadko idzie w parze z wysoką jakością R e m o n t o w a n i e b u d y n k u z a b y t k o w e g o musi przebiegać przy użyciu materiałów przeznaczonych do renowacji zabytków Warto zaznajomić się z dostępnymi na rynku nowoczesnymi materiałami dociepleniowymi, przeznaczonymi do budynków zabytkowych docieplenie styropianem jest w wielu przypadkach niemożliwe ul. Grunwaldzka 42

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2009 ISO 9001:2008 Spis treści: strona Słowo wstępne 5 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrum Sopotu - Dobre Praktyki

Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrum Sopotu - Dobre Praktyki Program Rewitalizacji Zabytkowego Centrm Sopot - Dobre Praktyki P r o j e k t w s p ó ł f i n a n s o w a n y z e ś r o d k ó w U n i i E r o p e j s k i e j Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Warszawa 2011 1 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Solec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł)

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł) WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 lp Numer projektu Tytuł projektu Przedmiot projektu Szacunkowy koszt (w zł)

Bardziej szczegółowo

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Katowice, dnia 15.02.2008r. OR.VI.BG-0180-2/1/08 Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. WSTĘP Zgodnie z

Bardziej szczegółowo