MATRYCE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATRYCE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA."

Transkrypt

1 MATRYCE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. 217

2 ćwiczenia audytoryjne wykład ćwiczenia audytoryjne wykład laboratorium wykład laboratorium wykład ćwiczenia audytoryjne wykład ćwiczenia audytoryjne wykład ćwiczenia audytoryjne wykład ćwiczenia laboratorium I.2 Matryca efektów kształcenia. Moduł kształcenia ogólnego Moduł kształcenia podstawowego Efekty kształceni a na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia ( w przypadku prowadzenia specjalności należy wskazać także efekty specjalnościowe.) Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Język obcy Wychowanie fizyczne Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce/zarządzani e MSP Elementy prawa dla informatyków/pra wo Internetu Analiza matematyc zna i algebra liniowa Fizyka Podstawy elektroniki i miernictwa/ Podstawy elektrotech niki Matematyk a dyskretna Rachunek prawdopod obieństwa i statystyka K_W01 ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę liniową, analizę, geometrię analityczną, logikę, rachunek prawdopodobieństwa, statystykę, matematykę dyskretną i stosowaną, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do: 1) formalnego opisu i analizy problemów algorytmicznych i ich rozwiązań, 2) opisu i analizy działania systemów informatycznych w aspekcie sprzętu i oprogramowania T2A_W01, T2A_W07 Wiedza 218

3 K_W02 K_W03 ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą elementy mechaniki klasycznej, elektryczności, optyki, akustyki i mechaniki kwantowej, niezbędne do analizowania i wyjaśniania obserwowanych zjawisk, tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego oraz posługiwania się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów ma uporządkowaną programowania imperatywnego niezbędną do czytania ze zrozumieniem, pisania, uruchamiania i weryfikacji programów zapisanych w języku programowania imperatywnego T2A_W01, T2A_W02 T2A_W01, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07 219

4 K_W04 K_W05 K_W06 ma uporządkowaną programowania obiektowego niezbędną do czytania ze zrozumieniem, pisania, uruchamiania i weryfikacji programów zapisanych w języku programowania obiektowego ma podstawową wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania w tym programowania funkcyjnego i deklaratywnego ma podstawową programowania współbieżnego i rozproszonego, podstawowych problemów występujących w programach współbieżnych i rozproszonych oraz algorytmów ich rozwiązywania T2A_W01, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07 T2A_W01, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07 T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W08 220

5 K_W07 K_W08 K_W09 ma uporządkowaną konstruowania algorytmów z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych oraz analizy złożoności algorytmów ma uporządkowaną architektury komputerów, reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych na tych reprezentacjach, pisania prostych programów na poziomie asemblera ma uporządkowaną systemów operacyjnych, zasad ich działania, podstawowych problemów związanych z zarządzaniem zasobami systemu komputerowego i algorytmów ich rozwiązywania T2A_W01, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07 T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W07 T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05 221

6 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 ma uporządkowaną sieci komputerowych, niezbędną do instalacji, obsługi i zarządzania lokalnymi sieciami komputerowymi ma uporządkowaną relacyjnych baz danych niezbędną do projektowania, implementowania i obsługi relacyjnych baz danych; ma elementarną wiedzę na temat nierelacyjnych baz danych ma uporządkowaną etapów rozwoju oprogramowania, wzorców projektowych i stosowanych modeli procesu wytwarzania oprogramowania ma podstawową metod i narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika T2A_W02, T2A_W05 T2A_W10 T1P_W03, T1P_W04, T1P_W06, T1P_W07 T1P_W03, T1P_W07 222

7 K_W14 K_W15 K_W16 ma podstawową grafiki komputerowej, w tym metod reprezentowania i transformacji obiektów geometrycznych stosowanych w grafice komputerowej i filmie ma uporządkowaną języków formalnych oraz zasad, technik i narzędzi wykorzystywanych do budowy kompilatorów ma podstawową sztucznej inteligencji obejmującą: metody opisu problemów obliczeniowych, wyszukiwania rozwiązań w terminach przestrzeni stanów i operatorów, metody reprezentacji wiedzy i wnioskowania formalnego; ma elementarną wiedzę z obszaru inżynierii wiedzy i inteligencji obliczeniowej T1P_W01, T1P_W03, T1P_W07 T1P_W01, T1P_W03, T1P_W04, T1P_W07 T1P_W01, T1P_W02, T1P_W03, T1P_W07 223

8 K_W17 K_W18 K_W19 K_W20 ma podstawową systemów wbudowanych obejmującą zasady budowy, funkcjonowania i programowania popularnych mikrokontrolerów ma elementarną podstaw sterowania i automatyki obejmującą: metody modelowania obiektów sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości, transformacje liniowe i metody rozwiązywania równań stanu, modele stabilnoliniowe układów dynamicznych, podstawowe typy regulatorów ma elementarną budowy i zasad działania układów elektronicznych orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych informatyki T1P_W02, T1P_W03, T1P_W06, T1P_W07 T1P_W01, T1P_W02 T1P_W02, T1P_W06 T1P_W05 224

9 K_W21 K_W22 K_W23 K_W24 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle informatycznym ma elementarną ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego ma elementarną zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej; zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną, w tym w zakresie użycia języka obcego. T1P_W08 T1P_W08, T1P_W10 T1P_W09, T1P_W11 T1P_W03 Umiejętności 225

10 K_U01 potrafi posługiwać się aparatem analizy matematycznej i opisywać zagadnienia w języku analizy matematycznej; potrafi interpretować pojęcia z zakresu informatyki w terminach funkcji i relacji, stosować aparat logiki, w tym techniki dowodzenia twierdzeń; potrafi wykorzystać elementy teorii grafów i rekurencji do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym; potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, do opisu, modelowania, analizy i oceny działania problemów algorytmicznych i ich rozwiązań, prawidłowego formułowania wywodów, analizy języków i modelów oprogramowania, opisu i analizy systemów dynamicznych oraz działania systemów informatycznych T1P_U02, T1P_U08, T1P_U15 226

11 K_U02 K_U03 K_U04 potrafi wykorzystać poznane modele fizyczne do analizowania i wyjaśniania obserwowanych zjawisk, oraz tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego, a także posługiwania się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów. potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować programy zapisane w języku programowania imperatywnego; potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia i konstrukcje języków imperatywnych do zapisu programów potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować programy zapisane w języku programowania obiektowego; potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia i konstrukcje języków obiektowych do zapisu programów T1P_U02, T1P_U08, T1P_U15 227

12 K_U05 K_U06 potrafi ocenić przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów; potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować proste programy zapisane w języku programowania funkcyjnego i deklaratywnego; potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia i konstrukcje języków funkcyjnych i deklaratywnych do zapisu programów potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować proste programy współbieżne i rozproszone, oraz identyfikować podstawowe problemy występujące w programach współbieżnych i rozproszonych, a także używać metod i algorytmów ich rozwiązywania 228

13 K_U07 K_U08 potrafi konstruować algorytmy z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych oraz analizować ich własności w tym złożoność potrafi wykorzystywać maszynowe reprezentacje liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne na tych reprezentacjach; potrafi projektować proste układy sekwencyjne i kombinacyjne; potrafi pisać proste programy na poziomie asemblera 229

14 K_U09 K_U10 potrafi wykorzystywać funkcje systemów operacyjnych i rozwiązywać podstawowe problemy związane z zarządzaniem zasobami systemu komputerowego; potrafi rozwiązywać klasyczne problemy synchronizacji, oraz dobierać algorytmy szeregowania zadań do specyfiki aplikacji potrafi instalować prostą sieć z klientami i serwerem z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi; potrafi korzystać z kluczy i pakietów kryptograficznych; potrafi budować proste aplikacje sieciowe w oparciu o podstawowe protokoły sieciowe 230

15 K_U11 K_U12 potrafi formułować zapytania w języku zapytań, przygotowywać schemat relacyjnej bazy danych na podstawie modelu encja-związek, analizować modele baz danych i sprowadzać je do postaci normalnych, tworzyć transakcje w języku zapytań potrafi posługiwać się podstawowymi metodami i narzędziami inżynierii oprogramowania, w tym: projektować oprogramowanie zgodnie z metodyką strukturalną lub obiektową, wykorzystywać wzorce projektowe, wybierać narzędzia wspomagające planowanie i budowę oprogramowania, dobierać modele i procesy wytwarzania i testowania oprogramowania T1P_U02, T1P_U10, 231

16 K_U13 potrafi projektować graficzne interfejsy użytkownika z wykorzystaniem standardowych API; umie wykorzystywać narzędzia wspomagające tworzenie graficznych interfejsów użytkownika do realizacji aplikacji, tworzyć i przeprowadzać testy użyteczności interfejsów aplikacji 232

17 K_U14 K_U15 potrafi tworzyć obrazy z wykorzystaniem standardowych API graficznych, realizować podstawowe transformacje za pomocą mechanizmów standardowego API graficznego, implementować proste procedury dokonujące transformacji obrazów 2- wymiarowych 3- wymiarowej; potrafi posługiwać się podstawowymi metodami i narzędziami dotyczącymi grafiki rastrowej, wektorowej i multimediów rozróżnia klasy języków formalnych; potrafi analizować ich własności; potrafi korzystać z technik i narzędzi wykorzystywanych do budowy kompilatorów 233

18 K_U16 K_U17 potrafi opisywać przestrzeń problemu wyrażonego w języku naturalnym w terminach stanów i operatorów; umie dobierać algorytmy heurystycznego przeszukiwania przestrzeni stanów; potrafi posługiwać się podstawowymi metodami reprezentacji wiedzy i wnioskowania formalnego; potrafi dobierać metody z inżynierii wiedzy i inteligencji obliczeniowej do rozwiązywania praktycznych problemów; umie opisywać metody sztucznej inteligencji w deklaratywnych językach programowania bardzo wysokiego poziomu potrafi programować proste systemy wbudowane; potrafi ocenić niezawodność systemu wbudowanego T1P_U02, 234

19 K_U18 ma elementarne umiejętności w zakresie podstaw sterowania i automatyki; potrafi posługiwać się metodami modelowania obiektów sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości; umie wykorzystywać transformacje liniowe i rozwiązywać równania stanu; umie wykorzystywać modele stabilnoliniowych układów dynamicznych i kryteria algebraiczne i częstotliwościowe stabilności układów liniowych; potrafi dobierać podstawowe typy regulatorów analogowych i cyfrowych; potrafi rozpoznać podstawowe struktury i zadania układów sterowania T1P_U02, T1P_U15 235

20 K_U19 K_U20 potrafi budować i analizować działanie układów elektronicznych; potrafi wykorzystać metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu; potrafi zastosować metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie systemów informatycznych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne; stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy T1P_U08, T1P_U10, T1P_U11, T1P_U12 236

21 K_U21 K_U22 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, dostępnych baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie w celu praktycznego rozwiązywania problemów; portafi dokonywać krytycznej analizy i problemów i kreatywnej syntezy rozwiązań potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów T1P_U01 T1P_U02, T1P_U07, T1P_U12 237

22 K_U23 K_U24 K_U25 K_U26 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych T1P_U03, T1P_U04, T1P_U07 T1P_U02, T1P_U03, T1P_U04, T1P_U07 T1P_U01, T1P_U04, T1P_U06 T1P_U05 238

23 K_U27 potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego systemu informatycznego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej, oraz innych aspektów pozatechnicznych, takich jak oddziaływanie na otoczenie, korzystając m.in. ze standardów i norm T1P_U02, T1P_U03, T1P_U07, T1P_U10, T1P_U12, T1P_U14 Kompetencje społeczne K_K01 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych T1P_K01 239

24 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierainformatyka, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy T1P_K02 T1P_K05 T1P_K03, T1P_K04 T1P_K06 240

25 K_K06 K_K07 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć informatyki i innych aspektów działalności inżynierainformatyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały absolwent rozumie znaczenie znajomości języka obcego w pracy naukowej i zawodowej informatyka T1P_K07 T1P_K07 241

26 laboratorium wykład ćwiczenia wykład laboratorium wykład projekt wykład ćwiczenia audytoryjne wykład laboratorium/ projekt wykład ćwiczenia audytoryjne wykład laboratorium wykład laboratorium wykład wykład ćwiczenia audytoryjnyc h wykład I.2 Matryca efektów kształcenia. Moduł kształcenia kierunkowego cz.1 Efekty kształceni a na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia ( w przypadku prowadzenia specjalności należy wskazać także efekty specjalnościowe.) Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Wstęp do informaty ki Problemy społeczne i zawodowe informaty ków Podstawy użytkowa nia komputer ów Programo wanie komputer ów Algorytmy i struktury danych Bazy danych Systemy operacyjn e Grafika komputer owa Zaawanso wane techniki programo wania Architektu ra systemów komputer owych Mikrokont rolery i systemy wbudowa ne K_W01 ma matematyki, obejmującą algebrę liniową, analizę, geometrię analityczną, logikę, rachunek prawdopodobieństwa, statystykę, matematykę dyskretną i stosowaną, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do: 1) formalnego opisu i analizy problemów algorytmicznych i ich rozwiązań, 2) opisu i analizy działania systemów informatycznych w aspekcie sprzętu i oprogramowania T2A_W01 T2A_W07 Wiedza ` 242

27 K_W02 K_W03 K_W04 ma fizyki, obejmującą elementy mechaniki klasycznej, elektryczności, optyki, akustyki i mechaniki kwantowej, niezbędne do analizowania i wyjaśniania obserwowanych zjawisk, tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego oraz posługiwania się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów ma uporządkowaną programowania imperatywnego niezbędną do czytania ze zrozumieniem, pisania, uruchamiania i weryfikacji programów zapisanych w języku programowania imperatywnego ma uporządkowaną programowania obiektowego niezbędną do czytania ze zrozumieniem, pisania, uruchamiania i weryfikacji programów zapisanych w języku programowania obiektowego T2A_W01 T2A_W02 T2A_W01 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W07 T2A_W01 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W07 x 243

28 K_W05 K_W06 K_W07 ma podstawową wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania w tym programowania funkcyjnego i deklaratywnego ma podstawową programowania współbieżnego i rozproszonego, podstawowych problemów występujących w programach współbieżnych i rozproszonych oraz algorytmów ich rozwiązywania ma uporządkowaną konstruowania algorytmów z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych oraz analizy złożoności algorytmów T2A_W01 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W07 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W06 T2A_W07 T2A_W08 T2A_W01 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W07 244

29 K_W08 K_W09 K_W10 ma uporządkowaną architektury komputerów, reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych na tych reprezentacjach, pisania prostych programów na poziomie asemblera ma uporządkowaną systemów operacyjnych, zasad ich działania, podstawowych problemów związanych z zarządzaniem zasobami systemu komputerowego i algorytmów ich rozwiązywania ma uporządkowaną sieci komputerowych, niezbędną do instalacji, obsługi i zarządzania lokalnymi sieciami komputerowymi T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W07 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W02 T2A_W05 245

30 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 ma uporządkowaną relacyjnych baz danych niezbędną do projektowania, implementowania i obsługi relacyjnych baz danych; ma elementarną wiedzę na temat nierelacyjnych baz danych ma uporządkowaną etapów rozwoju oprogramowania, wzorców projektowych i stosowanych modeli procesu wytwarzania oprogramowania ma podstawową metod i narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika ma podstawową grafiki komputerowej, w tym metod reprezentowania i transformacji obiektów geometrycznych stosowanych w grafice komputerowej i filmie T2A_W10 T1P_W03 T1P_W04 T1P_W06 T1P_W07 T1P_W03 T1P_W07 T1P_W01 T1P_W03 T1P_W07 246

31 K_W15 K_W16 K_W17 ma uporządkowaną języków formalnych oraz zasad, technik i narzędzi wykorzystywanych do budowy kompilatorów ma podstawową sztucznej inteligencji obejmującą: metody opisu problemów obliczeniowych, wyszukiwania rozwiązań w terminach przestrzeni stanów i operatorów, metody reprezentacji wiedzy i wnioskowania formalnego; ma elementarną wiedzę z obszaru inżynierii wiedzy i inteligencji obliczeniowej ma podstawową systemów wbudowanych obejmującą zasady budowy, funkcjonowania i programowania popularnych mikrokontrolerów T1P_W01 T1P_W03 T1P_W04 T1P_W07 T1P_W01 T1P_W02 T1P_W03 T1P_W07 T1P_W02 T1P_W03 T1P_W06 T1P_W07 247

32 K_W18 K_W19 K_W20 K_W21 ma elementarną podstaw sterowania i automatyki obejmującą: metody modelowania obiektów sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości, transformacje liniowe i metody rozwiązywania równań stanu, modele stabilnoliniowe układów dynamicznych, podstawowe typy regulatorów ma elementarną budowy i zasad działania układów elektronicznych orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych informatyki ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle informatycznym T1P_W01 T1P_W02 T1P_W02 T1P_W06 T1P_W05 T1P_W08 248

33 K_W22 K_W23 ma elementarną ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego ma elementarną zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej; zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną, w tym w zakresie użycia języka obcego. T1P_W08 T1P_W10 T1P_W09 T1P_W11 K_W24 T1P_W03 249

34 K_U01 potrafi posługiwać się aparatem analizy matematycznej i opisywać zagadnienia w języku analizy matematycznej; potrafi interpretować pojęcia z zakresu informatyki w terminach funkcji i relacji, stosować aparat logiki, w tym techniki dowodzenia twierdzeń; potrafi wykorzystać elementy teorii grafów i rekurencji do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym; potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, do opisu, modelowania, analizy i oceny działania problemów algorytmicznych i ich rozwiązań, prawidłowego formułowania wywodów, analizy języków i modelów oprogramowania, opisu i analizy systemów dynamicznych oraz działania systemów informatycznych T1P_U02, T1P_U08, T1P_U15 Umiejętności 250

35 K_U02 K_U03 K_U04 potrafi wykorzystać poznane modele fizyczne do analizowania i wyjaśniania obserwowanych zjawisk, oraz tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego, a także posługiwania się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów. potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować programy zapisane w języku programowania imperatywnego; potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia i konstrukcje języków imperatywnych do zapisu programów potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować programy zapisane w języku programowania obiektowego; potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia i konstrukcje języków obiektowych do zapisu programów T1P_U02, T1P_U08, T1P_U15 251

36 K_U05 K_U06 potrafi ocenić przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów; potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować proste programy zapisane w języku programowania funkcyjnego i deklaratywnego; potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia i konstrukcje języków funkcyjnych i deklaratywnych do zapisu programów potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować proste programy współbieżne i rozproszone, oraz identyfikować podstawowe problemy występujące w programach współbieżnych i rozproszonych, a także używać metod i algorytmów ich rozwiązywania 252

37 K_U07 K_U08 potrafi konstruować algorytmy z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych oraz analizować ich własności w tym złożoność potrafi wykorzystywać maszynowe reprezentacje liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne na tych reprezentacjach; potrafi projektować proste układy sekwencyjne i kombinacyjne; potrafi pisać proste programy na poziomie asemblera 253

38 K_U09 K_U10 potrafi wykorzystywać funkcje systemów operacyjnych i rozwiązywać podstawowe problemy związane z zarządzaniem zasobami systemu komputerowego; potrafi rozwiązywać klasyczne problemy synchronizacji, oraz dobierać algorytmy szeregowania zadań do specyfiki aplikacji potrafi instalować prostą sieć z klientami i serwerem z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi; potrafi korzystać z kluczy i pakietów kryptograficznych; potrafi budować proste aplikacje sieciowe w oparciu o podstawowe protokoły sieciowe 254

39 K_U11 K_U12 potrafi formułować zapytania w języku zapytań, przygotowywać schemat relacyjnej bazy danych na podstawie modelu encja-związek, analizować modele baz danych i sprowadzać je do postaci normalnych, tworzyć transakcje w języku zapytań potrafi posługiwać się podstawowymi metodami i narzędziami inżynierii oprogramowania, w tym: projektować oprogramowanie zgodnie z metodyką strukturalną lub obiektową, wykorzystywać wzorce projektowe, wybierać narzędzia wspomagające planowanie i budowę oprogramowania, dobierać modele i procesy wytwarzania i testowania oprogramowania T1P_U02, T1P_U10, 255

40 K_U13 K_U14 potrafi projektować graficzne interfejsy użytkownika z wykorzystaniem standardowych API; umie wykorzystywać narzędzia wspomagające tworzenie graficznych interfejsów użytkownika do realizacji aplikacji, tworzyć i przeprowadzać testy użyteczności interfejsów aplikacji potrafi tworzyć obrazy z wykorzystaniem standardowych API graficznych, realizować podstawowe transformacje za pomocą mechanizmów standardowego API graficznego, implementować proste procedury dokonujące transformacji obrazów 2-wymiarowych 3- wymiarowych; potrafi posługiwać się podstawowymi metodami i narzędziami dotyczącymi grafiki rastrowej, wektorowej i multimediów 256

41 K_U15 K_U16 rozróżnia klasy języków formalnych; potrafi analizować ich własności; potrafi korzystać z technik i narzędzi wykorzystywanych do budowy kompilatorów potrafi opisywać przestrzeń problemu wyrażonego w języku naturalnym w terminach stanów i operatorów; umie dobierać algorytmy heurystycznego przeszukiwania przestrzeni stanów; potrafi posługiwać się podstawowymi metodami reprezentacji wiedzy i wnioskowania formalnego; potrafi dobierać metody z inżynierii wiedzy i inteligencji obliczeniowej do rozwiązywania praktycznych problemów; umie opisywać metody sztucznej inteligencji w deklaratywnych językach programowania bardzo wysokiego poziomu T1P_U02, 257

42 K_U17 K_U18 potrafi programować proste systemy wbudowane; potrafi ocenić niezawodność systemu wbudowanego ma elementarne umiejętności w zakresie podstaw sterowania i automatyki; potrafi posługiwać się metodami modelowania obiektów sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości; umie wykorzystywać transformacje liniowe i rozwiązywać równania stanu; umie wykorzystywać modele stabilnoliniowych układów dynamicznych i kryteria algebraiczne i częstotliwościowe stabilności układów liniowych; potrafi dobierać podstawowe typy regulatorów analogowych i cyfrowych; potrafi rozpoznać podstawowe struktury i zadania układów sterowania T1P_U02, T1P_U15 258

43 K_U19 K_U20 potrafi budować i analizować działanie układów elektronicznych; potrafi wykorzystać metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu; potrafi zastosować metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie systemów informatycznych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne; stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy T1P_U08, T1P_U10, T1P_U11, T1P_U12 259

44 K_U21 K_U22 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, dostępnych baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie w celu praktycznego rozwiązywania problemów; portafi dokonywać krytycznej analizy i problemów i kreatywnej syntezy rozwiązań potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów T1P_U01 T1P_U02, T1P_U07, T1P_U12 260

45 K_U23 K_U24 K_U25 K_U26 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych T1P_U03, T1P_U04, T1P_U07 T1P_U02, T1P_U03, T1P_U04, T1P_U07 T1P_U01, T1P_U04, T1P_U06 T1P_U05 261

46 K_U27 potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego systemu informatycznego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej, oraz innych aspektów pozatechnicznych, takich jak oddziaływanie na otoczenie, korzystając m.in. ze standardów i norm T1P_U02, T1P_U03, T1P_U07, T1P_U10, T1P_U12, T1P_U14 K_K01 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Kompetencje społeczne T1P_K01 262

47 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierainformatyka, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy T1P_K02 T1P_K05 T1P_K03, T1P_K04 T1P_K06 263

48 K_K06 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć informatyki i innych aspektów działalności inżynierainformatyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały T1P_K07 K_K07 absolwent rozumie znaczenie znajomości języka obcego w pracy naukowej i zawodowej informatyka T1P_K07 264

49 Praca wykonana w ramach praktyk laboratoriu m wykład projekt wykład laboratoriu m wykład laboratoriu m wykład projekt wykład laboratoriu m wykład laboratoriu m wykład laboratoriu m wykład laboratoriu m wykład projekt wykład I.2 Matryca efektów kształcenia. Moduł kształcenia kierunkowego cz.2 Efekty kształceni a na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia ( w przypadku prowadzenia specjalności należy wskazać także efekty specjalnościowe.) Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Wprowadz enie do sztucznej inteligencj i Systemy i sieci komputer owe System operacyjn e Unix/Linu x Programo wanie obiektowe Wprowadz enie do technolog ii interneto wych Elementy inżynierii oprogram owania Administr acja systemów Windows Język aplikacji internetow i nt Nowoczes ne technolog ie projektow ania oprogram owania E-biznes i usługi elektronic zne Praktyka zawodowa K_W01 ma matematyki, obejmującą algebrę liniową, analizę, geometrię analityczną, logikę, rachunek prawdopodobieństwa, statystykę, matematykę dyskretną i stosowaną, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do: 1) formalnego opisu i analizy problemów algorytmicznych i ich rozwiązań, 2) opisu i analizy działania systemów informatycznych w aspekcie sprzętu i oprogramowania T2A_W01 T2A_W07 Wiedza ` 265

50 K_W02 K_W03 K_W04 ma fizyki, obejmującą elementy mechaniki klasycznej, elektryczności, optyki, akustyki i mechaniki kwantowej, niezbędne do analizowania i wyjaśniania obserwowanych zjawisk, tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego oraz posługiwania się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów ma uporządkowaną programowania imperatywnego niezbędną do czytania ze zrozumieniem, pisania, uruchamiania i weryfikacji programów zapisanych w języku programowania imperatywnego ma uporządkowaną programowania obiektowego niezbędną do czytania ze zrozumieniem, pisania, uruchamiania i weryfikacji programów zapisanych w języku programowania obiektowego T2A_W01 T2A_W02 T2A_W01 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W07 T2A_W01 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W07 266

51 K_W05 K_W06 K_W07 ma podstawową wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania w tym programowania funkcyjnego i deklaratywnego ma podstawową programowania współbieżnego i rozproszonego, podstawowych problemów występujących w programach współbieżnych i rozproszonych oraz algorytmów ich rozwiązywania ma uporządkowaną konstruowania algorytmów z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych oraz analizy złożoności algorytmów T2A_W01 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W07 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W06 T2A_W07 T2A_W08 T2A_W01 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W07 267

52 K_W08 K_W09 K_W10 ma uporządkowaną architektury komputerów, reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych na tych reprezentacjach, pisania prostych programów na poziomie asemblera ma uporządkowaną systemów operacyjnych, zasad ich działania, podstawowych problemów związanych z zarządzaniem zasobami systemu komputerowego i algorytmów ich rozwiązywania ma uporządkowaną sieci komputerowych, niezbędną do instalacji, obsługi i zarządzania lokalnymi sieciami komputerowymi T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W07 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W02 T2A_W05 268

53 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 ma uporządkowaną relacyjnych baz danych niezbędną do projektowania, implementowania i obsługi relacyjnych baz danych; ma elementarną wiedzę na temat nierelacyjnych baz danych ma uporządkowaną etapów rozwoju oprogramowania, wzorców projektowych i stosowanych modeli procesu wytwarzania oprogramowania ma podstawową metod i narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika ma podstawową grafiki komputerowej, w tym metod reprezentowania i transformacji obiektów geometrycznych stosowanych w grafice komputerowej i filmie T2A_W10 T1P_W03 T1P_W04 T1P_W06 T1P_W07 T1P_W03 T1P_W07 T1P_W01 T1P_W03 T1P_W07 269

54 K_W15 K_W16 K_W17 ma uporządkowaną języków formalnych oraz zasad, technik i narzędzi wykorzystywanych do budowy kompilatorów ma podstawową sztucznej inteligencji obejmującą: metody opisu problemów obliczeniowych, wyszukiwania rozwiązań w terminach przestrzeni stanów i operatorów, metody reprezentacji wiedzy i wnioskowania formalnego; ma elementarną wiedzę z obszaru inżynierii wiedzy i inteligencji obliczeniowej ma podstawową systemów wbudowanych obejmującą zasady budowy, funkcjonowania i programowania popularnych mikrokontrolerów T1P_W01 T1P_W03 T1P_W04 T1P_W07 T1P_W01 T1P_W02 T1P_W03 T1P_W07 T1P_W02 T1P_W03 T1P_W06 T1P_W07 270

55 K_W18 K_W19 K_W20 K_W21 ma elementarną podstaw sterowania i automatyki obejmującą: metody modelowania obiektów sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości, transformacje liniowe i metody rozwiązywania równań stanu, modele stabilnoliniowe układów dynamicznych, podstawowe typy regulatorów ma elementarną budowy i zasad działania układów elektronicznych orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych informatyki ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle informatycznym T1P_W01 T1P_W02 T1P_W02 T1P_W06 T1P_W05 T1P_W08 271

56 K_W22 K_W23 ma elementarną ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego ma elementarną zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej; zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną, w tym w zakresie użycia języka obcego. T1P_W08 T1P_W10 T1P_W09 T1P_W11 K_W24 T1P_W03 272

57 K_U01 potrafi posługiwać się aparatem analizy matematycznej i opisywać zagadnienia w języku analizy matematycznej; potrafi interpretować pojęcia z zakresu informatyki w terminach funkcji i relacji, stosować aparat logiki, w tym techniki dowodzenia twierdzeń; potrafi wykorzystać elementy teorii grafów i rekurencji do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym; potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, do opisu, modelowania, analizy i oceny działania problemów algorytmicznych i ich rozwiązań, prawidłowego formułowania wywodów, analizy języków i modelów oprogramowania, opisu i analizy systemów dynamicznych oraz działania systemów informatycznych T1P_U02, T1P_U08, T1P_U15 Umiejętności 273

58 K_U02 K_U03 K_U04 potrafi wykorzystać poznane modele fizyczne do analizowania i wyjaśniania obserwowanych zjawisk, oraz tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego, a także posługiwania się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów. potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować programy zapisane w języku programowania imperatywnego; potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia i konstrukcje języków imperatywnych do zapisu programów potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować programy zapisane w języku programowania obiektowego; potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia i konstrukcje języków obiektowych do zapisu programów T1P_U02, T1P_U08, T1P_U15 274

59 K_U05 K_U06 potrafi ocenić przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów; potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować proste programy zapisane w języku programowania funkcyjnego i deklaratywnego; potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia i konstrukcje języków funkcyjnych i deklaratywnych do zapisu programów potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, uruchamiać i weryfikować proste programy współbieżne i rozproszone, oraz identyfikować podstawowe problemy występujące w programach współbieżnych i rozproszonych, a także używać metod i algorytmów ich rozwiązywania 275

60 K_U07 K_U08 potrafi konstruować algorytmy z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych oraz analizować ich własności w tym złożoność potrafi wykorzystywać maszynowe reprezentacje liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne na tych reprezentacjach; potrafi projektować proste układy sekwencyjne i kombinacyjne; potrafi pisać proste programy na poziomie asemblera 276

61 K_U09 K_U10 potrafi wykorzystywać funkcje systemów operacyjnych i rozwiązywać podstawowe problemy związane z zarządzaniem zasobami systemu komputerowego; potrafi rozwiązywać klasyczne problemy synchronizacji, oraz dobierać algorytmy szeregowania zadań do specyfiki aplikacji potrafi instalować prostą sieć z klientami i serwerem z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi; potrafi korzystać z kluczy i pakietów kryptograficznych; potrafi budować proste aplikacje sieciowe w oparciu o podstawowe protokoły sieciowe 277

62 K_U11 K_U12 potrafi formułować zapytania w języku zapytań, przygotowywać schemat relacyjnej bazy danych na podstawie modelu encja-związek, analizować modele baz danych i sprowadzać je do postaci normalnych, tworzyć transakcje w języku zapytań potrafi posługiwać się podstawowymi metodami i narzędziami inżynierii oprogramowania, w tym: projektować oprogramowanie zgodnie z metodyką strukturalną lub obiektową, wykorzystywać wzorce projektowe, wybierać narzędzia wspomagające planowanie i budowę oprogramowania, dobierać modele i procesy wytwarzania i testowania oprogramowania T1P_U02, T1P_U10, 278

63 K_U13 K_U14 K_U15 potrafi projektować graficzne interfejsy użytkownika z wykorzystaniem standardowych API; umie wykorzystywać narzędzia wspomagające tworzenie graficznych interfejsów użytkownika do realizacji aplikacji, tworzyć i przeprowadzać testy użyteczności interfejsów aplikacji potrafi tworzyć obrazy z wykorzystaniem standardowych API graficznych, realizować podstawowe transformacje za pomocą mechanizmów standardowego API graficznego, implementować proste procedury dokonujące transformacji obrazów 2-wymiarowych i 3- wymiarowej; potrafi posługiwać się podstawowymi metodami i narzędziami dotyczącymi grafiki rastrowej, wektorowej i multimediów rozróżnia klasy języków formalnych; potrafi analizować ich własności; potrafi korzystać z technik i narzędzi wykorzystywanych do budowy kompilatorów 279

64 K_U16 K_U17 potrafi opisywać przestrzeń problemu wyrażonego w języku naturalnym w terminach stanów i operatorów; umie dobierać algorytmy heurystycznego przeszukiwania przestrzeni stanów; potrafi posługiwać się podstawowymi metodami reprezentacji wiedzy i wnioskowania formalnego; potrafi dobierać metody z inżynierii wiedzy i inteligencji obliczeniowej do rozwiązywania praktycznych problemów; umie opisywać metody sztucznej inteligencji w deklaratywnych językach programowania bardzo wysokiego poziomu potrafi programować proste systemy wbudowane; potrafi ocenić niezawodność systemu wbudowanego T1P_U02, 280

65 K_U18 ma elementarne umiejętności w zakresie podstaw sterowania i automatyki; potrafi posługiwać się metodami modelowania obiektów sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości; umie wykorzystywać transformacje liniowe i rozwiązywać równania stanu; umie wykorzystywać modele stabilnoliniowych układów dynamicznych i kryteria algebraiczne i częstotliwościowe stabilności układów liniowych; potrafi dobierać podstawowe typy regulatorów analogowych i cyfrowych; potrafi rozpoznać podstawowe struktury i zadania układów sterowania T1P_U02, T1P_U15 281

66 K_U19 K_U20 potrafi budować i analizować działanie układów elektronicznych; potrafi wykorzystać metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu; potrafi zastosować metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie systemów informatycznych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne; stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy T1P_U08, T1P_U10, T1P_U11, T1P_U12 282

67 K_U21 K_U22 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, dostępnych baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie w celu praktycznego rozwiązywania problemów; portafi dokonywać krytycznej analizy i problemów i kreatywnej syntezy rozwiązań potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów T1P_U01 T1P_U02, T1P_U07, T1P_U12 283

68 K_U23 K_U24 K_U25 K_U26 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych T1P_U03, T1P_U04, T1P_U07 T1P_U02, T1P_U03, T1P_U04, T1P_U07 T1P_U01, T1P_U04, T1P_U06 T1P_U05 284

69 K_U27 K_K01 potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego systemu informatycznego, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej, oraz innych aspektów pozatechnicznych, takich jak oddziaływanie na otoczenie, korzystając m.in. ze standardów i norm rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych T1P_U02, T1P_U03, T1P_U07, T1P_U10, T1P_U12, T1P_U14 Kompetencje społeczne T1P_K01 285

70 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierainformatyka, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy T1P_K02 T1P_K05 T1P_K03, T1P_K04 T1P_K06 286

71 K_K06 K_K07 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć informatyki i innych aspektów działalności inżynierainformatyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały absolwent rozumie znaczenie znajomości języka obcego w pracy naukowej i zawodowej informatyka T1P_K07 T1P_K07 I.2 Matryca efektów kształcenia. 287

72 zajęcia seminaryjne ćwiczenia projektowe wykład ćwiczenia projektowe wykład laboratorium wykład ćwiczenia projektowe wykład ćwiczenia projektowe zajęcia seminaryjne laboratorium wykład laboratorium wykład laboratorium wykład laboratorium wykład laboratorium wykład ćwiczenia projektowe Moduł kształcenia specjalnościowego cz.1 Efekty kształceni a na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia ( w przypadku prowadzenia specjalności należy wskazać także efekty specjalnościowe.) Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Projekt specjal izacyjn y na inżynie rii oprogr amowa ni Inżynie ria wymag ań Inżynieria oprogramowania Zaawa nsowa Testow ne Techno anie i modelo logie integra wanie kompo cja syst. nentow oprogr inform e amowa atyczn nia ych Zarząd zenie projekt em inform atyczn ym Semina rium dyplom owe na inżynie rii oprogr amowa nia Projekt specjal izacyjn y na system ach baz danych Hurtow nie danych Systemy bez danych Interak tywny dostęp do baz danych Bezpie czeńst wo system ów inform atyczn ych Obiekt owe i specjal izowan e bazy danych Semina rium dyplom owe na system ach baz danych K_W01 ma matematyki, obejmującą algebrę liniową, analizę, geometrię analityczną, logikę, rachunek prawdopodobieństwa, statystykę, matematykę dyskretną i stosowaną, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do: 1) formalnego opisu i analizy problemów algorytmicznych i ich rozwiązań, 2) opisu i analizy działania systemów informatycznych w aspekcie sprzętu i oprogramowania T2A_W01 T2A_W07 ` Wiedza 288

73 K_W02 K_W03 ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą elementy mechaniki klasycznej, elektryczności, optyki, akustyki i mechaniki kwantowej, niezbędne do analizowania i wyjaśniania obserwowanych zjawisk, tworzenia i weryfikacji modeli świata rzeczywistego oraz posługiwania się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów ma uporządkowaną programowania imperatywnego niezbędną do czytania ze zrozumieniem, pisania, uruchamiania i weryfikacji programów zapisanych w języku programowania imperatywnego T2A_W01 T2A_W02 T2A_W01 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W07 289

74 K_W04 K_W05 K_W06 ma uporządkowaną programowania obiektowego niezbędną do czytania ze zrozumieniem, pisania, uruchamiania i weryfikacji programów zapisanych w języku programowania obiektowego ma podstawową wiedzę na temat różnych paradygmatów programowania w tym programowania funkcyjnego i deklaratywnego ma podstawową programowania współbieżnego i rozproszonego, podstawowych problemów występujących w programach współbieżnych i rozproszonych oraz algorytmów ich rozwiązywania T2A_W01 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W07 T2A_W01 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W07 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W06 T2A_W07 T2A_W08 290

75 K_W07 K_W08 K_W09 ma uporządkowaną konstruowania algorytmów z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych oraz analizy złożoności algorytmów ma uporządkowaną architektury komputerów, reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych na tych reprezentacjach, pisania prostych programów na poziomie asemblera ma uporządkowaną systemów operacyjnych, zasad ich działania, podstawowych problemów związanych z zarządzaniem zasobami systemu komputerowego i algorytmów ich rozwiązywania T2A_W01 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W07 T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 T2A_W07 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W05 291

76 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 ma uporządkowaną sieci komputerowych, niezbędną do instalacji, obsługi i zarządzania lokalnymi sieciami komputerowymi ma uporządkowaną relacyjnych baz danych niezbędną do projektowania, implementowania i obsługi relacyjnych baz danych; ma elementarną wiedzę na temat nierelacyjnych baz danych ma uporządkowaną etapów rozwoju oprogramowania, wzorców projektowych i stosowanych modeli procesu wytwarzania oprogramowania ma podstawową metod i narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika T2A_W02 T2A_W05 T2A_W10 T1P_W03 T1P_W04 T1P_W06 T1P_W07 T1P_W03 T1P_W07 292

77 K_W14 K_W15 K_W16 ma podstawową grafiki komputerowej, w tym metod reprezentowania i transformacji obiektów geometrycznych stosowanych w grafice komputerowej i filmie ma uporządkowaną języków formalnych oraz zasad, technik i narzędzi wykorzystywanych do budowy kompilatorów ma podstawową sztucznej inteligencji obejmującą: metody opisu problemów obliczeniowych, wyszukiwania rozwiązań w terminach przestrzeni stanów i operatorów, metody reprezentacji wiedzy i wnioskowania formalnego; ma elementarną wiedzę z obszaru inżynierii wiedzy i inteligencji obliczeniowej T1P_W01 T1P_W03 T1P_W07 T1P_W01 T1P_W03 T1P_W04 T1P_W07 T1P_W01 T1P_W02 T1P_W03 T1P_W07 293

78 K_W17 K_W18 K_W19 K_W20 ma podstawową systemów wbudowanych obejmującą zasady budowy, funkcjonowania i programowania popularnych mikrokontrolerów ma elementarną podstaw sterowania i automatyki obejmującą: metody modelowania obiektów sterowania w dziedzinie czasu i częstotliwości, transformacje liniowe i metody rozwiązywania równań stanu, modele stabilnoliniowe układów dynamicznych, podstawowe typy regulatorów ma elementarną budowy i zasad działania układów elektronicznych orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych informatyki T1P_W02 T1P_W03 T1P_W06 T1P_W07 T1P_W01 T1P_W02 T1P_W02 T1P_W06 T1P_W05 294

79 K_W21 K_W22 K_W23 K_W24 ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle informatycznym ma elementarną ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego ma elementarną zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej; zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną, w tym w zakresie użycia języka obcego. T1P_W08 T1P_W08 T1P_W10 T1P_W09 T1P_W11 T1P_W03 Umiejętności 295

80 K_U01 potrafi posługiwać się aparatem analizy matematycznej i opisywać zagadnienia w języku analizy matematycznej; potrafi interpretować pojęcia z zakresu informatyki w terminach funkcji i relacji, stosować aparat logiki, w tym techniki dowodzenia twierdzeń; potrafi wykorzystać elementy teorii grafów i rekurencji do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym; potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, do opisu, modelowania, analizy i oceny działania problemów algorytmicznych i ich rozwiązań, prawidłowego formułowania wywodów, analizy języków i modelów oprogramowania, opisu i analizy systemów dynamicznych oraz działania systemów informatycznych T1P_U02, T1P_U08, T1P_U15 296

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych:

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych: Kod efektu kierunkowego K1I_W01 K1I_W02 K1I_W03 K1I_W04 K1I_W05 K1I_W06 K1I_W07 K1I_W08 K1I_W09 K1I_W10 Kierunkowe efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 16 do uchwały nr 437 /06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Mechatronika poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka"

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku Informatyka Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka" Załącznik do Uchwały nr 45/2012 Rady Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów informatyka należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Transport i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk technicznych.

Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Transport i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk technicznych. Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Transport i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk technicznych. Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Transport po ukończeniu studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

2/4. informatyka" studia I stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod. Informatyka WM-I-N-1 programu wg USOS. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

2/4. informatyka studia I stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod. Informatyka WM-I-N-1 programu wg USOS. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku informatyka" studia I stopnia Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA i ROBOTYKA

AUTOMATYKA i ROBOTYKA AUTOMATYKA i ROBOTYKA Kierunkowe efekty kształcenia. 1. Studia I stopnia 2. Studia II stopnia Automatyka i Robotyka studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik nr 1do Uchwały nr 15/2015 Rady Wydziału PrzyrodniczoTechnicznego z dnia 22 czerwca 2015 roku Tabela odniesienia kierunkowych do obszarowych Obszar kształcenia: Obszar (T) Dziedzina nauki: nauki

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych nazwa kierunku studiów: poziom kształcenia: profil kształcenia: wzornictwo przemysłowe pierwszy stopień ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI - budowa programów na bazie efektów kształcenia W A R S Z T A T Y DLA NAUK PRZYRODNICZYCH PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI PLAN WARSZTATÓW przygotowano

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. dla kierunku studiów Elektrotechnika. prowadzonych. na Wydziale Elektrycznym Akademii. Morskiej w Gdyni

Efekty kształcenia. dla kierunku studiów Elektrotechnika. prowadzonych. na Wydziale Elektrycznym Akademii. Morskiej w Gdyni Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektrotechnika prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2012 r. 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów... 5

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po ukończeniu studiów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka

Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka Opis efektów kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka 1. Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Kierunek Automatyka i Robotyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2014/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała Nr 9/2014/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 lutego 2014 r. Uchwała Nr 9/2014/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych

T2A_W03 T2A_W07 K2INF_W04 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych systemów rozproszonych KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek studiów INFORMATYKA (INF) Stopień studiów - drugi Profil studiów - ogólnoakademicki Symbol EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. dla kierunku studiów. Elektronika i Telekomunikacja. prowadzonych. na Wydziale Elektrycznym. Akademii Morskiej w Gdyni

Efekty kształcenia. dla kierunku studiów. Elektronika i Telekomunikacja. prowadzonych. na Wydziale Elektrycznym. Akademii Morskiej w Gdyni Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia 2012 r. 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

T2A_W01 T2A_W01 T2A_W02 3 SI_W03 Posiada szeroką wiedzę w zakresie teorii grafów T2A_W01

T2A_W01 T2A_W01 T2A_W02 3 SI_W03 Posiada szeroką wiedzę w zakresie teorii grafów T2A_W01 Efekty dla studiów drugiego stopnia profil ogólnoakademicki, na kierunku Informatyka w języku polskim, na specjalnościach Metody sztucznej inteligencji oraz Projektowanie systemów CAD/CAM, na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 12 do uchwały nr 437/ 06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Inżynieria bezpieczeństwa poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Załącznik do uchwały Nr /2016 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 19 lutego 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Techniczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Dziennik Ustaw Nr 164 398 Poz. 1166 Załącznik nr 45 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwają nie krócej niż 6

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE

K A T E D R A IN F O R M A T Y K I I M E T O D K O M P U T E R O W Y C H UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE 1. Kierunek: Informatyka 2. Obszar kształcenia: X nauki ścisłe 3. Sylwetka absolwenta: Studia pierwszego stopnia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów w zakresie treści matematycznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa i multimedia Podstawy prawne. 1 15 1 Podstawy ekonomii. 1 15 15 2 Repetytorium z matematyki. 1 30 3 Środowisko programisty. 1 30 3 Komputerowy

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Automatyka i robotyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Automatyka i robotyka studia I stopnia Załącznik 1 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Automatyka i robotyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Ma pogłębioną wiedzę na temat narzędzi statystycznych oraz metod analizowania i interpretacji danych

Ma pogłębioną wiedzę na temat narzędzi statystycznych oraz metod analizowania i interpretacji danych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI SPECJALNOŚCI: Bezpieczeństwo Techniczne; Bezpieczeństwo Środowiska Objaśnienie oznaczeń:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku inżynieria biomedyczna poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku inżynieria biomedyczna poziom kształcenia pierwszy profil kształcenia ogólnoakademicki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik nr 49 do uchwały nr. Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. Efekty dla: nazwa kierunku inżynieria biomedyczna poziom pierwszy

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

3. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

3. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA: 1. Nazwa kierunku: BIOINFORMATYKA 2. OBSZARY KSZTAŁCENIA: P nauki przyrodnicze; X nauki ścisłe; T nauki techniczne; Inż. efekty kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich UMIEJSCOWIENIE

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia Załącznik 15 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie (symbole)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie (symbole) Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Architektura krajobrazu Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych; obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; obszar

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Gdynia, maj 2012 r. SPIS TRESCI Strona I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ROFIL PRAKTYCZNY.. 2 1.

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Zakładane efekty dla kierunku WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ELEKTRONIKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Symbol kierunkowe A) WIEDZY 06BF-1P_W01 Ma podstawową wiedzę o naukach ekonomicznych, w tym nauk o finansach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. Uchwała Nr 5/2016/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA NAZWA KIERUNKU: TRANSPORT POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Mechanika i Budowa Maszyn POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEODEZJA I KARTOGRAFIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEODEZJA I KARTOGRAFIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 8 do uchwały Senatu WAT nr 212/III/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GEODEZJA I KARTOGRAFIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 9 do uchwały nr 437/ 06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Informatyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych

Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk ścisłych. Obszarowe efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych Załącznik 2a Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych i nauk przyrodniczych Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki Obszarowe efekty

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo