List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011:"

Transkrypt

1 Journal Table of Contents (Journal TOC) latest update March 2011 List of journals with electronic table of contents in Polish point of view section between January and March 2011: 1) Europejski Przegląd Sądowy 2) Nowa Europa Wschodnia 3) Państwo i Prawo 4) Sprawy Międzynarodowe 5) Studia Europejskie 6) Studia Polityczne 7) Studia Regionalne i Lokalne 8) Wspólnoty Europejskie 9) Zeszyty Prawnicze

2 Europejski Przegląd Sądowy Numer Thomas Giegerich Ostatnie słowo Niemiec w sprawie zjednoczonej Europy - wyrok Federalnego Trybunatu Konstytucyjnego w sprawie Traktatu z Lizbony 4 Anna Dorabialska Między normą kolizyjną a instytucją uznania -nazwisko w orzecznictwie TS 18 Filip Grzegorczyk Dyrektywa 2006/43/WE w sprawie sprawozdań finansowych w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego 25 Błażej Kuźniacki Podatek od postojów w celach turystycznych od nierezydentów autonomicznego regionu państwa członkowskiego - glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-169/08 Presiclente del Consiglio des Ministri v. Regione Sardegna 36 Mariusz Baran Nakaz windykacji bezprawnie przyznanej pomocy a zasada powagi rzeczy osądzonej - glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-119/05 Ministero delllndustria, del Commercio e deii'artigianato v. Lucchini SpA 44 Roman Namysłowski Obejście prawa w podatku VAT - konieczność odwrócenia podatkowych skutków transakcji - wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-255/02 Halifax pk, Leeds Permanent Development Sen/ices Ltd, County Wide Property lnvestments Lid v. Commissioners of Customs & Excise 51

3 Europejski Przegląd Sądowy Numer artykuły i rozprawy Ewa Łętowska Czekając na Godota, czyli jak wykonywać wyroki ETPCz (uwagi na tle sprawy Moskal v. Polska)... 4 Marcin Radwan Wybrane zagadnienia postępowania wywołanego przez bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka w innym państwie członkowskim..11 Piotr Kucharski Kontrola NBP przez Najwyższą Izbę Kontroli w świetle prawa UE 21 Monika Tomaszewska Wiek emerytalny jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego Mirosław Stec Prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lotu - glosa do wyroku TS z r. w sprawie C-402/07 Sturgeon v. Condor oraz Bock i Lepuschitzv. Air France...40 Elżbieta Hanna Morawska Odpowiedzialność państwa za bierność wobec przemocy domowej i dyskryminację jej ofiar - glosa do wyroku ETPCz z r. w sprawie Opuz v. Turcja 45 Roman Namysłowski Opodatkowanie osób fizycznych - zakaz dyskryminacji ze względu na obywatelstwo - wprowadzenie i wyrok TS z r. w sprawie C-279/93 Finanzamt Koein-AItstadt v. Roland Schumacker... 53

4 Nowa Europa Wschodnia Numer Kronika i komentarze Marek Matusiak Azja Centralna... 7 Kamil Kłysiński Białoruś... 9 Wojciech Górecki Kaukaz Jadwiga Rogoża Rosja Sławomir Matuszak Ukraina Paweł Kowal Miękki realizm Marcin Wojciechowski Nie ulec chwilowym nastrojom WolfgangTemplin Wciągać Rosję do dialogu Andriej Riabow Ograniczeni partnerzy Marcin Kaczmarski Dlaczego Rosja nie boi się Chin? 45 Szymon Kardaś Pragmatyczna przyjaźń Katarzyna Kwiatkowska Siermiężna dama Piotr Pogorzelski Korporacja Ukraina Wojciech Konończuk Rosyjska gorączka sztuki Joanna Bocheńska Muzułmanka to znaczy obywatelka 89 Rozmowa z Mihailem Formuzalem Znajduję wsparcie w Rosji Marta Jaroszewicz Wizowy rubikon Iwona Kaliszewska Terror od (dagestańskiego) podwórka.108 Rozmowa z Wołodymyrem Fesenką Władza ma kompleks Majdanu 113 Aleksandra Kowalczuk Jutro nie zależy od nas Lucyna Dąbrowska Nie tylko babuszki i seksowne krasunie 132 Iza Chruślińska Ukraina zaklęta w książkach 142 Polska - partner Wschodu Iryna Sołonenko Ukraina liczy na Polskę Walerij Karbalewicz Białoruś w tonacji moll Leonid Litra Europejskie nadzieje Kiszyniowa Kakha Gogolashvili Gruzini wierzą w przyjaźń Ruben Mehrabian Ormianie wybierają Europę Rozmowa z Andrzejem Cieszkowskim Partnerstwo Wschodnie przez pryzmat szans..., 190 Paweł Świeboda Partnerstwo Wschodnie umarło, niech żyje Partnerstwo Wschodnie! Grzegorz Gromadzki Cudów nie oczekujmy Przemysław Zurawski vel Grajewski Okręt flagowy czy statek widmo? 209 Łukasz Adamski Giedroyc w oryginale Jacek Bórkowicz Kaukaska mozaika Wojciech Górecki Kawa po gruzińsku Iwona Kaliszewska Po co nam czołg? O książce Germa na Sadułajewa Jestem Czeczenem Tomasz Mróz Nieznośna łatwość umierania O książce Philipa Pompera Brat Lenina. Opowieść o rodzinie rewolucjonisty Dominik Jankowski Topniejące bezpieczeństwo O książce Alicji Curanović Aktywność Federacji Rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw Eugeniusz Soból Antyutopia rosyjskiej egzotyki O książce Daniela Kaldera Dziwne teleskopy Bartosz Staszczyszyn Kompania wąsatych braci Back to title list

5 Państwo i Prawo Numer XLVI Konkurs Państwa 1 Prawa"...3 Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański Konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego...6 Dr Piotr Kucharski, Warszawa Konstytucyjny zakaz finansowania deficytu budżetowego przez NBP a prawo Unii Europejskiej. 19 Prof. dr hab. Leonard Etel, Uniwersytet w Białymstoku Korzystanie z pomocy publicznej w spłacie zobowiązań podatkowych 35Dr Marcin Wiącek, Uniwersytet Warszawski Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (w świetle orzecznictwa) Prof. dr hab. Andrzej Matan, Uniwersytet Śląski Nadzór nad spółkami do zagospodarowania wspólnot gruntowych 55 Krzysztof Dąbkiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu Konstrukcja sprawstwa pośredniego (spór J. Makarewicza i S. Glasera) 69 Prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski Eliminowanie z procesu karnego dowodu zebranego w sposób sprzeczny z ustawą Prof. dr hab. Wojciech Radecki, Instytut Nauk Prawnych PAN Czeskie prawo środowiska (artykuł recenzyjny) POLEMIKA W sprawie zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o prokuraturze - ponownie (Dariusz Wysocki) I Remigiusz Sobański Wojciech Góralski RECENZJE Kamila Tarnacka: Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym (rec. Wojciech Sokolewicz) Krzysztof Skawiańczyk: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (rec. Paweł Błaszczyk) 111 Paweł Księżak: Zachowek w polskim prawie spadkowym (rec. Mariusz Załucki) 114 Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform Developments, 1.1-4, red. E Diinkel, J. Grzywa? P. Horsfield, I. Pruin (rec. Krzysztof Krajewski) 117

6 Państwo i Prawo Rocznik 66 numer 1 Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia Projekt klauzuli integracyjnej do Konstytucji RP 3 Dariusz Wysocki Postępowanie apelacyjne w procesie karnym 18 Dr Jan Kulesza, Negatywna prewencja generalna 34 * Dr Patrycja Grzebyk, Definicja zbrodni agresji 45 Mgr Konrad Łuczak, Metody wykładni prawa krajowego a wykładnia zgodna z prawem unijnym 59 Mgr Katarzyna Gębala, Uznanie administracyjne w systemie prawa niemieckiego 73 Dr Anna Brzezińska-Rawa Dyskryminacja jako przejaw nadużycia pozycji dominującej w unjjnym prawie konkurencji 83 Dr Jan Winczorek, Nowe badania empiryczne z zakresu socjologii wymiaru sprawiedliwości 94 POLEMIKA W sprawie inkluzywnego pozytywizmu prawniczego raz jeszcze (Tomasz Barankiewicz) 100 RECENZJE Adam Opalski; Europejskie prawo spółek (rec. Jacek Napierała) 105 Anna Zalcewicz: Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania (rec. Eugenia Fojcik-Mastalska) 107 Paulina Wiktorska: Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych (rec. Barbara Stańdo-Kawecka) 111 SPRAWOZDANIA XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Metodologii Prawniczej (Aix-en- Provence, VI2010) (Leszek Leszczyński) Konferencja Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) (Haga, VIII 2010) (Piotr Siurnicki) 115

7 Państwo i Prawo NR 2/2011 Prof. dr hab. Monika Płatek Pozorna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym...3 Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, Stosowanie wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego poza Kościołem katolickim 19 Prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna biur podróży w prawie francuskim. 34 Dr Tomasz Ostropolski, Jurysdykcja uniwersalna wobec piractwa morskiego w prawie międzynarodowym 47 Dr Jerzy Duży Zasada legalizmu a cele procesu karnego Mgr Dorota Krekora-Zając, Zgoda na badania genetyczne przeprowadzane w celu zaprzeczenia ojcostwa.71 Dr Mateusz Pilich, Związki quasi-mafżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym 84 Mgr Fabian Nalikowski, Odpowiedzialność za działanie w cudzym interesie (art. 9 3 k.k.s.) 95 RECENZJE Jerzy Ciapała: Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej (rec. Mirosław Wyrzykowski) 104 Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, red. Anna Turska (rec. Grażyna Skąpska) Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, red. Katarzyna Kubuj, Jan Wawrzyniak (rec. Lech Mażewski) Joanna Wyporska-Frankiewicz: Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym (rec. Dariusz R. Kijowski) n o SPRAWOZDANIA Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego (Toruń, 20-22IX 2010) (Jerzy Lachowski, Weronika Król) Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych (Konferencje naukowe, Warszawa, 11VI2010,29IX 2010) (Mateusz Błachucki) 116 Religia w sferze publicznej (Międzynarodowa konferencja naukowa, Budapeszt, 4-5 VI2010) (Adam Bodnar, Ada Paprocka) Zmieniające się społeczeństwa (Międzynarodowa konferencja naukowa,marakesz, 2-5 VI2010) (Józef Wójcikiewicz, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz) 121 Notariat łaciński i jego rola w zapewnieniu transparencji rynków finansowych (Międzynarodowa konferencja naukowa, Marakesz, 3-6 X 2010) (Witold Spirydowieź) 123 Z ORZECZNICTWA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA Glosa Zbigniewa Kmieciaka do wyroku z 30 VI2009 w sprawie Verein gegen Tierfabriken Schweiz v. Szwajcaria, nr skargi 32772/ Z ORZECZNICTWA IZBY CYWILNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Glosa Witolda Borysiaka do postanowienia z 5 XII 2007,1CSK 300/ Z ORZECZNICTWA IZBY KARNEJ ORAZ IZBY WOJSKOWEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO Glosa Barbary Nity do wyroku z , IV KO 137/ POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA...,

8 Sprawy Międzynarodowe Numer SPIS TREŚCI ARTYKUŁY STUDIA Adam Daniel Rotfeld NATO 2020: nowa koncepcja strategiczna... 5 Marcie Zaborowski Jakie stosunki transatlantyckie w XXI wieku?...27 Zdzisław Lachowski Półwiecze kontroli zbrojeń: próba bilansu Stanisław Czesław KozłowskI Szwajcaria - Unia Europejska. Przejściowe osłabienie dynamiki czy zmierzch szwajcarskiej strategii bilateralizmu?...69 MATERIAŁY PRZEGLĄDY Marcin Menkes Prawne ograniczenia w eksporcie broni z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych ARCHIWUM DYPLOMATYCZNE Tytus Jaskułowskl Wywiad PRL wobec przesilenia politycznego w NRD i planów zjednoczenia Niemiec RECENZJE OMÓWIENIA Rocznik Strategiczny 2009/2010 (Łukasz Kulesa) Władysław Czapliński, Bernard Łukańko (red.), Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI w. (Ryszarda Formuszewicz) Joanna Matuszewska, Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji (Jadwiga Stachura) Omówienia KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (Aleksandra Zieleniec) Roczny spis treści...152

9 Studia Europejskie Numer Spis treści ARTYKUŁY Kamil Zajączkowski Unia Europejska wobec problemów rozwojowych świata - w kierunku (nie)spójnej polityki UE 9 Paweł Moniak Wybrane aspekty polityki zagranicznej USA w kontekście stosunków transatlantyckich 39 Eugeniusz Górski Demokratyczna Hiszpania w Europie Dariusz Niedźwiedzki Migracja i tożsamość europejska. Polscy migranci niepełni wobec procesu integracji europejskiej Magdalena Fedorowicz Procedura nakładania sankcji przez Europejski Bank Centralny na instytucje kredytowe państw członkowskich Unii Europejskiej za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymywania rezerw obowiązkowych. Wybrane zagadnienia 117 Michał Płachta Konflikty jurysdykcyjne w sprawach karnych: propozycja rozwiązania w Unii Europejskiej DOKUMENTY Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego,Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli, Bruksela, 20 kwietnia 2010 r. 157 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wkładu Polityki Spójności w osiągnięcie celów lizbońskich i celów UE 2020" (2009/2235(INI)), Strasburg, 20 maja 2010 r INFORMACJE I MATERIAŁY Bruksela - laboratorium zmian. Redefinicja wizerunku miasta w świetle europejskich procesów integracyjnych, Katarzyna M. Romańczyk Wybrane problemy bezpieczeństwa Europy Wschodniej, Wojciech Gizicki...199

10 Studia Polityczne NR 26 Słowo od redaktora... 5 Instytucje polityczne Adam Gendźwiłł, O partyjności i bezpartyjności demokracji lokalnej...,... 7 Dominika Mikucka-Wójtowicz, Przesłanki wyboru i funkcjonowanie reżimów semiprezydenckich w Serbii i Chorwacji w latach dziewięćdziesiątych oraz ich wpływ na przebieg procesu demokratyzacji Jakub Bożek, Współzarządzanie jako przykład innowacyjnej polityki zarządzania dobrem wspólnym Integracja europejska Szymon Chojnowski, Polityka komunikacyjna Unii Europejskiej. Ile polityki, a ile public relations? Kinga Schlesinger, Polityczne i społeczne skutki wprowadzenia euro we Francji i w Niemczech Stosunki międzynarodowe Kordian Kuczma, Stosunki między Federacją Rosyjską a Republiką Estonii po 1991 roku Historia najnowsza Sebastian Drabik, Gremia kierownicze PZPR w Krakowie w latach Myśl polityczna Krzysztof Zuba, Trzecia droga" po 10 latach z perspektywy brytyjskiej i polskiej. Ślepa uliczka czy wyjście ewakuacyjne? Omówienia i recenzje International Law and the Question of Western Sahara, pod redakcją K. Artsa i P. Pinto Leite (Paweł Średzińskij. 213 Joanna Sadowska, Sercem i myślą związani z partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (Jakub Grzelak) Tadeusz T. Kaczmarek, Globalna gospodarka i globalny kryzys (Józef M. Fiszer) Ilona Kielan-Glińska, Muzułmanie w laickiej Francji ( ). W kierunku integracji czy separatyzmu? (Dana Orzechowska) Adam Szymański, Między islamem a kemalizmem. Problem demokracji w Turcji (Jakub Wódka) Kazimierz Dziubka, Obywatelskość jako virtu podmiotu demokracji (Arkadiusz Barut) Contents

11 Studia Regionalne i Lokalne Numer 4 (42) 2010 SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj Współpraca ośrodków naukowych w Polsce. 5 Spatial aspects of collaborative networks in science: Lessons from Poland 22 Jacek Poniedziałek Kształtowanie się regionu na Warmii i Mazurach Creating a region in Warmia and Masuria 42 Marek W. Kozak Turystyka: niewykorzystywana szansa rozwojowa regionów? 43 Tourism: A lost opportunity for regional development? 59 Tomasz Grzegorz Grosse Kierunki zmian w polityce spójności UE. Analiza wybranych nurtów dyskusji prowadzonej w latach The directions of future changes in the EU Cohesion Policy. Selected topics of the debatę 82 Dominika Wojtowicz, Michał Wolański, Łukasz Widła-Domaradzki Ocena rzeczywistych efektów projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na przykładzie projektu przebudowy skrzyżowań 83 Impact evaluation of EU-co-financed projects - a case study of crossroads reconstruction 104 Janina Kotlińska, Maciej J. Nowak Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości a rozwój lokalny Economy of district property and local governance 122 SPRAWOZDANIA Dorota Celińska-Janowicz Sprawozdanie z konferencji Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku" 123

12 WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 6 (205) listopad/grudzień 2010 STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ Indie - ważny partner handlowy Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek 3 GOSPODARKA I FINANSE Przezwyciężenie kryzysu w negocjacjach nad budżetem UE na 2011 r. - Aneta Sukiennik 11 Narodziny i kłopoty "tygrysa celtyckiego" - problemy wzrostu gospodarczego opartego na kapitale zagranicznym Edward Molendowski, Małgorzata Żmuda 19 JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie stawki VAT na ubranka i obuwie dziecięce w Polsce - Jan Piotrowski 28 POLITYKA ENERGETYCZNA Konieczność zwiększania efektywności energetycznej w Unii Europejskiej - Dariusz Michalski 33 UNIA EUROPEJSKA - KRAJE TRZECIE Wspólna strategia Afryka-UE po spotkaniu w Trypolisie - Paweł Frankowski 47 WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Co nowego w prawie Unii i dokumentach KE? 54 Co nowego w prawie polskim? 67

13 Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Numer ARTYKUŁY: SPIS TREŚCI Katarzyna Sójka-Zielińska Idea kodyfikacji" w kulturze prawnej europejskiego Oświecenia... 7 Idea ofthe Codification in the Legał Culture ofthe European Enlightenment 21 Władysław Rozwadowski Rzymska koncepcja własności w kulturze prawnej Europy Roman Concept ofownership in the European Legał Cułture 27 Agnieszka Kacprzak Jułian, Ułpian i nietypowa pożyczka. Zastosowanie analogii w rozważaniach prawniczych 29 Jułian, Ułpian and the Atypicał Loan: On Anałogy as Applied in Legał Reasoning 46 Zuzanna Benincasa Ryzyko związane z podróżami morskimi jako szczególnego rodzaju wkład niepieniężny do spółki w prawie rzymskim 49 The Risk Connected to Sea Voyages as the Particular Kind ofnon-monetary Contribution to Partnership in Roman Law 78 Anna Tarwacka Termin pirat" w pismach Cycerona - inwektywa czy coś'więcej? 83 The Term 'Pirate' in Cicero s Works - Invective or Morę? 106 Anęta Skalec Ochrona światła i widoku w prawie rzymskim i traktacie urbanistycznym Juliana z Askałonu 107 Protection oflight and ofvięw in Roman Law and Julian of Ascalons Treatise 126 Przemysław Gumiela ALSO/IL nox LT (au TojfiaLcois. Treść i zakres nadania obywatelstwa w 'constitutio Antoniniana' 129 The Content and the Extent ofthe Citizenship Grant in the 'constitutio Antoniniana' 147 Iwona Długoszewska Przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej na ziemiach polskich 149 Reasonsfor Restricting Parental in the Polish Lands 171 Sławomir Godek Oprawie i sądach w guberniach białoruskich w świetle aktów władz rosyjskich z

14 1772 roku 173 The Law and Courts in the Belarusian Governorates as they Relate to theacts of the Russian Authorities ofl Dariusz Fuchs Dopuszczalność roszczeń regresowych instytucji zabezpieczenia społecznego z państw Unii Europejskiej wobec polskiego ubezpieczyciela OC ubezpieczonego odpowiedzialnego za szkodą 191 Admissibility ofclaims of Social Security Institutions of the European Union Countries to the Polish Insurer of Civil Liability Insured who is Responsible for the Damage Grzegorz Jędrejek Legitymacja procesowa umownego zarządcy nieruchomości Judicial Ticket ofa Contractual Real Estate Manager 220 Katarzyna Serafin Prawo do urlopu ojcowskiego w polskiej regulacji prawnej The Right to Paternity Leave under the Polish Legislation 231 Ewa Staszewska Pojęcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy " w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy '. 233 Legał notion of Employees in aparticułar Situation on thelabour Market"; in the light ofthe Act o/2004 on Employment Promotion and Labour Market Institutions 246 Andrzej Adamski Internet - medium, prasa czy środowisko komunikacyjne? Press Law, Internet, Online Press Daniil Tuzov A proposito delia 'rescissio' delie sentenze giudiziarie in diritto romano: ęffetto costitutivo o accertamento dichiarativo dinullita? 265

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 STUDIA IURIDICA XXXVII/1999 ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZA ROK 1998 I. MONOGRAFIE Bardach Juliusz O Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt

SPIS TREŚCI. Projekt raportu: Michał Pacułt 1 SPIS TREŚCI Wydarzenia... 3 Allerhand Summits - Polskie Kongresy Prawa... 4 Wykłady, seminaria, szkolenia... 12 Zmiany w prawie dzięki zaangażowaniu Eksperów IA... 14 Aktywność Przedstawicieli IA...

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe Katalog wydawniczy 2011/2012 www.lexisnexis.pl LexisNexis Kompleksowe rozwiązania z zakresu prawa i biznesu w postaci innowacyjnych produktów z informacją profesjonalną,

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY 2013 www.lexisnexis.pl Spis treści 8 34 Prawo cywilne 36 44 Prawo nieruchomości 46 54 Prawo karne 55 67 Prawo administracyjne 69 76 Prawo handlowe i

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122.

Artykuły naukowe 1. G.113. African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. Artykuły naukowe 1. G.113 African sovereign wealth funds : facts and figures / Ewa Cieślik // Gospodarka Narodowa 2014, vol. 25, nr 6, s. 103-122. FUNDUSZ INWESTYCYJNY - AFRYKA; PAŃSTWOWE FUNDUSZE MAJĄTKOWE

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

lipiec-sierpień 7 8/2008

lipiec-sierpień 7 8/2008 lipiec-sierpień 7 8/2008 lipiec sierpień 7 8/ 2008 PALESTRA Pismo Adwokatury Polskiej Rok LIII nr 607 608 Naczelna Rada Adwokacka 1 Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada Adwokacka Warszawa

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń.

Komitet Honorowy i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki. Polska w procesie integracji europejskiej dekada doświadczeń. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. G.2551

Artykuły naukowe 1. G.2551 Artykuły naukowe 1. G.2551 Aktywna polityka rynku pracy w Polsce a jej efektywność / Justyna Kłobukowska // Pieniądze i Więź 2015, vol. 18, nr 1, s. 41-49. POLITYKA ZATRUDNIENIA - POLSKA - 1989-; PRACA

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 2003 2012 131 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo i wykluczenie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT INTERPERSONALNY; ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; SYNERGIA; PSYCHOLOGIA - PORADNIK; 1. B.105016 3. rozwiązanie / Stephen R. Covey [oraz] Breck England ; przeł. Klaudia Stefaniak i Jacek Środa. - Poznań : Dom Wydaw. REBIS, 2012. - 525, [1] s. : il. ; 23 cm. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU; KONFLIKT

Bardziej szczegółowo

LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2)

LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2) LISTA DUBLETÓW POLSKICH (2) L.p. Autor, tytuł Rok... jeśli chcesz się rozwieść : poradnik prawny dla kobiet Przygotowała U. Nowakowska i M. Jabłońska... jeśli jesteś ofiarą gwałtu : poradnik prawny dla

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 10755-14159 kwiecień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-17.00 Międzynarodowe Centrum Kongresowe 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Wszystkie sesje VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ul. Olimpijska, Katowice) Sesja inauguracyjna

Bardziej szczegółowo