MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ"

Transkrypt

1 Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ W dniu 31 sierpnia 2007 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich kluczowych projektów badawczych z profesorem Johnem Woodem, dyrektorem Centralnego Laboratorium Rad Naukowych w Wielkiej Brytanii (CCLRC) i przewodniczącym Europejskiego Forum Strategicznego d/s Infrastruktury Badawczej (European Strategy Forum on Research In-frastructures, ESFRI * ). Z racji tej ostatniej funkcji prof. Wood wygłosił wykład pod tytułem European Roadmap for Research Infrastructures. ESFRI to organizacja powołana do życia w kwietniu 2004, w której zasiadają przedstawiciele 27 krajów członkowskich UE i 5 krajów stowarzyszonych oraz delegat Komisji Europejskiej (EC). Zasadniczym celem ES- FRI jest wypracowanie długoterminowej, skoordynowanej na poziomie europejskim, polityki dotyczącej dużych projektów i urządzeń infrastruktury badawczej. Pracę nad Mapą Drogową (MD) rozpoczęto oficjalnie w listopadzie 2004 r. Prowadziło ją 1000 ekspertów z dwudziestu siedmiu krajów członkowskich i pięciu krajów stowarzyszonych. Spośród ponad dwustu zgłoszonych projektów na Mapie ostatecznie pozostało 35. W większości są to inicjatywy na poziome europejskim, a niektóre wymagają współpracy z partnerami z innych kontynentów. Priorytetowe dziedziny określone przez Mapę Drogową to, w oryginalnym brzmieniu, Social Science and Humanities, Environmental Sciences, Energy, Biomedical and Life Sciences, Material Sciences, Astronomy, Astrophysics and Nuclear Physics, Computer Data Treatment, Particle and Space Physics. Dla czytelników biuletynu szczególne znaczenie ma informacja, że wśród siedmiu projektów w dziedzinie nauki o materiałach aż cztery dotyczą inicjatyw budowy i rozwoju ośrodków synchrotronowych i laserowych. Jest to ilustracja nieodwracalnego trendu obserwowanego w tej dziedzinie nauki - dla określenia własności materiału coraz częściej konieczne jest zastosowanie wiązek promieniowania o parametrach niemożliwych do uzyskania w klasycznym laboratorium. Ogólnoeuropejskie projekty w dziedzinie materiałoznawstwa obejmują: stworzenie infrastruktury ELI (Extreme Light Infrastructure), obejmującej oddziaływanie promieniowania laserowego z materią; sub-infrastuktury określone w ramach tego projektu, Ultra-High Field Science, Attosecond Laser Science i High Energy Beam Facility będą miały duże znaczenie dla medycyny, badań materiałów i dla nauki o środowisku, unowocześnienie synchrotronu w ESRF, dla zapewnienia wysokiego poziomu badań w różnych dziedzinach nauki wykorzystujących wiązki synchrotronowe, budowę najnowocześniejszego w skali światowej spalacyjnego źródła neutronowego z konstrukcyjnie zagwarantowaną możliwością dalszej modernizacji, wyposażonego w ponad dwadzieścia lini pomiarowych, budowę Europejskiego Lasera na Swobodnych Elektronach w Hamburgu (XFEL), unowocześnienie reaktora w ILL z celem wytwarzania wiązek powolnych neutronów, utworzenie konsorcjum IRUVX mającego na celu rozwój w Europie laserów na swobodnych elektronach, Paneuropejska Infrastruktura dla Celów Badań Nanostruktur (Pan-European Research Infrastructure for Nano-Structures, PRINS), która ma w ramach Europejskiej Platformy Technologicznej ENIAC utworzyć pomost między nauką i rynkiem dla zapewnienia przejścia od mikroelektroniki do nanoelektroniki. Polska uczestniczy na zasadach pełnoprawnego członkostwa w dwóch projektach: pierwszy z nich to wymieniony wyżej XFEL, a drugi to projekt FAIR, czyli Facility for Antiproton and Ion Research (Instalacja dla Badań Antyprotonów i Jonów) - unikalny w skali światowej zespół akceleratorów cząstek i ciężkich jonów - który ma powstać w poprzez rozbudowę istniejącego Instytutu Badań Ciężkich Jonów (GSI) w Darmstadt dla celów badań w dziedzinie fizyki jądrowej, a także w zakresie materii skondensowanej i medycyny. Natomiast projekt polskiego lasera ultrafioletowego na swobodnych elektronach POLFEL, planowanego w Świerku, został włączony do konsorcjum IRUVX. Zadaniem opublikowanej 19 października 2006 roku Mapy Drogowej jest wskazanie kierunków działania - przeznaczona jest dla polityków, naukowców, instytucji finansowych i przemysłu. Realizacja niektórych zadań wyznaczonych przez MD zakończy się już w roku Stopniowa realizacja wszystkich zadań umocni europejską przestrzeń badawczą. Pod koniec czerwca b.r. Zarząd Europejskiego Forum Strategicznego d/s Infrastruktury Badawczej określił harmonogram prac związanych z uaktualnieniem Europejskiej Mapy Drogowej. Celem tego działania, które jest odpowiedzią na reakcję środowisk naukowych po opublikowaniu MD, jest przede wszystkim uwzględnienie możliwości i aspiracji dwunastu nowych członków UE w zakresie projektów międzynarodowych, w sposób spójny z ogólną wizją w skali regionalnej i narodowej. W marcu tego roku utworzono Grupę Roboczą (time-limited Working Group), która ma przygotować materiały na jesienne spotkanie ESFRI dotyczące nieuwzględnionych dotychczas inicjatyw narodowych, regionalnych i ponadregionalnych, spełniających wymagania zrównoważonego rozwoju. Po wykładzie odbyła się dyskusja, podczas której padło szereg pytań do prof. Wooda dotyczących głównie możliwości, a także i sposobów włączenia polskich dużych i kluczowych projektów do programów już uwzględnionych w Mapie Drogowej lub w ramach jej przygotowywanej aktualizacji. Zasadniczym problemem wydaje się wypracowanie właściwej polityki co do uwzględnienia projektów narodowych i regionalnych (takich jak Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Polsce) i wkomponowanie ich w cały krajobraz europejskiej infrastruktury badawczej np. w formie urządzeń satelitarnych. Ma to istotne znaczenie jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy strukturalnych i dostęp do funduszy 7-go Programu Ramowego. *) Wojciech Paszkowicz, Edward A. Görlich

2 Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) W. Paszkowicz, E.A Görlich Mapa Drogowa umacnia naukę europejską The Road Map strengthens the European science CONTENTS abstract page I II Synchrotron Light News 1 KSUPS-7 7. Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego oraz 1 Krajowa Konferencja Polski Synchrotron linie eksperymentalne KSUPS-7 7th National Symposium of Synchrotron Users and 1st National Conference Polish Synchrotron experimental beamlines Information on 7th National Symposium of Synchrotron Users 3 Programme of 7th National Symposium of Synchrotron Users 5 Information on 1st National Conference Polish Synchrotron experimental beamlines Programme of 1st National Conference Polish Synchrotron experimental beamlines 7 8 KSUPS: invited lectures A. Kisiel Synchrotronowe metody analizy struktury elektronowej pasma przewodnictwa kryształów Synchrotron methods of the conduction band electronic structure analysis A. Witkowska EXAFS sonda lokalnej struktury układów nieuporządkowanych EXAFS a local structural probe for disordered systems M. Gilski Zdalne sterowanie pomiarami synchrotronowymi Remote synchrotron data collection A. Bródka Badanie nanostruktur węglowych metodą wysokoenergetycznej dyfrakcji promieni rentgenowskich Investigation of carbon nanostructures using the high-energy Xray diffraction method A. Patkowski, J. Gapiński, A. Fluerasu, P. Holmqvist, G. Meier, M.P. Lettinga, G. Nägele Struktura i dynamika układów koloidalnych - badania za pomocą XPCS Structure and dynamics of colloidal suspensions studied by means of XPCS W. Rypniewski Zastosowanie promieniowania synchrotronowego w biokrystalografii Application of synchrotron radiation in biocrystallography R. Sobierajski Światło dla nauki: Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach Light for science: European Free Electron X-ray Laser B.J. Kowalski Fotoemisyjne badania układów półprzewodnikowych preparowanych in situ Photoelectron spectroscopy of semiconductor systems prepared in situ E.A. Görlich Projekt synchrotronowego źródła światła w Polsce The project of the synchrotron light source in Poland L1 9 L2 10 L3 11 L4 12 L5 13 L6 14 L7 15 L8 16 L9 17 II

3 Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) W. Gawelda, V.-T. Pham, A. El Nahhas, C. Milne, R. van der Veen, M. Kaiser, S.L. Johnson, D. Grolimund, R. Abela, C. Bressler, M. Chergui J. Stolarski, R. Przeniosło, M. Mazur, M. Brunelli M.T. Klepka, K. Lawniczak-Jablonska, I.N. Demchenko, N. Nedelko, A. Slawska-Waniewska, C.A. Rodrigues, C. Bordini W. Szczerba, M. Sikora, M. Borowiec, D.A. Zajac, P. Chometowski, Cz. Kapusta, M.R. Ibarra M. Basiura, B. Goderis, V.B.F. Mathot, J. Sworen, K.B. Wagener M.J. Sadowski, R. Mirowski, R. Nietubyć, P. Strzyżewski, S. Tazzari, L. Catani, A. Cianchi, J. Lorkiewicz, R. Russo K. Schneider, P. Kwaśniewski, Cz. Kapusta, D. Zając, C.I. Marquina, M.R. Ibarra, A. Świerczyna, A. Urbanik KSUPS: oral presentations Badanie reakcji molekularnych za pomocą ultraszybkiej rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej Probing molecular reactions via ultrafast X-ray absorption spectroscopy Struktura krystaliczna biomineralnego szkieletu koralowców scleractinia: badania metodą dyfrakcji promieniowania synchrotronowego Crystal structure of biomineral scleractinia coral skeleton: Studies using the method of synchrotron radiation diffraction X-ray absorption spectroscopy investigation of Fe in metal chitosan complex O1 18 O2 19 O3 20 A XAFS study of surface oxidised Fe particles O4 21 Mezomorficzna faza w precyzyjnie rozgałęzionych polietylenach Mesomorphic phase in precisely branched polyethylenes Osadzanie nadprzewodzących warstw niobu we wnękach rezonansowych akceleratorów cząstek Deposition of superconducting niobium films inside rf-cavities of particle accelerators Badania nanocząstek magnetycznych jako potencjalnych kontrastów do MRI Magnetite-based nanoparticles as contrast agents for MRI G. Wrochna Proposal for Polish free electron laser POLFEL at the Institute for Nuclear Studies at Świerk J.B. Pełka Promieniowanie synchrotronowe w naukach biomedycznych stan obecny i spojrzenie w przyszłość Synchrotron radiation in biomedical sciences. present state and a look ahead H. Drozdowski Mechanizm powstawania promieniowania synchrotronowego w pulsarach The mechanism of generation of synchrotron radiation by pulsars O5 22 O6 (ext) 23 O7 26 O8 27 O9 28 O10 (ext) 29 J. Bąk-Misiuk, P. Romanowski, E. Dynowska, J.Z. Domagała, E. Łusakowska, A. Misiuk, J. Sadowski, A. Barcz, W. Caliebe Ł. Hawełek, A. Bródka, J.C. Dore, V. Honkimaki, A. Burian KSUPS: poster presentations Effect of annealing on creation of nanoclusters in GaMnAs P1 30 Fullerenopodobna struktura węgli aktywnych Fullerene-like structure of active carbons III P2 31 J. Darul, W. Nowicki, P. Piszora Low temperature structural behaviour of the lithium iron spinels P3 32 P. Dąbrowski, Z. Klusek, P. Kowalczyk, A. Busiakiewicz, W. Kozłowski H. Drozdowski, K. Nowakowski E. Dynowska, W. Szuszkiewicz, J.Z. Domagała, E. Janik, T. Wojtowicz, W. Caliebe E. Dynowska, W. Szuszkiewicz, A. Szczepańska, P. Romanowski, Ch. Lathe Investigations of the reduced TiO 2 (001) surface by the XPS/AES/UPS and STM/STS techniques X-ray diffraction studies of liquid methylcyclohexane C 6 H 11 CH 3 structure at 293 K P4 33 P5 (ext) Structural characterization of MBE-grown ZnTe nanowires P6 36 High-pressure phase transitions in Cd 1-x Mn x Te mixed crystals P

4 Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) G. Kowalski, J. Gronkowski, A. Hruban X-ray high-resolution diffraction study of GaInAs grown by a modified Czochralski method M.T. Klepka, K. Lawniczak-Jablonska, I.N. Demchenko, R. Minikayev, M. Jabłoński, V. Kontozova, A. Przepiera P8 38 XAS study of Mg based phases in ilmenites P9 39 M. Kozak Structural study of the bicellar phase made of DMPC and cationic surfactant I.N. Demchenko, K. Lawniczak- Jablonska, T. Story, V. Osinniy, R. Jakiela, J.Z. Domagala, J. Sadowski, M. Klepka, A. Wolska, M. Chernyshova M.S. Walczak, K. Lawniczak-Jablonska, A. Sienkiewicz, M. Czuba, M. Klepka, A. Graczyk High temperature annealing modification of the local atomic structure around Mn atoms in (Ga,Mn)As layers Local iron neighbourhood in compounds used in cancer therapy: EXAFS studies A. Łowińska-Kluge, P. Piszora Przydatność rentgenowskiej dyfrakcji proszkowej w badaniach składników kompozytów cementowych poddanych działaniu promieniowania gamma Usefulness of X-ray powder diffraction in studies of components of cement composites irradiated by gamma rays P10 40 P11 41 P12 42 P13 43 L. Domka, A. Malicka Structural study of polyethylene/montmorillonite systems P14 44 A. Malicka, L. Domka, P. Gajdus, W. Hędzelek A. Malinowska, M. Lefeld-Sosnowska, K. Wieteska, W. Wierzchowski, A. Pajączkowska, W. Graeff W. Hedzelek, R. Wachowiak, A. Marcinkowska, L. Domka M. Markiewicz, M. Pasenkiewicz- Gierula, P. Serda, T. Librowski, S. Mogilski, H. Marona, S. Hodorowicz J.M. Michalik, M. Sikora, Cz. Kapusta, J.M. De Teresa, O. Mathon R. Minikayev, W. Paszkowicz, P. Piszora, M. Knapp, C. Bähtz A. Misiuk, J. Bak-Misiuk, W. Wierzchowski, B. Surma, K. Wieteska, I. Capan, W. Graeff, A. Barcz, W. Jung, I.V. Antonova, M. Prujszczyk R. Nietubyć, E. Czerwosz, R. Diduszko, M. Kozłowski Modified aramide as reinforcement of acrylic resin P15 45 Conventional and synchrotron X-ray topography of defects P16 46 in the core region of SrLaGaO 4 Infrared spectroscopic identification of chosen dental materials and natural teeth The influence of non-steroidal antiinflammatory drugs on the membrane structure X-MCD in the Cr-Re based double perovskite at high pulsed magnetic fields P17 47 P18 48 P19 49 Thermal expansion of α and β silicon nitrides P20 50 Revealing the irradiation-induced defects in Czochralski silicon by high temperature pressure treatment XAFS study of the short range order in Ni nanoparticles embedded in carbonaceous matrix R. Nietubyć, R. Diduszko, D. Savytskii XAFS study of doping-induced deviation of oxygen sites from the collinearity with gallium in rare earth gallates W. Nowicki, J. Darul, P. Piszora Effect of small amount of lithium and iron ions doping in the lithium-manganese oxide spinel structure B.A. Orlowski, B.J. Kowalski, E. Guziewicz, E. Lusakowska, V. Osinniy, I.A. Kowalik, M.A. Pietrzyk, E. Nossarzewska-Orlowska, A. Bukowski, R.L. Johnson B.A. Orlowski, V. Osinniy, P. Dziawa, M. Pietrzyk, B.J. Kowalski, B. Taliashvili, T. Story, R.L. Johnson P21 51 P22 52 P23 53 P24 54 Gd 4f electrons contribution to Si/Gd valence band P25 55 Fano resonance investigation of PbTe layers with Eu and Gd ions P26 56 IV

5 Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) A.Palewicz, R. Przeniosło, I. Sosnowska, A.W. Hewat, I. Margiolaki W. Paszkowicz, R. Minikayev, J. Piętosa, C. Lathe, J. Nowak W. Paszkowicz, P. Piszora, F. Firszt, H. Męczyńska, S. Łęgowski, M. Knapp, C. Baehtz W. Paszkowicz, W. Szuszkiewicz, A. Yamaguchi, C. Lathe, E. Dynowska, J.Z. Domagała M.A. Pietrzyk, B.J. Kowalski, B.A. Orlowski, W. Knoff, V. Osinniy, I.A. Kowalik, T. Story, R.L. Johnson M.A. Pietrzyk, B.J. Kowalski, B.A. Orlowski, V. Osinniy, W. Dobrowolski, Z. Golacki, R.L. Johnson M.A. Pietrzyk, B.A. Orlowski, B.J. Kowalski, P. Dziawa, V. Osinniy, B. Taliashvili, R.L. Johnson P. Piszora, M. Kozak, J. Darul, W. Nowicki, A. Muszyński, D. Trots Atomic displacements in BiFeO 3 as a function of temperature P27 57 High-pressure study of α and β polymorphs of germanium nitride Lattice parameters of (Zn,Mg)Se crystals as a function of temperature P28 (ext) 58 P29 60 High-pressure diffraction study of α -Al 2 CO P30 61 Mn 3d contribution to the valence band of Mn/GeMnTe P31 62 Resonant photoemission study of GeEuTe and GeFeTe P32 63 Valence band of PbGdTe layer under Gd atoms deposition P33 64 Synchrotron X-ray powder diffraction studies on the Morasko meteorite P34 65 P. Piszora, W. Nowicki Influence of iron-ion substitution on the pressure-induced phase transition in LiMn 2-x FexO 4 P35 66 W.M. Kwiatek, M. Podgórczyk, Cz. Paluszkiewicz, A. Balerna, A. Banaś, A. Kisiel, G. Falkenberg P. Romanowski, J. Bak-Misiuk, E. Dynowska, A. Shalimov, S. Kret, P. Dluzewski, A. Misiuk, W. Caliebe, W. Szuszkiewicz Zn and S XANES analysis of prostate tissues and cells P36 67 Structure of Si:Mn annealed under ambient and enhanced stress conditions M. Rut-Marcinkowska Analiza wyników badań nad przyswajaniem wiedzy o promieniowaniu synchrotronowym w szkołach ponadpodstawowych Analysis of assimilation of knowledge on synchrotron radiation in middle schools K. Schneider, P. Peczkis, Cz. Kapusta, D. Zajac, P. Pasierb, M. Rekas K. Schneider, M. Sikora, Cz. Kapusta, K. Michalow, Th. Graule, A. Vital, M. Radecka, M. Rekas, D. Zajac P37 68 P38 69 XAFS study of protonic solid electrolytes P39 70 XAFS study of TiO 2 -based photoelectrode materials P40 71 L. Domka, N. Stachowiak, A. Malicka Production and structural investigation of polyethylene composites with modified kaolin P. Starowicz, C. Battaglia, F. Clerc, A. Prodan, L. Despont, H.J.P. van Midden, A. Szytuła, M.G. Garnier, P. Aebi K. Szpotkowski, M. Kozak, L. Domka, S. Jurga P41 72 Charge density waves and superconductivity in ZrTe 3 P42 73 SAXS studies of DPPC-cationic surfactant system P43 74 M. Kozak, G. Ślósarek, A. Szymańska The SAXS and rheological studies of HEWL amyloid formation P44 75 D. Wardecki, R. Przeniosło, J. Stolarski, M. Mazur, M. Brunelli W. Wierzchowski, K. Wieteska, T. Balcer, A. Malinowska, W. Graeff, W. Hofman In situ studies of the aragonite-calcite transition in mineral and biogenic materials Application of back-reflection topographic methods for identification of dislocations in 6H and 4H SiC crystals P45 76 P46 77 V

6 Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) K. Wieteska, W. Wierzchowski, E. Wierzbicka, A. Malinowska, M. Lefeld-Sosnowska, T. Łukasiewicz, W. Graeff A. Wolska, I.N. Demchenko, K. Lawniczak-Jablonska, M. Klepka, J. Sadowski, E. Holub-Krappe, A. Persson, D. Arvanitis M. Kozak, S. Wołoszczuk, M. Banaszak, M. Radosz D. Zając, D. Chylarecka, Cz. Kapusta, R. Podgajny, B. Sieklucka, A. Rothkirch, A. Webb D. Klinger, R. Sobierajski, R. Nietubyć, J. Krzywiński, J. Pełka, M. Jurek, D. Żymierska, S. Guizard, H. Merdji X-ray topographic studies of defect structure in YVO 4 crystals P47 78 XANES studies of Mn K and L 3/2 edges in the (Ga,Mn)As layers modified by high-temperature annealing Small angle X-ray scattering study of selected diblock copolymers A synchrotron study of high dimensional cyano-bridged networks of 3d,4d-5d elements Structural modification of poly(methyl methacrylate) by single femtosecond pulse P48 79 P49 80 P50 81 P51 82 regular contributions P. Grochulski Are the bending magnet beamlines appropriate for protein crystallographers? W. Szuszkiewicz Po co fononom synchrotron? Studies of phonons with the use of synchrotron radiation: what for? M. Gilski Automatyzacja pomiarów synchrotronowych Automatisation of synchrotron measurements J. Pelka Promieniowanie synchrotronowe w biologii i medycynie Synchrotron radiation in biology and medicine D. Żymierska Z życia PTPS News from the PSRS Jobs at ESRF 19 K. Jabłońska Warsztaty Naukowe Zastosowanie absorpcji rentgenowskiej do określania lokalnej struktury atomowej i elektronowej materiałów Workshop Application of X-ray absorption spectroscopy to determination of local atomic and electronic structure of materials E.A. Görlich, W. Paszkowicz Panel Discussion Crystallographic Applications of the Polish Synchrotron at the Symposium of the Polish Crystallographic Society, Wrocław, European Powder Diffraction Conference, EPDIC-11, First Meeting of International Advisory Committee for Polish Synchroron Project, Kraków, th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS 2008), Ameliówka, BRUKER 116 Skorowidz autorow 117 Useful addresses / conferences organised by PSRS 117 Conference proceedings of meetings organised / co-organised by Polish Synchrotron Radiation Society, VI

7 Synchrotron Light News / Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) SYNCHROTRON LIGHT NEWS Membership of Poland in ESRF. The web page of the Polish membership in ESRF was created under address: The information about these projects with the participation of Polish scientists, for whom the beamtime was allocated, short reports from performed experiments, photos of Polish users, statistics [of the use of ESRF beamlines] and other useful information can be found there. The Polish representative in the ESRF Council is Prof. Krystyna Jabłońska, President of the PSRS, and in the Administrative and Financial Committee - doc. dr hab. Bogdan Kowalski, a member of PSRS Council. The Polish representatives have already took part in the meetings at ESRF and get be acquainted with problems discussed there. Negotiations with representatives of three Associated Members of ESRF (Israel, Portugal and Austria) to form a Consortium to be a full ESRF member were initiated by Polish representatives. First Conference on collaboration of East-central European countries at the Polish synchrotron Project, Zakopane, May 11-13, The scientists representing synchrotron radiation users community from Austria, Czech Republic, Hungary, Slovakia and Poland were invited to take part in the first meeting on our regional collaboration (see Fig. 1). The Conference took place in Zakopane, May 11-13, The following main issues have been addressed and discussed: 1. Present status of the Polish Synchrotron project, 2. Presentation of the official science policies in our countries, 3. Estimation of present and future interest of researchers of our countries in particular fields of the SR science, 4. Feasibility of creation of certain specialized beamlines at the top quality level, 5. Financial framework of cooperation: no direct financial participation is expected. However it is possible and welcome e.g. in the form of beamline ownership, 6. A level of contacts (institutions, societies, governments), 7. Organisational forms - participation in the Users Advisory Committee, 8. Feasible human resources in our countries: Education & training of young scientists (in particular in accelerator physics), 9. Possibility of extending the Centralsync initiative on matters concerning the collaboration on the access to the future facility. The delegates of Czech Republic informed that the idea of building a synchrotron light source at Brno was recently born. The project should be financed with European structural funds. The project of the synchrotron radiation source in Kraków received a broad support of participants of the meeting and the idea of close collaboration was eagerly welcome. Attempts will be made to achieve a formal support from interested countries, at the highest possible level. To accomplish this task, broad information on the enterprise should be made available to scientific institutions and research communities of our countries. In general opinion of the speakers, one of the basic advantages of availability of the synchrotron source in this part of Europe is the considerable increase in number of active users. This is the most desired result as a number and structure (represented scientific disciplines) are by far not satisfactory as compared to leading countries of the world. As far as a practical form of the involvement is concerned, one of possible actions may be construction of beamlines by international groups or consortia dedicated to these specific tasks. It is worthwhile to devote much effort to create beamlines and end-stations for specific, particular applications at the most advanced level. A broad representation of countries of the region will be secured in the advisory bodies of the facility. European XFEL project. Construction of the European Xray laser facility, XFEL, starts in early On June 5, 2007, the German Federal Minister of Education and Research, Dr. Annette Schavan, officially launched the XFEL facility (see Fig. 2). The funding negotiations with the 12 interested countries are so far advanced that the construction of this new research facility, which is very much sought after by the international scientific community, can now begin, said Schavan in front of representatives of the press and the guests of the launching ceremony. Read more at The representative of Polish government Dr. Jacek Gierliński was present at the ceremony (second from the left in Fig. 2). Consortium XFEL Polska. The Polish Consortium XFEL Polska was created in January Information about consortium activity can be found at the web page The main goal of the Consortium is to appoint a company with limited liability to take Polish share in XFEL as well as to act in the direction of significant participation of Poland in the construction and exploitation of the facility. Eighteen Polish scientific, educational and industrial institutions formed the Consortium. For the next four years the Soltan Institute for Nuclear Studies under leadership of Dr. Sci. Grzegorz Wrochna was chosen as a Consortium coordinator and representative. Other institutions can join the Consortium at any time. A project of free electron laser in Poland. A project for financing from structural funds of a free electron laser, POLFEL (Świerk) has been submitted to Ministry of Science and Higher Education (http://www.polfel.pl). Next ISSRNS Meeting. 9 th ISSRNS Meetring will be held in the Ameliówka Hotel (Mąchocice/Masłów near Kielce, in the Saint Cross Mountains region, central Poland) in June For more detailed information see the end pages of this volume.

8 Synchrotron Light News / Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) Figure 1. Figure 2. 2

9 KSUPS-2007: Welcome / Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) 7. Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego Poznań, września 2007 organizowane przez Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego Wydział Fizyki i Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Komitet Programowo-Organizacyjny KSUPS 2007 Przewodniczący - Maciej Kozak (UAM) Wiceprzewodniczący - Paweł Piszora (UAM) Sekretarz - Kamil Szpotkowski (UAM) Skarbnik - Wojciech Kwiatek (IFJ PAN) Wydawca - Wojciech Paszkowicz (IF PAN) Członkowie Andrzej Burian (UŚ) Jolanta Darul (UAM) Krystyna Jabłońska (IF PAN) Danuta Żymierska (IF PAN) Sponsorzy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego BRUKER Polska Sp. z o.o.

10 KSUPS-2007: Welcome / Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) Fot. 1. Collegium Chemicum. Fot. P. Piszora Fot. 2. Collegium Physicum. Fot. M. Kozak WELCOME TO KSUPS 2007 Siódme Krajowe Sympozjum Użytkowników Promienio-wania Synchrotronowego (7 KSUPS) odbywa się w dniach września 2007 roku w Poznaniu. Jest to kolejna konferencja naukowa, z cyklu spotkań odbywających się co dwa lata pod patronatem Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego (PTPS). Jej organizatorem w tym roku jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Polskim Towarzystwem Promieniowania Synchrotronowego. Gospodarzami tegorocznego Sympozjum są Wydziały Fizyki i Chemii UAM. Tematyka obecnego Sympozjum jest bardzo szeroka i obejmuje niemal wszystkie metody badawcze wykorzystujące promieniowanie synchrotronowe, jak również jego zastosowanie w nanotechnologii, chemii i fizyce materiałowej, biologii, paleobiologii oraz medycynie. Cyklicznie organizowane konferencje KSUPS od wielu lat cieszą się dużym uznaniem polskich naukowców. W programie tegorocznego spotkania przewidziano dziewięć przeglądowych wykładów plenarnych, poświęconych różnym metodom badawczym wykorzystującym promieniowanie synchrotronowe. Wykłady te wygłoszone zostaną przez wybitnych krajowych specjalistów. Ponadto w trakcie dziesięciu referatów oraz poprzez ok. pięćdziesiąt prezentacji plakatowych przedstawione będą najnowsze wyniki badań uzyskane przy użyciu promieniowania synchrotronowego. Bardzo ciekawie zapowiada się również prowadzona w trakcie jednego z wykładów zdalna sesja pomiarowa w ESRF. Nasze tegoroczne spotkanie nabiera szczególnej wymowy. Po sześćdziesięciu latach od pierwszego eksperymentu wykazującego istnienie promieniowania synchrotronowego pojawiła się realna szansa stworzenia źródła tego światła również w naszym kraju. Warto podkreślić, że tegoroczne sympozjum odbywa się w roku, w którym podjęto strategiczną dla polskiego środowiska naukowego decyzję budowy Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie. Decyzja ta jest konsekwencją znacznej aktywności krajowych środowisk naukowych w tej dziedzinie. Od niedawna Polska jest członkiem Europejskiego Konsorcjum Promieniowania Synchrotronowego przy ESRF w Grenoble, a obecnie prowadzi negocjacje w sprawie udziału w budowie i eksploatacji najnowocześniejszego lasera na swobodnych elektronach w Hamburgu. Podjęto również prace nad projektem budowy polskiego źródła laserowego w Świerku koło Otwocka. W tej sytuacji szczególnej wagi nabiera przygotowanie kadry młodych badaczy, którzy będą potrafili wykorzystać te źródła w swojej pracy naukowej. Dlatego optymizmem napawa fakt, iż w kolejnych Sympozjach coraz liczniej uczestniczą także doktoranci i studenci. Tegoroczne Sympozjum, jak sądzimy, nie tylko będzie stanowić przegląd najnowszych wyników otrzymanych z wykorzystaniem źródeł synchrotronowych, ale umożliwi także, w oparciu o doświadczenie użytkowników promieniowania synchrotronowego, sprecyzowanie oczekiwań w stosunku do projektowanych nowych urządzeń, jak również przyczyni się do jak najpełniejszego wykorzystania już dostępnych źródeł promieniowania synchrotronowego przez krajowe ośrodki badawcze. Komitet Programowo-Organzacyjny 7 KSUPS dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w Sympozjum. Życzymy owocnych obrad i miłego pobytu w Poznaniu.

HITY 2011. Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych

HITY 2011. Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Fundacja Pro Kataliza Biuro Współpracy z Zagranicą PAN HITY 2011 Zastosowanie teorii w badaniach molekularnych Kraków 18-20.05.2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Materiały 4 Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków

Materiały 4 Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków Materiały 4 Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków pod redakcją Krzysztofa Malarza Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 18-20 listopada 2005 WSTĘP W dniach

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL Nr 3(59)/211 RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Telemedycyna i ezdrowie 2014

Telemedycyna i ezdrowie 2014 Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-zdrowia www.telemedycyna.org 1998-2014 Konferencja międzynarodowa Telemedycyna i ezdrowie 2014 STRESZCZENIA Pod redakcją Wojciecha Glinkowskiego www.e-zdrowie.pl 24

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches

Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches A Doctoral Dissertation Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches Piotr Dziekan Supervisor: dr hab. Bogdan Nowakowski, prof. nadzw. IChF PAN Institute of

Bardziej szczegółowo

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik Polish Hyperbaric Research Jacek Fabisiak, Adam Olejnik kmdr por. dr inż. Jacek Fabisiak Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Zakład Ochrony Środowiska i Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Akademia Marynarki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jubileusz 40 lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Redakcja zeszytu strzeszczeń: Jan Głodowski, Katarzyna Kosiorek, Włodzimierz Samborski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE

Table of Contents. I. Editorial Review Articles 1. EWA DANUTA BIAŁEK 13. HENRYK DYCZEK 17. ADAM RYBAKIEWICZ, ANDRZEJ SZMAJKE SCIENTIFIC COUNCIL Aleksander Sieroń, Bytom, Poland HEAD OF SCIENTIFIC COUNCIL Artur Badyda, Warsaw, Poland Josep Benitez, Valencia, Spain Eugeniusz Bolach, Wrocław, Poland Jurgis Bredikis, Kaunas, Lithuania

Bardziej szczegółowo

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Krakow Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo