List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011:"

Transkrypt

1 Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update March 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011: 1) Europejski Przegląd Sądowy 2) Nowa Europa Wschodnia 3) Państwo i Prawo 4) Sprawy Międzynarodowe 5) Studia Europejskie 6) Studia Polityczne 7) Studia Regionalne i Lokalne 8) Wspólnoty Europejskie 9) Zeszyty Prawnicze

2 Europejski Przegląd Sądowy Numer Thomas Giegerich Ostatnie słowo Niemiec w sprawie zjednoczonej Europy - wyrok Federalnego Trybunatu Konstytucyjnego w sprawie Traktatu z Lizbony 4 Anna Dorabialska Między normą kolizyjną a instytucją uznania -nazwisko w orzecznictwie TS 18 Filip Grzegorczyk Dyrektywa 2006/43/WE w sprawie sprawozdań finansowych w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego 25 Błażej Kuźniacki Podatek od postojów w celach turystycznych od nierezydentów autonomicznego regionu państwa członkowskiego - glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-169/08 Presiclente del Consiglio des Ministri v. Regione Sardegna 36 Mariusz Baran Nakaz windykacji bezprawnie przyznanej pomocy a zasada powagi rzeczy osądzonej - glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-119/05 Ministero delllndustria, del Commercio e deii'artigianato v. Lucchini SpA 44 Roman Namysłowski Obejście prawa w podatku VAT - konieczność odwrócenia podatkowych skutków transakcji - wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-255/02 Halifax pk, Leeds Permanent Development Sen/ices Ltd, County Wide Property lnvestments Lid v. Commissioners of Customs & Excise 51

3 Europejski Przegląd Sądowy Numer artykuły i rozprawy Ewa Łętowska Czekając na Godota, czyli jak wykonywać wyroki ETPCz (uwagi na tle sprawy Moskal v. Polska)... 4 Marcin Radwan Wybrane zagadnienia postępowania wywołanego przez bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka w innym państwie członkowskim..11 Piotr Kucharski Kontrola NBP przez Najwyższą Izbę Kontroli w świetle prawa UE 21 Monika Tomaszewska Wiek emerytalny jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego Mirosław Stec Prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lotu - glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-402/07 Sturgeon v. Condor oraz Bock i Lepuschitzv. Air France...40 Elżbieta Hanna Morawska Odpowiedzialność państwa za bierność wobec przemocy domowej i dyskryminację jej ofiar - glosa do wyroku ETPCz z r. w sprawie Opuz v. Turcja 45 Roman Namysłowski Opodatkowanie osób fizycznych - zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo - wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-279/93 Finanzamt Koein-AItstadt v. Roland Schumacker... 53

4 Nowa Europa Wschodnia Numer Kronika i komentarze Marek Matusiak Azja Centralna... 7 Kamil Kłysiński Białoruś... 9 Wojciech Górecki Kaukaz Jadwiga Rogoża Rosja Sławomir Matuszak Ukraina Paweł Kowal Miękki realizm Marcin Wojciechowski Nie ulec chwilowym nastrojom WolfgangTemplin Wciągać Rosję do dialogu Andriej Riabow Ograniczeni partnerzy Marcin Kaczmarski Dlaczego Rosja nie boi się Chin? 45 Szymon Kardaś Pragmatyczna przyjaźń Katarzyna Kwiatkowska Siermiężna dama Piotr Pogorzelski Korporacja Ukraina Wojciech Konończuk Rosyjska gorączka sztuki Joanna Bocheńska Muzułmanka to znaczy obywatelka 89 Rozmowa z Mihailem Formuzalem Znajduję wsparcie w Rosji Marta Jaroszewicz Wizowy rubikon Iwona Kaliszewska Terror od (dagestańskiego) podwórka.108 Rozmowa z Wołodymyrem Fesenką Władza ma kompleks Majdanu 113 Aleksandra Kowalczuk Jutro nie zależy od nas Lucyna Dąbrowska Nie tylko babuszki i seksowne krasunie 132 Iza Chruślińska Ukraina zaklęta w książkach 142 Polska - partner Wschodu Iryna Sołonenko Ukraina liczy na Polskę Walerij Karbalewicz Białoruś w tonacji moll Leonid Litra Europejskie nadzieje Kiszyniowa Kakha Gogolashvili Gruzini wierzą w przyjaźń Ruben Mehrabian Ormianie wybierają Europę Rozmowa z Andrzejem Cieszkowskim Partnerstwo Wschodnie przez pryzmat szans..., 190 Paweł Świeboda Partnerstwo Wschodnie umarło, niech żyje Partnerstwo Wschodnie! Grzegorz Gromadzki Cudów nie oczekujmy Przemysław Zurawski vel Grajewski Okręt flagowy czy statek widmo? 209 Łukasz Adamski Giedroyc w oryginale Jacek Bórkowicz Kaukaska mozaika Wojciech Górecki Kawa po gruzińsku Iwona Kaliszewska Po co nam czołg? O książce Germa na Sadułajewa Jestem Czeczenem Tomasz Mróz Nieznośna łatwość umierania O książce Philipa Pompera Brat Lenina. Opowieść o rodzinie rewolucjonisty Dominik Jankowski Topniejące bezpieczeństwo O książce Alicji Curanović Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw Eugeniusz Soból Antyutopia rosyjskiej egzotyki O książce Daniela Kaldera Dziwne teleskopy Bartosz Staszczyszyn Kompania wąsatych braci Back to title list

5 Państwo i Prawo Numer XLVI Konkurs Państwa 1 Prawa"...3 Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański Konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego...6 Dr Piotr Kucharski, Warszawa Konstytucyjny zakaz finansowania deficytu budżetowego przez NBP a prawo Unii Europejskiej. 19 Prof. dr hab. Leonard Etel, Uniwersytet w Białymstoku Korzystanie z pomocy publicznej w spłacie zobowiązań podatkowych 35Dr Marcin Wiącek, Uniwersytet Warszawski Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (w świetle orzecznictwa) Prof. dr hab. Andrzej Matan, Uniwersytet Śląski Nadzór nad spółkami do zagospodarowania wspólnot gruntowych 55 Krzysztof Dąbkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu Konstrukcja sprawstwa pośredniego (spór J. Makarewicza i S. Glasera) 69 Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski Eliminowanie z procesu karnego dowodu zebranego w sposób sprzeczny z ustawą Prof. dr hab. Wojciech Radecki, Instytut Nauk Prawnych PAN Czeskie prawo środowiska (artykuł recenzyjny) POLEMIKA W sprawie zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o prokuraturze - ponownie (Dariusz Wysocki) I Remigiusz Sobański Wojciech Góralski RECENZJE Kamila Tarnacka: Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym (rec. Wojciech Sokolewicz) Krzysztof Skawiańczyk: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (rec. Paweł Błaszczyk) 111 Paweł Księżak: Zachowek w polskim prawie spadkowym (rec. Mariusz Załucki) 114 Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform Developments, 1.1-4, red. E Diinkel, J. Grzywa? P. Horsfield, I. Pruin (rec. Krzysztof Krajewski) 117

6 Państwo i Prawo Rocznik 66 numer 1 Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia Projekt klauzuli integracyjnej do Konstytucji RP 3 Dariusz Wysocki Postępowanie apelacyjne w procesie karnym 18 Dr Jan Kulesza, Negatywna prewencja generalna 34 * Dr Patrycja Grzebyk, Definicja zbrodni agresji 45 Mgr Konrad Łuczak, Metody wykładni prawa krajowego a wykładnia zgodna z prawem unijnym 59 Mgr Katarzyna Gębala, Uznanie administracyjne w systemie prawa niemieckiego 73 Dr Anna Brzezińska-Rawa Dyskryminacja jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w unjjnym prawie konkurencji 83 Dr Jan Winczorek, Nowe badania empiryczne z zakresu socjologii wymiaru sprawiedliwości 94 POLEMIKA W sprawie inkluzywnego pozytywizmu prawniczego raz jeszcze (Tomasz Barankiewicz) 100 RECENZJE Adam Opalski; Europejskie prawo spółek (rec. Jacek Napierała) 105 Anna Zalcewicz: Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania (rec. Eugenia Fojcik-Mastalska) 107 Paulina Wiktorska: Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych (rec. Barbara Stańdo-Kawecka) 111 SPRAWOZDANIA XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Metodologii Prawniczej (Aix-en- Provence, VI2010) (Leszek Leszczyński) Konferencja Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) (Haga, VIII 2010) (Piotr Siurnicki) 115

7 Państwo i Prawo NR 2/2011 Prof. dr hab. Monika Płatek Pozorna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym...3 Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, Stosowanie wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego poza Kościołem katolickim 19 Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna biur podróży w prawie francuskim. 34 Dr Tomasz Ostropolski, Jurysdykcja uniwersalna wobec piractwa morskiego w prawie międzynarodowym 47 Dr Jerzy Duży Zasada legalizmu a cele procesu karnego Mgr Dorota Krekora-Zając, Zgoda na badania genetyczne przeprowadzane w celu zaprzeczenia ojcostwa.71 Dr Mateusz Pilich, Związki quasi-mafżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym 84 Mgr Fabian Nalikowski, Odpowiedzialność za działanie w cudzym interesie (art. 9 3 k.k.s.) 95 RECENZJE Jerzy Ciapała: Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej (rec. Mirosław Wyrzykowski) 104 Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, red. Anna Turska (rec. Grażyna Skąpska) Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, red. Katarzyna Kubuj, Jan Wawrzyniak (rec. Lech Mażewski) Joanna Wyporska-Frankiewicz: Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym (rec. Dariusz R. Kijowski) n o SPRAWOZDANIA Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego (Toruń, 20-22IX 2010) (Jerzy Lachowski, Weronika Król) Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych (Konferencje naukowe, Warszawa, 11VI2010,29IX 2010) (Mateusz Błachucki) 116 Religia w sferze publicznej (Międzynarodowa konferencja naukowa, Budapeszt, 4-5 VI2010) (Adam Bodnar, Ada Paprocka) Zmieniające się społeczeństwa (Międzynarodowa konferencja naukowa,marakesz, 2-5 VI2010) (Józef Wójcikiewicz, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz) 121 Notariat łaciński i jego rola w zapewnieniu transparencji rynków finansowych (Międzynarodowa konferencja naukowa, Marakesz, 3-6 X 2010) (Witold Spirydowieź) 123 Z ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA Glosa Zbigniewa Kmieciaka do wyroku z 30 VI2009 w sprawie Verein gegen Tierfabriken Schweiz v. Szwajcaria, nr skargi 32772/ Z ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Glosa Witolda Borysiaka do postanowienia z 5 XII 2007,1CSK 300/ Z ORZECZNICTWA IZBY KARNEJ ORAZ IZBY WOJSKOWEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Glosa Barbary Nity do wyroku z , IV KO 137/ POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA...,

8 Sprawy Międzynarodowe Numer SPIS TREŚCI ARTYKUŁY STUDIA Adam Daniel Rotfeld NATO 2020: nowa koncepcja strategiczna... 5 Marcie Zaborowski Jakie stosunki transatlantyckie w XXI wieku?...27 Zdzisław Lachowski Półwiecze kontroli zbrojeń: próba bilansu Stanisław Czesław KozłowskI Szwajcaria - Unia Europejska. Przejściowe osłabienie dynamiki czy zmierzch szwajcarskiej strategii bilateralizmu?...69 MATERIAŁY PRZEGLĄDY Marcin Menkes Prawne ograniczenia w eksporcie broni z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych ARCHIWUM DYPLOMATYCZNE Tytus Jaskułowskl Wywiad PRL wobec przesilenia politycznego w NRD i planów zjednoczenia Niemiec RECENZJE OMÓWIENIA Rocznik Strategiczny 2009/2010 (Łukasz Kulesa) Władysław Czapliński, Bernard Łukańko (red.), Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI w. (Ryszarda Formuszewicz) Joanna Matuszewska, Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji (Jadwiga Stachura) Omówienia KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec) Roczny spis treści...152

9 Studia Europejskie Numer Spis treści ARTYKUŁY Kamil Zajączkowski Unia Europejska wobec problemów rozwojowych świata - w kierunku (nie)spójnej polityki UE 9 Paweł Moniak Wybrane aspekty polityki zagranicznej USA w kontekście stosunków transatlantyckich 39 Eugeniusz Górski Demokratyczna Hiszpania w Europie Dariusz Niedźwiedzki Migracja i tożsamość europejska. Polscy migranci niepełni wobec procesu integracji europejskiej Magdalena Fedorowicz Procedura nakładania sankcji przez Europejski Bank Centralny na instytucje kredytowe państw członkowskich Unii Europejskiej za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymywania rezerw obowiązkowych. Wybrane zagadnienia 117 Michał Płachta Konflikty jurysdykcyjne w sprawach karnych: propozycja rozwiązania w Unii Europejskiej DOKUMENTY Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego,Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli, Bruksela, 20 kwietnia 2010 r. 157 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wkładu Polityki Spójności w osiągnięcie celów lizbońskich i celów UE 2020" (2009/2235(INI)), Strasburg, 20 maja 2010 r INFORMACJE I MATERIAŁY Bruksela - laboratorium zmian. Redefinicja wizerunku miasta w świetle europejskich procesów integracyjnych, Katarzyna M. Romańczyk Wybrane problemy bezpieczeństwa Europy Wschodniej, Wojciech Gizicki...199

10 Studia Polityczne NR 26 Słowo od redaktora... 5 Instytucje polityczne Adam Gendźwiłł, O partyjności i bezpartyjności demokracji lokalnej...,... 7 Dominika Mikucka-Wójtowicz, Przesłanki wyboru i funkcjonowanie reżimów semiprezydenckich w Serbii i Chorwacji w latach dziewięćdziesiątych oraz ich wpływ na przebieg procesu demokratyzacji Jakub Bożek, Współzarządzanie jako przykład innowacyjnej polityki zarządzania dobrem wspólnym Integracja europejska Szymon Chojnowski, Polityka komunikacyjna Unii Europejskiej. Ile polityki, a ile public relations? Kinga Schlesinger, Polityczne i społeczne skutki wprowadzenia euro we Francji i w Niemczech Stosunki międzynarodowe Kordian Kuczma, Stosunki między Federacją Rosyjską a Republiką Estonii po 1991 roku Historia najnowsza Sebastian Drabik, Gremia kierownicze PZPR w Krakowie w latach Myśl polityczna Krzysztof Zuba, Trzecia droga" po 10 latach z perspektywy brytyjskiej i polskiej. Ślepa uliczka czy wyjście ewakuacyjne? Omówienia i recenzje International Law and the Question of Western Sahara, pod redakcją K. Artsa i P. Pinto Leite (Paweł Średzińskij. 213 Joanna Sadowska, Sercem i myślą związani z partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (Jakub Grzelak) Tadeusz T. Kaczmarek, Globalna gospodarka i globalny kryzys (Józef M. Fiszer) Ilona Kielan-Glińska, Muzułmanie w laickiej Francji ( ). W kierunku integracji czy separatyzmu? (Dana Orzechowska) Adam Szymański, Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji (Jakub Wódka) Kazimierz Dziubka, Obywatelskość jako virtu podmiotu demokracji (Arkadiusz Barut) Contents

11 Studia Regionalne i Lokalne Numer 4 (42) 2010 SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj Współpraca ośrodków naukowych w Polsce. 5 Spatial aspects of collaborative networks in science: Lessons from Poland 22 Jacek Poniedziałek Kształtowanie się regionu na Warmii i Mazurach Creating a region in Warmia and Masuria 42 Marek W. Kozak Turystyka: niewykorzystywana szansa rozwojowa regionów? 43 Tourism: A lost opportunity for regional development? 59 Tomasz Grzegorz Grosse Kierunki zmian w polityce spójności UE. Analiza wybranych nurtów dyskusji prowadzonej w latach The directions of future changes in the EU Cohesion Policy. Selected topics of the debatę 82 Dominika Wojtowicz, Michał Wolański, Łukasz Widła-Domaradzki Ocena rzeczywistych efektów projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na przykładzie projektu przebudowy skrzyżowań 83 Impact evaluation of EU-co-financed projects - a case study of crossroads reconstruction 104 Janina Kotlińska, Maciej J. Nowak Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości a rozwój lokalny Economy of district property and local governance 122 SPRAWOZDANIA Dorota Celińska-Janowicz Sprawozdanie z konferencji Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku" 123

12 WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 6 (205) listopad/grudzień 2010 STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ Indie - ważny partner handlowy Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek 3 GOSPODARKA I FINANSE Przezwyciężenie kryzysu w negocjacjach nad budżetem UE na 2011 r. - Aneta Sukiennik 11 Narodziny i kłopoty "tygrysa celtyckiego" - problemy wzrostu gospodarczego opartego na kapitale zagranicznym Edward Molendowski, Małgorzata Żmuda 19 JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie stawki VAT na ubranka i obuwie dziecięce w Polsce - Jan Piotrowski 28 POLITYKA ENERGETYCZNA Konieczność zwiększania efektywności energetycznej w Unii Europejskiej - Dariusz Michalski 33 UNIA EUROPEJSKA - KRAJE TRZECIE Wspólna strategia Afryka-UE po spotkaniu w Trypolisie - Paweł Frankowski 47 WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Co nowego w prawie Unii i dokumentach KE? 54 Co nowego w prawie polskim? 67

13 Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Numer ARTYKUŁY: SPIS TREŚCI Katarzyna Sójka-Zielińska Idea kodyfikacji" w kulturze prawnej europejskiego Oświecenia... 7 Idea ofthe Codification in the Legał Culture ofthe European Enlightenment 21 Władysław Rozwadowski Rzymska koncepcja własności w kulturze prawnej Europy Roman Concept ofownership in the European Legał Cułture 27 Agnieszka Kacprzak Jułian, Ułpian i nietypowa pożyczka. Zastosowanie analogii w rozważaniach prawniczych 29 Jułian, Ułpian and the Atypicał Loan: On Anałogy as Applied in Legał Reasoning 46 Zuzanna Benincasa Ryzyko związane z podróżami morskimi jako szczególnego rodzaju wkład niepieniężny do spółki w prawie rzymskim 49 The Risk Connected to Sea Voyages as the Particular Kind ofnon-monetary Contribution to Partnership in Roman Law 78 Anna Tarwacka Termin pirat" w pismach Cycerona - inwektywa czy coś'więcej? 83 The Term 'Pirate' in Cicero s Works - Invective or Morę? 106 Anęta Skalec Ochrona światła i widoku w prawie rzymskim i traktacie urbanistycznym Juliana z Askałonu 107 Protection oflight and ofvięw in Roman Law and Julian of Ascalons Treatise 126 Przemysław Gumiela ALSO/IL nox LT (au TojfiaLcois. Treść i zakres nadania obywatelstwa w 'constitutio Antoniniana' 129 The Content and the Extent ofthe Citizenship Grant in the 'constitutio Antoniniana' 147 Iwona Długoszewska Przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej na ziemiach polskich 149 Reasonsfor Restricting Parental in the Polish Lands 171 Sławomir Godek Oprawie i sądach w guberniach białoruskich w świetle aktów władz rosyjskich z

14 1772 roku 173 The Law and Courts in the Belarusian Governorates as they Relate to theacts of the Russian Authorities ofl Dariusz Fuchs Dopuszczalność roszczeń regresowych instytucji zabezpieczenia społecznego z państw Unii Europejskiej wobec polskiego ubezpieczyciela OC ubezpieczonego odpowiedzialnego za szkodą 191 Admissibility ofclaims of Social Security Institutions of the European Union Countries to the Polish Insurer of Civil Liability Insured who is Responsible for the Damage Grzegorz Jędrejek Legitymacja procesowa umownego zarządcy nieruchomości Judicial Ticket ofa Contractual Real Estate Manager 220 Katarzyna Serafin Prawo do urlopu ojcowskiego w polskiej regulacji prawnej The Right to Paternity Leave under the Polish Legislation 231 Ewa Staszewska Pojęcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy " w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy '. 233 Legał notion of Employees in aparticułar Situation on thelabour Market"; in the light ofthe Act o/2004 on Employment Promotion and Labour Market Institutions 246 Andrzej Adamski Internet - medium, prasa czy środowisko komunikacyjne? Press Law, Internet, Online Press Daniil Tuzov A proposito delia 'rescissio' delie sentenze giudiziarie in diritto romano: ęffetto costitutivo o accertamento dichiarativo dinullita? 265

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and February 2011:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and February 2011: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update February 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and February 2011: 1) Europejski Przegląd

Bardziej szczegółowo

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section beween January and April 2011:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section beween January and April 2011: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update April 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section beween January and April 2011: 1) Europejski Przegląd

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in February 2011:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in February 2011: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update February 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in February 2011: 1) Europejski Przegląd Sądowy nr

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu Kierownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski zaprasza na IX. doroczną konferencję Zakładu Praw Człowieka WPiA UW pt.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

O skutkach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Zakład Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab. Andrzej Wróbel Kierownik Zakładu Prawa Europejskiego INP PAN Dr Borys Budka

Bardziej szczegółowo

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015

STUDIA EUROPEJSKIE. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Numer 4 (76) 2015 STUDIA EUROPEJSKIE Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Numer 4 (76) 2015 Warszawa 2015 Recenzowany kwartalnik Studia Europejskie wydawany przez: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

Spis autorów. Wstęp dr Izabela Kraśnicka. Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Spis autorów Wstęp dr Izabela Kraśnicka Rozdział I prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak Rozdział II A. Marta Janina Skrodzka B. Magdalena Bober Rozdział III A. Katarzyna Ryłko

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min

Prelekcja na temat tzw. słupów podatkowych (Urząd Kontroli Skarbowej) 11: 40 przerwa 10 min Harmonogram Ogólnopolskie Studenckie Forum Podatkowe Termin projektu 26-27 marca 2015 r. DZIEŃ II wystąpienia studentów i ów Godzina rozpoczęcia Wydarzenie Prelegent Czas trwania 10:00 Otwarcie Konferencji

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne dylematy Europy i Unii Europejskiej

Wspó³czesne dylematy Europy i Unii Europejskiej Spis treści Wspó³czesne dylematy Europy i Unii Europejskiej 5 Od Redakcji ARTYKUŁY 7 Cezary Kościelniak Chrześcijańskie i laickie konteksty idei braterstwa i ich polityczne konsekwencje 21 Tomasz Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Od redaktora Dariusz Milczarek...

Spis treści. Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Od redaktora Dariusz Milczarek... Spis treści Słowo wstępne Ambasador Rolf Timans Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce... 17 Od redaktora Dariusz Milczarek... CZĘŚĆ I. IDEA SUBSYDIARNOŚCI Chantal Millon-Delsol Zasada subsydiarności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 5 września 2009 r. Nr 9 ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 82 z dnia 0 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2016

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2016 Recenzje: prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór prof. zw. dr hab. Janusz Ruszkowski Redaktor prowadzący: Michał Zgutka Redakcja i korekta: Grażyna Mastalerz Projekt okładki: Katarzyna Juras Ilustracja na

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wersja archiwalna Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PRAWO HUMANITARNE WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

PRAWO HUMANITARNE WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU 2 czerwca 2017 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Audytorium C (wejście II i III piętro) 8:30 9:00 Rejestracja uczestników 9:00 9:30 Uroczyste Otwarcie Konferencji dr hab. Jerzy

Bardziej szczegółowo

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in May 2012:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in May 2012: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update May 2012 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in May 2012: 1) Przegląd Zachodni no 4 2011 2) Studia Europejskie

Bardziej szczegółowo

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych

Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych Wydział Prawa i Administracji Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Równouprawnienie kościołów i innych

Bardziej szczegółowo

SUB Hamburg A/543469. Rada Europy. a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009

SUB Hamburg A/543469. Rada Europy. a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 SUB Hamburg A/543469 Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 Redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia Wprowadzenie Część I: Rada Europy jako organizacja

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA i NIEMCY w UNII EUROPEJSKIEJ Gospodarki i przedsiębiorstwa w procesie integracji redakcja naukowa Józef Olszyński SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWA 201 0 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia)

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) Prof. UAM dr hab. Tadeusz Gadkowski WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE (książki, artykuły, studia) 1. Książki Międzynarodowa kontrola pokojowego wykorzystania energii atomowej, Poznań 1985. International Liability

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L

OBLICZA POLITYKI. pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WARSZAWA 2009 V0L SUB Hamburg II A/526037 OBLICZA POLITYKI pod redakcją Jana Błuszkowskiego i Jacka Zaleśnego 13 WARSZAWA 2009 V0L INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO V0L13 Spis treści Wprowadzenie 9 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

Dyplomacja czy siła?

Dyplomacja czy siła? SUB Hamburg A/543483 Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych pod redakcją Stanisława Parzymiesa Scholari Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2009 PIS TREŚCI WSTĘP. DYPLOMACJA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. (Monitor Polski

Bardziej szczegółowo

STUDIA POLITOLOGICZNE

STUDIA POLITOLOGICZNE sus Hamburg STUDIA POLITOLOGICZNE POLITYKA NA SZCZEBLU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO pod redakcją Stanisława Sulowskiego ' / WARSZAWA 2011 V0L 20 INSTYTUT NAUK POUTYGNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO STUDIA POLITOIOGICZNE

Bardziej szczegółowo

Szkoła/Uczelnia/Zawód

Szkoła/Uczelnia/Zawód OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA WSPIERANIA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ TEST COOPERA DLA WSZYSTKICH 2012 PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Miasto: Poznań Adres stadionu: AWF Poznań, ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Fundację Promocji Prawa Europejskiego

Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Fundację Promocji Prawa Europejskiego Recenzent: prof. dr hab. Jan Barcz Redakcja: Leszek Kwiatek Korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Ub Hamburg A/553552 Jerzy Kowalski KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Polskie Wydawnictwo Prawnicze Warszawa - Poznań 2009 Spis treści Wstęp 11 1. Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r.

Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki Warszawa, 21-22 stycznia 2016 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ******* Uczelnia Wydział Prawa i Administracji ******* Fundacja Mercatus et Civis Energetyczne Forum Nauki

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 27 marca 2014

Czwartek, 27 marca 2014 Wydział Prawa i Administracji UMCS pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin Czwartek, 27 marca 2014 SALA 110 12:00 13:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Zawody strzeleckie 10 strzałów ku chwale Ojczyzny z pistoletu Vis

Zawody strzeleckie 10 strzałów ku chwale Ojczyzny z pistoletu Vis Zawody strzeleckie 10 strzałów ku chwale Ojczyzny z pistoletu Vis rozegrane w ramach IV VISowiska Radom 2015 zorganizowanego przez Magazyn o Broni Strzał z Warszawy Towarzystwo Strzelecko Historyczne Fort

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

WND-POKL.09.02.00-26-032/13

WND-POKL.09.02.00-26-032/13 łącznik nr 2 do protokołu z dnia 22 września 2014r. Komisji Rekrutacyjnej uczniów do II Edycji Projektu Dodatkowe umiejętności praktyczne i wied snsą na sukces wodowy Listy uczniów Technikum Nr 2 w ZST-I

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in October 2011:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in October 2011: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update October 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section in October 2011: 1) Europejski Przegląd Sądowy nr 10

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22,

Informacja o autorach artykułów naukowych. Studia Iuridica Lublinensia 22, Informacja o autorach artykułów naukowych Studia Iuridica Lublinensia 22, 731-734 2014 Informacja o autorach Studia Iuridica Lublinensia 2014, nr 22 Bałaban Andrzej, profesor dr hab. profesor zwyczajny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 279/2015 1 Renata Małgorzata Szczęch Łańcut 2 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20

SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20 SYSTEMY BANKOWE KRAJÓW G-20 RED. JAN SOLARZ, STANISŁAW FLEJTERSKI I. ROZWÓJ SYSTEMÓW BANKOWYCH PAŃSTW G-20 (JAN KRZYSZTOF SOLARZ) Wstęp 1.1. Kaskada rozwoju systemu bankowego 1.1.1. Bankowość klasztorna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie miasta Leżajska Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wojciech Góralski Wzajemne relacje Kościoła katolickigo i państwa w konwencji między Stolicą Apostolską i Republiką Gwinei Równikowej 25

SPIS TREŚCI. Wojciech Góralski Wzajemne relacje Kościoła katolickigo i państwa w konwencji między Stolicą Apostolską i Republiką Gwinei Równikowej 25 423 SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Katarzyna Krzysztofek Związek pomiędzy wyznaniowym charakterem państwa a uprawnieniami pracownika w świetle kodeksów pracy wybranych krajów Zatoki Perskiej 5 Wojciech Góralski

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium

Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium PONIEDZIAŁEK Nazwa przedmiotu wykładowca godzina rodzaj zajęć Budowanie marki narodowej - teoria i praktyka dr Krzysztof Kasprzyk 13.15-14.45 konwersatorium Media w stosunkach międzynarodowych amb. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum z siedzibą w PSP Jeżowe Centrum - Jeżowe nr 135

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum z siedzibą w PSP Jeżowe Centrum - Jeżowe nr 135 Załącznik do Zarządzenia Nr 106/2015, z dnia 6.10.2015r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum z siedzibą w PSP Jeżowe Centrum - Jeżowe nr 135 L.p. Imię i Nazwisko Komitet wyborczy Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne

Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne Studia II stopnia Program studiów na kierunku: stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2013/14 studia niestacjonarne I rok studiów, 1 semestr Moduły dla wszystkich specjalności: Lp. Nazwa modułu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Nr 1 2008-04-12. Brak minimum. 24 lat i młodsi

Nr 1 2008-04-12. Brak minimum. 24 lat i młodsi Nr 1 100m klasyczny Kobiet Nr 2 100m klasyczny MęŜczyzn Nr 3 50m dowolny Kobiet Nr 4 50m dowolny MęŜczyzn Nr 5 100m grzbietowy Kobiet Nr 6 100m grzbietowy MęŜczyzn Nr 7 50m motylkowy Kobiet Nr 8 50m motylkowy

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

Redakcja naukowa Grażyna Wrzeszcz-Kamińska Wyższa Szkoła Handlowa Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej Redakcja naukowa Grażyna Wrzeszcz-Kamińska Wrocław 2009 Spis treści Wprowadzenie...9 1 Ni e k t ó r e u w a r u n k o w a n i a

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 25/15 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE nr 25/15 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE nr 25/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Na podstawie art. 182 1

Bardziej szczegółowo

II Rzut Powiatowej Drużynowej Ligi LA

II Rzut Powiatowej Drużynowej Ligi LA Klasyfikacja indywidualna dla szkoły 100 m Szkoła ponadgimnazjalna Chłopcy 1 Mariusz Dudzik 00:12,940 89 2 Przemysław Płonicki 00:13,980 55 1500 m Szkoła ponadgimnazjalna Chłopcy 1 Piotr Hanula 05:34,210

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

BIEGOWY KWADRANS. Lista startowa stan 22.10.2010 godz. 20.00

BIEGOWY KWADRANS. Lista startowa stan 22.10.2010 godz. 20.00 BIEGOWY KWADRANS Lista startowa stan 22.10.2010 godz. 20.00 Uniwersytet Warszawski 1 Jacek Bajorek 2 Michał Miśkiewicz Opłata dokonana 3 Marek Grądzki Opłata dokonana 4 Aleksandra Szmigiel Opłata dokonana

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Uniwersytet Rzeszowski Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Rzeszowski Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Lista obecności Ratownictwo Medyczne, studia stacjonarne I stopnia II rok studiów 2015/2016 Semestr III Imię i nazwisko Data 1. Bachara

Bardziej szczegółowo

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju Grupa : G1 1 1 Gajdzik Nadia 2006 33.30 26.06 59.36 2 4 Makuła Wiktor 2007 35.50 27.83 1:03.33 3.97 3 2 Kłak Zofia 2006 38.49 28.54 1:07.03 7.67 4 5 Miśkowiec Marlena 2008 1:04.33 44.09 1:48.42 49.06 5

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 26 września 20 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 76 z dnia 23 sierpnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and August 2011:

List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and August 2011: Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update August 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and August 2011: 1) Europejski Przegląd

Bardziej szczegółowo