OCENA PRZYDATNOSCI LAMINATÓW POLIMEROWO-SZKLANYCH NA WARSTWY OCHRONNE ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA PRZYDATNOSCI LAMINATÓW POLIMEROWO-SZKLANYCH NA WARSTWY OCHRONNE ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH"

Transkrypt

1 DANUTA CIESIELSKA OCENA PRZYDATNOSCI LAMINATÓW POLIMEROWO-SZKLANYCH NA WARSTWY OCHRONNE ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH Artykuł prezentuje wyniki badań właściwości elektrostatycznych laminatów polimerowoszklanych oraz ich odporności na paliwa płynne. Przedmiotem badań były laminaty, które różniły się między sobą rodzajem zastosowanej żywicy (poliestrowa, epoksydowa), wzmocnieniem szklanym (mata, tkanina) oraz obecnością pyłu Al. Określono rezystywność skrośną i powierzchniową oraz stopień elektryzowania się badanych laminatów. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że spośród przebadanych laminatów najbardziej predysponowany na powłoki ochronne zbiorników paliw płynnych jest laminat poliestrowo-szklany ze wzmocnieniem złożonym z tkaniny i maty oraz zawierający pył Al. Słowa kluczowe: tworzywa wzmocnione, warstwy ochronne, paliwa płynne. 1. WPROWADZENIE Paliwa naftowe są ciekłymi dielektrykami. Rezystywność skrośna ρ v tych paliw jest znaczna i przyjmuje wartości powyżej 10 8 Ωm (kryterium dla materiałów antystatycznych). Duża rezystywność benzyny ( Ωm) powodować może jej elektryzowanie się na zasadzie mechanizmu kontaktowotarciowego np. podczas napełniania zbiornika. Fakt ten wymaga zachowania wszelkich zasad ochrony przed elektrycznością statyczną, zwłaszcza podczas przepompowywania paliw, z uwagi na zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Stan naelektryzowania paliwa zależny jest od charakteru i prędkości jego przepływu przez rurociąg. Efekty elektryzacji przepompowywanego paliwa można znacznie ograniczyć stosując uziemianie zbiorników i rurociągów. W stacjonarnych, metalowych zbiornikach płynnych produktów ropopochodnych, stosowanych na stacjach paliw, generowanie ładunków elektrostatycznych praktycznie nie występuje z tego względu, że paliwo Dr inż. - Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej

2 pozostaje w spoczynku (poza przypadkiem dostarczania paliwa do zbiornika). Napełnianie zbiorników od dołu sprzyja przepływowi laminarnemu, co istotnie ogranicza zjawisko elektryzacji paliwa. Metalowa powłoka zbiornika stanowi obiekt, w którego wnętrzu nie ma pola elektrycznego (tzw. klatka Faraday a). Oznacza to, że ładunki elektrostatyczne nie mogą utrzymywać się długotrwale we wnętrzu zbiornika. Ładunki te gromadzić się będą na jego płaszczu i dlatego, w celu ochrony przed elektrycznością statyczną, metalowe płaszcze zbiorników paliw muszą być uziemiane [1, 3] Powłoki ochronne stacjonarnych zbiorników paliw ropopochodnych Podczas długotrwałej eksploatacji stacjonarnych metalowych zbiorników występuje problem korozyjnego oddziaływania paliw na ściany wewnętrzne zbiornika. W skrajnym przypadku korozja doprowadzić może do perforacji płaszcza zbiornika i wycieku paliwa, co pociąga za sobą, oprócz strat ekonomicznych, poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Z tego względu wewnętrzne ściany zbiorników pokrywa się ochronnymi powłokami antykorozyjnymi odpornymi na działanie paliw ropopochodnych [1]. Wysoką odpornością chemiczną, w tym na działanie paliw ropopochodnych, charakteryzuje się wiele materiałów polimerowych, między innymi chemoutwardzalne żywice poliestrowe i epoksydowe [5, 7]. Ze względu jednak na ich właściwości dielektryczne, wykonane z tych żywic powłoki antykorozyjne mogą ograniczać odpływ ładunków z paliwa do metalowego i uziemionego płaszcza zbiornika. Ładunki elektrostatyczne występujące w paliwie, przyciągane przez ściany zbiornika, napotykając na swojej drodze warstwę dielektryczną, będą tworzyły na niej powierzchniowy ładunek związany. Ładunek ten stopniowo będzie zanikał z powodu skończonej przewodności polimerowo-szklanej warstwy ochronnej. Należy pamiętać, że dielektryczna warstwa antykorozyjna może również ulegać elektryzacji indukcyjnie lub w oparciu o mechanizm kontaktowotarciowy. Z tego względu dobierając materiał na powłokę ochronną należy uwzględnić jego zdolność do elektryzacji [12] Kryteria oceny właściwości elektrostatycznych materiałów stosowanych na powłoki antykorozyjne stacjonarnych zbiorników paliw płynnych W oparciu o przedstawione wyżej zagadnienia dotyczące ochrony przed elektrycznością statyczną naftowych paliw płynnych magazynowanych w zbiornikach stacjonarnych należy stwierdzić, że materiał użyty na powłokę ochronną powinien spełniać następujące warunki [1, 4]: nie ulegać elektryzowaniu,

3 mieć rezystywność skrośną umożliwiającą przepływ ładunków z paliwa do płaszcza zbiornika. Występowanie nadmiernych oraz niekontrolowanych ładunków elektrostatycznych wywołuje takie bezpośrednie skutki jak: zagrożenie zdrowia ludzi, zakłócenia pracy i uszkodzenia urządzeń (zwłaszcza elektronicznych), zakłócenia procesów technologicznych, zagrożenie pożarowo-wybuchowe. Zagrożenie pożarowe lub wybuchowe określane jest w oparciu o tzw. stopień zagrożenia α, będący stosunkiem maksymalnej wartości zmierzonej (np. stopnia elektryzacji materiału) N max do odpowiedniej wartości krytycznej N kr, której przekroczenie jest warunkiem wystąpienia stanu zagrożenia [9, 15]. N α = max N kr Dopuszczalne wartości poszczególnych parametrów elektrostatycznych określają odpowiednie normy. PN-92/E Ochrona przed elektrycznością statyczną. Terminologia. Materiał uznaje się za antystatyczny, gdy jego rezystywność skrośna (opór elektryczny właściwy skrośny) przyjmuje wartość ρ v 10 8 Ωm, a rezystywność powierzchniowa (opór elektryczny właściwy powierzchniowy) ρ s Ω. PN-92/E Ochrona przed elektrycznością statyczną. Metody oceny zagrożeń wywołanych elektryzacją materiałów dielektrycznych stałych. Metody oceny zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego. W przypadku płaskich próbek wykonanych ze stałych materiałów izolacyjnych np. laminatu polimerowo-szklanego stan zagrożenia nie występuje, jeżeli natężenie pola elektrostatycznego E przy elektryzacji próbki materiału spełnia poniższy warunek: E 10 5 V/m przy W z min 10-4 J oraz E 3, V/m przy 10-4 J W z min J gdzie: W z min minimalna energia zapłonu mediów palnych znajdujących się w badanym obiekcie (dla benzyny: W z min = 0,15 mj). PN-92/E Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe. Wymagania ogólne. Zagrożenie pożarowe lub wybuchowe wywołane możliwością wyładowań elektrostatycznych uzależnione jest bezpośrednio od: właściwości fizyko-chemicznych i stanu materiałów lub elementów tworzących rozpatrywany obiekt, zwłaszcza wpływających na możliwość osiągnięcia stanu naelektryzowania,

4 geometrii elementu oraz od wynikającego stąd powierzchniowego i przestrzennego rozkładu ładunku, prędkości przemieszczania się materiałów (mediów) występujących w procesie oddziaływań, parametrów środowiska otaczającego dany obiekt, zwłaszcza temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza. PN-92/E Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu. Zgodnie z tą normą dla płaskich próbek wykonanych ze stałych materiałów izolacyjnych obowiązują następujące kryteria rezystancyjne: Rs 10 6 Ω materiał elektroprzewodzący, może być stosowany bez ograniczeń w obiektach i strefach zagrożonych wybuchem, pod warunkiem niezawodnego jego uziemienia; 10 6 Ω < Rs 10 9 Ω materiał antyelektrostatyczny, może być stosowany bez ograniczeń w obiektach i strefach zagrożonych wybuchem, pod warunkiem, że wykluczona zostanie możliwość gromadzenia się w nich ładunku elektrostatycznego (zgodnie z PN-92/E-05201); Rs > 10 9 Ω materiał nieantystatyczny zdolny do osiągnięcia stanu naelektryzowania; nie może być stosowany w obiektach zagrożonych wybuchem bez podjęcia odpowiednich środków zaradczych. PN-E-05204/1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów instalacji i urządzeń. Wymagania. 2. PRZEDMIOT BADAŃ I OPIS PRÓBEK Przedmiotem badań były laminaty polimerowo-szklane. Poszczególne rodzaje laminatów różniły się między sobą wzmocnieniem szklanym oraz rodzajem zastosowanej żywicy. Próbki miały postać płaskich płyt o wymiarach 300x300 mm i grubości 3 5 mm. Do przygotowania próbek użyto następujących surowców: żywica epoksydowa RÜTAPOX BS 700; prod. Bakelite AG, inicjator (utwardzacz) do żywic epoksydowych RÜTADUR H 550; prod. Bakelite AG, żywica poliestrowa - Polimal 1033 APTy; prod. Z-dy Chemiczne Organika-Sarzyna w Nowej Sarzynie, inicjator (utwardzacz) do żywic poliestrowych Oxymek WA 50; prod. ILT Poznań,

5 mata szklana 450 prod. AHLSTROM FINLAND, mata szklana (proszkowa) - typ M B; prod. Saint-Gobain / Vetrotex, tkanina szklana MARTINAL ON-310; prod. Saint-Gobain / Vetrotex. Stosowane surowce spełniały wymogi PZH dla użycia w budownictwie i wytwarzaniu różnorodnych wyrobów zgodnie z Oceną Higieniczną PZH Nr 1/B-816/91. Charakterystykę poszczególnych laminatów oraz oznaczenie próbek badawczych przedstawiono w tablicy1. Charakterystyka próbek badawczych Samples characteristic Tablica 1 Nr próbki Żywica Wzmocnienie-napełniacz Grubość laminatu (średnia) 1. Epoksydowa mata + tkanina + pył Al 3 3,5 mm 2. Epoksydowa mata 4 4,5 mm 3. Poliestrowa mata + tkanina + pył Al 4 5 mm 4. Poliestrowa mata 3 mm 5. Poliestrowa mata + tkanina 3 3,5 mm 3. POMIARY WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNYCH Pomiary właściwości elektrostatycznych wykonane zostały w Zakładzie Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych Politechniki Poznańskiej. Badania prowadzone były w temperaturze 23 C przy wilgotności względnej wynoszącej 70% [2, 10]. We wszystkich przypadkach pomiary powtórzono trzykrotnie, zmieniając miejsce przyłożenia elektrod. Jako wynik podano medianę wyników pomiarów poszczególnych prób Pomiar rezystywności skrośnej i powierzchniowej Pomiary rezystywności skrośnej i powierzchniowej przeprowadzone zostały w oparciu o normę PN-92/E przy użyciu cyfrowego miernika izolacji UNILAP 5kV. Do pomiarów rezystywności skrośnej stosowano elektrody okrągłe z gumy

6 przewodzącej o średnicy 140 mm, natomiast do pomiarów rezystywności powierzchniowej użyto elektrod paskowych z gumy przewodzącej o długości 140 mm, odległość pomiędzy elektrodami wynosiła 10 mm. Powierzchnia próbek oraz elektrod była każdorazowo przemywana alkoholem etylowym i osuszana. Przed wykonaniem pomiaru próbki były zwarte i uziemione. Po przyłożeniu napięcia rejestrowano rezystancję próbki przez 10 minut co 1 sekundę. We wszystkich przypadkach uzyskano ustaloną wartość rezystancji. Wyniki pomiarów oraz wartość napięcia pomiarowego zestawiono w tablicach 2 i 3. Rezystywność skrośna ρ v Volume resistivity ρ v Tablica 2 Nr próbki Napięcie pomiarowe U [V] Rezystywność skrośna ρ v [Ωm] Uwagi , , materiał antystatyczny 4,82 10 wg PN-92/E , , Rezystywność powierzchniowa ρ s Surface resistivity ρ s Tablica 3 Nr próbki Napięcie pomiarowe U [V] Rezystywność powierzchniowa ρ s [Ω] , Uwagi , materiał antystatyczny 1,19 10 wg PN-92/E , ,

7 3.2. Ocena stopnia naelektryzowania materiału Stopień naelektryzowania oceniono na podstawie pomiarów natężenia pola elektrostatycznego od ładunku powierzchniowego zgromadzonego na próbkach przy elektryzacji kontaktowo-tarciowej w oparciu o normę PN-92/E Elektryzację przeprowadzono dla następujących materiałów trących (kontaktujących się z badaną próbką): stal, polietylen, poliamid, poli(metakrylan metylu). Wyniki pomiarów stopnia naelektryzowania podano w tablicach 4 i 5. Tablica 4 Natężenie pola elektrostatycznego od ładunku powierzchniowego na powłoce z laminatu przy elektryzacji kontaktowo-tarciowej The electrostatic field intensity from surface charge on the reinforcement polymers caused by contact-frictional electrification Testowy materiał trący Nr próbki stal polietylen poli(metakrylan metylu) Natężenie pola elektrycznego N max [V/m] poliamid 1. 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tablica 5 Stopień zagrożenia α laminatu polimerowo-szklanego wynikający z podatności materiału do elektryzowania się przy elektryzacji kontaktowo-tarciowej The hazard degree α of the reinforcement polymers evaluated on the base of electrostatic charge caused by contact-frictional electrification Nr próbki stal Testowy materiał trący polietylen Stopień zagrożenia α poli(metakrylan metylu) poliamid 1. 0,08 0,01 0,06 0, ,43 0,05 0,27 0, ,02 0,01 0,02 0, ,14 0,05 0,30 0, ,44 0,07 0,32 0,33

8 3.3. Omówienie wyników badań właściwości elektrostatycznych Analizując otrzymane wyniki badań właściwości elektrostatycznych należy stwierdzić, że materiał 3 ma cechy materiału antystatycznego (rezystywność skrośna ρ v < 10 8 Ωm i rezystywność powierzchniowa ρ s < Ω) i jako taki nie elektryzuje się. Może zatem być stosowany bez ograniczeń w obiektach i strefach zagrożonych wybuchem, pod warunkiem jego uziemienia. W przypadku pozostałych badanych laminatów stan zagrożenia, wywołany możliwością wyładowań elektrostatycznych, określono w oparciu o badania elektryzacji. Dla przyjętej energii zapłonu mediów znajdujących się w obiekcie (0,15 mj) krytyczne natężenie pola elektrycznego N kr wynosi V/m. Wartości stopnia zagrożenia α, wyznaczone zgodnie z PN-92/E-05201, zestawiono w tabeli 5. Stopień zagrożenia α > 1 świadczy o tym, iż materiał ten może powodować stan zagrożenia ze względu na możliwość powstania niebezpiecznych wyładowań. Jak wynika z tabeli 5 żaden z badanych materiałów nie przekroczył dopuszczalnego stopnia zagrożenia α = 1. Najmniejszym stopniem elektryzacji charakteryzowały się materiały 1, 3, 4. Ze względu na zależność stopnia elektryzacji materiału od wilgotności powietrza należy pamiętać, że przy niskiej wilgotności natężenie pola elektrostatycznego będzie przyjmowało większe wartości, dlatego w przypadku materiałów 2 i 5 zaleca się wprowadzenie do kompozycji minimalnej ilości dodatku poprawiającego antystatyczność np. grafitu lub pyłu Al (jak w materiale 1 i 3). 4. OCENA ODPORNOŚCI NA PALIWA PŁYNNE Badanie odporności laminatów epoksydowo-szklanych oraz poliestrowoszklanych na paliwa płynne przeprowadzono w oparciu o PN-78/C Próbki do badań o wymiarach (mm) 25x150xgrubość powłoki wycięte zostały z laminatów opisanych w tablicy 1. Tak przygotowane próbki umieszczono w zamkniętym naczyniu szklanym zawierającym mieszaninę benzyny i oleju silnikowego. Jako kryterium oceny odporności laminatu na środowisko benzyny przyjęto: pomiar grubości powłoki (pęcznienie), obserwacje mikroskopowe przekroju poprzecznego. Oznaczenia prowadzono na trzech próbkach z każdego rodzaju laminatu w temperaturze 23 C przez okres 504 h (21 dni). W oparciu o przeprowadzone pomiary grubości powłok z laminatów polimerowo-szklanych przed i po przebywaniu w środowisku benzyny nie

9 stwierdzono żadnych różnic zarówno w wymiarach geometrycznych, jak i wyglądzie próbek. Ewentualne odchyłki grubości próbek leżały w granicach dokładności pomiarowej. 5. PODSUMOWANIE Odporność laminatów epoksydowo-szklanych oraz poliestrowo-szklanych na działanie paliw ropopochodnych oraz innych środków chemicznych jest dobra. Odporność ta zależna jest od typu żywicy oraz budowy laminatu [6, 14]. Dlatego w przypadku żywic poliestrowych zaleca się stosowanie tzw. żywic chemoodpornych np. izoftalowe - Polimal 121RTPy; Polimal 138; NESTE K 530 TE; Endur K 530 TE, winyloestrowa -Polimal VE-2MM. Korzystne właściwości elektrostatyczne oraz chemiczne powłok ochronnych z badanych żywic chemoutwardzalnych wzmacnianych włóknem szklanym w znacznym stopniu zależą od właściwego utwardzenia żywicy oraz prawidłowo wykonanego laminatu [8, 13]. Przy wykonywaniu powłoki ochronnej należy dokładnie odtłuścić podłoże oraz zwrócić uwagę na to, aby laminat szczelnie do niego przywierał. Żywice epoksydowe (materiał 1 i 2) charakteryzują się większą adhezją do podłoża aniżeli żywice poliestrowe. Warstwy zewnętrzne stykające się z czynnikiem korozyjnym należy wykonywać z mat o zawartości ok. 25% żywicy, natomiast warstwy wewnętrzne stykające się z metalowym podłożem powinny charakteryzować się większą zawartością żywicy. Wprowadzenie do laminatu niewielkiej ilości pyłu aluminiowego (lub grafitu) korzystnie wpływa na właściwości elektrostatyczne badanych warstw ochronnych. Ilość wprowadzanych dodatków nie powinna mieć wpływu na właściwości dielektryczne powłoki. Staranne dobranie wypełniacza (zwłaszcza grafitowego) zapewnia wykonywanym warstwom ochronnym wystarczający stopień bezpieczeństwa, aby pozwolić ewentualnym ładunkom statycznym na powolne rozładowanie się do uziemień. Wszelkie niedokładności w przesycaniu nośnika, pęcherze oraz nieprawidłowości w utwardzaniu żywicy istotnie obniżają odporność chemiczną oraz właściwości elektrostatyczne. LITERATURA [1] Baraniak A., Zabezpieczenia przeciwkorozyjne zbiorników magazynowych na paliwa, Ochrona przed korozją, 2001, nr 11. [2] Broniewski T., Kapko J., Płaczek W., Thomalla J., Metody badań i ocena właściwości

10 tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa, [3] Gajewski A.S., Elektryczność statyczna. Poznanie, pomiar, zapobieganie, eliminowanie, Inst. Wyd. Zw. Zawod., Warszawa, [4] Gajewski A.S., Procesy i technologie elektrostatyczne, PWN, Warszawa, [5] Koszkul J., Materiały polimerowe, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, [6] Królikowski W., Kłosowska-Wołkowicz Z., Penczek P., Żywice i laminaty poliestrowe, WNT, Warszawa, [7] Królikowski W., Tworzywa wzmocnione i włókna wzmacniające, WNT, Warszawa, [8] Leda H., Kompozyty polimerowe z włóknami ciągłymi, Wyd. PP, Poznań, [9] PN-E , Ochrona przed elektrycznością statyczną. [10] PN-EN ISO 3915: 2002, Tworzywa sztuczne. Pomiar rezystywności przewodzących tworzyw sztucznych. [11] PN-EN 61340: 2002, Elektryczność statyczna, cz. 2-3, cz [12] Simorda J., Staroba J., Elektryczność statyczna w przemyśle, WNT, Warszawa, [13] Wilczyńaki A. P., Polimerowe kompozyty włókniste, WNT, Warszawa, [14] Wilczyńaki A. P., Technologia, teoria i kompozyty, Innowacje, nr 2, [15] Taylor D.M., Measuring techniques for electrostatic, Electrostatics, vol /2001. Praca wpłynęła do Redakcji Recenzent THE EVALUATION OF SUITABILITY OF REINFORCEMENT POLYMERS FOR PROTECTIVE LAYERS OF THE LIQUID FUEL TANKS S u m m a r y The paper presents the results of electrostatic properties investigations of reinforcement polymers and their resistance to liquid fuel. The subject of the researches were reinforcement polymers which are made of different resins (polyester, epoxy) and various glass reinforcement (mat, fabric) with/without Al powder. Electrostatic properties including volume resistivity, surface resistivity and electrostatic charge were investigated. The results of done researches give a conclusion that the polyester resin reinforcement of glass mat and glass fabric contains Al powder is the best materials, from among tested, for protective layers of the liquid fuel tanks. Key words: reinforcement polymers, protective layers, liquid fuel.

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 28.05.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 28.05.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 28.05.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ REFERAT: Ochrona przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożonych wybuchem W określonych warunkach środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Badania międzylaboratoryjne z zakresu właściwości elektrostatycznych materiałów nieprzewodzących stosowanych w górnictwie

Badania międzylaboratoryjne z zakresu właściwości elektrostatycznych materiałów nieprzewodzących stosowanych w górnictwie mgr inż. ŁUKASZ ORZECH mgr inż. MARCIN TALAREK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Badania międzylaboratoryjne z zakresu właściwości elektrostatycznych materiałów nieprzewodzących stosowanych w górnictwie

Bardziej szczegółowo

Pomiary ładunków elektrostatycznych generowanych przez pneumatyczny odciąg pyłów drzewnych

Pomiary ładunków elektrostatycznych generowanych przez pneumatyczny odciąg pyłów drzewnych Pomiary ładunków elektrostatycznych generowanych przez pneumatyczny odciąg pyłów drzewnych Stefan Wolny Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wyładowania elektrostatyczne, jako efektywne źródło zapłonu. w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

Wyładowania elektrostatyczne, jako efektywne źródło zapłonu. w atmosferach potencjalnie wybuchowych. doc. dr inż. Krzysztof CYBULSKI dr inż. Bronisław M. WIECHUŁA Tel. : 3 346 563 e-mail: wiechula@gig.katowice.pl Streszczenie Wyładowania elektrostatyczne, jako efektywne źródło zapłonu w atmosferach potencjalnie

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118993 (22) Data zgłoszenia: 30.04.2010 (19) PL (11) 66329 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed elektrycznością statyczną w środowisku pracy

Ochrona przed elektrycznością statyczną w środowisku pracy dr JAN MARIA KOWALSKI mgr inż. MAŁGORZATA WRÓBLEWSKA Instytut Przemysłu Organicznego Ochrona przed elektrycznością statyczną w środowisku pracy W artykule opisano oddziaływania elektryczności statycznej

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

Elektryzacja nieprzewodzącego materiału niemetalowego przeznaczonego do eksploatacji w atmosferach potencjalnie wybuchowych

Elektryzacja nieprzewodzącego materiału niemetalowego przeznaczonego do eksploatacji w atmosferach potencjalnie wybuchowych doc. dr inż. Krzysztof CYBULSKI dr inż. Bronisław M. WIECHUŁA Elektryzacja nieprzewodzącego materiału niemetalowego przeznaczonego do eksploatacji w atmosferach potencjalnie wybuchowych Streszczenie Cechą

Bardziej szczegółowo

Badanie oleju izolacyjnego

Badanie oleju izolacyjnego POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I TWN LABORATORIUM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Ćw. nr 7 Badanie oleju izolacyjnego Grupa dziekańska... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed

Bardziej szczegółowo

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH Zestawem pęczniejących farb ogniochronnych systemu FLAME CONTROL No 173 Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty systemem ogniochronnym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE WYBRANYCH ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ W ASPEKCIE ZAGROŻENIA WYBUCHOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE WYBRANYCH ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ W ASPEKCIE ZAGROŻENIA WYBUCHOWEGO Journal of Sustainable Mining STRONA INTERNETOWA jsm.gig.eu J. Sust. Min. Vol. (0), No, str. 7 WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE WYBRANYCH ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ W ASPEKCIE ZAGROŻENIA WYBUCHOWEGO Marcin

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 \2lj Numer zgłoszenia: s~\ T.7

WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 \2lj Numer zgłoszenia: s~\ T.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPURZARCHMLNY 3 OPIS OCHRONNY PL 58498 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 \2lj Numer zgłoszenia: 105569 s~\ T.7 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.11.1996 B65G

Bardziej szczegółowo

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY szybki podkład wypełniający na bazie żywic akrylowych. Charakteryzuje się znacznie mniejszą tendencją do zaklejania papieru, szczególnie przy

Bardziej szczegółowo

Elektryzacja przez kontakt jako pierwotne źródło zagrożenia od elektryczności statycznej.

Elektryzacja przez kontakt jako pierwotne źródło zagrożenia od elektryczności statycznej. Elektryzacja przez kontakt jako pierwotne źródło zagrożenia od elektryczności statycznej. dr inż. Bronisław M. WIECHUŁA 1 Elektryzacja przez kontakt materiału pierwotną przyczyną zagrożenia Dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Podkład akrylowy Protect 330 jest podkładem akrylowym, który dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową, o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie

PL B1. Sposób wytwarzania kompozytów włóknistych z osnową polimerową, o podwyższonej odporności mechanicznej na zginanie RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210460 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387681 (22) Data zgłoszenia: 02.04.2009 (51) Int.Cl. C08J 3/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracownika w atmosferze zagrożonej wybuchem

Bezpieczeństwo pracownika w atmosferze zagrożonej wybuchem Bezpieczeństwo pracownika w atmosferze zagrożonej wybuchem 7000030046 Ochrona przed elektrycznością statyczną dr inż. Przemysław Kędzierski Zastępca Przewodniczącego KT143 ds. elektryczności statycznej

Bardziej szczegółowo

1.2. Systemy i urządzenia do ochrony zbiorowej pracowników Metody i systemy identyfikacji oraz monitorowania zagrożeń

1.2. Systemy i urządzenia do ochrony zbiorowej pracowników Metody i systemy identyfikacji oraz monitorowania zagrożeń www.ciop.pl/platformabpp Tytuł proponowanego projektu: System kontrolno-pomiarowy do wykrywania niebezpiecznie naelektryzowanych obiektów w strefach zagrożenia wybuchem TECHNOLOGIE REDUKCJI RYZYKA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY podstawowy podkład akrylowy w naszej ofercie. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic i specjalnych dodatków posiada bardzo dobrą przyczepność

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-PUR OIL PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, poliuretanowa antykorozyjna farba pigmentowana fosforanem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV

KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV Dr hab. inż. Andrzej SOWA Mgr inż. Jarosław WIATER Politechnika Białostocka KOMPUTEROWA SYMULACJA ROZKŁADU NAPIĘĆ RAŻENIOWYCH W TYPOWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15KV W stacji elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1035 OBWIESZCZENIE ministra gospodarki z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie sposobu pobierania

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych EPOXY PRIMER 3:1 Antykorozyjny podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE EPOXY PRIMER HARDENER Utwardzacz do podkładu epoksydowego Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych WŁAŚCIWOŚCI Wyrób zaprojektowany i

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy H 6985 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Barwnik do podkładu WŁAŚCIWOŚCI Szybkoschnący podkład epoksydowy Bardzo dobra przyczepność do elementów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Strona 1 z 5 Dwuskładnikowy, bez chromianowy, epoksydowy grunt wypełniający z zawartością 2K-fosforanu cynku. Przeznaczony do aktywnej ochrony antykorozyjnej na samochodach osobowych, autobusach i pojazdach

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie czasu żelowania i maksymalnej temperatury podczas żelowania nienasyconych żywic poliestrowych

Oznaczanie czasu żelowania i maksymalnej temperatury podczas żelowania nienasyconych żywic poliestrowych Politechnika Rzeszowska Katedra Technologii Tworzyw Sztucznych Oznaczanie czasu żelowania i maksymalnej temperatury podczas żelowania nienasyconych żywic poliestrowych Rzeszów, 2010 Cel ćwiczenia: Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych Podkład epoksydowy antykorozyjny Szybkoschnący antykorozyjny podkład epoksydowy utwardzany adduktem aminowym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do podkładu epoksydowego Utwardzacz do podkładu epoksydowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Jak unikać błędów w doborze środków ochrony indywidualnej?

Bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Jak unikać błędów w doborze środków ochrony indywidualnej? Bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Jak unikać błędów w doborze środków ochrony indywidualnej? Plan prezentacji 1. Bezpieczeństwo w strefach zagrożenia wybuchem Jak unikać błędów

Bardziej szczegółowo

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 360 Karta Techniczna LT-02-09 04.02.2016. Karta techniczna PROTECT 360 Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład epoksydowy antykorozyjny WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD EPOKSYDOWY podkład antykorozyjny, zapewniający znakomitą ochronę powierzchni stalowych dzięki wysokojakościowym żywicom i aktywnym

Bardziej szczegółowo

BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH STARZONYCH W WODZIE THERMAL RESERACH OF GLASS/EPOXY LAMINATED AGING IN WATER

BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH STARZONYCH W WODZIE THERMAL RESERACH OF GLASS/EPOXY LAMINATED AGING IN WATER Andrzej PUSZ, Łukasz WIERZBICKI, Krzysztof PAWLIK Politechnika Śląska Instytut Materiałów InŜynierskich i Biomedycznych E-mail: lukasz.wierzbicki@polsl.pl BADANIE CIEPLNE LAMINATÓW EPOKSYDOWO-SZKLANYCH

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m 2 K Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ. (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA NAZWA PRZEDMIOTU: TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆ (dzienne: 30h wykład, 30h laboratorium) Semestr: W Ć L P S V 2E 2 Cel zajęć: Celem zajęć jest podanie celowości i specyfiki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

COBRA Karta Techniczna Karta techniczna COBRA Dwuskładnikowa Poliuretanowa Powłoka Ochronna WŁAŚCIWOŚCI

COBRA Karta Techniczna Karta techniczna COBRA Dwuskładnikowa Poliuretanowa Powłoka Ochronna WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna COBRA Dwuskładnikowa Poliuretanowa Powłoka Ochronna WŁAŚCIWOŚCI COBRA produkt tworzący powłokę o drobnoziarnistej strukturze, odporną na zadrapania. Zabezpiecza przed benzyną, olejami,

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 355 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 43. Pojemność elektryczna

Lekcja 43. Pojemność elektryczna Lekcja 43. Pojemność elektryczna Pojemność elektryczna przewodnika zależy od: Rozmiarów przewodnika, Obecności innych przewodników, Ośrodka w którym się dany przewodnik znajduje. Lekcja 44. Kondensator

Bardziej szczegółowo

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (151) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (151) 2009 ARTYKUŁY - REPORTS Joanna Kokowska* BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv

Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Parametry elektryczne kabli średniego napięcia w izolacji XLPE, 6-30 kv Rezystancja żyły dla temperatury 20 C Żyła miedziana - Cu Ohm/km maksymalna wartość Żyła aluminiowa - Alu Ohm/km 25 0,727 1,20 35

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy,

Bardziej szczegółowo

Porady dotyczące instalacji i użyteczności taśm LED

Porady dotyczące instalacji i użyteczności taśm LED Porady dotyczące instalacji i użyteczności taśm LED Sposoby zasilania diod LED Drivery prądowe, czyli stabilizatory prądu Zalety: pełna stabilizacja prądu aktywne działanie maksymalne bezpieczeństwo duża

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI

ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI ZNACZENIE POWŁOKI W INŻYNIERII POWIERZCHNI PAWEŁ URBAŃCZYK Streszczenie: W artykule przedstawiono zalety stosowania powłok technicznych. Zdefiniowano pojęcie powłoki oraz przedstawiono jej budowę. Pokazano

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI Wstęp 9 1. Pola elektromagnetyczne 11 1.1. Informacje wstępne 11 1.2. Źródła pół elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka 14 1.3. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych

Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Ochrona odgromowa anten na dachach obiektów budowlanych Andrzej Sowa Poprawnie zaprojektowane i wykonane urządzenie piorunochronne powinno przejąć prąd piorunowy

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 325 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 325 UNDER 325 UNDER 325 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 04 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 067 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral 2K Dwuskładnikowy akrylowy system mieszalnikowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral 2K Dwuskładnikowy akrylowy system mieszalnikowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy akrylowy system mieszalnikowy PRODUKTY POWIĄZANE H 6005 SOLV 855 PLAST 775 EXTRA 835 EXTRA 895 S-D10 Monoemalie akrylowe Utwardzacz standardowy, szybki, wolny Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych

Bardziej szczegółowo

Pomiary uziemienia. Pomiar metodą techniczną. Pomiary uziemienia Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarow (http://www.sonel.

Pomiary uziemienia. Pomiar metodą techniczną. Pomiary uziemienia Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarow (http://www.sonel. Pomiary uziemienia Jakość uziemień w istotny sposób wpływa na bezpieczeństw zwłaszcza na skuteczność ochrony przed porażeniem prądem pełnią też inne funkcje związane z bezpieczeństwem, np. obiektach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE HARD 0 Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny,

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m 2 K Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium

Bardziej szczegółowo

Degradacja korozyjna rurociągów. Paweł Domżalicki

Degradacja korozyjna rurociągów. Paweł Domżalicki Degradacja korozyjna rurociągów Paweł Domżalicki Degradacja korozyjna rurociągów Informacje ogólne Formy korozji Podstawowy mechanizm korozji Korozja zewnętrzna Korozja wewnętrzna Opis zjawiska Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Kondensator. Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych

Kondensator. Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych Kondensatory Kondensator Kondensator jest to układ dwóch przewodników przedzielonych dielektrykiem, na których zgromadzone są ładunki elektryczne jednakowej wartości ale o przeciwnych znakach. Budowa Najprostsze

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 067 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 22 września 2015 r. AB 067 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody INFOMACJE TECHNICZNE 5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody POLO-ECOSAN ML 5 SYSTEMY UOWE . Postęp w dziedzinie wielowarstwowej technologii PP- POLOPLAST udoskonaliło swój niezwykle popularny system

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ. Otrzymane wyniki podzielono na kilka grup, obejmujące swym zakresem: Parametry charakteryzujące wyrób.

WYNIKI BADAŃ. Otrzymane wyniki podzielono na kilka grup, obejmujące swym zakresem: Parametry charakteryzujące wyrób. W celu oceny właściwości Materiału termoizolacyjnego THERMOHIT wykonano szereg badań. Przeprowadzone one były w : Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb i Lakierów w Gliwicach,

Bardziej szczegółowo

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca Symbol : Kolorystyka : PKWiU 24.30.12-90.00-20-0088-XX KTM 1317-421-33880-9XX szara. Norma : ZN/RAFIL SA - 2815:2004 Przeznaczenie:

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 335 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 335 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny P5 Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYŁADOWAŃ ELEKTROSTATYCZNYCH

BADANIE WYŁADOWAŃ ELEKTROSTATYCZNYCH LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA KATEDRA WYSOKICH NAPIĘĆ I APARATÓW ELEKTRYCZNYCH BADANIE WYŁADOWAŃ ELEKTROSTATYCZNYCH WPROWADZENIE Elektryczność statyczna występuje

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych rodzaje zabezpieczeń

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych rodzaje zabezpieczeń Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych rodzaje zabezpieczeń Historia Pierwsze ustalenia dotyczące zabezpieczeń urządzeń pracujących

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 665 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 154

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 154 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 154 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 18 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 154 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Kierownik Zakładu: Z-ca Kierownika Zakładu: Mgr Marek Petryka (tel. wewn. 232)

Kierownik Zakładu: Z-ca Kierownika Zakładu: Mgr Marek Petryka (tel. wewn. 232) Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej Kierownik Zakładu: Dr Tadeusz Piotrowski ( tel. wewn. 298) Z-ca Kierownika Zakładu: Mgr Marek Petryka (tel. wewn. 232) Zakład Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Zbiorniki i rurociągi Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Moduł 5.5 I stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień/zjazd * Wykład, ćwiczenia W, C Profil

Bardziej szczegółowo

VI-D4. Wilgotnościomierz do podłoży

VI-D4. Wilgotnościomierz do podłoży VI-D4 Wilgotnościomierz do podłoży OPIS URZĄDZENIA Miernik VI-D4 przeznaczony jest do pomiaru wilgotności takich podłoży jak beton, jastrych, tynk gipsowy itp. Największą zaletą miernika jest nieniszcząca

Bardziej szczegółowo

Temat nr 3: Pomiar temperatury termometrami termoelektrycznymi

Temat nr 3: Pomiar temperatury termometrami termoelektrycznymi Temat nr 3: Pomiar temperatury termometrami termoelektrycznymi 1.Wiadomości podstawowe Termometry termoelektryczne należą do najbardziej rozpowszechnionych przyrządów, służących do bezpośredniego pomiaru

Bardziej szczegółowo

Otrzymywanie wyrobów z kompozytów polimerowych metodą Vacuum Casting

Otrzymywanie wyrobów z kompozytów polimerowych metodą Vacuum Casting Kompozyty polimerowe ĆWICZENIE 3 Otrzymywanie wyrobów z kompozytów polimerowych metodą Vacuum Casting Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z techniką odlewania próżniowego hybrydowych kompozytów

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I ODLEWNICTWA PRZEDMIOT: INŻYNIERIA WARSTWY WIERZCHNIEJ Temat ćwiczenia: Badanie prędkości zużycia materiałów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. SZAFKI PRZYRZĄDOWE typu SP WYKONANIE ZWYKŁE WYKONANIE ANTYSTATYCZNE 1. PRZEZNACZENIE

KARTA INFORMACYJNA. SZAFKI PRZYRZĄDOWE typu SP WYKONANIE ZWYKŁE WYKONANIE ANTYSTATYCZNE 1. PRZEZNACZENIE SZAFKI PRZYRZĄDOWE typu SP KARTA INFORMACYJNA WYKONANIE ZWYKŁE WYKONANIE ANTYSTATYCZNE 1. PRZEZNACZENIE Szafki przyrządowe serii SP przeznaczone są do ochrony urządzeń PiA (np. przetworników z osprzętem)

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE REZYSTANCJI UZIOMÓW W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE REZYSTANCJI UZIOMÓW W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Krzysztof KRÓL* KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE REZYSTANCJI UZIOMÓW W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Opisane

Bardziej szczegółowo

Wybrane kryteria oceny i doboru izolacji elektroenergetycznych kabli górniczych

Wybrane kryteria oceny i doboru izolacji elektroenergetycznych kabli górniczych mgr inż. WINICJUSZ BORON mgr inż. MAREK BOGACZ Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Wybrane kryteria oceny i doboru izolacji elektroenergetycznych kabli górniczych W artykule przedstawiono rodzaje izolacji

Bardziej szczegółowo

w obiektach zagrożonych wybuchem

w obiektach zagrożonych wybuchem Andrzej Sowa Politechnika Białostocka Nowe wymagania dotyczące ochrony odgromowej w obiektach zagrożonych wybuchem 1. Wstęp Stworzenie warunków zapewniających bezpieczną ochronę przed skutkami wyładowań

Bardziej szczegółowo

ZASADY KONSTRUKCJI APARATURY ELEKTRONICZNEJ

ZASADY KONSTRUKCJI APARATURY ELEKTRONICZNEJ Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej ZASADY KONSTRUKCJI APARATURY ELEKTRONICZNEJ Dr hab. inż. JAN FELBA Profesor nadzwyczajny PWr 1 PROGRAM WYKŁADU Cele i bariery Ogólne

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 365 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy biały P1 Podkład akrylowy szary P3 Podkład akrylowy czarny P5 Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE.

SYSTEMY ANTYKOROZYJNE. SYSTEMY ANTYKOROZYJNE www.proximal.pl SYSTEMY ANTYKOROZYJNE PROXIMAL Farby antykorozyjne przeznaczone są do gruntowania metalowych elementów. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego spoiwa oraz specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE

KABLE I PRZEWODY BEZHALOGENOWE Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU Kable energetyczne bezhalogenowe NHXMH-J(O) N2XH-J(O) N2XCH Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe (ekw)

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Technika wysokich napięć Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E7_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr: piąty

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 marca 2015 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Ciepło spalania Q s jest to ilość ciepła otrzymana przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki paliwa wagowej lub objętościowej, gdy produkty

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG mgr inż. Marek Podgórski Zagrożenia w procesie dystrybucji CNG Główne zagrożenia wynikają z palnych i wybuchowych właściwości CNG -granice wybuchowości 5-15 % 0bj.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT 15-8391/2010 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 2.1. Przeznaczenie i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Rawa Mazowiecka Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Antykorozyjnych CORRSTOP Sp. z o.o.

Rawa Mazowiecka Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Antykorozyjnych CORRSTOP Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Antykorozyjnych CORRSTOP Sp. z o.o. WPROWADZENIE W 2014 firma CORRSTOP rozpoczęła prace na terenie Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej Głównie były to pomiary DCVG+CIPS

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. 2. Zastosowanie. 3. Budowa. System kontroli doziemienia KDZ-3. ZPrAE Sp. z o.o. 1

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. 2. Zastosowanie. 3. Budowa. System kontroli doziemienia KDZ-3. ZPrAE Sp. z o.o. 1 LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. 1. WSTĘP. System kontroli doziemienia KDZ-3 Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 31: Modelowanie pola elektrycznego

Ćwiczenie nr 31: Modelowanie pola elektrycznego Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko.. Temat: Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr : Modelowanie pola

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIKI WODY PITNEJ

ZBIORNIKI WODY PITNEJ ZBIORNIKI WODY PITNEJ (Atest Higieniczny PZH nr HK/W/0884/01/2008) OPIS TECHNICZNY Produkcja» Dostawa» Montaż MOSTOSTALEX Warszawa 5.2009 1 / 5 KONSTRUKCJA Zbiornik MOSTOSTALEX z Atestem Higienicznym PZH

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM

KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM KLASYFIKACJA STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM WYZNACZANIE ZASIĘGU STREF. Małgorzata TURCZYN Maciej BUŁKOWSKI AV\20020356 Safety.pot 1 Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem Strefa zagrożenia wybuchowego... Zdefiniowana

Bardziej szczegółowo

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I)

TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) TABELA 1: WYROBY LAKIERNICZE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (CZĘŚĆ I) Lp. Nazwa Producent/Nazwa J.m Ilość Cena jedn. netto VAT w...% brutto 1. 2. 3. 4. 5. 6 Emalia ftalowa (alkidowa) ogólnego stosowania z połyskiem

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU. Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś

WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU. Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś Kocierz, 3-5 wrzesień 008 Wstęp Przedmiotem opracowania jest wykazanie, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo