ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Wisła za rok 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA MIASTA WISŁA. z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Wisła za rok 2015"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA MIASTA WISŁA z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Wisła za rok 2015 Na podstawie art 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 885 z późn. zm.), art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 330 z późn. zm.), art 17, art 20, art 21 i art 26 ust. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 289 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Wisła zarządza, co następuje: Nie wnieść zastrzeżeń do jednostkowych sprawozdań finansowych za rok 2015, obejmujących bilanse, rachunki zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszach jednostek budżetowych Gminy Wisła, stosownie do ustaleń protokołu weryfikacji. 2. Przyjąć sprawozdania finansowe za rok 2015 jednostek budżetowych Gminy Wisła: 1) Urzędu Miejskiego w Wiśle, 2) Przedszkola Nr 2 w Wiśle, 3) Przedszkola Nr 3 w Wiśle, 4) Zespołu Szkół Nr 1 w Wiśle, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle, b) Gimnazjum Nr 1 w Wiśle, 5) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Wiśle, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Ks. Franciszka Michejdy w Wiśle b) Przedszkole Nr 1 w Wiśle 6) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wiśle, w skład którego wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle b) Przedszkole Integracyjne w Wiśle 7) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle, 8) Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wiśle, 9) Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wiśle, 10) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle, Sporządzić dla jednostek budżetowych Gminy Wisła łączne sprawozdanie finansowe za rok 2015 obejmujące: Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 1

2 1) bilans, 2) rachunek zysków i strat, 3) zestawienie zmian w funduszach jednostek, 4) informację uzupełniającą. 2. Sporządzić dla Gminy Wisła skonsolidowany bilans za rok Sporządzić bilans z wykonania budżetu Gminy Wisła za rok Przekazać dokumenty, o których mowa w 2: 1) Przewodniczącemu Rady Miasta Wisła, 3. 2) Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach - również w formie dokumentu elektronicznego. 4. Powierzyć wykonanie zarządzenia Skarbnikowi Miasta Wisła. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 2

3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W WIŚLE 1) Gmina Wisła jest jednostką samorządu terytorialnego powołaną do funkcjonowania na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), działającą na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz na podstawie statutu obowiązującego na podstawie Uchwały Nr XXVI/386/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Sla. z 2016 r. poz. 89). 2) Gmina Wisła działa poprzez swe jednostki organizacyjne: 3) Stosownie do art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Urząd Miejski w Wiśle został powołany do wykonywania zadań leżących w kompetencji Burmistrza Miasta Wisła i funkcjonuje w oparciu o regulamin organizacyjny zatwierdzony Zarządzeniem Nr Or Burmistrza Miasta Wisła z dnia 16 grudnia 2013 r. 4) Przedmiotem działalności jednostki są wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. 5) Czas działania jednostki jest nieograniczony. Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 1

4 6) Sprawozdanie finansowe obejmuje rok kalendarzowy 2015, tj. obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 7) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 8) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę. 9) W jednostce obowiązują zasady (polityka) rachunkowości wprowadzone Zarządzeniem Nr Or Burmistrza Miasta Wisła z dnia 29 listopada 2013 r. W roku obrotowym 2015 nie dokonano zasadniczych zmian zasad rachunkowości mających skutki dla sporządzenia sprawozdania finansowego. 10) Jednostka stosuje typowe rozwiązania określone: a) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 330 z późn. zm.) b) Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 289 z późn. zm.) Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 2

5 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa WISŁA Numer identyfikacyjny REGON BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 89EFEB94D84F0530 AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwałe , ,34 A Fundusz , ,27 A.I Wartości niematerialne i prawne , ,32 A.I Fundusz jednostki , ,64 A.II Rzeczowe aktywa trwałe , ,46 A.II Wynik finansowy netto (+,-) , ,34 A.II.1 Środki trwałe , ,65 A.II.1 Zysk netto (+) , ,34 A.II.1.1 Grunty , ,40 A.II.2 Strata netto (-) A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,68 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) -530,32-520,71 A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny , ,13 A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.II.1.4 Środki transportu , ,37 A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek A.II.1.5 Inne środki trwałe , ,07 B Państwowe fundusze celowe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) , ,81 C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C.I Zobowiązania długoterminowe , ,33 A.III Należności długoterminowe , ,56 C.II Zobowiązania krótkoterminowe , ,33 A.IV Długoterminowe aktywa finansowe , ,00 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,66 A.IV.1 Akcje i udziały , ,00 A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B Aktywa obrotowe , ,61 C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.II.5 Pozostałe zobowiązania C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) , , , , , , , , , ,71 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) 89EFEB94D84F0530 (kierownik jednostki) Strona 1 z 4 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 3

6 B.I Zapasy , ,64 B.I.1 Materiały , ,64 C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C.III Rezerwy na zobowiązania , ,65 B.I.2 Półprodukty i produkty w toku D Fundusze specjalne , ,79 B.I.3 Produkty gotowe D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,79 B.I.4 Towary D.2 Inne fundusze B.II Należności krótkoterminowe , ,75 E Rozliczenia międzyokresowe , ,56 B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług , ,66 E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów , ,56 B.II.2 Należności od budżetów , ,06 E.II Inne rozliczenia międzyokresowe B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń B.II.4 Pozostałe należności , ,03 B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,22 B.III.1 Środki pieniężne w kasie B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego , ,22 B.III.4 Inne środki pieniężne B.III.5 Akcje lub udziały B.III.6 Inne papiery wartościowe B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów , ,95 Suma pasywów , ,95 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) 89EFEB94D84F0530 (kierownik jednostki) Strona 2 z 4 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 4

7 Symbol Opis Wartość 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ,14 2 Umorzenie środków trwałych ,17 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych ,78 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności ,91 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) 89EFEB94D84F0530 (kierownik jednostki) Strona 3 z 4 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 5

8 Wyjaśnienia do bilansu (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) 89EFEB94D84F0530 (kierownik jednostki) Strona 4 z 4 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 6

9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach WISŁA Numer identyfikacyjny REGON sporządzony na na dzień r. Wysłać bez pisma przewodniego B0244C008CF9AB25 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej , ,86 A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,29 0,00 Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - A.II. wartość ujemna) A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej , ,46 A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych , ,40 B. Koszty działalności operacyjnej , ,19 B.I. Amortyzacja , ,96 B.II. Zużycie materiałów i energii , ,98 B.III. Usługi obce , ,88 B.IV. Podatki i opłaty , ,50 B.V. Wynagrodzenia , ,38 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników , ,08 B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,55 B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu , ,86 B.X. Pozostałe obciążenia C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) , ,67 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,09 D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych D.II. Dotacje , ,45 D.III. Inne przychody operacyjne , ,64 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,61 główny księgowy rok, miesiąc, dzień B0244C008CF9AB25 kierownik jednostki Strona 1 z 3 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 7

10 Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych E.I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku E.II. Pozostałe koszty operacyjne , ,61 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) , ,15 G. Przychody finansowe , ,45 G.I. Dywidendy i udziały w zyskach G.II. Odsetki , ,45 G.III. Inne H. Koszty finansowe , ,26 H.I. Odsetki ,01 0,00 H.II. Inne 700, ,26 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) , ,34 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) J.I. Zyski nadzwyczajne J.II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I +- J) , ,34 L. Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz M. nadwyżki środków obrotowych N. Zysk (strata) netto (K - L - M) , ,34 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : główny księgowy rok, miesiąc, dzień B0244C008CF9AB25 kierownik jednostki Strona 2 z 3 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 8

11 Wyjaśnienia do sprawozdania główny księgowy rok, miesiąc, dzień B0244C008CF9AB25 kierownik jednostki Strona 3 z 3 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 9

12 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa 3 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach WISŁA Numer identyfikacyjny REGON sporządzone na na dzień r. Wysłać bez pisma przewodniego 7D7FC4D0303C1E2F Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) , ,16 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) , ,86 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły , ,18 I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe , ,25 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich I.1.4. Środki na inwestycje , ,39 I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości I , ,04 niematerialne i prawne I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący I Inne zwiększenia I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) , ,50 I.2.1. Strata za rok ubiegły , ,00 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe , ,89 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 746,93 530,32 I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje , ,65 I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków I , ,64 trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia I.2.9. Inne zmniejszenia II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) , ,64 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) , , główny księgowy rok, miesiąc, dzień kierownik jednostki 7D7FC4D0303C1E2F Strona 1 z 3 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 10

13 III.1. zysk netto (+) , ,17 III.2. strata netto (-) , ,83 Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków IV. 530,32 520,71 obrotowych samorządowych zakładków budżetowych V. Fundusz (II+,-III-IV) , ,27 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : główny księgowy rok, miesiąc, dzień 7D7FC4D0303C1E2F kierownik jednostki Strona 2 z 3 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 11

14 Wyjaśnienia do sprawozdania główny księgowy rok, miesiąc, dzień 7D7FC4D0303C1E2F kierownik jednostki Strona 3 z 3 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 12

15 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa WISŁA Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego dzień Gmina WISŁA sporządzony na r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 0339FF1EBD94D8F3 AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku I Środki pienięże , ,76 I Zobowiązania , ,29 I.1 Środki pieniężne , ,76 I.1 Zobowiązania finansowe , ,59 I.1.1 Środki pieniężne budżetu , ,22 I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) , ,00 I.1.2 Pozostałe środki pieniężne 3 487,00 922,54 I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) , ,59 II Należności i rozliczenia , ,95 I.2 Zobowiązania wobec budżetów , ,28 II.1 Należności finansowe I.3 Pozostałe zobowiązania , ,42 II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) II Aktywa netto budżetu , ,99 II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) , ,92 II.2 Należności od budżetów , ,53 II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 0, ,92 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia , ,42 II.1.2 Deficyt budżetu (-) ,13 0,00 III Inne aktywa , ,59 II.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) , ,06 II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) , ,85 III Inne pasywa , , skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd 0339FF1EBD94D8F3 Strona 1 z 3 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 13

16 Suma aktywów , ,30 Suma pasywów , ,30 Informacje uzupełniające: Symbol Opis Wartość 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 skarbnik 0339FF1EBD94D8F rok, miesiąc, dzień zarząd Strona 2 z 3 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 14

17 Wyjaśnienia do bilansu skarbnik 0339FF1EBD94D8F rok, miesiąc, dzień zarząd Strona 3 z 3 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 15

18 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu 1. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji i nie starała się o poręczenia innych jednostek. 2. Wykaz sald do bilansu, wymagających uszczegółowienia. Aktywa Poz.I.1.1. Środki pieniężne budżetu ,76 Wn 133 Rachunki bankowe budżetu ,22 Wn 140 Inne środki pieniężne 922,54 -wpływ srodków w I-2016 dot. Roku ,54 Poz. II Należności od budżetów ,94 Wn 224 Rozliczenia z Urzędami skarbowymi- udziały w dochodach, z tyt podatku VAT, wpływy z tyt. Dochodów os. Fizycznych z Min.Fianasów ,94 Poz.II.3. Pozostałe należności i rozliczenia ,58 Wn 223 Środki na wydatki szkół, przedszkoli i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ,06 Wn 240 Należność budżetu z funduszy pomocowych ,42 Poz.III. Inne aktywa subwencja oświatowa ,59 Pasywa Poz. I.1. Zobowiązania finansowe ,59 Ma 134,260 Pożyczki WFOŚiGW Katowice ,59 Obligacje ,00 Poz. I.2. Zobowiązania wobec budżetów ,28 Poz. I.3. Pozostałe zobowiązania ,42 Ma 240 Zobowiązanie funduszy pomocowych wobec budżetu gminy ,42 Poz. II. 1. Niedobór budżetu 0,00 Poz. II. 5. Skumulowany wynik budżetu ,85 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 1

19 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 2

20 II. Informacje uzupełniające do bilansu jednostki budżetowej Wykaz sald do bilansu, wymagających uszczegółowienia Pozycja bilansu A.I Nazwa kategorii Wartości niematerialne i prawne Zmiana w trakcie roku ogółem w tym amortyzacja AKTYWA , ,89 Objaśnienie licencja na grę "Segreguj odpady"; amortyzacja systemu REKORD- 20% rocznie A.II.1.1 Grunty ,00 n/d zakup, darowizny, sprzedaż gruntów A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,22 m.in. Mosty, kładki, drogi gminne, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, mur oporowy, termomodernizacje szkół, trasy turystyczne,skocznie narciarskie A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny , ,57 m.in.. kotły gazowe do budynków komunalnych, pompa hidrostal, syrena elektroniczna, komputery do UM Wisła oraz do obsługi cmentarza komunalnego, kosiarka, monitoring do parku A.II.1.4 Środki transportu , ,98 A.II.1.5 Inne środki trwałe , ,04 A.II.2 Inwestycje rozpoczęte ,51 n/d sprzedaż skrapiarki- odpis pozostałego umorzenia m.in.. wiaty przystankowe, urzadzenia sportowe i rekreacyjne, zakończenie inwestycji = wzrost wartości środków trwałych w poz. A.II.1.2, oraz przekazanie nakładów -budowa boiska szkolnego przy ZSP nr 2 w Malince i muru oporowego do Starostwa Powiatowego w Cieszynie A.IV.1 Akcje i udziały 0,00 n/d udziały w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej B.I.1 Zapasy/materiały ,95 n/d masa asfaltowa, poręcze i łączniki B.II Należności krótkoterminowe ,97 n/d należności z tytułu podatków, opłat, udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych ,21 n/d środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie Urzędu, MOPS-u, MZEAS-u PASYWA E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów decyzje długoterminowe na zajęcie pasa ,56 n/d drogowego, przekształcenie prawa własności, rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej C.II. zobowiązania krótkoterminowe ,28 n/d zobowiązania z tyt. wynagrodzeń, rozl. z ZUS, sumy depozytowe, faktury za wykonanie inwestycji w ramach projektów unijnych, inne bieżące A.II. Wynik finansowy netto ,01 n/d Różnica na wynikach finansowych Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 3

21 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 4

22 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Wisły Pl.B. Hoffa WISŁA Numer identyfikacyjny REGON Adresat: SKONSOLIDOWANY BILANS Regionalna Izba Obrachunkowa w jednostki samorządu terytorialnego Katowicach Gmina WISŁA sporządzony na na dzień r. Wysłać bez pisma przewodniego E6652F2E0116E44A AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwałe , ,58 A Fundusz , ,94 A.I Wartości niematerialne i prawne A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych A.III Rzeczowe aktywa trwałe , ,32 A.I Fundusze jednostek , ,37 A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) , , , ,70 A.III Wynik budżetu (+,-) -530,32-520,71 A.III.1.1 Grunty , ,40 A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.III.1.3 Pozostały środki trwałe A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) A.IV Długoterminowe aktywa finansowe A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego , ,34 A.IV.1.1 Zysk netto , ,15 A.IV.1.2 Strata netto (-) , ,81 A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych A.V.1.1 Zysk netto , ,00 A.V.1.2 Strata netto (-) A.IV.1.1 Akcje i udziały , ,00 A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe A.IV.1.3 Inne A.V Należności finansowe długoterminowe A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek A.VI Kapitały mniejszości A.VII Pozostałe pozycje 0, , , ,56 B Aktywa obrotowe , ,55 B.I Zapasy , ,16 B.II Należności i roszczenia B Zobowiązania długoterminowe B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe , , , ,34 skarbnik rok, miesiąc, dzień E6652F2E0116E44A zarząd Strona 1 z 3 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 5

23 B.III Należności finansowe krótkoterminowe , ,34 C.III Rezerwy na zobowiązania B.IV Środki pieniężne , ,05 C.IV Fundusze specjalne , ,29 B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe D Rozliczenia międzyokresowe , ,56 C Rozliczenia międzyokresowe E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych D Inne aktywa F Inne pasywa Suma aktywów , ,13 Suma pasywów , ,13 Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd E6652F2E0116E44A Strona 2 z 3 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 6

24 Wyjaśnienia do bilansu skarbnik rok, miesiąc, dzień E6652F2E0116E44A zarząd Strona 3 z 3 Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 7

25 PROTOKÓŁ weryfikacji sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego za rok Weryfikacją objęto następujące sprawozdania w jednostkach samorządu terytorialnego: 1) Zespół Szkół Nr 1 a) bilans sumy bilansowe aktywów i pasywów są zgodne i wynoszą: ,73 PLN b) rachunek zysków i strat wynik wynosi: ,02 PLN c) zestawienie zmian w funduszach jednostki zmiana funduszu jednostki: ,89 PLN 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 a) bilans sumy bilansowe aktywów i pasywów są zgodne i wynoszą: ,36 PLN b) rachunek zysków i strat wynik wynosi: ,52 PLN c) zestawienie zmian w funduszach jednostki zmiana funduszu jednostki: ,91PLN 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 a) bilans sumy bilansowe aktywów i pasywów są zgodne i wynoszą: ,55 PLN b) rachunek zysków i strat wynik wynosi: ,25 PLN c) zestawienie zmian w funduszach jednostki zmiana funduszu jednostki: ,01 PLN 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 a) bilans sumy bilansowe aktywów i pasywów są zgodne i wynoszą: ,74 PLN b) rachunek zysków i strat wynik wynosi: ,01 PLN c) zestawienie zmian w funduszach jednostki zmiana funduszu jednostki: ,77 PLN Szkolno-Przedszkolnego nr 2. 5) Szkoła Podstawowa Nr 5 a) bilans sumy bilansowe aktywów i pasywów są zgodne i wynoszą: ,87 PLN b) rachunek zysków i strat wynik wynosi: ,65 PLN c) zestawienie zmian w funduszach jednostki zmiana funduszu jednostki: ,99 PLN 6) Przedszkole Publiczne Nr 2 a) bilans sumy bilansowe aktywów i pasywów są zgodne i wynoszą: ,95 PLN b) rachunek zysków i strat wynik wynosi: ,93 PLN c) zestawienie zmian w funduszach jednostki zmiana funduszu jednostki: ,71 PLN 7) Przedszkole Publiczne Nr 3 a) bilans sumy bilansowe aktywów i pasywów są zgodne i wynoszą: ,16 PLN b) rachunek zysków i strat wynik wynosi: ,10 PLN c) zestawienie zmian w funduszach jednostki zmiana funduszu jednostki: ,62 PLN 8) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół a) bilans sumy bilansowe aktywów i pasywów są zgodne i wynoszą: ,95 PLN b) rachunek zysków i strat wynik wynosi: ,39 PLN c) zestawienie zmian w funduszach jednostki zmiana funduszu jednostki: ,44 PLN Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 1

26 9) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a) bilans sumy bilansowe aktywów i pasywów są zgodne i wynoszą: ,76 PLN b) rachunek zysków i strat wynik wynosi: ,96 PLN c) zestawienie zmian w funduszach jednostki zmiana funduszu jednostki: ,41 PLN 2. Sprawozdania jednostek, o których mowa w pkt 1-8, zostały sporządzone przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wiśle, podpisane przez Główną Księgową MZEAS-u oraz Dyrektorów poszczególnych Jednostek. 3. Sprawozdania jednostki, o której mowa w pkt 9, zostały sporządzone i podpisane przez Główną Księgową oraz Kierownika MOPS-u. 4. Weryfikacja obejmowała sprawdzenie pod względem rachunkowym oraz sprawdzenie poprawności powiązania rachunku zysków i strat, bilansu i zestawienia zmian w funduszach jednostki. 5. Weryfikacji dokonali: Mariola Wantulok oraz Damian Cieślar. Id: 4BAE52D A81-B645-03C61407F866. Uchwalony Strona 2

ZARZĄDZENIE NR 343/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 343/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 343/14 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania sprawozdania go Gminy Raczki za 2013 r. Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia r.

UCHWAŁA NR XVII/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia r. Projekt z dnia 16 maja 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XVII/.../2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia... 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stanisławów ul.rynek 32 05-304 STANISŁAWÓW Numer identyfikacyjny REGON 711582434 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2014 rok Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 23/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 23/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2017 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 14 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 4/2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE z dnia 14 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 4/2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 263/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 263/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 263/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Łańcuckiego sprawozdania finansowego za rok 2016 Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/16 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 9 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 30/16 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 9 maja 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 30/16 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI w sprawie przekazania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r. ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2015r. Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 20 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.42.2018 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sprawozdań finansowych Gminy Kolonowskie za 2017 rok Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2016 rok

Zarządzenie nr Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2016 rok Zarządzenie nr 0050.40.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdań finansowych za 2016 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 11/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2014r. Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 4/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA NR 4/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2017 rok Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Id: F F77-B4CF-9721C3ADC9E2. Przyjęty Strona 1

Id: F F77-B4CF-9721C3ADC9E2. Przyjęty Strona 1 Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2015 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Opola przedkłada Radzie Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 63/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2016 rok Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2014 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2017 rok Druk nr 1400 Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2017 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Prezydent Miasta Opola przedkłada Radzie Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 146/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 146/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 146/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2011 r. Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/2016 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 10 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 3/2016 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE z dnia 10 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 3/2016 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 305/2017. ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 305/2017. ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 305/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdania finansowego powiatu nowodworskiego za 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 4 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 4 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Boćki sprawozdania finansowego jednostki samorządu Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 10 marca 2017r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 10 marca 2017r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2016r. ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 10 marca 2017r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2016r. Na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 8/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 11 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 8/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 11 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 8/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2016rok

Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2016rok Sprawozdanie finansowe miasta Opola za 2016rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659) - Prezydent Miasta Opola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 215/2863/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2016 rok

UCHWAŁA Nr 215/2863/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2016 rok UCHWAŁA Nr 215/2863/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2016 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 6/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 14 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 6/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO MAZOWSZE ZACHODNIE Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 14 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 6/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/17 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 23/17 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 23/17 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2016 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r. Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień 31.12.2014r. 1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Korfantów. AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/12 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 22/12 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 22/12 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2011 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 18.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdań finansowych za 2014 rok Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16 95-100 ZGIERZ Numer identyfikacyjny REGON 472057721 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Lini ul.turystyczna 15 84-223 LINIA Numer identyfikacyjny REGON 000537237 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 97/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych Gminy Filipów za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 97/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych Gminy Filipów za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 97/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW w sprawie sprawozdań finansowych Gminy Filipów za 2015 rok. Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: Miejski Zespół Szkół nr 8 ul.prochownia 7 BILANS jednostki budżetowej Gmina Miasto Krosno 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON 180459109 sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina PRUSZCZ. sporządzony na r. dzień. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina PRUSZCZ. sporządzony na r. dzień. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina PRUSZCZ ul.główna 33 86-120 PRUSZCZ Numer identyfikacyjny REGON 092351050 BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego dzień Gmina

Bardziej szczegółowo

BILANS. z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Miasto Bydgoszcz. sporządzony na r. dzień. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS. z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Miasto Bydgoszcz. sporządzony na r. dzień. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Bydgoszcz ul.jezuicka 1 85-102 BYDGOSZCZ Numer identyfikacyjny REGON 092351297 BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzień Miasto Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 427/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 427/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR 427/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdania finansowego powiatu nowodworskiego za 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON 130378002 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2009 r. Adresat: Regionalna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/146/16 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/146/16 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/146/16 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/125/2017. z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/125/2017. z dnia 25 maja 2017 r. UCHWAŁA Nr XXIV/125/2017 RADY POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. PASYWA

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL.JANA KILIŃSKIEGO 25a 59-300 LUBIN Numer identyfikacyjny REGON 004041289 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Leżajsk za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Leżajsk za 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 73/2019 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Leżajsk za 2018 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/313/18 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/313/18 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR XLII/313/18 RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozdaniem z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 kwietnia 2018 r. Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Michałowice za 2017 rok. Na podstawie art. 270 ust. 1 w związku z art. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 maja 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 63/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przedstawienia korekty do sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 198/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 marca 2013 roku. v.' sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 198/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 marca 2013 roku. v.' sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 198/13 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 marca 2013 v.' sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Przesmykach ul.11 Listopada 13 08-109 PRZESMYKI Numer identyfikacyjny REGON 711582569 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobrzyń nad Wisłą ul.szkolna 1 87-610 DOBRZYŃ NAD WISŁĄ Numer identyfikacyjny REGON 910866531 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul.katowicka 45 41-250 CZELADŹ Numer identyfikacyjny REGON 276257512 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony nadzień r. PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony nadzień r. PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GONIĄDZ PI. 11-go Listopada 38 19-110 GONIĄDZ Numer identyfikacyjny REGON 450669789 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Turawa ul.opolska 39c 46-045 TURAWA Numer identyfikacyjny REGON 531413320 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzebnica Pl.Piłsudskiego 1 55-100 TRZEBNICA Numer identyfikacyjny REGON 931935135 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - - 64-400 MIĘDZYCHÓD Numer identyfikacyjny REGON 210967060 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Adresat:

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RZGÓW ul.500-lecia 22 95-030 RZGÓW Numer identyfikacyjny REGON 472057827 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łambinowice ul.zawadzkiego 29 48-316 ŁAMBINOWICE Numer identyfikacyjny REGON 531412846 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIENIAWA Z/S W SIENIAWIE ul.rynek 1 37-530 SIENIAWA Numer identyfikacyjny REGON 650900571 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" ul. Wyzwolenia 6 35-959 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 180411226 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO KOBYŁKA ul.wołomińska 1 05-230 KOBYŁKA Numer identyfikacyjny REGON 013269663 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl.Poniatowskiego 3 27-600 SANDOMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 000523778 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ul. Barbary 21a 40-053 Katowice Numer identyfikacyjny REGON 367882926 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Sandomierzu ul.mickiewicza 34 27-600 SANDOMIERZ Numer identyfikacyjny REGON 830409235 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: Powiatowy Urząd Pracy Andersa 2 BILANS jednostki budżetowej Powiat Legnicki 59-220 Legnica Numer identyfikacyjny REGON 390729807 sporządzony na dzień 31-12-2016

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ul.bogumińska 2 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Numer identyfikacyjny REGON 276255230 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Prószków ul.opolska 17 46-060 PRÓSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON 531413248 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.podgórna 22 65-424 ZIELONA GÓRA Numer identyfikacyjny REGON 000654233 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. PASYWA. A Aktywa trwałe , ,62 A Fundusz , ,47

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. PASYWA. A Aktywa trwałe , ,62 A Fundusz , ,47 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul.podkarpacka 16 BILANS jednostki budżetowej Gmina Miasto Krosno 38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON 000184649

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.70.2015. z dnia 25 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.70.2015. z dnia 25 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.70.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przekazania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego za 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ul. Złota 4 15-016 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 052219548 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gorzyce ul.kościelna 15 44-350 GORZYCE Numer identyfikacyjny REGON 276258724 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN Numer identyfikacyjny REGON 510742362 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Osiedle Przyjaźni 6 84-200 WEJHEROWO Numer identyfikacyjny REGON 191675445 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budŝetowej i samorządowego zakładu budŝetowego sporządzony na dzień r. C. Zobowiązania. długoterminowe

BILANS jednostki budŝetowej i samorządowego zakładu budŝetowego sporządzony na dzień r. C. Zobowiązania. długoterminowe BILANS JEDNOSTKI BUDśETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDśETOWEGO Załącznik nr 5 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS jednostki budŝetowej i samorządowego zakładu budŝetowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy za rok 2014.

Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy za rok 2014. Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24 kwietnia 2015r w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy za rok 2014. Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 08 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 08 maja 2014 r. Zarządzenie Nr BO. 0050.47.2014 Burmistrza Ozimka z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie: przekazania organowi stanowiacemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego za 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/402/18 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIV/402/18 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR XLIV/402/18 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania go Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie za rok 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy ul.parkowa 2 BILANS jednostki budżetowej Adresat: POWIAT ŚWIDNICKI 58-100 Świdnica Numer identyfikacyjny REGON 021406119

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy ul.parkowa 2 BILANS jednostki budżetowej Adresat: POWIAT ŚWIDNICKI 58-100 Świdnica Numer identyfikacyjny REGON 021406119

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/74/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/74/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/74/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania go Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie za rok 2014 Na podstawieart.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 429/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA. z dnia 13 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 429/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA. z dnia 13 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 429/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Michałowice za 2016 rok. Na podstawie art. 270 ust. 1 w związku z art. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żnin ul.700-lecia 39 88-400 ŻNIN Numer identyfikacyjny REGON 092351222 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie

Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie 1. W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w pozycji Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie oraz w pozycji RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 140/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 09 marca 2016 roku. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 140/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 09 marca 2016 roku. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 140/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 09 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 871118655 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dygowo ul.kolejowa 1 78-113 DYGOWO Numer identyfikacyjny REGON 330920630 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 54/19 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2018 r. Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/199/2014 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 18 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/199/2014 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 18 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XXXVII/199/2014 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień:

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17 37-500 Jarosław Numer identyfikacyjny REGON 650903227 AKTYWA Stan na początek roku BILANS jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się:

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się: Uchwała Nr IV/5/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 130 / XVII /08

Uchwała Nr 130 / XVII /08 Uchwała Nr 130 / XVII /08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności finansowej za 2007 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Żukowice

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Żukowice ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Żukowice Na podstawie art. 270 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 28 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 28 czerwca 2018 r. Projekt z dnia 15 czerwca 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Kluczbork za

Bardziej szczegółowo

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina LIPNIK. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku

BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina LIPNIK. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Lipnik 27-540 LIPNIK Numer identyfikacyjny REGON 000540185 BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIPNIK sporządzony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 48/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09 maja 2013r. w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego gminy za rok 2012

Zarządzenie nr 48/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09 maja 2013r. w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego gminy za rok 2012 Zarządzenie nr 48/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09 maja 2013r. w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego gminy za rok 2012 Na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

BILANS. jednostki budżetowej. sporządzony nadzień r. Stan na koniec roku. 0,00 0,00 A I Fundusz jednostki

BILANS. jednostki budżetowej. sporządzony nadzień r. Stan na koniec roku. 0,00 0,00 A I Fundusz jednostki Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce Zaburzę 46 BILANS jednostki budżetowej Adresat: krasnostawski 22-335 Żółkiewka Numer identyfikacyjny REGON 950273780 sporządzony

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

z dnia 30 kwietnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA SURAŻA z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Surażu sprawozdania finansowego Gminy Suraż za 2014 rok. Na podstawie art. 270 ust.l ustawy z

Bardziej szczegółowo