Admissibility of extraordinary appeal complaint in civil proceedings

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Admissibility of extraordinary appeal complaint in civil proceedings"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr d Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Admissibility of extraordinary appeal complaint in civil proceedings Streszczenie j- r-, jakim jest skarga kasacyjna. j Abstract: The article presents, in foothold about newest jurisdiction of Highest Court, questions related with admissibility of extraordinary appeal complaint in civil proceedings. Keywords: Highest Court, extraordinary appeal complaint. z dnia 22 grudnia 2004 r. zast, jakim jest skarga kasacyjna. W obecnym stanie prawnym skarga kasacyjna, jak stanowi art od postano- o- - ych nie wstrzymuje uprawomoc- 1 a- któr, kontroli kasacyjnej tego prawa nie narusza. W konstytucyjnych gwarancjach z- o- 1 two udzielone np. radcy prawnemu zob. postanowienie SN z dnia , w sprawie V CZ 104/11, LEX

2 158 kwestii prawnych o znaczeniu ogólnym 2. odmienny charakter od merytorycznego rozpoznawania sprawy w pierwszej i drugiej instancji (apelacyjnej). Rol 3. oku odda- ape I instancji 4. Skarga kasacyjna ni z- w i- zwu albo 5. W konse- a- onymi w przepisie - e- ostanowienie SN z dnia , III PZ 14/11, LEX ). Je odzi o a- enia pozwu (zob. postanowienie SN z dnia , II CSK, 664/11, LEX ) 6 nie w przedmiocie zwrotu pozwu (postanowienie SN z dnia , IV CZ 120/11, LEX a- 2 Zob. postanowienie SN z dnia , IV CZ 38/18, LEX cywilnego ; LEX 2012, teza 4. 4 Zob. postanowienie SN z dnia , II CZ 75/11, LEX l- SN z dnia , III PZ 14/11, LEX dnia , wydane w sprawie II CSK 499/11, a- e- i pozew odrzucono. ZN nr 100

3 159 emu organowi w trybie art rdzeniu niedo 7. miotów uprawnionych do wniesienia skargi kasacyjnej. Stosownie do art a o- uczestnika), Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka. Do dstawie art. 60 2), Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 14 pkt 4 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w zw. z art. 60 2) i organizac a- l- j- 8. w przedmiocie odrzu o- t- ratio valoris), rodzaj sprawy (ratio materiae) 9. Stosownie do art k.p.c, który dotyczy dmiotu sprawy, skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa ma- znych o- u- w awomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem. Stosownie do 2 cytowanego skarga kasacyjna w sprawach: 1) r- - lent, 3) Stosownie do 3 niedopusz- 7 Zob. J. Iwulski; Kasacja po nowelizacji; PiZS, 2000/12/26, teza 1. 8 Mariusz P. Wójcik, cywilnego; LEX 2012, teza T. Komentarz do art. owania cywilnego; Komentarz WKP 2010, teza 1. ZN nr 100

4 160 zpoznania ich przez SN, na skutek wniesionej skargi kasacyjnej, na pierwszy o- skargi kasacyjnej w sprawach, w ni sensu stricto o- a- przypadku skarga kasac t- ustawowego minimum 10 2 zawarte w nim po kowe obej o ustalenie albo osunku prawnego lub prawa przekracza ustawowe mininum 11. W przedmioc, czy dana sprawa cytowanych powy, czy te nie, istnieje bogate o- t- ó- kasacyjnej). OSNC 2012/7- biercy za niegodne- sprawa o uchyle- prawem niem 12. W postanowieniu z dnia z- 2 o- 10 Zob. wyrok SN z dnia r., II CSK 363/07, Lex nr ; Komentarz WKP 2010, teza ale 1 2 lub ZN nr 100

5 161 ó- enia kryterium z art o podan r- sieniu do prz w a- 13 rdze u- 14. Dopuszcz o k.p.c. W drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od postanowienia w o- w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego przepis szczególny stanowi inaczej. Niemniej jednak, w sprawach z zakresu o a- owaniu rejestrowym skarga kasacy d- a- a- lnienia wykonawcy testamentu, 4), i- 15 ; o ustanowienia kuratora 16 ; o wpis do rejestru zastawów 17. Skolei w 13 Zob. postanowienie SN z dnia , II CSK 439/11, LEX Zob. postanowienie SN z dnia r., I PK 15/07, OSNP 2008, nr 15-16, poz Zob. postanowienie SN z dnia , I CZ 153/11, LEX Zob. postanowienie SN z dnia , II CZ 28/12, LEX Zob. postanowienie SN z dnia , II CSK 250/07, LEX ZN nr 100

6 162 art W wielu przedm 19. r- Stosownie bowiem do art k.p.c. naruszeniu przepisów post Zgodnie z - Rzecznik Praw Obywatelskich a- znik Praw Dziecka naruszenia praw dziecka. Niemniej jednak Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich wnego lub konstytucyjne w i 20. i- 21. Co prawda przepis art pkt 1 nie zawiera analogicznej do pkt 2 regulacji, 18 Zob. postanowienie SN z dnia , II CZ 9/10, Palestra 2010/7-8/ Zob. np. postanowienie SN z dnia , IV CSK 469/11, LEX oraz postanowienie SN z dnia , II CZ 27/11, LEX M.P. Wójcik, ywilnego, Komentarz, LEX/el 2012, teza M.P. Wójcik, Komentarz cywilnego, Komentarz, LEX/el 2012, teza 4 ; zob. tez postanowienie SN z dnia a- e w rozumieniu art pkt 1. erialnego. ZN nr 100

7 163 nia przez naruszenie prawa materialnego istotnego i- dpowiada prawu 22 e- a- jego naruszenia 23. Natomiast naruszenie przepi a- e- 24. Warto zazn 3 3). orzeczenia 25. W sytuacji, gdy skarga kasacyjna ogra uszenia prawa, jest ona niedopuszczalna jako nieoparta na ustawowej podstawie 26. du, k 27 k- podlega kontroli kasacyjnej , III PK 37/11, LEX nie jest oczywiste naruszenie konkretnego przepisu prawa materialnego lub procesowego, 23 Zob. wyrok SN z dnia , I CSK 345/11, LEX M.P. ywilnego, Komentarz LEX/el 2012, teza Zob. postanowienie SN z dnia , V CSK 529/11, LEX postanowienie SN z dnia , III PK 30/11, LEX , w który 3 onnego i wnikli- 26 Zob. postanowienie SN z dnia , III PK 73/11, LEX Zob. wyrok SN z dnia , III CSK 217/11, LEX Zob. wyrok SN z dnia , II PK 154/11, LEX ZN nr 100

8 164, zpoznania. Stosownie bowiem do art k.p.c. agadnienie prawne, 2) dów, 3) skarga kasacyjna jest Zgodnie z ejawnym. Postanowienie nie wymaga pisemnego uzasadnienia w e- i 29. e- mu prawnego oraz w jego znaczeniu w porównaniu z innymi instytucjami art (ze wskazaniem, na cz z- i- o- 32., to stosownie do art. 379 k.p.c. zachodzi ona: 1) zony z mocy ustawy, 5) 29 Zob. postanowienie SN z dnia , II PK 2/12, LEX M. P. Wójcik, Komentarz aktualizowany do art. ywilnego, Komentarz LEX/el 2012, teza na wymagania formalne i konstrukcyjne, Radca Prawny 2008/4-5/6-17, cz. II. Teza Zob. postanowienie SN z dnia , II PK 284/11, LEX ZN nr 100

9 165 obrony swych praw, 6) sadniona «gdy dla y- 33. e- ego 34. Stosownie bowiem do art ny 35 o- a- or lub przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca Prokurato- ika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka, prokuratorowi. a- podlega odrzuceniu. Jak st przymus adwokacko- j- wych 36. Warto go z przymusem adwokacko-radcowskim poparcie i- e Zob. postanowienie SN z dnia , II CSK 179/12, LEX nr ; w in- a postanowienie SN z dnia , II PK 278/11, LEX Zob. postanowienie SN z dnia , I CO 10/12, LEX Zob. postanowienie SN z dnia , II UZ 12/11, LEX Zob. postanowienie SN z dnia , III UZ 11/11, LEX ZN nr 100

10 166 du dyscyplinarnego, zawieszony w wykonywaniu zawodu 38 óg ustawodawcy przez fa, jak i jej 39. Bibliografia Literatura, wymagania formalne i konstrukcyjne, Radca Prawny 2008/4-5/6-17. Iwulski J., Kasacja po nowelizacji, PiZS 2000/12/26., Wójcik M. P., Komentarz aktualizowany d 2012,11.20 LEX Akty prawne Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Postanowienie SN z dnia r., I PK 15/07, OSNP 2008, nr 15-16, poz. 22. Postanowienie SN z dnia , II CSK 250/07, LEX wyrok SN z dnia r., II CSK 363/07, Lex nr Postanowienie SN z dnia , II CZ 9/10, Palestra 2010/7-8/260. Postanowienie SN z dnia , I PZ 38/10, OSNP 2012/5-6/67. Postanowienie SN z dnia , III UZ 11/11, LEX III CZP 126/10, OSNC 2011/11/117. Postanowienie SN z dnia , II CZ 27/11, LEX Postanowienie SN z dnia , II UZ 12/11, LEX Postanowienie SN z dnia , IV CZ 38/18, LEX Postanowienie SN z dnia , III PK 30/11, LEX Postanowienie SN z dnia , II CZ 75/11, LEX Postanowienie SN z dnia , IV CZ 120/11, LEX Postanowienie SN z dnia , II PK 117/11, LEX Postanowienie SN z dnia , III PZ 14/11, LEX Postanowienie SN z dnia , IV CSK 469/11, LEX Postanowieniu SN z dnia SN, I CZ 9/12, OSNC 2012/7-8/99. Postanowienie SN z dnia , I CZ 153/11, LEX Postanowienie SN z dnia , V CZ 104/11, LEX Postanowienie SN z dnia , III PK 73/11, LEX Wyrok SN z dnia , II PK 154/11, LEX Postanowienie SN z dnia , II CSK 439/11, LEX Postanowienie SN z dnia , II CSK 499/11, LEX Postanowienie SN z dnia , I CZ 185/11, LEX Wyrok SN z dnia , I CSK 345/11, LEX Zob. postanowienie SN z dnia , I PZ 38/10, OSNP 2012/5-6/ na wymagania formalne i konstrukcyjne, cz. I. Teza 3, Radca Prawny 2008/3/6-15. ZN nr 100

11 167 Postanowienie SN z dnia , II PK 2/12, LEX Postanowienie SN z dnia , II PK 278/11, LEX Postanowienie SN z dnia , II PK 284/11, LEX Wyrok SN z dnia , III CSK 217/11, LEX Postanowienie SN z dnia , I CO 10/12, LEX Postanowienie SN z dnia , II CSK, 664/11, LEX Postanowienie SN z dnia , II CZ 28/12, LEX Postanowienie SN z dnia , V CSK 529/11, LEX Postanowienie SN z dnia , II CSK 179/12, LEX nr ZN nr 100

12

ZAŻALENIE. Wyjątek od reguły z art. 394, że zażalenie przysługuje w stosunku do postanowień sądu pierwszej instancji,

ZAŻALENIE. Wyjątek od reguły z art. 394, że zażalenie przysługuje w stosunku do postanowień sądu pierwszej instancji, ZAŻALENIE Środek odwoławczy > co do zasady ( podobnie jak apelacja) od orzeczeń s. pierwszej instancji > ale w art. 394 1 wprowadzono katalog postanowień sądu drugiej instancji zaskarżalnych zażaleniem

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-09 Druk nr 1925 Warszawa, 20 kwietnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 101) 1 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 5/07/2007r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-544990-IV/06/BB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0 22 827 64 53 Pan Zbigniew Ziobro Minister

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ ARTYKU Y I ROZPRAWY ARTYKU Y I ROZPRAWY Iwona Filipska, Anna Tarasiuk-Flodrowska Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ 1. Wstêp Zagraniczne zak³ady ubezpieczeñ ju od ponad

Bardziej szczegółowo

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ POWSTAŁYCH ZE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH WYBRANE ZAGADNIENIA

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ POWSTAŁYCH ZE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH WYBRANE ZAGADNIENIA Lucyna Sroka* DOCHODZENIE ROSZCZEŃ POWSTAŁYCH ZE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO PRZEZ FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH WYBRANE ZAGADNIENIA Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości dochodzenia

Bardziej szczegółowo

W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny, czy:

W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II Wydział Cywilny, czy: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. PG VIII TK 57/14 P 23/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku z pytaniem prawnym Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie II

Bardziej szczegółowo

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Rodzaj postępowania: skarga konstytucyjna Inicjator: osoba fizyczna Skład orzekający: 5 sędziów Zdania odrębne: 0 Przedmiot kontroli Wzorce kontroli

Bardziej szczegółowo

1) 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania

1) 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 16 lutego 2015 r. PG VIII TK 30/14 SK 9/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

lipiec-sierpień 7 8/2008

lipiec-sierpień 7 8/2008 lipiec-sierpień 7 8/2008 lipiec sierpień 7 8/ 2008 PALESTRA Pismo Adwokatury Polskiej Rok LIII nr 607 608 Naczelna Rada Adwokacka 1 Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada Adwokacka Warszawa

Bardziej szczegółowo

marzec kwiecień 3 4/2009

marzec kwiecień 3 4/2009 marzec kwiecień 3 4/2009 marzec kwiecień 3 4/ 2009 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LIV nr 615 616 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W. Greszta MATERIAŁY SZKOLENIOWE Wiesław Greszta Status procesowy prokuratora w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie Streszczenie Artykuł poświęcono analizie postępowania o odszkodowanie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kociubiński

Wojciech Kociubiński Wojciech Kociubiński Brak obrońcy obowiązkowego lub niebranie udziału przez takiego obrońcę w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy, jako przesłanka bezwzględnego powodu odwoławczego określonego

Bardziej szczegółowo

Leon Kieres przewodniczący Mirosław Granat sprawozdawca Wojciech Hermeliński Andrzej Wróbel Marek Zubik, o r z e k a:

Leon Kieres przewodniczący Mirosław Granat sprawozdawca Wojciech Hermeliński Andrzej Wróbel Marek Zubik, o r z e k a: WYROK z dnia 22 stycznia 2013 r. Sygn. akt SK 18/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Mirosław Granat sprawozdawca Wojciech Hermeliński

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKA ZARZ DU ZA BRAK STARANNOŒCI *

ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKA ZARZ DU ZA BRAK STARANNOŒCI * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 2/2006 ISSN 1641 1609 ODPOWIEDZIALNOŒÆ CZ ONKA ZARZ DU ZA BRAK STARANNOŒCI * I. Ustalenie bezprawnoœci w rozumieniu art. 293 k.s.h. nie mo e ograniczaæ siê jedynie do ogólnikowego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU PIOTR BEDNARCZYK POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU Z serii Pierwsza wokanda Kraków 2014 Seria: Pierwsza wokanda Tytuł: Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku Autor: Piotr Bednarczyk Krajowa

Bardziej szczegółowo

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami

Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Biblioteka Aplikanta Zbiór orzeczeń z zakresu prawa karnego procesowego wraz z komentarzami Postępowanie przed sądem pierwszej instancji CASEBOOK Dariusz Kala, Kazimierz Klugiewicz, Dariusz Kuberski, Robert

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Sprawa gospodarcza Ustawodawca zastrzegł zastosowanie rygorystycznej odrębnej procedury do określonej kategorii spraw noszących miano spraw gospodarczych. Obowiązujące przepisy posługują

Bardziej szczegółowo

63/6/A/2010. POSTANOWIENIE z dnia 6 lipca 2010 r. Sygn. akt P 34/09

63/6/A/2010. POSTANOWIENIE z dnia 6 lipca 2010 r. Sygn. akt P 34/09 63/6/A/2010 POSTANOWIENIE z dnia 6 lipca 2010 r. Sygn. akt P 34/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przewodniczący Wojciech Hermeliński Adam Jamróz Marek Kotlinowski Andrzej

Bardziej szczegółowo

Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie 1. Konstytucyjne i konwencyjne prawo do odszkodowania za bezprawne pozbawienie wolności Jednym z postępowań po uprawomocnieniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek. odrzuca skargę kasacyjną.

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek. odrzuca skargę kasacyjną. Sygn. akt IV CSK 272/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 lutego 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym Prawa i obowiązki Paulina Pacek Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne

Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne Małgorzata Hanna Kurtasz adwokat Anna Marek aplikant radcowski Krystian Mularczyk radca prawny, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika ADR Postępowanie pojednawcze a postępowanie mediacyjne Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 3/2013 BIULETYN SĄDU NAJWYŻSZEGO Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak Sygn. akt IV CSK 216/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 października 2009 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461)

tj. z dnia 25 lutego 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 461) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno

Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych redakcja naukowa Jan Paweł Tarno Ewa Cisowska-Sakrajda, Katarzyna Defecińska-Tomczak Magdalena Sieniuć, Agnieszka Suławko-Karetko Jan

Bardziej szczegółowo