Konferencja VdS Systemy ochrony przeciwpożarowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja VdS Systemy ochrony przeciwpożarowej"

Transkrypt

1 n with exhibitio wą wraz z wysta VdS Conference Fire Protection Systems September, 10th 2014, in Warsaw, Poland Konferencja VdS Systemy ochrony przeciwpożarowej 10 września 2014 r., Warszawa, Polska

2 Fire Protection Systems September, 09 th h Get-together, the exhibition can be visited during the evening event. ///////////////////////////////////////////////////////// September, 10 th Welcome and Introduction The VdS brand in Europe Robert Reinermann, VdS Schadenverhütung, Cologne, Germany Innovations and changes for extinguishing systems according to VdS guidelines in practice Marco Weiler, VdS Schadenverhütung, Cologne, Germany Reliable fire protection by spark extinguishing systems significant changes, innovations and protection concepts Arkadiusz Dzimiński, Fire Service Systems s.c., Szczecinek, Poland Coffee break Effective fire protection by a water mist system Stefan, Kratzmeir, VdS Schadenverhütung, Cologne, Germany Fire risk in building and structures in Poland what does fire-fighting experience indicate? Paweł Janik, National Headquarters of State Fire Service, Warsaw, Poland Lunch break Fire protection from the insurers point of view Zbigniew Zyra and Krzysztof Kowalczyk, Ergo Hestia, Sopot, Poland Preventive measures against freezing in fixed water extinguishing systems Frank Ruland, VdS Schadenverhütung, Cologne, Germany Fire protection in big industry, e.g. power stations Robert Kopcinski, Plants Fire Protection Engineering, Kutno, Poland

3 16.20 Fixed water and gas extinguishing systems - experience gained during expert inspections Marcin Siemko, VdS Schadenverhütung, Warsaw, Poland End of the conference Systemy ochrony przeciwpożarowej 09 września h Get-together, wystawę będzie można zwiedzać podczas wieczornego spotkania. ///////////////////////////////////////////////////////// 10 września Powitanie i wprowadzenie Marka VdS w Europie Robert Reinermann, VdS Schadenverhütung, Kolonia, Niemcy Nowości i zmiany w instalacjach gaśniczych według wytycznych VdS w praktyce Marco Weiler, VdS Schadenverhütung, Kolonia, Niemcy Pewna ochrona przeciwpożarowa za pomocą instalacji wykrywania i gaszenia iskier istotne zmiany, nowości i koncepty ochrony Arkadiusz Dzimiński, Fire Service Systems s.c., Szczecinek, Polska Przerwa kawowa Skuteczna ochrona przeciwpożarowa za pomocą instalacji mgły wodnej Stefan Kratzmeir, VdS Schadenverhütung, Kolonia, Niemcy Ryzyko ogniowe w obiektach budowlanych w Polsce co wskazują doświadczenia pożarnicze? Paweł Janik, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa, Polska Przerwa obiadowa

4 14.10 Ochrona przeciwpożarowa z punktu widzenia ubezpieczyciela Zbigniew Zyra i Krzysztof Kowalczyk, Ergo Hestia, Sopot, Polska Środki zapobiegawcze przed zamarzaniem stałych urządzeń gaśniczych wodnych Frank Ruland, VdS Schadenverhütung, Kolonia, Niemcy Ochrona przeciwpożarowa w przemyśle ciężkim na przykładzie elektrowni Robert Kopcinski, Plants Fire Protection Engineering, Kutno, Polska Doświadczenia zdobyte podczas kontroli stałych urządzeń gaśniczych wodnych i gazowych Marcin Siemko, VdS Schadenverhütung, Warszawa, Polska Zakończnie konferencji

5 Information VdS Schadenverhütung is a company of the German insurance association (GDV) which tests and certifies products and service providers of the safety and security market. The emphasis of VdS activities is on fire, burglary and theft protection. Moreover, VdS own publishing house issues extensive guidelines and on top of that, VdS also offers education and training. VdS is a hallmark of excellence for quality and reliability. Information on the conference VdS loss experiences and know-how in the field of loss prevention are reflected in the VdS rules and data sheets. The VdS set of rules fills the gaps in other technical rules or focuses on recently detected risks which are not yet covered in the standards or other technical documentation. International guidelines and standards as well as the globalization of markets have a growing impact on the design of fire extinguishing, fire alarm and other fire protection systems. This conference provides information on the current state of activities in the field of standard and guideline elaboration on a national and international level. Target Groups This VdS conference is a forum of information for planners, installers and users of fire extinguishing systems as well as for fire engineers and fire officers in industry, administration and service providing companies, for the loss prevention officers of the insurance industry as well as for all parties dealing with matters of fire protection. Conference Languages English and Polish (simultaneous Translation) Participation Fee 200,00 + VAT Please indicate your VAT. ID. No. VdS Schadenverhütung- VAT. Id. No.: DE The participation fee covers the cost of conference, exhibition, documentation, drinks during breaks and lunch and the get-together. In case a registered participant is indisposed, you are welcome to appoint a deputy. Please be so kind as to give us the person s name well in advance. Registration Kindly use the attached registration form and either mail or fax it to VdS Schadenverhütung under fax no Upon receipt of your application for registration you will receive a confirmation of your registration. Approximately 4 weeks before the conference you will receive the invoice together with the entrance ticket. The invoice has to be paid before the conference date. Cancelling Registrations can be cancelled in writing without charge until 2 weeks before the conference. In this case you have to send back the entrance ticket. Cancellations after this date cannot be accepted.

6 In case the conference is cancelled by VdS, we shall reimburse registration fees that have already been paid. VdS shall not accept any claims beyond that. The venue shall be Cologne. For organisational reasons, we reserve the right to change the programme. Documentation A usb-stick containing all information (English and Polish) concerning the conference will be handed out the morning of September 10 th, 2014 Get-together September 9 th, h, the exhibition can be visited during the evening event Chairing Tomasz Afeltowicz-Schultz, VdS Schadenverhütung, Warsaw, Poland Secretariat before and after the Conference VdS Schadenverhütung Anja Kober Amsterdamer Str Cologne Germany Phone: Fax: Location Novotel Warszawa Airport**** ul. 1 Sierpnia Warsaw Poland Phone: / www. accorhotels.com Accomodation Rooms in this hotel can be booked at a special price, by the end of June.

7 Informacje VdS Schadenverhütung jest spółką wchodzącą w skład niemieckiego stowarzyszenia ubezpieczeniowego (GDV) zajmującego się badaniami i certyfikacją produktów i dostawców usług na rynku bezpieczeństwa i ochrony. W swojej działalności VdS kładzie szczególny nacisk na ochronę przeciwpożarową oraz ochronę przed włamaniami i kradzieżą. VdS posiada również własne wydawnictwo, za pośrednictwem którego wydawane są obszerne wytyczne obejmujące wskazaną powyżej problematykę. Ponadto VdS oferuje usługi edukacyjne i szkolenia. Znakiem firmowym VdS jest jakość i niezawodność. Informacje o konferencji Doświadczenia i know-how VdS w zakresie strat i ich zapobiegania znajdują odzwierciedlenie w publikowanych przez VdS normach. Zbiór norm opracowanych przez VdS wypełnia luki występujące w systemach innych norm oraz skupia się na niedawno wykrytych zagrożeniach, które nie zostały jeszcze uwzględnione w obowiązujących standardach lub dokumentacjach technicznych. Międzynarodowe wytyczne oraz standardy, tak samo jak proces globalizacji posiadają coraz większy wpływ na projektowanie systemów przeciwpożarowych, alarmów przeciwpożarowych oraz innych systemów służących do ochrony przeciwpożarowej. Niniejsza konferencja stwarza możliwość uzyskania informacji na temat aktualnego stanu działań w zakresie norm i wytycznych formułowanych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Grupa celowa Niniejsza konferencja stanowi forum informacji skierowanych do projektantów, instalatorów oraz użytkowników systemów gaśniczych, inżynierów pożarnictwa zatrudnionych w przemyśle, strażaków, administracji, firm świadczących usługi serwisowe w branży przeciwpożarowej, osób z branży ubezpieczeniowej zajmujących się likwidacją szkód, jak również dla wszystkich osób, które mają do czynienia ze sprawami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Języki konferencji Angielski i polski (tłumaczenie symultaniczne) Opłata za uczestnictwo 200,00 + VAT. Prosimy wskazać nr VAT-UE. Numer indentyfikacyjny VAT-UE VdS: DE Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty konferencji, wystawą, materiałów konferencyjnych, napojów podawanych podczas przerw, lunchu oraz spotkania towarzyskiego. Jeżeli zarejestrowany uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w konferencji, zapraszamy do wyznaczenia osoby, która będzie uczestniczyła w konferencji zamiast zarejestrowanego uczestnika. W takim przypadku prosimy o dokonanie zgłoszenia danych nowego uczestnika z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja Prosimy skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłać gotowy formularz do VdS Schadenverhütung w jeden z niżej wskazanych sposobów: faks: ,

8 Po przyjęciu zgłoszenia, otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji. Około 4 tygodnie przed datą konferencji otrzymają Państwo fakturę wraz z biletem wstępu na konferencję. Faktura powinna być opłacona przed datą konferencji. Anulowanie uczestnictwa Zgłoszenia mogą być anulowane w formie pisemnej, bez obowiązku ponoszenia opłat, w terminie do 2 tygodni przed datą konferencji. W takim przypadku należy też odesłać bilet wstępu na konferencję. Anulowanie zgłoszeń w terminie późniejszym jest niemożliwe. Jeżeli konferencja zostanie anulowana przez VdS, zwrócimy uczestnikom dotychczas wniesione przez nich opłaty za uczestnictwo w konferencji. Poza wyżej wskazanymi roszczeniami VdS nie będzie uwzględniało innych roszczeń. Właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd w Kolonii. Z przyczyn organizacyjnych VdS zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie konferencji. Dokumentacja Na podręcznym nośniku danych zawarte bedą wszystkie informacje (w języku angielskim i polskim) dotyczące konferencji który zostanie rozdany uczestnikom w godzinach porannych dnia 10 września 2014 r. Spotkanie towarzyskie 09 września 2014 r., godz Wystawę będzie można zwiedzać podczas wieczornego spotkania. Prowadzenie konferencji Tomasz Afeltowicz-Schultz, VdS Schadenverhütung, Warszawa, Polska Sprawy administracyjne przed i po konferencji VdS Schadenverhütung Anja Kober Amsterdamer Str Cologne Germany tel: faks: Miejsce konferencji Novotel Warszawa Airport**** ul. 1 Sierpnia Warszawa Polska tel: / Zakwaterowanie Pokoje hotelowe mogą być rezerwowane w specjalnej cenie tylko do końca czerwca.

9 VdS Anja Kober Amsterdamer Str Köln Germany Cut off, use a window envelope and drop into the letterbox Decupaţi, introduceţi-o într-un plic cu fereastră şi puneţi-o la poştă. Phone Fax

10 Registration/Rejestracja Fire Protection Systems/Systemy ochrony przeciwpożarowej September 10 th 2014/10 września 2014 r. I am looking forward to attending the joint dinner on September 9th, Z przyjemnością wezmę udział we wspólnym obiedzie w dniu 9 września yes/tak no/nie Name of the participant: Nazwisko osoby biorącej udział: First name: Pierwsze imię: Company stamp/pieczęć firmowa: Company: Firma: Department: Oddział: P.O. Box/Street: Skrzynka pocztowa/ulica: Zip Code/City: Kod pocztowy/miasto: Phone/Fax: Telefon/faks: VAT. Id. No.: NIP-UE: Date/Data Signature/Podpis

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

Zmiany regulacji o ochronie danych osobowych w Polsce: Krótkie wprowadzenie przez prawników oraz Okrągły stół z organem ochrony danych osobowych

Zmiany regulacji o ochronie danych osobowych w Polsce: Krótkie wprowadzenie przez prawników oraz Okrągły stół z organem ochrony danych osobowych Privacy Laws & Business Privacy Officers Network Zmiany regulacji o ochronie danych osobowych w Polsce: Krótkie wprowadzenie przez prawników oraz Okrągły stół z organem ochrony danych osobowych 28 i 29

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium

INVITATION TO SPONSORSHIP. 6 th European Transport Research Conference. Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility. Poland National Stadium 6 th European Transport Research Conference Innovative Solutions for Tomorrow s Mobility www.traconference.eu INVITATION TO ST SPONSORSHIP Poland National Stadium 1 SUMMARY EDITO 04 OBJECTIVES 05 SCOPE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Hear from. Attend Coaltrans Poland to: good opportunity to meet and develop relationships. Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy

Hear from. Attend Coaltrans Poland to: good opportunity to meet and develop relationships. Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy Hear from Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy Jarosław Zagórowski Chairman of the Board, Jastrzębska Spółka Węglowa SA Attend Coaltrans Poland to: Joanna Strzelec Łobodzińska Polish-English-Russian

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Opracowanie publikacji: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Urząd Statystyczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form

Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form Informacje ogólne/ General Details Konsultanci Komputerowi IT Designers Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form ACE European Group Ltd. ACE Oddział w Polsce Ul.Królewska 16 Warszawa 00-103 1 Nazwa przedsiębiorstwa/

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 18 Promocje Kärcher 2015. Spełniamy marzenia DOZOWNIK Z BRANŻY. Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI. 18 Promocje Kärcher 2015. Spełniamy marzenia DOZOWNIK Z BRANŻY. Feel the innovation ARTYKUŁ SPONSOROWANY SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI W NUMERZE 24 Spełniamy marzenia DOZOWNIK 16 Nowości Z BRANŻY 5 10 22 24 30 34 Polska Izba Gospodarcza Czystości czego o Nas nie wiesz? Polish Cleaning Chamber of Commerce What do

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo