USTAWA z dnia r. o zawodzie farmaceuty. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu farmaceuty.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA z dnia. 2007 r. o zawodzie farmaceuty. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu farmaceuty."

Transkrypt

1 USTAWA z dnia r. o zawodzie farmaceuty 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu farmaceuty. Art Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje wykonywanie usług farmaceutycznych polegających na: 1) wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych; 2) sprawowaniu nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych; 3) sporządzaniu leków recepturowych i aptecznych; 4) wytwarzaniu produktów leczniczych; 5) sprawdzaniu jakości i tożsamości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych; 6) udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych; 7) sprawowaniu opieki farmaceutycznej polegającej na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych oraz czuwa 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z ); 2) dyrektywy Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii (Dz. Urz. UE L 363 z ). 2) Przepisy niniejszej ustawy zmieniają ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich i ustawę z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. 1

2 nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta; 8) kierowaniu apteką, działem farmacji szpitalnej lub hurtownią farmaceutyczną; 9) współuczestniczeniu w sprawowaniu nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi, w szczególności w zakładach opieki zdrowotnej; 10) współudziale w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu; 11) współudziale w badaniach nad lekiem; 12) monitorowaniu niepożądanych działań produktów leczniczych i wyrobów medycznych i przekazywaniu tych informacji właściwym organom; 13) nauczaniu czynności zawodowych farmaceuty; 14) prowadzeniu prac naukowo-badawczych w dziedzinie farmacji; 15) przygotowywaniu roztworów do hemodializy i dializy otrzewnowej. 2. Tytuł zawodowy farmaceuta" podlega ochronie prawnej. Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwie członkowskim Unii Europejskiej, należy przez to rozumieć inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz Konfederację Szwajcarską. Art. 4. Do spraw uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba, że ustawa stanowi inaczej. Art Kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba, która: 1) ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece i uzyskała tytuł zawodowy magistra, albo 2) ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 maja 2004 r. czteroletnie lub pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł zawodowy magistra, albo 3) posiada dyplom wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku 2

3 farmacja w szkole wyższej obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równoważny z dyplomem i tytułem zawodowym magistra uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, albo 4) posiada kwalifikacje potwierdzone dokumentem, o którym mowa w ust Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, uwzględniając w szczególności nazwy dyplomów, świadectw i innych dokumentów oraz oznaczenie podmiotów wydających te dokumenty. 3. Za równoważne z dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, o którym mowa w ust. 2, uważa się dyplomy, świadectwa lub inne dokumenty wydane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli kształcenie zostało rozpoczęte przed dniem: 1) 1 października 1987 r. w Królestwie Belgii, Królestwie Danii, Republice Federalnej Niemiec, Republice Greckiej, Królestwie Hiszpanii, Republice Francuskiej, Republice Irlandii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republice Portugalii i Królestwie Niderlandów, 2) 11 marca 1990 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Litewskiej, 3) 3 października 1990 r. w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, 4) 25 czerwca 1991 r. w byłej Jugosławii w przypadku Republiki Słowenii, 5) 20 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Estońskiej, 6) 21 sierpnia 1991 r. w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w przypadku Republiki Łotewskiej, 7) 1 stycznia 1993 r. w byłej Czechosłowacji, 8) 1 listopada 1993 r. w Republice Włoskiej, 3

4 9) 1 stycznia 1994 r. w Republice Austrii, Republice Finlandii, Królestwie Szwecji, Królestwie Norwegii i Republice Islandii, 10) 1 maja 1995 r. w Księstwie Lichtensteinu, 11) 1 czerwca 2002 r. w Konfederacji Szwajcarskiej, 12) 1 maja 2004 r. w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Słowenii, Republice Litewskiej, Republice Łotewskiej, Republice Estońskiej, Republice Węgierskiej, Republice Malty lub Republice Cypryjskiej, 13) 1 stycznia 2007 r. w Republice Bułgarii i Rumunii, - oraz do dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu dołączone zostało zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzające, że osoba posługująca się tymi dokumentami, wykonywała zawód farmaceuty przez okres co najmniej trzech kolejnych lat w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia. Art W przypadku farmaceuty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który: 1) spełnia warunki określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 6, 2) posiada dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, który został uznany w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 3) posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3, - Naczelna Rada Aptekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jeżeli uzna kwalifikacje tej osoby do wykonywania zawodu farmaceuty w wyniku postępowania określonego w ust Osoba, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej do okręgowej izby aptekarskiej, właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu farmaceuty. Do wniosku o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty wnioskodawca załącza: 1) kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, 2) kopie dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających: a) wykształcenie (w tym program kształcenia), 4

5 b) ukończone kursy; c) doświadczanie zawodowe, w których zawarta jest informacja o okresie i podstawie zatrudnienia; 3) zaświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 3, jeśli jest wymagane, wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego; 3. Naczelna Rada Aptekarska, na podstawie przedłożonych dokumentów, podejmuje uchwałę o: 1) uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty; 2) konieczności uzupełnienia kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty poprzez odbycie stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności; 3) o odmawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty. 4. Staż adaptacyjny farmaceuty oznacza okres przysposobienia do wykonywania zawodu farmaceuty w Rzeczypospolitej Polskiej, odbywanego na podstawie umowy cywilnoprawnej, pod nadzorem farmaceuty posiadającego odpowiednią specjalizację. 5. Test umiejętności oznacza sprawdzian mający na celu sprawdzenie zakresu i poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wnioskodawcy niezbędnych do wykonywania zawodu farmaceuty. 6. Wnioskodawca ponosi koszty odbywania stażu adaptacyjnego lub przeprowadzania testu umiejętności. 7. W celu odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności okręgowa rada aptekarska przyznaje osobie, o której mowa w ust. 1, ograniczone prawo wykonywania zawodu farmaceuty. 8. Minister właściwy do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, : 1) szczegółowy tryb postępowania w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, 2) warunki i sposób odbywania stażu adaptacyjnego, sposób przeprowadzania testu umiejętności, 3) wzory dokumentów, 4) wysokość opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego, przeprowadzenie testu umiejętności i uzyskanie zaświadczenia o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty 5

6 - uwzględniając warunki uzyskiwania kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. Art Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, odbywana jest w aptece, która uzyskała pozytywną opinię wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz pozytywną opinię okręgowej rady aptekarskiej właściwej ze względu na siedzibę apteki, wydane na wniosek dziekana wydziału wyższej szkoły medycznej, na której prowadzone są studia na kierunku farmacja. 2. Opinie, o których mowa w ust. 1, uwzględniają ocenę osób nadzorujących odbywanie praktyki zawodowej w aptece, wyposażenia oraz warunków lokalowych apteki, a także zakresu zadań wykonywanych w tej aptece pod kątem prowadzonego procesu dydaktycznego. 3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy program praktyki w aptece oraz sposób jej odbywania i zaliczania, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty w aptece. Rozdział 2 Prawo wykonywania zawodu farmaceuty Art Prawo wykonywania zawodu farmaceuty przyznaje się w przypadku, gdy farmaceuta: 1) posiada kwalifikacje określone w art. 5; 2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty potwierdzony orzeczeniem lekarskim; 3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 4) wykazuje nienaganną postawę etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności nie był karany za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu; 5) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty, w przypadku obywatela państwa 6

7 członkowskiego Unii Europejskiej oraz cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego dalej cudzoziemcem ; 6) posiada pełnię praw publicznych. 2. W przypadku cudzoziemca warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się spełniony, gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona egzaminem zorganizowanym i przeprowadzonym przez Naczelną Radę Aptekarską. 3. Opłatę za egzamin, o którym mowa w ust. 1, ponosi osoba zdająca, a wpływy z tego tytułu stanowią przychód Naczelnej Rady Aptekarskiej. 4. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi w drodze rozporządzenia: 1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie niezbędny do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców, uwzględniając; 2) sposób przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 3, oraz wysokość opłaty za ten egzamin; 3) sposób potwierdzania znajomości języka polskiego przez cudzoziemców - uwzględniając w szczególności zakres uprawnień zawodowych określonych w art. 2, warunki uzyskiwania kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. Art Prawo wykonywania zawodu farmaceuty w odniesieniu do cudzoziemca posiadającego dyplom, świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w art. 5 ust. 3, przyznaje się pod warunkiem, że dany dokument został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy art stosuje się odpowiednio. 3. Jeżeli cudzoziemiec spełniający warunki, o których mowa w art. 8 oraz w ust. 1, nie wykonywał zawodu farmaceuty przez okres dłuższy niż 5 lat przez okres ostatnich 6 lat, ma obowiązek odbyć przeszkolenie uzupełniające trwające nie dłużej niż 6 miesięcy. Przepisy art. 22 ust. 3 5 stosuje się odpowiednio. Art W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty obywatel polski przedstawia: 1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 5; 7

8 2) orzeczenie lekarskie stwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty; 3) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 4) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu; 5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. 2. W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia: 1) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 5; 2) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 3) oświadczenie, że posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty. 3. W stosunku do osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej za wystarczające w zakresie: 1) spełniania wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, uznaje się dokumenty odnoszące się do stanu zdrowia, wymagane do wykonywania zawodu farmaceuty w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego farmaceuta jest obywatelem lub z którego przybywa. Jeżeli w państwie tym dokumenty tego rodzaju nie są wymagane, za wystarczające uważa się dokumenty wydane w tym państwie odpowiadające dokumentom wydawanym w Rzeczypospolitej Polskiej; 2) spełniania wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4, uznaje się dokumenty wydane przez właściwe organy państwa, którego farmaceuta jest obywatelem, lub państwa, z którego przybywa, poświadczające, że obowiązujące w tym państwie wymagania dotyczące postawy etycznej do wykonywania zawodu farmaceuty zostały spełnione; jeżeli w państwie, którego jest obywatelem lub z którego przybywa farmaceuta, nie wydaje się dokumentu poświadczającego spełnienie wymagań dotyczących rękojmi, za wystarczające uznaje się złożenie oświadczenia przed Prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz zaświadczenia z rejestru karnego wydanego w państwie, którego farmaceuta jest obywatelem lub z którego przybywa. 8

9 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty, wydanych przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, Naczelna Rada Aptekarska składa wniosek do właściwych organów tego państwa, o potwierdzenie ich autentyczności. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, mogą być przedstawiane przez okres 3 miesięcy od dnia ich wystawienia. Art Farmaceuta, w stosunku do którego podjęta została uchwała o przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty składa ślubowanie. 2. Ślubowanie składane przez farmaceutę w brzmieniu: Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro chorego, wymogi etyki zawodowej i obowiązujące prawo, a także zachować tajemnicę zawodową, zaś w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i słuszności odbiera prezes właściwej okręgowej rady aptekarskiej albo Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. 3. Jeżeli określona w ust. 2 formuła ślubowania nie może być wykorzystana przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej umożliwi skorzystanie z odpowiedniej, równoważnej formuły. 4. O terminie ślubowania okręgowa izba aptekarska właściwa ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania zawodu farmaceuty albo Naczelna Izba Aptekarska informuje farmaceutę. Ślubowanie nie powinno odbywać się w terminie przekraczającym 30 dni od dnia podjęcia uchwały. Art Okręgowa izba aptekarska, właściwa ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania zawodu farmaceuty albo Naczelna Izba Aptekarska niezwłocznie po złożeniu ślubowania, o którym mowa w art. 12, wydaje farmaceucie dokument Prawo wykonywania zawodu farmaceuty. 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 zawiera niezbędne dane osobowe dotyczące farmaceuty: imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, posiadane przez niego kwalifikacje oraz adnotacje odnoszące się do wykonywania zawodu. 9

10 3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu Prawo wykonywania zawodu farmaceuty, obejmujący w szczególności informacje o których mowa w ust. 2, kierując się przydatnością danych zawartych w tym dokumencie. Art Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo odmowa przyznania jest dokonywana w formie uchwały przez okręgową radę aptekarską właściwą ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania zawodu farmaceuty albo Naczelną Radę Aptekarską niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. 2. Jeżeli Naczelna Rada Aptekarska albo okręgowa rada aptekarska posiadają informacje dotyczące ważnego zdarzenia, które wystąpiło przed podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez farmaceutę będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i które może mieć wpływ na przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty, informują o tym zdarzeniu państwo członkowskie Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub z którego przybywa i występują z wnioskiem o weryfikację tych informacji oraz o zawiadomienie o działaniach, które zostały podjęte w związku z tym zdarzeniem. 3. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu w przypadku, gdy Naczelna Rada Aptekarska albo okręgowa rada aptekarska złoży wniosek, o którym mowa w ust. 2 oraz art. 11 ust. 4, do czasu otrzymania odpowiedzi, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące. 4. Naczelna Rada Aptekarska albo okręgowe rady aptekarskie mają obowiązek: 1) dokonania weryfikacji informacji, o które wnosi właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które mogą mieć wpływ na stwierdzenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 2) informowania o wynikach weryfikacji, o której mowa w pkt 1, właściwy organ wnioskującego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 10

11 5. Weryfikacja informacji, o których mowa w ust. 4, musi zostać zakończona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia przedstawienia przez farmaceutę pełnej dokumentacji. 6. Naczelna Rada Aptekarska oraz okręgowe rady aptekarskie są obowiązane zachować w tajemnicy informacje, o których mowa w ust. 2 i Dokumenty przekazane w ramach weryfikacji zachowują ważność przez okres 3 miesięcy od dnia ich wydania. Art. 15. Naczelna Rada Aptekarska na wniosek osoby, o której mowa w art. 5 ust. 1, wydaje: 1) zaświadczenie stwierdzające, że farmaceuta posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz, że posiadany dyplom ukończenia studiów wyższych odpowiada dokumentom poświadczającym posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej; 2) zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej; 3) inne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej. Art Farmaceuta będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo posługiwać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym tytułem określającym wykształcenie, uzyskanym w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub jego skrótem, w przypadku gdy ten tytuł lub jego skrót nie jest tożsamy z tytułem zawodowym używanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego farmaceuta jest uprawniony. 2. Jeżeli tytuł, o którym mowa w ust. 1, lub jego skrót może być mylony z tytułem zawodowym używanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego uzyskania wymagane jest dodatkowe szkolenie, którego farmaceuta nie posiada, może on posługiwać się oryginalnym tytułem używanym w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub z którego przybywa, w języku oryginalnym w formie określonej przez Naczelną Radę Aptekarską. 11

12 Art Farmaceuta traci prawo wykonywania zawodu farmaceuty w razie: 1) pozbawienia prawa wykonywania zawodu farmaceuty z mocy orzeczenia sądu aptekarskiego lub wyroku sądowego; 2) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego; 3) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu farmaceuty; 4) utraty praw publicznych. 2. Utratę prawa wykonywania zawodu farmaceuty stwierdza uchwałą okręgowa rada aptekarska albo Naczelna Rada Aptekarska. Art. 18. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do sądu administracyjnego prawomocną uchwałę samorządu w sprawach, o których mowa w art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 2 i art. 34 ust. 10. Rozdział 3 Zasady wykonywania zawodu farmaceuty Art. 19. Zawód farmaceuty może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty, która złożyła ślubowanie i jest wpisana do rejestru farmaceutów prowadzonego przez właściwą okręgową izbę aptekarską na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885). Art. 20. Farmaceuci zrzeszeni są w samorządzie aptekarskim, zwanym dalej samorządem. Przynależność farmaceutów wykonujących zawód do samorządu farmaceutów jest obowiązkowa. Art. 21. Farmaceuta wykonujący zawód nie może jednocześnie wykonywać praktyki lekarskiej, lekarsko-dentystycznej lub weterynaryjnej. 12

13 Art Farmaceuta, który nie wykonuje zawodu farmaceuty przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę aptekarską i odbyć przeszkolenie uzupełniające trwające nie dłużej niż 6 miesięcy. 2. Nie stanowi przerwy w wykonywaniu zawodu farmaceuty wykonywanie: 1) funkcji z wyboru w organach izb aptekarskich, z wyłączeniem organów, o których mowa w art. 24 pkt 1 i art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich; 2) pracy w inspekcji farmaceutycznej lub sanitarnej; 3) pracy w Narodowym Funduszu Zdrowia; 4) pracy w Ministerstwie Zdrowia. 3. Program, czas trwania oraz sposób przeszkolenia uzupełniającego ustala Naczelna Rada Aptekarska, uwzględniając okres niewykonywania zawodu farmaceuty. 4. Koszt przeszkolenia uzupełniającego ponosi farmaceuta odbywający to przeszkolenie. 5. Szczegółowe warunki odbywania przeszkolenia uzupełniającego określa umowa zawarta przez farmaceutę z podmiotem prowadzącym przeszkolenie uzupełniające, wskazanym przez okręgową radę aptekarską, której członkiem jest farmaceuta zamierzający podjąć wykonywanie zawodu farmaceuty w aptece. 6. Przepisów ust. 1 5 nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy zamierzają podjąć wykonywanie zawodu farmaceuty w Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy. Art Jeżeli okręgowa rada aptekarska stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie niezdolności farmaceuty do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czynności ze względu na stan zdrowia, powołuje komisję złożoną z lekarzy specjalistów z odpowiednich dziedzin medycyny, zwaną dalej komisją, która wydaje orzeczenie o stanie zdrowia farmaceuty. Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności farmaceuty do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywania określonych czynności medycznych. 13

14 2. Farmaceuta ma obowiązek stawienia się przed komisją i poddania się niezbędnym badaniom. 3. Okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności do czasu zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 1, w przypadku: 1) odmowy przez farmaceutę stawienia się przed komisją; 2) uchylania się przez farmaceutę od wykonywania niezbędnych badań, o których mowa w ust. 2; 3) uznania przez okręgową radę aptekarską na podstawie orzeczenia wydanego przez komisję, że dalsze wykonywanie zawodu farmaceuty lub określonych czynności przez farmaceutę grozi niebezpieczeństwem dla osób, którym udziela on usług farmaceutycznych. 4. Farmaceuta, którego dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1, jest uprawniony do uczestnictwa w posiedzeniu okręgowej rady aptekarskiej w czasie rozpatrywania sprawy. 5. Farmaceuta, w stosunku do którego podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności, może wystąpić do okręgowej rady aptekarskiej o uchylenie uchwały, jeżeli ustaną przyczyny jej podjęcia. 6. Koszt postępowania związany z działalnością komisji i wykonaniem badań ponosi właściwa okręgowa rada aptekarska. 7. Przepisów ust. 1 6 nie stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy zamierzają podjąć wykonywanie zawodu farmaceuty w Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy. 8. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, skład komisji oraz sposób jej działania, w tym w szczególności tryb kierowania na badania, o których mowa w ust. 2, sposób postępowania przed komisją oraz tryb wydawania orzeczeń o stanie zdrowia, uwzględniając konieczność sprawnego działania komisji oraz zagwarantowania ochrony praw farmaceuty, którego dotyczy postępowanie. Art Farmaceuta wykonujący zawód w aptece lub hurtowni farmaceutycznej jest aptekarzem. 14

15 2. Farmaceuta świadomie i dobrowolnie bierze na siebie obowiązek służenia pacjentom. 3. Farmaceuta wykonuje swoje czynności ze starannością wynikającą z wiedzy farmaceutycznej, doświadczenia zawodowego oraz zasad etyki. 4. Farmaceuta kieruje się wartościami humanistycznymi oraz wartościami aptekarstwa polskiego, dbając o najwyższą jakość usług farmaceutycznych udzielanych w ramach czynności zawodowych. Art. 25. Farmaceuta ma obowiązek świadczenia usług farmaceutycznych w każdym przypadku, gdy zwłoka w ich udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Art. 26. Farmaceuta ma obowiązek udzielać pełnej i przystępnej informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, będących przedmiotem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz porad dotyczących ich stosowania. Art Farmaceuta podczas świadczenia usług farmaceutycznych ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta. 2. Farmaceuta ma obowiązek dbać, aby inne współpracujące z nim osoby przestrzegały w postępowaniu z pacjentem zasady określonej w ust. 1. Art. 28. Farmaceuta może odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta. Art Farmaceuta ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem swoich czynności zawodowych. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy: 1) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób; 15

16 2) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy, po uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia; 3) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub świadczeniem usług farmaceutycznych innemu aptekarzowi, lekarzowi lub uprawnionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń; 4) jest to niezbędne do praktycznej nauki zawodu aptekarza; 5) jest to niezbędne dla celów naukowych. 3. Ujawnienie tajemnicy w przypadkach, o których mowa w ust. 2, może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie. 4. Farmaceuta, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 3 i 6, jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta. Art Farmaceuta może, za zgodą pacjenta, prowadzić apteczną indywidualną dokumentację produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydawanych mu z tej apteki. 2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 1) imię i nazwisko pacjenta; 2) wiek pacjenta; 3) nazwę produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, którego dotyczy; 4) postać i dawkę wydawanego produktu leczniczego oraz sposób podania; 3. Apteczna indywidualna dokumentacja jest udostępniana na każde życzenie pacjenta, którego dotyczy. Art. 31. Farmaceuta może wydawać jedynie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu. Art Kierownik apteki lub hurtowni farmaceutycznej wykonuje zawód na podstawie umowy o pracę. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli kierownik apteki lub hurtowni farmaceutycznej wykonuje usługi farmaceutyczne w prowadzonej przez siebie aptece 16

17 ogólnodostępnej lub hurtowni farmaceutycznej, której jest właścicielem lub współwłaścicielem. 3. Rozwiązanie stosunku pracy z kierownikiem apteki lub hurtowni farmaceutycznej z powodu nienależytego wykonywania obowiązków zawodowych może nastąpić po uprzednim zasięgnięciu opinii rady okręgowej izby aptekarskiej, której członkiem jest kierownik. 4. Opinia, o której mowa w ust. 3 jest przesłana pracodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od niego zawiadomienia o zamiarze rozwiązania stosunku pracy. Nieprzesłanie opinii w tym terminie oznacza akceptację zamiaru rozwiązania stosunku pracy. Art. 33. Farmaceuta odpowiedzialny za kierowanie apteką ogólnodostępną lub hurtownią farmaceutyczną, zwany dalej kierownikiem, samodzielnie podejmuje decyzje w sprawach dotyczących kierowania apteką lub hurtownią farmacetyczną, wynikających z odrębnych przepisów i nie jest związany w tym zakresie poleceniami podmiotu prowadzącego aptekę ogólnodostępną lub hurtownię farmaceutyczną. Art Okręgowa rada aptekarska dokonuje wizytacji i oceny wykonywania zawodu przez farmaceutę będącego członkiem tej izby. 2. Wizytacji, o której mowa w ust. 1, okręgowa rada aptekarska dokonuje na uzasadniony wniosek właściwego prezesa okręgowej rady aptekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, a także Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej lub Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wskazujący na okoliczności uprawdopodobniające nienależyte wykonywanie zawodu przez farmaceutę mającego podlegać wizytacji. 3. Wizytację, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają wizytatorzy na podstawie upoważnienia wydanego przez okręgową radę aptekarską. 4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 1) wskazanie farmaceuty podlegającego wizytacji; 2) imię i nazwisko wizytatora; 3) serię i numer dowodu tożsamości wizytatora; 4) zakres wizytacji; 17

18 5) termin rozpoczęcia wizytacji; 6) przewidywany czas trwania wizytacji. 5. Wizytatorem może być farmaceuta posiadający wykształcenie odpowiadające co najmniej wykształceniu wizytowanego oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywaniu zawodu farmaceuty. 6. Wizytatorem nie może być osoba która: 1) podlega wizytacji albo pozostaje z wizytowanym farmaceutą w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; 2) jest małżonkiem wizytowanego farmaceuty oraz jego krewnym i powinowatym do drugiego stopnia; 3) związana jest z wizytowanym farmaceutą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 4) pozostaje wobec wizytowanego farmaceuty w stosunku nadrzędności służbowej; 5) jest w stosunku do wizytowanego konkurentem w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 7. W razie wizytacji kierownik apteki jest obowiązany do: 1) wpuszczenia wizytatora do apteki lub hurtowni farmaceutycznej, w której wizytowany wykonuje zawód farmaceuty; 2) umożliwienia wizytatorowi swobodnego poruszania się po wizytowanej aptece lub hurtowni farmaceutycznej; 3) niezwłocznego udostępniania dokumentacji i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wizytacji; 4) terminowego udzielania wyjaśnień. 8. Wyniki przeprowadzonej wizytacji wizytator przedstawia w protokole wizytacji. 9. Wizytowanemu farmaceucie przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu wizytacji umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. 10. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania wizytacji określi w drodze uchwały Naczelna Rada Aptekarska. 18

19 Rozdział 4 Tymczasowe i okazjonalne wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty Art Farmaceuta będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przenoszący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty jest obowiązany poinformować o tym w pisemnym oświadczeniu właściwą ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania czynności okręgową izbę aptekarską. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest w formie pisemnym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania czynności i obejmuje informacje: 1) o rodzaju czynności zawodowych, jakie farmaceuta zamierza wykonywać oraz o miejscu i terminie ich rozpoczęcia; 2) o posiadanym ubezpieczeniu lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej. 3. W każdym kolejnym roku kalendarzowym farmaceuta wykonujący w sposób tymczasowy i okazjonalny czynności zawodowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany składać w każdym pierwszym miesiącu roku kalendarzowego, oświadczenie zawierające dane, o których mowa w ust Do składanego za pierwszym razem oświadczenia dołącza się następujące dokumenty: 1) dokument potwierdzający obywatelstwo farmaceuty; 2) zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze państwa, że farmaceuta prowadzi zgodnie z prawem działalność w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz, że w momencie składania zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz, nawet tymczasowy, wykonywania tej działalności; 3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 5. W przypadku istotnej zmiany okoliczności potwierdzonych oświadczeniem lub załączonymi do niego dokumentami, farmaceuta jest obowiązany przekazać 19

20 niezwłocznie właściwej okręgowej izbie aptekarskiej aktualne oświadczenie lub dokumenty. 6. Farmaceuta, o którym mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych albo, informuje o tym na piśmie właściwy ze względu na miejsce ich wykonywania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo, w nagłych wypadkach, po ich wykonaniu. Art. 36. Farmaceuta, o którym mowa w art. 35 ust. 1, podlega tymczasowemu wpisowi do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową izbę aptekarską właściwą ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania czynności farmaceutycznych. Art Farmaceuta wykonujący tymczasowo i okazjonalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynności zawodowe farmaceuty podlega przepisom prawnym dotyczącym wykonywania zawodu farmaceuty i zasadom etyki i deontologii zawodowej oraz podlega odpowiedzialności zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z tymi przepisami lub zasadami. 2. Farmaceuta wykonujący tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe ma prawo posługiwać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym tytułem określającym wykształcenie, uzyskanym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo polskim tytułem zawodowym farmaceuty. 3. W przypadkach, w których farmaceuta wykonuje czynności zawodowe przy użyciu tytułu zawodowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej siedziby lub na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, przekazuje on podmiotowi, na rzecz którego wykonuje czynności zawodowe następujące informacje: 1) w przypadku gdy farmaceuta wykonujący czynności wpisany jest do rejestru przedsiębiorców lub podobnego rejestru publicznego określenie rejestru, w którym jest wpisany, numeru, pod jakim występuje w rejestrze lub inne dane pozwalających na identyfikację farmaceuty, zawartych w tym rejestrze; 20

21 2) w przypadku gdy w państwie członkowskim siedziby dana działalność wymaga uzyskania zezwolenia nazwy i adresy właściwego organu nadzoru; 3) wskazania stowarzyszenia zawodowego lub podobnej instytucji, w której zarejestrowany jest farmaceuta; 4) nazwę tytułu zawodowego lub w przypadku gdy taki tytuł nie istnieje wskazania kwalifikacji zawodowych farmaceuty oraz nazwy państw członkowskich Unii Europejskiej, w których zostały one uzyskane; 5) w przypadku gdy farmaceuta prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT numer identyfikacji podatkowej VAT; 6) szczegóły dotyczące polisy ubezpieczeniowej lub innych środków indywidualnego lub zbiorowego zabezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej. Rozdział 5 Doskonalenia zawodowe farmaceutów Art Farmaceuta ma prawo i obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych rodzajach doskonalenia zawodowego celem pogłębiania i aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych. 2. Ustala się następujące rodzaje doskonalenia zawodowego farmaceutów: 1) przeszkolenie specjalizacyjne, zwane dalej specjalizacją"; 2) kursy doskonalące; 3) samokształcenie. 3. Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez farmaceutę specjalistycznych kwalifikacji w określonej dziedzinie farmacji lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie. 4. Kursy doskonalące realizowane różnymi metodami w szczególności z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mają na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych farmaceutów z zakresu postępu nauk farmaceutycznych. 21

22 5. Samokształcenie polegające na udokumentowanej realizacji różnych form i metod kształcenia. Cele i treści samokształcenia wybiera farmaceuta w zależności od indywidualnych potrzeb szkoleniowych. 6. Za udział w poszczególnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego przysługują farmaceucie punkty edukacyjne. Art Wypełnieniem obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest uzyskanie w wybranych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego właściwej liczby punktów edukacyjnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 2. Art Farmaceuta uzyskuje tytuł specjalisty, potwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych, po odbyciu przeszkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej specjalizacją, ustalonego programem specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego. 2. Specjalizację może rozpocząć, z zastrzeżeniem ust. 3, osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty; 2) posiada roczny staż pracy w zawodzie; 3) została zakwalifikowana do odbycia specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym. 3. Farmaceuta wnosi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2 pkt Farmaceuta odbywający specjalizację wnosi również opłatę za: 1) odbycie specjalizacji; 2) egzamin państwowy. 5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3 i ust. 4 pkt 1, ustala kierownik jednostki szkolącej. 6. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4 pkt 2, ustala dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, działającego na podstawie odrębnych przepisów. 7. Kursy realizowane w ramach programu specjalizacji oraz kursy doskonalące mogą być dofinansowane ze środków publicznych przeznaczonych na ten 22

23 cel w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. 8. Minister właściwy do spraw zdrowia uznaje tytuł specjalisty uzyskany za granicą za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) farmaceuta posiada prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; 2) program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, sposób potwierdzania nabytej wiedzy oraz umiejętności odpowiada w istotnych elementach programowi danej specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) sposób i tryb złożenia egzaminu lub innej formy potwierdzenia uzyskanej wiedzy i umiejętności odpowiada warunkom egzaminu składanego przez farmaceutę w Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Farmaceuta, który nie spełnia wymagań, określonych w ust. 8 pkt 2, może być zobowiązany do uzupełnienia brakujących kursów lub staży kierunkowych zawartych w programie specjalizacji. 10. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia: 1) wykaz specjalności farmaceutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na kadrę; 2) ramowe programy specjalizacji i czas ich odbywania, ze szczególnym uwzględnieniem celów kształcenia, czasu trwania, zakresu, form zdobywania wiedzy teoretycznej i wykazu umiejętności praktycznych oraz metod i form ich oceniania; 3) sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 3; 4) wzór wniosku o rozpoczęcie specjalizacji zawierający dane osobowe: imiona i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, informacje teleadresowe, posiadane przez niego kwalifikacje oraz adnotacje odnoszące się do dotychczasowego wykonywania zawodu; 23

24 5) kryteria oceny postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniając posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe; 6) sposób odbywania specjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem trybu dokumentowania jej przebiegu; 7) sposób i tryb składania egzaminu państwowego, o którym mowa w ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących egzaminu pisemnego i ustnego; 8) tryb uznawania równoważności tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu szkolenia odbytego za granicą oraz trybu i zakresu uzupełniania brakujących kursów lub staży kierunkowych zawartych w programie specjalizacji; 9) wzór dyplomu wydawany po złożeniu egzaminu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniającego dane osobowe: imiona i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia oraz adnotacje odnoszące się do dotychczasowego wykształcenia i wyników egzaminu specjalizacyjnego; 10) sposób ustalenia opłat, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, uwzględniając w szczególności wydatki związane z postępowaniem kwalifikacyjnym, odbywaniem specjalizacji i przeprowadzaniem egzaminu państwowego - mając na uwadze rozwój nauk farmaceutycznych. Art Specjalizacje i kursy doskonalące prowadzą wydziały albo inne jednostki organizacyjne szkół wyższych, które prowadzą studia na kierunku farmacja, zwane dalej jednostkami szkolącymi, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 2. Podstawą udzielenia akredytacji jest uzyskanie przez jednostkę szkolącą ubiegającą się o akredytację, pozytywnej oceny szczegółowego programu specjalizacji, oraz spełnienie przez tę jednostkę standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust Akredytacji udziela się na wniosek jednostki szkolącej ubiegającej się o akredytację. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie akredytacji jest certyfikat akredytacyjny. 24

25 4. Udzielenie akredytacji i odmowa jej udzielenia oraz cofnięcie akredytacji, następuje w drodze decyzji administracyjnej. 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się najpóźniej na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia przez jednostkę szkolącą prowadzenia specjalizacji. 6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 1) oznaczenie jednostki szkolącej ubiegającej się o akredytację: nazwę uczelni, dane kontaktowe, nazwę jednostki szkolącej, dane kontaktowe jednostki szkolącej oraz jej kierownika; 2) oświadczenie o spełnieniu określonych w standardach kształcenia - warunków niezbędnych do pełnej realizacji szczegółowego programu specjalizacji, w tym informacje dotyczące liczby i kwalifikacji kadry dydaktycznej, bazy dydaktycznej oraz warunków organizacyjnych właściwych dla danego rodzaju specjalizacji. 7. Do wniosku dołącza się szczegółowy program specjalizacji. 8. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, standardy kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, uwzględniając w szczególności dane dotyczące liczby i kwalifikacji kadr, bazy dydaktycznej, oraz warunki organizacyjne szkolenia, biorąc pod uwagę zapewnienie realizacji wszystkich treści kształcenia zawartych w programach specjalizacji, a także zapewnienie właściwej jakości i dostępności kształcenia. Art Akredytacji udziela się na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat. 2. Certyfikat akredytacyjny zawiera w szczególności dane takie jak: nazwę jednostki prowadzącej specjalizację, jej adres i siedzibę oraz rodzaj specjalizacji. 3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór certyfikatu akredytacyjnego, uwzględniając w szczególności dane, o których mowa w ust. 2. Art Nadzór nad prowadzeniem specjalizacji sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do: 25

26 1) wizytacji jednostki prowadzącej specjalizację; 2) żądania przedstawienia dokumentacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonej specjalizacji; 3) wydawania zaleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień. 3. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, wykonywany jest przez osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia do wykonywania czynności kontrolnych. 4. Osoby, o których mowa w ust. 3, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo: 1) wstępu do pomieszczeń dydaktycznych; 2) udziału w zajęciach w charakterze obserwatora; 3) wglądu do prowadzonej przez jednostki szkolące dokumentacji przebiegu kształcenia; 4) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień; 5) badania opinii uczestników kształcenia i kadry dydaktycznej; 5. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który zawiera: 1) nazwę i adres siedziby jednostki szkolącej ; 2) miejsce odbywania kształcenia; 3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych; 4) imiona i nazwiska osób wykonujących te czynności; 5) opis stanu faktycznego; 6) stwierdzone nieprawidłowości; 7) wnioski osób wykonujących czynności kontrolne; 8) datę i miejsce sporządzenia protokołu; 9) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu przez kierownika jednostki szkolącej oraz o przyczynie tej odmowy. 6. Protokół podpisują osoby wykonujące czynności kontrolne oraz kierownik jednostki szkolącej. 7. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, kierownik jednostki szkolącej zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. 26

27 8. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki szkolącej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. 9. Jeden egzemplarz protokołu przekazuje się kierownikowi jednostki szkolącej. 10. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji na temat organizacji i prowadzenia doskonalenia zawodowego oraz wyników prowadzonego postępowania. 11. Kierownik jednostki szkolącej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. 12. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole minister właściwy do spraw zdrowia wydaje jednostce szkolącej zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin ich wykonania. Art. 44. Minister właściwy do spraw zdrowia może cofnąć akredytację, jeżeli jednostka szkoląca nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w podanym w zaleceniach pokontrolnych terminie a w szczególności, jeżeli nie realizuje szczegółowego programu specjalizacji lub nie przestrzega standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, o których mowa w art. 41 ust. 8. Art Organizatorami form samokształcenia farmaceutów, zwanymi dalej organizatorami kształcenia", mogą być: 2) Naczelna Izba Aptekarska oraz okręgowe izby aptekarskie; 3) jednostki szkolące; 4) inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących szkolenia ciągle, zwanego dalej rejestrem". 2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia: 1) zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pogłębianych aktualizowanych w ramach w doskonalenia zawodowego farmaceutów; 27

28 2) formy samokształcenia wraz z liczbą punktów edukacyjnych dla poszczególnych rodzajów i form doskonalenia zawodowego; 3) sposób opracowania programów kursów doskonalących; 4) standardy prowadzenia i sposób odbywania doskonalenia zawodowego w tym tryb dokumentowania ich przebiegu, wzór karty zwanej kartą ciągłego szkolenia oraz sposób zaliczania doskonalenia zawodowego; 5) sposób ustalania wysokości opłat za kursy doskonalące realizowane w ramach doskonalenia zawodowego - uwzględniając aktualny stan wiedzy i praktyki medycznej. rodzaje, formy, warunki i tryb ich odbywania, a także organizację i sposób prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz nadzór nad ich realizacją. Art Organizatorzy kształcenia przed rozpoczęciem realizacji danej formy samokształcenia są obowiązani uzyskać zatwierdzenie programu dla danej formy samokształcenia przez Naczelną Radę Aptekarską. 2. Naczelna Rada Aptekarska, zatwierdza program i przyznaje właściwą liczbę punktów edukacyjnych po stwierdzeniu jego zgodności ze standardami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust Zatwierdzenie i odmowa zatwierdzenia programu kształcenia następuje w drodze uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej. Art. 47. Kształcenie podyplomowe prowadzone przez przedsiębiorcę jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm. 4) ). Art Podmiot inny niż wymieniony w art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 zamierzający prowadzić wybrane formy doskonalenia zawodowego składa wniosek o wpis do rejestru, zawierający następujące dane: 4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494, Nr 183, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225, Nr 225, poz. 1636, Nr 235, poz

USTAWA. z dnia 10 stycznia 2008r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich

USTAWA. z dnia 10 stycznia 2008r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich USTAWA z dnia 10 stycznia 2008r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich Art. 1. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich 1)

USTAWA z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 stycznia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 47, poz. 273. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich 1) Art. 1. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1181. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z 2006 r. Nr 117,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity) USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity)

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity) USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity) Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity) USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód farmaceuty jest pod kodem 2281.

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód farmaceuty jest pod kodem 2281. Wymagania Charakterystyka zawodu Możliwość zatrudnienia Prawo wykonywania zawodu farmaceuty Specjalizacja Wykaz specjalizacji farmaceutycznych Egzamin państwowy Zadania zawodowe W klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464.) Rozdział 1. Zawody lekarza i lekarza dentysty. Dz.U.2015.464 z dnia 2015.04.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 kwietnia 2015 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 15 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 15 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 15 czerwca 2001 r. Druk nr 645 A SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 maja 2001 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania

Bardziej szczegółowo

Art Art. 19a.

Art Art. 19a. Stan prawny: 2010-05-18 Art. 19. 1. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić: 1) podmioty uprawnione do prowadzenia odpowiednio stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Art. 2. 1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty zmiany: 2006-01-01 Dz.U.2005.175.1461 art. 2 2006-06-30 Dz.U.2006.117.790 art. 2 2007-01-01 Dz.U.2001.113.1207 art. 40 Dz.U.2006.191.1410 art. 53 Dz.U.2006.220.1600 art. 18 2007-09-29 Dz.U.2007.166.1172

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/109 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, Nr 291, poz. 1707, z 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z 2004 r. Nr 92, poz. 885, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z

Bardziej szczegółowo

DzU. 1997 Nr 28 poz. 152 USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1)I) Rozdział 1. Przepisy ogólne

DzU. 1997 Nr 28 poz. 152 USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1)I) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/111 DzU. 1997 Nr 28 poz. 152 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1)I) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. Druk nr 645 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.277.1634 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1138 art. 3 zm. Dz.U.2014.1877 art. 3 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.277.1634 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.464 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Zawody lekarza i lekarza dentysty. Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm. USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.277.1634 2012-01-01 zm. przen. Dz.U.2011.112.654 art. 148 zm. przen. Dz.U.2011.113.657 art. 45 zm. przen. Dz.U.2011.122.696 art. 58 zm. Dz.U.2011.291.1707 art. 2 2012-02-09 zm. Dz.U.2012.95 art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, Nr 291, poz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 27 września 2011 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 27 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 277 15986 Poz. 1634 1634 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd zawodu aptekarskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z 2009 r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.08.136.857 2011.07.01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 17 zm. Dz.U.2011.112.654 art. 148 zm. Dz.U.2011.113.658 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druk nr 52)

do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druk nr 52) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 28 poz z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 28 poz z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152 U S T AWA z dnia 5 grudnia 1996 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 125, 767. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Zawody lekarza i lekarza dentysty. Dz.U.2015.464 z dnia 2015.04.01 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 19 maja 2016 r. do: 30 kwietnia 2017 r. USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1)

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152) tj. z dnia 8 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 204) tj. z dnia 2 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 226, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity)

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jednolity) Art. 1. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia potwierdza w drodze decyzji kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Zawody lekarza i lekarza dentysty. Dz.U.2017.125 t.j. z dnia 2017.01.19 Wersja od: 1 maja 2017 r. USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lipca 2008 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2008 Nr 136 poz. 857 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Art. 2. 1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 28 poz. 152 USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 28 poz. 152 USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/147 Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464, 1633, 1893, 1991, 2199, z 2016 r. poz. 65, 960, 1070, 1239,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r. Poz. 464 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 136 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lipca 2008 r.

Dz.U Nr 136 poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2008 Nr 136 poz. 856 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich 1.

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 28 poz z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz. U Nr 28 poz z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/145 Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152 U S T AWA z dnia 5 grudnia 1996 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Druk nr 79 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 79 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 79 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, NSU AK. Pan dr farm. Piotr Brukiewicz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

Warszawa, NSU AK. Pan dr farm. Piotr Brukiewicz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej Warszawa, 11-08-2017 NSU.0762.8.2017.AK Pan dr farm. Piotr Brukiewicz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej Szanowny Panie Prezesie. W odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 41 poz. 179 USTAWA. z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 41 poz. 179 USTAWA. z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1429, 1491, z 2015 r. poz. 1991, z 2016 r. poz. 65. o izbach aptekarskich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1429, 1491, z 2015 r. poz. 1991, z 2016 r. poz. 65. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2018 r. Poz. 617 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.09.151.1217 2010.01.01 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 5 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 października 2014 r. Poz. 1429 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 03.07.2017 r. M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2017 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r.

USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 210, poz. 1321. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz

Bardziej szczegółowo

1 z 8 2012-03-29 09:52

1 z 8 2012-03-29 09:52 1 z 8 2012-03-29 09:52 Dz.U.2003.171.1663 USTAWA z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 2 października 2003 r.) Art. 1.W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2018 r. Poz. 617

Warszawa, dnia 26 marca 2018 r. Poz. 617 Warszawa, dnia 26 marca 2018 r. Poz. 617 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z 2010 r. Nr 107, poz. 679,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r. Poz. 2150

Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r. Poz. 2150 Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r. Poz. 2150 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o izbach aptekarskich 1)

Ustawa o izbach aptekarskich 1) Ustawa o izbach aptekarskich 1) z dnia 19 kwietnia 1991 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 179) tj. z dnia 3 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 108) tj. z dnia 21 lipca 2008 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 856) tj. z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179. USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179. USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/30 Dz.U. 1991 Nr 41 poz. 179 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd zawodu aptekarskiego, jako reprezentację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 marca 2018 r. Poz. 499

Warszawa, dnia 8 marca 2018 r. Poz. 499 Warszawa, dnia 8 marca 2018 r. Poz. 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 września 2016 r. Poz z dnia 23 sierpnia 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 19 września 2016 r. Poz z dnia 23 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 września 2016 r. Poz. 1496 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej obywatelowi UE

Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej obywatelowi UE Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej obywatelowi UE Podstawy prawne: art. 29, 30, 32, 33 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 113, poz. 657,

Bardziej szczegółowo

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015

dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 dr Marek Jędrzejczak Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Warszawa 2015 31 500 polskich farmaceutów 14 300 aptek i punktów aptecznych Konieczność wprowadzenia Regionalnej Mapy Usług Farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

2. Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami, stanowi dowód odbycia ciągłych szkoleń i stanowi podstawę do ich zaliczenia.

2. Karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami, stanowi dowód odbycia ciągłych szkoleń i stanowi podstawę do ich zaliczenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. (Dziennik Ustaw z 2003 roku nr 132, poz.1238)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 marca 2019 r. Poz. 537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz. U Nr 41 poz z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz. U Nr 41 poz z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/42 Dz. U. 1991 Nr 41 poz. 179 U S T AWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1496, z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity)

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity) Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity) USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i

Bardziej szczegółowo

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 lipca 2019 r. Poz. 1419

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 lipca 2019 r. Poz. 1419 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2019 r. Poz. 1419 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Kancelaria Sejmu s. 1/8 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PROJEKT MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 8 marca 2018 r. Poz. 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lutego 2018 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 8 marca 2018 r. Poz. 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lutego 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 marca 2018 r. Poz. 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o izbach lekarskich związanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Stan na dzień: 01.01.2010 r. USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.

Bardziej szczegółowo

Krok 1: Weryfikacja złożonych dokumentów. Krok 2: Weryfikacja poziomu kwalifikacji określonego w zaświadczeniu

Krok 1: Weryfikacja złożonych dokumentów. Krok 2: Weryfikacja poziomu kwalifikacji określonego w zaświadczeniu Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych Krok 1: Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943) (Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1207; z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 2006 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r.) Rozdział 1. Dz.U.11.174.1039 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. 1), 2) o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Rozdział 1

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Rozdział 1 Dziennik Ustaw Nr 174 10193 Poz. 1039 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej; 1039 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2)

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 174 10193 Poz. 1039 1039 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodów pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r.) Rozdział 1. Dz.U.2011.174.1039 2012-01-01 zm.dz.u.2011.291.1707 art. 16 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. 1), 2) o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1 I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1.Podstawy prawne działalności zarządcy nieruchomościami w Polsce i Unii Europejskiej. 2.Uznawanie kwalifikacji zawodowych. *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Dokumenty w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U.2016.2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 65 USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. 1), 2) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 91 poz. 410 USTAWA. z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 1)

Dz.U Nr 91 poz. 410 USTAWA. z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 1) Kancelaria Sejmu s. 1/42 Dz.U. 1996 Nr 91 poz. 410 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 1) Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217, Nr 219, poz. 1706,

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 91 poz USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 91 poz USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 91 poz. 410 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od dnia 1.01.2012 r. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

obowiązuje od dnia 1.01.2012 r. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/52 obowiązuje od dnia 1.01.2012 r. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. 1), 2) o zawodach pielęgniarki i położnej Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039. Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. 1), 2) o zawodach pielęgniarki i położnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej 1)

WNIOSEK. o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej 1) Dziennik Ustaw 3 Poz. 2006 Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. (poz. 2006) Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSEK o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie Na podstawie 1 art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. 1), 2) o zawodach pielęgniarki i położnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 1)

WNIOSEK. o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 1) WNIOSEK o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 1) I. Dane wnioskodawcy: Pan Pani 2) Imię (imiona) Nazwisko Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Dz.U.2016.1761 z dnia 2016.10.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 30 września 2016

Bardziej szczegółowo

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15a ust. 2. Art. 15a ust. 3. Art. 15a ust. 4. Art. 15b ust. 1

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15a ust. 2. Art. 15a ust. 3. Art. 15a ust. 4. Art. 15b ust. 1 Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 15a 2 Badania lekarskie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń lub osoby posiadającej pozwolenie na broń, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", obejmują: 1)

Bardziej szczegółowo