Umowa z użytkownikiem zasady zachowania poufności - PayPal

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa z użytkownikiem zasady zachowania poufności - PayPal"

Transkrypt

1 Page 1 of 10 Zasady zachowania poufności w usługach PayPal Kraj:Australia (in English) Austria (auf Deutsch) Belgium (in English) Belgium (en Français) Belgium (in het Nederlands) Canada (in English) Canada (en Français) European Union (in English) European Union - send only (in English) France (en Français) Germany (auf Deutsch) Italy (in Italiano) Netherlands (in English) Netherlands (in het Nederlands) Poland (in English) Polska (po polsku) Spain (en Español) Switzerland (auf Deutsch) United States (in English) Other Countries (in English) Inne kraje ( 日 本 語 ) Niniejsze zasady zachowania poufności informacji obowiązują na terytorium Polski. Aby wyświetlić zasady zachowania poufności informacji dla innego kraju lub regionu, kliknij odpowiednie łącze powyżej. Niniejsze Zasady zostały ostatnio zmodyfikowane w dniu 14 października Poniższe Zasady zachowania poufności odnoszą się do konta PayPal Użytkownika oraz informacji udostępnianych przez niego w tej witrynie. 1. Przegląd Na potrzeby obsługi serwisu PayPal oraz w celu ograniczenia ryzyka związanego z oszustwami firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (określana dalej jako firma PayPal, PayPal lub my ), pełniąca funkcję kontrolera danych, prosi użytkowników o podanie informacji dotyczących ich samych oraz ich kart kredytowych lub debetowych i/lub rachunku bankowego. Wyrażając zgodę na warunki Zasad zachowania poufności, Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych w sposób określony w Zasadach zachowania poufności. Zasady zachowania poufności określają zakres zbieranych przez firmę PayPal informacji oraz sposób ich wykorzystania. Firma PayPal przywiązuje bardzo duże znaczenie do ochrony danych osobowych i wykorzystuje je tylko zgodnie z warunkami niniejszych Zasad zachowania poufności. Dane mogące służyć do identyfikacji osobowej Użytkownika ani listy naszych klientów nie są sprzedawane ani wynajmowane osobom trzecim. Aby jednak ułatwić użytkownikom dostęp do naszych usług, okresowo zwiększać poziom jakości usług i chronić interesy naszych użytkowników, możemy w wyjątkowych przypadkach udostępnić w ściśle ograniczonym zakresie osobom trzecim dane osobowe Użytkownika, tak jak to szczegółowo opisano w dalszej części niniejszych zasad. W związku z tym istotne jest zapoznanie się z niniejszymi Zasadami zachowania poufności. Niniejsze Zasady zachowania poufności odnoszą się do wszystkich usług dostępnych w witrynie PayPal. Akceptując podczas rejestracji niniejsze Zasady zachowania poufności oraz Umowę z użytkownikiem, Użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas oraz ujawnianie jego danych osobowych, zobowiązując nas do przeprowadzenia tego w sposób opisany w niniejszych Zasadach zachowania poufności. Niniejsze Zasady zachowania poufności stanowią integralną część Umowy z Użytkownikiem systemu PayPal i podlegają jej warunkom. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Zasadami zachowania poufności, nie powinien rejestrować się w usłudze PayPal ani z niej korzystać. Powiadamianie o zmianach Niniejsze zasady mogą być okresowo modyfikowane w miarę dodawania nowych funkcji do usługi PayPal lub uwzględniania sugestii klientów. W dowolnej chwili możemy zmienić niniejsze Zasady zachowania poufności, umieszczając zmienione wersje w naszej witrynie. Zmodyfikowana wersja będzie obowiązywała od momentu zamieszczenia w witrynie. Ponadto, jeśli zaproponujemy istotną zmianę Zasad zachowania poufności, Użytkownik zostanie powiadomiony o tej zmianie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przez umieszczenie stosownej informacji w naszej witrynie (witrynach), na stronie Aktualizacje zasad. Po upływie 30 dni od takiego powiadomienia będzie się zakładać, że Użytkownik wyraził zgodę na wszelkie poprawki wprowadzone do Zasad zachowania poufności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Zasadami zachowania poufności, może w każdej chwili zamknąć swoje konto. Najnowszą wersję naszych Zasad zachowania poufności można zawsze znaleźć w witrynie PayPal. Niektóre strony witryny PayPal zawierają łącza do witryn osób trzecich. Witryny takie kierują się własnymi zasadami zachowania poufności, a firma PayPal nie ponosi odpowiedzialności za ich działalność, w tym m.in. za sposób postępowania z informacjami. Użytkownicy przekazujący informacje do witryn osób trzecich lub za ich pośrednictwem, przed udostępnieniem danych mogących służyć do ich identyfikacji powinni zapoznać się z zasadami zachowania poufności obowiązującymi w tych witrynach. Uwaga specjalna dotycząca dzieci. Z naszych usług nie mogą korzystać osoby niepełnoletnie (poniżej 18. roku życia). W związku z powyższym prosimy, aby wspomniane osoby nie podawały nam żadnych danych osobowych ani nie korzystały z naszych usług. 2. Zbierane przez nas informacje Informacje wymagane W celu otwarcia konta PayPal Użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres . Aby móc dokonywać płatności za pomocą serwisu PayPal, Użytkownik musi podać dane dotyczące karty kredytowej, karty debetowej lub informacje o rachunku

2 Page 2 of 10 bankowym. Prosimy także o wybranie dwóch różnych pytań zabezpieczających (takich jak miejsce urodzenia czy imię zwierzęcia domowego). Te informacje są nam niezbędne do przetwarzania transakcji, wygenerowania nowych haseł w razie ich zapomnienia lub utraty, zapewnienia użytkownikom ochrony przed oszustwami związanymi z kartami kredytowymi i aktualnymi kontami oraz kontaktowania się z użytkownikami w razie zajścia takiej potrzeby w związku z administrowaniem kontami. W przypadku wysyłania lub otrzymywania za pomocą systemu PayPal dużej ogólnej liczby płatności bądź płatności związanych z niektórymi transakcjami o dużej wartości, jak również w celu zachowania zgodności z zasadami zapobiegania zjawisku prania brudnych pieniędzy wymagane jest także podanie innych informacji identyfikacyjnych i/lub o charakterze komercyjnym. Informacje o transakcji W przypadku korzystania z systemu PayPal do wysyłania lub żądania zapłaty do/od innych osób prosimy o podanie informacji dotyczących każdej transakcji, na które składa się wysokość kwoty, rodzaj (zakup towarów, usług czy proste przelewy pieniężne) oraz adresu , identyfikatora Skype (jeśli dotyczy) lub numeru telefonu osoby trzeciej. quasi-pieniądze ) oraz adres , identyfikator Skype lub numer telefonu osoby trzeciej. Inny użytkownik może także przekazać takie informacje firmie PayPal. Informacje te są zapisywane dla każdej transakcji dokonanej za pomocą systemu PayPal i mogą zostać dodane do profilu Użytkownika w celu wykorzystania ich przy następnych transakcjach realizowanych za naszym pośrednictwem. Informacje te są zapisywane dla każdej transakcji dokonanej za pomocą systemu PayPal i mogą one zostać dodane do profilu Użytkownika w celu wykorzystania ich przy następnych transakcjach realizowanych za naszym pośrednictwem. Zachowujemy także adres internetowy (adres IP) i inne informacje identyfikujące komputer lub inne urządzenie używane do uzyskania dostępu do konta PayPal w celu łatwiejszej identyfikacji nieautoryzowanych transakcji. Informacje o Użytkowniku uzyskiwane od osób trzecich W celu zapewnienia ochrony naszych klientów przed potencjalnymi oszustwami weryfikujemy informacje podawane przez Użytkownika w bankowych centrach rozliczeniowych kart płatniczych, wymienionych w poniższej tabeli znajdującej się pod sekcją Ujawnianie informacji osobom trzecim niebędącym użytkownikami systemu PayPal. W trakcie weryfikacji otrzymujemy od takich podmiotów informacje o Użytkowniku. W szczególności, w przypadku zarejestrowania przez Użytkownika karty kredytowej lub debetowej w systemie PayPal korzystamy z usług służb zajmujących się autoryzacją kart i wykrywaniem oszustw w celu sprawdzenia, czy dane karty i adres są zgodne z podanymi w systemie PayPal oraz czy nie zgłoszono zagubienia lub kradzieży karty. W przypadku wysyłania lub otrzymywania za pośrednictwem systemu PayPal płatności o wysokiej kwocie łącznej możemy w pewnych okolicznościach sprawdzić dane firmy Użytkownika, uzyskując informacje o nim samym i jego firmie od biura informacji kredytowej (o ile istnieje ono w kraju rejestracji Użytkownika) lub serwisu informacji biznesowej, takim jak Dun & Bradstreet, wymienionym w tabeli znajdującej się pod sekcją Ujawnianie informacji osobom trzecim niebędącym użytkownikami systemu PayPal. Jeśli Użytkownik jest podmiotem gospodarczym, to w razie powstania u Użytkownika zadłużenia wobec firmy PayPal zasadniczo przeprowadzamy badanie jego zdolności kredytowej przez uzyskanie dodatkowych informacji o nim od biura informacji kredytowej w zakresie dozwolonym przez prawo. Firma PayPal, według własnego uznania, zastrzega sobie również prawo do okresowego pobierania i sprawdzania informacji dostarczonych przez takie biuro kredytowe dla dowolnego konta oraz zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta na podstawie informacji uzyskanych z takiego źródła. Dodatkowa weryfikacja Jeśli nie można zweryfikować informacji podanych przez Użytkownika lub w przypadku złożenia przez niego dyspozycji wypłaty środków przez wysłanie czeku na adres inny niż zweryfikowany adres rozliczeniowy karty kredytowej, Użytkownik jest proszony o przesłanie do nas faksem dodatkowych informacji (np. prawa jazdy, wyciągu z karty kredytowej, ostatniego rachunku za usługi komunalne i/lub oraz innych informacji związanych ze wspomnianym adresem rozliczeniowym) lub o udzielenie odpowiedzi online na dodatkowe pytania celem ułatwienia weryfikacji tychże informacji. Informacje o odwiedzanych stronach internetowych Ze względu na sposób działania komunikacji w sieci WWW, przy wchodzeniu przez Użytkownika do serwisu PayPal lub jej opuszczaniu automatycznie uzyskujemy adres internetowy strony, z której Użytkownik wszedł do naszej witryny, lub strony, na którą wszedł po opuszczeniu naszej witryny. Zbieramy również informacje na temat stron witryny PayPal odwiedzanych przez Użytkownika, adresu IP Użytkownika, typu używanej przez niego przeglądarki oraz daty i godziny przejścia do naszej witryny. Używamy tych informacji w celu lepszego poznania preferencji naszych klientów oraz zarządzania obciążeniem naszych serwerów, co pozwala na usprawnienie obsługi i ułatwienie korzystania z naszych usług. Jak serwis PayPal używa plików cookie Cookies to niewielkie pliki z danymi przechowywane na komputerze Użytkownika i umożliwiające nam rozpoznawanie go jako klienta firmy PayPal, gdy powróci do witryny PayPal, używając tego samego komputera i przeglądarki. Wysyłamy plik cookie danej sesji do komputera Użytkownika, jeśli i kiedy loguje się on do swojego konta PayPal przez wprowadzenie adresu i hasła. Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Użytkownika odwiedzającego wiele stron naszej witryny podczas jednej sesji i eliminują konieczność wielokrotnego wprowadzania hasła. Po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki takie pliki cookie sesji tracą ważność i przestają działać. Stosujemy także pliki cookies o dłuższym okresie ważności dla celów takich, jak umożliwianie wyświetlania adresu Użytkownika w formularzu logowania, aby nie musiał on ponownie wpisywać tego adresu przy każdym logowaniu do konta PayPal. Nasze pliki cookie są

3 Page 3 of 10 zaszyfrowane w taki sposób, by nikt inny nie mógł interpretować zawartych w nich informacji. Jeśli używana przeglądarka oferuje taką możliwość, Użytkownik może nie zezwolić na obsługę plików cookie, ale może to utrudnić korzystanie z naszej witryny. W celu ograniczania ryzyka oraz zapobiegania nadużyciom możemy również zbierać informacje o komputerze lub innym urządzeniu dostępowym Użytkownika. Korespondencja z działem obsługi klienta Wszelka korespondencja wysyłana do nas przez Użytkownika, w tym wiadomości i faksy, jest zachowywana w ewidencji konta. Zachowujemy także korespondencję działu obsługi klienta oraz inną korespondencję wysyłaną do Użytkownika z systemu PayPal. Ma to na celu stworzenie kopii zapisów naszej współpracy, ocenę i poprawę sprawności działania działu obsługi klienta oraz badanie przypadków potencjalnych oszustw i naruszenia postanowień naszej Umowy z Użytkownikiem. Jeśli jest to dozwolone przepisami prawa, po pewnym czasie zapisy takie mogą zostać usunięte. Kwestionariusze, ankiety i dane dotyczące profili Okresowo proponujemy naszym użytkownikom wypełnianie opcjonalnych kwestionariuszy i ankiet na potrzeby zbierania danych demograficznych lub oceny zainteresowań i potrzeb użytkowników. Przeznaczenie zbieranych informacji jest szczegółowo objaśnione w samej ankiecie. Jeśli w kwestionariuszach i ankietach zbieramy od użytkowników dane mogące służyć do ich identyfikacji osobowej, zostają oni powiadomieni o sposobie wykorzystania takich danych przed wzięciem udziału w ankiecie lub wypełnieniem kwestionariusza. Niezarejestrowani odbiorcy płatności i żądania zapłaty od takich osób Gdy Użytkownik wysyła płatność do lub żąda jej od osoby niebędącej zarejestrowanym użytkownikiem systemu PayPal, zachowujemy informacje przesyłane nam przez Użytkownika, w tym na przykład adres , identyfikator Skype (jeśli dotyczy), numer telefonu i/lub nazwisko tej drugiej osoby, po to, aby Użytkownik, który podejmował próbę kontaktu z nią, mógł wyświetlić pełny zapis swoich transakcji, wraz z transakcjami niezakończonymi. Chociaż informacje takie są przechowywane przez czas nieokreślony, osobom niebędącym użytkownikami nie wysyłamy żadnych informacji marketingowych. Ponadto osoby takie mają takie same prawa dostępu do swoich danych i ich korygowania (o ile podane przez nich szczegółowe informacje są na tyle prawidłowe, aby można się było z nimi skontaktować), jak każdy użytkownik systemu PayPal. 3. Używanie i ujawnianie informacji przez nas Używanie na potrzeby wewnętrzne Informacje osobiste są zbierane, przechowywane i przetwarzane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych i obsługiwanych przez naszą spółkę macierzystą, PayPal Inc. Myślą przewodnią takich zabiegów jest zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa i łatwości w korzystaniu z usług przy utrzymaniu odpowiednich standardów i indywidualnego podejścia do klienta. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do następujących działań: Dostarczanie Użytkownikowi żądanych przez niego usług i zapewnienie pełnej obsługi klienta; Rozstrzyganie sporów, pobieranie opłat i rozwiązywanie problemów; Zapobieganie działaniom potencjalnie zabronionym lub nielegalnym oraz egzekwowanie zasad Umowy z Użytkownikiem; Dostosowywanie, ocenianie oraz doskonalenie naszych usług, a także formy i treści naszej witryny internetowej; Informowanie Użytkownika o marketingu ukierunkowanym, aktualizacjach usługi oraz ofertach promocyjnych w zależności od preferencji komunikacyjnych zdefiniowanych przez Użytkownika dla jego konta PayPal (zob. poniższą sekcję Nasze kontakty z klientami firmy PayPal); Porównywanie informacji pod względem ich zgodności oraz weryfikowanie ich u osób trzecich. Ujawnianie informacji innym klientom firmy PayPal Jeśli Użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem systemu PayPal, to jego imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres , identyfikator Skype (jeśli dotyczy), numer telefonu (jeśli dotyczy), data założenia konta, liczba płatności otrzymanych od zweryfikowanych użytkowników systemu PayPal oraz informacja, czy sam jest zweryfikowanym użytkownikiem systemu PayPal, są widoczne dla innych klientów firmy PayPal, na rzecz których Użytkownik dokonał płatności lub którzy usiłują dokonać płatności na jego rzecz za pośrednictwem systemu PayPal. Jeśli Użytkownik jest posiadaczem konta firmowego, to dla innych klientów firmy PayPal jest także widoczny adres URL jego witryny internetowej oraz podane przez niego dane kontaktowe jego działu obsługi klienta. Jednak numery kart kredytowych, rachunków bankowych i inne dane finansowe Użytkownika nie są ujawnianie stronom, na rzecz których Użytkownik dokonał płatności lub które dokonały płatności na rzecz Użytkownika za pośrednictwem systemu PayPal, o ile Użytkownik nie wyrazi na to wyraźnej zgody lub nie zostaniemy do tego zmuszeni nakazem sądowym lub w wyniku zajścia innej okoliczności przewidzianej przepisami prawa. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal za kupowane towary lub usługi firma PayPal może ujawnić sprzedającemu adres wysyłkowy oraz adres rozliczeniowy w celu umożliwienia mu sfinalizowania transakcji. W przypadku niepowodzenia próby płatności na rzecz sprzedawcy lub jej późniejszego unieważnienia możemy również poinformować sprzedawcę o szczegółach nieudanej płatności. Dla potrzeb rozwiązywania sporów możemy udostępnić kupującemu adres sprzedającego, aby umożliwić mu zwrócenie zakupionych towarów sprzedającemu. Współpracując z niezależnymi handlowcami, umożliwiamy im akceptowanie płatności od Użytkownika za pomocą systemu PayPal. W takiej sytuacji handlowiec może udostępnić nam informacje na temat Użytkownika, np. jego adres , gdy Użytkownik dokonuje płatności na

4 Page 4 of 10 rzecz handlowca. Korzystamy z takich informacji w celu sprawdzenia, czy Użytkownik rzeczywiście jest klientem serwisu PayPal i czy handlowiec będzie miał możliwość wykorzystania usługi PayPal jako formy płatności za dokonany zakup. Firma PayPal może także na życzenie Użytkownika przeprowadzić weryfikację jego statusu jako klienta serwisu PayPal u osoby trzeciej. Należy zauważyć, że sprzedawcy będący stroną transakcji zakupu lub umowy z Użytkownikiem mają własne zasady zachowania poufności, zaś firma PayPal nie może być odpowiedzialna za ich działania, w tym za ich politykę informacyjną. Akceptacja niniejszych Zasad zachowania poufności oznacza wyrażenie zgody na możliwość przesłania przez firmę PayPal wyżej wymienionych, odpowiednich danych do innego użytkownika systemu PayPal lub do niezależnego handlowca w celu przetworzenia, wyegzekwowania lub obsłużenia w inny sposób i dostarczenia informacji o płatności za każdym razem, gdy Użytkownik dokonuje lub usiłuje dokonać płatności na rzecz innego użytkownika systemu PayPal lub niezależnego handlowca, który może znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej. Ujawnianie informacji osobom trzecim niebędącym użytkownikami systemu PayPal Informacje pozwalające zidentyfikować osobę Użytkownika nie są sprzedawane ani wynajmowane przez serwis PayPal jakimkolwiek osobom trzecim, z kolei samo ujawnienie informacji ma miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach i tylko ze względu na cele opisane w niniejszych zasadach. Dotyczy to również transferu danych do państw niebędących członkami Unii Europejskiej. Mówiąc ściślej, Użytkownik wyraża zgodę na i zobowiązuje firmę PayPal do przeprowadzania następujących działań: 1. Ujawnianie informacji dotyczących m.in. transakcji, informacji o koncie, danych osobowych i treści korespondencji policji, innym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, uprawnionym instytucjom rządowym, międzyrządowym i ponadnarodowym, uprawnionym agencjom (innym niż władze podatkowe), instytucjom nadzorującym oraz branżowym organizacjom nadzorującym i innym organizacjom (m.in. agencjom określonym w poniższej tabeli pod nagłówkiem Agencje) oraz każdej innej osobie trzeciej, co do której uznamy w dobrej wierze, że jest odpowiednia do współpracy przy prowadzeniu dochodzenia dotyczącego oszustwa lub innej działalności nielegalnej albo potencjalnie nielegalnej lub przy prowadzeniu dochodzenia dotyczącego naruszenia Umowy z Użytkownikiem. 2. Ujawnianie informacji, do ujawnienia których jesteśmy zobowiązani w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym lub karnym. 3. Ujawnianie informacji stronom trzecim należących do kategorii określonych w poniższej tabeli. Celem ujawniania informacji tym instytucjom jest umożliwienie nam świadczenia usług. W poniższej tabeli dla każdej kategorii zamieściliśmy niewyczerpujące przykłady osób trzecich, którym obecnie ujawniamy informacje dotyczące konta Użytkownika, cele oraz rodzaj ujawnianych informacji. Zgodnie z prawem oraz zawartymi umowami te osoby trzecie (podmioty) nie mogą używać ujawnionych im informacji w celach innych niż cele, dla których informacje zostały im udostępnione. Nazwa strony i obszar jej jurysdykcji (w Kategoria Cel Ujawnione dane nawiasach) Podmioty obsługujące płatności HSBC Bank Plc (Wielka Brytania, Irlandia), Bank of America (Wielka Brytania, USA, Włochy i Indie), JPMorgan Chase Bank (Wielka Brytania, USA), BNP Paribas (Francja), Netgiro (Szwecja), StarFinanz (Niemcy), Wells Fargo (Irlandia, USA), American Express (USA), National Westminster Bank PLC (Wielka Brytania) Australia and New Zealand Banking Group Limited (Australia), ANZ National Bank Limited (Nowa Zelandia) oraz Transaction Network Services (UK) Limited (Wielka Brytania). Royal Bank of Scotland plc (Wielka Brytania) ( RBS ) Świadczenie usług rozliczania i przetwarzania płatności, przeprowadzanie dochodzeń w sprawie oszustw. Umożliwienie przetwarzania płatności i rozstrzygania sporów dotyczących transakcji użytkowników systemu PayPal dokonywanych z handlowcami, którzy korzystają z usługi PayPal za pośrednictwem usługi RBS. firmy, adres, szczegółowe informacje o instrumentach finansowania płatności, szczegóły dotyczące transakcji płatności z wyjątkiem szczegółów dotyczących instrumentów finansowych Użytkownika Audyt PricewaterhouseCoopers Sàrl (Luksemburg) Testowanie mechanizmów zapobiegania zjawisku prania brudnych pieniędzy oraz procedur W przypadku próbek kont klientów indywidualnych: imię i nazwisko, numer konta PayPal (identyfikator klienta), łączna kwota środków otrzymanych za pomocą konta PayPal,

5 Page 5 of 10 Know Your Customer ( Poznaj swego klienta ) firmy PayPal. łączna kwota środków wysłanych z konta PayPal, typ konta oraz inne istotne informacje o koncie, stosownie do sytuacji. Outsourcing zadań związanych z obsługą klienta Sutherland Global Services Inc. (USA i Filipiny), Sitel GmbH (Niemcy) oraz Transcom Worldwide SAS (Francja, Tunezja) i Competence Call Center Leipzig GmbH (Niemcy) Nuance Communications, Inc. (USA) ICT Group Inc. (USA) Biura informacji kredytowej Umożliwienie dostępu do telefonicznej i internetowej obsługi klienta Kalibracja i optymalizacja wyników rozpoznawania mowy na potrzeby telefonicznej obsługi klienta Zapewnianie i ułatwianie telefonicznej obsługi klienta firmy, adres, numer telefonu, adres , skrócone oraz ograniczone lub pełne informacje dotyczące źródeł finansowania płatności (w zależności od sytuacji), daty ważności źródeł finansowania płatności, rodzaj konta PayPal, PESEL, saldo konta i informacje o transakcjach, sprawozdania i raporty klienta, korespondencja dotycząca konta, informacje na temat wysyłki, informacje reklamowe. Nagrania próbek rozmów z obsługą klienta, które mogą zawierać niektóre lub wszystkie informacje o koncie przekazywane podczas rozmowy. Imię i nazwisko, numer telefonu, numer konta PayPal Callcredit plc., Experian Limited oraz Dun & Bradstreet Limited (Wielka Brytania), CIFAS (Wielka Brytania), CRIF (Włochy), Cerved B.I (Włochy), Coface (Francja), Synectics Solutions Limited (Wielka Brytania), Equifax Ltd (Wielka Brytania), MCL Hunter (Wielka Brytania), GB Group plc (Wielka Brytania), Graydon (Wielka Brytania), iqor Recovery Services Limited (Wielka Brytania), Payment Trust Limited (Wielka Brytania), 192.com Limited oraz i-cd Publishing Limited (Wielka Brytania), UK Data Limited (Wielka Brytania), ICC Information Limited (Wielka Brytania). Dane ujawniane tym podmiotom mogą być przesyłane poza obszar UE do krajów całego świata. Weryfikacja tożsamości, podejmowanie decyzji dotyczących zdolności kredytowej klienta, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw i/lub prania brudnych pieniędzy, zarządzanie kontem PayPal i przeprowadzanie analiz statystycznych, przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących stosowności nowych produktów i usług oraz sprawdzanie systemu. Ujawnione dane mogą zostać zachowane przez odpowiednie agencje kredytowe oraz walczące z oszustwami finansowymi w celach audytowych oraz zapobiegania oszustwom. firmy, adres, data urodzenia, okres pobytu pod danym adresem, numer telefonu, forma prawna, okres prowadzenia działalności, numer rejestracyjny firmy, numer rejestracji VAT (w stosownych przypadkach) SCHUFA Holding AG (Niemcy) Weryfikacja tożsamości, przeprowadzanie kontroli mających na celu zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw, w tym oszustw oraz/lub prania brudnych pieniędzy. Określanie zdolności kredytowej handlowców. firmy, adres, data urodzenia, płeć, dane rachunku bankowego. CEG Creditreform Consumer GmbH (Niemcy) Określanie zdolności kredytowej

6 Page 6 of 10 Creditreform Berlin Wolfram KG (Niemcy) handlowców. Określanie zdolności kredytowej handlowców. firmy, adres, data urodzenia firmy, adres Produkty finansowe World-Check (Wielka Brytania) Weryfikacja tożsamości Spółki handlowe GE Capital Bank Limited i GE Capital Global Consumer Finance Limited (Wielka Brytania) Santander UK Cards Limited (Wielka Brytania) Société Générale, La Banque Postale, BNP Paribas i Crédit Mutuel (Francja) Cetelem S.A, Cofidis i Cofinoga S.A. (Francja) The Royal Bank of Scotland plc (Wielka Brytania), TYS Card Tech Limited (Wielka Brytania), TSYS Managed Services EMEA Limited (Wielka Brytania), TSYS Systems Services inc. (USA) Royal Mail Group Plc. (Wielka Brytania) i Pitney Bowes Inc. (USA) Prowadzenie wspólnych kampanii marketingowych na rzecz karty kredytowej PayPal, modelowanie algorytmów ryzyka, egzekwowanie warunków korzystania z karty kredytowej PayPal Prowadzenie wspólnych kampanii marketingowych na rzecz kredytu PayPal i karty kredytowej PayPal, modelowanie algorytmów ryzyka, egzekwowanie warunków korzystania z kredytu PayPal i karty kredytowej PayPal W celach rozliczeniowych Rejestracja karty kredytowej wydanej przez wystawcę kart kredytowych dla konta PayPal użytkownika oraz przetwarzanie żądań finansowania płatności złożonych przez tego użytkownika. Prowadzenie wspólnych kampanii marketingowych na rzecz karty przedpłaconej PayPal, modelowanie algorytmów ryzyka i zagrożeń, egzekwowanie warunków korzystania z karty przedpłaconej PayPal Zapewnianie usługi automatycznego drukowania etykiet sprzedawcom korzystającym z usługi PayPal i serwisu ebay w celu ułatwienia usług wysyłkowych i dostawczych, w tym usług uzgadniania zobowiązań płatniczych firmy, adres, adres firmy, adres, adres i informacje o koncie Wyłącznie w przypadku handlowców korzystających z usługi PayPal za pomocą rozwiązania płatniczego partnera: identyfikator handlowca, liczba transakcji w systemie PayPal, wartość transakcji w systemie PayPal oraz data zamknięcia konta PayPal (stosownie do sytuacji). Imię i nazwisko, adres , data urodzenia (stosownie do sytuacji), numer oraz data ważności karty kredytowej, 3- cyfrowy kod CVV2/CVC2 karty (stosownie do sytuacji), żądana kwota finansowania płatności oraz wszelkie informacje potrzebne do rozstrzygnięcia kwestii dotyczących oszustw lub sporów. firmy, adres, adres , data urodzenia i informacje o koncie firmy, adres, adres , kwota transakcji wysyłkowej

7 Page 7 of 10 Usługi marketingowe i public relations Yesmail Inc. (USA) i Responsys (USA) Prowadzenie internetowych programów marketingowych dotyczących usług i promocji systemu PayPal. Imię i nazwisko, adres , adres, nazwa firmy, nazwa domeny, status konta, preferencje konta, rodzaj i charakter oferowanych lub wykorzystywanych usług PayPal. Usługi operacyjne incontact (USA) i Decipher Inc. (USA) Adwise (Francja) i Axance (Francja) BD Network Limited i Tullo Marshall Warren Limited (Wielka Brytania), MyCash (Francja) Salesforce.com (USA) Noesis srl (Włochy), Lansons Communications (Wielka Brytania), Text 100 (Hiszpania i Holandia) oraz I&E Consultants (Francja) Alchemy Worx Ltd (Wielka Brytania). KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim & Partner Lawyers (Niemcy), NCO Collections Europe Limited, Robinson Way, Intrum Justitia Limited (Wielka Brytania), Compagnie Française du Recouvrement (Francja), EOS Solutions UK Plc (Wielka Brytania), EOS Deutschland GmbH (Niemcy), EOS Aremas Belgium SA/NV (Belgia), EOS Nederland B.V. (Holandia), Arvato Services Iberia (Hiszpania), BFS Risk & Collection GmbH (Niemcy), Transcom WorldWide (FRANCE) SAS (Francja), Transcom WorldWide S.p.A (Włochy), HFG Hanseatische Inkasso-und Factoring-Gesellschaft (Niemcy) Digital River Inc. (USA), Research in Motion Limited (USA) Przeprowadzanie ankiet na temat obsługi klienta Przeprowadzanie ankiet marketingowych Przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych klienta Przechowywanie informacji kontaktowych handlowców Udzielanie odpowiedzi na zapytania od mediów dotyczące kwerend nt. klientów Umożliwianie sprawozdawczości w zakresie kampanii marketingowych. Ściąganie należności Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług PayPal i możliwości korzystania z nich za pośrednictwem urządzeń przenośnych (na przykład telefonu komórkowego lub firmy, adres , typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub wykorzystywanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji. firmy, adres , numer telefonu, typ konta, rodzaj i charakter oferowanych lub wykorzystywanych usług PayPal oraz istotne informacje dotyczące transakcji. firmy, adres, adres firmy, adres, numer telefonu, adres firmy, adres, dane konta klienta adekwatne do kwerend nt. klientów firmy, adres , szczegółowe informacje na temat interakcji z klientem w ramach kampanii. firmy, adres, numer telefonu, numer konta, adres , rodzaj konta, ostatnie cztery cyfry rachunku instrumentu finansowego, saldo konta, informacje na temat transakcji i zobowiązań konta. Odpowiednie informacje dotyczące konta Użytkownika przesyłane w ramach korzystania przez niego z usług PayPal za pośrednictwem urządzenia

8 Page 8 of 10 urządzenia PDA). przenośnego. Firmy należące do tej samej grupy Agencje PayPal Inc. (USA) PayPal Europe Services Limited (Irlandia) PayPal Private Limited (Singapur) ebay Inc. (USA), ebay Europe S.à.r.l. (Luksemburg), ebay International AG (Szwajcaria), ebay CS Vancouver Inc. (Kanada), ebay Partner Network, Inc. (USA), Skype Communications SA (Luksemburg), Skype Inc. (USA), Skype Software SA (Luksemburg), GumTree.com Limited (Wielka Brytania), Kijiji International Limited (Irlandia), Kijiji US, Inc. (USA), mobile.de & ebay Motors GmbH (Niemcy), Shopping.com Inc. (USA), Shopping Epinions International Limited (Irlandia), PayPal Australia Pty Limited, Marktplaats B.V (Holandia), Tradera AB (Szwecja), StubHub, Inc. (USA), Viva Group, Inc. (USA), ProStores Inc. (USA), MicroPlace, Inc. (USA), Internet Auction Co., Ltd. (Korea), Via-Online GmbH (Niemcy), Bill Me Later, Inc. (USA). CSSF (Luksemburg), Financial Ombudsman Service (rzecznik konsumentów ds. usług finansowych) (Wielka Brytania), Altroconsumo (Włochy), organizacje należące do sieci Europejskiego Centrum Konsumenckiego znajdujące się w Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech oraz na Cyprze, Litwie, Łotwie, Malcie, Słowacji i Węgrzech; Les Mediateurs du Net (Francja), BaFin (Niemcy) Prowadzenie działań z ramienia firmy PayPal w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji o koncie Przeprowadzanie działań z ramienia firmy PayPal w zakresie obsługi klienta, oceny ryzyka, zachowania zgodności prawnej i procedur realizowanych wewnątrz firmy Prowadzenie działań z ramienia firmy PayPal w zakresie inicjowania i realizowania kontraktów z osobami trzecimi, dotyczących danych osobowych klientów Udostępnianie wspólnych treści oraz usług (na przykład rejestracja oraz obsługa klienta i transakcji), ocena ryzyka, pomoc w wykrywaniu potencjalnie nielegalnych działań oraz naruszeń zasad i zapobieganiu im, a także doradztwo w sprawach produktów, usług oraz komunikacji (nie w charakterze podwykonawcy firmy PayPal) Udzielanie informacji w ramach uprawnień tych podmiotów (na ich żądanie) oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania i/lub dochodzenia zainicjowane przez użytkowników lub interesariuszy działających na obszarze krajów znajdujących się pod ich jurysdykcją. Na potrzeby niniejszej tabeli wyrażenie obejmuje: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, adres , numer telefonu, adres IP, numer konta, typ konta, szczegółowe informacje o instrumentach finansowania powiązanych z kontem, szczegółowe informacje o transakcjach płatności oraz transakcjach komercyjnych, sprawozdania i raporty klienta, preferencje konta, szczegółowe dane osobowe zebrane w ramach programu poznaj swojego klienta oraz korespondencję z klientem W odniesieniu do kolumny o nazwie Cel, każda strona trzecia, agencji nadzorujących i przedsiębiorstw grupowych wymienionych na końcu niniejszej tabeli, będzie wypełniać zobowiązania określone w umowie z PayPal. Agencje nadzorujące będą realizować swoje cele zgodnie z własnymi założeniami i wymogami prawnymi. 4. Ujawnianie informacji przedstawicielom prawnym Użytkownika (pełnomocnikowi lub przedstawicielowi prawnemu). 5. Udostępnianie ogólnych danych statystycznych partnerom biznesowym lub na potrzeby public relations. Możemy na przykład ujawnić, że

9 Page 9 of 10 określony procent naszych użytkowników mieszka w Warszawie. Takie informacje ogólne nie są jednak powiązane z danymi osobowymi. 6. Podobnie, jak w przypadku każdej innej firmy, istnieje możliwość, że firma PayPal może na drodze fuzji lub przejęcia połączyć się z inną firmą. W przypadku takiego przejęcia nasz sukcesor prawny będzie miał dostęp do informacji przechowywanych przez firmę PayPal, w tym informacji dotyczących kont klientów, jednak niniejsze Zasady zachowania poufności pozostaną w mocy do momentu ich zmiany. Nasze kontakty z klientami systemu PayPal Regularnie kontaktujemy się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty w związku z realizacją zamawianych usług, a także telefonicznie w celu rozstrzygnięcia reklamacji klientów lub roszczeń zgłoszonych przez użytkowników za pomocą systemu PayPal, reagowania na zgłoszenia dotyczące obsługi klientów oraz informowania o potencjalnym zagrożeniu wykorzystania konta lub transakcji do nielegalnych celów, potwierdzenia tożsamości, danych firmy lub informacji o aktywności na koncie, prowadzenia działań związanych ze ściąganiem należności, a także w celu przeprowadzania ankiet wśród klientów lub w związku z badaniem podejrzanych transakcji. Adresu e- mail Użytkownika używamy do potwierdzenia otwarcia przez niego konta PayPal, do wysyłania powiadomień o płatnościach wysłanych lub odebranych za pośrednictwem systemu PayPal (w tym opisanych poniżej płatnościach za polecenie), do wysyłania informacji o istotnych zmianach w naszych produktach i usługach oraz do wysyłania zawiadomień i oświadczeń ujawniających, wymaganych przepisami prawa. Zasadniczo użytkownicy nie mogą zrezygnować z otrzymywania takich informacji, lecz mają one głównie charakter informacyjny, a nie promocyjny. Adresu Użytkownika używamy także do wysyłania informacji innego rodzaju, z otrzymywania których może on zrezygnować. Użytkownik może wybrać, które informacje chce otrzymywać, albo całkowicie zrezygnować z ich otrzymywania. Może tego dokonać w trakcie procesu rejestracji albo w późniejszym czasie przez zalogowanie się do konta PayPal i zmianę preferencji na stronie Profil dostępnej z zakładki Moje konto. W związku z niezależnymi audytami naszych sprawozdań finansowych i naszej działalności audytorzy mogą kontaktować się z wybranymi klientami celem potwierdzenia prawdziwości danych. Audytorzy tacy nie mogą jednak używać danych mogących służyć do identyfikacji użytkowników do innych celów. Korzystanie przez Użytkownika z informacji i naszych usług W celu ułatwienia przeprowadzania transakcji między użytkownikami systemu PayPal dajemy użytkownikom ograniczony dostęp do danych kontaktowych lub adresowych innych użytkowników. Sprzedający może mieć dostęp do nazwy użytkownika, adresu i innych danych kontaktowych lub adresowych kupującego, a kupujący może mieć dostęp do nazwy użytkownika, adresu i innych danych kontaktowych sprzedającego. Akceptując Umowę z Użytkownikiem, Użytkownik zgadza się używać danych mogących służyć do identyfikacji osobowej innych użytkowników, uzyskanych za pośrednictwem witryny PayPal, zawartych w otrzymanych informacjach dotyczących systemu PayPal lub uzyskanych za pośrednictwem transakcji przeprowadzanych z jego użyciem, wyłącznie do następujących celów: (a) przesyłanie informacji dotyczących systemu PayPal, które nie są niechcianymi wiadomościami handlowymi, (b) używanie usług oferowanych za pośrednictwem systemu PayPal (np. ubezpieczenie, dostawa i reklamacje związane z nadużyciami), oraz (c) inne cele, na które dany użytkownik wyrazi zgodę po ich ujawnieniu. W każdym przypadku należy dać użytkownikom możliwość usunięcia ich danych z bazy danych oraz wglądu do informacji zebranych na ich temat. Mówiąc bardziej ogólnie, należy działać w zgodzie ze wszystkimi przepisami dotyczącymi zachowania poufności, a w szczególności tymi, które dotyczą wysyłania marketingowych wiadomości . Firma PayPal nie toleruje spamu. Ściśle przestrzegamy naszych Zasad antyspamowych. W celu zgłoszenia przypadku otrzymania spamu powiązanego z serwisem PayPal skontaktuj się z nami. 4. Bezpieczeństwo informacji Firma PayPal kładzie duży nacisk na utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa danych klientów. Korzystamy z zabezpieczeń systemów komputerowych, takich jak zapory oraz szyfrowanie danych, zabezpieczamy dostęp do naszych budynków i dokumentów, zaś dostęp do danych osobowych mają tylko pracownicy, których obowiązki służbowe wymagają tego. Więcej informacji na temat metod zapewnienia bezpieczeństwa stosowanych przez firmę PayPal można znaleźć w Centrum bezpieczeństwa PayPal. Bardzo istotna dla bezpieczeństwa konta PayPal jest ochrona hasła dostępu do niego. Hasła tego nie wolno nikomu wyjawiać. Przedstawiciele firmy PayPal nigdy nie proszą użytkowników o podanie hasła, w związku z czym wszelkie wiadomości lub inne formy komunikacji zawierające prośby o podanie hasła powinny być traktowane jako nieautoryzowane i podejrzane oraz przesłane na adres Jeśli z jakiegoś powodu hasło zostanie ujawnione osobie trzeciej, na przykład obiecującej Użytkownikowi usługi dodatkowe, takie jak rachunek zintegrowany, osoba taka będzie miała dostęp do konta i danych osobowych Użytkownika, a wówczas może on ponosić odpowiedzialność za działania podjęte z użyciem jego hasła. Jeśli Użytkownik uważa, że ktoś mógł uzyskać dostęp do jego hasła, powinien je natychmiast zmienić, logując się do swojego konta i zmieniając ustawienia w Profilu, jak również od razu skontaktować się z nami w sposób opisany poniżej. 5. Przeglądanie przez Użytkownika swoich danych i ich zmiana Użytkownik może w dowolnym momencie zweryfikować podane przez siebie dane osobowe i wprowadzić odpowiednie zmiany w nich lub w

10 Page 10 of 10 ustawieniach konta PayPal, logując się do swego konta w witrynie PayPal i zmieniając preferencje na stronie Profil dostępnej z karty Moje konto. Z poziomu witryny PayPal Użytkownik może także zamknąć swoje konto. W przypadku zamknięcia konta zostaje ono oznaczone w naszej bazie danych jako Zamknięte, lecz informacje o nim pozostają w bazie danych. Jest to niezbędne w celu zapobiegania oszustwom, gdyż osoby usiłujące dokonać oszustwa nie będą mogły uniknąć zdemaskowania, zamykając jedno konto i otwierając drugie. Jednak po zamknięciu konta dane mogące służyć do identyfikacji Użytkownika nie są używane do żadnych innych celów ani sprzedawane czy udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania oszustwom i pomocy organom ścigania lub wymagane przepisami prawa. 6. Odpowiedzialność Nasze biuro ds. W celu skorzystania z prawa dostępu do informacji lub w razie jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszych Zasad zachowania poufności, zasad postępowania z informacjami w firmie PayPal lub innych kwestii dotyczących kontaktów z firmą PayPal można skontaktować się z nami, korzystając z tego formularza, dzwoniąc pod numer Działu obsługi klienta umieszczony w naszej witrynie lub pisząc do nas na adres: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. Copyright PayPal. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dawne aktualizacje zasad

Dawne aktualizacje zasad Aktualizacje zasad Page 1 of 97 Dawne aktualizacje zasad Na bieżącej stronie znajdują się informacje o istotnych zmianach w serwisie PayPal, zmianach Umowy z Użytkownikiem i innych zasad. Modyfikacja Umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal >> Wyświetl wszystkie umowy prawne Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal Data ostatniej aktualizacji: 1 lipca 2015 r. Drukuj Pobierz plik PDF Niniejsza Umowa składa się z szesnastu części (w tym załącznika)

Bardziej szczegółowo

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal

Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NINIEJSZA UMOWA Z UŻYTKOWNIKIEM WCHODZI W ŻYCIE I JEST OBOWIĄZUJĄCA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW OD 1 LIPCA 2015 R. Drukuj Pobierz plik PDF

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności

Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności Program MasterCard Rewards Zasady Prywatności Data wejścia w życie: 28.02.2014 Wersja: nr 3 MasterCard przestrzega zasad prywatności. Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych zbieranych

Bardziej szczegółowo

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają

Bardziej szczegółowo

CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI

CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 S t r o n a 18 marca 2009 CARPAKA : POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności zawiera Polityka ta opisuje, jak firma Carpaka traktuje dane osobowe. Carpaka zbiera i przetwarza informacje związane z klientami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k. I. DEFINICJE:... 1 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY... 5 IV. REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Niniejszy regulamin dotyczy karty przedpłaconej Skrill MasterCard i stanowi dodatek do Warunków Użytkowania konta Skrill oraz Polityki Prywatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48 12 6882600 Faks: +48 12 6882699 Email: biuro@dotpay.pl REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Świadczenia Usług

Warunki Ogólne Świadczenia Usług Warunki Ogólne Świadczenia Usług Informacje wymagane prawnie Platforma IT DEUS dostępna na stronie internetowej UseMyBench.com pod adresem URL www.usemybench.com, została stworzona przez firmę IT DEUS,

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT WINDOWS 8.1 Dziękujemy za wybranie systemu Microsoft Windows 8.1. Niniejszy umowa licencyjna między Licencjobiorcą a Microsoft Corporation (lub, w zależności

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI

KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI KODEKS POSTĘPOWANIA ZAWODOWEGO I ETYKI SPIS TREŚCI Nasze zobowiązanie 3 Nasz cel i wartości 4 Zakres obowiązywania Kodeksu 5 Obowiązki pracowników 6 Obowiązki kierownictwa 7 Zadawanie pytań oraz zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

GW08. Warunki handlowe obowiązujące w Europie. styczeń 2014 r. GW08 V4

GW08. Warunki handlowe obowiązujące w Europie. styczeń 2014 r. GW08 V4 GW08 Warunki handlowe obowiązujące w Europie styczeń 2014 r. GW08 V4 1 1 Wstęp Dziękujemy za chęć dołączenia do naszej sieci jako podmiot handlowy Games Workshop. W niniejszym dokumencie zawarte są wszelkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo